جمال روشن روان

1397/08/30 تعداد بازدید: 2202
print
جمال روشن روان

مهندس جمال روشن روان یکی از این چهره های خستگی ناپذیر و بی ادعا است که همکاری خود را با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال 1361 آغاز نموده است، تاکنون 16 برگ نقشه 100.000: 1 (11 مورد در مرکز کرمان و 5 مورد در مرکز مشهد) یک عدد نقشه 000/250: 1 را تهیه نموده و مجری طرح های متعدد زمین شناسی و اکتشافی در دو مرکز کرمان و مشهد بوده است. 


نظری بر مهم ترین فعالیت های علمی:
۱- سبزه ئی، مسیب، روشن روان، جمال، ۱۳۶۳، مطالعات مقدماتی رخداد آزبست آبی در گنبدهای نمکی اطراف حاجی آباد،مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری گزارش داخلی، ۳۹ ص.
۲- سبزه ئی، مسیب، روشن روان، جمال، ۱۳۶۴، گزارش اکتشافات تفصیلی براکس خاتون آباد، مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ کرمان، گزارش داخلی ۲۰ ص.
۳- سبزه ئی، مسیب، روشن روان، جمال، ۱۳۶۴، اشراقی، صفر علی، اکتشافات تفصیلی سولفات سدیم موجود در خاکسترهای آتشفشانی کراترهای منطقه حسنعلی راین، مدیریت زمین شناسی جنوب خاوری ، کرمان ـ گزارش داخلی ۲۷ ص.
۴- سبزه ئی، مسیب، روشن روان، جمال، ۱۳۶۴، ماسه های گرانیتی نیرو کاربردهای صنعتی آن، مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ کرمان ـ گزارش داخلی ۱۹ ص.
۵- سبزه ئی، مسیب، علائی مهابادی، سلیمان، روشن روان، جمال، ناظم زاده شعاعی ، مسعود، ۱۳۶۵، گزارش مقدماتی مطالعات زمین شناختی و سنگ شناختی مرمرها و اسکارن های منطقه ده بالا یزد، مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ کرمان ـ گزارش داخلی ۳۵ ص.
۶- سبزه ئی، مسیب، روشن روان، جمال، شعاعی، مسعود، علائی مهابادی، سلیمان، ۱۲۶۵، اکتشافات فلدسپات و کائولن در منطقه یزد ـ مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ کرمان ـ گزارش داخلی ۶۲ ص.
۷- روشن روان، جمال، پارسا، نسیم، ۱۳۶۵، گزارش زمین شناسی و منابع معدنی حوضه دوران چهارم سیرجان ـ شهر بابک مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ گزارش داخلی ۳۹ صفحه 
۸- سبزه ئی، مسیب، زکریائی، سعید، روشن روان، جمال، ۱۳۶۷، گزارش اکتشافات مواد معدنی منطقه ندوشن و خلیل آباد عقدا، مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ کرمان ، گزارش داخلی ۴۲ ص.
۹- روشن روان، جمال، ناظم زاده، شعاعی، مسعود، عزیزان، حبیب االه ، ۱۳۶۸ ، گزارش اکتشافات مقدماتی مواد اولیه سیمان در منطقه جیرفت ـ مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ کرمان ـ گزارش داخلی ۳۲ ص.
۱۰- سبزه ئی، مسیب، روشن روان، جمال، نعمت، لقمان، ۱۳۶۸، مطالعه و بررسی ذخایر سنگهای آهکی اطراف یزد به منظور تولید آهک هیدراته، شرکت شن و ماسه زرین یزد ، ۲۶ ص.
۱۱- روشن روان، جمال، عزیزان، حبیب االه، ناظم زاده، شعاعی، مسعود، ۱۳۶۸ ، گزارش طرح مطالعات مواد اولیه سیمان در منطقه کهنوج، مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ کرمان ـ گزارش داخلی ۲۵ ص.
۱۲- روشن روان، جمال، ۱۳۶۸، گزارش اکتشافات مقدماتی خاک رس در منطقه کبوتر خان، مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری  کرمان ـ گزارش داخلی ۹ ص.
۱۳- سبزه ئی، مسیب، روشن روان، جمال، آنتیکی نژاد، حسین، نوازی، مینا، ۱۳۷۰، مقدمه ای بر زمین شناسی و کانی شناسی لاتزیت ناحیه بلبلوئیه، شرکت توسعه علوم زمین ، ۵۱ ص.
۱۴- روشن روان، جمال، عزیزان، حبیب االه، ناظم زاده، شعاعی، مسعود، ۱۳۷۰ ، گزارش اکتشافات مقدماتی بیوتیت در منطقه ساغند، شرکت توسعه علوم زمین . ۳ ص.
۱۵- روشن روان، جمال، ناظم زاده شعاعی، مسعود، عزیزان، حبیب االه، ۱۳۷۰ ، گزارش زمین شناسی و اکتشافات مقدماتی سنگ آهک منطقه باغ میمون یزد، شرکت توسعه علوم زمین ، ۲۷ ص. 
۱۶- روشن روان، جمال، عزیزان، حبیب االه، انتیکی نژاد، حسین، ۱۳۷۰ ، گزارش اکتشافات مقدماتی معدن هامانه، مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ کرمان ـ گزارش داخلی ۲۶ص.  
۱۷- روشن روان، جمال، عزیزان، حبیب االه، ۱۳۷۰، گزارش اکتشافات مقدماتی سنگ چینی چاه چغوک ، مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ کرمان ـ گزارش داخلی ۲۶ ص.
۱۸- روشن روان، جمال، ناظم زاده شعاعی، مسعود، عزیزان، حبیب االه ، ۱۳۷۰ ، گزارش معدن سنگ چینی، چاه بره  شمالی ـ شرکت توسعه علوم زمین ـ ۲۵ ص.
۱۹- روشن روان، جمال، عزیزان، حبیب االه، ۱۳۷۰، گزارش مقدماتی پتانسیل یابی زون گسلی دهشیر در منطقه ندوشن مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ کرمان ـ گزارش داخلی ۲۲ ص.
۲۰- روشن روان، جمال، ناظم زاده شعاعی، مسعود، عزیزان، حبیب االه ، ۱۳۷۱ ، گزارش مقدماتی زمین شناسی و منابع معدنی حوضه کواترنری شهداد ـ مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ کرمان ـ گزارش داخلی ۵۷ ص. 
۲۱- روشن روان، جمال، ناظم زاده شعاعی، مسعود، عزیزان، حبیب االه، ۱۳۷۲، گزارش پایانی عملیات اکتشافی معدن سنگ چینی چاه سبز، شرکت توسعه علوم زمین، ۱۱ ص.
۲۲- قاجار، محمد حسن، ناظم زاده شعاعی، مسعود، عزیزان، حبیب االه، روشن روان، جمال، ۱۳۷۵، زمین شناسی حوضه کرمان در طول نئوژن و کواترنری ـ مدیریت زمین شناسی منطقه جنوب خاوری ـ کرمان ـ گزارش داخلی ۷۶ صفحه ، انگلیسی
۲۳- گزارش اکتشافات نیمه تفصیلی، سیمان در منطقه بردسکن ـ مدیریت زمین شناسی منطقه شمال شرق ج ـ طاهری ج ـ روشن روان ، ۱۳۸۱ ، ۵۱ ص. 
۲۴- گزارش اکتشافات پی جوئی مواد اولیه سیمان در منطقه درگز ، ۱۳۸۲
۲۵- روشن روان، جمال؛ صفری، محمد؛ عزمی، حسن؛ گزارش زمین شناسی معدنی ۱:۲۰۰۰۰ خونیک
26- تلفیق و یکپارچه سازی نقشه ۱:۲۵۰٫۰۰۰ استان خراسان رضوی

نقشه های زمین شناسی تهیه شده:
۱- تهیه نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ کر سفید چاپ نهایی ـ روشن روان ـ جمال ـ بهروز امینی
۲- تهیه نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ چاهک ۱۹۹۴ جمال روشن روان ـ صفر علی اشراقی
۳- تهیه نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ زردو ۱۹۹۴ جمال روشن روان ـ صفر علی اشراقی
۴- تهیه نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ نیریز ۱۹۹۶ جمال روشن روان ـ صفر علی اشراقی
۵- تهیه نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ قطروئیه ۱۹۹۹ صفر علی اشراقی ـ روشن روان جمال
۶- تهیه نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ گل گهر ۱۹۹۶ صفر علی اشراقی ـ جمال روشن روان ـ مسلم سراج
۷- تهیه نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱خبر ۱۹۹۶ جمال روشن روان ـ مسعود ناظم زاده شعاعی ـ حبیب االه عزیزان
۸- تهیه نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ سیرجان ۱۹۹۶ جمال روشن روان ـ صفر علی اشراقی
9- تهیه نقشه۱۰۰۰۰۰/ ۱ باغات ۱۹۹۶جمال روشن روان، مسعود ناظم زاده شعاعی، حبیب االه عزیزان
10- تهیه نقشه ۲۵۰۰۰۰/ ۱ نیریز ۱۳۷۲ مسیب سبزه ئی، جمال روشن روان، صفرعلی اشراقی
۱۱- تهیه نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ دهشیر ۱۹۹۷ جمال روشن روان
۱۲- تهیه نقشه ۵۰۰۰۰/ ۱ دوران چهارم در مناطق سیرجان ـ شهر بابک ـ کرمان ـ جمعا ۳۰ برگ
۱۳- نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ بزنگان ۱۳۸۲ روشن روان، جمال- نواب پور
۱۴- نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ موسویه ۱۳۸۵ روشن روان، جمال
۱۵- نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ مزدوران-شیرتپه۱۳۸۳ روشن روان، جمال-مافی، آبرادات 
۱۶- نقشه ۲۰۰۰۰/ ۱ کوه خونیک با گزارش اکتشافی
۱۷- نقشه ۵۰۰۰۰/ ۱ منطقه عسلویه به نسبت ۳۵۰۰ کیلومتر مربع به همراه گزارش
۱۸- نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ خانگیران و سرخس ۱۳۸۳ روشن روان، جمال؛ مافی، آبرادات
۱۹- نقشه ۱۰۰۰۰۰/ ۱ چهچهه۱۳۸۷ درحال چاپ

طرح های اجرا شده:
۱- طرح فلدسپات و کائولن در منطقه یزد
۲- طرح پتانسیل یابی زون گسلی دهشیر
۳- طرح بررسی رسوبات دوران چهارم استان کرمان
۴- طرح اکتشافات براکس خاتون آباد
۵- طرح اکتشافات تفصیلی سولفات سدیم راین
۶- طرح اکتشافات مقدماتی معدن هامانه یزد
۷- طرح سیمان بردسکن
۸- طرح سیمان کهنوج و جیرفت

طرح های اکتشافی تهیه شده:
۱- طرح اکتشافی معدن سنگ آهک باغ میمون یزد ـ شرکت سیمان سفید همگامان یزد
۲- طرح اکتشافی معدن سنگ چینی چاه بره شمالی
۳- طرح اکتشافی معدن مس شاهزاده عباس رفسنجان
۴- طرح اکتشافی معدن سنگ چینی چاه سبز
۵- طرح اکتشافی معدن چینی چاه چغوک
۶- طرح اکتشافی معدن سنگ چینی جنوب بافت
۷- طرح اکتشافی معدن سنگ چینی زر آب بافت
۸- طرح اکتشافی معدن سنگ چینی آق شتیل
۹- طرح اکتشافی کرومیت معدن سرشیا
۱۰- طرح اکتشافی  کرومیت معدن برنطین در استان هرمزگان

دوره های آموزشی گذرانده شده:
۱- دوره آموزشی دانش مدیریت پروژه PMBOK
۲- هفت دوره کامل مهارت های فناوری اطلاعات ICDL
۳- روش تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی
۴- دورسنجی در زمین شناسی
۵- روش تحقیق
۶- دوره های مختلف مدیریتی جمعا به مدت ۶۵۰ ساعت شامل– بهبود مدیریت– مدیریت مشارکتی– مدیریت اقتضائی– مدیریت منابع انسانی – مدیریت میانی – مدیریت پایه – ارزشیابی کارکنان– ضرورت تحول در مدیریت – مدیریت تکمیلی پایه – مدیریت تحول و نوآوری – جایگاه خدمات مدیریت طرح – تخلیه تلفنی

توضیحات تکمیلی:
۱- عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی
۲- دارای رتبه ارشد طراحی و رتبه ارشد نظارت از سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی
۳- دارای پروانه نظارت بر معادن


افزون بر فعالیت های متعدد فنی و تخصصی که به بخشی از آن ها اشاره شد ایشان مسئولیت مدیریت مرکز کرمان و مشهد را در طیف خدمات گسترده ی خود داشتند.

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری