محمد صفری

1396/10/24 تعداد بازدید: 2178
print
محمد صفری

نام و نام خانوادگی: محمد صفری

سمت: کارشناس اداره اکتشافات فلزی

سابقه فعالیت: 1379 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کارشناسی زمین شناسی

کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تربیت معلم تهران

دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی:

1. مسئول اجرا و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی - معدنی 1:20.000 خلیلان جنوب بیرجند (منطقه امید بخش معدنی مس)( کانسارهای ماسیو سولفید تیپ قبرسی و کانسار های مزو ترمال)

2. مسئول اجرا و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی- معدنی 1:25.000  تنورچه کاشمر(منطقه امید بخش معدنی طلا) ( کانسارهای اپی ترمال سولفید پائین و سولفید بالا)

3. مسئول و همکار در اجرا و تهیه گزارش زمین شناسی- معدنی 1:20.000  خونیک جنوب شرق بیرجند (منطقه امید بخش معدنی طلا) ( کانسارهای اپی ترمال سولفید پائین و سولفید بالا)

4. مسئول اجرا و تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی - معدنی مطرآباد جنوب بجستان(منطقه امید بخش معدنی طلا) ( کانسارهای اپی ترمال سولفید پائین)

5. مسئول اجرای پروژه پی جویی شیت 1:100.000 گناباد

6. مسئول مطالعه  نمونه های طلادار کانی سنگین مربوط به لیسونیت های شرق ایران

7. مسئول مطالعه نمونه کانی سنگین ورقه های 100000/1 چهار فرسخ و بصیران

8. مسئول تهیه نقشه زمین شناسی 1:25.000 کبودان (شمال بردسکن)

9. مسئول پروژه پی جویی شیت 1:25.000 کبودان  (شمال بردسکن) ( کانسار های ماسیو سولفید تیپ کروکو  و ماسیو سولفید تیپ قبرسی و کانسارهای اپی ترمال)

10. مسئول پروژه اکتشافات عمومی آهن- طلا – مس- روی  و ...  کلاته تازی  (شمال بردسکن)( کانسار های ماسیو سولفید تیپ کروکو و اپی ترمال )

11. مسئول پروژه اکتشافات عمومی آهن- طلا – مس کلاته شجاع (شمال بردسکن) )( کانسار های ماسیو سولفید تیپ کروکو)

12. مسئول پروژه اکتشافات تفضیلی آهن- طلا – روی - مس کلاته شجاع (شمال بردسکن) (در دست انجام) )( کانسار های ماسیو سولفید تیپ کروکو)

13. مسئول پروژه اکتشافات تفضیلی طلا دامن قر (شمال بردسکن) (در دست انجام) )( کانسار های ماسیو سولفید تیپ کروکو  و کانسارهای  اپی ترمال سولفید پائین)

14. مسئول پروژه حفاری و لاگینگ و نمونه برداری 2500 متر گمانه در منطقه بردسکن زون تکنار( کانسار های ماسیو سولفید تیپ کروکو  و اپی ترمال سولفید پائین)

15. همکاری فعال در اجرا و تهیه نقشه و گزارش  زمین شناسی- معدنی 1:20.000 هیرد (منطقه امید بخش معدنی طلا) (کانسارهای  اپی ترمال  مرتبط با توده های نفوذی احیایی)

16. همکاری فعال در اجرا و تهیه گزارشات اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی 100000/1 زوزن

17. همکاری فعال در اجرا و تهیه گزارشات اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی 100000/1 طاهرآباد 

18. کارشناس همراه  در تهیه نقشه زمین شناسی 1:100.000 زوزن

19. همکاری در برداشت پروژه اکتشافات لیتوژئوشیمیایی طلا و انتیموان منطقه شوراب فردوس

20. همکاری فعال در اجرا ی پروژه پی جویی مواد اولیه سیمان درگز

21. همکاری در برداشت پروژه اکتشافات  ژئوشیمیایی شش ورقه 1:100.000 آیسک ، فردوس ، سه چنگی ، جنوب سه چنگی ، بیرجند ، ده سلم 

22. همکاری در پروژه بررسی معادن مس متروکه سرب و روی ازبک کوه

23. همکاری صحرایی با گروه ژئوفیزیک هوایی و گروه دورسنجی  سازمان زمین شناسی تهران در مناطق اکتشافی مختلف جنوب خراسان

24. ناظر گزارشات مرحله اول  مرحله دوم و مرحله سوم  انجام مطالعات ژئوفیزیک با استفاده از روش جریان القایی IP و مقاومت سنجی Rs در محدوده کلاته های تازی و شجاع بردسکن

25. ناظر در پروژه اکتشاف عمومی آهن طلادار بردسکن و عملیات ارزیابی ذخیره دپوی محدوده معدنی شمال بردسکن

26. ناظر برگه 100000/1 اکتشاف ژئوشیمیایی عشق آباد و سنگان

27. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی: تعیین ژنز کانسار آهن در منطقه کبودان بردسکن

28. مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی: تعیین ژنز کانسار طلا ی شمال شرق سربرج شمال بردسکن

29. همکاری فعال در برداشت و  اجرای  پروژه اکتشافات سیستماتیک  ژئوشیمیایی برگه 100000/1 زدی ، شمال کشور تاجیکستان (سال 2010)
30. همکاری در بررسی مناطق امید بخش جنوب خراسان توسط جون انجلس فیلیپینی و تهیه گزارش Status Report on the South Khorasan Joint Study Project
31. همکاری در تهیه نقشه های زمین شناسی برگه های25000 /1 و رزقان ، اهر ، اشتون 1 و 2  منطقه آذربایجان غربی در معیت کارشناسان  چک و اسلوواکی  ( سال 1387)
32. همکاری با  شرکت  چینی کدا (Ceda) جهت انتخاب بیش از 25 تن مواده اولیه  کاشی گرانیتی از گستره 70 معدن یا محدوده معدنی استانهای خراسان بزرگ و یزد  برای فرمولاسیون در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی
فعالیت های علمی - پژوهشی:
1. پترولوژی و ژئوشیمی توده های ماگمایی جنوب بردسکن - ششمین همایش ا نجمن زمین شناسی   سال انتشار : 1381
2. پلوتونیسم ترشیرى در محدوده ورقه1:100000 زوزن در خاورگناباد - نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران: دانشگاه تربیت معلم    سال انتشار:  1384 
3. بررسی های اکتشافی بر روی ذخیره سولفید _توده ای درمنطقه خلیلان( جنوب غربی بیرجند)-  بیست و سومین گرد همایی علوم زمین  سال انتشار  1382  
4. جنوب باختری خواف چشم انداز جدیدی ازپتانسیل معدنی و توسعه اقتصادی-  اولین هما یش توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان خواف  سال انتشار 1382
5. طلای خونیک دستاورد اکتشافی جنوب خراسان – بیست و دومین گردهمایی علوم زمین سال انتشار 1382
6. معرفی کانی سازی های جدیدی از ذخایرسولفید توده ای درمنطقه کبودان (شمال بردسکن) با استفاده از روش آنالیز ویژگی و نقشه های عیار عنصری -  اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد سال انتشار  1389
7. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های نفوذی (گرانیتوئیدی)  برگه 1:25.000 کبودان - چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیشت وهشتمین گردهمایی علوم زمین، دانشگاه ارومیه ، سال انتشار 1389
8. معرفی کانی سازی های مس، سرب، روی، نقره، آهن، طلا، قلع، تنگستن و بیسموت در گستره نقشه زمین شناس – معدنی   برجوک– کلاته آهنی–  عباس آباد ( جنوب شرقی گناباد) - همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نورمشهد، سال انتشار 1389
9. اکتشاف ذخایر سولفید توده ای در منطقه کبودان بردسکن - بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین تهران، سال انتشار 1389
10. مقایسه آنومالی های طلا براساس  نمونه های بلگ ، رسوب آبراهه ای و کانی سنگین در کشور تاجیکستان - بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین تهران، سال انتشار 1389
11. مطالعه کانی سازی و رخداد ذخایر سولفید توده ای غنی از آهن شمال کبودان ( بردسکن) با استفاده از شواهد زمین شناسی کانسنگ و ژئوشیمی - دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه لرستان سال انتشار 1390
High-K calc – alkaline plutonism in Zouzan,NE of lut block, Eastern  Iran; an evidence for arc magmatism in Cenozoic , at Geological Society           Journal   of India , Mazhri S.A. , Safari M.
Petrogenesis of Zoozan pluton,NE of Lut, Eastern Iran, Goldschmidt Conference, Cezech, 2011 by: Mazhri S.A. , Safari M.
Relation Massive Sulfide Kuroko-Type  Deposits of Au-Fe Rich with"               Resurgence Calderas" and Brecciated – Rhyolitic domes In Kaboodan-                 Taknar area NE Iran, , at International  Geological Congress ,Australia                5 -   10 2012 Safari M. , Azmi H.
دستجات آنکلاومیکروگرانیتوئیدی در توده های نفوذی گرانیتی سیرانوادای مرکزی کالیفرنیا Obish O.t. , Mc nulty .A. , Vemon R.H. , lithos ,1997 (ترجمه: محمد صفری)
ماگماتیسم آلکالن متبط با فرآیند های کششی ترشیری – کواترنری در اروپای غربی و مرکزی Marjorie Wilson and Hilary Downes Gournal of petrology , vol. 32, part (ترجمه؛ غلامحسین بلوریان و محمد صفری) 1381 
ذخیره پلی متال(Cu, Zn,Au,Ag,Pb) تکنار : یک ذخیره جدید سولفید توده ای غنی از مگنتیت شمال شرق ایران Karimpour n.H. , Malekzadeh Shafaroudi A. , Journal of sciences, Iran  (ترجمه: محمد صفری)
توضیحات تکمیلی:
عضو رتبه 2 سازمان نظام مهندسی معدن در رسته پی جویی و اکتشاف 
بازرس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی
دبیر کار گروه صدور خدمات فنی و مهندسی
عضویت کارگروه متالوژنی و اکتشافات ناحیه ای
عضویت در کارگروه پارک موزه علوم زمین
پیام ها:

loader
لینک های تصویری