آبرادات مافی

1396/10/24 تعداد بازدید: 2787
print
آبرادات مافی

نام و نام خانوادگی: آبرادات مافی

سمت: کارشناس آزمایشگاه فسیل شناسی اداره زمین شناختی

سابقه فعالیت: آذر ماه 1378 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه بیرجند، 1372

کارشناسی ارشد زمین‌شناسی/گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1377

دکــتری زمین‌شناسی/گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1393

سوابق علمی - پژوهشی:
1- همکاری در تهیه کتاب" بررسی‌های زمین‌شناسی و زمین‌ساختی در ناحیه کپه‌داغ – بینالود"، انتشارات رهی، 1392
2- A note on the discovery of the suturocavate dinoflagellate cyst (Limbodinium absidatum) in the Middle East (Binalud Mountains,NE Iran)، 2014
3- Dinoflagellate cyst from the Upper Bajocian-Lower Oxfordian of the Dalichai Formation in Binalud Mountains (NE Iran)و 2015
4- پیش درآمدی بر آرایش تنش‌های دیرینه در گستره کپه داغ پس از تریاس، انتشارات دایره سبز، 1385
5- زیست‌چینه‌نگاری بالاترین بخش رسوبات دریایی ائوسن بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در دامنه‌های جنوبی پهنه ساختاری بینالود، آبادی قلعه وزیر (قلعه بازار)، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1391
6- بیواستراتیگرافی سازند چهل‌کمان بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در مقاطع الگو و مرجع، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1377
7- معرفی توالی رسوبی اردویسین-سیلورین در ناحیه کاشمر با تاکید بر یافته‌های جدید بایواستراتیگرافی سیلورین، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1379
8- معرفی نانوپلانکتون‌های آهکی و تعیین سن نهشته‌های نئوژن شمال غرب کاشمر، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1379
9- تعیین سن قاعده سازند خانگیران بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در ناودیس چهل‌کمان (شرق کپه‌داغ)، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1380
10- سراتولیتاسه و کاربرد آن در تعیین سن رسوبات میوپلیوسن کوه ارسنگ (شرق بردسکن)، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1381
11- معرفی نانوپلانکتون‌های آهکی و تعیین سن نهشته‌های نئوژن کوه ارسنگ (شمال غرب کاشمر)، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1382
12- معرفی کنودونت‌های پرمین زیرین در برش ده‌مرغی، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1383
13- دیسکواستر‌ها و تعیین سن بالاترین بخش سازند خانگیران در ناحیه سرخس، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1385
14- زیست‌چینه‌نگاری بخش‌های قاعده‌ای سازند دلیچای بر مبنای زیای آمونیتی و داینوسیست‌ها در رشته کوه‌های بینالود، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1394
15- زیست‌چینه‌نگاری آشکوب کالووین در رشته کوه‌های بینالود (شمال خاوری ایران) بر مبنای زیای آمونیتی و داینوسیست‌ها، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1395
16- داینوسیست‌های کوریت سازند دلیچای در پهنه ساختاری بینالود، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1395
17- ترجمه "پالئوژنPalaeogene  "، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، 1384
18- ترجمه " هلیکولیت  Helicolithes "، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، 1380
19- ارتباط عناصر ساختاری و رگه‌های منیزیت در معدن چاه‌خو، دانشگاه بیرجند، 1372
20- بایواستراتیگرافی سازند چهل‌کمان بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در مقاطع الگو و مرجع، دانشگاه فردوسی مشهد، 1376
21- پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند دلیچای در پهنه‌ی ساختاری بینالود، دانشگاه فردوسی مشهد، 1393
پیام ها:

loader
لینک های تصویری