پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی، مهر ماه 96

1396/04/19 تعداد بازدید: 2958
print
پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی، مهر ماه 96

 محورهای همایش:

• زمین باستان شناسی
• ژئومورفولوژی ساحلی
• تکتونیک ژئومورفولوژی
• ژئومورفوسایت ها و ژئوتوریسم
• ژئومورفولوژی کمی و مدل سازی
• نقشه های ژئومورفولوژی کاربردی
• دیدگاه های نظری ژئومورفولوژی
• مدیریت مخاطرات ژئومورفولوژی
• کاربرد RS و GIS در ژئومورفولوژی
• ژئومورفولوژی و توسعه شهری و منطقه ای
• ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک
• کارست ژئومورفولوژی و منابع آب کارست
• ژئومورفولوژی منطقه ای (شمال شرق کشور)
• فرآیندهای جریانی و مدریت یکپارچه رودخانه ای
• ژئومورفولوژی کواترنری، ژئوموفولوژی و تغییرات اقلیمی
مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
زمان: چهارشنبه 26 مهر ماه 1396
وب سایت: irangeomorphology.ir
پیام ها:

loader