مقالات

عبارت:
گرایش:

لطفا صبر کنید

بررسی ریسک فاکتورهای ارگونومیک یک معدن سنگ ساختمانی

گرایش:
نویسنده: سمیه طبسی
منبع: سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
سال انتشار: 1399
چکیده
ارگونومی علمی است که به مطالعه تاثیر متقابل انسان و محیط کار او می پردازد. مطالعات ارگونومی با بهینهسازی فعالیتهای انسانی، سعی در کاهش خطاهای انسانی و افزایش سلامت و بهره وری دارد. بررسی فعالیتها و عملکرد معدنکاران و تجزیه و تحلیل آن به کمک الگوهای مهندسی فاکتورهای انسانی کمک شایانی به شناسایی شرایط نامطلوب و خطرناک محیط کار و اصلاح آن میکند. در این مطالعه، ریسک فاکتورهایی که موجب افزایش احتمال مداخلات ارگونومیک در یک معدن سنگ ساختمانی شده است، مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
کلمات کلیدی
ارگونومی، معدن، سنگ ساختمانی، ریسک فاکتور
Abstract
Keywords

Petrography and major-element geochemistry of the Gharebagh phlogopite deposit, north-western Iran

گرایش:
نویسنده:
منبع: سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
سال انتشار: 1399
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
The Gharebagh Phlogopite Deposit hosts phlogopite megacrysts up to 30 cm in diameter. It is associated with syenite intruded by mafic dykes. Phlogopite-bearing glimmerite veins are oriented along the dykes. The glimmerite is accompanied by a metasomatic sequence consisting of largely monomineralic, pyroxene-rich transition rocks and metasomatic, dark syenite. Petrography revealed abundant reaction textures in syenite host rock and mafic rocks. Comparing mineral relationships across host rocks and metasomatic rocks with data from whole-rock geochemistry indicate that K2O, MgO, CaO, and Na2O were highly mobile. We suggest that the deposition of those elements was controlled by the phlogopite crystallisation. The phlogopite accumulated K2O and MgO, whereas excess material was either incorporated in transition rocks (CaO) or transported further (Na2O). The abundance of calcite in all rocks suggests that CO2 played a major role in the metasomatic process
Keywords
Syenite , Mafic-Alkaline Magmatism, Alkaline Metasomatism

شناسایی مناطق کانه زایی با استفاده از منطق فازی در محدوده فلززایی فردوس گناباد بجستان

گرایش:
نویسنده: زهره ارجمند لاری، مهدی هنرمند، مهدیه حسینجانیزاده، هادی شهریاری
منبع: سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
سال انتشار: 1399
چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی مناطق دارای پتانسیل معدنی و تهیه نقشه مربوط به آن در محدوده معدنی فردوس گناباد بجستان به کمک منطق فازی انجام گرفته است. مراحل اصلی این پژوهش شامل فازی سازی دادههایی از جمله نقشه ی زمین شناسی منطقه، ضریب خطوارگی گسلها، نقشه ژئوشیمی آبراههای عناصر Ag ، Pb ، Zn ، Cu و Mo ، نقشه دگرسانیها و در نهایت ترکیب آنها با کمک عمگرهای فازی OR و گاما بوده است. طبق نتایج به دست آمده هفت منطقه محتمل از نظر کانه زایی معرفی شدند، مناطق A ، B و C به دلیل آنکه عیار عناصر در آنها بالاتر بود به عنوان مناطقی با احتمال کانه زایی بالاتر و مناطق D ، E ، F و G در رده دوم از نظر کانه زایی قرار گرفته اند.
کلمات کلیدی
منطق فازی، عملگر فازی گاما، عملگر فازی OR ، کانه زایی، محدوده معدنی فردوس گناباد بجستان.
Abstract
Keywords

کانهزایی سرب روی و باریت در کانسار تلخاب، شمال غرب طبس

Lead-zinc and barite mineralization at the Talebakh deposit, northwest of Tabas

گرایش:
نویسنده: رسول سعیدی، عبدالرحمان رجبی، شجاع الدین نیرومند، امیر مهدوی
منبع: سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
سال انتشار: 1399
چکیده
کانسار سرب روی و باریت با سنگ درونگیر کربناته تلخاب در بلوک طبس، از خرد قاره ایران مرکزی واقع شده و یکی از کانسارهای مهم )سرب روی( و باریت در کمربند فلززایی طبس پشت بادام (TPMB) میباشد. کانهزایی محدود به دولومیتهای سازند شتری به سن تریاس میانی، در زیر ناپیوستگی سازند شتری با شیل و ماسهسنگ سازند بایندر بوده و شامل کانه زایی چینه کران گالن و باریت، همراه با مقادیر بسیار کمی پیریت، کالکوپیریت و اسفالریت است. مشاهدات ساختاری و بافتی نشان دهنده رخداد کانه زایی سولفیدی بصورت پرکننده فضای خالی و رگهای، با بافت برشی و جانشینی است. سیلیسی شدن و کربناتی شدن دگرسانی های اصلی سنگ دیواره کانه زایی را تشکیل میدهد.
کلمات کلیدی
تلخاب، سازند شتری، کمربند فلززایی طبس پشت بادام
Abstract
The Talkhab carbonate-hosted Pb-±Zn and barite deposit, located in the Tabas Block of the Central Iranian Microcontinent, is one of the major sulfide Pb±Zn and barite deposits in the southwest of Eshgabad, Tabas-Posht e Badam metallogenic belt (TPMB). This deposit is hosted in the Middle Triassic Shotori dolomites and includes stratabound mineralization of galena and barite with small amounts of pyrite, chalcopyrite and sphalerite. Structural and textural observations indicate that the mineralization occurs as fault fill with coarse-textured, brecciated and replacement sulfides. Silicification and carbonatization are the main wall-rock alteration styles.
Keywords
Talkhab, Shotori Formation, Tabas-Posht e Badam metallogenic belt

زمین گردشگری غرب رشته کوه شتری با تاکید بر واحدهای چینه شناسی (مطالعه موردی: روستاهای سرند مودر حوض دوراه)

West of Shotori Range Geotourism with emphasis on Stratigraphic units (Case Study, Sorond, Modar and Hoze Dorah villages)

گرایش:
نویسنده: زهرا رضایی ملکوتی، سید ناصر رئیس السادات، مرتضی اسمعیل نژاد
منبع: سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
سال انتشار: 1399
چکیده
امروزه گردشگری به لحاظ گستردگی و درآمدزایی از صنایع موفق دنیا بشمار می رود و نگاه ویژه ای به موضوع ژئوتوریسم دارد. رشته کوه شتری در شرق شهرستان طبس با توجه به شرایط ویژه زمین شناسی، چینه ای و فسیلی از موقعیت بسیار مناسبی برای جذب طبیعت گردان و علاقمندان به علوم زمین برخوردار است. در این ناحیه تنوع بی نظیری از انواع پدیده های ژئومورفولوژیکی، زمین شناسی، واحدهای چینه شناسی، فسیل ها و جاذبه های طبیعی مرتبط با زمین گردشگری شگفتی هر بیننده ای را برانگیخته و در این بین وجود روستاهای هدف گردشگری سرند، مودر و حوض دوراه و تعریف مسیرهای ویژه ی گردشگری در برخی نقاط این رشته کوه، می تواند عامل بسیار مهم و موثری در زمینه جذب گردشگر باشد. تنوع فسیل هایی چون براکیوپودها، سفالوپودها و مرجان ها، جاذبه های چینه شناسی از جمله رخنمون مرز دونین کربونیفر به عنوان یک پدیده جهانی (سازند شیشتو)، رخنمون مرز کربونیفر پرمین بین سازند جمال و سردر، مرز پرموتریاس در حدفاصل بین سازند سازندهای جمال ) پرمین( و سرخ شیل )تریاس پیشین( در مسیر جاده روستای سرند، رخنمون ژوراسیک )سازندهای بغمشاه و اسفندیار(، جاذبه های کارستی سازند شتری و اسفندیار، عوارض زیبای زمین ساخت در واحدهای چینه شناسی منطقه (گسل معکوس، جابجایی، چین خوردگی، تاقدیس، ناودیس)، پدیده های جذابی چون بدلند، تالوس، لیزگانگ، از جاذبه های زمین گردشگری منطقه هستند، بنابراین استفاده از این فرصت ها جهت توسعه گردشگری و رونق اقتصاد محلی می تواند به عنوان یکی از استراتژی های توسعه منطقه بکار گرفته شود.
کلمات کلیدی
زمین گردشگری، سایت های فسیلی، رشته کوه شتری، مدل Reynard
Abstract
Today, tourism is one of the most successful industries in the world in terms of scope and income and has a special view on the issue of geotourism. The Shotori Mountains in the east of Tabas city, due to the special geological, stratigraphic and fossil conditions, has a very suitable position to attract nature lovers and those interested in earth sciences. In this area, an unparalleled variety of types of geomorphological phenomena, geology, stratigraphic units, fossils and natural attractions related to the geotourism have impressed every viewer, and in the meantime, the presence of tourist target villages of Sorond, Modar and Hoze Dorah and the definition of special tourist routes in some parts of this mountain range, can be a very important and effective factor in attracting tourists. Variety of fossils such as brachiopods, cephalopods and corals, stratigraphic attractions including the outcrop of the Devonian-Carboniferous boundary as a global phenomenon (Shishto Formation), Carboniferous-Permian boundary outcrop between the Jamal and Sardar Formations, the border of Permian- Triassic boundary between Jamal Formations (Permian) and Sorkh Shale (Early Triassic) on the road of Sorond village, Jurassic outcrop (Baghmshah and Esfandiar Formations), karst attractions of Shotori and Esfandiar Formations, tectonic phenomena in stratigraphic units such as faulting, folding, tallus, and badlands, liesegang rings all could be geotourism attractions in the region. Therefore using these opportunities to develop tourism and boost the local economy can be used as one of the region's development strategies.
Keywords
Geotourism, Fossil sites, Shotori Mountains, Reynards model

بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه در سنگهای مصنوعی ساخته شده با کوارتز و رزین وینیل استر

گرایش:
نویسنده: فاطمه سادات هلاتائی، علی ارومیهای، محمدرضا نیکودل
منبع: سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
سال انتشار: 1399
چکیده
سنگ مصنوعی ترکیبی از سنگدانه های طبیعی و مواد افزودنی مانند صمغهای صنعتی (رزین)، سیمان و دیگر مواد پلیمری میباشد. از سنگ مصنوعی میتوان با توجه به طرح ساخته شده در بخشهای مختلف ساختمان و محوطه سازی استفاده نمود. از جمله مهمترین کاربرد این نوع سنگها میتوان به نمای داخلی و خارجی ساختمان، کف پوش و سنگ فرش، پله و تزیین ویلا و باغچه اشاره نمود. در این پژوهش از کوارتزهای صنعتی استفاده شده به علت این که استحکام کوارتز باعث میشود که به طور طبیعی در مقابل سایش، خراش، ضربه و حتی اسیدها بدون نیاز به مهر و موم مقاوم باشد. همچنین اثرات زیست محیطی بر کوارتز تولید شده پایین است. کوارتز یک مواد وافر است و محصول نهایی تولید شده از آن غیرسمی و غیر آلرژیک است و به دلیل سختی بالا طول عمر بالایی را هم دارا میباشد. نمونه سنگهای مصنوعی ساخته شده از لحاظ سنگدانه (کوارتزهای صنعتی) و نوع و درصد رزین ( 25 درصد رزین وینیلاستر) در شرایطی یکسان تهیه شده اند. هدف این پژوهش بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه در سنگهای مصنوعی ساخته شده با کوارتز و رزین وینیلاستر میباشد. برای تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی (مقاومت کششی برزیلین، بارنقطهای و مقاومت فشاری تکمحوری)، سنگهای مصنوعی ساخته شده مورد آزمایش واقع شده اند.
کلمات کلیدی
سنگ مصنوعی، کوارتز، رزین وینیلاستر، الیاف شیشه، الیاف کربن
Abstract
Keywords

The effect of coal fly ash on the environment, human and animal life

گرایش:
نویسنده: Homa Rezaei, sead zia aldin shafahi tonkaboni, Hadi Abdollahi, Zohreh Boroumand
منبع: سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
سال انتشار: 1399
چکیده
کلمات کلیدی
Abstract
Coal-based power generation produces over 750 Mt of coal ash per year globally, but less than 30% of global production is utilized. Large amounts of fly ash are temporarily stored in stockpiles, disposed of in ash landfills or ponds. Coal fly ash (CFA) is a valuable industrial solid waste, but conventional methods used for its disposal can lead to severe and long-lasting environmental problems. Research into technologies for CFA recycling has been of great importance, while the damage caused by CFA is only partially understood, limiting its reuse. Coal ash is considered a significant potential source of release of many environmentally sensitive elements into the environment. Also, inhalation of suspended nano-sized coal fly ash particles through the respiratory tract and the presence of natural radionuclides in materials mixed with CFA and used for construction can cause serious health problems for humans and animals. This article presents the specific harm that CFA causes to humans, wildlife, and plants
Keywords
fly ash, environment, recycling, leaching

حذف فلزات سرب و کبالت از محلول های سنتزی توسط پرلیت منبسط شده

Removing lead and cobalt metals from synthetic solutions by expanded perlite

گرایش:
نویسنده: وحیده سادات شعیبی، محمد نوع پرست، هادی عبداللهی، زهره برومند
منبع: سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
سال انتشار: 1399
چکیده
فعالیتهای معدنکاری گاها باعث آلودگی آبها با نشت عناصر آلاینده به داخل آبهای منطقه می شود. این مطالعه به منظور شناسایی دقیق جاذب )پرلیت( به وسیله آنالیزهای XRD XRF, SEM بعنوان یک جاذب ارزان قیمت صورت گرفته است. مطالعات شامل تعیین شرایط بهینه جذب سرب و کبالت بر روی پرلیت است که در آن با تغییر مرحله به مرحله پارامترها، حدود شرایط بهینه شناسایی شد، سپس شرایط بهینه جذب که برای غلظت سرب 600 میلی گرم بر لیتر، غلظت کبالت 400 میلی گرم بر لیتر، دمای 35 درجه سانتیگراد و مقدار جاذب 5 گرم، تعیین شد، که در این شرایط 97 درصد سرب و 16 درصد کبالت جذب می شود، که به ترتیب معادل ظرفیت جذب 06 / 6 و 77 / 1 میلی گرم بر گرم است. برای شناسایی دقیق ساز و کار جذب، مطالعات ایزوترم های جذب، مطالعات سینتیک و مطالعات ترمودینامیک نیز مورد بررسی قرار گرفت. جذب سرب و کبالت بیشترین هم خوانی را با مدل لانگمور به ترتیب با مقدار qm 5 / 43 و 28 / 6 میلی گرم بر گرم نشان می دهند، که نشان دهنده جذب همگن و تک لایه است و سایر مطالعات عمدتا" نشان دهنده جذب شیمیایی هستند. مطالعات سینتیکی نشان می دهند که جذب هر دو فلز سرب و کبالت فرایند از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم پیروی می نماید که نشان می دهد با افزایش غلظت ماده جذب شونده، آهنگ تغییر غلظت نسبت به زمان به شدت افزایش می یابد. مطالعات ترمودینامیکی بر اساس مقادیر Δ G˚ و Δ H برای جذب سرب بر روی پرلیت نشان دهنده فرایند گرماگیر و خود به خودی است و با افزایش دما افزایش در میزان خود به خودی بودن واکنش مشاهده می شود. پارامترهای ترمودینامیکی جذب کبالت بر روی پرلیت نشان می دهد که در تمامی غلظت ها واکنش گرماگیر است اما در غلظت های پایین خود به خودی و در غلظتهای بالا غیر خود به خودی است.
کلمات کلیدی
فلزات سنگین- پساب- نانوجاذب- پرلیت- حذف
Abstract
Mining industry wastewater commonly contains heavy metals contaminant that pose severe threat on the public health and ecological systems while can be recovered and removed from the solutions. Between a lots of methods for removing heavy metals, absorption is the best. The aim of this study was to identify a new, inexpensive and abundant adsorbent to remove lead and cobalt pollution from industrial effluents. Modified perlite (Expanded perlite) (5mg/l) for adsorption of heavy metal ions Pb2+ (600mg/l), Co2+ (400mg/l) from aqueous solution wad used. Under these conditions, 97% of lead and 16% of cobalt are absorbed, which the absorption capacity of 6.06 and 1.77 mg/g respectively was reported. Adsorbents were characterized by XRD, FE-SEM and XRF. Moreover, adsorption isotherms, kinetics, thermodynamics, were studied to understand the mechanism of adsorbing metal ions. All the results demonstrate that modified expanded perlite is potential recyclable and effective adsorbents for heavy metal. The adsorption equilibrium was reached within 60 to 90 min and well described by pseudo second order model and adsorption isotherms being fitted with Langmuir model and adsorption process was endothermic
Keywords
Heavy metals, waste water, Nano absorption, perlite, removing

مروری بر راه کارهای کاهش تأثیر گنبدهای نمکی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی

گرایش:
نویسنده: مهرداد قدرت، زهرا هیبتی
منبع: سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
سال انتشار: 1399
چکیده
یکی از منابع آلاینده منابع آب سطحی و زیرزمینی گنبدهای نمکی هستند. گنبدهای نمکی می توانند به صورت های مختلف منابع آب سطحی و زیرزمینی را آلوده نمایند .گستره پراکندگی گنبدهای نمکی در ایران بیشتر در زاگرس، ایران مرکزی، سمنان و همچنین این گستره در جهان بیشتر در مناطقی همچون ایالات متحده آمریکا، نروژ، آلمان، لهستان، آنگولا، گابن، خلیج مکزیک و برزیل دیده می شود. با جمع آوری و مرور بر مطالعات انجام شده در جهان به منظور کاهش تأثیر گنبدهای نمکی بر منابع آب راه کارهایی ارایه شده است که از مهمترین آنها می توان به انحراف و تغییر مسیر رودخانه، احداث حوضچه های تبخیر، بتونی کردن مسیر رودخانه در محل تماس با گنبد نمکی، حفر چاه و پمپاژ آبهای کارستی قبل از آلودگی، جلوگیری از روان آب گنبدهای نمکی به داخل آبرفت از طریق ساخت کانال به موازات گنبد نمکی، سد بستن بروی رودخانه قبل از تماس با گنبد نمکی، کاتالیزه و و ایجاد پوشش بروی تشکیلات نمک دار اشاره نمود.
کلمات کلیدی
گنبد نمکی، آب سطحی ، آب زیرزمینی، راه کار.
Abstract
Keywords

رخساره های کانسنگی، ساخت و بافت و کانی شناسی کانسار منگنز محمدآباد در توالی آتشفشانی رسوبی کرتاسه پسین، - جنوب غرب سبزوار

Ore facies, structure and texture and mineralogy of Mohammadabad manganese deposit in the Late Cretaceous volcano-sedimentary sequence southwest of Sabzevar

گرایش:
نویسنده: شقایق سادات هاشم پور، سجاد مغفوری، ابراهیم راستاد
منبع: سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
سال انتشار: 1399
چکیده
کانسار منگنز محمدآباد در پهنه ساختاری سبزوار و در توالی های آتشفشانی رسوبی کرتاسه پسین واقع شده است. این توالی آتشفشانی رسوبی در داخل یک ساختار تاقدیس به طول 100 کیلومتر با روند شمال شرق جنوب غرب قرار گرفته است که کانسار منگنز محمدآباد نیز در یال جنوبی تاقدیس جنوبی و در توالی سنگی واحد چهار از ستون چینه شناسی ناحیه ای جنوب غرب سبزوار تشکیل شده است. شکل هندسی و ژئومتری ماده معدنی در این کانسار به صورت چینه سان میباشد که کانه زایی منگنز محدود به سنگ میزبان توف آهکی توف مارنی است. رخساره های کانسنگی در این کانسار به دو نوع رخساره لایهای و تودهای تقسیم میشود که بخش کانه دار پر عیار با ضخامت زیاد در بخش غربی کانسار و در رخساره توده ای تشکیل شده است که با حرکت به سمت شرق کانسار، رخساره ی لایه ای بارزتر شده و به نسبت آن، ضخامت و عیار کانه زایی کاهش مییابد تا اینکه در نهایت در شرقی ترین بخش کانسار، میزان کانه زایی به کمترین ضخامت خود میرسد. در کانسار محمدآباد اکسید هیدروکسیدهای منگنز، کانیهای اصلی هستند که رگه رگچه های ثانویه کربناتی، کانه زایی منگنز را قطع کرده اند. ساخت و بافت ماده معدنی به صورت توده ای، لامینه، نودول، دانه پراکنده و جانشینی کانیهای منگنز در حجرات داخلی فسیلهای فرامینیفر و رادیولاریت مشاهده میشود که کانی شناسی عمده آنها پیرولوسیت، پسیلوملان، منگانیت و کریپتوملان میباشد.
کلمات کلیدی
رخساره های کانسنگی، توالی آتشفشانی رسوبی کرتاسه پسین، کانسار منگنز محمدآباد، جنوب غرب سبزوار
Abstract
Mohammadabad manganese deposit is located in the Sabzevar structural zone and in the Late Cretaceous volcano-sedimentary sequence. This volcano-sedimentary sequence is located inside an anticline structure with a length of 100 km with a northeast-southwest trend. The geometric shape of this deposit is stratiform and manganese mineralization is limited to the host rock of marly tuff and limy tuff. Ore facies in this deposit is divided into two types of layered and massive facies. The high- grade mineralized part is formed in the western part of the deposit and the massive facies, which becomes more prominent as it moves to the east of the deposit. In proportion, the thickness and grade of the mineralization decreases until it finally reaches its lowest point in the eastern most part of the mineralization deposit. In this deposit, manganese oxide-hydroxides are the main ore minerals that have cutteded with the carbonate secondary mineral. Mineral structure and texture are observed in the form of massive, laminae, nodules, disseminated and replacement of manganese minerals in the inner cells of foraminifera and radiolarite fossils. The main ore minerals are pyrolusite, psilomelane, manganite and cryptomelane, which are formed in bedded and massive ore facies.
Keywords
Ore faciess, Volcano-sedimentary sequence of Late Cretaceous, Mohammadabad manganese deposit, Southwest of Sabzevar