محمد صفری

1396/10/24 تعداد بازدید: 3788
print
محمد صفری

نام و نام خانوادگی: محمد صفری

سمت: کارشناس اداره اکتشافات فلزی

سابقه فعالیت: 1379 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کارشناسی زمین شناسی

کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تربیت معلم تهران

دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی:

1. مسئول اجرا و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی - معدنی 1:20.000 خلیلان جنوب بیرجند (منطقه امید بخش معدنی مس)( کانسارهای ماسیو سولفید تیپ قبرسی و کانسار های مزو ترمال)

2. مسئول اجرا و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی- معدنی 1:25.000  تنورچه کاشمر(منطقه امید بخش معدنی طلا) ( کانسارهای اپی ترمال سولفید پائین و سولفید بالا)

3. مسئول و همکار در اجرا و تهیه گزارش زمین شناسی- معدنی 1:20.000  خونیک جنوب شرق بیرجند (منطقه امید بخش معدنی طلا) ( کانسارهای اپی ترمال سولفید پائین و سولفید بالا)

4. مسئول اجرا و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی - معدنی مطرآباد جنوب بجستان(منطقه امید بخش معدنی طلا) ( کانسارهای اپی ترمال سولفید پائین)

5. مسئول اجرای پروژه پی جویی شیت 1:100.000 گناباد

6. مسئول مطالعه  نمونه های طلادار کانی سنگین مربوط به لیسونیت های شرق ایران

7. مسئول مطالعه نمونه کانی سنگین ورقه های 100000/1 چهار فرسخ و بصیران

8. مسئول تهیه نقشه زمین شناسی 1:25.000 کبودان (شمال بردسکن)

9. مسئول پروژه پی جویی شیت 1:25.000 کبودان  (شمال بردسکن) ( کانسار های ماسیو سولفید تیپ کروکو  و ماسیو سولفید تیپ قبرسی و کانسارهای اپی ترمال)

10. مسئول پروژه اکتشافات عمومی آهن- طلا – مس- روی  و ...  کلاته تازی  (شمال بردسکن)( کانسار های ماسیو سولفید تیپ کروکو و اپی ترمال )

11. مسئول پروژه اکتشافات عمومی آهن- طلا – مس کلاته شجاع (شمال بردسکن) )( کانسار های ماسیو سولفید تیپ کروکو)

12. مسئول پروژه اکتشافات تفضیلی آهن- طلا – روی - مس کلاته شجاع (شمال بردسکن) (در دست انجام) )( کانسار های ماسیو سولفید تیپ کروکو)

13. مسئول پروژه اکتشافات تفضیلی طلا دامن قر (شمال بردسکن) (در دست انجام) )( کانسار های ماسیو سولفید تیپ کروکو  و کانسارهای  اپی ترمال سولفید پائین)

14. مسئول پروژه حفاری و لاگینگ و نمونه برداری 2500 متر گمانه در منطقه بردسکن زون تکنار( کانسار های ماسیو سولفید تیپ کروکو  و اپی ترمال سولفید پائین)

15. همکاری فعال در اجرا و تهیه نقشه و گزارش  زمین شناسی- معدنی 1:20.000 هیرد (منطقه امید بخش معدنی طلا) (کانسارهای  اپی ترمال  مرتبط با توده های نفوذی احیایی)

16. همکاری فعال در اجرا و تهیه گزارشات اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی 100000/1 زوزن

17. همکاری فعال در اجرا و تهیه گزارشات اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی 100000/1 طاهرآباد 

18. کارشناس همراه  در تهیه نقشه زمین شناسی 1:100.000 زوزن

19. همکاری در برداشت پروژه اکتشافات لیتوژئوشیمیایی طلا و انتیموان منطقه شوراب فردوس

20. همکاری فعال در اجرا ی پروژه پی جویی مواد اولیه سیمان درگز

21. همکاری در برداشت پروژه اکتشافات  ژئوشیمیایی شش ورقه 1:100.000 آیسک ، فردوس ، سه چنگی ، جنوب سه چنگی ، بیرجند ، ده سلم 

22. همکاری در پروژه بررسی معادن مس متروکه سرب و روی ازبک کوه

23. همکاری صحرایی با گروه ژئوفیزیک هوایی و گروه دورسنجی  سازمان زمین شناسی تهران در مناطق اکتشافی مختلف جنوب خراسان

24. ناظر گزارشات مرحله اول  مرحله دوم و مرحله سوم  انجام مطالعات ژئوفیزیک با استفاده از روش جریان القایی IP و مقاومت سنجی Rs در محدوده کلاته های تازی و شجاع بردسکن

25. ناظر در پروژه اکتشاف عمومی آهن طلادار بردسکن و عملیات ارزیابی ذخیره دپوی محدوده معدنی شمال بردسکن

26. ناظر برگه 100000/1 اکتشاف ژئوشیمیایی عشق آباد و سنگان

27. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی: تعیین ژنز کانسار آهن در منطقه کبودان بردسکن

28. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی: تعیین ژنز کانسار طلا ی شمال شرق سربرج شمال بردسکن

29. همکاری فعال در برداشت و  اجرای  پروژه اکتشافات سیستماتیک  ژئوشیمیایی برگه 100000/1 زدی ، شمال کشور تاجیکستان (سال 2010)
30. همکاری در بررسی مناطق امید بخش جنوب خراسان توسط جون انجلس فیلیپینی و تهیه گزارش Status Report on the South Khorasan Joint Study Project
31. همکاری در تهیه نقشه های زمین شناسی برگه های25000 /1 و رزقان ، اهر ، اشتون 1 و 2  منطقه آذربایجان غربی در معیت کارشناسان  چک و اسلوواکی  ( سال 1387)
32. همکاری با  شرکت  چینی کدا (Ceda) جهت انتخاب بیش از 25 تن مواده اولیه  کاشی گرانیتی از گستره 70 معدن یا محدوده معدنی استانهای خراسان بزرگ و یزد  برای فرمولاسیون در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی
فعالیت های علمی - پژوهشی:
1. پترولوژی و ژئوشیمی توده های ماگمایی جنوب بردسکن - ششمین همایش ا نجمن زمین شناسی   سال انتشار : 1381
2. پلوتونیسم ترشیرى در محدوده ورقه1:100000 زوزن در خاورگناباد - نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران: دانشگاه تربیت معلم    سال انتشار:  1384 
3. بررسی های اکتشافی بر روی ذخیره سولفید _توده ای درمنطقه خلیلان( جنوب غربی بیرجند)-  بیست و سومین گرد همایی علوم زمین  سال انتشار  1382  
4. جنوب باختری خواف چشم انداز جدیدی ازپتانسیل معدنی و توسعه اقتصادی-  اولین هما یش توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان خواف  سال انتشار 1382
5. طلای خونیک دستاورد اکتشافی جنوب خراسان – بیست و دومین گردهمایی علوم زمین سال انتشار 1382
6. معرفی کانی سازی های جدیدی از ذخایرسولفید توده ای درمنطقه کبودان (شمال بردسکن) با استفاده از روش آنالیز ویژگی و نقشه های عیار عنصری -  اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد سال انتشار  1389
7. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های نفوذی (گرانیتوئیدی)  برگه 1:25.000 کبودان - چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیشت وهشتمین گردهمایی علوم زمین، دانشگاه ارومیه ، سال انتشار 1389
8. معرفی کانی سازی های مس، سرب، روی، نقره، آهن، طلا، قلع، تنگستن و بیسموت در گستره نقشه زمین شناس – معدنی   برجوک– کلاته آهنی–  عباس آباد ( جنوب شرقی گناباد) - همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نورمشهد، سال انتشار 1389
9. اکتشاف ذخایر سولفید توده ای در منطقه کبودان بردسکن - بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین تهران، سال انتشار 1389
10. مقایسه آنومالی های طلا براساس  نمونه های بلگ ، رسوب آبراهه ای و کانی سنگین در کشور تاجیکستان - بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین تهران، سال انتشار 1389
11. مطالعه کانی سازی و رخداد ذخایر سولفید توده ای غنی از آهن شمال کبودان ( بردسکن) با استفاده از شواهد زمین شناسی کانسنگ و ژئوشیمی - دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه لرستان سال انتشار 1390
High-K calc – alkaline plutonism in Zouzan,NE of lut block, Eastern  Iran; an evidence for arc magmatism in Cenozoic , at Geological Society           Journal   of India , Mazhri S.A. , Safari M.
Petrogenesis of Zoozan pluton,NE of Lut, Eastern Iran, Goldschmidt Conference, Cezech, 2011 by: Mazhri S.A. , Safari M.
Relation Massive Sulfide Kuroko-Type  Deposits of Au-Fe Rich with"               Resurgence Calderas" and Brecciated – Rhyolitic domes In Kaboodan-                 Taknar area NE Iran, , at International  Geological Congress ,Australia                5 -   10 2012 Safari M. , Azmi H.
دستجات آنکلاومیکروگرانیتوئیدی در توده های نفوذی گرانیتی سیرانوادای مرکزی کالیفرنیا Obish O.t. , Mc nulty .A. , Vemon R.H. , lithos ,1997 (ترجمه: محمد صفری)
ماگماتیسم آلکالن متبط با فرآیند های کششی ترشیری – کواترنری در اروپای غربی و مرکزی Marjorie Wilson and Hilary Downes Gournal of petrology , vol. 32, part (ترجمه؛ غلامحسین بلوریان و محمد صفری) 1381 
ذخیره پلی متال(Cu, Zn,Au,Ag,Pb) تکنار : یک ذخیره جدید سولفید توده ای غنی از مگنتیت شمال شرق ایران Karimpour n.H. , Malekzadeh Shafaroudi A. , Journal of sciences, Iran  (ترجمه: محمد صفری)
  •   سرپرست اجرای پروژه اکتشاف سیستماتیک مواد معدنی و تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی برگه 1/50,000 بیرجند IV  ، استان خراسان جنوبی (در حال انجام)
  •   ناظر پروژه اکتشاف سیستماتیک مواد معدنی و تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی برگه 1/50,000 بیرجند II  ، استان خراسان جنوبی (در حال انجام)
  •   ناظر پروژه اکتشاف سیستماتیک مواد معدنی و تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی برگه 1/50,000 اسلام دشت، استان کردستان (در حال انجام)
 
توضیحات تکمیلی:
عضو رتبه 1 سازمان نظام مهندسی معدن در رسته پی جویی و اکتشاف 
بازرس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی (3 سال)
دبیر کار گروه صدور خدمات فنی و مهندسی
عضویت کارگروه متالوژنی و اکتشافات ناحیه ای
عضویت در کارگروه پارک موزه علوم زمین
  • سرپرست اداره اکتشافات غیرفلزی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (تیر 98 لغایت فروردین 99)
  • عضو هیئت مدیره تعاونی اعتبار زمین شناسی
  • عضویت در کمیته بررسی نقشه های زمین شناسی بزرگ مقیاس سازمان نظام مهندس معدن استان خراسان رضوی
  • عضویت در کمیته بررسی طرح های اکتشافی سازمان صنعت، معدن و تجارت
  • عضویت در کمیسیون گواهی کشف سازمان صنعت، معدن و تجارت

 

CURRICULUM VITAE

My Contact & Personal Information:

Date of Birth:                          

23, March, 1971

Place of Birth:                         

Gorgan, Iran

Nationality:                             

Iranian

Present Resident;                      

Iran

Visa Status:                                 

Rial

Gender:                                       

Male

Martial Status:                         

Married

Children                             

Two sons & 1 daughter

Email:

Petrolsaf@yahoo.com

Mobil:

09151006354

 

 

Education

2017- Now,  Geological student at Sciences college  of Tarbiat Modares University(Tehran Branch), with degree of  PhD in Economic Geology , Tehran city, Iran.

 

1998-2002 , Geological student at Sciences college  of Teacher Training University(Tehran Branch), Graduated) with degree of  Master in petrology , Tehran city, Iran.

 

1990-1994, Geological student at Sciences college  of Islamic Azad University(Shahroud Branch) , Graduated with degree of  Bachelor , Shahroud city, Iran.

 

Work Experience

2014- 2017 : Leader of Detailed Exploration Project based on Gold Deposit of Massive Sulfide Type in Daman Ghor of  Bardaskan(North East of Iran), Gold system related Felsic- Type Massive Sulfide Deposits of Fe-Au Rich / Low-S epithermal veins

 

2011- 2012 : Leader of Detailed Exploration Project based on Polymetal Deposit of Massive Sulfide(Felsic Type) in  Kelate Shojae of  Bardaskan(North East of Iran), Felsic- Type Massive Sulfide Deposits of Fe-Au Rich.

 

2010- 2011 : Leader of General Exploration Project based on Polymetal Deposit of Massive Sulfide(Felsic Type) in  Kelate Shojae of  Bardaskan(North East of Iran), Felsic- Type Massive Sulfide Deposits of Fe-Au Rich

 

2010- 2011 : Leader of General Exploration Project based on Polymetal Deposit of Massive Sulfide(Felsic Type) in  Kelate Tazi of  Bardaskan(North East of Iran), Felsic- Type Massive Sulfide Deposits of Fe-Au Rich & Low-S epithermal veins.

 

2010- 2011: Supervisor of Geophysic Studies with IP,RS Methods for Polymetal Deposit of Massive Sulfide(Felsic Type) in  Kelate Shojae  And Kelate Tazi or Kaboodan Area of Bardaskan(North East of Iran).

 

2010- 2011: Leader of preparing in Geological Map of  Kaboodan Sheet(1/25000 Scale) Bardaskan area(North East of Iran)

 

2010 - 2010 : Cooperation  at Geochemical Systematic Exploration  Project of  Zedi Sheet (1/100000 Scale), Takfan area(North Tajikistan)

 

2009- 2010 : Leader of Prospecting Project for Au Mining Target of Kaboodan Sheet(1/25000 Scale) Bardaskan area(North East of Iran)

 

2007- 2011: Supervisor of Geochemical Systematic Exploration  Project of Sangan Sheet (1/100000 Scale)in Khaf area(East of Iran)

 

2006- 2007: Leader of preparing Geological Map of  Tanoorcheh Area(1/25000 Scale) Kashmar area(North East Iran)

 

2006- 2007: Leader of Prospecting Project for Au Mining Target of Tanoorcheh (1/20000 Scale)in Kashmar area(East Iran), Au Related Low-S epithermal veins

 

2005- 2006: Leader of preparing Geological Map of  Motr Abad Sheet(1/25000 Scale) Bajestan area(East Iran)

 

2005- 2006: Leader of Prospecting Project for Au Mining Target of Motr Abad (1/25000 Scale)in Bajestan area(East Iran) , Au,Zn,Pb  Related Low-S epithermal veins

 

2006- 2007: Leader of Reconnaissance  Project  of  Gonabad Sheet(1/100000 Scale) (North East Iran)

2006 : Cooperated in Pb-Zn Disused Mines Investigation  Project Ozbak Kuh Mountain in (East Iran)

 

2005- 2006: Cooperated in preparing Geological of Zoozan Sheet (1/100000 Scale)in Khaf area(East Iran)

 

2004- 2006: Cooperated in Geochemical Systematic Exploration  Project of Zoozan Sheet (1/100000 Scale)in Khaf area(East Iran)

 

2004- 2005 : Cooperated in Original  Material  Prospecting Project of Granitic Tile (1/100000 Scale) in Khorassan Province(East Iran)

 

 

2004- 2005 : Cooperated in Geochemical Systematic Exploration  Project of Taher Abad Sheet (1/100000 Scale)in Bajestan area(East Iran)

 

2004 : Cooperated (part time) in "Status Report on the South Khorasan Joint Study Project" in Khorassan Province(East Iran)

 

2003 : Cooperated in Original  Material  Prospecting Project of  Cement Factory in Daregaz area (North Iran)

 

2002- 2003 : Leader of preparing Geological Map of  Khalilan area(1/20000 Scale) Birjand area(East Iran)

 

2002- 2003 : Leader of Prospecting Project about Cu Mining Target of Khalilan (1/20000 Scale)in Birjand area(East Iran), Cyprus- type Massive Sulfide Deposits / Mesothermal vein

 

2002- 2003 : Leader of Prospecting Project about Au Mining Target of Khoonik (1/20000 Scale)in Birjand area(East Iran), Gold Related  High-S/Low-S epithermal System

 

2001- 2003: Cooperated in preparing Geological Map of  Hired area(1/20000 Scale) Birjand area(East Iran)

 

2001- 2003 : Cooperated in Prospecting Project about Au Mining Target of Hired (1/20000 Scale)in Birjand area(East Iran), Gold System Related Reduced intrusion

 

2001- 2002 : Cooperated in Geochemical Systematic Exploration  Project of Ayask Sheet (1/100000 Scale)in Ferdows area(East Iran)

 

2001- 2002 : Cooperated in Geochemical Systematic Exploration  Project of Ferdows Sheet (1/100000 Scale)in Ferdows area(East Iran)

 

2001- 2002 : Cooperated in Geochemical Systematic Exploration  Project of Se Changi Sheet (1/100000 Scale)in Birjand area(East Iran)

 

2001- 2002 : Cooperated in Geochemical Systematic Exploration  Project of Se Changi South Sheet (1/100000 Scale)in Birjand area(East Iran)

 

2000-2001 : Studying of Lisvenitic  Heavy Mineral Samples Under Binocular (East Iran)

 

2000 - 2001: Cooperated (Part Time) in Geochemical Systematic Exploration  Projects of Dehsalm, Birjand,  Sheets (1/100000 Scale)in Birjand area(East Iran)

 

PUBLICATIONS

High-K calc – alkaline plutonism in Zouzan,NE of lut block, Eastern Iran; an evidence for arc magmatism in Cenozoic , at Geological Society   Journal   of India , Accepted Mar. 2012 Mazhri S.A. , Safari M.

 

Presentation

- Relation between Massive Sulfide Kuroko-Type  Deposits of Au-Fe Rich and" Resurgence Calderas" and Brecciated – Rhyolitic domes In Kaboodan-Taknar area NE Iran, , at Geological International Congressin,  Australia, 2012 by; Safari M.* & Azmi H.**

-Petrogenesis of Zoozan pluton,NE of Lut, Eastern Iran, Goldschmidt Conference, Cezech, 2011 by: Mazhri S.A. , Safari M.

-Discovery of  Massive Sulfide Deposits on Kabudan area( North of Bardaskan),  at The 29th Symposium on Geosciences,Tehran,Geological Survey of Iran , 15 – 16 Feb. 2011, by; Safari M.

-Comparison Gold Anomalies Based on Stream Sediments, Heavy Minerals and BLEG Samples in Tajikistan Country, at The 29nd Symposium on Geosciences,Tehran,Geological Survey of Iran , 15 – 16 Feb. 2011, by; Azmi Hassan, Safari Mohammad, Jafari Mohammad, Sadid Saeid

W, Zn ,Cu elements in Borjouk-Kelate Ahani Pb , Fe Sn, , Ag ,Bi , Au -Introduce Mineralization of (SE Gonabad), at The Fourth National Geological Conference of Payame Noor University(PNU) Mashhad, Iran, 3-5 Nov. 2010, by; Safari M.

-Petrology and Geochemistry Intrusive  Massives  of  Kabudan Map(1:25.000 sheet)  in  North of  Bardaskan, , at The 14th Symposium of Geological Society and The 28nd Symposium on Geosciences,Geological Survey of Iran , 16 – 18 Seb. 2010, Orumie University ,Iran , AUG 2010, by; Safari M. & Akbari Moghaddam M. 

-Introduce New Mineralizationes of  Massive Sulfides Deposits on Kabudan area( North of Bardaskan) with using From Characteristic Analysis Method and Symbol mapping ,  at First Symposium of Economic Geological Society of Iran, Ferdowsi University of Mashhad ,Iran , AUG 2010, by; Safari M.

-Tertiary Plutonism In Zouzan 1: 100000 Sheet In Eastern Gonabad, at 9th Symposium of Geological Society of Iran, Tacher Training University Tehran, 30-31 AUG 2005, by; Amini S., Bolurian Gh., Safari M., Zareai R.  

-Exploration Investigations on The  Cu Massive Sulfide Deposit of Khalilan (Birjand Region), at The 23nd Symposium on Geosciences,Tehran,Geological Survey of Iran , 14 – 16 Feb. 2005, by; Safari M.

-Khoonik Gold Product of Exploratory The South Khorassan , at The 22nd Symposium on Geosciences,Tehran,Geological Survey of Iran , 16 – 18 Feb. 2004, by; Safari M. , Roushan Ravan J. , Azmi H.

-Western South of Khaf Area Is New View From Mining Potential and Economic Development, at The First Seminar on Development of Khaf, Iran , 10 – 11 December 2003, by; Taheri J. , Safari M. , Azmi H.  

 -Petrology and Geochemistry Magmatic Massive of South Bardaskan, , at 6th Symposium of Geological Society of Iran, Sahide Bahonar University of Kerman ,Iran , AUG 2002, by; Amini S., Safari M.

TRANSLATE

2002: Blourian Gh. , Safari M. Translated:  Tertiary—Quaternary Extension-Related Alkaline Magmatism in Western and Central Europe, by; Marjorie Wilson and Hilary Downes , Jurnal of Petrology ( 1991)32(4),811-849

2004: Safari M. Translated:  Microgranitoid Enclave Swarms in Granitic Plutons Central Sierra Nevada, California, by; Obisch O.T.  , Mc Nulty B.A., Vernon R. H. , Lithos 40(1997) 321- 339

2008: Safari M. Translated:   Taknar Polymetal (Cu-Zn-Au-Ag-Pb) Deposit: A New Type Magnetite- Rich VMS Deposit, Northeast of Iran, by; M.H. Karimpour* and A. Malekzadeh Shafaroudi , Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran(2005) 16(3): 239-254

 

Thesises

- Petrology and Geochemistry of Intrusive  Massives  at South Bardaskan(With View to Economic Potentials of area), by; Safari M., The Thesis  for Receiving  Degree of  Master, Teacher Training University(Tehran Branch), IRAN, 192 p., 2002

 

- Petrography and Petrology of Igneous Rocks in Kashmar area , by; Safari M., The Thesis  for Receiving  Degree of  Bachelor , Islamic Azad University(Shahroud Branch), Shahroud city, IRAN, 177 p., 1994

 

- Consulting thesis for an Economic Geology student about  Determining Geneses Of Iron Deposits in Kaboodan area , Bardaskan , Iran.

- Consulting thesis for an Economic Geology student about  Determining Geneses Of  Gold Deposits in Northeast Sarborj area , Bardaskan , Iran.

Skills

Languages: English ,  Persian

Computer Softwares: Microsoft Office(ICDL); Arc map, Auto cad Map, Spss, Surfer, Igypet, Map Source , Logplat,GCDkite, a little Gems, Geocalc, , Newpet, …..,

AWARDS

- Commendation from Minister''s substitute and Boss of Geological survey of Iran for Exploration Activities in South Khorassan province

- Commendation from Manager of Geological survey of Iran(northeast territory) about Exploration Activities in Bardaskan Area(twice)

 Miscellaneous

- Consulting thesis of  a student''s Economic Geology Master about  Determining Geneses Of Iron Deposits in Kaboodan area , Bardaskan , Iran.

- Consulting thesis of  a student''s Economic Geology Bachelor about  Determining Geneses Of  Gold Deposits in Northeast Sarborj area , Bardaskan , Iran.

- Designer Top 128 international designer of PIC32 challenge (semi-finals).

Judo competitor French Academy Champion, French Interregional Champion.

Robotics PIC32 challenge, Boe-Bot full kit, EUROBOT (competition of the European robots).

 

 

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری