مقالات

عبارت:
گرایش:

لطفا صبر کنید

مطالعه زمین شناسی، پترو گرافی و دگرسانی سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق جنوب شرق نالینو (جنوب غرب خوسف ،خراسان جنوبی)

Geology, petrography and alteration of volcanic and subvolcanic rocks in southeast of Nalino (southwest of Khousf, Southern Khorasan)

گرایش: سنگ شناسی و پترولوژی
نویسنده: برآغوش، حسین؛ محمدی، سید سعید؛ زرین کوب، محمدحسین؛ نخعی، ملیحه.
منبع: دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
سال انتشار: 1397
چکیده
منطقه مورد مطالعه در جنوب غربی بیرجند و در بخش شرقی بلوک لوت واقع شده است. در جنوب شرق نالینو مجموعه ای از سنگ های آذرین ترشیری شامل سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق شامل آندزیت ، پیروکسن آندزیت، داسیت و دیوریت پور فیری همراه سنگ های آذرآواری نظیر توف ، برش وآگلومرا رخنمون دارند. پلاژیو کلاز، پیروکسن، هورنبلند سبز، بیوتیت وکوارتز فراوان ترین فنو کریست های این سنگ ها می باشند . آپاتیتپ، اسفن و اکسیدهای مختلف آهن از کانی های فرعی و سرسیت ، کلریت ، کربنات و اپیدوت از کانی های دگرسان و ثانویه تشکیل دهنده این سنگ ها است. بافت های غالب این سنگ ها پور فیری با زمینه میکرو گرانولار و میکرولیتی، گلو مرو پور فیری و پوئی کلیتیک هستند . بافت های غالب کانیایی شامل بافت غربالی، خوردگی خلیجی و منطقه بندی می باشند. بافت پوئی کلیتیک، بافت غربالی و خوردگی خلیجی در پلاژیو کلازها از نشانه های وجود شرایط عدم تعادل حین انجماد ماگما هستند. کربناتی شدن، اپاسیتی شدن، کلریتی شدن و سریسیتی شدن از دگر سانی های رخ داده در این سنگ هاست. حضور کانی های ثانویه شامل اکسیدهای آهن، مالاکیت و آزوریت نشان می دهد که محدوده جنوب شرق نالینو می تواند برای پی جویی مس حائز اهمیت باشد.
کلمات کلیدی
آندزیت، دیوریت پور فیری، دگرسانی، نالینو، لوت.
Abstract
Study area is located in southwest of Birjand and in eastern part of Lut block. In south east of Nalino Tertiary igneous rocks (volcanic and subvolcanic rocks) such as andesite, pyroxene andesite, dacite and diorite porphyry are association with pyroclastic rocks such as tuff, breccia and agglomerate. Plagioclase, pyroxene, hornblende, biotite and quartz are the most phenocrysts of these rocks. Apatite, sphene and different iron oxides are accessory and sericite, chlorite, calcite and epidote are alteration minerals. The main texture in these rocks is porphyry with microgranular and microlitic groundmas, glomeroporphyry and poikilitic. The main mineral textures are sieve, embayed and zoning. Poikilitic, sieve and embayed texture in plagioclase are evidences of disequilibrium during crystallization of magma. Carbonatization, opacitization, chloritization and sericitization are common alteration in these rocks. Existence of secondary minerals such as iron oxides, malachite and azurite show that southeast of Nalino is important area for exploration of copper mineralization.
Keywords
Andesite, Diorite porphyry, Alteration, Nalino, Lut.

سنگ شناسی و ژئوشیمی دایک های گرانیتوئیدی و مافیکی در منطقه شکسته- دیوار، شمال غرب بیرجند

Petrology and geochemistry of granotoid and mafic dykes of Shekasteh Divar, northwest of Birjand

گرایش: سنگ شناسی و پترولوژی
نویسنده: مریم، جاویدی مقدم؛ محمدحسن، کریم پور؛ آزاده، ملک زاده شفارودی.
منبع: دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
سال انتشار: 1397
چکیده
محدوده شکسته دیوار در شرق ایران و شمال غرب بیرجند واقع شده است. این محدوده شامل برونزدهایی از سنگ های آتشفشانی (توف برش آندزیتی، توف برش ریولیتی و آندزیت) بوده که دایکهای گرانیتوئیدی (دیوریت پورفیری و گرانودیوریت پورفیری) در آنها نفوذ نموده اند. دایک مافیکی (گابرویی و گابرودیوریت پورفیری) جوان ترین واحد سنگی در منطقه می باشد. دایک ها ماهیت کالک آلکالن با پتاسیم بالا داشته و غنی شدگی LREE ها نسبت به HREE ها و غنی شدگی عناصر LILE نسبت به HFSE را نشان می دهند. با توجه به شواهد موجود، ماگما در زون کششی پس از برخورد تشکیل شده است.
کلمات کلیدی
سنگ شناسی، ژئوشیمی، دایک، شکسته دیوار، بلوک لوت.
Abstract
Shekasteh Divar area is located in east of Iran and northwest of Birjand. The area comprises outcrops of Eocene volcanics rocks (rhyolitic tuff breccia, andesitic tuff breccia and andesite), which was intruded by granotoid dykes (diorite porphyry and granodiorite porphyry). Mafic dyke (Gabbro and gabbrodiorite porphyry) is the youngest unit in area. Dykes have characteristic of high-K Calc-alkalic and Enrichment of LREE relative to HREE and LILE to HFSE. According to the evidence, magma was formed in post-collisional extension-related zone.
Keywords
Petrology, Geochemistry, dyke, Shekasteh Divar, Lut Block.

مطالعه زمین شناسی، سنگ نگاری و دگرسانی در سنگ های ترشیری جنوب غرب قلعه زری (کوه سفید)

The study of geology, petrography and alteration in Tertiary rocks of south west of Qaleh zari (Kooh sefid)

گرایش: سنگ شناسی و پترولوژی
نویسنده: امیر، نکویی؛ محمدحسین، زرین کوب؛ سیدسعید، محمدی؛ عبدرحمان، رجبی.
منبع: دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
سال انتشار: 1397
چکیده
بر اساس تقسیمات پهنه های ساختاری ایران محدوده ی مورد مطالعه در نقشه زمین شناسی 1:250000 دهسلم در بخش مرکزی پهنه ساختاری لوت، 92 کیلومتری جنوب غرب قلعه زری در منطقه کوه سفید می باشد. واحدهای سنگی این منطقه شامل گدازه های آتشفشانی با ترکیب آندزیت، داسیت و توف های سبز که رخنمون فراوانی در مجاورت آبراهه ها دارند. و توده های نیمه نفوذی شامل کوارتز دیوریت پورفیری، دیوریت پورفیری، پیروکسن دیوریت پورفیری با سن ائوسن می باشند واحد تونالیت پورفیری و گرانودیوریت پورفیری در قسمت غرب منطقه بصورت دایک به درون واحد آندزیتی نفوذ کرده اند. این واحدها به ائوسن منصوب شده اند.بافت غالب در واحدهای آتشفشانی بصورت پورفیری با زمینه میکرولیتی و در واحدهای نیمه عمیق بصورت گرانولار و پورفیری با زمینه میکروگرانولاراست. دگرسانی کربناتی در همه ی نمونه های میکروسکوپی مشاهده می شود. کانه زایی مس به صورت رگه ای درون واحد آندزیتی در قسمت شرقی منطقه مورد مطالعه اتفاق افتاده است.
کلمات کلیدی
دیوریت پورفیری، دگرسانی، کوه سفید، لوت.
Abstract
Based on structural divisions of Iran, the study area is in central part of Lut block on 1:250000 Dehsalm geological map, 30Km away of Southwest of Qaleh zari at Kuhsefid area. The rock units of this area include: volcanic lavas with Andesite, Dacite, Tuff, Green tuff that has a numerous outcrop in the vicinity of streams. Subvolcanic bodies include: Quartz diorite porphyry, Diorite porphyry, Pyroxene diorite., Tonalite and Granodiorite porphyry units which happened as a dyke into the Andesite units. They have Eocene age. The dominant texture in volcanic rocks is porphyry with microlithic groundmass and in the sub - volcanic unites, is granular with microgranular groundmass. They show a pervasive carbonatic alteration. Copper mineralization happened as veins within the andesite rocks which covered the East part of study area.
Keywords
Diorite porphyry, Alteration, Kuhsefid, Lut.

بررسی پترولوژیکی واحدهای لیتولوژی کانه دار معدن مس دزوکی(خراسان جنوبی شمال قاین)

Petrological study of ore lithology units of Dezuki copper mine (South Khorasan-North of Qaen)

گرایش: سنگ شناسی و پترولوژی
نویسنده: ابوالفضل، احمدی؛ محمد حسین، یوسف زاده؛ محمدحسین، زرین کوب.
منبع: دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
سال انتشار: 1397
چکیده
محدوده اکتشافی مس دزوکی در شمال شرق شهرستان قاین (در استان خراسان جنوبی) واقع است. از نظر تقسیم بندی پهنه های ساختاری ایران، محدوده اکتشافی مس دزوکی در پهنه شرق ایران و در شمال شرق بلوک لوت واقع شده است. واحدهای سنگی مختلف، مشتمل بر واحدهای گدازه ای(تراکیت آندزیت، آندزیت و آندزیت بازالتی) و آذرآواری (توف و آگلومرا) پالئوسن و واحدهای رسوبی آواری مارن و سنگ آهک ائوسن و رخنمون های پلیوکواترنر (تراس های آبرفتی) می باشند. کانی سازی مس بیشتر در واحدهای آتشفشانی به ویژه در واحدهای آندزیتی مشاهده شده و شامل مالاکیت، کالکوسیت، فیروزه، نئوتاسیت و کریزوکولا می باشد، بررسی های پترولوژی نشان می دهد، سنگ های آتشفشانی منطقه از یک ماگمای والد کالک آلکالن و در یک محیط تکتونیکی حاشیه قاره ای فعال تشکیل شده اند.
کلمات کلیدی
آندزیت، مس، کالک آلکالن، قاین، بلوک لوت.
Abstract
The Dezuki copper exploration area is located in the northeast of the city of Qain (South Khorasan province). In terms of the division of the structural zones of Iran, the Dezuki copper exploration area is located in the east zone of Iran and in the north-east of the Lut Block. Different rock units, including lava units (trachytic andesite, andesite and basaltic andesite), and pyroclastic (tuff and agglomerate) of Paleocene, and sedimentary units of marl and Eocene limestone and polio quaternary outcrops (conglomera and sandstone). The mineralization of copper is most commonly observed in volcanic units, especially in andesitic units, which include malachite, chalcocite, turquoise, neotosite and cherysocolla. Petrological studies show that the volcanic rocks of the region have arisen from parent magma of the alkalin calc and in a continental marginal tectonic environment.
Keywords
Andesite, Copper, Calc-alkaline, Qaen, Lut Block.

پردازش تصویر ماهواره ASTER به منظور شناسایی مناطق امید بخش در منطقه گناباد

ASTER satellite image processing to identify promising areas in the Gonabad region

گرایش: سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
نویسنده: محمد جوادی.
منبع: دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
سال انتشار: 1397
چکیده
امروزه استفاده از تصاویر ماهواره ای در اکتشتاف معادن می توانتد سرعت پروژه هتای مختلف را افزایش دهتد، تحلیل های زمان بر داده هایی کته حضوری و یا با استفاده از نقشه های قدیمی از متاطق وسیع و طی زمان طولانی تهیه شده اند جای خود را به تحلیل های بهتر از نقطه نظر کمی و کیفی و همچنین زمان داده است. استفاده از این تصاویر همچنین صرفه اقتصادی فراوان در مقیاس کوچک و بزرگ دارد و حتی گاهی هزینه پروژه را به کمتر از نصف در مقایسه با روش های کلاسیک می رساند، این تصاویر با تمام مزایایی که دارند به طور مستقیم قابل تفسیر و استفاده نیستند و بای پردازش شوند که در این راستا از نرم افزار های مختلف جهت پردازش تصاویر استفاده می شود. در این تحقیق از نرم افزار ENVI جهت پردازش تصویر استفاده شد، هدف اصلی این تحقیق نیز ارایه یک دید کلی از دگرسانی های منطقه 1:100000گناباد می باشد که با اعمال تکنیک های پردازش تصویر روی تصویر سنجنده ASTER از جمله تکنیک ترکیب رنگی کاذب، نسبت های باندی ، و آنالیز مولفه های اصلی PCA نتایجی به دست آمد که منجر به پیدا شدن زون دگرسانی آرژلیکی و پروپلیتیک گردید که یک دید کلی از متاطق دارای پتانستیل در ایتن ناحیه می دهند و این محدوده وسیع را به محدوده های اکتشافی کوچکتر تقسیم می کند و هزیته ی اکتشافات را کاهش خواهد داد. همچنین وجود این شواهد ضرورت مطالعات دقیق و هدفمند و ارائه یک مدل اکتشافی مناسب در این منطقه را روشن می سازد.
کلمات کلیدی
دور سنجی، تصاویر ماهواره ای، سنجنده ASTER، گناباد، اکتشاف.
Abstract
nowadays , the use of satellite imagery in mining exploration can increase the speed of different projects.The time - consuming analyses of data that have been developed in person or by using old maps from large areas and over a long time have given their place to better analysis in terms of quantitative and qualitative terms as well as time.The use of these pictures also has a large scale of scale and large scale, and sometimes minimizes the cost of the project less than half in comparison to the classic methods.with all the benefits they have , they are not directly applicable and must be processed, which are used to process images in this regard. in this thesis, we have used ENVI software for image processing. the main objective of this research is to obtain a general view of the alteration of the gonabad region, which is obtained by image processing, including false color combinations, band proportions, and principal component analysis.These results led to the discovery of the argelice and proplitice alteration zone , which gives us an overview of the regions with potential in this area. It divides the wide range into smaller heuristic limits and will reduce the cost of the discoveries. it also explains the need for accurate and objective studies and providing a suitable exploratory model in this area.
Keywords
Telemetry, Satellite imagery, ASTER Estimative, Gonabad, Exploration.

کاربرد تحلیل مولفه های انتخابی در شناسایی دگرسانی های گرمابی مس طلای - پورفیری و اپی ترمال، برگه یکصدهزار کودکان، بیرجند، ایران

Application of Selective Principal Component Analysis for identification of hydrothermal alterations in porphyry and epithermal Copper-Gold,Koodakan's 1:100000 sheet, Birgand, Iran

گرایش: متفرقه
نویسنده: علی، زمانی؛ مهدی، هنرمند؛ غلامرضا، نوروزی؛ مهدیه، حسین جانی زاده.
منبع: دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
سال انتشار: 1397
چکیده
این مطالعه در محدوده چهارگوش برگه یکصدهزارم کودکان واقع در جنوب غربی بیرجند انجام شده و برای بازسازی کانی های دگرسانی مرتبط با کانی زایی مس طلای پورفیری و اپی ترمال از روش های ترکیب رنگی کاذب و آنالیز مؤلفه های انتخابی بر روی تصویر سنجنده ASTER ماهواره Terra استفاده شد. تصاویر بعد از انجام تصحیحات لازم و تهیه موزاییک مورد پردازش قرار گرفتند. در ترکیب رنگی کاذب (RGB:468) دگرسانی های فیلیک و آرژیلیک به رنگ قرمز تا صورتی مایل به سفید و دگرسانی پروپلیتیک به رنگ سبز بارز شدند. آنالیز مؤلفه های انتخابی بر روی باندهای 4 و 1 و 8 و 1 برای بازسازی دگرسانی آرژیلیک باندهای 4 و 9 و 1 و 8 برای بازسازی دگرسانی فیلیک و باندهای 4 و 9 و 1 و 6 برای بازسازی دگرسانی پروپلیتیک انجام شد. همچنین چهار باند 4 و 9 و 1 و 1 برای بازسازی دگرسانی آلونیت استفاده شد. برای بازسازی بهتر ارتباط دگرسانی ها از تصاویر خاکستری رنگ مؤلفه های چهارم دگرسانی های آلونیت، آرژیلیک و فیلیک و همچنین از تصاویر خاکستری رنگ مؤلفه های چهارم دگرسانی های پروپلیتیک، آرژیلیک و فیلیک تصویر ترکیب رنگی تهیه شد. پیکسل های روشن در تصویر ترکیب رنگی) مقادیر پیکسلی بالا (نشان دهنده حضور هر سه عامل در کنار یکدیگر است. مقایسه نتایج با نقشه زمین شناسی و مطالعات انجام شده سایرین در منطقه، بیانگر دقت قابل قبول در بازسازی دگرسانی هاست.
کلمات کلیدی
دگرسانی، سنجنده ASTER ، ترکیب رنگی کاذب، آنالیز مؤلفه های انتخابی، برگه یکصدهزار کودکان، بلوک لوت.
Abstract
This study was conducted in the 1:100000 rectangle sheet of Koodakan in the southwest of Birjand to detect the alteration minerals associated with porphyry and epithermal copper-gold mineralization through false color composites and Selective Principal Component Analysis (SPCA) using ASTER sensor images of Terra satellite. The images were processed after making necessary corrections and preparing mosaics. In the false color composite (RGB: 468), phyllic and argillic alterations were discriminated in red to white pink and propylitic alteration 157 in green. The analysis of SPCA were implemented on the bands 1, 4, 6 , 7; bands 1, 3, 5, 6 and bands 1, 3, 5, 8 for discrimination of argillic, phyllic and propylitic alteration respectively. Furthermore, SPCA on bands 1, 3, 5 and 7 were used for discrimination of alunite alteration. For greater discrimination of alteration zone, two color composites were made from the results of the SPCA. One false color-composite is made from 4th principle components (PC4) of alunite, argillic, and phyllic alterations, and the other one is made from selected Principle Components of propylithic, argillic and phyllic alternations. Bright pixels in the color composite image (high digital number value) indicate the presence of three alterations together. Comparing the results with the geological map, previous studies and different processing methods indicate the acceptable accuracy in detection of the alterations.
Keywords
ASTER, False color-composite, Selected Principal Component Analysis ( SPCA), Koodakan's Sheet, Lut Block

بازسازی اکسید آهن مرتبط با کانی زایی با استفاده از لندست 8 در برگه یکصدهزارم کودکان

Detection of Iron Oxides Associated with Mineralization Using Landsat 8 in the Koodakan's 1:100000 Sheet

گرایش: ژئوفیزیک
نویسنده: علی، زمانی؛ مهدی، هنرمند؛ غلامرضا، نوروزی؛ مهدیه، حسین جانی زاده.
منبع: دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
سال انتشار: 1397
چکیده
در کمربند کانی زایی شرق ایران، کانسارها و اندیس های پورفیری متعددی گزارش شده اند که هنوز مطالعات اکتشافی سیستماتیک بر روی آنها کامل نشده است. در این مطالعه محدوده چهارگوش برگه یکصدهزارم کودکان واقع در جنوب غربی بیرجند و کمربند کانیزایی شرق ایران، برای بارزسازی کانی های اکسید آهن مرتبط با کانی زایی بررسی شده است. برای این منظور روش های نسبت باندی و آنالیز مؤلفه های انتخابی بر روی تصویر سنجنده OLI ماهواره لندست 6 اجرا شده است. تصاویر بعد از انجام تصحیح رادیومتریک مورد پردازش قرار گرفتند و مقایسه نتایج بتا نقشه زمین شناسی و سایر مطالعات انجام شده در منطقه، بیانگر دقت قابل قبول در بازسازی اکسید آهن و گوسان است.
کلمات کلیدی
لندست 8، اکسیدآهن، نسبت باندی، آنالیز مؤلفه های انتخابی، بلوک لوت، کودکان.
Abstract
Several mineral deposits and indices have been reported in the eastern Iranian mineralization belt, which systematic exploratory studies have not been completed yet. The rectangle sheet of Koodakan's 1:100000 in the southwest of Birjand and eastern Iranian mineralization belt were investigated for detection of iron oxide mineral related to mineralization in this study. In order to reach this aim band ratio and Selective Principal Component Analysis (SPCA) techniques were implemented on OLI sensors of Landsat-8. The images were processed after necessary corrections. Comparing the results with the geological map, previous studies and different processing methods indicate an acceptable accuracy in the detection of iron oxide and gossan.
Keywords
Landsat-8, OLI, Iron oxide, Band Ratio, False color-composite, Selective Principal Component Analysis (SPCA), Koodakan's Sheet, Lut Block

اکتشاف و پتانسیل یابی معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای سنجش از دور، شمال شرق بجنورد

Mineralization potential using Remote Sensing data (North Bojnourd)

گرایش: ژئوفیزیک
نویسنده: سعید، مجرد؛ ابوالفضل، جنتی سراب؛ حمید، آقاجانی.
منبع: دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
سال انتشار: 1397
چکیده
محدوده ی مورد مطالعه در قسمت شمال شرق شهرستان بجنورد قرار دارد. کانی سازی آهن هیدورکسیل و کانی های رسی به صورت پراکنده در این ناحیه به وفور دیده می شود. واحدهای گسترش یافتته، در این منطقه شامل توالی سنگهای رسوبی کپه داغ می باشد. گسل ها و ساختارهای زمین شناسی در منطقه بجنورد به صورت فشرده خطی می باشد. در این مقاله، با استفاده از روش های ترکیب رنگی، نسبت گیری باندی و تحلیل مولفه اصلی داده های ماهواره ای سنجنده استر محدوده های دگرسانی و پتانسیل های معدنی منطقه شناسایی شدند.
کلمات کلیدی
بجنورد، دگرسانی، ترکیب رنگی، تحلیل مولفه اصلی.
Abstract
The study area is located in the north-east of Bojnourd. Hydroxid iron mineralization and clay minerals are sporadic in this area. The expanded units in this area include a sequence of Sedimentary rocks of Kopeh Dagh. The faults and geological structures in the Bojnurd region are compressed linearly. In this paper, by using color combining methods, bonding and main component analysis of satellite data, estrogen sensors of alteration and inorganic potentials of the region were identified.
Keywords
Bojnourd, Alteration, Color combanation, Main component analysis.

مطالعات دورسنجی محدوده معدنی مس جعفرحسنی

Remot sensing study of Jafar e Hasani mineral area

گرایش: زمین شناسی اقتصادی
نویسنده: علی، زنگنه قاسم آبادی؛ علی، سلگی؛ امیر، نکویی؛ حسین،ثانی قالهر.
منبع: دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
سال انتشار: 1397
چکیده
محدوده مورد مطالعه در استان خراسان جنوبی، در شهرستان خوسف و نزدیک روستای علی آباد قرار دارد. در چهارگوش نقشه زمین شناسی 1:250000 نایبندان، ورقه زمین شناسی 1:100000 جنوب سه چنگی قرار گرفته است. امروزه بررسی های دورسنجی به دلیل داشتن داده هایی با دید وسیع و یکپارچه و محدوده طول موجی مختلف، از بهترین روش ها در پی جویی کانسارها شناخته می شود. محدوده ی جعفر حسنی با دارا بودن نشانه های کانه زایی گسترده و حضور دگرسانی کربناته و سیلیسی محل مناسبی برای انجام مطالعات دورسنجی توسط تصاویر استر و لندست می باشد.
کلمات کلیدی
استر، لندست، دگرسانی، جعفر حسنی.
Abstract
The study area is in South Khorasan Khusf small province and near to the Aliabad village at the1:250000 Naybandan crossroad geological map, 1:100000 South of Sehchangi geological map. Nowadays remote sensing investigations is known the best method at deposit exploration because of having a data with wide and integrated view and different wavelength range and very low cost. Jafar e Hasani study area is the best place for remote sensing studies due to vast mineralization symptoms and presence of carbonatic and silicitic alteration with Aster and Landsat images.
Keywords
Aster, Landsat, Jafar hasani

شناسایی مناطق سرپانتینیزه با استفاده از داده های ماهواره ای +ETM و ASTER و بررسی ارتباط آنها با مناطق کانی سازی کرومیت با روش آنالیز فرای، کمربند افیولیتی سبزوار

Identification of serpantinized areas using ETM+ and ASTER satellite data and investigating their relationship with chromite mineralization zones by Fry analysis, Sabzevarophiolite belt

گرایش: ژئوفیزیک
نویسنده: بیژن، روشن روان؛ حمید، آقاجانی؛ مهیار، یوسفی.
منبع: دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
سال انتشار: 1397
چکیده
ذخایر کرومیت تیپ انبانهای، واقع در بخشهای اولترامافیکی کمپلکسهای اوفیولیتی، را میتوان با استفاده از داده های دورسنجی کشف کرد. در این مطالعه سعی شده است که واحدهای سنگ میزبان کرومیت (هارزبوژیت و دونیت سرپانتینی- شده) با استفاده از داده های سنجنده های +ETM و ASTER در کمربند افیولیتی سبزوار تفکیک و شناسایی شود. برای نیل به این هدف، ابتدا واحدهای سنگ میزبان کرومیت با استفاده از روش های پردازش تصویر نسبت باندی، لگاریتم باقیمانده، تجزیه ی مؤلفه های اصلی و شاخص نینومیا استخراج شده و سپس به منظور به دست آوردن یک لایه ی واحد با همدیگر ادغام شده اند. برای ارزیابی نتیجه کار از روش آنالیز فرای استفاده شده و توزیع فضایی اندیس های شناخته شده و همچنین مناطق سرپانتینیزه در منطقه ی مورد مطالعه به تصویر کشیده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان از انطباق بالای جهت یافتگی اندیس های شناخته شده و مناطق سرپانتینیزه بوده و هماهنگی خوبی با اندیس های معدنی و محدوده فعال معدنی موجود در منطقه مورد بررسی دارد و توانمندی استفاده از سنجش از دور در پی جویی منابع کرومیتی را در مقیاس ناحیه ای نشان می دهد.
کلمات کلیدی
سنجش از دور، پی جویی کرومیت، تیپ انبانه ای، آنالیز فرای.
Abstract
Podiform-type chromite deposits in ultramafic sections of ophiolite rock complexes can be detected using remote sensing data. In this study, the host rock units of chromite (serpentinized harzburgites and dunites) are discriminated using Landsat ETM+ and Advance Space borne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) satellite data in the Sabzevar ophiolite belt. For this, Different band ratios, log residual, Ninomiya index and principal component analysis methods have been applied for mapping the mineralization-related ophiolite rocks.Then, the areas of serpentinized harzburgites and dunites obtained from these four methods converted to polygon and merged for making an individual serpentine alteration layer. In the following, Fry Analysis was used to evaluate the output of the remote sensing and Spatial distribution of known deposits and also serpantinized areas were plotted.Due to the high coincidence of orientation between known deposits and serpentinized areas, it can be concluded that ETM+ and ASTER satellite data are efficient in identifying chromite mineralization regions. In addition, the results of remote sensing have a very good consistency with the geology map of the study area.
Keywords
Podiform-type chromite, ETM+, ASTER, Fry Analysis