حسن عزمی

1396/10/25 تعداد بازدید: 3405
print
حسن عزمی

نام و نام خانوادگیحسن عزمی

سمت: کارشناس اکتشافات فلزی

سابقه فعالیت:

سوابق تحصیلی:

کارشناسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، 1377

کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1379

دکتری مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1399

عنوان پایان نامه کارشناسی: کاربرد روش های چاه پیمایی در اکتشاف نفت به راهنمایی دکتر رمضی 1377 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه 1:50000 کانی سیب کردستان 1379، به راهنمایی دکتر حسنی پاک

عنوان پایان نامه دکتری: ارزیابی ذخیره طلای رگه ای با تلفیق داده های ژئوفیزیکی و عیاری به روش زمین آماری

 

سوابق اجرایی:

پروژه های اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های 1:100000 آلوت، تیژتیژه، کامیاران و باینجوب در استان کردستان     1378    همکار

پروژه های اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های 1:100000 جبال بارز، حنا در استان کرمان        1379     همکار

پروژه ها اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های 1:100000 مرزن آباد ، بلده، آمل  (زون چالوس- گرگان)    1379    همکار

پروژه ها اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های 1:100000 قائم شهر ، ساری ، گرگان ، پل سفید  (زون چالوس- گرگان)       1380     همکار

پروژه ها اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های 1:100000 کیاسر، دامغان ، بهشهر  (زون چالوس- گرگان)  1381     همکار

 پی جویی پلاسرهای طلادار در منطقه زرمهر تربت حیدریه    1381     کارشناس مسئول

اکتشافات لیتوژئوشیمیایی در منطقه شوراب فردوس 1382     کارشناس مسئول

پروژه اکتشافات تکمیلی طلا در پلاسرهای زرمهر و خوش دره           1383     کارشناس مسئول

تهیه نقشه زمین شناسی-معدنی طلای خونیک سال  1382     همکار

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی   1:100000 برگه طاهر آباد   1383     کارشناس مسئول

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی 1:100000 زوزن (سلطان آباد)            1384     کارشناس مسئول

گزارش 1:25000 زمین شناسی -معدنی مطر آباد سال          1386     کارشناس

گزارش اکتشافات 1:25000ژئو شیمیایی  زوزن 1  1386     ناظر

گزارش اکتشافات 1:25000ژئو شیمیایی  زوزن 2  1386     ناظر

گزارش اکتشافات 1:100000ژئو شیمیایی  گزیک 1387     ناظر

گزارش اکتشافات 1:100000ژئو شیمیایی  خوشاب            1387     ناظر

گزارش شناسایی مواد معدنی در برگه 1:100000 مشهد وطرقبه          1387     کارشناس مسئول

پرو ژه پی جویی طلا در استان خراسان رضوی در مساحت 500 کیلومتر مربع       1389     کارشناس مسئول

پیجویی لیتیم در بخشهایی از استان خراسان رضوی  1391     کارشناس مسئول

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی   1:100000 برگه کودکان سال           1391     کارشناس مسئول

اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه نیان بجستان          1388     مجری فنی

اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه زیارو ولاخی وده خطیب خواف           1389     مجری فنی

اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه بردسکن مرحله اول 1388     مجری فنی

اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه بردسکن مرحله دوم 1389     مجری فنی

اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه بردسکن مرحله سوم            1389     مجری فنی

اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه زیارو خواف مرحله دوم        1390     مجری فنی

اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه شاهکوه  1390     مجری فنی

پی جویی مواد معدنی دربرگه 1/25000 کبودان    1388     مجری فنی

 پی جویی طلا در پلاسر تکنار 1390     مجری فنی

اکتشاف ژئوشیمیایی 1:25000  تجرود کاشمر       1389     مجری فنی

پیجویی درمساحت 500 کیلومتر مربع در خراسان رضوی      1389     مجری فنی

تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی 1:25000 ده خطیب            1388     مجری فنی

 مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستان بشرویه            1389     مجری فنی

 مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستان فریمان           1389     مجری فنی

گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستان کاشمر   1389     مجری فنی

 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستا ن مشهد  1389     مجری فنی

 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستان سبزوار  1390     مجری فنی

 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستا ن بجستان            1390     مجری فنی

 انجام گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستا ن گناباد       1390     مجری فنی

گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستان بردسکن 1391     مجری فنی

پی جویی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در برگه موسویه و شارغنج         1390     مجری فنی

پیجویی درمساحت 200 کیلومتر در نقاط مختلف استان خراسان جنوبی با تاکید بر عنصر طلا و نیکل     1391     مجری فنی

اکتشافات ژئوفیزیکی با روشهای IP,RS در منطقه نیان بجستان مرحله دوم         1392     مجری فنی

ااکتشاف ژئوشیمیایی 1:25000ریزاب نیشابور        1391     مجری فنی

تهیه نقشه زمین شناسی معدنی 1:5000 کلاته تازی بردسکن     1394     مجری فنی

تهیه نقشه زمین شناسی معدنی 1:5000 کلاته شجاع بردسکن   1395     مجری فنی

اکتشافات ژئوشیمیایی1:100000 بجستان 1393     کارشناس مسئول

اکتشاف ژئوشیمیایی 1:100000 بالازرد  1394     مجری فنی

تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی 1:5000 نیان بجستان           1395     کارشناس مسئول

تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی 1:5000 گیو شاد   1393     مجری فنی

تهیه نقشه زمین شناسی - معدنی 1:5000 قلع و مس رخنه       در حال انجام         مجری فنی

 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستان خلیل آباد          1391     مجری فنی

 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستا ن نیشابور 1391     مجری فنی

 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستا ن تربت حیدریه     1392     مجری فنی

 گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی شهرستا ن تایباد   در حال انجام         مجری فنی

اکتشاف عمومی  مس پلی متال کلاته شجاع  2 (بردسکن)     در حال انجام         مجری فنی

اکتشاف عمومی  پلی متال کلاته شجاع 1 (بردسکن)           در حال انجام         مجری فنی

اکتشاف تفصیلی طلای دامن قر بردسکن    1393   مجری فنی

اکتشاف عمومی پلی متال  تجرود کاشمر     1396  مجری فنی

مجری فنی اکتشاف در پهنه صفی آباد خراسان شمالی 1397 تا 1399

اکتشاف در پهنه گناباد          1396     تهیه کننده

اکتشاف عناصر استراتژیک در برگه فریمان و مشهد 1400 کارشناس مسئول

اکتشاف طلا و نقره در منطقه کلاته تیمور کاشمر 1400 کارشناس مسئول

 

اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 مریدا  ونزوئلا        2006     همکار

اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 ال ویجیا ونزوئلا     2006     همکار

اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 تیموتس ونزوئلا      2007     همکار

اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 لاگریتا ونزوئلا       2007     همکار

اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 لا ازولیتا ونزوئلا     2007     همکار

اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 والرا ونزوئلا          2008     همکار

اکتشافات ژئو شیمیایی  برگه 1/100000 زدی تاجیکستان     2010     کارشناس مسئول

همکاری در اکتشافات پلاسری طلا مومن اباد تاجیکستان      2011     همکار

 

سوابق علمی - پژوهشی:

1.       آنالیز خوشه ای انطباقی روشی برای تحلیل داده های اکتشافی ژئوشیمیایی، عزمی، ویژه دومین کنفرانس دانشجویی معدن، 1379

2.       طلای خونیک دستاورد اکتشافی جنوب خراسان، صفری،روشن روان،عزمی، بیست ودومین  گردهمایی علوم زمین، 1382 

3.       افق روشن پی جویی طلای پلاسری در منطقه زرمهر تربت حیدریه، عزمی، شمسا، بیست ودومین گردهمایی علوم زمین، 1382 

4.       جنوب باختری خواف چشم انداز جدیدی از پتانسیل معدنی و توسعه اقتصادی، طاهری،عزمی،صفری، همایش توسعه شهرستان خواف، 1382 

5.       مقایسه انوماالی های طلا بر اساس رسوبات ابراهه ای،کانی سنگین و نمونه های بلگ در کشور تاجیکستان، عزمی، صفری، جعفری، سدید، بیست ونهمین گردهمایی علوم زمین، 1389

6.       معرفی پتانسیل های جدید لیتیم در سازندهای تبخیری استان خراسان رضوی، عزمی، سی امین گردهمایی علوم زمین، 1390

7.       کانی سازی فلزات پایه و گرانبها در منطقه مطرآباد: زمین شناسی،دگرسانی گرمابی، احمدی،شمعانیان،عزمی، چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، 1389

8.       کانی شناسی ودگرسانی گرمابی سامانه رگه ای اپی ترمال در منطقه اکتشافی مطر آباد، احمدی،شمعانیان،عزمی، فصلنامه علوم زمین، 1392

9.       دگرسانی و پاراژنزکانیایی کانسار اپی ترمال مطر آباد ،جنوب غرب بجستان، احمدی،شمعانیان،عزمی، نوزدهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران، 1390

10. Relation Massive Sulfide Kuroko-Type  Deposits of Au-Fe Rich with" Resurgence Calderas", Safari  & Azmi             34 IGC, 2012

and Brecciated – Rhyolitic domes In Kaboodan-Taknar area NE Iran         

11.    زمین شناسی،پتروگرافی وکانه زایی در کانسار چند فلزی نیان بجستان، هادی زاده،کلاگری،نظافتی، فصلنامه علوم زمین، پذیرش شده

12.    اپی ترمال نیان واقع در شمال غربی بلوک لوت، ملایی، عزمی              

13.    ژئوشیمی و متاسوماتیسم پتاسیم در سنگ های میزبان کانه زایی کانسار، هادی زاده، کلاگری،  نظافتی، ملایی، عزمی، فصلنامه علوم زمین            پذیرش شده

14.    تازه هایی از اکتشاف طلا و مس در جنوب بیرجند به روش ژئوشیمیایی با تمرکز بر مطالعات رسوب آبراههای و کانی سنگین 1391

15.    چشم انداز ژئوتوریسم در معدن فیروزه نیشابور، حامد فضلیانی،حسن عزمی، 1392

16.    شناسایی نواحی طلا دار در برگه 1:100000 کودکان بر اساس داده های ژئوشیمیایی و کاانی سنگین، عزمی، جعفری، سدید، سی ودومین  گردهمایی علوم زمین            1392

17.    معرفی کانیهای پلاسری سافایر ، لعل (اسپینل ) و طلا در محدوده کانی سازی پلاسر شاد مر تربت حیدریه، استان خراسان رضوی اولین همایش کانسارهای ایران دانشگاه شاهرود 1398

18-Resource estimation of the Heered gold deposit using full indicator kriging and comparison with inverse distance method

19.    رتبه بندی 32 برگه در خراسان جنوبی از نظر پتانسیل طلا هشتمین کنفرانس مهندسی معدن سال 1398

 

مقالات ISI

 

Geostatistical estimation to delineate oxide and sulfide zones using geophysical data; a case study of Chahar Bakhshi vein-type gold deposit, NE Iran   JME 2019

 

Resource estimation of the Damanghor gold deposit (Brdaskan, Northeast Iran) based on geological and grade continuity GEOPERSHIYA 2020

 

Gold anomaly ranking based on based on stream sediment geochemistry in the Fariman- Kashmar axis, NE Iran  ACTA GEOCHIMICA 2020

 

 علایق:

 اکتشافات ژئوشیمیایی وژئوفیزیکی

 نمونه برداری های معدنی وبرداشت ترانشه ها و لاگینگ مغزه های حفاری

 طراحی نقاط حفاری و نظارت بر گمانه های حفاری

 ارزیابی ذخیره

 اکتشاف ذخایر کمیاب مانند لیتیم وعناصر نادر

 تحقیق در مورد ذخایر پلاسری،میشیگان،پورفیری،اپی ترمال سولفیداسیون بالا و پایین , MSV و MVT

 

دوره های آموزشی گذرانده شده:

1.        مهارت های هفتگانه (ICDL) سال 1385

2.        کارگاه آموزشی پروژه های اکتشافی 1385

3.        دوره آموزشی مقدماتی Gemscom سال 1388

4.        زمین ساخت و لرزه زمینساخت1389

5.        کارگاه آموزشی سنجش از راه دور  1388

6.        تحلیل حوضه های رسوبی 1392

7.       دوره آموزش جورک 1397

8.       آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 1382

9.       تبیین سیاست های کلی نظام اداری 1382

10.    ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد 1382

11.    پایه های تحول نظام اداری 1382

12.    همت مضاعف و کار مضاعف 1382

13.    مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 1400

14.    مدیریت تعارض 1399

15.    دوره ارتباط مدیران 1400

 

توضیحات تکمیلی:

- مسئول گروه اکتشاف مدیریت زمین شناسی واکتشافات معدنی منطقه شمال شرق مرکز مشهد (1383-1394)

-  رئیس اداره اکتشاف فلزی سال (1394-1399)

-  مجری فنی طرح اکتشاف مواد معدنی در استان های خراسان رضوی،جنوبی و شمالی (1387-1397)

-  نماینده مدیریت زمین شناسی در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شعبه مشهد (1390-1394)

-  عضو گروه تخصصی معدن سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی دوره سوم (1389-1391)

-  عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی و رئیس گروه تخصصی معدن دوره پنجم (1394-تا کنون)

- مجری فنی اکتشاف طلای پلاسری زرمهر ( 1381-1383)

- عضو کمیته راهبری تهیه اطلسهای زمین شناسی و معدنی شهرستان های  استان های خراسان

- تدریس دوره آموزشی اکتشافات ژئوشیمیایی بر اساس رسوبات آبراهه ای در کشور ونزوئلا سال 2008

- تدریس دوره اکتشافات ژئوشیمیایی مقدماتی در موسسه پژوهشی سازمان صنایع و معادن 1383

- تدریس زمین شناسی مهندسی در دانشگاه آزاد کاشمر (یک ترم)

- مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد 

- تهیه طرح ها و گزارشات پایانی ارائه شده مواد معدنی فلزی و غیر فلزی به سازمان نظام مهندسی وسازمان صنعت ومعدن وتجارت

- مهندس برتر انتخاب شده از سوی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی سال 1391

- تقدیرنامه از مدیریت محترم زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق جهت همکاری در بیستمین سالگرد تاسیس1389

- تقدیرنامه از مدیریت محترم زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق جهت همکاری در پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان و همکاری در نمایشگاه 1390

- تقدیرنامه از مدیریت محترم زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق جهت همکاری در سی دومین گردهمایی علوم زمین و عضو هیات اجرایی

- همکاری در تهیه اطلس های شهرستانی

- همکاری در تهیه نقشه های آنومالی استان خراسان رضوی

- همکاری در تهیه اطلس زمین شناسی پزشکی استان خراسان رضوی

- استاد کارآموزی دانشجویان اکتشاف معدن حدود 10 نفر کار آموز اکتشاف معدن از دانشگاههای بیرجند ،شاهرود ،اصفهان،کرمان و یزد

- همکاری در تهیه سند توسعه معدنی شهرستان های استان خراسان رضوی در سازمان صنایع و معادن استان 

- داوری 4 مقاله در سی دومین گردهمایی علوم زمین

- داوری  5 مقاله زمین شناسی اقتصادی کنگره ژوراسیک 1396

پیام ها:

loader
لینک های تصویری