چکیده مقالات نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

1396/04/19 تعداد بازدید: 1684
print

 • شناسایی دگرسانی آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته با استفاده باندهای SWIR سنجنده استر در منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی
 • ژئوشیمی، کانی سازی، آلتراسیون و شرایط تشکیل کانی سازی آهن منطقه کلاه ابوذر
 • فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران
 • کاربرد تحلیل مولفه های اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در ناحیه فیض آباد، شمال شرق ایران
 • کانه زایی در سنگ های متاسوماتیک جنوب خاوری بیرجند
 • کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در توده های نفوذی به برزو واقع در غرب زوزن (جنوب غرب خواف)
 • کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در توده های نفوذی شرق قله شاه نشین (جنوب غرب خواف)
 • کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در غرب منطقه معدنی ارغش، با نگرشی بر اکتشاف مس، سرب و روی رگه ای
 • کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای در غرب معدن کائولن دربند (جنوب غربی سبزوار)
 • مروری بر زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی سازی معدن متروکه مس- طلای رگه ای حیدری، جنوب کجه، فردوس
 • مطالعات پتروگرافی، آلتراسیون و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن
 • مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانی زایی آنتیموان در منطقه ارغش حسن آباد، شمال شرق ایران
 • مطالعات ژئوشیمیایی اکتشافی با کمک روش فرکتالی به منظور تشخیص مناطق امیدبخش در منطقه ورزگ قاین
 • مطالعات کانی شناسی- ژئوشیمی ذخیره معدنی آندالوزیت فریمان با نگرشی ویژه بر کاربردهای صنعتی
 • مطالعات مغناطیس سنجی زمینی جهت اکتشاف ذخایر معدنی و مشخص نمودن گسترش و عمق توده های نفوذی ایجاد کننده آلتراسیون و کانی سازی در محدوده شرق کیبرکوه (جنوب غرب خواف)
 • مطالعه زمین شناسی و کانی شناسی محدوده کانی سازی اسکارن آهن بیشه (جنوب بیرجند،خاور ایران)
 • مطالعه مینرالوژیکی بر روی سرباره ها و کانسار مس- نیکل نیستانک بیرجند
 • معرفی کانی سازی های جدیدی از ذخایرسولفید توده ای درمنطقه کبودان (شمال بردسکن) با استفاده از روش آنالیز ویژگی و نقشه های عیار عنصری
 • معرفی و نحوه تشکیل کوارتز بافت تک جهته (UST) برای اولین بار در سطح جهانی براساس مطالعات میکروترمومتری و ایزوتوپ پایدار اکسیژن در کانسار مس- طلا پورفیری خوپیک، خراسان جنوبی
 • ویژگی های زمین شناسی وژئوشیمی عناصراصلی بخش مرکزی منطقة تاگویی جاجرم،شمال شرق ایران
 • ژئوشیمی رسوبات آبراههای و مطالعه کانیهای سنگین در جنوب شرقی شهرستان زاوه و باخرز) استان خراسان رضوی(
 • ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز توده های نفوذی کالک آلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت، شرق ایران
 • زمین شناسی، آلتراسیون و پتانسیل کانه زایی در منطقه کوه شاه، خراسان جنوبی
 • زمین شناسی، پتروگرافی و اکتشافات ژئوشیمیایی افیولیتهای منطقه چشمه سیر سبزوار
 • نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی
 • تحلیل آماری ومدلسازی داد ه های ژئوفیزیکی IP و RS اندیس معدنی همیچ
 • پی گیری آنومالی های مغناطیسی هوائی در جنوب بصیران با استفاده از تحلیل داده های مغناطیس زمینی به روش ادامه فراسو و فروسو و سیگنال تحلیلی
 • پراکندگی کانی های سنگین و توزیع ژئوشیمیایی عناصر فلزی در منطقه اکتشافی یخک، شمال تربت جام، شما ل شرق ایران
 • پتروگرافی، دگرسانی واکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای درجنوب غرب قوچان (آق قلعه)
 • پتروگرافی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی شمال غرب ارغش ( نیشابور)
 • پتروگرافی, آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانیسازی آهن در جنوب غربی کریز (کاشمر)
 • پتروگرافی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه استند در جنوب نهبندان
 • بررسی کانه زایی وژنز فلوئوریت جویمند واقع در شمال بلوک لوت در خاور ایران (شمال باختری گناباد - خراسان رضوی).
 • بررسی زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار کلاته آهنی گناباد
 • بررسی دگرسانی در سنگ های آتشفشانی و نیمه آتشفشانی منطقه گیوشاد (جنوب باختری بیرجند، خاور ایران)
 • بررسی تغییرات کانی سازی مس و طلا در عمق در اکتشافات تفصیلی منطقه آه ندار حاج الیاس در جنوب بیرجند
 • بررسی انواع دگرسانی در سنگ های آتشفشانی حسین آباد(جنوب غرب بیرجند) با نگاهی بر اهمیت اقتصادی آنها
 • بارزسازی زون های آلتراسیون در ارتفاعات شمال غربی نیشابور، با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی بر روی تصاویر سنجنده آستر
 • آنالیز چند متغیره داد ه های زمین شیمیایی کانسار آنتیموان ارغش
 • اکتشافات ژئوشیمیایی، کانی سنگین و دماسنجی سیالات درگیر بخش شمالی کمپلکس پلوتونیک تکنار (شمال بردسکن)
 • اکتشافات ژئوشیمیایی و پتانسیل یابی مواد معدنی در محدوده بزوشک،استان خراسان رضوی
 • اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه) در منطقه کوه سالوک (سنخواست)
 • اکتشافات ژئو شیمیایی و پتانسیل یابی مواد معدنی در محدوده دیزباد، استان خراسان رضوی
 • اکتشاف زئوشیمیایی و پتانسیل کانی زایی منطقه دیزباد، استان خراسان رضوی

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری