پیک خبری 6، گزارش ویژه

1396/03/31 تعداد بازدید: 1077
print
پیک خبری 6، گزارش ویژه

تحلیلی بر انتشار پنج شماره پیک خبری

 

تهیه کننده: جعفر طاهری
اکنون پیک خبری همچون نهالی نوپا مسیر تکوین و تکامل را طی می کند و همانند هر موجود زنده ی دیگری نیازمند توجه و حمایت می باشد تا بتواند از رهگذر نظرات سازنده به خوبی سیر توسعه را طی نماید. در راستای آگاهی از نظرات همکاران و کوشش در جهت طرح موضوع مطالعه هر چه بیشتر حاصل زحمات دست اندرکاران تهیه پیک خبری، اقدام به یک نظرسنجی مشتمل بر 10 پرسش شد. در این نظرسنجی 70 نسخه بین همکاران توزیع شد که 27 نفر پرسشنامه را تکمیل و بازگشت دادند (مشارکت 5/38 درصدی). بدیهی است با توجه به سطح تعامل کارکنان در رده های مختلف این مشارکت، سطح خوبی از مشارکت محسوب می شود. شایان ذکر است سطح مشارکت کارشناسان بیش از 50 % بوده است.
از نقطه نظر آمار، مطالعه پیک شماره 5 بیشترین و شماره 3 کمترین می باشد و پیک شماره 1 در مقام دوم قرار دارد.
 
75% افراد پیک شماره 5 را از همه بهتر ارزیابی نموده اند 19% پیک شماره 4 و 6% پیک شماره 1
 
با توجه به حاکم شدن یک روحیه انفعالی در مطالعه انتشارات مکتوب مسئولان برگزاری نظرسنجی با طرح موضوعاتی چند تلاش نمود تا به امر مطالعه بیشتر دامن زده شود و در این راستا پرسش شده است که آیا سرمقاله های پیک را مطالعه نموده اند. پاسخ 40% مثبت و 60% منفی و یا اینکه تنها بعضی از نسخه ها را مطالعه نموده اند.
 
از نقطه نظر در دسترس بودن پیک (با توجه به محدودیت انتشار) بیشترین دسترسی در کتابخانه و کمترین در پایگاه اطلاع رسانی به ثبت رسیده است.
 
پرسش شده است که آیا تلاشی برای در اختیار گرفتن پیک خبری داشته اند یا خیر؟ پاسخ 16 نفر (تقریبا 60%) منفی و 11 نفر (تقریباً 40%) مثبت بوده است.
 
با هدف ارزیابی میزان مطالعه آزاد کارکنان به نظر می رسد مطالعه آزاد در دستور کار اغلب همکاران می باشد.
 
در ارزیابی همکاران از مفاد شماره های پیک خبری اکثریت افراد پیک بی خبری را مطلوب تر ارزیابی نموده اند. سایر موضوعات در یک نوسان کم و بیش مشابه قرار می گیرد.
 
در زمینه ضرورت انتشار فصلنامه ی پیک خبری 76% همکاران انتشار آن را ضروری و 18% بسیار ضروری تشخیص داده اند به این ترتیب 94% همکاران تداوم این روند را خواستار شده اند.
 
در ارتباط با دعوت به مطالعه پیک خبری اکثراً با رویکرد مطالعه بیشتر و نیز همکاری در تهیه مطالب موافق می باشند و تنها 2 نفر از جامعه آماری اظهار داشته اند که فرصت چندانی برای مطالعه پیک ندارند.
 
به این ترتیب به نظر می رسد در مجموع پیک شماره 5 که در  نقطه عطف تصمیم به انتشار دستاوردهای مرکز همراه با عملکرد کارگروه ها قرار دارد، توانسته است در رابطه با هدف  گذاری های انجام شده که عبارتند از تنوع بخشی، خواندنی تر شدن و شناسنامه دار شدن مطالب، موفق عمل نموده است. افکار عمومی مرکز با صحه گذاردن بر وجود چنین نشریه ی مکتوبی برای مرکز، تداوم انتشار پیک خبری را خواستار شدند. قرار گرفتن مطالب پیک بی خبری در صدر توجه همکاران گواهی بر طرح ناگفته هاست. مطالبی که با فاصله گرفتن از نقد یک جانبه حضور در عرصه ی نقد سازنده را جستجو می کند.
تهیه کنندگان همواره نیازمند تشریک مساعی همکاران در بهبود کمی و کیفی مطالب پیک خبری می باشند. انشاءا...
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری