محسن اکبری مقدم

1396/10/20 تعداد بازدید: 3132
print
محسن اکبری مقدم

نام و نام خانوادگی: محسن اکبری مقدم

سمت: کارشناس زمین شناسی اداره زمین شناختی

سابقه فعالیت: اسفند ماه 1388 تا کنون

سوابق فعالیت:

کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1382

کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، 1385

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ژئوشیمیایی و پترولوژیکی گرانیتوئیدهای شمال غرب راوند با توجه به کانی سازی

سوابق اجرایی:

1- تهیه گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان کاشمر، سازمان زمین شناسی، 1389

2- تهیه گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان بردسکن، سازمان زمین شناسی، 1390

3- تهیه گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان خلیل آباد، سازمان زمین شناسی، 1391

4- مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان تربت جام، سازمان زمین شناسی، 1395

5- همکاری در نقشه 1:25.000 میرآباد سازمان زمین شناسی، م.نادری میقان، ه. شریفی، م.شیخ، م. اکبری، ن.شجاعی کاوه، م. بهره مند، آ. مافی و م. پرورش

6- همکاری در نقشه 1:25.000 سیدآباد، سازمان زمین شناسی، م.نادری میقان، م.شیخ، ه.شریفی، م. اکبری، ن.شجاعی کاوه، م. بهره مند، آ. مافی، ش. عباسیان، ن.کیمیایی و م. پرورش

7- همکاری در نقشه 1:25.000 کاشمر (1)، سازمان زمین شناسی، م. اکرمی، ع. طهوریان، ن. شجاعی، م. اکبری، م. شیخ، آ. مافی، م. بهره مند، ر. احمدی، ش. عباسیان

8- همکاری در نقشه 1:25.000 خلیل آباد (1)، سازمان زمین شناسی، م. اکرمی، م. اکبری، ه. شریفی و م. پرورش

9- تهیه نقشه زمین شناسی 1:25.000 مج، سازمان زمین شناسی، در دست تهیه، م. اکبری، م. بهره مند، ف. ملک دادی، آ. مافی، س. آزادبخت

فعالیت های علمی - پژوهشی:

1- ترجمه کتاب کانسارهای اورانیوم (طبقه بندی، ژنز و خاستگاه تکتونیکی)، محسن اکبری مقدم و رحیم دبیری، انواع کانسارهای اورانیوم، 1393

2- محسن اکبری مقدم و نعمت الله رشیدنژاد عمران، 1384، در آمدی بر پترولوژی توده های نفوذی و انکلاوهای مافیک در شمال غرب کاشان، بیست و چهارمین همایش علوم زمین

3- محسن اکبری مقدم و نعمت الله رشیدنژاد عمران، Relationship between petrology of granitoid rocks and mineralization in NW Kashan, Iran، 2006، ششمین کنفرانس بین المللی خاور میانه

4- محمد صفری و محسن اکبری مقدم، پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی( گرانیتوئیدی) برگه 1:25.000 کبودان، 1389، چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین

5- محمد صفری و محسن اکبری مقدم، اکتشاف ذخایر سولفید توده ای در منطقه کبودان، شمال بردسکن، 1389، بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری