اهدای اطلس زمین شناسی اکتشافی شهرستان های استان خراسان شمالی به سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

1397/06/31 تعداد بازدید: 2758
print
اهدای اطلس زمین شناسی اکتشافی شهرستان های استان خراسان شمالی به سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

اطلس زمین شناسی اکتشافی شهرستان های استان خراسان شمالی طی جلسه ای توسط آقای مهندس حسین زاده، نماینده اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق، تحویل سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی گردید.

در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیت های دفتر نمایندگی خراسان شمالی در مدت 4 ساله، سایر کمبودها و نیازهای دفتر نیز مطرح گردید که آقای مهندس عالی ضمن قدردانی از فعالیت های دفتر نمایندگی قول مساعدت تأمین اعتبار جهت فضای اداری و سایر نیازها را دادند.

 

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری