شیوا عباسیان

1396/10/25 تعداد بازدید: 3912
print
شیوا عباسیان

نام و نام خانوادگی: شیوا عباسیان

سمت: کارشناس GIS و کارتوگرافی

سابقه فعالیت: خرداد ماه 1376 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کارشناسی زمین شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)- فارغ التحصیل سال 1375

کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی (دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)- فارغ التحصیل سال1392

سوابق اجرایی:

• فعالیت های انجام شده در خصوص سامانه جامع نقشه ها:

- تهیه لیست گزارشات کتابخانه و بررسی Cd و اطلاعات موجود از هر گزارش

- تهیه لیست گزارشات غیر اکتشافی و طبقه بندی آنها (زمین شناسی ، ژئوفیزیک ...)

- تهیه گزارشات بخش اکتشاف 

- تهیه فرم هایی جهت ثبت اطلاعات در سامانه جامع نقشه ها

- بررسی فایلهای استاندارد سازی گسلها و استخراج تعدادی از فیلدهای اطلاعاتی 

- تهیه  نقشه های رقومی  ژئو شیمی فریمان و احمد آباد (60 شیت نقشه 100K و 10 شیت نقشه بردسکن)

• کارگروه مطالعات کاربردی و طرح های نوآورانه علوم زمین:

- تهیه گزارشی از شرایط بهینه خاک به لحاظ ریز مغذی ها، نیازهای اکولوژیک و شرایط کشت گیاه:

انار، انجیر، گردو

- تهیه نقشه پراکندگی خاک های استان خراسان بر اساس نقشه HWSD و تهیه Shape فایلها بر اساس فیلدهای مهم نقشه اولیه (ترجمه فیلدهای اطلاعاتی نقشه اولیه فائو +تهیه و خروجی بر اساس 20 فیلد اطلاعاتی مهم از جمله PH ، مقدار رس خاک سطحی و ...)

- تهیه نقشه انطباق جامع مطالعات خاک با واحدهای زمین شناسی جهت تفسیر رابطه نوع خاک با پراکندگی واحدهای زمین شناسی

- بررسی مقالات متعدد در خصوص تهیه گزارشی ازنقش مواد معدنی مانند پیریت در کشاورزی، 

- بررسی مقاله ای در خصوص : روشهای کاهش مصرف آب در کشاورزی (استفاده از آب مغناطیسی)

- رایزنی با سازمان آب منطقه ای استان در خصوص تکمیل اطلاعات منابع آبی اطلس جهت تهیه نقشه جامع منابع آبی استان

- تهیه نقشه های موضوعی خارج از استان ( تهیه نقشه خط لوله گاز استان های خراسان- تهیه نقشه زمین شناسی عسلویه و تهیه نقشه زمین شناسی 1:250000 پی بشک استان سیستان و بلوچستان....)

- همکاری در پروژه تهیه اطلس ژئو توریسم استان خراسان رضوی

- انجام پروژه تهیه نقشه پراکندگی چشمه های آبگرم و معدنی استان های خراسان

- همکاری با پروژه های اکتشافی و تهیه نقشه های زمین شناسی –معدنی در مقیاس های 1:1000-1:50000-1:2000-و 1:5000

(پروژه طلای شوراب-پروژه طلای خلیلان-پروژه هنگران 1 و 2-پروژه طلای هیرد-پروژه قلع و تنگستن شاهکوه-پروژه دهن رود و پروژه خونیک)

همکاری با گروه وب سایت  اداره کل زمین شناسی شمال شرق به صورت عضو افتخاری

• همکاری با گروه اکتشاف اداره کل زمین شناسی شمال شرق جهت تهیه بانک اطلاعات اکتشافی

• همکاری در پروژه اکتشافی استان خراسان جنوبی در جهت تهیه نقشه های نمونه برداری –ژئو شیمیایی

• رقومی سازی نقشه های زمین شناسی در مقیاس های 1:100000-1:250000-1:25000 استان های خراسان

• تهیه نقشه های موضوعی در مقیاس های مختلف

• انجام تحقیقات کاربردی ژئو مورفولوژی در رابطه با کاربرد سنجش از دور در تشخیص پهنه های کارستی حوضه کشف رود

• فعالیت در کارگرو های تخصصی مرکز(تهیه نقشه های موضوعی- فن آوری اطلاعات و روشهای نوین –کارگروه زمین شناسی کاربردی و توسعه طرح های دانش بنیان)

• تهیه بانک اطلاعات نقشه های زمین شناسی 1:100000 و 1:250000

• تهیه بانک اطلاعات چشمه های استان خراسان رضوی در رابطه با پروژه تهیه اطلس ژئو توریسم

• همکاری در پروژه تهیه اطلس شهرستان های استا ن خراسان رضوی(شهرستان نیشابور)

• تهیه نقشه های زمین شناسی رقومی در فرمت Geo Data base

• کار بر روی تهیه نقشه های ژئو شیمیایی در فرمت GDMS

• فعالیت در گروه IT و تهیه آرشیو اطلاعات و  طبقه بندی آنها

• تهیه نقشه زمین شناسی 1:25000 با استفاده از فتو موزائیک عکس های هوایی

• بررسی کاربرد روش های تحلیل داده های  مکانی جهت تهیه نقشه های پتانسیل معدنی

• همکاری در پروژه تهیه نقشه یکپارچه زمین شناسی،تکتونیک و... استان خراسان رضوی

• همکاری در پروژه مدلسازی و تلفیق نقشه 1:100000 فیض آباد

• رقومی سازی نقشه های ژئوشیمی 100 k شامل:

فریمان 22 برگ - درونه 22 برگ - شامکان 51 برگ - تربت حیدریه 51 برگ و  ششتمد 3 برگ

• تهیه فایل های GDMS نقشه های 100 k شامل:

عشق آباد، مری، بشرویه، گناباد، دارین، نوده و رباط خوشاب

• تهیه نقشه توپوگرافی 1:25000 چاه گز

• تهیه نقشه 1:25000 زمین شناسی مزرعه نقر

• تهیه نقشه ایستگاه های هیدرومتری استان  خراسان رضوی

• تهیه نقشه چاههای(پیزومتری) استان خراسان رضوی

• تهیه  نقشه های رقومی  ژئو شیمی فریمان و احمد آباد (60 شیت نقشه 100K و 10 شیت نقشه بردسکن)

• تهیه نقشه چاههای استان خراسان رضوی

• تهیه نقشه آبخوان های استان خراسان رضوی :آبخوان قره قوم-آبخوان اترک-آبخوان کویر و آبخوان نمکزار

• تهیه نقشه ژئوشیمی دشت مشهد برای دو عنصر آهن و روی به صورت یکپارچه

• تهیه نقشه اولیه اطلس ژئو سایتهای استان خراسان رضوی(به تفکیک 7 سرفصل:

• اطلس منابع آبی استان

• اطلس غار ها و منابع کارستی استان

• اطلس پدیده های تکتونیکی استان

• اطلس باستان-زمین شناسی استان

• اطلس اندیس های معدنی و معادن استان

• اطلس ساختارهای ژئومورفولوژیکی و چینه شناسی،فرسایش و...

• اطلس پدیده های ماگماتیسم استان

• تهیه نقشه های رقومی زمین شناسی 1:25000-1:100000-و 1:250000
• تهیه نقشه های رقومی ژئو شیمیایی استان های خراسان
• تهیه نقشه های موضوعی در مقیاسهای مختلف
• تهیه  گزارش تصویری اطلس ژئو توریسم استان خراسان رضوی
• تحقیق و تهیه گزارشاتی در خصوص طرح های نو آورانه علوم زمین
• شرکت در دوره های آموزشی تخصصی در رابطه با GIS , RS
• همکاری با فصلنامه پیک خبری سازمان زمین شناسی
• همکاری در پروژه مدلسازی و تلفیق
• همکاری در کارگروه سامانه جامع نقشه های مرکز
• تهیه و مطالعه مقالات کاربردی ژئومورفولوژی
• تهیه نقشه ژئوشیمی دشت کاشمر برای دو عنصر آهن و روی به صورت یکپارچه
• تهیه نقشه اطلس منابع آبی استان خراسان رضوی
• مسوولیت هماهنگی امور گروه ژئو ماتیکس
 
سوابق علمی - پژوهشی:
• تهیه گزارش کاربانرم افزار Caris در رابطه با تهیه نقشه 1:50000 زمین شناسی ریوش
• تهیه گزارش کاربانرم افزار Arcmap
• تهیه گزارش کاربانرم افزار Geomatica
• تهیه گزارش کاربانرم افزار GISدررابطه با تهیه نقشه های زمین شناسی
• ترجمه مقاله " ایجاد کاربریهای GISبر مبنای اینترنت"
• ترجمه مقاله "کاربرد GIS درمطالعه وبررسی ژئومورفولوژی ساحلی رودخانهAcheloos(غرب یونان)"
• ترجمه مقاله "کاربرد GIS دربررسی ژئومورفولوژی سیستم زهکشی تفتان"
• ترجمه بخش هایی از مقاله  دکتر افتخار نژاد(در خصوص خصوصیات  خاکهای زئولیت دار)
• تهیه مقاله تحت عنوان " بررسی توانمندیهای ژئو توریستی و معرفی چشم اندازهای ژئومورفولوژی حوضه کلات نادری به منظور امکان سنجی ایجاد ژئو پارک در منطقه"
• تهیه مقاله تحت عنوان " شناسایی  وزون بندی کارستهای حوضه کشف رود به تفکیک سنگهای آهکی و دولومیتی با استفاده از سنجش از دور" جهت ارسال به مجله ژئومورفولوژی کمی
• تهیه گزارشی در خصوص  عناصر و ریز مغذی های مورد نیاز خاک در کشت گیاه انار،پسته و زعفران در رابطه با امور محوله در کارگروه زمین شناسی کاربردی
• کار آزمایشگاه های واحد R & D اداره ژئوماتیکس در 2 آزمایشگاه: توسعه استانداردها و تلفیق و مدلسازی
• ارائه مقاله در سی و دومین گردهمایی ونخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین(رویکرد زمین شناسی بنیادی)
دوره های آموزشی گذرانده شده:
• شرکت دردوره آموزشی نرم افزار Caris - Arcmapتوسط دکتر کاردان(مرکز آموزش صنایع ومعادن مشهد)
• شرکت در دوره آموزش نرم افزار Geomatica  -Ermapper(سازمان زمین شناسی تهران-شرکت ژئوتک تهران)
• شرکت در دوره آموزش نرم افزار Microstation
• شرکت در دوره آموئزشی نرم افزار فتو شاپ
• شرکت در دوره آموزش مسئولین فنی اکتشافی
• شرکت در کارگاه آموزشی نرم افزار Arc Gis پیشرفته
• شرکت در دوره آموزشی نرم افزار Arc Gis پیشرفته در سازمان تهران(مهندس اردبیلی)
• شرکت در دوره آموزشی بهداشت حرفه ای و خطرات تهدید کننده سلامت اداری
• شرکت در دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی
• شرکت در دوره آموزشی آشنایی با دور کاوی
• شرکت در دوره آموزشی آشنایی با اصلاح الگوی مصرف
• شرکت در دوره آموزشی روش شناسی و تکنیک های تحقیق
• شرکت در دوره آموزشی رسم ستون چینه شناسی با نرم افزار Corel DRAW
• شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با میراث زمین شناختی ژئو توریسم و آشنایی با عکاسی در علوم زمین
• شرکت در کارگاه آموزشی" آشنایی با شهابسنگ ها" 
• شرکت در کارگاه آموزشی "الزامات و اسناندارهای تهیه نقشه های زمین شناسی 1:25000" توسط دکتر جلیل قلمقاش
• شرکت در دوره آموزشی کاربرد دیرینه مغناطیس و ناهمسانگردی خود پذیری مغناطیسی((AMSدر زمین شناسی
• شرکت در دوره آموزشی با عنوان:" آشنایی با داده های توپوگرافی و DGN و ابزار Spatial Analyst و محیط  Arc Scene(Arc GIS
• شرکت در دوره آموزشی "مفاهیم و کلیات اطلاعات در سازمانها"
• شرکت در دوره آموزشی "شبکه و امنیت  اطلاعات در سازمانها"
• شرکت در دوره آموزشی "مهارت های حرفه ای  و اداری کار با رایانه"
• شرکت در دوره آموزشی "مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی"
• شرکت در جلسه سخنرانی آقای دکتر هوشمند زاده  با عنوان:"پی سنگ ایران زمین ومفهوم ونقش دگرگونی (متامورفیسم) درتکوین پوسته "
• شرکت در دوره آموزشی مقاله نویسی ISI
• شرکت در دوره آموزشی مقاله نویسی
• شرکت در دوره آموزشی برداشت حفریات غیر زغال سنگ
• شرکت در دوره آموزشی مبانی تهیه نقشه های زمین شناسی به کمک عکس هوایی
• شرکت در دوره آموزشی طراحی شبکه اکتشاف
• شرکت در کارگاه آموزشی نرم افزار های پترو لوژی
• شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان: "ا صول آماده سازی نمونه ها با استفاده از معرف های شیمیایی و زدودن ناخالصی ها از سطح نمونه" 
• شرکت در دوره آموزشی تهیه نقشه های زمین شناسی بزرگ مقیاس
• شرکت در دوره آموزشی " آموزش مقدماتی نرم افزار Envi و آشنایی با اصول دور سنجی با رویکرد معدنی"
• شرکت در کارگاه آموزشی سنجش از دور
• شرکت در دوره آموزش توجیهی /حفاظتی مدیران و متصدیان مشاغل حساس
• شرکت در دوره آموزشی محاسبه ذخیره قطعی
• شرکت در دوره آموزشی پایه های تحول در نظام اداری کشور
• شرکت در دوره آموزشی آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها
• شرکت در دوره آموزشی همت مضاعف و کار مضاعف
• شرکت در دوره آموزشی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد
• شرکت در دوره آموزشی تبیین سیاست های کلی نظام اداری کشور
• شرکت در دوره آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
• شرکت در دوره آموزش توجیهی/حفاظتی نحوه برخورد کارشناسان با اتباع  بیگانه در سفر های خارجی
• شرکت در دوره های کسب مهارتهای ICDL
• همکاری با فصلنامه پیک خبری سازمان زمین شناسی مدیریت شمالشرق وتنظیم گزارشاتی در خصوص فعالیت های صورت گرفته در کارگروه تهیه نقشه های موضوعی و سامانه جامع نقشه ها  جهت ارائه در پیک خبری سازمان
• شرکت در کارگاه آموزشی روش تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی 1:25000
• شرکت در دوره آموزشی نرم افزار ACCESS 2000
• شرکت در دوره آموزشی مبانی GIS و آشنایی با نرم افزار Arcview
• شرکت در دوره آموزشی "گوهرشناسی" مهندس پیش بین(55 ساعت)
• شرکت در کارگاه آموزشی  با عنوان : Presentation of Geological knowledge with Ontologies""
• شرکت در جلسه بزرگداشت روز جهانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS  در شرق کشور" ( دانشگاه فردوسی مشهد) و پنل تخصصی مربوطه )و برگزاری نمایشگاه
• شرکت در کارگاه آموزشی زمین ساخت و لرزه زمین ساخت
• شرکت در کارگاه آموزشی دکتر گرانیر از فرانسه با عنوان: " A discrete rock typing approach to better constrain permeability in carbonate reservoir models"
• شرکت در دوره های آموزشی :ژئومورفولوژی حوضه دامغان، مدیریت هزینه در فعالیت های معدنی، کارگاه آموزشی حفاری چاه های نفت و گاز، کلاس گوهرشناسی مهندس پیش بین، ...( کلاس های مجازی برگزار شده در 4 دوره و شرکت در آزمونها)
 
توضیحات تکمیلی:
• عضو انجمن ژئومور فولوژی ایران
• عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه فردوسی مشهد
• عضو انجمن غار شناسی ایران
• عضویت در کارگرو های تخصصی سازمان زمین شناسی(تهیه نقشه های موضوعی و سامانه جامع نقشه ها–کارگروه کارگروه مطالعات کاربردی و طرح های نو آورانه علوم زمین)
• همکاری با فصلنامه پیک خبری سازمان زمین شناسی مدیریت شمالشرق
• دریافت تشویق نامه ازمدیریت  سازمان زمین شناسی در برگزاری همایش بین المللی  زمین شناسی بنیادی
• دریافت تشویق نامه از مدیریت سازمان زمین شناسی در تهیه نقشه های ژئو شیمی استان خراسان جنوبی
• دریافت تشویق نامه از مدیریت سازمان  در سالها و مقاطع کاری مختلف جهت انجام پروژه های زمین شناسی  و سایر پروژه های مرکز مشهد(خراسان رضوی) و خارج از استان
• دریافت تقدیر نامه از مدیر کل زمین شناسی منطقه شمال شرق در انجام وظایف محوله در کار گروه ها
• دریافت تشویق نامه از مسئول محترم بخش ژئوماتیکس جهت انجام فعالیت های موثر در راستای کارکرد مطلوب و بهینه در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
• دریافت تشویق نامه از مدیر زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق درشرکت وبرگزاری نمایشگاه سی امین گردهمایی علوم زمین
• دریافت تشویق نامه از مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق جهت شرکت وبرگزاری نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار
• شرکت در برگزاری همایش های سازمان زمین شناسی و سایر برنامه ها و بازدیدهای سازمان
• برگزاری دوره آموزش مقدماتی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
• برگزاری دوره آموزش نرم افزار R2Vجهت کارآموزان
• برگزاری دوره آموزش نرم افزار Arc GIS وکاربری آن درتهیه نقشه زمین شناسی
• برگزاری دوره کوتاه مدت آموزش نرم افزار Arc GIS (کاربردی در زمین شناسی ) به کارآموزان معدن
• شرکت در همایش های علوم زمین برگزار شده در سازمان زمین شناسی کشور(تهران)
• شرکت در نخستین  کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار ( عضویت در  کمیته اموراجرایی برگزاری کنگره )
• شرکت در کنگره زمین شناسی(دانشگاه مشهد)
• شرکت در همایش ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
• شرکت در مدرسه تابستانی GIS(سازمان نقشه برداری مشهد)
• شرکت درجلسات کارگروه GIS(استانداری خراسان رضوی)
• شرکت در جلسات وسخنرانیهای علمی داخل وخارج از سازمان(دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه آزاد مشهد و........)
• شرکت درجلسات آموزشی GIS (سازمان نقشه برداری مشهد و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مشهدو......)

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری