مجموعه مقالات سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین، 11-10 اردیبهشت 1398، تهران

1399/09/19 تعداد بازدید: 2472
print
مجموعه مقالات سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین، 11-10 اردیبهشت 1398، تهران

 

- برداشت پایدار از منابع آب زیرزمینی

- زمین شناسی و مخاطرات طبیعی

- مروری بر اکتشاف آنومالی مغناطیسی ایران مرکزی و بررسی چالش های اکتشاف کانسارهای آهن پنهان

- مقایسه سرعت گسلش و سرعت امواج لرزه ای و اثرات آن در زمین لرزه های بزرگ ایران زمین

- پیامد های زمین شناسی تبادل متاسوماتیکی بین ردیف گوشته ای و ماگمای بازیک مهاجم

- تحلیل ارتباط کانه زایی با ساختارها با مدلسازی فرکتالی در کانسارهای ماگمایی و هیدروترمال

- معرفی اطلس های ملی پتانسیل مواد معدنی و زمین شناسی موضوعی ایران

- پایش ماهواره ای فرونشست دشت های کشور با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری

- تعیین منشا سیال بوسیله ایزوتوپ پایدار کربن بر روی رگچه های کربناته کانه دار در کانسار پورفیری هَمِچ، خراسان جنوبی (جنوب غرب بیرجند) 

- رخداد کانه زایی آهن و زمین شیمی چاهک لیدانک (جنوب غرب بردسکن، خراسان جنوبی)

- مطالعه میزان توزیع و غنی شدگی عناصر فلزی در منطقه علی آباد با استفاده از روش اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای

- مدلسازی وارون دوبعدی داده های گرانی با استفاده از ترکیب الگوریتم های ژنتیک و خوشه بندی میانگین-کا

- کاربردهای نوین تلفن های هوشمند در آنالیز کمی

- ریز دماسنجی میانبارهای سیال بر روی رگچه های استوکورک کوارتز در کانسار پورفیری هَمِچ، خراسان جنوبی (جنوب غرب بیرجند)

- ژئوشیمی عناصر نادرخاکی توالی چینه شناسی در کانسار روی و سرب احمدآباد

- روند تحولات سیالات کانه ساز از مس پورفیری میدوک تا کانسار رگه ای عناصر گرانبها و پایه لاطلا

- پتروگرافی و ژئوشیمی گابرو همراه با کانی سازی آهن- تیتانیم PBN ، ناحیه معدنی بافق، ایران مرکزی

- ارزیابی روش آزمون انتخاب در برآورد تمایل به پرداخت افراد در ارتباط با معدن کاری پایدار

- زمین شناسی و مطالعات مغناطیس سنجی در اکتشاف رخداد آهن چاه کلیدانک (جنوب غرب بردسکن، خراسان جنوبی)

- کانی شناسی، ساخت و بافت ، دگرسانی و کنترل کننده های کانه زایی در کانسار مس سلیمانیه، شمال شرق سبزوار

- کاربرد الگوریتم برآورد چگالی کرنل ( KDE ) در تشخیص داده های پرت چند متغیره اکتشافی

- تشخیص داده های پرت چند متغیره اکتشافی به کمک الگوریتم ضریب پرت بودن محلی (LOF)

- زمین شناسی – کانی سازی و بررسی داده های ژئوفیزیک به روش IP/RS ارغش- شمال شرق ایران

- وارون سازی سه بعدی داده های مغناطیسی محدوده معدنی تیغ نو آب

- بکارگیری جهت صحیح مغناطیدگی بدست آمده از برآوردگر جهت مغناطش کانسار برای وارون سازی بهتر

- کاربرد مستقیم داده های وارون لرزهای در پیش بینی فشار منفذی

- پیش بینی فشار منفذی با استفاده از سرعت وارون سازی لرزه ای در مخازن کربناته

- مدل سازی پتانسیل طلا- مس با استفاده از روش فازی پیوسته در ورقه 1:100000 شامکان

- بررسی لیچینگ کانی های مقاوم با استفاده از مایعات یونی

- کارایی روشهای سنتز سبز در تولید نانو سلنیم و مقایسه آن با روشهای مرسوم

- بررسی استحصال نقره فلزی از محلول نیتراته به روش کلریناسیون- سمنتاسیون

- کلسیناسیون منیزیت (MgCO3) افیولیت نائین و تشکیل منیزیا (MgO)

- سنتز نانوذرات فروسیلیکا با استفاده از سنگ معدن مگنتیت

- بازنگری سن سازند سرچشمه بر مبنای آمونیت ها در حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران

- مدل سازی کیفیت هیدروکربور موجود در ذخایر نامتعارف گازی: مطالعه موردی غرب استرالیا

- ویژگی های ساختاری پهنه گسلی ناحیه اؤزبویو از زون گسلی شمال آناتولی (ترکیه)

- مطالعه شیمی کانی آمفیبول در سنگ های اولترامافیک مشهد

- درجه حرارت و مکانیزم های تبلور مجدد دانه های کوارتز در ماسه سنگهای سازند خان

- پترولوژی و برخاستگاه رسوبات متوسط دانه ژوراسیک، جنوب غرب مشهد، ایران

- داینو سیست های کوریت سازند دلیچای در برش شمال شرق دره زو کوه اوزون، و مقایسه آن با دیگر برش های البرز مرکزی _ شرقی، کپه داغ و چمن بید

- مقایسه داده های آنالیز مغزه های حفاری میدان شانول با نتایج حاصل از تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی

- بررسی انواع تخلخل در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از لاگ VDL

- ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند مبارک در گستره شمال خاوری ایران ،کپه داغ

- شبیه سازی کیفیت هیدروکربور موجود در ماسه های متراکم

- ارزیابی دگریختی در فراگام گرفتاری اسماعیل آباد- نه (خاور ایران)

- مدل سازی تجربی زمین ساخت وارون؛ تاثیر تغییرات ضخامت و رسوب گذاری همزمان و پس از زمین ساخت

- تحلیل ریخت زمین ساختی منطقه کوه باران (خاور ایران)

- تحلیل ویژگیهای ساختاری ناودیس باران (خاور ایران)

- تحلیل هندسی-جنبشی گسل های رشته کوه کمر لشکرک-بارز، جنوب غرب کرغند (شمال غرب قاین)

- ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی کالدرای قره چای، شمال شرق سبزوار

- پتروگرافی، گوهرشناسی و ویژگیهای طیفهای رامان گوهرسنگ فیروزه (تورکوئیز) معدن میدوک

- برخاستگاه و هوازدگی سنگ مادر ماسه سنگ های نهشته های سیلورین بر اساس پتروگرافی، آنالیز مدال و ژئوشیمی عناصر اصلی در برش لجنو، بلوک لوت

- زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی سماخون، تربت جام، خراسان رضوی

- برآورد شوری و مکانیسم انتقال آبران شور تحت فشار به چاه های تولیدی گاز مطالعه موردی؛ شمال شرق ایران

- نشت پساب شهری و اثرات آن بر مقاومت برشی خاک

- تعیین مکانیسم جریان در چشمه های کارستی خراسان شمالی با استفاده از خصوصیات هیدروشیمیایی

- ارزیابی توسعه کارست در چشمه های کارستی خراسان شمالی با استفاده از خصوصیات فیزیکو شیمیایی

- تعیین منشأ و تکامل هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت گیسور، خراسان رضوی

- بررسی تأثیر توسعه شبکه فاضلاب شهری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی شهر مشهد

- تحلیلی بر وضعیت فعلی منابع و مصارف آب زیرزمینی در ایران

- طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور: سیاست گذاری ها، عملکردها، چالش ها و راهکارها

- بررسی همبستگی بین عدد نفوذ استاندارد (SPT) با حدود اتربرگ و چسبندگی خاک های ریزدانه شهر مشهد

- ارزیابی و صحت سنجی عدد نفوذ استاندارد در گمانه های ژئوتکنیکی دشت مشهد با استفاده از روابط تجربی

- با استفاده از خواص فیزیکی خاک ریزدانه (Cc) برآورد شاخص فشردگی اولیه

- تأثیر حرارت بر مقاومت برشی زهکش نشده رس کائولینیت

- تحلیل خطر زمین لرزه در گستره چاهک – موسویه (آرین شهر – خراسان جنوبی)

- تاثیر پساب شهری بر پارامترهای تحکیمی و هدایت هیدرولیکی و هدایت الکتریکی خاک

- مقدّمه ای بر راهکارهای مهم دوری از مخاطرات تقاطع گسل های فعّال با مسیر خطوط لوله نفت و گاز

- زمینه ژئوشیمیایی (Geochemical Background): تعاریف، ابهام ها، شیوه های محاسبه و کاربردها

- اثر تغییر اقلیم بر محیط های دریایی ایران

- هفت خوان استارتاپ (اصول راه اندازی استارت اپها) با تأکید بر علوم زمین

- معرفی و مقدمه ای بر اخلاق زمین (اخلاق کاربردی برای پژوهشگران علوم زمین)

- بررسی لزوم آموزش زمین شناسی به دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک و تاثیرات حذف آن از منابع کنکور ریاضی

- کاربرد منطق فازی در شناسایی و پهنه بندی خطر زمین لغزش

- پهنه بندی و ارزیابی ریسک آلودگی در باطله های سرب و روی تیپ سولفیدی-کربناتی

- پیش بینی پتانسیل آلودگی از باطله های ذخایر تیپ سولفیدی- کربناتی با روش استاتیکی

- مشخصه یابی نانوذرات معدنی در نمونه های خاک به روش استخراج حلالی جفت شده با sp-ICP-MS

پیام ها:

loader
لینک های تصویری