حسنعلی حسین زاده

1396/10/23 تعداد بازدید: 2639
print
حسنعلی حسین زاده

نام و نام خانوادگی: حسنعلی حسین زاده

سمت: مدیر دفتر نمایندگی بجنورد

سابقه فعالیت: 1370 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کاردان کامپیوتر، گرایش نرم افزار، موسسه اموزشی وزارت صنعت و معدن، 1376

کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدمشهد، 1388

کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، پیام نور تهران شرق، 1392

سوابق اجرایی:

1- مسئول امانات کتابخانه، سازمان زمین شناسی کشور، 1374 - 1376

2- مسئول کتابخانه، اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق، 1376 - 1379

3- مسئول IT و فن آوری اطلاعات، اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق، 1380 - 1393

4- مسئول خدمات عمومی و کارپردازی، اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق، 1379 - 1384

5- مسئول اموال، اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق، 1378 - 1393

6- مدیر نمایندگی خراسان شمالی، اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق، 1392 تا کنون

7- برداشت ژئوشیمی(طرح چینی ها)، همکار و ناظر
8- برداشت ژئوشیمی (طرح چک ها)
9- همکار نقشه زمین شناسی سفید سنگ
10- همکار نقشه زمین شناسی نیشابور
11- همکار نقشه زمین شناسی سیدآباد
12- همکار نقشه زمین شناسی مشهد -5
13- همکار نقشه زمین شناسی مشهد- 6
14- همکار نقشه زمین شناسی خرو
15- همکار نقشه زمین شناسی قدمگاه
16- همکار نقشه زمین شناسی بار
17- همکار نقشه زمین شناسی شیروان
18- همکار نقشه زمین شناسی اسپاخو
19- همکار نقشه زمین شناسی چلباش
20- همکار تهیه نقشه یکپارچه خراسان شمالی
21- همکار تهیه اطلس زمین شناسی و اکتشافی شهرستان های خراسان شمالی
22- همکار زمین شناسی عمومی و تلفیق
23- همکار نقشه زمین شناسی سید آباد
24- کارشناس مسئول ورقه نقشه زمین شناسی دهنه اجاق
توضیحات تکمیلی:
همکاری در پروژه اکتشاف خراسان جنوبی، سازمان زمین شناسی کشور، 1379
عضو کارگروه GIS خراسان شمالی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1393
عضو کارگروه تکتونیک و مخاطرات خراسان شمالی، اداره کل مسکن و شهرسازی استان، 1396
پیام ها:

loader
لینک های تصویری