حسن عزمی

1396/10/25 تعداد بازدید: 2011
print
حسن عزمی

نام و نام خانوادگی: حسن عزمی

سمت: رئیس اداره اکتشافات فلزی

سابقه فعالیت:

سوابق تحصیلی:

کارشناسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، 1377

کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1379

دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عنوان پایان نامه کارشناسی:کاربرد روش های چاه پیمایی در اکتشاف نفت به راهنمایی دکتر رمضی 1377 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه 1:50000 کانی سیب کردستان 1379، به راهنمایی دکتر حسنی پاک

سوابق اجرایی:

پروژه های اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های 1:100000 آلوت،تیژتیژه،کامیاران و باینجوب در استان کردستان  1378 همکار
پروژه های اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های 1:100000 جبال بارز، حنا در استان کرمان 1379 همکار
پروژه ها اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های 1:100000 مرزن آباد ، بلده ، آمل  (زون چالوس- گرگان ) 1379 همکار
پروژه ها اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های 1:100000 قائم شهر ، ساری ، گرگان ، پل سفید  (زون چالوس- گرگان ) 1380 همکار
پروژه ها اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های 1:100000 کیاسر، دامغان ، بهشهر  (زون چالوس- گرگان ) 1381 همکار
 پی جویی پلاسرهای طلادار در منطقه زرمهر تربت حیدریه 1381 کارشناس مسئول
اکتشافات لیتوژئوشیمیایی در منطقه شوراب فردوس 1382 کارشناس مسئول
 پروژه اکتشافات تکمیلی طلا در پلاسرهای زرمهر و خوش دره 1383 کارشناس مسئول
تهیه نقشه زمین شناسی-معدنی طلای خونیک سال 1382 همکار
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی   1:100000 برگه طاهر آباد 1383 کارشناس مسئول
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی 1:100000 زوزن (سلطان آباد) 1384 کارشناس مسئول
گزارش 1:25000 زمین شناسی -معدنی مطر آباد سال 1386 کارشناس
گزارش اکتشافات 1:25000ژئو شیمیایی  زوزن 1 1386 ناظر
گزارش اکتشافات 1:25000ژئو شیمیایی  زوزن 2 1386 ناظر
گزارش اکتشافات 1:100000ژئو شیمیایی  گزیک 1387 ناظر
گزارش اکتشافات 1:100000ژئو شیمیایی  خوشاب 1387 ناظر
گزارش شناسایی مواد معدنی در برگه 1:100000 مشهد وطرقبه 1387 کارشناس مسئول
پرو ژه پی جویی طلا در استان خراسان رضوی در مساحت 500 کیلومتر مربع 1389 کارشناس مسئول
پیجویی لیتیم در بخشهایی از استان خراسان رضوی 1391 کارشناس مسئول
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی   1:100000 برگه کودکان سال 1391 کارشناس مسئول
اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه نیان بجستان 1388 مجری فنی
اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه زیارو ولاخی وده خطیب خواف 1389 مجری فنی
اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه بردسکن مرحله اول 1388 مجری فنی
اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه بردسکن مرحله دوم 1389 مجری فنی
اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه بردسکن مرحله سوم 1389 مجری فنی
اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه زیارو خواف مرحله دوم 1390 مجری فنی
اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه شاهکوه 1390 مجری فنی
پی جویی مواد معدنی دربرگه 1/25000 کبودان 1388 مجری فنی
 پی جویی طلا در پلاسر تکنار 1390 مجری فنی
اکتشاف ژئوشیمیایی 1:25000  تجرود کاشمر 1389 مجری فنی
پیجویی درمساحت 500 کیلومتر مربع در خراسان رضوی 1389 مجری فنی
تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی 1:25000 ده خطیب 1388 مجری فنی
 مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستان بشرویه 1389 مجری فنی
 مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستان فریمان 1389 مجری فنی
گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستان کاشمر 1389 مجری فنی
 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستا ن مشهد 1389 مجری فنی
 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستان سبزوار 1390 مجری فنی
 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستا ن بجستان 1390 مجری فنی
 انجام گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستا ن گناباد 1390 مجری فنی
گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستان بردسکن 1391 مجری فنی
پی جویی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در برگه موسویه و شارغنج 1390 مجری فنی
پیجویی درمساحت 200 کیلومتر در نقاط مختلف استان خراسان جنوبی با تاکید بر عنصر طلا و نیکل 1391 مجری فنی
اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه نیان بجستان مرحله دوم 1392 مجری فنی
ااکتشاف ژئوشیمیایی 1:25000ریزاب نیشابور 1391 مجری فنی
تهیه نقشه زمین شناسی معدنی 1:5000کلاته تازی بردسکن 1394 مجری فنی
تهیه نقشه زمین شناسی معدنی 1:5000کلاته شجاع بردسکن 1395 مجری فنی
اکتشافات ژئوشیمیایی1:100000 بجستان 1393 کارشناس مسئول
اکتشاف ژئوشیمیایی 1:100000 بالازرد 1394 مجری فنی
تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی 1:5000 نیان بجستان 1395 کارشناس مسئول
تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی 1:5000 گیو شاد 1393 مجری فنی
تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی 1:5000قلع و مس رخنه در حال انجام مجری فنی
 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستان خلیل آباد 1391 مجری فنی
 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستا ن نیشابور 1391 مجری فنی
 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستا ن تربت حیدریه 1392 مجری فنی
 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستا ن تایباد در حال انجام مجری فنی
اکتشاف عمومی  مس پلی متال کلاته شجاع  2(بردسکن) در حال انجام مجری فنی
اکتشاف عمومی  پلی متال کلاته شجاع 1 (بردسکن) در حال انجام مجری فنی
اکتشاف تفصیلی طلای دامن قر بردسکن 1393 مجری فنی
اکتشاف عمومی پلی متال  تجرود کاشمر 1396 مجری فنی
اکتشاف در پهنه گناباد 1396 تهیه کننده
اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 مریدا  ونزوئلا 2006 همکار
اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 ال ویجیا ونزوئلا 2006 همکار
اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 تیموتس ونزوئلا 2007 همکار
اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 لاگریتا ونزوئلا 2007 همکار
اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 لا ازولیتا ونزوئلا 2007 همکار
اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 والرا ونزوئلا 2008 همکار
اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 زدی تاجیکستان 2010 کارشناس مسئول
همکاری در اکتشافات پلاسری طلا مومن اباد تاجیکستان 2011 همکار
سوابق علمی - پژوهشی:
  آنالیز خوشه ای انطباقی روشی برای تحلیل داده های اکتشافی ژئوشیمیایی، عزمی، ویژه دومین کنفرانس دانشجویی معدن، 1379
طلای خونیک دستاورد اکتشافی جنوب خراسان، صفری،روشن روان،عزمی، بیست ودومین  گردهمایی علوم زمین، 1382 
افق روشن پی جویی طلای پلاسری در منطقه زرمهر تربت حیدریه، عزمی ،شمسا، بیست ودومین گردهمایی علوم زمین، 1382 
جنوب باختری خواف چشم انداز جدیدی از پتانسیل معدنی و توسعه اقتصادی، طاهری،عزمی،صفری، همایش توسعه شهرستان خواف، 1382 
مقایسه انوماالی های طلا بر اساس رسوبات ابراهه ای،کانی سنگین و نمونه های بلگ در کشور تاجیکستان، عزمی ،صفری،جعفری،سدید، بیست ونهمین گردهمایی علوم زمین، 1389
معرفی پتانسیل های جدید لیتیم در سازندهای تبخیری استان خراسان رضوی، عزمی، سی امین گردهمایی علوم زمین، 1390
کانی سازی فلزات پایه و گرانبها در منطقه مطرآباد: زمین شناسی،دگرسانی گرمابی، احمدی،شمعانیان،عزمی، چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، 1389
کانی شناسی ودگرسانی گرمابی سامانه رگه ای اپی ترمال در منطقه اکتشافی مطر آباد، احمدی،شمعانیان،عزمی، فصلنامه علوم زمین، 1392
دگرسانی و پاراژنزکانیایی کانسار اپی ترمال مطر آباد ،جنوب غرب بجستان، احمدی،شمعانیان،عزمی، نوزدهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران، 1390
Relation Massive Sulfide Kuroko-Type  Deposits of Au-Fe Rich with" Resurgence Calderas" , Safari  & Azmi 34 IGC, 2012
and Brecciated – Rhyolitic domes In Kaboodan-Taknar area NE Iran
زمین شناسی،پتروگرافی وکانه زایی در کانسار چند فلزی نیان بجستان، هادی زاده،کلاگری،نظافتی، فصلنامه علوم زمین، پذیرش شده
اپی ترمال نیان واقع در شمال غربی بلوک لوت، ملایی،عزمی  
ژئوشیمی و متاسوماتیسم پتاسیم در سنگ های میزبان کانه زایی کانسار ، هادی زاده،کلاگری،نظافتی،ملایی،عزمی، فصلنامه علوم زمین پذیرش شده
چشم انداز ژئوتوریسم در معدن فیروزه نیشابور، حامد فضلیانی،حسن عزمی، 1392
شناسایی نواحی طلا دار در برگه 1:100000 کودکان بر اساس داده های ژئوشیمیایی و کاانی سنگین، عزمی ،جعفری،سدید، سی ودومین  گردهمایی علوم زمین 1392
علایق:
1- اکتشافات ژئوشیمیایی وژئوفیزیکی
2- نمونه برداری های معدنی وبرداشت ترانشه ها و لاگینگ مغزه های حفاری
3- طراحی نقاط حفاری و نظارت بر گمانه های حفاری
4- ارزیابی ذخیره
5- اکتشاف ذخایر کمیاب مانند لیتیم وعناصر نادر
6- تحقیق در مورد ذخایر پلاسری،میشیگان،پورفیری،اپی ترمال سولفیداسیون بالا و پایین , MSV و MVT
دوره های آموزشی گذرانده شده:
1- مهارت های هفتگانه (ICDL سال 1385
2- کارگاه آموزشی پروژه های اکتشافی 1385
3- دوره آموزشی مقدماتی Gemscom سال 1388
4- زمین ساخت و لرزه زمینساخت1389
5- کارگاه آموزشی سنجش از راه دور  1388
6- تحلیل حوضه های رسوبی 1392
توضیحات تکمیلی:

- مسئول گروه اکتشاف مدیریت زمین شناسی واکتشافات معدنی منطقه شمال شرق مرکز مشهد (1383-1394)

- رئیس اداره اکتشاف فلزی سال (1394-تا کنون)

- مجری فنی طرح اکتشاف مواد معدنی در استان های خراسان رضوی،جنوبی و شمالی (1387-ادامه دارد)

- نماینده مدیریت زمین شناسی در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شعبه مشهد (1390-1394)

- عضو گروه تخصصی معدن سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی دوره سوم (1389-1391)

- عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی و رئیس گروه تخصصی معدن دوره پنجم (1394-تا کنون)

- مجری فنی اکتشاف طلای پلاسری زرمهر ( 1381-1383)

- عضو کمیته راهبری تهیه اطلسهای زمین شناسی و معدنی شهرستان های  استان های خراسان

- تدریس دوره آموزشی اکتشافات ژئوشیمیایی بر اساس رسوبات آبراهه ای در کشور ونزوئلا سال 2008

- تدریس دوره اکتشافات ژئوشیمیایی مقدماتی در موسسه پژوهشی سازمان صنایع و معادن 1383

- تدریس زمین شناسی مهندسی در دانشگاه آزاد کاشمر (یک ترم) 

- مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد 
- تهیه طرح ها و گزارشات پایانی ارائه شده مواد معدنی فلزی و غیر فلزی به سازمان نظام مهندسی وسازمان صنعت ومعدن وتجارت
- مهندس برتر انتخاب شده از سوی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی سال 1391
- تقدیرنامه از مدیریت محترم زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق جهت همکاری در بیستمین سالگرد تاسیس1389
- تقدیرنامه از مدیریت محترم زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق جهت همکاری در پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان و همکاری در نمایشگاه 1390
- تقدیرنامه از مدیریت محترم زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق جهت همکاری در سی دومین گردهمایی علوم زمین و عضو هیات اجرایی
- همکاری در تهیه اطلس های شهرستانی
- همکاری در تهیه نقشه های آنومالی استان خراسان رضوی
- همکاری در تهیه اطلس زمین شناسی پزشکی استان خراسان رضوی
- استاد کارآموزی دانشجویان اکتشاف معدن حدود 10 نفر کار آموز اکتشاف معدن از دانشگاههای بیرجند ،شاهرود ،اصفهان،کرمان و یزد
- همکاری در تهیه سند توسعه معدنی شهرستان های استان خراسان رضوی در سازمان صنایع و معادن استان 
- داوری 4 مقاله در سی دومین گردهمایی علوم زمین
- داوری  5مقاله زمین شناسی اقتصادی کنگره ژوراسیک 1396
 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری