خورشید مشرق 22، یافته های جدید علمی

1398/10/21 تعداد بازدید: 620
print
خورشید مشرق 22، یافته های جدید علمی

توسط: محمد صفری


مطالعات اخیر بر روی توده‌های نفوذی برگه 25000/1 کبودان که در دو ژورنال علمی Lithos وInternational Geology Review در ماه‌های اگوست و اکتبر سال 2019 توسط محمد صفری از این اداره کل و همکاران شان سید علی مظهری از دانشگاه پیام‌نور تهران و یورس کلودزلی از دانشگاه وین اتریش به چاپ رسیده است، نشان داده است که توده‌های نفوذی زون تکنار به دو دسته توده‌های نفوذی نئوپروتروزوئیک پایانی – کامبرین پائینی (552-528 Ma) و تودههای نفوذی کرتاسه (96.8-80.3 Ma) تقسیم می‌شوند (Mazhari S.A. & Klötzli U. & Safari M. 2019 a & b). 
این در حالی است که مطابق نقشه‌های زمین‌شناسی 250000/1 کاشمر و نقشه 100000/1 بردسکن که توسط افتخارنژاد و همکاران (1975) و نیز شهرابی و همکاران (1385) تهیه شده است و مطابق نقشه 25000/1 کبودان، صفری و همکاران (1392)، این سنگ‌ها به دو دسته پرکامبرین و ترشیر تقسیم شده بودند.
Petrological investigation of Late Cretaceous magmatism in Kaboodan area, NE Iran: Evidence for an active continental arc at Sabzevar zone 
(Seyad Ali Mazhari, Urs Klotzli, Mohammad Safari), Lithos 348-349 (2019) 105183

U-Pb geochronology, petrogenesis and tectonomagmatic evolution of uppermost Neoproterozoic-lower Cambrian intrusive rocks in Kaboodan area, NE of Iran
(Seyed Ali Mazhari, Urs Klötzli & Mohammad Safari), International Geology Review- ISSN: 0020-6814 (Print) 1938-2839

دبیر و هیئت تحریریه خورشید مشرق برای این همکار گرامی آرزوی موفقیت‌های بیشتر را دارد.

 

پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری