چکیده مقالات نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

1396/04/19 تعداد بازدید: 151
print

 • شناسایی دگرسانی آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته با استفاده باندهای SWIR سنجنده استر در منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی
 • ژئوشیمی، کانی سازی، آلتراسیون و شرایط تشکیل کانی سازی آهن منطقه کلاه ابوذر
 • فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران
 • کاربرد تحلیل مولفه های اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در ناحیه فیض آباد، شمال شرق ایران
 • کانه زایی در سنگ های متاسوماتیک جنوب خاوری بیرجند
 • کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در توده های نفوذی به برزو واقع در غرب زوزن (جنوب غرب خواف)
 • کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در توده های نفوذی شرق قله شاه نشین (جنوب غرب خواف)
 • کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در غرب منطقه معدنی ارغش، با نگرشی بر اکتشاف مس، سرب و روی رگه ای
 • کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای در غرب معدن کائولن دربند (جنوب غربی سبزوار)
 • مروری بر زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی سازی معدن متروکه مس- طلای رگه ای حیدری، جنوب کجه، فردوس
 • مطالعات پتروگرافی، آلتراسیون و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن
 • مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانی زایی آنتیموان در منطقه ارغش حسن آباد، شمال شرق ایران
 • مطالعات ژئوشیمیایی اکتشافی با کمک روش فرکتالی به منظور تشخیص مناطق امیدبخش در منطقه ورزگ قاین
 • مطالعات کانی شناسی- ژئوشیمی ذخیره معدنی آندالوزیت فریمان با نگرشی ویژه بر کاربردهای صنعتی
 • مطالعات مغناطیس سنجی زمینی جهت اکتشاف ذخایر معدنی و مشخص نمودن گسترش و عمق توده های نفوذی ایجاد کننده آلتراسیون و کانی سازی در محدوده شرق کیبرکوه (جنوب غرب خواف)
 • مطالعه زمین شناسی و کانی شناسی محدوده کانی سازی اسکارن آهن بیشه (جنوب بیرجند،خاور ایران)
 • مطالعه مینرالوژیکی بر روی سرباره ها و کانسار مس- نیکل نیستانک بیرجند
 • معرفی کانی سازی های جدیدی از ذخایرسولفید توده ای درمنطقه کبودان (شمال بردسکن) با استفاده از روش آنالیز ویژگی و نقشه های عیار عنصری
 • معرفی و نحوه تشکیل کوارتز بافت تک جهته (UST) برای اولین بار در سطح جهانی براساس مطالعات میکروترمومتری و ایزوتوپ پایدار اکسیژن در کانسار مس- طلا پورفیری خوپیک، خراسان جنوبی
 • ویژگی های زمین شناسی وژئوشیمی عناصراصلی بخش مرکزی منطقة تاگویی جاجرم،شمال شرق ایران
 • ژئوشیمی رسوبات آبراههای و مطالعه کانیهای سنگین در جنوب شرقی شهرستان زاوه و باخرز) استان خراسان رضوی(
 • ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز توده های نفوذی کالک آلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت، شرق ایران
 • زمین شناسی، آلتراسیون و پتانسیل کانه زایی در منطقه کوه شاه، خراسان جنوبی
 • زمین شناسی، پتروگرافی و اکتشافات ژئوشیمیایی افیولیتهای منطقه چشمه سیر سبزوار
 • نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی
 • تحلیل آماری ومدلسازی داد ه های ژئوفیزیکی IP و RS اندیس معدنی همیچ
 • پی گیری آنومالی های مغناطیسی هوائی در جنوب بصیران با استفاده از تحلیل داده های مغناطیس زمینی به روش ادامه فراسو و فروسو و سیگنال تحلیلی
 • پراکندگی کانی های سنگین و توزیع ژئوشیمیایی عناصر فلزی در منطقه اکتشافی یخک، شمال تربت جام، شما ل شرق ایران
 • پتروگرافی، دگرسانی واکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای درجنوب غرب قوچان (آق قلعه)
 • پتروگرافی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی شمال غرب ارغش ( نیشابور)
 • پتروگرافی, آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانیسازی آهن در جنوب غربی کریز (کاشمر)
 • پتروگرافی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه استند در جنوب نهبندان
 • بررسی کانه زایی وژنز فلوئوریت جویمند واقع در شمال بلوک لوت در خاور ایران (شمال باختری گناباد - خراسان رضوی).
 • بررسی زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار کلاته آهنی گناباد
 • بررسی دگرسانی در سنگ های آتشفشانی و نیمه آتشفشانی منطقه گیوشاد (جنوب باختری بیرجند، خاور ایران)
 • بررسی تغییرات کانی سازی مس و طلا در عمق در اکتشافات تفصیلی منطقه آه ندار حاج الیاس در جنوب بیرجند
 • بررسی انواع دگرسانی در سنگ های آتشفشانی حسین آباد(جنوب غرب بیرجند) با نگاهی بر اهمیت اقتصادی آنها
 • بارزسازی زون های آلتراسیون در ارتفاعات شمال غربی نیشابور، با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی بر روی تصاویر سنجنده آستر
 • آنالیز چند متغیره داد ه های زمین شیمیایی کانسار آنتیموان ارغش
 • اکتشافات ژئوشیمیایی، کانی سنگین و دماسنجی سیالات درگیر بخش شمالی کمپلکس پلوتونیک تکنار (شمال بردسکن)
 • اکتشافات ژئوشیمیایی و پتانسیل یابی مواد معدنی در محدوده بزوشک،استان خراسان رضوی
 • اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه) در منطقه کوه سالوک (سنخواست)
 • اکتشافات ژئو شیمیایی و پتانسیل یابی مواد معدنی در محدوده دیزباد، استان خراسان رضوی
 • اکتشاف زئوشیمیایی و پتانسیل کانی زایی منطقه دیزباد، استان خراسان رضوی

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

 

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید. 

نظرات:

loader
لینک های تصویری