چکیده مقالات سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین

1396/04/19 تعداد بازدید: 2123
print

  

 • پدیده های ساختاری ناحیه کلمرد (غرب طبس) از نگاه ژئوتوریسم
 • نگاهی به ژئوتوریسم چشمه آبگرم شاهان گرماب شمال شرق شهرستان فریمان کم نظیر در جهان، بی نظیر در ایران
 • پتانسیل های ژئوتوریسم کانیون های جنی، سردر و تفتو از نگاه ژئوتوریسم (مطالعه موردی: شهرستان طبس)
 • پتروگرافی دانه های اائید سازند تیرگان واقع در برش شوراب (حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران)
 • مطالعات خواص سنجی و پرعیارسازی باطله های کارخانه کرومیت فرومد
 • بهینه سازی پارامتر های مؤثر بر جداکننده مولتی گراویتی در بازیابی باطله های کارخانه پرعیارسازی کرومیت فرومد
 • بررسی امکان سنجی فرآیند فلوتاسیون مس کم عیار قلعه زری
 • بررسی امکان کاهش عیار گوگرد کنسانتره آهن در مدار فلوتاسیون سنگان
 • مطالعات مقدماتی کانسار طلای خونیک
 • تعیین نرخ سایش لاینرهای آسیای خودشکن کارخانه فرآوری سنگ آهن سنگان
 • تهیه نقشه حساسیت پذیری کارست حوضه آبریز اخلمد با استفاده از مدل الکترا III
 • تحلیل پارامترهای موثر بر پایداری کارگاه استخراج جبهه کار بلند:مطالعه موردی معدن زغال سنگ پروده طبس
 • بررسی شرایط زیرسطحی و بافت خاک در دشت مشهد- چناران
 • بررسی تغییرات جانبی رودخانه کشف رود
 • ارزیابی کمی وکیفی آب های زیرزمینی دشت سده خراسان جنوبی
 • ارزیابی سیل خیزی شهر بیرجند با استفاده از معیارهای ژئومورفولوژی
 • کنکاشی بر زمین شناسی مهندسی و عوارض ژئومورفولوژیکی حاصل از فرونشست زمین در دشت نیشابور
 • اثر سیستم جمع آوری فاضلاب شهری مشهد بر آبخوان با استفاده از مدل ریاضی
 • مطالعات دورسنجی جهت تفکیک نواحی دگرسانی در برگه 1:50000 فردوس (خراسان جنوبی)
 • بررسی رخساره ها، عناصر ساختاری و مدل رسوبی رودخانه فاروب رومان واقع در شمال شرق نیشابور
 • پهنه بندی پتانسیل آلودگی طبیعی خاکهای استان خراسان جنوبی به فلزات سنگین (روی و کادمیوم)
 • بررسی زیست محیطی متغیرهای فیزیکوشیمیایی آب های زیرزمینی محدوده کانسار طلای خونیک، جنوب بیرجند
 • بررسی اثرات زمین شناسی و ژئو شیمیایی بر افزایش بهره هوشی ( مطالعه موردی: شهر چکنه از توابع نیشابور، شمال شرق ایران)
 • ارزیابی هیدروژئوشیمیایی منابع آبی سازند چمن بید (زون کپه داغ، شمالشرق ایران)
 • منشایابی و پراکنش فلزات سنگین در خاک و رسوبات سطحی اطراف معدن سنگ آهن سنگان، شمال شرق ایران
 • مطالعه نو زمین ساخت و مورفوتکتونیک منطقه سربیشه (خاور ایران)
 • مطالعه نحوه توزیع محورهای تنش در منطقه مگو، شمال غرب طبس بر اساس مکانیزم چین خوردگی ها
 • لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه در پهنه های گسلی موجود در جنوب شرق کوه های باقران (مزارکاهی)
 • شناسایی گسل های همدرد مسبب زمین لرزه های مخرب سده بیستم در خاور ایران
 • سازوکار گسلش و چین خوردگی در کپه داغ باختری
 • تکتونیک فعال در زون برخوردی سیستان بر پایه ی تحلیل مورفوتکتونیکی، مطالعه ی موردی حوضه ی آبریز بیرجند
 • تحلیل فعالیت های لرزه زمین ساختی در گستره شهر طبس
 • تحلیل فرکتالی و ارتباط بین شکستگی ها و زمین لرزه های فرازمین شتری در جنوب شرق طبس (استان خراسان جنوبی)
 • تحلیل رگه های کششی به عنوان نشانگرهای جهت برش در گرانیت های جنوب مشهد
 • تحلیل خطر زمین لرزه با استفاده از تحلیل آماری وGIS در منطقه دهک(خراسان جنوبی)
 • پهنه بندی خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی در گستره استان خراسان، مشهد
 • پهنه بندی خطر زمین لرزه به روش تحلیل سلسله مراتبی در منطقه دهک(خراسان جنوبی)
 • بررسی نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد اشکال کارستی در زون گسلی کارده,شمال شرق مشهد
 • بررسی شاخص های مرفومتری در منطقه حوض سفید(جنوب غرب سربیشه)
 • بررسی شاخص های ریخت زمین ساختی در راستای پهنه گسلی فرخی(شرق قاین-خراسان جنوبی)
 • بررسی ساختاری رسوبات پالئوتتیس شمال شرق فریمان با تاکید بر ساختار شکل پذیر
 • بررسی خطر زمین لرزه پهنه های گسلی جنوب شرق بیرجند ( فال ) به روش قطعی
 • اکتشافات ژئوشیمیایی و بررسی ژنز پلی متال سنگ بست ( شمال نقشه زمین شناسی 1:100000 فریمان) با تکیه بر آنالیزنوین دستگاهی
 • معرفی مرجانهای سازند شیشتو در برش الگو (شمال بلوک طبس)
 • معرفی مرجان های اسکلرکتینا سازند نایبند در دو برش حسن آباد و آبگرم (منطقه فردوس)
 • فرامینیفرای پالئوزن در برش علی حاجی، جنوب بیرجند
 • عمق سنجی دیرینه بر اساس شکل هندسی فرامینیفرهای پلانکتونیک در سازند آبدراز، برش قره سو، شرق حوضه رسوبی کپه داغ
 • سامانه جامع فسیل شناسی در موزه علوم زمین مشهد
 • تطابق زیست چینه ای نهشته های سفید چاه با سازند آب تلخ در برش حمام قلعه بر اساس نانو پلانکتون ها
 • پالئواکولوژی فرامینیفرهای کف زی ائوسن زیرین در برش آرک شمالی، خوسف، شرق ایران
 • بررسی کیفی لیتوسوم های رودیستی در پلاتفرم کربناته سانتونین در شمال بلوک لوت، منطقه بجستان ( برش مزار)
 • گزارش رخدادهای غیرهوازی اقیانوسی کرتاسه میانی از شرق کپه داغ
 • شواهد پالئواکولوژی بر اساس نانوفسیل های آهکی و تغییرات ایزوتوپی کربن δC13 و اکسیژن δO18 سازند آب تلخ در حوضه کپه داغ شرقی، برش چینه شناسی پاده
 • پالینولوژی و پالینواستراتیگرافی سازند سنگانه دربرش دهانه غلامان، مرکز حوضه کپه داغ
 • معرفی و بررسی رخساره ها و توالی های آتشفشانی گنبدهای آداکیتی نئوژن (نوار ماگمایی قوچان- اسفراین)، شمال شرق ایران
 • ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی منطقه سید مرتضی کاشمر
 • ژئوشیمی و پتروژنز آداکیت های ترشیری منطقه زیراچ، شمال بیرجند
 • زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی ولکانیک های قره چای-کلاته مالو،جنوب قوچان،استان خراسان رضوی
 • ریخت شناسی کانی ها و شیمی کلینوپیروکسن در گدازه های بالشی توالی خروجی ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران
 • ترموبارومتری و تفسیر جایگاه تکتونیکی متاپلیت های پی سنگ ایران مرکزی در منطقه لاخ برقشی (جنوب بردسکن)
 • پتروگرافی وآلتراسیون توده گرانیتوئیدی شمال کاشمر
 • پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعه سنگ های مافیک و الترامافیک دره انجیر(جنوب شرق مشهد)
 • پتروگرافی و آلترسیون سنگ های مافیک و اولترامافیک شرق دره انجیر (شمال شرق ایران )
 • پتروژنز توده های مافیک جنوب بردسکن
 • بررسی ژئوشیمیایی، پتروژنز و تعیین محیط تکتونو-ماگمایی سنگ های آتشفشانی شمال غرب خور (بیرجند)
 • بررسی پترولوژیکی توده گرانیتوئیدی چنار(جنوب غربی کاشمر) و جایگاه تکتونیکی آن
 • شناسایی و معرفی کانی زینک رزازایت در معدن قلعه زری بیرجند
 • سن سنجی U-Pb زیرکن سنگ های پلوتونیک زون تکنار، شمال شرق ایران
 • ارزشیابی شرایط تبلور و دگرسانی توده های مافیک جنوب بردسکن
 • تخمین گوگرد زغال سنگ به روش کوکریجینگ و شبیه سازی شرطی توام - معدن پروده 1 طبس
 • مطالعات کانه سازی و سیالات درگیر در کانسار رگه ای منطقه جنوب باختری سرخ کوه، بلوک لوت
 • مطالعات زمین شناسی، کانی شناسی و دگرسانی کانسار مس بهاریه (شمال شرق کاشمر)، منطقه فلززایی تکنار
 • ﮐﺎﻧﯽ شناسی، بافت و ساخت کرومیت های محدوده های میرمحمود، فیروزآباد) شمال سبزوار و مدل احتمالی تشکیل کرومیتیت ها
 • کانی شناسی و مینرال شیمی ذخیره آهن پیوه ژن، شمال شرق ایران
 • کانی شناسی و کانی سازی روی و سرب و پتانسیل معدنی محدوده اکتشافی خوسف
 • کانه زایی اپی ترمال طلا- مس در منطقه باغ قاضی، شمال غرب کاشمر
 • کانه نگاری، کانی شناسی و تکامل اندیس مس امیر آباد (باختر نیشابور)
 • شواهد شیمی کانی های کالک سیلیکات گارنت و پیروکسن در رخداد کانی زایی اسکارن آهن دردوی (جنوب شرق خواف)
 • شناسایی مناطق پرپتانسیل طلا و مس در ورقه 1:100000 فیض آباد به روش تلفیق فازی داده ها
 • ژئوشیمی و ژنز هماتیت در کانسار آهن ده زمان، جنوب غرب بردسکن
 • ژئوشیمی سنگها مافیک و اولترامافیک شرق دره انجیر (شمال شرق ایران )
 • تکوین زمین ساختاری منطقه کانسار آهن ده زمان، جنوب غرب بردسکن
 • تفسیر برداشت های ژئوفیزیکی(IP/RS و مغناطیس سنجی) به کمک داده های زمین شناسی، دگرسانی و کانی سازی در محدوده اکتشافی طرق(شمال غربی کاشمر)
 • ترکیب روش های رگرسیون خطی و کلاسه بندی K-Means به منظور شناسایی رفتار ژئوشیمیایی عناصر؛ مطالعه موردی: آنومالی A''''، معدن سنگان
 • پردازش و تفسیر کیفی داده های مغناطیسی در محدوده شرقی حنار بیرجند
 • بررسی منشا ایزوتوپی گوگرد در سولفید زائی سرب و روی رگه ای منطقه اکتشافی اسپهک در (زون کبوترکوه) شمال بلوک لوت -جنوب خاوری گناباد
 • معرفی کانی زایی مس-مولیبدن پورفیری منطقه چاه زاغو-پنهانی، جنوب بیرجند

 برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری