پیک خبری 2، کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روش ها

1396/03/31 تعداد بازدید: 1415
print
پیک خبری 2، کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روش ها

مهم ترین فعالیت های سه ماه سوم 93

 • ترجمه و ویرایش کتاب .Trace element in soil and plants
 • جستجو و مطالعه چندین مقاله در خصوص همبستگی پایین آهن و آرسنیک در گیاه و نیز توزیع گوگرد در خاک و گیاه.
 • ترجمه کتاب زمین پیمایش برای بخش زمین شناسی ژئوبوتانی.
 • جستجو، گردآوری، ترجمه و مطالعه و بررسی تعدادی مقاله مرتبط با بخش آنالیز طرح.
 • مطالعه و برداشت مطالبی از پایان نامه های خانم پرورش و خانم طبسی جهت استفاده در بخش زمین شناسی طرح.
 • مطالعه روی پایان نامه ها جهت استخراج مطالب مورد نیاز در بخش اکتشاف طرح. 
 • جستجو و بررسی مقالاتی تحت عنوان "عناصر سنگین در گیاهان".
 • ورود نتایج آنالیزهای گیاه به نرم افزار SPSS.
 • بررسی نتایج آنالیز در نرم افزار SPSS و تفسیر روابط موجود.
 • بررسی رفتار منگنز در خاک و گیاه. 
 • تحلیل طیفی داده استر منطقه طرح به هدف استخراج کانی سازی های سولفیدی و RMD در منطقه.
 • آماده کردن بخش آنالیز طرح.
 • انجام عملیات صحرایی جهت جمع آوری شیره گیاه انغوزه.
 • ارسال نمونه صمغ به آزمایشگاه تستا و پیگیری جواب آنالیز. 
 • تشکیل 3 جلسه ی کاری.
 
فعالیت های  شاخص کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روشها
1.آغاز تهیه و تدوین بخش های مختلف طرح "مطالعات ژئوشیمی منطقه کاشمر- بردسکن با نگرش ویژه بر ژئوبوتانی و گیاهان دارویی". 
 
در نسخه پیش این بولتن اشاره شد که یکی از مهمترین فعالیت های تعریف شده برای این کارگروه انتخاب طرح تحقیقاتی تحت عنوان "مطالعات ژئوشیمی منطقه کاشمر- بردسکن با نگرش ویژه بر ژئوبوتانی و گیاهان دارویی" می باشد که در حال حاضر بیشتر فعالیت های این کارگروه در این راستا متمرکز شده است. پس از مطالعات اولیه و انجام عملیات صحرایی،‌ نمونه برداری و آنالیز نمونه ها،‌ درحال حاضر همکاران کارگروه، بخش های مختلف گزارش این طرح را در حوزه های زیر تهیه میکنند. این کار توسط هر یک از اعضاء کارگروه در حال تدوین و بررسی می باشد. 
• اکتشاف و اطلاعات معدنی منطقه.
• ژئوشیمی منطقه.
• زمین شناسی منطقه.
• آنالیز شیمیایی نمونه های خاک و گیاه.
•داده ها و بررسی نتایج آنالیز در نرم افزار SPSS و تفسیر روابط موجود.
با توجه به اینکه بیشتر فعالیت های کارگروه روی طرح ژئوبوتانی متمرکز شده خانم مهندس پرورش به عنوان محور فعالیت های کارگروه، همراه با سایر اعضاء کارگروه انجام هماهنگی های لازم برای رسیدن به هدف نهایی طرح را پیگیری می نمایند.
 
2.انجام عملیات صحرایی جدید در منطقه جهت برداشت شیره گیاه انغوزه
برداشت شیره ی گیاه در اواخر تابستان تا اوایل پاییز انجام می شود از این رو کارگروه،‌ سفری برای برداشت شیره ی گیاه به منطقه داشت. در این ماموریت، موفق به جمع آوری شیره گیاه انغوزه از منطقه ی کانی سازی شده شدیم. انغوزه از جمله گیاهانی است که در این منطقه متمایز از سایر مناطق کشور است. 
 علاوه بر شیره ی انغوزه تعدادی نمونه گیاه و سنگ هم برداشت شد. شیره گیاه انغوزه جهت آنالیز عنصر  Asبه آزمایشگاه تستا فرستاده شد.
 

 
 
 
3. آغاز ترجمه کتابTrace element in soil and plants 
این کتاب شامل سیزده فصل می باشد که در طی سه ماه سوم حدود 100 صفحه از آن توسط اعضاء کارگروه ترجمه شده است. همزمان بخشی از ترجمه ها در حال ویرایش می باشد.
 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری