از پوستر و عنوان رویداد شتاب دهی به شبکه سازی سنگ های قیمتی و فلزات گران بها در استان خراسان رضوی با حضور حامیان رویداد رونمایی شد

1397/11/09 تعداد بازدید: 1244
print
از پوستر و عنوان رویداد شتاب دهی به شبکه سازی سنگ های قیمتی و فلزات گران بها در استان خراسان رضوی با حضور حامیان رویداد رونمایی شد

نخسـتین رویـداد شـتاب دهى بـه شبکه سـازى سـنگ هاى گوهـرى و فلـز ا ت گر ا ن بهـا از سوی رویدادهای اجالس ملی اقتصاد گردشگری و بـا همـکا ر ى اسـتاندارى، خانـه صنعـت و معـدن، سازمان زمین شناسی کشور، مرکـز نـوآورى شـهردارى مشـهد، روزنامـه شـهرآرا و بسـیارى از دسـت اندرکاران خصوصـى حـوزه سـنگ هاى گوهـرى د ر شـهر جهانـى گوهر سـنگ ها 25 بهمـن 97 در تـالار همایش هـاى نمایشـگاه بین المللـى مشـهد برگـزار خواهـد شـد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، با حضور دکتر طاهری، مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و خانم میرشاهی، مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی و آقای بابایی، معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی از پوستر و عنوان رویداد شتاب دهی به شبکه سازی سنگ های قیمتی و فلزات گران بها در محل رسانه شهر آرا رونمایی شد.

دراین مراسم دکترطاهری، با تاکید بر ناشناخته ماندن علوم زمین گفت: زمین شناسی، یکی از ظرفیت هایی است که هنوز آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. گاهی سنگ هایی پاخور ما می شود که از اهمیت آن بی اطلاعیم و راحت از کنارش می گذریم، در حالی که می توان از همین سنگ ها اشتغال ایجاد کرد. او سپس در توضیح فایده شبکه سازی در حوزه آکادمیک گفت: یکی از فواید شبکه سازی، کنار هم قراردادن واحدهای آکادمیک با واحدهای فعال در حوزه سنگ های قیمتی است. تلاش می کنیم در این رویداد، فضای علمی کشور را به دنیای واقعی نزدیک کنیم.
دکتر طاهری تاکید نمود تجربه های شبکه سازی و استارت آپ را باید بومی سازی کرد تا خلاء موجود بین دنیای امروز و مباحث آکادمیک رفع شود.
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری