محبوبه پرورش

تعداد بازدید: 1
print

نام و نام خانوادگی: محبوبه پرورش
سوابق آموزشی
کار شناسی
رشته تحصیلی: زمین شناسی
دانشگاه بیرجند (2 سال بصورت مهمان: دانشگاه فردوسی مشهد)
عنوان پایان نامه: تحلیل ساختاری و لیتولوژیکی کوه های جنوب شرق بیرجند (رزگ) به راهنمایی آقایان دکتر محمد حسین زرین کوب و دکتر محمد مهدی خطیب
کار شناسی ارشد
رشته تحصیلی: پترولوژی
دانشگاه شاهرود
عنوان پایان نامه: پترولوژی و ژئوشیمی ولکانسیم سنوزوئیک کوهسرخ کاشمر با نگرشی بر ژئوشیمی و آلودگی منابع آب به راهنمایی و مشاوره آقایان دکتر حسین مهدیزاده شهری، دکتر غلام عباس کاظمی و دکتر سعید سعادت  
دکتری (دانشجو)
رشته تحصیلی: زمین شناسی اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
فعالیت های علمی- پژوهشی
رتبه ها و تقدیر نامه ها 
- پژوهشگر برتر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1393
- دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی 
- دریافت2 لوح تقدیر از رئیس مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
- دریافت لوح تقدیر از دبیر علمی و دبیر اجرایی سی و دومین گردهمایی علوم زمین
- دریافت 3 لوح تقدیر از مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
- دریافت یک لوح تقدیر از مسئول دورسنجی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
گواهینامه های علمی
- دریافت گواهینامه داوری مقالات در دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی؛ مشهد
- دریافت گواهینامه داوری مقالات سی و دومین گردهمایی علوم زمین
- دریافت گواهینامه تدریس در دانشکده طب سنتی مشهد
- دریافت گواهینامه ارائه کارگاه پاکسازی محیط زیست در سازمان زمین شناسی
طرح ها و پروژه های پژوهشی
- مجری فنی طرح "مطالعات ژئوشیمی منطقه کاشمر-بردسکن با نگرش ویژه بر ژئوبوتانی و گیاهان دارویی منطقه" با کد پروژه 1041-183-93
- پیشنهاد دهنده و همکار اصلی طرح "بررسی نهشته های توفی زیرپهنه سبزوار به منظور امکان سنجی استفاده از آن در پاک سازی منابع آب و خاک آلوده" با کد پروژه 1047-183-93 
- همکار اصلی طرح "زمین شناسی کشاورزی مناطق کارستی و غیرکارستی؛ مطالعه موردی: شهرستان های مشهد و کاشمر" با کد پروژه 1018-183-94 
تألیف و ترجمه
- پرورش. م.، سعادت. س. (1391). روش های کاربردی پاک سازی آلاینده های زیست محیطی. انتشارات سخن گستر. مشهد. 216 صفحه 
- طاهری، ج.، پرورش، م.، تاجبخش، س. شجاعی کاوه، ن.، احمدی روحانی، ر. (1395). موزه، راهبردها و ضرورت ها. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
- احمدی روحانی، ر.، پرورش دربندی، م. (1392). واژه نامه تخصصی سنجش از دور. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 400 صفحه
- پرورش، م. (1395). گزارش دورسنجی پهنه خوسف. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 290صفحه
- پرورش. م. (1380). پراکندگی جغرافیایی بیماری ها در منطقه شمال شرق. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(گزارش داخلی). 55صفحه 
- پرورش. م. (1387). متالوفیت ها، گیاهان فلز دوست. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(گزارش داخلی). 48صفحه 
- پرورش. م. (1392). گزارش دورسنجی کشف رود. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 69صفحه
- پرورش. م. (1392). گزارش دورسنجی شهرستان تایباد. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 60صفحه
- پرورش. م. (1392). پردازش اطلاعات ماهواره ای شاهرخ (زوزن). سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 57صفحه
- پرورش، م. (1392). گزارش دورسنجی کشف رود. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 69صفحه
- پرورش، م. (1391). روش های استخراج تدریجی کروم و جدایش کروم III از کروم IV. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(گزارش داخلی). 28صفحه 
- پرورش، م. (1383). پتانسیل های کاری در زمینه محیط زیست در استان. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(گزارش داخلی). 45صفحه
مقالات 
1-پرورش، م.، مهدیزاده شهری، ح.، سعادت، س.، کاظمی، غ. (1386). بررسی عناصر آلاینده فلزی و شبه فلزی در منابع آب منطقه کوهسرخ کاشمر. مجموعه مقالات یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. مشهد
2- پرورش، م.، مهدیزاده شهری، ح.، سعادت، س. (1385). بررسی خاستگاه و توزیع آرسنیک در منابع آب منطقه کوهسرخ. مجموعه مقالات بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین. تهران
3- پرورش، م. (1393). کانی ها؛ فرآیندهای متابولیکی و کاربرد آن ها در داروسازی. مجموعه مقالات سی و سومین گردهمایی علوم زمین. تهران
4-  پرورش، م.، مهدیزاده شهری، ح.، سعادت، س. (1386).  ژئوشیمی و ولکانیسم سنوزوئیک منطقه کوهسرخ کاشمر. مجموعه مقالات یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. مشهد 
5-  علوی نژاد، ا.، سعادت. س.، پرورش. م. (1393). پراکنش زیستی آرسنیک در منطقه معدنی چلپو (شمال شرق ایران). سی و سومین گردهمایی علوم زمین. تهران
6- پرورش، م.، مهدیزاده شهری، ح.، سعادت، س. (1385). بررسی پتروگرافی کانی پرهنیت در واحدهای آذرین منطقه کوهسرخ. مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی. بیرجند
7- علوی نژاد، ا.، سعادت. س.، پرورش. م. (1393). توزیع زیستی نیکل در منطقه معدنی چلپو (شمال شرق ایران). دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی دانشگاه آزاد، 30 اردیبهشت، مشهد.
8- پرورش، م. (1395). مقایسه داده های لندست8 (OLI) و لندست7 (ETM+)در تعیین مرز واحدهای زمین شناسی و ساختارهای خطی؛ مطالعه موردی: محدوده 1:100000 بیرجند (خراسان جنوبی). سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
9- محبوبه پرورش، هانیه شریفی، محسن اکبری مقدم، سحرناز تاجبخش، سعید سدید، مصطفی فیض. (1395). الگوی توزیع زیستی فلزات و شبه فلزات در محدوده معدنی چلپو (کوهسرخ کاشمر). سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
10- Parvaresh. M., Saadat. S., Mehdizadeh. H., Abedi. A. (2008). Arsenic contamination in the water resources of Kouhsorkh (Kashmar) area, NE Iran. 2nd International congress Arsenic in the environment. Valencia. Spain

11- Tabasi. S., Abedi. A., Najafpour. A., Parvaresh. M. (2009). Medical geology studies on the arsenic polluted area of Kouhsorkh, NE Iran. 3rd Hemispheric Conference on Medical Geology

12- Tabasi. S., Abedi. A., Parvaresh. M. (2009). Mineral-geochemical investigation in order to determine the arsenic bearing mineral in the stream sediments at the Kuhsorkh polluted area, NE Iran. Goldschmidt Conference
13- Tabasi. S., Abedi. A., Parvaresh. M. (2009). Arsenic contamination of sediments at Kouhsorkh area (North-East Iran). International symposium on Mineralogy Environement and Health
 عضویت در کارگروه های مرتبط
- همکاری با پیک خبری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
- عضویت در کارگروه زمین شناسی پزشکی استان
-دبیر کارگروه مطالعات کاربردی و توسعه پژوهش های دانش بنیان سازمان زمین شناسی-مرکز مشهد
-عضویت در کارگروه زمین شناسی زیست محیطی شورای راهبردی مخاطرات کشور
- عضویت در کارگروه زمین شناسی کشاورزی استان و فعالیت در 4 حوزه آلودگی منابع آب و خاک، فرسایش، اصلاح کننده های معدنی، ژئوماتیکس و بانک داده ها
-عضویت در کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روش ها و فعالیت در 3 حوزه ژئوشیمی زیست محیطی، لیتوژئوشیمی و ژئوبوتانی
- همکاری در تنظیم و عقد تفاهم نامه با اداره کل حفاظت محیط زیست استان، جهاد کشاورزی استان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- عضویت در کارگروه پژوهش و انتشارات سازمان زمین شناسی
- همکاری با کارگروه  پارک موزه علوم زمین 
- همکاری با کارگروه روابط عمومی، آموزش و اطلاع رسانی و ارائه دهنده طرح 5S در سازمان
سایر فعالیت ها
- همکاری در تهیه اطلس زمین شناسی پزشکی کشور
- تهیه نمایه های موضوعی علوم زمین در بخش فصلنامه ها، مقالات و پایان نامه ها
-همکاری با دانشگاه  های  مشهد در تدریس دروس مرتبط با طب سنتی و بیابان زدایی و تعریف موضوع پایان نامه های زیست محیطی بطور پاره وقت و غیر رسمی
• مشاوره پایان نامه با عنوان "مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمیایی رسوبات مناطق آلوده به آرسنیک کوهسرخ کاشمر: با نگرشی بر زمین شناسی پزشکی" (دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود)
• مشاوره پایان نامه با عنوان "ارزیابی آلودگی احتمالی آرسنیک در اطراف محدوده کانسار طلای طرقبه مشهد"  (دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود)
• ارائه طرح موضوع پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با عنوان اثرات ژئومورفولوژی زیست محیطی حاصل از معدنکاری، مطالعه موردی معدن طلای کوهسرخ کاشمر و مقایسه آن با معدن بردسکن و همکاری با ایشان
سنجش از دور
- همکاری با گروه دورسنجی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و در این رابطه:
- همکاری در تهیه عکس نقشه رقومی استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با مقیاس 1:250.000 با استفاده از داده های لندست ETM+
- همکاری در تهیه داده رقومی یکپارچه IRS  استان های خراسان شمالی و خراسان جنوبی
- پردازش تصاویر ماهواره ای مربوط به نقشه های زمین شناسی 1:25000 و 1:100000 شامل: سیدآباد، میرآباد، خنجری، بار، لارهنگ، کلاته سرخ، محله وسط، کوه سیاهان، انابد1، خلیل آباد، مزرعه نقره، اسپاخو، چل‌باش، درگز و کودگان و...
- پردازش تصاویر ماهواره ای مربوط به محدوده های معدنی و اکتشافی بیش از 50 مورد: ده خطیب، نیان، کلاته تازی، هلاک آباد، نور ده، تجرود، ریزآب، خنجری، انابد، چاه سنگر، کلاته سرخ، سنگرد، شرق نیان، گیوشاد، میامی، زوزن، کلاته محمداسد، شاهرخ، بجستان، بالازرد، رباط قره بیل، سنخواست، کودگان و...
- همکاری در پردازش داده های دورسنجی مراکز استانهای خراسان  شهرهای مشهد، بیرجند و بجنورد در مقیاس 1:25000
- همکاری با طرح تحلیل طیفی و تولید عکس نقشه های مربوطه استان خراسان رضوی
- همکاری در تهیه اطلاعات دورسنجی بانک اطلاعات GDMS  استانهای خراسان با سازمان زمین شناسی کشور (داده هایETM+,IRS )
- تهیه گزارش سنجش از دور شهرستان های خراسان رضوی و شمالی شامل سبزوار، کاشمر، جوین، جغتای، خلیل‌آباد، بردسکن، تایباد، قوچان، جاجرم، اسفراین، تربت حیدریه، زاوه، تربت جام
- پردازش داده های ماهواره ای حوضه کشف رود و زیر حوضه های مربوطه به هدف تفکیک کارست ها در این حوضه و در این رابطه همکاری با پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " تفکیک واحدهای کارستی حوضه کشف رود با استفاده از تکنیک سنجش از دور"
- تسلط به کار با نرم افزارهای Erdase، PCI Geomatica، Envi، Arc map، Ermapper
برخی از دوره های آموزشی گذرانده شده
دوره آموزشی Access 2000
مفاهیم پایه فنآوری اطلاعات
صفحه گسترده ها
ارائه مطلب
واژه پردازها
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
بانک اطلاعاتی
اطلاعات و ارتباطات
دورسنجی و آنالیز طیفی داده ها و کار با Envi
داده های ماهواره ای استر
تصحیح داده ها و کار با نرم افزار Erdas,Geomatica
سنجش از دور
Geological knowledge with ontologies ِDec. 20th. 2009
روش شناسی و تکنیک های تحقیق
GIS مقدماتی
مبانی تهیه نقشه های بزرگ مقیاس
نرم افزارهای پترولوژی
میراث زمین شناختی ژئوتوریسم و ژئوپارک
رسم ستون چینه شناسی با نرم افزار Corel draw
روش های پردازش پیشرفته تصاویر در زمین شناسی
مدیریت دانش سازمانی
بهداشت حرفه ای و خطرات تهدید کننده سلامت اداری
رزومه نویسی
کاربرد دیرینه مغناطیس و AMS در زمین شناسی
مقاله نویسی ISI
جذب اتمی
پردازش داده های ماهواره ای Aster
Google Earth
سنجش از دور
GIS مقدماتی
ژئوتوریسم، ژئوپارک و آشنایی با عکاسی
آموزش توجیهی/حفاظتی
دورکاری
قانون مدیریت خدمات کشوری
اصلاح الگوی مصرف
پایه های تحول در نظام اداری کشور
ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد
نظام هدفمند کردن یارانه ها
سیاست های کلی نظام اداری کشور
پردازش داده های هایپراسپکترال
پیام ها:

loader
لینک های تصویری