ضوابط برگزاری رویداد

1397/02/26 تعداد بازدید: 1216
print

 ضوابط برگزاری رویداد

 

 

1- طر ح با علوم زمین و معدن و علوم بین رشته ای ارتباط داشته باشد.

 

2- پژوهشگر به موضوع اشراف داشته باشد.

3- به شناسایی و رفع یک معضل در زمینه علوم زمین و معدن منجر شود یا اینکه بازده اقتصادی داشته باشد و سبب اشتغال زایی در سطح استان یا کشور شود.

4- ایده در کشور نو و غیر تکراری باشد.

5-ایده کاربردی و متکی به توانمندی های داخلی باشد.

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری