صفحات - خورشید مشرق

پیک خبری 3، به بهانه ی تحلیل عملکرد کارگروه های تخصصی

ادامه مطلب
1396/03/31

پیک خبری 3، گزارش تعدادی از کارگروه های تخصصی به شورای معاونین سازمان مرکزی

ادامه مطلب
1396/03/31

پیک خبری 3، مصاحبه با دبیران کارگروه ها،کارگروه مخاطرات، زیست محیطی و زمین شناسی مناطق شهری

ادامه مطلب
1396/03/31

پیک خبری 3، مصاحبه با دبیران کارگروه ها، کارگروه راهبرد اکتشافات کانی های فلزی

ادامه مطلب
1396/03/31

پیک خبری 3، مصاحبه با دبیران کارگروه ها، کارگروه فناوری اطلاعات و روش های نوین

ادامه مطلب
1396/03/31

پیک خبری 3، کارگروه ارتباطات، آموزش و اطلاع رسانی

ادامه مطلب
1396/03/31

پیک خبری 3، کارگروه پایگاه اطلاع رسانی

ادامه مطلب
1396/03/31

پیک خبری 3، کارگروه چینه شناسی پیشرفته

ادامه مطلب
1396/03/31

پیک خبری 3، کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روش ها

ادامه مطلب
1396/03/31

پیک خبری 3، کارگروه برنامه ریزی و امور زیربنایی

ادامه مطلب
1396/03/31
آخرین اخبار
لینک های تصویری