پیک خبری 13، زمین و نثر و نظم و زندگی

1396/07/17 تعداد بازدید: 1013
print
پیک خبری 13، زمین و نثر و نظم و زندگی

بیجاده

تهیه‌کننده: حسن عزمی
شعرا عموماً لب، رنگ سرخ، شراب، اشک خونین را به بیجاده تشبیه نموده اند در زیر به عنوان مثال چند بیت ذکر می‌شود: 
ز بیجاده گون بادۀ دلفروز       نشاندند بیجاده بر روی روز
نظامی
دو بیجاده بگشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوانمرد شاد
    فردوسی
پشت من بشکست همچون پرشکن زلفین یار
اشک من بیجاده گون و چشم من بیجاده بار
فرخی
اگر نه کان بیجاده است گردون       چرا باد و هوا بیجاده بار است
عنصری
گردد ز بیم خنجر فیروزه فام تو بیجاده رنگ چهرۀ گردون چو کهربا
وطواط
کنون تا کی چنین تیمار داری چنین بیجاده بر دینار داری
فخرالدین اسعدگرگانی (در ویس و رامین)
 
منبع: کانی شناسی در ایران قدیم،  محمد زاوش
پیام ها:

loader
لینک های تصویری