پایان نامه های فارسی

1400/02/28 تعداد بازدید: 7275
print

پدید آورنده عنوان سال تحصیل شماره راهنما
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اث‍ر ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ک‍ل‌ س‍ن‍گ‌ درون‍گ‍ی‍ر در ح‍رک‍ت‌ س‍ی‍الات‌ ک‍ان‍ه‌ س‍از ۱۳۷۹ ‭پ۸۰۳
ام‍ی‍ری‌ م‍ق‍دم‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ال‍ن‍گ‌ در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اث‍رات‌ زه‍اب‌ م‍ع‍ادن‌ ب‍ر آب‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌) ۱۳۸۶ ‭پ۹۰۶
ج‍ن‍ت‍ی‌ س‍راب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا اث‍رات‌ م‍خ‍اطرات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ (م‍ورد ح‍وض‍ه‌ ب‍ج‍ن‍ورد) ۱۳۸۶-۸۷ ‭پ۹۱۲
ح‍اج‍ی‌ زاده‌، ه‍ادی‌ ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ آلای‍ن‍دگ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ر روی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و خ‍اک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ س‍ب‍زوار ۱۳۸۵ ‭پ۹۰۵
ج‍وزان‍ی‌ ک‍ه‍ن‌، گ‍ل‍ن‍از ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ن‍اب‍ع‌ زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ س‍ازن‍د ش‍م‍ش‍ک‌ در ال‍ب‍رز (م‍رک‍زی‌- ش‍رق‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭پ۷۱۳
ه‍ن‍رم‍ن‍د اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ری‍م‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ اوران‍ی‍وم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍وش‍وم‍ی‌ (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌)   ‭پ۳۷۵
ش‍ک‍اری‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ ه‍ی‍درو ک‍رب‍ن‌ زای‍ی‌ و ب‍ل‍وغ‌ ح‍رارت‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ش‍ک‌ در ح‍وض‍ه‌ ال‍ب‍رز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ آل‍ی‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ ح‍وض‍ه‌ ۱۳۸۸ ‭پ۸۱۱
ب‍ی‍ات‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در رس‍وب‍ات‌ ب‍س‍ت‍ر ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ردازش‌ داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌   ‭پ۳۴۲
ف‍ری‍دون‍ی‌، م‍ری‍م‌ ارزی‍اب‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ک‍م‍ی‍اب‌ ش‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ق‍ال‍ی‌ ک‍وه‌ - ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ ال‍ی‍گ‍ودرز   ‭پ۳۷۴
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ارزی‍اب‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ خ‍طر زل‍زل‍ه‌ در م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌ ۱۳۸۷ ‭پ۹۰۳
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ اس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ دورود (ج‍ن‍وب‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌- دره‌ ش‍م‍ش‍ک‌) ۱۳۶۸ ‭پ۶۱
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا در ل‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (چ‍ه‍ارگ‍وش‌ م‍خ‍ت‍اران‌) ۱۳۸۲ ‭پ۳۱۰
ش‍ی‍رزاده‌، ب‍ه‍م‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ آن‍دال‍وزی‍ت‌ در ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭پ۳۱۴
ب‍ادف‍ر، م‍ح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ - ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ و ب‍ررس‍ی‌ زون‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ن‍رال‍ی‍زه‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ره‌ ن‍از (اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌)   ‭پ۳۴۸
م‍ب‍اش‍ر، ام‍ی‍ر اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ س‍ل‍م‌ (ش‍اه‍ک‍وه‌) ۱۳۷۰ ‭پ۹۱۳
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، رض‍ا اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ج‍ه‍ان‌ ش‍ی‍ر   ‭پ۳۶۸
م‍ن‍ص‍وری‌ ج‍وزان‍ی‌، ام‍ی‍رم‍ن‍ص‍ور اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ج‍زی‍ن‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ف‍ردوس‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌) ۱۳۸۲ ‭پ۳۱۵
ص‍ادق‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ خ‍ش‍وم‍ی‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ س‍اغ‍ن‍د (اس‍ت‍ان‌ ی‍زد)   ‭پ۳۵۹
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ک‍ان‍ی‌ س‍ی‍ب‌ ۱۳۷۹ ‭پ۸۰۴
واع‍ظی‍ان‌، اح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ه‍زار ک‍ان‍ی‍ان‌ ۱۳۷۹ ‭پ۸۱۳
ام‍ام‍ی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ت‍اک‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۳ ‭پ۳۱۸
رام‍ه‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۲۰۰۰۰ م‍س‍ت‍گ‍ان‌ در چ‍ه‍ارگ‍وش‌ س‍رو و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اروم‍ی‍ه‌)   ‭پ۳۵۸
رج‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ آب‍ی‍ز ۱۳۸۹ ‭پ۸۰۷
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر ال‍گ‍وی‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ب‍رخ‍وردی‌ ح‍اص‍ل‌ از ب‍ره‍م‌ ک‍ن‍ش‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ م‍ت‍ق‍اطع‌ در ش‍م‍ال‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ی‌ ل‍وت‌ ۱۳۹۵ ‭پ۲۳۳
س‍وس‍ن‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ زی‍ری‍ن‌ س‍ازن‍د ای‍ت‍ام‍ی‍ر ب‍ر م‍ی‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ ش‍وراب‌ (ج‍اده‌ م‍ش‍ه‍د- س‍رخ‍س‌) ۱۳۸۴ ‭پ۳۱
ص‍دق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌ در م‍ق‍اطع‌ ت‍ن‍گ‌ ن‍ی‍زار رو ج‍ک‍ودر واق‍ع‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ۱۳۷۲ ‭پ۶۱۵
ک‍رم‍ی‌، زه‍را ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د آب‍دراز ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ طاه‍رآب‍اد (ج‍اده‌ م‍ش‍ه‍د- ک‍لات‌) ۱۳۷۸ ‭پ۳۴
م‍اف‍ی‌، آب‍رادات‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در م‍ق‍اطع‌ ال‍گ‍و و م‍رج‍ع‌ ۱۳۷۶ ‭پ۵۸
ش‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ( ۶۵ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ری‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د) در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ ۱۳۷۹ ‭پ۴۳
م‍ح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دان‍ور ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ب‍رش‍ه‍ای‌ روس‍ت‍ای‌ خ‍ش‍ت‌، روس‍ت‍ای‌ چ‍ه‍چ‍ه‍ه‌ و ده‍ان‍ه‌ ورودی‌ ش‍ه‍ر ک‍لات‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭پ۳۸
پ‍وراس‍م‍اع‍ی‍ل‌، اک‍رم‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ن‍ی‍زار ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ ال‍گ‍و ۱۳۸۳ ‭پ۴۴
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ ال‍ب‍رز در س‍ازن‍د م‍ی‍لا، ب‍رش‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزاد   ‭پ۷۸
خ‍دادادی‌، ل‍ی‍دا ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍واک‍ول‍وژی‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ان‍وف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ج‍اده‌ م‍ش‍ه‍د- ک‍لات‌ ۱۳۸۲ ‭پ۴۰
ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌ و ب‍اخ‍ت‍ری‌ ۱۳۸۶ ‭پ۵۲
اس‍دی‌ س‍رش‍ار، م‍ری‍م‌ ب‍رآورد ن‍رخ‌ گ‍ش‍ت‍اور و ان‍رژی‌ ص‍رف‌ ش‍ده‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌)   ‭پ۲۵۳
راس‍ت‍گ‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ا و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ لای‍ه‌ س‍ف‍ال‍وپ‍وددار س‍ازن‍د ش‍ی‍ش‍ت‍و در ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ طب‍س‌) ۱۳۷۴ ‭پ۳۷
م‍ه‍دی‌ پ‍ور ح‍س‍ک‍وی‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ آب‌ و ه‍وای‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ در ک‍وات‍رن‍ر پ‍س‍ی‍ن‌ ال‍ب‍رز ش‍رق‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ارب‍رد ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ا و پ‍ال‍وم‍ت‍ره‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌   ‭پ۹۱۷
ف‍ت‍ح‍ی‌ ه‍ف‍ش‍ج‍ان‍ی‌، زه‍را ب‍ررس‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ آرس‍ن‍ی‍ک‌ و ب‍رخ‍ی‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در خ‍اک‌ و رس‍وب‍ات‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ای‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ر ب‍ی‍ج‍ار (م‍ح‍ور ق‍روه‌ - ت‍ک‍اب‌، اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌)   ‭پ۳۶۰
پ‍روی‍ن‌، اح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ع‍داده‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ س‍ل‍م‌- ش‍اه‍ک‍وه‌. ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ گ‍ارن‍ت‌ در پ‍لاس‍ره‍ای‌ رودخ‍ان‍ه‌ ای‌ ۱۳۷۳ ‭پ۷۰۴
م‍ح‍ب‍ی‌، آی‍دا ب‍ررس‍ی‌ ب‍اف‍ت‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ه‌ ک‍ره‌ و لای‍ه‌ ای‌ در ب‍رخ‍ی‌ از ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۹ ‭پ۳۱۶
ب‍ه‍ره‌ م‍ن‍د، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ش‍رق‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ۱۳۷۶ ‭پ۲۰
ن‍ج‍ارزاده‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ دون‍ی‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍اج‍رم‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍ن‍گ‍واره‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ی‌ ۱۳۷۶ ‭پ۱۰
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ق‍اس‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ - ت‍ری‍اس‌ در ب‍رش‌ م‍ن‍گ‍ل‌ واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ آم‍ل‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر لای‍ه‌ ه‍ای‌ م‍رزی‌ آن‌   ‭پ۱۰۰
گ‍ن‍دم‍ی‌، راض‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ب‍ه‍رام‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ا (چ‍ش‍م‍ه‌ ش‍ی‍ر، ج‍ن‍وب‌ ازب‍ک‌ ک‍وه‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ طب‍س‌) ۱۳۸۲ ‭پ۴۱
ن‍وروزی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍اری‍ن‍ه‌ ل‍رزه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ر روی‌ گ‍س‍ل‌ آس‍ت‍ارا   ‭پ۲۴۹
س‍ع‍ی‍دپ‍ور، غ‍لام‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ک‍روم‍ی‍ت‌ ای‍ران‌   ‭پ۸۰۱
ق‍ن‍ب‍ری‌، زب‍ی‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روژن‍ز و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ر م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ل‍م‍اس‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ خ‍وی‌)   ‭پ۴۷۵
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍ازال‍ت‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ رش‍ت‌ (س‍ن‍گ‍ر)   ‭پ۴۶۹
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ش‍ه‍رزاد ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ن‍ائ‍ی‍ن‌ ۱۳۷۶ ‭پ۴۳۵
ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ و آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌- رس‍وب‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ل‍ده‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌)   ‭پ۴۸۵
م‍ع‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍ک‌ م‍اف‍ی‍ک‌- ح‍دف‍اص‍ل‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ی‍دره‌ ق‍اض‍ی‌ خ‍ان‌، ب‍اخ‍ت‍ر ه‍م‍دان‌   ‭پ۴۶۷
ش‍ی‍ش‍ه‌ ب‍ر، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ لام‍پ‍روئ‍ی‍ت‍ی‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ رای‍ن‌ ۱۳۷۲ ‭پ۴۱۲
م‍رغ‍زاری‌، ک‍ل‍ث‍وم‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ف‍اروج‌ ۱۳۹۱ ‭پ۴۴۸
رم‍ض‍ان‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، ف‍ردوس‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ر چ‍ه‍ارگ‍وش‌ گ‍ن‍ب‍د (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اروم‍ی‍ه‌)   ‭پ۴۷۲
آق‍ازاده‌، م‍ه‍راج‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ چ‍ال‍وس‌ - م‍رزن‌ آب‍اد (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌)   ‭پ۴۷۱
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ای‍رج‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ س‍اب‌ و ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ و دای‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ری‍ت‍ی‌ ال‍ی‍گ‍وس‍ن‌ ورق‍ه‌ ک‍ی‍وی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍ی‍وی‌   ‭پ۴۸۱
م‍ح‍م‍دزاده‌ لاری‌، م‍ح‍م‍د اح‍س‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ش‍رق‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۶ ‭پ۴۲۷
ق‍راگ‍وزل‍و، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ گ‍زس‍ت‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍س‍ار ف‍س‍ف‍ات‌ گ‍زس‍ت‍ان‌   ‭پ۴۶۵
ش‍ری‍ف‍ی‌ دوس‍ت‌، م‍ن‍ی‍ر ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ل‍وگ‍وک‍رات‌ و رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ ت‍رم‍ال‍ی‍ن‌ دار م‍ن‍طق‍ه‌ ه‍م‍دان‌ (زون‌ س‍ن‍ن‍دج‌- س‍ی‍رج‍ان‌)   ‭پ۴۶۲
م‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍ح‍ول‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍وال‍ی‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ ای‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ب‍اغ‌ ج‍ر - ق‍ره‌ ق‍ل‍ی‌، ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ س‍ب‍زوار ۱۳۸۹ ‭پ۴۴۹
ک‍رم‍ی‌، زه‍را ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍ح‍ولات‌ ت‍ک‍ت‍ون‍وم‍اگ‍م‍ای‍ی‌ ب‍ازال‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زری‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ ک‍اس‍پ‍ی‍ن‌   ‭پ۴۵۸
ن‍وری‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍روج‌ گ‍ن‍ب‍ده‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ و س‍ای‍ر ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ق‍ی‌ ج‍وان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ل‍ده‌ - ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌   ‭پ۴۶۴
ث‍اب‍ت‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍د ش‍م‍ال‌ ب‍وئ‍ی‍ن‌ - م‍ی‍ان‍دش‍ت‌ (ق‍ره‌ ب‍ل‍طاق‌- م‍ع‍ص‍وم‌ آب‍اد) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌   ‭پ۴۷۳
اک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ و ه‍ال‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آن‌ ۱۳۷۳ ‭پ۴۰۳
م‍ج‍ی‍دی‌ ف‍ی‍ض‌ آب‍ادی‌، ت‍ورج‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ن‍ف‍وذی‌ غ‍رب‌ س‍ام‍ن‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ م‍لای‍ر- ه‍م‍دان‌) ۱۳۷۵ ‭پ۴۰۶
آق‍اخ‍ان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ دگ‍رس‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ه‍ی‍دروت‍رم‍ال‌ واب‍س‍ت‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ طرق‌- ک‍ش‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭پ۴۱۶
ف‍ت‍ح‍ی‌، ت‍ورج‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ (م‍ق‍اطع‌ ش‍اه‍رود، رب‍اط ق‍ره‌ ب‍ی‍ل‌ و ج‍ن‍وب‌ ب‍ج‍ن‍ورد) ۱۳۷۷ ‭پ۴۱۰
غ‍ن‍ی‌، م‍س‍ل‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ و س‍وپ‍را اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ اف‍چ‍ن‍گ‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ س‍ب‍زوار ۱۳۸۹ ‭پ۴۴۷
ن‍ی‍م‍روزی‌، ع‍اطف‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ال‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ - م‍اف‍ی‍ک‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۶ ‭پ۴۵۱
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ائ‍وس‍ن‌ در ورق‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ف‍ردوس‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌ ۱۳۸۳ ‭پ۴۰۲
م‍ح‍م‍دی‌، زه‍را ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌، پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ دی‍وری‍ت‍ی‌ - م‍ی‍ک‍رودی‍وری‍ت‍ی‌ و دای‍ک‌ ه‍ای‌ س‍اب‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ آران‌   ‭پ۴۸۴
اس‍دی‌، ن‍اه‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ س‍و ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ روزن‍ه‌ ه‍ای‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌   ‭پ۴۶۱
ای‍م‍ان‍ی‌ پ‍ور، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ل‍وش‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍ی‌ زای‍ی‌ م‍ع‍دن‌ زه‌ آب‍اد   ‭پ۴۵۶
دی‍دار، پ‍ژواک‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ن‍ادر خ‍اک‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭پ۴۱۴
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ ک‍ان‍س‍ار آه‍ن‌ س‍ه‌ چ‍اه‍ون‌ (آن‍وم‍ال‍ی‌ ش‍م‍اره‌۱۰ ) ۱۳۷۶ ‭پ۳۰۶
ظف‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ خ‍ون‍ی‍ک‌ ب‍ر خ‍اک‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د) ۱۳۹۵ ‭پ۹۱۵
غ‍ف‍رال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ف‍ع‍ال‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ دش‍ت‍ک‌ (پ‍ه‍ن‍ه‌ زاگ‍رس‌ م‍رت‍ف‍ع‌)   ‭پ۲۵۹
غ‍ف‍اری‌ ن‍ی‍ک‌، ب‍ه‍ارک‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ واح‍د آه‍ک‍ی‌- ش‍ی‍ل‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ اح‍م‍د آب‍اد ۱۳۷۹ ‭پ۲۰۲
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ و ال‍گ‍وی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ اق‍ل‍ی‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ طب‍س‌ (از ب‍ل‍وک‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) ب‍ر اس‍اس‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ن‍رخ‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ (subsidence) و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ی‍ن‍م‍ات‍ی‍ک‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ ه‍ا ۱۳۷۷ ‭پ۲۰۷
ع‍ل‍وی‌ م‍رج‍ان‍ی‌، س‍ام‍ره‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ت‌ در ت‍وده‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ پ‍س‍و و ن‍ق‍ده‌   ‭پ۴۶۳
م‍ع‍ت‍م‍د ال‍ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ زی‍س‍ت‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ردی‍ف‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۷۶ ‭پ۱۰۲
ن‍ظرزاده‌، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‌ رس‍وب‍ات‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۳ ‭پ۳۳
ب‍ی‍رون‌ رو، م‍ه‍رن‍وش‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ زی‍ری‍ن‌ س‍ازن‍د خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌ در ب‍رش‌ م‍ی‍غ‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا و ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ آن‌   ‭پ۹۶
ق‍طب‍ی‌ راون‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍رم‍ان‌ ت‍ا ب‍ه‍اب‍اد (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) ۱۳۸۹ ‭پ۱۱۴
آق‍ا داداش‍ی‌ اب‍ه‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍وف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌ (ح‍د ف‍اص‍ل‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ م‍زدوران‌ - ش‍وراب‌) ۱۳۸۰ ‭پ۶۳
ش‍ه‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ح‍وزه‌ رس‍وب‍ی‌ ش‍وش‍ود ۱۳۸۱ ‭پ۱۲
وک‍ی‍ل‌ ب‍اغ‍م‍ی‍ش‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ واح‍ده‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ در ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌، ب‍ازن‍گ‍ری‌ در س‍ن‌ واح‍ده‍ای‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ (Lithostratigraphy units) س‍ازن‍ده‍ای‌ آب‌ ت‍ل‍خ‌، ن‍ی‍زار، ک‍لات‌، پ‍س‍ت‍ه‌ ل‍ی‍ق‌، چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌، خ‍ان‍گ‍ی‍ران‌ ۱۳۷۶ ‭پ۷
ف‍رج‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌ داد ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ ت‍ا م‍ی‍ان‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ش‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ راور ک‍رم‍ان‌ ۱۳۸۷ ‭پ۷۲
ق‍ورچ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍دران‍ل‍و (ب‍ج‍ن‍ورد) آخ‍رداق‌ ۱۳۸۵ ‭پ۷۱
ک‍راچ‍ی‍ان‌، س‍م‍ی‍را ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ب‍رش‌ دری‍اچ‍ه‌ ب‍زن‍گ‍ان‌ (گ‍ل‌ ب‍ی‌ ب‍ی‌) ۱۳۹۲ ‭پ۵۶
ق‍طب‍ی‌ راون‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ب‍ادام‍ل‍و در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍رم‍ان‌ ت‍ا راور ۱۳۷۷ ‭پ۱۱۱
م‍ح‍م‍دی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ و طراح‍ی‌ پ‍رده‌ آب‍ب‍ن‍د س‍د آم‍ن‍د آش‍خ‍ان‍ه‌ (م‍ان‍ه‌ و س‍م‍ل‍ق‍ان‌) ۱۳۸۳ ‭پ۵۰۴
ص‍ال‍ح‌ پ‍ور، آرم‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ج‍وان‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ زاگ‍رس‌ ب‍ا ک‍ارب‍ری‌ از م‍دل‌ س‍ازی‌ ع‍ددی‌   ‭پ۲۵۴
ش‍ی‍خ‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ا و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌ در ب‍رش‌ ال‍گ‍و، ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر طب‍س‌ ۱۳۸۷ ‭پ۶۱۱
س‍ی‍ف‍وری‌ پ‍ور، س‍ه‍ی‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ت‍ا ب‍الای‍ی‌ در م‍ن‍اطق‌ ک‍رم‍ان‌ - راور - طب‍س‌ ۱۳۸۶ ‭پ۶۷
اح‍م‍دی‌ ک‍ی‍م‍ج‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‌ ری‍خ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍اش‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭پ۲۴۷
رض‍ا ت‍اج‍ی‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ ری‍خ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍ز دش‍ت‌ ب‍ی‍اض‌ ۱۳۸۶ ‭پ۲۲۰
اح‍م‍دی‌ م‍لاوردی‌، م‍ه‍وش‌ ب‍ررس‍ی‌ زای‍ش‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ن‍گ‍وئ‍ی‍ه‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ داده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و آن‍وم‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍رب‍وطه‌ (ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ س‍ی‍رج‍ان‌ - اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌)   ‭پ۳۶۶
م‍وس‍وی‌، اح‍س‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ پ‍وی‍ای‍ی‌ ک‍وه‌ ب‍ی‍رک‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌   ‭پ۲۵۸
ج‍لال‌ زاده‌، م‍رض‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ش‍م‍ال‌ ت‍ب‍ری‍ز   ‭پ۲۴۱
ال‍ه‌ وردی‌، روح‌ ال‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ خ‍ض‍ری‌ - دش‍ت‌ ب‍ی‍اض‌ ۱۳۸۶ ‭پ۲۲۲
ی‍وس‍ف‍ی‌، طه‍م‍ورث‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ن‍ورآب‍اد در اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌   ‭پ۲۶۴
ح‍ی‍درزاده‌، اح‍س‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا در ک‍ان‍س‍ار زگ‍ل‍ی‍ک‌ (خ‍اور اه‍ر)   ‭پ۳۴۵
ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ردی‌، زه‍ره‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ چ‍ی‍ن‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا گ‍س‍ل‍ه‌ ش‍م‍ال‌ اش‍ت‍ه‍ارد   ‭پ۲۴۲
دروی‍ش‌ زاده‌، ب‍ه‍روز ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در دام‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌   ‭پ۶۶
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ف‍ی‍روزه‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۳۷۳ ‭پ۷۱۲
ش‍ارک‍ی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۴ ‭پ۵۰۱
ی‍وس‍ف‍ی‌، ع‍ف‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ م‍س‍ی‍ر ق‍طار ش‍ه‍ری‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۳ ‭پ۵۰۳
س‍طوت‍ی‌، ب‍ه‍روز ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ گ‍ل‍ن‍درود ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رادف‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌   ‭پ۹۸
ک‍ش‍اورز ه‍دای‍ت‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍س‍ی‍ن‌ - پ‍ال‍ئ‍وس‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ ش‍ف‍ارود ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ پ‍ت‍روژن‍ز م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دل‍ری‍ت‌ - گ‍اب‍روی‍ی‌ ب‍ع‍د از پ‍رم‍ی‍ن‌   ‭پ۴۶۰
ق‍اس‍م‍ی‌ ن‍ک‍و، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اف‍ق‌ لات‍ری‍ت‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ آن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اخ‍ت‍ر اروم‍ی‍ه‌ (گ‍چ‍ی‌- ن‍ی‍چ‍الان‌- ی‍س‍ان‌-خ‍وش‍گ‍و)   ‭پ۳۵۶
ک‍ون‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ی‍ق‌ م‍ح‍دوده‌ ن‍وده‌ ان‍ق‍لاب‌، ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ ج‍غ‍ت‍ای‌ ۱۳۹۰ ‭پ۴۵۲
دی‍م‍ه‌ ور، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ وژن‍ز ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ زری‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۳۷۴ ‭پ۳۰۴
ک‍رد ق‍دی‍م‍ی‌، ب‍رات‌ م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ دون‍ی‍ن‌ پ‍س‍ی‍ن‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ و غ‍رب‌ اس‍ف‍رای‍ن‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ م‍رج‍ان‍ه‍ا ۱۳۸۳ ‭پ۲۸
م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا، ه‍م‍ای‍ون‌ ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ ب‍ازال‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ش‍ت‌ س‍ردش‍ت‌ م‍غ‍ان‌   ‭پ۴۵۵
رح‍ی‍م‍ی‌، ه‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، دگ‍رس‍ان‍ی‌، س‍ی‍ال‍ه‍ای‌ درگ‍ی‍ر و ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ش‍وراب‌ (ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌) ۱۳۸۳ ‭پ۳۲۰
اس‍ت‍ش‍اره‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ن‍ق‍ش‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ش‍ام‍ک‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ آرس‍ن‍ی‍ک‌ ۱۳۹۶ ‭پ۹۱۶
پ‍رت‍وی‌ ف‍ر، ف‍رزان‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍اری‍زن‍و، روس‍ت‍ای‌ چ‍اه‍ک‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌، خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ای‍ران‌ ۱۳۹۱ ‭پ۴۳۰
ک‍اه‍ن‍ی‌، ش‍ی‍وا ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ C ش‍م‍ال‍ی‌ و ب‍اغ‍ک‌ ک‍ان‍س‍ار س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ س‍ن‍گ‍ان‌ خ‍واف‌ ۱۳۸۳ ‭پ۳۰۹
ح‍ک‍م‍ت‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار اورس‌ ک‍وه‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ - زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ال‍ب‍رز خ‍اوری‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌   ‭پ۳۷۰
س‍پ‍ه‍ری‌ ف‍ر، پ‍وری‍ا ب‍ررس‍ی‌ ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار پ‍ل‍ی‌ م‍ت‍ال‌ ن‍ودوش‍ن‌ ی‍زد   ‭پ۳۴۱
ت‍دی‍ن‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ن‍ص‍وره‌ ب‍ررس‍ی‌ ژن‍ز و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ (آه‍ن‌ و م‍ن‍گ‍ن‍ز) ب‍رگ‍ه‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ ک‍وه‌ ف‍ری‍ادون‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ش‍رق‌ ده‌ ب‍ی‍د اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌)   ‭پ۳۳۹
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، اک‍ب‍ر ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار و دگ‍رش‍ک‍ل‍ی‌ ج‍وان‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ زاگ‍رس‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌   ‭پ۲۵۵
ن‍ادری‌ م‍ی‍ق‍ان‌، ن‍ص‍ی‍ر ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ای‍ال‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ق‍وچ‍ان‌ ۱۳۸۴ ‭پ۲۰۶
ک‍وه‌ پ‍ی‍م‍ا، م‍ی‍ث‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ن‍رم‌ در س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۵ ‭پ۲۰۹
اح‍م‍دی‌ ت‍رک‍م‍ان‍ی‌، اص‍غ‍ر ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ گ‍س‍ت‍ره‌ م‍اه‌ ن‍ش‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ در ج‍ای‍گ‍ی‍ری‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ره‍ا   ‭پ۲۶۶
ب‍دخ‍ش‍ان‌ م‍م‍ت‍از، ق‍ی‍س‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ب‍زغ‍ان‌ ۱۳۷۱ ‭پ۲۰۱
ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ول‍ن‍ج‍ی‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر اروم‍ی‍ه‌)   ‭پ۲۶۲
ع‍ش‍ق‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ی‍ک‌ ب‍رش‌ ع‍رض‍ی‌ م‍وازن‍ه‌ ش‍ده‌ از ال‍ب‍رز خ‍اوری‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌) ۱۳۷۸ ‭پ۲۱۵
ع‍روج‌ ن‍ی‍ا، پ‍روی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ اب‍ری‍ش‍م‌ رود ۱۳۸۲ ‭پ۴۲۵
پ‍ه‍ل‍ون‌ ن‍ژاد، رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ خ‍وی‌   ‭پ۴۵۳
ب‍رخ‍ورداری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ن‍گ‍اری‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍اری‍ک‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ ق‍روه‌   ‭پ۴۸۰
اص‍ل‍ی‌، ب‍اب‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍رای‍ط ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ت‍ه‌ ن‍ش‍س‍ت‌ طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اروت‌ آغ‍اج‍ی‌   ‭پ۳۴۰
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ان‍ا ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا و آرس‍ن‍ی‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ زرش‍وران‌- آغ‍دره‌ (ش‍م‍ال‌ ت‍ک‍اب‌) ۱۳۷۸ ‭پ۳۰۵
وزی‍ری‌ ه‍ش‍ی‌، ف‍ری‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا و م‍س‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ن‍ب‍ی‌ ج‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ان‍ت‍ش‍ار آن‌ ه‍ا در اف‍ق‌ ه‍ای‌ زی‍رس‍طح‍ی‌ و ش‍رای‍ط ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر م‍رب‍وطه‌   ‭پ۳۴۶
ع‍ظی‍م‍ی‌ ش‍ه‍لا، وح‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ و دگ‍رس‍ان‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ع‍دن‍ی‌ لاطلا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌   ‭پ۳۵۳
خ‍ات‍ون‍ی‌ م‍لای‍وس‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ ف‍ل‍ور و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍م‍ش‍ک‌ در ش‍ان‍دی‍ز (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ۱۳۷۹ ‭پ۳۲
س‍ج‍ادی‌ آلاه‍اش‍م‌، ف‍ری‍ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ زای‍ش‌ ک‍ان‍س‍ار م‍ن‍گ‍ن‍ز ب‍زی‍ن‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ر اردس‍ت‍ان‌ (اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)   ‭پ۳۵۱
ق‍ورچ‍ی‌ روک‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار ت‍ک‍ن‍ار ( III,IVب‍ردس‍ک‍ن‌) ۱۳۸۳ ‭پ۳۰۸
پ‍اک‌ ک‍ار، ف‍روغ‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار س‍رب‌ ن‍خ‍ل‍ک‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ح‍ض‍ور ن‍ق‍ره‌   ‭پ۳۳۸
م‍ظف‍ری‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ م‍ون‍ازی‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اردک‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد   ‭پ۳۷۱
م‍ب‍ی‍ن‌، پ‍ری‍س‍ا ب‍ررس‍ی‌ ک‍رن‍ش‌ و م‍راح‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ق‍وری‌ - ک‍ر س‍ف‍ی‍د (پ‍ه‍ن‍ه‌ س‍ن‍ن‍دج‌ س‍ی‍رج‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌)   ‭پ۲۴۴
م‍وس‍ی‌ اح‍م‍دی‌، م‍ه‍ن‍از ب‍ررس‍ی‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍الای‍ی‌ (دون‍ی‍ن‌- ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر) ن‍اح‍ی‍ه‌ آب‌ م‍راد (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍رم‍ان‌) ۱۳۷۶ ‭پ۶۵
ج‍وادی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ و ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ب‍وئ‍ی‍ن‌ زه‍را و پ‍ی‍رام‍ون‌ (ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ و ی‍ژه‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ اول‌ ت‍ی‍رم‍اه‌ ۱۳۸۱ چ‍ن‍دک‍وره‌- آوج‌)   ‭پ۲۵۶
ام‍ام‍ی‌، ه‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ت‍ن‍ش‌ ک‍ل‍م‍ب‌ در راس‍ت‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ک‍وک‌ در خ‍اور ک‍رم‍ان‌   ‭پ۲۶۰
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ی‍دان‌ ت‍ن‍ش‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ائ‍ن‍ات‌ (م‍دل‌ ت‍ن‍ش‌ ک‍ول‍م‍ب‌) ۱۳۸۱ ‭پ۲۱۲
داس‍ت‍ان‌، اع‍ظم‌ ب‍ررس‍ی‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌، ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ت‍وال‍ی‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ پ‍رم‍ی‍ن‌- ت‍ری‍اس‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ آزادش‍ه‍ر گ‍رگ‍ان‌   ‭پ۱۰۱
ق‍ن‍ب‍ری‌، آزاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ل‍ی‍ت‍وف‍اس‍ی‍س‍ه‍ا و ب‍ازس‍ازی‌ ال‍گ‍وی‌ رس‍وب‍ی‌ چ‍ل‍ک‍ن‌ در ک‍ران‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ خ‍زر (م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ گ‍ن‍ب‍د ک‍اووس‌ - ال‍م‍ده‌) ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ری‍ب‍ی‌ آن‌   ‭پ۷۴
اش‍ب‍ک‌، پ‍ون‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍ش‍ا طلا و ژن‍ز ل‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‍ت‍ه‍ا در ج‍ن‍وب‌ ه‍ن‍گ‍ران‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژی‌ - ف‍ل‍ی‍ش‍ی‌ خ‍اور ای‍ران‌   ‭پ۳۲۳
ص‍م‍دی‌، رام‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍ش‍ا م‍گ‍اک‍ری‍س‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍ارن‍ت‌ م‍وج‍ود در ت‍ون‍ال‍ی‍ت‌ ده‌ ن‍و (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ۱۳۸۷ ‭پ۴۳۸
م‍ح‍ج‍وب‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دگ‍رس‍ان‌ ش‍ده‌ پ‍وس‍ی‍ده‌ از دی‍دگ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍ک‍ن‍وم‍اگ‍م‍ای‍ی‌ آن‌ ۱۳۸۱ ‭پ۳۱۷
س‍ب‍ی‍ل‌، ف‍ی‍روز ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍رواس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ در ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ و ش‍م‍ال‌ ق‍وچ‍ان‌) ۱۳۷۵ ‭پ۱۱
م‍دق‍ق‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د م‍زدوران‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ش‍م‍ه‌ گ‍ی‍لاس‌ ۱۳۹۱ ‭پ۶۹
س‍ه‍راب‍ی‌، س‍ی‍م‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ ه‍ا و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ق‍س‍م‍ت‌ م‍رک‍زی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (چ‍ن‍اران‌- رادک‍ان‌) ۱۳۷۸ ‭پ۶۰۲
ع‍ظی‍م‌ زاده‌ ت‍ب‍ری‍ز، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ئ‍وژن‌ اطراف‌ اس‍ک‍ن‍درآب‍اد (ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭پ۴۲
ک‍ری‍م‌ زاده‌، م‍ج‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ و ب‍رآورد ش‍ت‍اب‌ ل‍رزه‌ ای‌ در س‍طح‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ب‍ر پ‍ای‍ه‌ اطلاع‍ات‌ م‍اک‍روت‍رم‍ور   ‭پ۲۵۷
چ‍م‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ررس‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍وان‍ع‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ دورک‍اری‌ در س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ش‍ور ۱۳۹۲ ‭پ۹۰۴
م‍ه‍دوی‌ ف‍ر، ش‍وی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رس‍وب‍ات‌ آپ‍س‍ی‍ن‌ پ‍س‍ی‍ن‌- س‍ن‍وم‍ان‍ی‍ن‌ در دو ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ۱۳۸۵ ‭پ۴۹
ب‍خ‍ش‍ن‍ده‌، ل‍ی‍دا ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رس‍وب‍ات‌ ت‍ورون‍ی‍ن‌ - م‍اس‍ت‍ری‍ش‍ت‍ی‍ن‌ در دو ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ۱۳۸۵ ‭پ۵۳
ت‍وک‍ل‍ی‌، راح‍ل‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ (ب‍ارم‍ی‍ن‌- آل‍ب‍ی‍ن‌) در دو ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ۱۳۸۵ ‭پ۵۰
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‍ه‌ رود ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ف‍رس‍ای‍ش‌ پ‍ذی‍ری‌ آن‍ه‍ا ۱۳۸۸ ‭پ۵۰۶
اک‍ب‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ راون‍د در ارت‍ب‍اط ب‍ا ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ۱۳۸۵ ‭پ۴۲۳
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍رش‌ ن‍رم‌ و ت‍ردد در گ‍س‍ت‍ره‌ خ‍وی‌   ‭پ۲۶۵
طه‍ی‍ری‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ زی‍رک‍ن‌ در ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍واح‍ل‌ چ‍م‍خ‍ال‍ه‌ - زی‍ب‍اک‍ن‍ار، ش‍اه‌ رود طال‍ق‍ان‌ رود ال‍م‍وت‌ رود و ف‍رآوری‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ زی‍رک‍ن‌ در ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ رودخ‍ان‍ه‌ ش‍اه‌ رود (م‍ن‍طق‍ه‌ پ‍ارودب‍ار)   ‭پ۳۵۴
ام‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ ش‍اه‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د) ۱۳۵۲ ‭پ۴۴۱
ارژن‍گ‌ روش‌، ب‍ه‍رام‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ه‍ل‌ آب‍اد) ۱۳۵۲ ‭پ۴۴۲
ف‍ی‍ض‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ک‍ان‍س‍ار زای‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ پ‍س‍ت‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍زوار ت‍ا ق‍وچ‍ان‌ (زرق‍ان‌ - ک‍وه‌ دوک‌) ۱۳۸۵ ‭پ۳۲۴
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ه‌، ک‍ی‍ن‍ی‍م‍ات‍ی‍ک‌ و دی‍ان‍ام‍ی‍ک‌ گ‍س‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍ل‍ن‍درود (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌)   ‭پ۲۴۵
اوه‍ان‍ی‍ان‌، ت‍رگ‍م‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۳۵۲ ‭پ۴۴۳
ب‍روم‍ن‍د، زه‍ره‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در ب‍رش‌ طال‍و (واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ دام‍غ‍ان‌) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ دای‍ن‍وف‍لاژن‍ده‍ا و روزن‌ ب‍ران‌   ‭پ۸۵
س‍ه‍راب‍ی‌، زه‍ره‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر (س‍ازن‍د س‍ردر) - پ‍رم‍ی‍ن‌ (س‍ازن‍د ج‍م‍ال‌) در م‍ن‍طق‍ه‌ ازب‍ک‌ ک‍وه‌ (ب‍رش‌ زل‍ودو) ب‍ر اس‍اس‌ روزن‍ب‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ون‍ودون‍ت‍ه‍ا (Conodonts) ۱۳۸۴ ‭پ۵۴
ب‍اغ‍ب‍ان‌، داری‍وش‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ف‍رام‍ی‍ن‍ف‍ره‍ای‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ ح‍وض‍ه‌ زاگ‍رس‌ ج‍ن‍ب‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌ ۱۳۶۹ ‭پ۱۰۸
رف‍ی‍ع‍ی‌ م‍ق‍ص‍ودب‍ی‍گ‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ م‍رز پ‍رم‍ی‍ن‌- ت‍ری‍اس‌ دوران‌ اول‌ ب‍ه‌ دوم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر (ش‍ه‍ررض‍ا) و ه‍م‍ب‍س‍ت‌ (آب‍اده‌) ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا   ‭پ۷۷
خ‍اوری‍ان‌، م‍ری‍م‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ائ‍وس‍ن‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍اد (ش‍ه‍ر ش‍اه‍رود)   ‭پ۸۴
پ‍اش‍ای‍ی‌، ح‍دی‍ث‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ری‍اس‌ (س‍ازن‍د ال‍ی‍ک‍ا) در ب‍رش‌ روت‍ه‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌) واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر روزن‍ب‍ران‌ و ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا   ‭پ۸۰
گ‍ری‍وان‍ی‌، ش‍اه‍ی‍ن‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ل‍وری‍ن‌- دون‍ی‍ن‌ ب‍رش‌ در آب‌ واق‍ع‌ در ش‍رق‌ زرن‍د ک‍رم‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ آن‌   ‭پ۷۹
پ‍رن‍دآور، م‍ح‍م‍د ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ رخ‍داد م‍رز K/Pg ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ک‍ان‌ و ت‍ن‍گ‌ پ‍اب‍ده‌   ‭پ۹۳
غ‍ی‍اث‍ون‍د، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ س‍ازن‍د ق‍م‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ف‍رام‍ی‍ن‍ف‍ره‍ای‌ پ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ در غ‍رب‌ ق‍م‌ (ی‍ال‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ت‍اق‍دی‍س‌ ک‍م‍رک‍وه‌)   ‭پ۷۵
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ش‍ف‌ رود در ق‍س‍م‍ت‍ه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ف‍ون‍ه‍ای‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭پ۱۴
ص‍ن‍ای‍ع‌، ن‍ج‍م‍ه‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ژوراس‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌- م‍ی‍ان‍ی‌ در ب‍رش‌ ف‍ری‍زی‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ۱۳۸۰ ‭پ۶
ف‍ری‍زی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ی‍ان‍ی‌ و ب‍الای‍ی‌ در ب‍رش‌ ف‍ری‍زی‌ (پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود) ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۰ ‭پ۶۱۴
خ‍اوری‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ان‍وس‍ه‌ پ‍روی‍ن‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ پ‍ال‍ی‍ن‍وم‍ورف‍ه‍ا در ب‍رش‌ ص‍ن‍دوق‌ ش‍ک‍ن‌ (واق‍ع‌ در ش‍رق‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌) ۱۳۸۲ ‭پ۳۹
ده‌ ب‍زرگ‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ش‍ف‌ رود در ب‍رش‌ س‍ن‍ج‍دک‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۳ ‭پ۲۵
ح‍داد ت‍وک‍ل‍ی‌، ال‍ه‍ام‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ش‍ف‌ رود در ب‍رش‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۴ ‭پ۳
دب‍ی‍ری‌، ام‍ی‍د پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ری‍اس‌ پ‍س‍ی‍ن‌ (ق‍اع‍ده‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ش‍ک‌) در ال‍ب‍رز ش‍م‍ال‍ی‌   ‭پ۹۰
اس‍دی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍واک‍ول‍وژی‌ س‍ازن‍د ن‍ای‍ب‍ن‍د در ک‍وه‌ چ‍ال‌ س‍ف‍ی‍د (ب‍رزک‌ ک‍اش‍ان‌) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر گ‍روه‌ ش‍م‍ش‍ک‌   ‭پ۸۲
ع‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍د پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍وب‍ی‍وژئ‍وگ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ اردوس‍ی‍ن‌ ب‍الای‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر (ک‍وه‌ ب‍وغ‍و) ۱۳۷۵ ‭پ۹
ش‍اه‍م‍رادی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍وژئ‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ن‍ای‍ب‍ن‍د در ب‍رش‌ ک‍وه‌ زرد (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)   ‭پ۹۱
م‍اف‍ی‌، آب‍رادات‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ی‍ن‍وف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود ۱۳۹۳ ‭پ۵۷
م‍ش‍ی‍دی‌، م‍ری‍م‌ پ‍ال‍ی‍ن‍وف‍ل‍ورای‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۶ ‭پ۵۵
ت‍م‍س‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍واف‌، اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۳۹۴ ‭پ۹۰۷
م‍ی‍رس‍ج‍ادی‌، ام‍ی‍ن‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ و پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍زوش‍ک‌ - دی‍زب‍اد اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۳۸۸ ‭پ۳۳۲
ی‍وس‍ف‍ی‌، ل‍ی‍لا پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ دول‍ت‌ آب‍اد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ رودخ‍ان‍ه‌ ای‌، ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ و پ‍ردازش‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۳۸۵ ‭پ۳۲۹
چ‍ه‍ارل‍ن‍گ‌، راض‍ی‍ه‌ پ‍ت‍روژن‍ز آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ س‍ه‍ن‍د و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ در ق‍ف‍ق‍از و ش‍رق‌ آن‍ات‍ول‍ی‌   ‭پ۴۷۹
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌ پ‍ت‍روژن‍ز ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌ اس‍ک‍ارن‌، م‍ن‍ش‍ا م‍ح‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ س‍از و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ع‍دن‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ (س‍ن‍گ‍ان‌) ۱۳۹۳ ‭پ۳۳۷
ب‍درزاده‌، زه‍را پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍راب‍ی‌ -ت‍وس‍رگ‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د وی‍ژه‌ ب‍ر م‍اه‍ی‍ت‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ه‍ای‌ درج‍ه‌ ب‍س‍ی‍ار ب‍الا   ‭پ۴۷۶
م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا، ک‍ورش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ اول‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ و م‍اف‍ی‍ک‌ ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ول‍ن‍ج‍ی‌ (اروم‍ی‍ه‌) ۱۳۷۹ ‭پ۴۱۸
غ‍ف‍اری‌ ب‍ادام‍ی‍ار، م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ه‍ای‌ اطراف‌ ت‍وده‌ ن‍ف‍وذی‌ ب‍روج‍رد (ب‍اخ‍ت‍ر ه‍ن‍دودر)   ‭پ۴۵۴
رح‍م‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ت‍رش‍ی‍ر ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ه‍ا ب‍ا ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ۱۳۸۸ ‭پ۴۲۶
واح‍دی‌ طب‍س‍ی‌، زه‍را پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ب‍ازال‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ رات‍وک‌ (ج‍ن‍وب‌ گ‍زی‍ک‌، ش‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۳۹۳ ‭پ۴۴۶
اع‍ل‍م‍ی‌ ن‍ی‍ا، زه‍ره‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ خ‍ل‍ج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آن‌ ۱۳۸۶ ‭پ۴۱۵
ح‍ی‍درزاده‌، م‍ری‍م‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ س‍اوه‌ (ت‍وده‌ ن‍ش‍وه‌)   ‭پ۴۵۹
ک‍ری‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍ازی‍ک‌ و ال‍ت‍راب‍ازی‍ک‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ت‍ا ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۷۶ ‭پ۴۳۴
دخ‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍اگ‍م‍ائ‍ی‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌ ۱۳۷۴ ‭پ۴۳۲
ه‍م‍ام‌، م‍س‍ع‍ود پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ار- س‍رب‍رج‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر ۱۳۷۱ ‭پ۴۳۷
س‍پ‍اه‍ی‌ گ‍رو، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ار - س‍ر ب‍رج‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر) ۱۳۷۱ ‭پ۴۲۴
ص‍لاب‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ائ‍وس‍ن‌ پ‍ورک‍ان‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌ ش‍م‍ال‌ ک‍رج‌)   ‭پ۴۶۸
خ‍دائ‍ی‍ان‌ چ‍گ‍ن‍ی‌، زی‍ب‍ا پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ت‍اپ‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ا و گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ غ‍رب‌ س‍ام‍ن‌ (م‍لای‍ر)   ‭پ۴۸۳
رح‍ی‍م‍ی‌ ن‍ژاد، زه‍ره‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ رات‍وک‌ (ج‍ن‍وب‌ گ‍زی‍ک‌، ش‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۳۹۳ ‭پ۴۴۵
ل‍ش‍ن‍ی‌، زه‍را پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ال‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ - م‍اف‍ی‍ک‌ م‍اس‍ول‍ه‌ - ش‍ان‍درم‍ن‌   ‭پ۴۵۷
ف‍ره‍ادی‌، ع‍ادل‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روژن‍ز م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ گ‍ش‍ت‌ و ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ ه‍م‍راه‌   ‭پ۴۷۰
گ‍وراب‍ج‍ی‍ری‌ پ‍ور، آرش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روژن‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ زر (ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا ۱۳۷۹ ‭پ۴۰۸
ه‍وش‍م‍ن‍د م‍ع‍ن‍وی‌، س‍ی‍م‍ا پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روف‍اب‍ری‍ک‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ اس‍ی‍دی‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍رش‍ی‌ ن‍وق‍ان‌ (س‍ی‌ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ری‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ر گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‌)   ‭پ۴۸۲
ی‍وس‍ف‌ لاوی‌، ح‍م‍ی‍د پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ پ‍ش‍ت‌ ب‍ادام‌ ۱۳۷۶ ‭پ۴۳۳
رب‍ان‍ی‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ س‍ازن‍د ن‍ی‍زار در ن‍اودی‍س‌ ک‍لات‌ ۱۳۸۳ ‭پ۶۰۵
ف‍ارس‍ی‌، زه‍ره‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ چ‍اه‌ س‍الار (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور) ۱۳۸۶ ‭پ۴۲۱
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ (ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ن‍طق‍ه‌) ۱۳۸۱ ‭پ۴۰۷
س‍ل‍طان‍ی‌ ده‍ن‍وی‌، اع‍ظم‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ت‍رش‍ی‍ری‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۳۸۸ ‭پ۴۲۸
ش‍ج‍اع‍ی‌ ک‍اوه‌، ن‍س‍ت‍رن‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ و ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ ( ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌) ۱۳۹۳ ‭پ۴۳۱
ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ه‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍اف‍ی‍ک‌ و اول‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ م‍اس‍ول‍ه‌   ‭پ۴۷۸
ن‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍ازال‍ت‍ی‌ آم‍ی‍زه‌ رن‍گ‍ی‍ن‌ س‍ی‍اه‌ ک‍وه‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍اف‍ت‌) ۱۳۸۴ ‭پ۴۲۹
ص‍ف‍رائ‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌ ۱۳۸۶ ‭پ۴۲۲
ج‍م‍ال‌، رض‍ا پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ف‍وران‌ ه‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ب‍زم‍ان‌   ‭پ۴۷۴
ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ گ‍اب‍روی‌ ک‍وه‌ س‍ن‍ب‍ا و م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ اطراف‌ آن‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ف‍ری‍م‍ان‌) ۱۳۸۷ ‭پ۴۵۰
س‍رب‍از، زه‍ره‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ گ‍دازه‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ و آذرآواره‌ ه‍ای‌ ن‍ئ‍وژن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ دس‍ت‍ج‍رد (ج‍ن‍وب‌ خ‍اور ت‍ف‍رش‌)   ‭پ۴۶۶
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ ک‍وه‍س‍رخ‌ (ک‍اش‍م‍ر) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و آل‍ودگ‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ ۱۳۸۶ ‭پ۴۲۰
ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌، غ‍لام‍رض‍ا پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژن‍ژ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر اروم‍ی‍ه‌ (ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ول‍ن‍ج‍ی‌) ۱۳۷۹ ‭پ۴۱۷
ه‍اش‍م‍ی‌، ف‍خ‍ری‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ ک‍ن‍گ‍ل‍وم‍رای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۳ ‭پ۶۰۶
ق‍ادری‌، ق‍اس‍م‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ اس‍ک‍ارن‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دل‍ف‍ارد س‍ب‍زواران‌ ۱۳۸۰ ‭پ۴۱۹
گ‍وه‍رش‍اه‍ی‌، راش‍ی‍ن‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ج‍اور ک‍وه‌ م‍ی‍ش‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار ۱۳۸۰ ‭پ۴۰۹
درخ‍ش‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌، ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ طب‍س‌ ۱۳۸۵ ‭پ۴۱۳
ت‍ق‍ی‌ پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ پ‍روژه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ (گ‍روه‌ پ‍ن‍ج‌) در م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍وب‌ - ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د و رادک‍ان‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ت‍ون‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭پ۶۸
ج‍ع‍ف‍ر طاه‍ری‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍اش‍م‍ر ۱۳۶۸ ‭پ۷۱۱
ف‍ض‍ل‍ی‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍دک‍ن‌ و ش‍ام‍ک‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، دورس‍ن‍ج‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ آب‍راه‍ه‌ ای‌ ۱۳۸۶ ‭پ۸۰۵
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ت‍اث‍ی‍ر ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ م‍ورف‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ م‍خ‍روط اف‍ک‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ دام‍ن‍ه‌ ی‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود ۱۳۹۰ ‭پ۹۰۹
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍د ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ س‍ازن‍د س‍ف‍ی‍د ک‍وه‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ آق‌ درب‍ن‍د (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌) ۱۳۸۴ ‭پ۲۹
آق‍ای‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍گ‍ذاری‌ س‍ازن‍د م‍زدوران‌ در غ‍رب‌ آق‌ درب‍ن‍د ۱۳۸۳ ‭پ۶۰۷
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ت‍وزی‍ع‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ م‍خ‍اطره‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ در دش‍ت‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۳۹۷ ‭پ۹۱۸
اطم‍ی‍ن‍ان‌، ه‍اش‍م‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍اه‍ک‌- رب‍اط واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ ش‍ه‍ر ب‍اب‍ک‌ (م‍ح‍دوده‌ ش‍م‍ال‍ی‌) ۱۳۴۸ ‭پ۴۴۴
ن‍ی‍روم‍ن‍د، زی‍ن‍ب‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍م‍ش‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ در ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ و ای‍ذه‌ (ب‍ا روی‍ک‍رد م‍دل‌ س‍ازی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌)   ‭پ۲۵۰
ش‍ری‍ف‍ی‌، اک‍ب‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ ل‍ی‍ت‍وژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ام‍ک‍ان‌ ب‍م‍ن‍ظور ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ن‍اطق‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ب‍ر اس‍اس‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ف‍ری‍ق‍ی‌ ۱۳۹۰ ‭پ۸۰۸
رق‍اق‍ی‌ گ‍رگ‍ری‌، ج‍واد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ گ‍س‍ل‌ ه‍ای‌ ک‍وه‍ب‍ن‍ان‌ و ن‍ای‍ب‍ن‍د ۱۳۸۴ ‭پ۲۲۵
ن‍وزع‍ی‍م‌، رض‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ک‍وه‌ س‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر ب‍ل‍وک‌ ل‍وت‌ ۱۳۹۱ ‭پ۲۰۸
ش‍اه‌ پ‍س‍ن‍د، ع‍ب‍اس‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍الا آم‍دگ‍ی‌ م‍واد ت‍ب‍خ‍ی‍ری‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍ل‍وت‌   ‭پ۲۱۱
غ‍لام‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ق‍ائ‍ن‌ ۱۳۷۶ ‭پ۲۲۴
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌- ل‍ی‍ت‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ک‍وه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (رزگ‌) ۱۳۸۰ ‭پ۷۰۹
ذب‍ی‍ح‍ی‌ ف‍داف‍ن‌، م‍ه‍دی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ار (غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر) ۱۳۹۰ ‭پ۲۲۸
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ طرق‍ب‍ه‌، رائ‍ف‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ خ‍وردگ‍ی‌ و گ‍س‍ل‍ش‌ در ش‍م‍ال‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۹۴ ‭پ۲۳۴
ارج‍م‍ن‍دی‌، م‍ه‍س‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ در گ‍ران‍ی‍ت‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۹۲ ‭پ۲۶۷
خ‍طی‍ب‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۳۶۸ ‭پ۲۳۰
ه‍ی‍ه‍ات‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۳۷۷ ‭پ۲۲۷
ای‍زدی‌ ج‍اج‍رم‌، م‍ه‍س‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ گ‍س‍ل‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د - چ‍ن‍اران‌ ۱۳۹۵ ‭پ۲۳۹
ف‍ق‍ه‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ن‍گ‍ان‌ (ب‍ی‍ن‌ ت‍ال‍ون‌ و ک‍وه‌ گ‍ن‍دم‌ چ‍ال‌) ۱۳۷۶ ‭پ۲۲۶
ق‍ن‍ادان‌، آزاده‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ش‍ان‍دی‍ز- س‍ن‍گ‌ ب‍س‍ت‌ ۱۳۸۵ ‭پ۲۱۸
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ی‍وان‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‍ه‍ای‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ در زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۲۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۷۶ ق‍ائ‍ن‌ ۱۳۷۸ ‭پ۲۰۵
غ‍لام‍زاده‌، م‍ری‍م‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ف‍راک‍ت‍ال‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اخ‍ل‍م‍د ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و م‍طال‍ع‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭پ۲۲۹
ف‍رزام‍ج‍ود م‍ی‍ان‍ده‍ی‌، اک‍ب‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌، ل‍رزه‌ ای‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طر ن‍اپ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍ب‍ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ وان‍ه‌ - ج‍اده‌ ه‍راز (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌) ۱۳۷۸ ‭پ۲۱۴
ک‍ول‍ی‍ون‍د، ح‍س‍ن‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ی‍ن‍م‍ات‍ی‍ک‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ خ‍اوری‌ ورق‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ خ‍ارت‍وران‌ ۱۳۷۹ ‭پ۲۰۳
ت‍راب‍ی‌، آن‍ت‍ی‍ت‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ و ج‍ن‍ب‍ش‍ی‌ اف‍ق‌ ه‍ای‌ م‍خ‍زن‍ی‌ در م‍ی‍ادی‍ن‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ س‍ف‍ی‍د، ه‍ف‍ت‍گ‍ل‌، م‍ام‍ات‍ی‍ن‌، ک‍رن‍ج‌ و پ‍ارس‍ی‌   ‭پ۲۶۳
ت‍راب‍ی‌، آن‍ی‍ت‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ و ج‍ن‍ب‍ش‍ی‌ اف‍ق‌ ه‍ای‌ م‍خ‍زن‍ی‌ در م‍ی‍ادی‍ن‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ س‍ف‍ی‍د، ه‍ق‍ت‌ گ‍ل‌، م‍ام‍ات‍ی‍ن‌، ک‍رن‍ج‌ و پ‍ارس‍ی‌   ‭پ۲۴۳
م‍ج‍ی‍دی‌ وس‍طی‌، غ‍لام‍رض‍ا ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ف‍ازه‍ای‌ دگ‍رش‍ک‍ل‍ی‌ در م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ ان‍ارک‌ ۱۳۷۴ ‭پ۴۴۰
روس‍ت‍ائ‍ی‌، م‍ه‌ آس‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍ری‍ود طب‍ی‍ع‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ در ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ای‍ک‍روت‍رم‍وره‍ا   ‭پ۲۱۰
اک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ع‍ن‍اص‍ر اص‍ل‍ی‌ و ک‍م‍ی‍اب‌ ۱۳۷۳ ‭پ۴۰۴
س‍وی‍زی‌، زی‍ن‍ب‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ خ‍اک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ک‍وس‌ ت‍اب‍ع‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: دش‍ت‌ م‍ش‍ه‍د) ۱۳۸۶ ‭پ۵۰۵
اش‍رف‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍ان‍ون‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ق‍ی‍ر- ک‍ارزی‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از طی‍ف‌ ام‍واج‌ P در ف‍واص‍ل‌ دور ۱۳۵۱ ‭پ۹۱۴
ج‍ع‍ف‍ری‌ زن‍گ‍لان‍ل‍و، م‍ح‍م‍د ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ال‍ی‌ از طری‍ق‌ م‍ع‍ک‍وس‌ س‍ازی‌ و ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ داده‌ ه‍ای‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ (IP) م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ ظاه‍ری‌ و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭پ۸۰۲
ص‍اب‍ری‌، اح‍س‍ان‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ آق‌ درب‍ن‍د (ش‍م‍ال‌ خ‍اور ای‍ران‌) و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌ ۱۳۹۰ ‭پ۲۳۶
پ‍ش‍ن‍گ‌، ع‍ل‍ی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍طل‍وب‌ ذخ‍ای‍ر ک‍روم‍ی‍ت‌ در ش‍م‍ال‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۳۹۱ ‭پ۸۰۹
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌)   ‭پ۹۰۲
ح‍اج‍ی‌ زاده‌ ن‍داف‌، ال‍ه‍ه‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ گ‍س‍ل‍ه‍ا ب‍ه‌ روش‌ م‍دل‍س‍ازی‌ ع‍ددی‌ ۱۳۸۸ ‭پ۲۳۲
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍ل‍وری‍ن‌ در ن‍واح‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ک‍اش‍م‍ر و ش‍م‍ال‌ طب‍س‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا ۱۳۸۲ ‭پ۴۸
م‍وس‍وی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ردی‍ف‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ م‍ی‍ان‍ی‌ در خ‍اور ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (ب‍ا ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌) ۱۳۸۷ ‭پ۱۰۴
م‍ح‍م‍دی‌ م‍ن‍ف‍رد، م‍ح‍م‍د چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ دل‍ی‍چ‍ای‌ و لار در ک‍وه‌ ش‍رق‌ س‍م‍ن‍ان‌ (ال‍ب‍رز ش‍رق‍ی‌) ۱۳۷۶ ‭پ۱۰۳
رئ‍ی‍س‌ ال‍س‍ادات‌، س‍ی‍د ن‍اص‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ ب‍خ‍ش‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍وری‍ج‍ه‌ (ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ت‍ا ک‍رت‍اس‍ه‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌) در ش‍م‍ال‌ ده‍ک‍ده‌ ش‍وراب‌ ۱۳۶۶ ‭پ۶۱۳
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ آس‍ت‍راک‍وده‍ای‌ م‍وج‍ود در ب‍رش‌ ال‍گ‍و ۱۳۷۹ ‭پ۳۰
ق‍اس‍م‍ی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، م‍ری‍م‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ س‍ازن‍د آی‍ت‍ام‍ی‍ر در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍زدوران‌ ت‍ا ش‍وری‍ج‍ه‌ و م‍ی‍ادی‍ن‌ گ‍ازی‌ گ‍ن‍ب‍دل‍ی‌ و خ‍ان‍گ‍ی‍ران‌ ۱۳۸۵ ‭پ۲۷
ع‍ی‍دان‍ی‌، م‍ری‍م‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د س‍روک‌ در ش‍م‍ال‌ ف‍روب‍ار دزف‍ول‌   ‭پ۸۸
ن‍ام‍ور دن‍گ‍اه‌، اص‍غ‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ال‍ک‍ت‍روف‍اس‍ی‍ی‌ ه‍ای‌ م‍خ‍زن‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ک‍ن‍ک‍ان‌ و دالان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ خ‍وش‍ه‌ س‍ازی‌ و ارت‍ب‍اط ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍خ‍زن‍ی‌ در م‍ی‍دان‌ گ‍ازی‌ پ‍ارس‌ ج‍ن‍وب‍ی‌   ‭پ۹۹
س‍ی‍ف‌، ح‍س‍ن‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و زی‍س‍ت‍ی‌ س‍ازن‍د ف‍رخ‍ی‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍وی‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌   ‭پ۸۱
ص‍دی‍ق‍ی‍ان‌، آم‍ن‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ن‍گ‍ی‌، ری‍ز چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ س‍ن‍گ‌ س‍ر، ش‍م‍ال‌ س‍م‍ن‍ان‌   ‭پ۹۵
پ‍اک‌ ن‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ م‍رز ب‍ات‍ون‍ی‍ن‌- ک‍ال‍ووی‍ن‌ (ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ی‍ان‍ی‌) در س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ - ال‍ب‍رز خ‍اوری‌   ‭پ۷۳
پ‍اک‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ م‍رز ب‍ات‍ون‍ی‍ن‌ - ک‍ال‍ووی‍ن‌ (ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ی‍ان‍ی‌) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ا در م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍اج‍رم‌ (ال‍ب‍رز خ‍اوری‌)   ‭پ۹۴
ه‍ن‍رور، م‍ح‍م‍ود خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ ک‍ان‍س‍ار م‍ی‍ک‍ای‌ ق‍ره‌ ب‍اغ‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌   ‭پ۳۴۹
ک‍اوه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌ س‍ادات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ار در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۳۸۴ ‭پ۶۰۳
اک‍ب‍ری‌ ری‍اب‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود ۱۳۹۵ ‭پ۲۳۵
اف‍لاک‍ی‌، م‍ه‍ت‍اب‌ زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ال‍ب‍رز خ‍اوری‌ (ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ آب‍ری‍ز ن‍ک‍ا و زارم‌ رود) ۱۳۸۱ ‭پ۲۲۳
ح‍م‍ی‍درض‍ا ج‍وادی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ج‍ن‍ب‍ا، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ام‍ان‍ه‌ گ‍س‍ل‌ درون‍ه‌ ۱۳۸۵ ‭پ۲۳۱
ب‍رن‍ج‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ف‍ع‍ال‌ و زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ان‍ی‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‌ در م‍ح‍دوده‌ س‍ب‍زوار ت‍ا گ‍رم‍س‍ار ۱۳۹۰ ‭پ۲۳۸
م‍ق‍ص‍ودی‌، ح‍ام‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ طلای‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ س‍رب‍رج‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌) ۱۳۹۲ ‭پ۳۳۱
اج‍اق‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ ت‍وده‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ زرش‍وران‌ (ش‍م‍ال‌ ت‍ک‍اب‌) ۱۳۷۵ ‭پ۳۲۲
گ‍وه‍ری‌، ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ طلا در م‍ح‍دوده‌ دش‍ت‌ ل‍وئ‍ی‍ن‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر س‍اوه‌)   ‭پ۳۶۲
ف‍ری‍دی‌، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ب‍رج‌ گ‍ل‍وب‍ی‍ش‍ه‌ (ج‍ن‍وب‌ طب‍س‌) ۱۳۷۷ ‭پ۲۱۶
ف‍ی‍ض‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍ش‍ا ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ طرود   ‭پ۳۶۷
رح‍ی‍م‌ پ‍ور، ش‍ی‍دا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ واح‍ده‍ای‌ ول‍ک‍ان‍وس‍دی‍م‍ن‍ت‍ر ک‍رت‍اس‍ه‌ ب‍الا - پ‍ال‍ئ‍وس‍ن‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍دازه‌ ه‍ای‌ م‍اف‍ی‍ک‌ م‍ک‍اپ‍ورف‍ی‍ری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ ل‍ی‍س‍ار و طال‍ش‌   ‭پ۴۸۶
ص‍ادق‍ی‌، م‍ه‍دی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار ک‍ان‍ی‍ای‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آه‍ن‌ ش‍ه‍رک‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ زای‍ش‍ی‌ آن‌ ه‍ا (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر ب‍ی‍ج‍ار)   ‭پ۳۶۱
چ‍ن‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍ب‍زوار ۱۳۶۹ ‭پ۷۰۸
اس‍ف‍ن‍دی‍ارپ‍ور، اک‍ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، آل‍ت‍راس‍ی‍ون‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ م‍ع‍دن‌ ف‍ی‍روزه‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور (م‍ن‍طق‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ غ‍ار دوم‌) ۱۳۹۰ ‭پ۳۲۷
غ‍لام‍ی‌، ن‍رگ‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ ش‍رق‌ ارغ‍ش‌ (ن‍ی‍ش‍اب‍ور) ۱۳۸۸ ‭پ۳۳۳
ف‍لاح‌، ع‍ب‍اس‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ خ‍اک‌ ش‍ه‍ری‌ ک‍رج‌   ‭پ۳۴۳
م‍ن‍ظم‍ی‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار س‍ول‍ف‍ی‍د ت‍وده‌ ای‌ م‍س‌ " ش‍ی‍خ‌ ع‍ال‍ی‌ " (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ دول‍ت‌ آب‍اد) ۱۳۷۷ ‭پ۳۱۹
م‍وس‍ای‍ی‌، رح‍ی‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ژن‍ز اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ م‍ظه‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ س‍ن‍گ‍ون‍ی‍ه‌ (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ع‍دن‌ ک‍روم‍ی‍ت‌ آب‍دش‍ت‌، ج‍ن‍وب‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌)   ‭پ۳۶۳
ق‍ادری‌، ع‍ب‍اس‌ زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ رس‍وب‍ات‌ ب‍رش‌ ال‍گ‍وی‌ س‍ازن‍د ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا واح‍ده‍ای‌ ه‍م‌ ارز در ف‍رازم‍ی‍ن‌ ک‍ل‍م‍رد (ب‍رش‌ م‍ی‍وگ‍دار) ۱۳۸۴ ‭پ۴۷
ب‍ه‍ادری‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ژئ‍وب‍وت‍ان‍ی‌ م‍ع‍دن‌ م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ س‍ن‍ج‌   ‭پ۳۶۴
ام‍رای‍ی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ آب‍راه‍ه‌ ای‌، م‍طال‍ع‍ات‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌ و م‍ی‍ان‍ب‍اره‍ای‌ س‍ی‍ال‌ ب‍رای‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍س‌ و طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۳۹۱ ‭پ۳۳۵
ع‍ل‍ی‌ زاده‌، وح‍ی‍ده‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژن‍ز م‍س‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ق‍ائ‍ن‌ (ورزگ‌) ۱۳۸۹ ‭پ۳۳۴
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر س‍اخ‍ت‌، ب‍اف‍ت‌ و پ‍اراژن‍ز ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ - آرس‍ن‍ی‍ک‌ - طلای‌ چ‍ل‍پ‍و و ک‍لات‍ه‌ چ‍وب‍ک‌ (ک‍وه‍س‍رخ‌ ک‍اش‍م‍ر) و ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ و ت‍م‍رک‍ز آن‌ ۱۳۸۰ ‭پ۳۲۵
ان‍ش‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار زم‍ی‍ن‌ درز چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ت‍ت‍ی‍س‌ ک‍ه‍ن‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ب‍رخ‍وردی‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ ۱۳۹۴ ‭پ۲۳۷
رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ س‍اخ‍ت‍ار زم‍ی‍ن‍درز ت‍ن‍ی‍س‌ ک‍ه‍ن‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اور ای‍ران‌   ‭پ۲۶۱
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ال‍ه‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار و ری‍خ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۳۸۶-۸۷ ‭پ۲۱۹
ج‍ع‍ف‍ری‌، ال‍ه‍ه‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ وری‍ز زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د داری‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍رم‌ آب‍اد واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر ش‍ی‍راز ۱۳۹۰ ‭پ۵۹
م‍ه‍دوی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و ری‍ز زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ازن‍د روت‍ه‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ خ‍ور، ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌، ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌   ‭پ۹۲
رزم‌ ج‍وی‍ی‌، آزاده‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ازن‍د ف‍رخ‍ی‌ در ب‍رش‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ خ‍وی‌ (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌)   ‭پ۷۶
ی‍ح‍ی‍ی‌ ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، وص‍ال‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍گ‍ذاری‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ک‍ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ام‍ان‌ آب‍اد واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۱ ‭پ۶۰۸
ج‍ع‍ف‍ری‌، زه‍را ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ ۱۳۸۹ ‭پ۲۴۰
ص‍م‍دی‌، رام‍ی‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍ارن‍ت‌ در گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ا و س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د (خ‍واج‍ه‌ م‍راد، خ‍ل‍ج‌ و ده‌ ن‍و) ۱۳۹۲ ‭پ۴۳۹
پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ع‍وام‍ل‌ ن‍اپ‍ای‍دار دام‍ن‍ه‌ ه‍ا در ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز س‍د ت‍ب‍ارک‌ آب‍اد و راه‍ک‍اره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۸۵ ‭پ۹۱۱
اس‍دال‍ل‍ه‍ی‌، ب‍ه‍روز ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ و دگ‍رس‍ان‍ی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ق‍روه‌ - ه‍م‍دان‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍س‍ار آه‍ن‌ ک‍لال‍ی‌   ‭پ۳۷۳
م‍س‍ع‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود ف‍رگ‍ش‍ت‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ل‍وک‌ طب‍س‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ غ‍رب‌ ق‍وری‌ چ‍ای‌ ۱۳۷۷ ‭پ۲۱۳
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍س‍ا ک‍ارب‍رد ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ در ب‍ررس‍ی‌ خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ۱۳۸۶ ‭پ۹۰۸
ن‍وروزی‌، ام‍ی‍ر ک‍ارب‍رد روش‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ق‍طب‍ش‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ IP و م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ RS در اک‍ت‍ش‍اف‌ ذخ‍ی‍ره‌ طلای‌ اپ‍ی‌ ت‍رم‍ال‌ زاک‍ل‍ی‍ک‌ - اه‍ر   ‭پ۳۶۵
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۷۷ ‭پ۷۰۵
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، ش‍ی‍وا ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارس‍ت‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ رود ۱۳۹۲ ‭پ۹۱۰
ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍وی‍ژه‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا ذک‍ر م‍ث‍ال‍ه‍ائ‍ی‌ از ای‍ران‌ و س‍ای‍ر ن‍ق‍اط ج‍ه‍ان‌ ۱۳۷۱ ‭پ۶۱۲
م‍ن‍ظم‍ی‌ ب‍اق‍رزاده‌، رض‍ا ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، م‍گ‍ن‍ت‍وم‍ت‍ری‌ و پ‍ت‍روژن‍ز ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ - آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ت‍ک‍ن‍ار، ب‍ردس‍ک‍ن‌ ۱۳۹۶ ‭پ۳۷۶
م‍ی‍ری‍ان‌، زه‍را ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ زون‌ م‍ی‍ن‍رال‍ی‍زه‌ و دگ‍رس‍ان‌ ش‍ده‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍ارن‍گ‍ون‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ب‍اف‍ق‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد   ‭پ۳۶۹
ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍م‍د ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار ب‍وک‍س‍ی‍ت‌ ج‍اج‍رم‌ ۱۳۸۲ ‭پ۳۱۳
اش‍راق‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ی‍پ‌ ک‍ان‍ه‌ زائ‍ی‌ طلا در م‍ح‍دوده‌ ه‍ی‍رد (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌) ۱۳۸۵ ‭پ۳۲۶
ای‍م‍ان‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ ف‍ل‍دس‍پ‍ات‌ و آه‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍اه‍دان‌ خ‍ب‍ر، ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ر ک‍رم‍ان‌   ‭پ۳۴۴
ام‍ی‍ر رض‍وی‌، م‍ری‍م‌ گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌   ‭پ۷۱۰
ن‍ادری‌، ن‍ص‍ی‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ری‍ف‍ه‍ا از ن‍ظر زم‍ان‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‌ در طول‌ ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭پ۷۰۲
ب‍س‍اون‍د، م‍ه‍دی‌ گ‍س‍ل‍ش‌ ج‍ن‍ب‍ا و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ دش‍ت‌ ه‍ا پ‍اره‌ گ‍س‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ان‍درب‍ن‍د و روان‍س‍را - س‍ن‍ج‍اب‍ی‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌) و دش‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ان‌ درب‍ن‍د و روان‌ س‍ی‍ر - س‍ن‍ج‍اب‍ی‌   ‭پ۲۴۸
ق‍لاون‍د، ه‍رم‍ز ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ دارای‍ان‌ و ک‍ژدم‍ی‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌ (ن‍واح‍ی‌ ف‍ارس‌ و ف‍رواف‍ت‍ادگ‍ی‌ دزف‍ول‌) ۱۳۷۵ ‭پ۱۱۲
ع‍ظی‍م‍ی‌، رق‍ی‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ش‍ال‌ و ک‍ل‍ور در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍رش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ خ‍ل‍خ‍ال‌) ۱۳۸۱ ‭پ۱۰۹
ک‍ه‍ری‍زی‌، ش‍م‍س‍ی‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اخ‍ل‍م‍د ۱۳۸۰ ‭پ۲۶
رض‍ی‍ل‍و، ن‍ی‍ره‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍رف‍ی‌، ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د رازک‌ (م‍ی‍وس‍ن‌ م‍ی‍ان‍ی‌) در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ش‍ی‍راز، ف‍ارس‌   ‭پ۸۹
ص‍ادق‌ ن‍ژاد، م‍ی‍ن‍ا م‍ت‍ام‍ورف‍ی‍س‍م‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ال‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‍ی‌ ۱۳۶۷-۱۳۶۸ ‭پ۷۰۱
ت‍اج‌ ب‍خ‍ش‌، س‍ح‍رن‍از م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ واک‍ن‍ش‌ ه‍ی‍دراس‍ی‍ون‌ OH ۱۳۷۵ ‭پ۹۰۱
ش‍ی‍رزاده‌، ب‍ه‍رام‌ م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ زر ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭پ۳۰۷
خ‍ان‍ه‌ ب‍اد، م‍ح‍م‍د م‍طال‍ع‍ات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ب‍ن‍د گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۱ ‭پ۶۰۹
رس‍ت‍م‍ی‌ زاده‌، ق‍اس‍م‌ م‍طال‍ع‍ات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ی‍دواز واق‍ع‌ در ش‍رق‌ اس‍ف‍رای‍ن‌ ۱۳۸۳ ‭پ۶۰۴
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، غ‍لام‍رض‍ا م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ت‍ن‍ورج‍ه‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ک‍اش‍م‍ر ۱۳۷۳ ‭پ۴۰۵
س‍ی‍اح‍ی‌، اش‍رف‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ ف‍رزن‍ه‌ ت‍ای‍ب‍اد (خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ۱۳۹۲ ‭پ۳۰۳
ع‍ل‍ی‍زاده‌، زه‍را م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍خ‍اطرات‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‍ی‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌   ‭پ۳۵۰
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد، ح‍م‍ی‍د م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ت‍ن‍ورج‍ه‌ ک‍اش‍م‍ر و ب‍ررس‍ی‌ ت‍وده‌ م‍گ‍ن‍ت‍ی‍ت‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ روس‍ت‍ا ۱۳۸۱ ‭پ۳۱۱
ح‍ی‍دری‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ طلا در ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ال‍ون‍د ه‍م‍دان‌ ۱۳۷۶ ‭پ۸۰۶
وح‍دت‌ پ‍رس‍ت‌، م‍ری‍م‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ س‍رب‌ و روی‌ در ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ گ‍وش‍ه‌ ک‍م‍ر و س‍ی‍ب‍زار ۱۳۸۲ ‭پ۳۱۲
ن‍وری‌ اص‍ل‌، ف‍رزان‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ارغ‍ش‌، اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌، ای‍ران‌ ۱۳۸۹ ‭پ۳۳۰
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍م‍ی‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ ک‍ان‍ی‌ زای‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ - روی‌ ده‌ م‍ع‍دن‌ ش‍ه‍رک‍رد ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ داده‌ ه‍ای‌ س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر   ‭پ۳۵۵
ع‍رب‌ ش‍ی‍رازی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ف‍رآوری‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ طلای‌ خ‍ون‍ی‍ک‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۳۹۴ ‭پ۸۱۰
م‍ه‍دی‌ ف‍ر، ف‍اطم‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۷۹ ‭پ۶۰
ه‍ف‍ت‌ ل‍ن‍گ‌، رض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍الای‍ی‌ در ف‍رازم‍ی‍ن‌ ک‍ل‍م‍رد و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ه‍م‍زم‍ان‌ در ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ و ال‍ب‍رز ۱۳۷۹ ‭پ۵
ب‍ی‍داری‌، ع‍ص‍م‍ت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ ب‍خ‍ش‌ A س‍ازن‍د گ‍چ‍ال‌ (طب‍س‌، غ‍رب‌ گ‍س‍ل‌ ک‍ل‍م‍رد) ۱۳۸۱ ‭پ۳۵
پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ دون‍ی‍ن‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‍ی‌ اس‍ف‍رای‍ن‌ ۱۳۷۹ ‭پ۴۶
ی‍زدان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ س‍ازن‍د ب‍ه‍رام‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ک‍اش‍م‍ر (ک‍وه‌ ف‍غ‍ان‌) ۱۳۷۵ ‭پ۴
ع‍رب‍ی‌، ل‍ی‍لا م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ م‍رز پ‍رم‍ی‍ن‌ - ت‍ری‍اس‌ در ب‍رش‌ زال‌ واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ل‍ف‍ا ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ آن‌   ‭پ۹۷
ظه‍رای‍زاد، م‍وس‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ ن‍وار اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ س‍ب‍زوار ف‍روم‍د ۱۳۷۰ ‭پ۷۰۷
م‍ج‍ی‍دی‌ ش‍ه‍رک‍ردی‌، ع‍ب‍اس‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ ن‍وار اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ش‍م‍ال‌ س‍ب‍زوار ۱۳۶۹ ‭پ۷۰۳
ب‍ازوب‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ل‍طان‌ آب‍اد در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژ س‍ب‍زوار ۱۳۷۹ ‭پ۴۱۱
ن‍ب‍وی‍ه‌، س‍ی‍د م‍ج‍ی‍د م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌، م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ و دی‍اژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ (س‍ازن‍د ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ م‍زدوران‌) در ش‍م‍ال‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۷۳ ‭پ۶۰۱
ه‍اش‍م‍ی‌، ن‍رگ‍س‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و آث‍ار ف‍س‍ی‍ل‍ی‌ ف‍ل‍ی‍ش‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۳۸۱ ‭پ۳۶
ع‍س‍گ‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در ب‍رش‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍در و ش‍اه‍زاده‌ م‍ح‍م‍د واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍رم‍ان‌   ‭پ۸۷
دب‍اغ‍ی‌ ص‍در، ف‍اطم‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د در غ‍رب‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭پ۱۱۳
ن‍ی‍ک‌ ن‍ه‍اد، م‍ن‍ص‍وره‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ م‍راغ‍ه‌ (ال‍ب‍رز ب‍اخ‍ت‍ری‌) ب‍ا ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ ۱۳۸۶ ‭پ۱۰۷
ش‍م‍س‌، م‍ه‍دی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ پ‍رور، ش‍م‍ال‌ س‍م‍ن‍ان‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ ۱۳۸۶ ‭پ۱۰۶
ع‍ب‍اس‌ ن‍ی‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د م‍زدوران‌ در ب‍رش‌ ارداک‌ ۱۳۸۹ ‭پ۷۰
م‍ج‍ی‍دی‌ ف‍رد، م‍ح‍م‍ودرض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ در دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ش‍ی‍رک‍وه‌ ی‍زد ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ آل‍ب‍ی‍ن‌ ۱۳۷۴ ‭پ۱۱۰
خ‍دای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ (Hauterivian-lower Aptian) واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ رس‍وب‍ی‌ ای‍ن‌ س‍ازن‍د ۱۳۷۰ ‭پ۶۱۷
ب‍ق‍ال‌ رض‍اون‍د، ن‍اص‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و ه‍ی‍دروش‍ی‍م‍ی‌ پ‍لای‍ای‌ م‍ح‍م‍دآب‍اد واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ق‍ائ‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭پ۶۱۰
اص‍لان‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ری‍زس‍اخ‍ت‍اری‌ و ال‍گ‍وی‌ ج‍ای‍گ‍ی‍ری‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ب‍ا ت‍ول‍ی‍ت‌ ال‍ون‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍اه‍م‍س‍ان‌ گ‍ردی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍اری‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ AMS   ‭پ۴۷۷
ی‍زدی‌، م‍ه‍دی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍الای‍ی‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ در س‍ردر و چ‍ی‍روک‌ طب‍س‌ ۱۳۶۹ ‭پ۶۲
م‍ه‍رپ‍رت‍و، م‍ح‍م‍ود م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ه‍ارب‍رج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ب‍ج‍ن‍ورد) ۱۳۵۹ ‭پ۶۱۶
م‍ظل‍وم‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ طلادار ع‍ل‍ی‌ آب‍اد و آل‍ت‍رش‍ده‌ گ‍ردن‍ه‌ ک‍وه‌ س‍رخ‌ در ش‍م‍ال‌ ک‍اش‍م‍ر (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌) ۱۳۷۱ ‭پ۳۰۲
اورک‌، زه‍را م‍طال‍ع‍ه‌ زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ل‍ک‍ان‌ م‍راغ‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭پ۱۰۵
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ه‍رداد م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍ان‍س‍ار طلا و آرس‍ن‍ی‍ک‌ زرش‍وران‌ (ت‍ک‍اب‌) ۱۳۷۲ ‭پ۳۲۱
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و آذری‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ دن‍دی‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ک‍اب‌) ۱۳۷۸ ‭پ۴۰۱
ه‍ات‍ف‍ی‌، راح‍ل‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ و ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ ن‍و (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ۱۳۸۲ ‭پ۴۳۶
رض‍ائ‍ی‌، ال‍ه‍ام‌ م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر در ال‍ب‍رز (ت‍ت‍ورود- ش‍ه‍م‍ی‍رزاد- دزدب‍ن‍د) و ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍ل‍م‍رد طب‍س‌ در ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ۱۳۷۶ ‭پ۶۴
م‍ق‍ص‍ودی‌ ق‍ره‌ ب‍لاغ‌، ع‍ب‍اس‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍س‍ت‍ک‍ان‌ - غ‍ازان‌ در چ‍ه‍ارگ‍وش‌ س‍رو ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍راروم‍ی‍ه‌)   ‭پ۳۷۲
ه‍اش‍م‍ی‌ رس‍ت‍گ‍ار، ک‍وث‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍و- ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍س‍ی‍ن‌ واق‍ع‌ در غ‍رب‌ روس‍ت‍ای‌ م‍ح‍م‍دآب‍اد (ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار) ۱۳۸۴ ‭پ۵۱
خ‍س‍روج‍ردی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط دی‍ری‍ن‍ه‌ ژوراس‍ی‍ک‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ و ک‍رت‍اس‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ م‍وران‌ رام‍ی‍ان‌ در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌   ‭پ۸۳
ه‍وش‍م‍ن‍د، م‍ژگ‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌، ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د رازک‌ (م‍ی‍وس‍ن‌ م‍ی‍ان‍ی‌) در م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍وار - ف‍ی‍روزآب‍اد   ‭پ۸۶
وزی‍ری‌، ح‍م‍ی‍د م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌، ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ت‍ری‍اس‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ن‍خ‍ل‍ک‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ان‍ارک‌ (م‍ح‍دوده‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۲۰۰۰۰ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ۱۳۷۶ ‭پ۱۱۵
ی‍ون‍س‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍ی‍ل‍وان‍ه‌   ‭پ۳۵۲
ب‍اب‍ک‍ان‌، س‍ول‍م‍از م‍طال‍ع‍ه‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طرات‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ در ن‍وار س‍اح‍ل‍ی‌ دری‍ای‌ م‍ازن‍دران‌ ۱۳۸۵ ‭پ۸۱۲
ص‍ادق‍ی‌، ل‍ی‍دا م‍طال‍ه‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ غ‍ی‍رف‍ل‍زی‌ و ف‍ل‍زی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر و ج‍ن‍وب‌ خ‍اور گ‍ن‍اب‍اد   ‭پ۳۳۶
ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌، م‍ح‍س‍ن‌ م‍طال‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ واق‍ع‌ در غ‍رب‌ ب‍ج‍ن‍ورد ۱۳۷۸ ‭پ۴۵
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ۱۳۷۲ ‭پ۷۰۶
ق‍زی‌، اع‍ظم‌ م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ل‌ دف‍ن‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍واد زائ‍د ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍ذ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از GIS ۱۳۸۴ ‭پ۵۰۲
ی‍ازرل‍و، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ اردوس‍ی‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ج‍ن‍ورد ۱۳۷۵ ‭پ۱
اس‍لام‍ی‌، س‍ع‍ی‍دال‍رض‍ا م‍ه‍اج‍رت‌ پ‍رت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍س‍ل‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ام‍ت‍دادل‍غ‍ز: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ اردک‍ول‌ (ش‍رق‌ ای‍ران‌) ۱۳۸۶ ‭پ۲۱۷
ص‍ب‍اح‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ن‍ح‍وه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍ان‍س‍ار دون‍ا و اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ع‍دن‌ ک‍اری‌ آن‌ ب‍ر رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ی‍ک‍ا، دون‍ا و چ‍ال‍وس‌   ‭پ۳۵۷
ک‍لاه‌ دان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ م‍ع‍رف‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍س‌ - م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ پ‍ورف‍ی‍ری‌ ک‍لات‍ه‌ ن‍و ب‍ر اس‍اس‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌، ت‍ک‍ت‍ن‍وم‍اگ‍م‍ات‍ی‍زم‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌، آل‍ت‍راس‍ی‍ون‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ رده‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ اپ‍ی‌ ت‍رم‍ال‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ش‍واه‍د م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌ SEM و س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر ۱۳۸۹ ‭پ۳۲۸
ق‍رب‍ان‍ی‌ ارج‍ن‍ل‍ی‌، م‍وس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ن‍م‍ک‌ ه‍رم‍ز در ت‍ح‍ول‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ زاگ‍رس‌ (ح‍دف‍اص‍ل‌ گ‍س‍ل‌ ک‍ازرون‌ و گ‍س‍ل‌ م‍ی‍ن‍اب‌)   ‭پ۲۵۲
ق‍اس‍م‍ی‌، رض‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ غ‍رب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ب‍زوار- گ‍ف‍ت‌ ۱۳۷۹ ‭پ۳۰۱
خ‍درزاده‌، ص‍ب‍ا ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ س‍رب‍ن‍دان‌ (ج‍ن‍وب‌ خ‍اور دم‍اون‍د)   ‭پ۲۴۶
ن‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍د ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ ب‍ل‍وک‌ طب‍س‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ق‍وری‌ چ‍ای‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ زغ‍ال‍دار پ‍رورده‌- ج‍ن‍وب‌ طب‍س‌) ۱۳۷۷ ‭پ۲۰۴
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، س‍پ‍ی‍ده‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌، دگ‍رس‍ان‍ی‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر در ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ک‍وه‌ پ‍ن‍ج‌، اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌   ‭پ۳۴۷
ح‍ی‍درزاده‌، ق‍اس‍م‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌، ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ب‍خ‍ش‌ م‍رک‍زی‌ آن‌ ۱۳۸۴ ‭پ۲۲۱
ب‍اق‍رن‍ژاد، م‍ج‍ی‍د ه‍ن‍دس‍ه‌ و ج‍ن‍ب‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ خ‍وردگ‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍وژن‌ گ‍س‍ت‍ره‌ م‍اه‌ ن‍ش‍ان‌   ‭پ۲۵۱

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری