محبوبه پرورش

تعداد بازدید: 1
print
محبوبه پرورش

نام و نام خانوادگی: محبوبه پرورش
سمت: رئیس اداره موزه و مستندات علوم زمین
 سابقه فعالیت: از سال 1384 تاکنون
سوابق آموزشی
کار شناسی
رشته تحصیلی: زمین شناسی
دانشگاه بیرجند (2 سال بصورت مهمان: دانشگاه فردوسی مشهد)
عنوان پایان نامه: تحلیل ساختاری و لیتولوژیکی کوه های جنوب شرق بیرجند (رزگ) به راهنمایی آقایان دکتر محمد حسین زرین کوب و دکتر محمد مهدی خطیب
کار شناسی ارشد
رشته تحصیلی: پترولوژی
دانشگاه شاهرود
عنوان پایان نامه: پترولوژی و ژئوشیمی ولکانسیم سنوزوئیک کوهسرخ کاشمر با نگرشی بر ژئوشیمی و آلودگی منابع آب. به راهنمایی و مشاوره آقایان دکتر حسین مهدیزاده شهری، دکتر غلام عباس کاظمی و دکتر سعید سعادت  
دکتری
رشته تحصیلی: زمین شناسی اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
عنوان پایان نامه: زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی، مطالعه سیالات درگیر معدن آهن نرم و محدوده معدنی تنگل سفید و پتروژنز توده های نفوذی غرب کوه سرهنگی، شرق ایران. به راهنمایی و مشاوره آزاده ملک زاده شفارودی، امیر مرتضی عظیم زاده، محمدحسن کریم پور
فعالیت های علمی- پژوهشی
رتبه ها و تقدیر نامه ها 
- پژوهشگر برتر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1393
- دریافت 3 لوح تقدیر از معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی 
- دریافت 5 لوح تقدیر از مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
- دریافت لوح تقدیر از دبیر علمی و دبیر اجرایی سی و دومین گردهمایی علوم زمین
- دریافت یک لوح تقدیر از مسئول دورسنجی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
گواهینامه های علمی
- دریافت گواهینامه داوری مقالات در دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی؛ مشهد
- دریافت گواهینامه داوری مقالات سی و دومین گردهمایی علوم زمین
- دریافت گواهینامه تدریس در دانشکده طب سنتی مشهد
- دریافت گواهینامه ارائه کارگاه پاکسازی محیط زیست در سازمان زمین شناسی

-دریافت گواهینامه سخنرانی به مناسبت روز جهانی خاک از دانشگاه فردوسی مشهد

- دریافت گواهینامه شرکت در سمینار موزه های سبز
طرح ها و پروژه های پژوهشی
- مجری فنی طرح "مطالعات ژئوشیمی منطقه کاشمر-بردسکن با نگرش ویژه بر ژئوبوتانی و گیاهان دارویی منطقه" با کد پروژه 1041-183-93
- پیشنهاد دهنده و همکار اصلی طرح "بررسی نهشته های توفی زیرپهنه سبزوار به منظور امکان سنجی استفاده از آن در پاک سازی منابع آب و خاک آلوده" با کد پروژه 1047-183-93 
- همکار اصلی طرح "زمین شناسی کشاورزی مناطق کارستی و غیرکارستی؛ مطالعه موردی: شهرستان های مشهد و کاشمر" با کد پروژه 1018-183-94 
تألیف و ترجمه
- پرورش. م.، سعادت. س. (1391). روش های کاربردی پاک سازی آلاینده های زیست محیطی. انتشارات سخن گستر. مشهد. 216 صفحه 
- طاهری، ج.، پرورش، م.، تاجبخش، س. شجاعی کاوه، ن.، احمدی روحانی، ر. (1395). موزه، راهبردها و ضرورت ها. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
- احمدی روحانی، ر.، پرورش دربندی، م. (1392). واژه نامه تخصصی سنجش از دور. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 400 صفحه
- پرورش، م. (1395). گزارش دورسنجی پهنه خوسف. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 290صفحه
- پرورش. م. (1380). پراکندگی جغرافیایی بیماری ها در منطقه شمال شرق. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(گزارش داخلی). 55صفحه 
- پرورش. م. (1387). متالوفیت ها، گیاهان فلز دوست. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(گزارش داخلی). 48صفحه 
- پرورش. م. (1392). گزارش دورسنجی کشف رود. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 69صفحه
- پرورش. م. (1392). گزارش دورسنجی شهرستان تایباد. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 60صفحه
- پرورش. م. (1392). پردازش اطلاعات ماهواره ای شاهرخ (زوزن). سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 57صفحه
- پرورش، م. (1392). گزارش دورسنجی کشف رود. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 69صفحه
- پرورش، م. (1391). روش های استخراج تدریجی کروم و جدایش کروم III از کروم IV. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(گزارش داخلی). 28صفحه 
- پرورش، م. (1383). پتانسیل های کاری در زمینه محیط زیست در استان. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(گزارش داخلی). 45صفحه

مقالات 

1. پرورش، م.، مهدیزاده شهری، ح.، سعادت، س.، کاظمی، غ. (1386). بررسی عناصر آلاینده فلزی و شبه فلزی در منابع آب منطقه کوهسرخ کاشمر. مجموعه مقالات یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. مشهد
2. پرورش، م.، مهدیزاده شهری، ح.، سعادت، س. (1385). بررسی خاستگاه و توزیع آرسنیک در منابع آب منطقه کوهسرخ. مجموعه مقالات بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین. تهران
3. پرورش، م. (1393). کانی ها؛ فرآیندهای متابولیکی و کاربرد آن ها در داروسازی. مجموعه مقالات سی و سومین گردهمایی علوم زمین. تهران
4. پرورش، م.، مهدیزاده شهری، ح.، سعادت، س. (1386).  ژئوشیمی و ولکانیسم سنوزوئیک منطقه کوهسرخ کاشمر. مجموعه مقالات یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. مشهد 
5. علوی نژاد، ا.، سعادت. س.، پرورش. م. (1393). پراکنش زیستی آرسنیک در منطقه معدنی چلپو (شمال شرق ایران). سی و سومین گردهمایی علوم زمین. تهران
6. پرورش، م.، مهدیزاده شهری، ح.، سعادت، س. (1385). بررسی پتروگرافی کانی پرهنیت در واحدهای آذرین منطقه کوهسرخ. مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی. بیرجند
7. علوی نژاد، ا.، سعادت. س.، پرورش. م. (1393). توزیع زیستی نیکل در منطقه معدنی چلپو (شمال شرق ایران). دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی دانشگاه آزاد، 30 اردیبهشت، مشهد.
8. پرورش. م. (1395). مقایسه داده های لندست8 (OLI) و لندست7 (ETM+) در تعیین مرز واحدهای زمین‌شناسی و ساختارهای خطی‌مطالعه موردی؛ محدوده 1:100000 بیرجند (خراسان جنوبی). مجموعه مقالات سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین، تهران. 
9. پرورش، م.، شریفی، ه.، اکبری مقدم، م.، تاجبخش، س.، سدید، س.، فیض، م. (1395).  الگوی توزیع زیستی فلزات و شبه فلزات در محدوده معدنی چلپو (کوهسرخ کاشمر). مجموعه مقالات سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین، تهران.
10. طاهری، ج.، پرورش، م.، تاجبخش، س.، علوی نژاد، ا.، عزمی، ح.، عباسیان، ش. (1396). بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک های زراعی دشت های مشهد و کاشمر، مقدمه ای بر کاربرد زمین شناسی کشاورزی. مجموعه مقالات سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین، تهران.
11. پرورش، م.، ملک‌زاده شفارودی، آ.، عظیم‌زاده، ا. م.، کریم‌پور، م. ح.، (1398). زمین‌شناسی، کانی‌سازی و زمین‌شیمی منطقه آهن- مس تنگل سفید (جنوب باختر بردسکن، خراسان جنوبی). مجموعه مقالات یازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران. اهواز.
12. پرورش، م.، ملک‌زاده شفارودی، آ.، عظیم‌زاده، ا. م.، کریم‌پور، م. ح.، (1398). کانی‌سازی و مطالعه سیالات درگیر در رخداد کانه‌زایی آهن-مس تنگل سفید، جنوب باختر بردسکن. مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه ملی و کاربردی سیالات درگیر. زنجان.
13. پرورش، م.، ملک‌زاده شفارودی، آ.، عظیم‌زاده، ا. م.، کریم‌پور، م. ح.، (1399). ویژگی‌های کانه‌زایی مگنتیت معدن آهن نرم با نگرشی بر سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های گابرویی-دیوریتی مجاور آن (شمال طبس، استان خراسان جنوبی). پترولوژی (41): 128-103.
14. پرورش، م.، ملک‌زاده شفارودی، آ.، عظیم‌زاده، ا. م.، کریم‌پور، م. ح.، (1397). ویژگی‌های کانی‌شناسی معدن آهن نرم، استان خراسان جنوبی. دهمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی ایران. اصفهان.
Parvaresh Darbandi, M., Malekzadeh Shafaroudi, A., Azimzadeh, A. M., Karimpour, M. H. (2022). Textures and chemical compositions of the Narm iron oxide-apatite deposit in Kuh-e-Sarhangi District (Central Iran): Insights into the magmatic-hydrothermal mineralization. Ore Geology Reviews 141(5–6). DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104631
Parvaresh, M. (2018). Using sulfur-containing minerals in medicine: Iranian traditional documents and modern pharmaceutical terminology. Journal of the History of the Earth Sciences Society 37(1):25-33
Parvaresh, M. (2015). Application of sulfur-containing minerals in medicine with adjustment of traditional and modern pharmacy. 6th International Conference on Medical Geology. MedGeo2015. Aviro
Parvaresh, M., Saadat. S., Mehdizadeh. H., Abedi. A. (2008). Arsenic contamination in the water resources of Kouhsorkh (Kashmar) area, NE Iran. 2nd International congress Arsenic in the environment. Valencia. Spain
Tabasi, S., Abedi. A., Najafpour. A., Parvaresh. M. (2009). Medical geology studies on the arsenic polluted area of Kouhsorkh, NE Iran. 3rd Hemispheric Conference on Medical Geology
Tabasi. S., Abedi. A., Parvaresh. M. (2009). Mineral-geochemical investigation in order to determine the arsenic bearing mineral in the stream sediments at the Kuhsorkh polluted area, NE Iran. Goldschmidt Conference
Tabasi. S., Abedi. A., Parvaresh. M. (2009). Arsenic contamination of sediments at Kouhsorkh area (North-East Iran). International symposium on Mineralogy Environement and Health
Parvaresh Darbandi, M., Malekzadeh Shafaroudi, A., Karimpour, M. H., Azimzadeh, A. M., (2022). The gabbro-diorite magmatism from the Narm area, western Kuh-e-Sarhangi (Central Iran): evolution from Eocene magmatic flare up to Miocene asthenosphere upwelling. African Journal of Earth Sciences. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2022.104692
Parvaresh Darbandi, M., Malekzadeh Shafaroudi, A., Karimpour, M. H., Azimzadeh, A. M., (2022). The gabbro-diorite magmatism from the Narm area, western Kuh-e-Sarhangi (Central Iran): evolution from Eocene magmatic flare up to Miocene asthenosphere upwelling. African Journal of Earth Sciences. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2022.104692
 
سنجش از دور  

همکاری با گروه دورسنجی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و در این رابطه:

 • همکاری در تهیه عکس نقشه رقومی استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با مقیاس 1:250.000 با استفاده از داده های لندست ETM+
 • همکاری در تهیه داده رقومی یکپارچه IRS  استان های خراسان شمالی و خراسان جنوبی
 • پردازش تصاویر ماهواره ای مربوط به نقشه های زمین شناسی 1:25000 و 1:100000 شامل 15 مورد: سیدآباد، میرآباد، خنجری، بار، لارهنگ، کلاته سرخ، محله وسط، کوه سیاهان، انابد1، خلیل آباد، مزرعه نقره، اسپاخو، چل‌باش، درگز و کودگان و...
 • پردازش تصاویر ماهواره ای مربوط به محدوده های معدنی و اکتشافی بیش از 50 مورد: ده خطیب، نیان، کلاته تازی، هلاک آباد، نور ده، تجرود، ریزآب، خنجری، انابد، چاه سنگر، کلاته سرخ، سنگرد، شرق نیان، گیوشاد، میامی، زوزن، کلاته محمداسد، شاهرخ، بجستان، بالازرد، رباط قره بیل، سنخواست، کودگان و...
 • همکاری در پردازش داده های دورسنجی مراکز استانهای خراسان  شهرهای مشهد، بیرجند و بجنورد در مقیاس 1:25000
 • همکاری در تهیه اطلاعات دورسنجی بانک اطلاعات GDMS  استانهای خراسان با سازمان زمین شناسی کشور (داده هایETM+,IRS )
 •  تهیه گزارش سنجش از دور شهرستان های خراسان رضوی و شمالی شامل سبزوار، کاشمر، جوین، جغتای، خلیل‌آباد، بردسکن، تایباد، قوچان، جاجرم، اسفراین، تربت حیدریه، زاوه، تربت جام
 • پردازش داده های ماهواره ای حوضه کشف رود و زیر حوضه های مربوطه به هدف تفکیک کارست ها در این حوضه و در این رابطه همکاری با پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " تفکیک واحدهای کارستی حوضه کشف رود با استفاده از تکنیک سنجش از دور"
 • پرداش داده های ماهواره ای پهنه خوسف
 • تسلط به کار با نرم افزارهای Erdase، PCI Geomatica، Envi، Arc map، Ermapper
 • تسلط به تحلیل طیفی داده ها و آشنایی کار با داده های هایپراسپکترال

برخی از دوره های آموزشی گذرانده شده:

 • دوره آموزشی Access 2000
 • مفاهیم پایه فنآوری اطلاعات
 • صفحه گسترده ها
 • ارائه مطلب
 • واژه پردازها
 • استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
 • بانک اطلاعاتی
 • اطلاعات و ارتباطات
 • دورسنجی و آنالیز طیفی داده ها و کار با Envi
 • داده های ماهواره ای استر
 • تصحیح داده ها و کار با نرم افزار Erdas,Geomatica
 • سنجش از دور
 • Geological knowledge with ontologies ِDec. 20th. 2009
 • روش شناسی و تکنیک های تحقیق
 • GIS مقدماتی
 • مبانی تهیه نقشه های بزرگ مقیاس
 • نرم افزارهای پترولوژی
 • میراث زمین شناختی ژئوتوریسم و ژئوپارک
 • رسم ستون چینه شناسی با نرم افزار Corel draw
 • روش های پردازش پیشرفته تصاویر در زمین شناسی
 • مدیریت دانش سازمانی
 • بهداشت حرفه ای و خطرات تهدید کننده سلامت اداری
 • رزومه نویسی
 • کاربرد دیرینه مغناطیس و AMS در زمین شناسی
 • مقاله نویسی ISI
 • جذب اتمی
 • پردازش داده های ماهواره ای Aster
 • Google Earth
 • سنجش از دور
 • GIS مقدماتی
 • ژئوتوریسم، ژئوپارک و آشنایی با عکاسی
 • آموزش توجیهی/حفاظتی
 • دورکاری
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • اصلاح الگوی مصرف
 • پایه های تحول در نظام اداری کشور
 • ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد
 • نظام هدفمند کردن یارانه ها
 • سیاست های کلی نظام اداری کشور
 • پردازش داده های هایپراسپکترال

عضویت در کارگروه های مرتبط

 • همکاری با پیک خبری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
 • عضویت در کارگروه زمین شناسی پزشکی استان
 • دبیر کارگروه مطالعات کاربردی و توسعه پژوهش های دانش بنیان سازمان زمین شناسی-مرکز مشهد
 • عضویت در کارگروه زمین شناسی زیست محیطی شورای راهبردی مخاطرات کشور
 • عضویت در کارگروه زمین شناسی کشاورزی استان و فعالیت در 4 حوزه آلودگی منابع آب و خاک، فرسایش، اصلاح کننده های معدنی، ژئوماتیکس و بانک داده ها
 • عضویت در کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روش ها و فعالیت در 3 حوزه ژئوشیمی زیست محیطی، لیتوژئوشیمی و ژئوبوتانی
 • همکاری در تنظیم و عقد تفاهم نامه با اداره کل حفاظت محیط زیست استان، جهاد کشاورزی استان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عضویت در کارگروه پژوهش و انتشارات سازمان زمین شناسی
 • همکاری با کارگروه  پارک موزه علوم زمین 
 • همکاری با کارگروه روابط عمومی، آموزش و اطلاع رسانی و ارائه دهنده طرح 5S در سازمان

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری