ریحانه احمدی روحانی

1396/09/21 تعداد بازدید: 3148
print
ریحانه احمدی روحانی

 نام و نام خانوادگی: ریحانه احمدی روحانی 

تحصیلات: دکتری، زمین شناسی اقتصادی 

سابقه و زمان شروع کار: آذر ماه 1379

سمت: کارشناس اکتشاف و سنجش از دور


مهمترین فعالیت های انجام شده:

- همکاری با گروه اکتشاف در مطالعه 300 نمونه کانی سنگین ورقه های100.000 طرح جنوب خراسان و رسم پروفیل های اکتشافی

- همکاری در تفکیک آلتراسیونها و گسلها و توده های نفوذی بر روی زون 13  اکتشافی (جنوب خراسان)-1384 - 1383

- همکاری در تهیه عکس نقشه رقومی استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با مقیاس 1:250.000 با استفاده از داده های لندست ETM+

- همکاری در تهیه داده رقومی یکپارچه IRS  استان های خراسان شمالی و خراسان جنوبی

- تهیه داده آلتراسیون رقومی یکپارچه استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با مقیاس 1:250.000 با استفاده از داده های لندست ETM+ (تفکیک آلتراسیون رسی و اکسیدهای آهن)

- همکاری در پردازش اولیه داده های دورسنجی  کلیه  ورقه های  1:100000  استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی  - حدود  115 مورد- 1385

- پردازش اطلاعات و تهیه عکس نقشه استان خراسان رضوی همراه با پلات نقاط معدنی (معادن فلزی ، غیر فلزی و سنگهای ساختمانی بر روی آن) در مقیاس 1:250.000( پروژه مشترک سازمان زمین شناسی و سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی)

- پردازش داده 1:25000 زمین شناسی  واکتشاف شامل ورقه های:  طرق، مشهد3)، کبودان، پنهانی، شیروان، بصیران، کلاته شجاع ، زیارو ، ده غیبی، مشهد ، زیارو ، مطرآباد،  پایه، شاندیز، پیوه ژن، کاشمر، شهر کلات و شهر بجنورد پنجره های دانش، کوه رادار، ملک آباد، تربت جام از پروژه کشف رود، شرق بردسکن، هیرد

- پردازش زون ساختاری و معدنی تکنار - با استفاده از داده های لندست Aster , ETM

- تهیه عکس– نقشه HILLSHAD استانهای خراسان رضوی شمالی وجنوبی در مقیاس 1:250000

- همکاری در تهیه اطلاعات دورسنجی بانک اطلاعات GDMS  استانهای خراسان با سازمان زمین شناسی کشور (داده هایETM+,IRS )

- پردازش داده های زون ساختاری کپه داغ

- پردازش داده های حوضه کشف رود به همراه چهار پنجره زمین شناسی

- تهیه اطلاعات ماهواره ای لازم جهت تدوین اطلاعات زمین پزشکی  استان خراسان رضوی (همکاری با گروه GIS و اکتشاف)

- همکاری در تهیه اطلاعات دورسنجی طرح اطلس جامع زمین شناسی اکتشافی شهرستانهای  استان خراسان رضوی  شامل پردازش اطلاعات دورسنجی 24 شهرستان

- پردازش داده ها و تهیه گزارش  دورسنجی شهرستانهای مشهد، گناباد، بجستان ، نیشابور و سر ولایت،

- آنالیز طیفی داده های ASTER محدوده  های تعریف شده اکتشافی در استانهای خراسان

- همکاری در پردازش داده های دورسنجی مراکز استانهای خراسان  شهرهای مشهد، بیرجند و بجنورد در مقیاس 1:25000

- همکاری در تهیه اولین واژه نامه  تخصصی دورسنجی در بیش از 400 صفحه

- پردازش داده های دورسنجی شهر کلات و مشهد با داده های اسپات و کوئیک برد با کاربری مدیریت شهری و ژئوتوریسم در مقیاس 1:50.000: و 1:10.000

- تهیه و تکمیل اندکس داده های خام و رجیستر شده موجود در بخش دورسنجی مربوط به استانهای خراسان شامل اندکس داده های ETM+,IRS,ASTER,TM،SPOT همراه با  گزارش جداگانه با کاربرد در بخش IT مرکز

- گردآوری اندیکس و داده ها SRTM  استانهای خراسان شمالی، جنوبی و شمالی

- پروژه بارز سازی گسل های شمال شهر مشهد  با استفاده از داده های ماهواره

- پردازش داده ها باهدف پی جویی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در موسویه – استان خراسان جنوبی

- انجام پروژ ه های اکتشافی و تهیه خروجیهای بزرگ مقیاس در محدوده شاه کوه

- همکاری با دانشجویان در زمینه پروژه های دورسنجی

- تهیه گزارش ده ساله دورسنجی 1379-1389 

- تهیه مطالب صفحات دورسنجی  وب سایت مرکز 

-تهیه گزارشهای دورسنجی شهرستانهای گناباد، بجستان،نیشابور

-مسئول پروژه آنالیز طیفی سین های استر خراسان رضوی با اهداف اکتشافی

- مطالعات دورسنجی جهت پی جویی گلاکونیت در کپه داغ

- پردازش داده های زون اکتشافی صفی آباد در خراسان شمالی

-همکاری در تهیه لایه های دورسنجی اطلس زمین شناسی اکتشافی شهرستانهای خراسان رضوی

-همکاری در تهیه لایه های دورسنجی اطلس زمین شناسی اکتشافی شهرستانهای خراسان شمالی

فعالیت در پایگاه اطلاع رسانی:

- همکاری در امور فنی وب سایت: خبر- پست الکترونیک، تمدیدHOST,DOMAIN .

- همکاری در تغییر فرمت زبان برنامه نویسی وب سایت از php به ورد پرس و asp و... در سال 1394

- تهیه و ترجمه ده ها مقاله برای وب سایت مرکز، برخی از این مقالات عبارتنداز: غارها،یخچالها، واژه نامه برای طلا،کاربردهای طلا، اطلاعات کانی سنگین (بخش اکتشاف)، اطلاعات صفحات ژئوماتیکس و دورسنجی، معرفی نرم افزار Envi_v.4. 

مفاهیم اولیه سنجش از دور و کاربرد آن در Er-mapper،  سنجنده ها در سنجش از راه دور،

اطلاعات کلی در مورد رادار ، پردازش داده های ASTER

چگونگی پردازش داده های دورسنج، 

آشنایی با انواع سنجنده ها،

آشنایی با سیستم های تصویر برداری راداری Processing_ASTER_DATA_using_ENVI_4

آشنایی با ماهواره Spot، 

سوالات متداول دورسنجی، مخاطرات زمین شناسی، تعیین موقعیت جهانی توسط  GPS،

جهان در گذر زمان، فیروزه(Turquoise) ، الماس (Diamond)، ده الماس مشهور دنیا، عقیق (Agate)، خواص درمانی گوهر‌ها و...

گزارشهای  چاپ شده در مرکز

- گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد

- گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‌

- گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ گ‍لاک‍ون‍ی‍ت‌ در م‍ح‍دوده‌ آب‍گ‍رم‌

- گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ گ‍لاک‍ون‍ی‍ت‌ در م‍ح‍دوده‌ س‍ن‍گ‍ان‍ه‌ (ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍لات‌)

- گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ گ‍لاک‍ون‍ی‍ت‌ در م‍ح‍دوده‌ ح‍م‍ام‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ (ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍لات‌)

-گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ گ‍لاک‍ون‍ی‍ت‌ در م‍ح‍دوده‌ زاوین (ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍لات‌)

- گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ پهنه صفی آباد مرحله اول (خراسان شمالی)

- گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ های نیشابور و فیروزه

- گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ غرب دارین

- چگونگی پردازش اطلاعات ژئوفیزیک در نرم افزار ER-Mapper

-واژه نامه دورسنجی

- سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی با نظری برموزه علوم زمین مشهد- پارک موزه

-آموزش در موزه- پارک موزه

- اتاق نمایش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی- پارک موزه

-  نقش موزه در آموزش- پارک موزه

- آب نمای قاره ها- پارک موزه

- همکاری در نگارش کتاب موزه(راهبری و ضرورت ها) با نگاهی ویژه به موزه های علوم زمین

سوابق آموزشی

1. آموزش دوره کانی سنگین در سازمان زمین شناسی کشور به مدت یکماه-آذرماه 1379

2. دوره مسوول فنی معادن – پژوهشکده صنایع و معادن-1380

3. دوره GIS مقدماتی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی صنایع و معادن-1380

4. دوره GIS پیشرفته، مؤسسه آموزشی و پژوهشی صنایع و معادن-1381

5. دوره دورسنجی آموزش نرم افزار ER-Mapper سازمان مشهد-1381

6. آموزش دوره Autocad map در مشهد-1381 

7. قبولی در آزمون استخدام ادواری -1383 

8. آموزش دوره های هفتگانه ICDL - 1385

9. آموزش دوره های فتوشاپ، Front page و طراحی سایت، شرکت طرح جامع مشهد-1383 

10. آموزش دوره گوهرشناسی، مؤسسه گوهرشناسی آسیا- به مدت 100 ساعت-1385

11. دوره دورسنجی آموزش نرم افزار Geomatica سازمان نقشه برداری کشور-1385

12. آموزش دوره کاربرد اطلاعات دورسنجی و GIS در تهیه نقشه های 1:25000 از سازمان زمین شناسی کشور، 1385.

13.دوره تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی1:25000 از سازمان زمین شناسی کشور-  مدیریت شمالشرق-1386

14. دوره تصحیح داده ها و کار بانرم افزارGEOMATICA,ERDAS-1388

15. دوره رفتارسنجی پوسته زمین با تحلیل اطلاعات ایستگاه های دائم GPS شبکه IPGN- سازمان مدیریت-1387

16. دوره آموزش پردازش داده ASTER –مرکز مشهد1387

17. دوره نرم افزارGEMSCOM-مدیریت مرکز مشهد-1388

18. دوره دورسنجی آنالیز طیفی- مدیریت مرکز مشهد-1388

19. زمین ساخت و لرزه زمین ساخت- مدیریت مرکز مشهد-1388

20. کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری- مدیریت مرکز مشهد-1388

21. دوره های  حراست مدیریت مرکز مشهد-1388

22. دوره تکنیکهای مدرن در برداشت آنومالی ژئوشیمی و معدنی- جان کارنزا- شاهرود 2011 

23. دوره دورسنجی  پیشرفته- مدیریت مرکزکرمان-1391

24. دوره آموزش حفاری و نمونه برداری اکتشافی- 1391

25. دوره آموزش نرم افزار پترولوژی Minpet - مرکز مشهد-1392

26. آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها-1392

27. دوره ارتقای سلامت اداری- 1392

28. دوره پایه های تحول در سیستم اداری- 1392

29. دوره همت مضاعف و کار مضاعف-1392

30. دوره تبیین سیاست های کلی نظام-1392

31. دوره آموزش نرم افزار Corel draw- مرکز مشهد-1393

32. آموزش دوره های فرهنگی اجتماعی کارکنان دولت-28 ساعت- مرکز مشهد-1393 

33. دوره آموزش روش آنالیز طیفی به روشهای مختلف- مرکز مشهد- 1392

34. دوره آموزشی  نرم افزار Google earth- مرکز مشهد- 1394

35. دوره آموزشی  کار با دستگاه جذب اتمی -مرکز مشهد- 1394

36. دوره آموزش پردازش داده های هایپر اسپکترال- مرکز مشهد- 1394

37. دوره آموزشی مقاله نویسی- مرکز مشهد -1394

38. دوره آموزشی رزومه نویسی- مرکز مشهد- 1394

39. کاربرد دیرینه مغناطیس و ناهمسانگردی خودپذیری مغناطیسی ((AMSدر زمین شناسی- مرکز مشهد -1394

40. آموزش دوره های فرهنگی اجتماعی کارکنان دولت-28 ساعت- مرکز مشهد-1394 

41. قبولی در  دو مرحله آزمون سنجش استخدامی (پیمانی)- مرکز مشهد- 1394

42. دارای مدرک زبان انگلیسی TELP از دانشگاه فردوسی مشهد-1388

43. دارای مدرک  زبان انگلیسی دوره پیشرفته از موسسه  زبان کیش-1388

44. دوره های آموزش مجازی سازمان- 1395

فعالیت های علمی- پژوهشی

رتبه ها و تقدیر نامه ها 

تقدیر نامه از رئیس سازمان  نظام مهندسی خراسان رضوی به عنوان طراح نمونه پی جویی و اکتشاف- 1396

تقدیر نامه از مدیر مرکز- کارگروه سایت-1394

تقدیر نامه از مدیر مرکز- همکاری با کارگروه ها-1394

تقدیر نامه از مدیر مرکز- زمین شناسی بنیادی- 1392

تقدیر نامه از مدیر مرکز- سخنرانی علمی آلتراسیون و کاربردها-1390

تقدیرنامه از مدیر مرکز- سخنرانی علمی بررسی ترکیب شیمیایی فیروزه با استفاده از آنالیز-1391

تقدیر نامه از مدیر مرکز-بیستمین سالگرد تاسیس مرکز-1389

تقدیرنامه از مدیر مرکز- وظایف محوله- 1384

تقدیرنامه از رئیس از سازمان زمین شناسی کشور- برگزاری نمایشگاه السیت-1384

تقدیر از رئیس از سازمان زمین شناسی کشور- همکاری با ماهنامه علوم زمین و روابط عمومی سازمان

تقدیر از رئیس سازمان نظام مهندسی معدن- همکاری باکمیته تشخیص صلاحیت- 1388

تقدیر از رئیس سازمان  نظام مهندسی خراسان رضوی- طراح نمونه طرح اکتشاف-1391

تقدیر از رئیس دانشگاه شهید بهشتی- احراز رتبه اول کارشناسی ارشد- 1378

تدریس 

 • مدرس دروس دورسنجی جهت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشهد به مدت 4 سال- از سال 1388تا 1392
 • برگزاری دوره دورسنجی  (workshop)در مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور باعنوان مبانی سنجش از دور (تئوری وعملی) برای همکاران مرکز مشهد-1388
 • تدریس  چند دوره دورسنجی برای معلمین آموزش و پرورش-1388
 • تدریس دوره دورسنجی در پزوهشکده صنایع و معادن (1390) به دعوت سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی
 • تدریس دورسنجی به کارشناسان کشور افغانستان- 1394

مقالات 

 • مقاله با عنوان مطالعه سنگ های دگرگونی جنوب شرق تکاب- بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین 1381 .
 • مقاله با عنوان مطالعه سنگ های آذرین جنوب شرق تکاب بیست و دومین گردهمایی علوم زمین 1382
 • مقاله با عنوان جایگاه خالی علم گوهرشناسی در علوم زمین ایران بیست و سومین گردهمایی علوم زمین 1383 .
 • همکاری در ارایه مقاله با عنوان احتمال وقوع سونامی در دریای خزر- ششمین کنگره زمین شناسی بین المللی خاورمیانه- امارات متحده عربی- 2006
 • مقاله با عنوان طرح ایجاد موزه مجازی، راهکاری نو برای توسعه علوم زمین- اولین سمپوزیوم موزه ها در مشهد، 1384
 • مقاله با عنوان پیش بینی، پیشگیری و ساماندهی خطرات ناشی از سوانح طبیعی با استفاده از داده های ماهواره- اولین کنفرانس خطرات ناشی از سوانح طبیعی، دانشگاه تهران- دی ماه 1385 .
 • همکاری در ارایه مقاله با عنوان مجموعه افیولیتی فاریاب و ژنز کرومیت در آن، بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، 1389
 •  مقاله با عنوان"پی جویی مقدماتی ذخایر معدنی در گستره شمال غربی بلوک لوت (محدوده شهرستان بجستان) با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور" پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - 1390
 • مقاله با عنوان بارزسازی و تفکیک مناطق واجد آلتراسیون در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های+Landsat ETM+ و ASTER ,SPOT، دومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران- لرستان،1390
 • همکاری در ارایه مقاله با عنوان "بارزسازی واحدهای حاوی گلاکونیت در سازند آیتامیر با استفاده از روشهای ترکیب باندی و نسبت باندی داده های لندست ETM+ در شمال شرق خراسان رضوی (منطقه چهچه)"، نخستین کنگره رسوب شناسی وچینه شناسی ایران- اسفند 1390
 • مقاله با عنوان "بررسی داده­های ژئوفیزیک هوایی محدوده شرق بجستان با استفاده از داده های ماهواره و مطالعات زمین شناسی"، ارایه شده در چهارمین همایش زمین شناسی اقتصادی- بیرجند- شهریور91
 • مقاله با عنوان "پردازش داده های ماهواره محدوده موسویه با هدف شناسایی زون های آگات دار، ارایه شده در چهارمین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و اولین جشنواره ملی فیروزه- مشهد- آبان91
 • همکاری در ارایه مقاله با عنوان "شناسایی زون های آگات دار در برگه های زمین شناسی  1:100000 موسویه و شارغنج " ارایه  شده  در سی و یکمین گردهمایی علوم زمین آذر91- تهران
 • همکاری در ارایه مقاله با عنوان "بررسی ترکیب شیمیایی فیروزه نیشابور با استفاده از آنالیز  LA-ICP-MS با تاکید بر ژئوشیمی داده ها"ارایه شده در چهارمین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در کشور و اولین جشنواره ملی فیروزه- مشهد- آبان91
 • همکاری در ارایه مقاله با عنوان" استفاده از داده های ماهواره­ای نگرشی نو در شناخت و حفاظت از میراث زمین شناختی" ارایه شده در دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی - اسفند ماه 1392
 • همکاری در ارایه مقاله با عنوان " شناسایی انواع زونهای دگرسانی‌در منطقه نخیله با استفاده از داده‌های  ASTER و انطباق آن با مطالعات ژئوشیمیایی" ارایه شده در ششمین همایش زمین شناسی اقتصادی –زاهدان 1393
 • مقاله  با عنوان" MAPPING GLAUCONITE UNITES WITH USING REMOTE SENSING TECHNIQUES IN NORTH EAST OF IRAN در اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی و همایش بین المللی  ISPRS- تهران 1393
 • مقاله  علمی – پژوهشی با عنوان "بارزسازی زونهای آلتراسیون و ساختارهای خطی در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های  ASTER, SPOTوLandsat ETM+ و داده های ژئوفیزیک"،  فصلنامه علوم زمین- 1393
 • همکاری در ارایه مقاله با عنوان" تحلیل فراکتالی توزیع شکستگی ها در گستره اخلمد (شمال غرب بینالود) - ارایه در دومین همایش بین المللی زمین شناسی کاربردی- مشهد- 1394
 • همکاری در ارایه مقاله "تحلیل فراکتالی توزیع شکستگی ها در محدوده شرق بجستان" - ارایه در دومین همایش بین المللی زمین شناسی کاربردی- مشهد- 1394
 • مقاله علمی - ترویجی  با عنوان "تحلیل فراکتالی توزیع شکستگی ها در گستره اخلمد (شمال غرب بینالود) بر پایه مطالعات دورسنجی"- در مجله علمی- ترویجی زمین ساخت  دانشگاه بیرجند-1394
 • مقاله علمی – پژوهشی با عنوان الگوهای آماری و فراکتالی آرایه شکستگیها در توده گرانیتی شرق بجستان برپایه تکنیک های دورسنجی پذیرفته شده در مجله  علمی – پژوهشی پژوهش های دانش زمین دانشگاه شهید بهشتی-1394
 • همکاری در ارایه مقاله با عنوان"باز سازی میدان تنش دیرین در توده نفوذی شرق بجستان بر پایه ساختارهای شکننده"- دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری – 1394
 • مقاله علمی – پژوهشی با عنوان سنگ شناسی، سن سنجی، ژئوشیمی و تعیین منشأ توده های گرانیتوئیدی منطقه بجستان، شمال فردوس، استان خراسان رضوی،مجله زمین شناسی اقتصادی، جلد 8، شماره 2 سال 1395،صفحات 525 تا 552 (نویسنده اول)
 • مقاله همایشی با عنوان "سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی توده های گرانیتوئیدی شرق بجستان، جنوبغرب استان خراسان رضوی"- سیو پنجمین گردهمایی علوم زمین- اسفند 1395(نویسنده اول)
 • مقاله علمی – پژوهشی با عنوان کاربرد دورسنجی در آشکارسازی، شناخت و تحلیل ویژگی های زمین ساختی خط وار ه های مرتبط با دگرسانی در منطقه بجستان، خاور ایران- فصلنامه علوم زمین- بهار 96، سال بیست و ششم، شماره 103 ، صفحه 169 تا 182(نویسنده اول)

توضیحات تکمیلی

توانمندی ها:

- پردازش داده های ماهواره و تفسیر در سطوح مختلف.

-توانایی کار با نرم افزار های دورسنجی و GIS شامل:  ArcGIS ,ERDAS, Geomatica, SASPLANET, ENVI , ER-Mapper 

- کار با نرم افزارهای فتوشاپ، E-Draw، Corel draw،Isoplot، GCDKIT

- مطالعات سنگ شناسی 

- مطالعات کانی سنگین

- آماده سازی نمونه ها جهت سن سنجی مطلق

- مطالعات ایزوتوپ های ناپایدار اورانیم- سرب  به منظور تعیین سن مطلق

- مطالعات ایزوتوپ های ناپایدار ساماریم – نئودیمیم و روبیدیم – استرنسیم به منظور تعیین منشا ماگما

- مطالعات سیال درگیر در تعیین منشا کانی سازی

عضویت:

عضو کمیته تشخیص صلاحیت سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی (1388-1385(

عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی و دارای پروانه اشتغال

مشاوره پایان نامه:

- مشاور پایان نامه با عنوان "تحلیل ساختاری و فراکتالی سیستمهای شکستگی سنگهای آهکی ژوراسیک منطقه اخلمد، شمال غرب بینالود، با استفاده از داده های سنجش از دور و مطالعات صحرایی" دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم پایه - 1393 - [کارشناسی ارشد[

- مشاور پایان نامه با عنوان "تحلیل ساختاری سیستم های شکستگی در گرانیت کاشمر" - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد[

- مشاور پایان نامه با عنوان "پی جویی پتانسیل های منیزیت با استفاده از روش های دور سنجی"- دانشگاه بیرجند-دانشکده فنی و مهندسی- گروه معدن- 1391- [کارشناسی ارشد[ مشاوره

- مشاوره پایان نامه  با عنوان "مطالعات دورسنجی و کانی سازی در محدوده گزیک"- دانشگاه شاهرود-دانشکده فنی و مهندسی- گروه معدن- 1390- [کارشناسی ارشد[

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری