ناصر نعیمی قصابیان

1396/10/20 تعداد بازدید: 4672
print
ناصر نعیمی قصابیان

 نام و نام خانوادگی: ناصر نعیمی قصابیان

سمت: رئیس اداره مخاطرات زمین شناختی

سابقه فعالیت: بهمن 1377 تا کنون

تخصص: لرزه زمین ساخت، زمین ساخت فعال، دیرینه لرزه شناسی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، 1373

کارشناسی ارشد زمین ساخت، پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی، 1377

دکتری زمین شناسی- لرزه زمین ساخت و زمین ساخت فعال، دانشگاه بیرجند، 1395

عنوان پایان نامه کارشناسی: بررسی ژئومورفولوژی و وضعیت زمین ساختی در کپه داغ با نمره 19.50 به راهنمایی آقای دکتر ناصر رئیس السادات

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تاریخچه ی زمین ساختی و الگوی ساختاری بلوک طبس بر اساس محاسبه ی نرخ فرونشست حوضه با درجه ی عالی و نمره 19.50 به راهنمایی آقای دکتر عبداله سعیدی

عنوان رساله دکتری: الگوی دگرریختی برخوردی حاصل از برهم کنش ساختارهای متقاطع در شمال پهنه لوت با درجه ی عالی و نمره 20 به راهنمایی آقای دکتر محمد مهدی خطیب

سوابق اشتغال:

سال 77 تا 80: کارشناسی مسئول دروسنجی - گروه دورسنجی سازمان زمین شناسی کشور

سال 81 تا 83: مدیر دفتر بیرجند

سال 84 تا 86: کارشناسی مسئول دورسنجی در گروه دورسنجی مرکز مشهد

سال 87 تاکنون: کارشناس خبره تهیه ی نقشه های زمین شناسی در مقیاس های مختلف - کارشناس اداره مخاطرات

سوابق اجرایی:

1. تهیه نقشه زمین شناسی 100000: 1 غرب شکسته آبشاله ( مسئول فنی پروژه )

2. همکاری در تهیه نقشه 100000: 1 زمین شناسی ابریشم رود

3. همکاری در تهیه نقشه 100000: 1 زمین شناسی نوده

4. تهیه نقشه زمین شناسی ـ معدنی 20000: 1 جنوب بیرجند- آنومالی دهک( مسئول فنی پروژه )

5. تهیه نقشه زمین شناسی ـ معدنی 20000: 1آنومالی شماره 9 چهار فرسخ -دهن رود( مسئول فنی پروژه )

6. تهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 شاندیز( مسئول فنی پروژه )

7. تهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 گرینه( مسئول فنی پروژه )

8. تهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 بالاجوی( مسئول فنی پروژه )

9. تهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 درونه( مسئول فنی پروژه )

10. تهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 اسفشاد قاین( مسئول فنی پروژه )

11. تهیه نقشه زمین شناسی 100000: 1 شکسته آبشاله II( مسئول فنی پروژه )

12. همکاری در تهیه نقشه زمین شناسی 100000: 1 ابریشم رود

13. همکاری درتهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 لارهنگ

14. همکاری درتهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 کوه سیاهان سبزوار

15. همکاری درتهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 بوژمهران

16. همکاری درتهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 پیوه ژن

17. همکاری درتهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 طرقبه

18. همکاری درتهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 خرو واقع درجنوب بینالود

19. همکاری درتهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 قدمگاه واقع درجنوب بینالود

20. همکاری درتهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 مشهد4 

21. همکاری درتهیه نقشه زمین شناسی 25000: 1 مشهد5

22. تهیه عکس ـ نقشه ماهواره ای کل استان خراسان با دقت 100000: 1( مسئول فنی پروژه )

23. تهیه عکس ـ نقشه ماهواره ای گسلهای اصلی استان خراسان( مسئول فنی پروژه )

24. تهیه تصاویر ماهواره ای پروژه  جنوب خراسان شامل ورقه های بیرجند ـ مختاران ـ سهل اباد ـ بصیران ـ چهار فرسخ ـ ده سلم ـ چاه داشی ( مسئول فنی پروژه )

25. تهیه تصویر ماهواره ای کل پروژه جنوب خراسان ( مسئول فنی پروژه )

26. تهیه تصویر سه بعدی ماهواره ای لستان خراسان ( مسئول فنی پروژه )

27. تهیه تصاویر ماهواره ای نقشه زمین شناسی 25000: 1 مشهد( مسئول فنی پروژه )

28. تهیه تصاویر ماهواره ای نقشه های زمین شناسی 25000:  1طرقبه( مسئول فنی پروژه )

29. تهیه تصاویر ماهواره ای نقشه زمین شناسی 25000:  1شاندیز ( مسئول فنی پروژه )

30. تهیه تصاویر ماهواره ای نقشه زمین شناسی 25000: 1 ده غیبی ( مسئول فنی پروژه )

31. تهیه تصاویر  ماهواره ای نقشه زمین شناسی 25000: 1طرق( مسئول فنی پروژه )

1. بررسی های دورسنجی( ساختاری  معدنی) در ورقه 100000: 1 پاریز ( پروژه ارومیه ـ دختر )

2. بررسی های دورسنجی( ساختاری  معدنی) در ورقه 100000: 1 چهار گنبد ( پروژه ارومیه دختر )

3. بررسی های دورسنجی( ساختاری  معدنی) در ورقه 100000: 1 رفسنجان I( پروژه ارومیه ـ دختر )

4. بررسی های دورسنجی( ساختاری  معدنی) در ورقه 100000: 1 رفسنجانII ( پروژه ارومیه دختر )

5. بررسی های دورسنجی( ساختاری  معدنی) در ورقه 100000: 1 شهر بابک( پروژه ارومیه ـ دختر )

6. بررسی های دورسنجی( ساختاری  معدنی) در ورقه 100000: 1 بردسیر ( پروژه ارومیه دختر )

7. بررسی های دورسنجی( ساختاری  معدنی) در ورقه 100000: 1 جبال بارز ( پروژه ارومیه ـ دختر )

8. بررسی های دورسنجی( ساختاری  معدنی) در ورقه 100000: 1 سبزواران ( پروژه ارومیه دختر )

9. تهیه گزارش نقشه زمین شناسی 100000: 1غرب شکسته آبشاله II 

10. تهیه گزارش نقشه زمین شناسی ـ معدنی 20000: 1 جنوب بیرجند (آنومالی دهک)

11. تهیه گزارش نقشه زمین شناسی ـ معدنی 20000: 1 آنومالی شماره 9 چهار فرسخ 

( دهن رود) 

12. گزارش بررسی علت زمین لغزش در مانه ـ سلمقان شهرستان بجنورد

13. گزارش تعیین وضعیت زمین شناسی و ساختاری در ناحیه لرستان به منظور ساختن سد لیروک در ناحیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای 

14. تهیه گزارش وضعیت ساختاری و زمین شناسی بلوک طبس

15. تهیه گزارش زمین شناسی 25000: 1شاندیز

16. تهیه گزارش زمین شناسی 25000: 1گرینه

17. تهیه گزارش زمین شناسی 25000: 1بالاجوی

18. تهیه گزارش زمین شناسی 25000: 1درونه

19. تهیه گزارش زمین شناسی 25000: 1اسفشاد قاین

20. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 بیرجند ( طرح مقام معظم رهبری )

21. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 چهار فرسخ ( طرح مقام معظم رهبری )

22. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 بصیران( طرح مقام معظم رهبری )

23. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 آهنگران( طرح مقام معظم رهبری)

24. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 سهل آباد ( طرح مقام معظم رهبری )

25. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 مختاران ( طرح مقام معظم رهبری )

26. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 چاه داشی( طرح مقام معظم رهبری )

27. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 ده سلم( طرح مقام معظم رهبری)

28. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 خوسف( طرح مقام معظم رهبری)

29. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 سرچاه شور ( طرح مقام معظم رهبری )

30. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 فردوس ( طرح مقام معظم رهبری )

31. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 آیسک( طرح مقام معظم رهبری )

32. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 شارقنج( طرح مقام معظم رهبری)

33. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 سه چنگی( طرح مقام معظم رهبری )

34. بررسی های دورسنجی در ورقه 100000: 1 جنوب سه چنگی( طرح مقام معظم رهبری)

35. تهیه گزارشات زمین لرزه های  به وقوع پیوسته در سطح استان خراسان و سیستان وبلوچستان از جمله سرایان سیستان و بلوچستان، کاشمر، بردسکن، زهان قاین، سفیدسنگ-مشهدو....

سوابق علمی - پژوهشی:

1. ترجمه کتاب GLOBAL TECTONIC

2. ترجمه مقاله دکتر مهدی علوی  در مورد واحدهای چینه شناسی و الگوی ساختاری البرز

3. ترجمه مقاله دکتر مهدی علوی  در مورد زاگرس

4. ترجمه مقاله دکتر مهدی علوی  در مورد وضعیت ساختاری بینالود

1. ارائه یک مقاله در دومین همایش  رانش زمین در کردستان تیرماه 77 
2. ارائه دو مقاله بصورت سخنرانی در اولین انجمن زمین شناسی ایران الف) عوامل موثر در وضعیت مورفولوژی و مورفوتکتونیک ایالت ساختاری کپه داغ ب) عوامل موثر در رانش زمین در ایالت ساختاری کپه داغ
3. ارائه سه مقاله بصورت سخنرانی در هفدهمین کردهمایی سازمان زمین شناسی بهمن 1377
الف) محاسبه فرونشست کل و زمین ساختی بعنوان روشی نوین جهت سرکذشت زمین ساختی در حوضه ابدوغی                            ب ) بررسی تاریخچه زمین شناسی و زمین شاختی و تعیین پارامترهای مختلف استرین در بلوک طبس                                              ج ) نحوه محاسبه فرونشست کل و زمین ساختی 
4. ارائه چهار مقاله بصورت سخنرانی در هجد همین گردهمایی سازمان زمین شناسی بهمن 1378
الف) شناسایی انواع گسلها و تجزیه و تحلیل ساختاری آنها در ورقه 100000: 1چهار گنبد با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره ای tm و نیکروماتیک اسپات                  
ب) تجزیه و تحلیل حوضه رسوبی پروده  ـ آبدوغی با استفاده از منحنی های فرونشست زمین ساختی و کل
ج) تجزیه وتحلیل ایالت ساختاری بلوک طبس براساس تجزیه وتحلیل کینماتیکی چین ها
د) بررسیهای دورسنجی به منظور ردیابی سیستمهای مس و پورفیری در کمربند ولکانیکی ارومیه ـ دختر 
5.ارائه دو مقاله بصورت سخنرانی در نوزدهمین گردهمایی سازمان زمین شناسی بهمن 1379 
الف) تحلیل منحنی فرونشست کل و زمین ساختی در حوضه زغالدره پرورده ـ طبس و تاثیر آن بر روی زغالهای منطقه
  ب ) تجزیه و تحلیل ساختاری ـ زمین ساختی در جنوب خاوری کمربند آتشفشانی ارومیه دختر با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای لندست TM  و  spot‌‌‌
6. ارائه یک مقاله در بیستمین گردهمایی سازمان زمین شناسی بهمن 1389 تحت عنوان:
 الف) کاربرد باند حرارتی TIR در شناسایی گسلها در نقشه 100000: 1 ابریشم رود 
7. ارائه دو مقاله بصورت سخنرانی در بیست و یکمین گردهمایی سازمان بهمن 1381 
الف) برسیهای دورسنجی به منظور بارزسازی و تفکیک زونهای دگرسانی هیدروترمالی در جنوب خاوری کرمان                      
ب ) بررسی و تحلیل تغییر روند ساختاری و محاسبه پارامترهای استرین در چهار گوش 250000: 1 آبدوغی
8. ارائه دو مقاله بصورت سخنرانی در بیست و یکمین گردهمایی سازمان بهمن 1382 تحت عنوان :                                          الف) کاربرد روش کروستا و داده های سنجنده ETM در بارز سازی نواحی دگرسانی هیدروترمالی درمنطقه جنوب بیرجند ( محدوده اکتشافی خونیک)       
ب) بارز سازی دگرسانی لیستونیتی تیپ طلا دار با استفاده از روش دیفیولینیت و کروستا در پردازش تصاویر ماهواره ای در اقیولیت ملانژ جنوب خراسان 
9. ارائه دو مقاله در سال 1383 
الف) درانجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران 
ب) بیست و سومین گردهمایی سازمان زمین شناسی بهمن 1383
10. ارائه یک مقاله در سال 1385 در بیست و پنجمین گردهمایی سازمان زمین شناسی 1385 
11. ارائه مفاله بین المللی در سال 2007
در سمپوزیوم بین المللی تکامل حوضه های خاورمیانه
12. چاپ یک مقاله در سال 2006 در مجله تحقیقات ژئوفیزیک
Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 03439, 2006  تحت عنوان  
The Paleotethys collision zone in north eastern Iran
13. چاپ یک مقاله در Journal of Sciences Islamic Republic of IRAN (2010)
GEOHISTORY Analysis of the Tabas Block (Abdouughi- parvardeh basins)as seen from the late Triassic through Early certaceous Subsidence curves 
14. چاپ یک مقاله در سال 1388 در ژورنال رخساره های رسوبی دانشگاه مشهد 
15Journal of African Earth Sciences (Impact Factor 1.4)
Naimi-Ghassabian, N.,  Khatib , M. M.,  Nazari , H., Mahmoud-Reza Heyhat, M. R., 2015, Present-day tectonic regime and stress patterns from the formal inversion of focal mechanism data, in the North of Central East Iran Blocks, Journal of African Earth Sciences, 111, 113-126.doi:  dx.doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2015.07.018.
16-Geopersia (University of Tehran)
Naimi-Ghassabian, N.,  Khatib , M. M.,  Nazari , H., Mahmoud-Reza Heyhat, M. R., 2016, Fractal dimension and earthquake frequency-magnitude distribution, in the North of Central-East Iran Blocks (NCEIB), Geopersia (University of  Tehran). In press
17-Scientific Quarterly journal, Geoscinces(GSI)
Naimi-Ghassabian, N.,  Khatib , M. M.,  Nazari , H., Mahmoud-Reza Heyhat, M. R.,and Zahra GhasemiRezveh, 2016, Analysis of geometric and kinematic parametres of strain on the open gash vieins within the Boushad shear zone  (BirjandOphiolitic mélange, Eastern Iran, Scientific Quarterly  journal, Geocinces, 25,No. 100, 37-46.
18-Geodynamics Research Internatinal Bulletin(GRIB)
Khatib , M. M., Ghasemi- Rezveh, Z., Naimi-Ghassabian, N.,  2014,   An Anaysis of the Deformation process Based on Geometric and Kinematic in Boushad shear zone,
19-ارائه مقاله به صورت سخنرانی در  اولین همایش ملی زمین ساخت ایران(6 آذرماه 1392)
بازسازی وضعیت میدان های تنش وتکامل زمین ساختی درجنوب بیرجند براساس تجزیه وتحلیل دینامیکی شکستگی ها.
20- ارائه مقاله به صورت سخنرانی در  اولین همایش ملی زمین ساخت ایران(6 آذرماه 1392)
تحلیل مراحل دگرشکلی براساس خصوصیات هندسی وجنبشی عناصر ساختاری درپهنه ی برشی بوشاد(جنوب بیرجندخاور ایران)
21- ارائه مقاله به صورت سخنرانی در  دومین همایش ملی زمین ساخت ایران (19 آذرماه 1393)
تحلیل هندسی، جنبشی وتعیین پارامترهای استرین براساس رگه های کششی سیگموئیدال درپهنه ی برشی بوشاد.
تقدیرنامه ها:
تقدیرنامه به خاطر بیش از 50 مقاله ی علمی - پژوهشی، ISI و مقاله ی همایشی داخلی و خارجی
دریافت 10 لوح تقدیر از معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی کشور
دریافت 2 لوح تقدیر از مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه ی شمال شرق
دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر بابت نقشه ی برتر زمین شناسی 1:25000 بالاجوی در سال 1390
دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر بابت نقشه ی برتر زمین شناسی 1:25000 درونه در سال 1394
توضیحات تکمیلی:
- نماینده سازمان در طرح تدوین کتاب جغرافیای استان خراسان رضوی
- نماینده سازمان در کمیته حوادث غیر مترقبه استان
- نماینده سازمان در کمیته دورسنجی ورقه های 25000: 1 زمین شناسی
پیام ها:

loader
لینک های تصویری