آيا مي دانيد


فسيل ها

1ـ فسيل ها چه هستند؟
فسيل ها، رد و اثر زندگي هاي باستاني و قديم هستند كه در سنگها، محفوظ مانده اند. مثلاً وقتي موجود مرده در بستر دريا دفن مي شود، قسمتهاي نرم آن از بين مي رود، اما قسمتهاي سخت، باقي مي ماند. بعدها گل و ماسه بستر دريا سخت مي شوند و به سنگ تبديل مي گردند. سپس آب به درون سنگ نفوذ مي كند، قسمتهاي سخت را حل مي نمايد و قالب فسيل ها را به وجود مي آورد. مواد معدني اين قالبها را پر مي كنند و شكل قسمتهاي سخت را در خود حفظ مي نمايند. ساير فسيل ها يا مانند طرح كلي برگها، از سنگ شدن آنها حاصل مي شوندو يا مانند برخي از حشرات در كهربا گير كرده اند.

2 ـ چكونه فسيل ها به سنگ تبديل مي شوند؟
گاهي وقتي تنه درختان يا استخوانها، دفن مي شوند، مواد معدني ته نشين شده از آب، جايگزين مواد اصلي و اوليه مي شود. در نتيجه، چوب يا استخوان به سنگ تبديل مي شوند.

3 ـ كربني شدن يعني چه؟
برگها معمولاً بعد از مرگ گياه، سريعا مي پوسند و از بين مي روند، اما گاهي آنها به ته درياچه مي افتند و با گل پوشيده مي شوند. رسوبات بالا و پايين برگ به تدريج آن را فشرده مي نمايند تا در نهايت به يك سنگ رسوبي تبديل مي شوند. در طول زمان، باكتري ها شيمي برگ را تغيير مي دهند تا زماني كه فقط كربن باقي مي ماند و شكل برگ، در سنگ به صورت يك رد ظريف از كربن، باقي مي ماند. اين عمليات كربني شدن نام دارد.

4 ـ كهربا چيست؟
يك ماده سخت است كه از رزين (صمغ) درختان تشكيل شده است.گاهي حشرات كوچك در اين رزين گير مي افتادند. به اين ترتيب بدنهاشان وقتي صمغ سفت مي شد، به همان شكل باقي مي ماند.

5 ـ چگونه زمان مربوط به يك فسيل را مشخص مي كنيد؟
گاهي موجودات مرده، در خاكسترهاي آتشفشاني يافت مي شوند. اين خاكسترها حاوي مواد راديواكتيو هستند و دانشمندان به كمك آنها قادرند سن اين مواد و در نتيجه زماني كه اين حيوانات مي زيسته اند را پيدا كنند.

6 ـ دانشمندان چه چيزهايي از فسيل ها مي آموزند؟
از مطالعه فسيلها دانشمندان مي توانند دربارة اينكه چگونه موجودات زنده در سطح زمين تكامل پيدا كرده اند، اطلاعاتي به دست آورند. نيز براي تعيين سن سنگها به كار مي روند. زيرا بعضي از موجودات فقط در دورة كوتاهي روي زمين زندگي مي كردند. بنابراين اگر اين فسيلها در سنگهاي مناطق مختلف پيدا شوند، نشان دهندة اين است كه همه آنها در يك زمان تشكيل شده اند. اينگونه فسيلها، فسيلهاي راهنما «index» ناميده مي شوند. برخي از مهمترين فسيلها شامل گونه هايي از تريلوبيت ها، گراپتوليت ها، براكيوپودها، كرينوئيدها، آمونيت ها و بلميت ها هستند. علم مطالعه فسيلها، ديرين شناسي «paleontology» ناميده مي شود.

7 ـ آيا جسم كامل يك موجود، بصورت فسيل حفظ شده است؟
ماموتهاي پشمي، كه بيش از 4000 هزار سال پيش در سيبري مي زيستند، به زمين هاي باتلاقي فرو رفتند. وقتي خاك يخ زد، بدن كامل آنها در خاك يخ زده حفظ شد.

8 ـ ائوهيپوس «eohippus» چيست؟
نام نخستين اجداد اسبهاي امروزي است كه حدود 55 ميليون سال پيش مي زيسته و اندازه اش به قدر يك سگ بوده است.


 

 
     
 

`Copyright  © 2005 GSINET All Rights Reserved
Design :
General Design Atelier