درخواست خدمت

 

**داده های ماهواره ای موجود در این بخش از لحاظ مکانی تنها استان های خراسان(شمالی، رضوی وجنوبی) را شامل می شوند و با توجه به کاربرد در زمین شناسی، این داده ها فاقد بازه زمانی بوده و تنها مربوط به یک تاریخ معین می باشند **


مشخصات فردی
* نام:
* نام خانوادگی:
* کدملی:

ایمیل:

نام شرکت:

تلفن:

دورنگار:

* تلفن همراه:

* کدپستی:


آدرس:

* موضوع فعالیت:

مشخصات فنی

* نوع داده مکانی:
تصویر هوایی
تصویر ماهواره ای Landsat 7
تصویر ماهواره ای داده Landsat 8

تصویر ماهواره ای داده Spot 5
تصویر ماهواره ای داده Aster
مدل رقومی ارتفاع

فایل رقومی نقشه های زمین شناسی 1:100,000
فایل رقومی نقشه های زمین شناسی 1:250,000
تصویر اسکن نقشه ای زمین شناسی

گزارش نقشه های زمین شناسی
فایل زمین مرجع نقشه های زمین شناسی
سایر

* شرح خدمت درخواستی:

* بارگزاری فایل موقعیت محدوده:
حداکثر 50MB

بارگزاری سایر مدارک: ( کارت دانشجویی | معرفی نامه از دانشگاه یا شرکت | کارت ملی )
حداکثر 1MB

* نوع ارسال داده:


loader
کد امنیتی را وارد کنید: