آزمایشگاه شیمی و آماده سازی نمونه ها

1396/01/29 تعداد بازدید: 2646
print

۱) آنالیز های کلاسیک

انواع تیتراسیون (Ca ، Mg ، Cr2O3 ، FeO فاکتورهای آب)
گراویمتری (Ba / SO3 ) پخت حرارتی
وزن مخصوص – غیر دستگاهی
۲) آنالیز های دستگاهی
(Flame Photometer (Na, K, Li
(Spectrophotometer (Si, Al, Fe, Ti, P, Mn
XRF (کیفی- نیمه کمی)
(Atomic Absorption (Cu, Zn, Ag, Pb, Cd, Ni, Cr, Co, Fe, Al, Ca, Mg, Sr, V, Mn
Ph Meter
تعیین اسیدیته (شوری – دما – TDS و هدایت)
۳) مطالعات علوم وابسته
مطالعات زیست محیطی
استاندارد سازی روش ها
ارزیابی صحت و دقت آنالیز نمونه ها و دستگاه ها
مستندسازی روش های آنالیز
 
 
پیام ها:

loader
مطالب مشابه