چکیده مقالات چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

1396/04/19 تعداد بازدید: 1399
print

 

 • مطالعه کانی زایی طلا، مس و روی در منطقه بالازرد، غرب شهرستان نهبندان
 • مقایسه کانی زایی مس – طلا در منطقه اکتشافی رحیمی با کانسارهای شناخته شده IOCG در دنیا و ایران
 • کانی شناسی و ژئوشیمی توده های نفوذی شرق روستای تیمنک، استان خراسان رضوی
 • نگرشی بر خاک های صنعتی شمال غرب خور، خراسان جنوبی
 • دگرسانی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) شرق نجم آباد (گناباد)
 • تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی از طریق محاسبه کرنش حجمی در محدوده اکتشافی چشمه خوری (شمال غرب بیرجند)
 • کاربرد آزمون مولفه های اصلی در تفکیک ژئوشیمیایی عناصر بالقوه سمی در سنگ های کانه زای محدوده ی معدنی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام
 • بررسی های ژئوشیمیایی عدسی های کرومیت در افیولیت ملانژهای شمال تربت حیدریه، (رباط سفید) شرق ایران
 • بررسی های کانی شناسی، دگرسانی و دگرگونی در سنگ های آتشفشانی و نیمه آتشفشانی دو کوهه (جنوب خاوری خوسف) و آنکلاوهای آن
 • بررسی دگرسانی در سنگ های آتشفشانی ترشیری منطقه بیرجند – خوسف
 • زمین شناسی و مشخصات بستر کربناته سرب و روی اخلمد، غرب چناران، البرز شرقی، ایران
 • زمین شناسی و کانی سازی کانسار طلای شماره 3 در ناحیه معدنی هیرد (جنوب بیرجند)
 • زمین شناسی، پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد
 • بررسی دگرسانی های اسیدسولفات و آرژیلیک در منطقه کوه شاه، جنوب باختر بیرجند
 • پترولوژی و پتروژنز گرانیتوئید نوع A توده های برمانی و سرخر در ناحیه سنگان، خواف، خراسان رضوی
 • مطالعات ژئوشیمیایی سنگ های آتشفشانی منطقه چشمه خوری (شمال غرب بیرجند)
 • بررسی پتانسیل های معدنی در گدازه های آلکالن جوان شمال شرق نهبندان
 • زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی سازی محدوده اکتشافی شمال روستای ازغند، غرب تربت حیدریه
 • پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری منطقه گلاب (سربیشه، خاور ایران)
 • مطالعه ژئوشیمی و دگرسانی در محدوده ی کوه کمرمرد، شمال خاوری کاشمر – خراسان رضوی
 • مطالعه پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی سنگ های ولکانیک دو کوهه (جنوب شرق سه قلعه)
 • بهره گیری از تکنیک سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای TM در شناخت دگرسانی ها و سنگ های جنوب نامق – شمال خاوری کاشمر – خراسان رضوی
 • کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده شرق کیبرکوه (خواف)
 • بررسی اندیس معدنی علی بیگ بردسکن با استفاده از روش مغناطیس سنجی
 • مطالعه زمین شناسی، پتروگرافی و دگرسانی سنگ های آتشفشانی شرق سربیشه (شرق ایران) با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی آنها
 • مطالعه زمین شناسی، آلتراسیون و کانی زایی منطقه شمال غرب گناباد
 • تعیین لایه های آبدار و سنگ کف دشت قائن به روش مقاومت سنجی
 • کانی سازی، ژئوشیمی و دماسنجی سیالات درگیر در مطالعات تحت الارضی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام، خراسان رضوی
 • تحلیل فرکتالی بر هم کنش شکسستگی ها و تشکیل رگه های لیستونیت در افیولیت ملانژ جنوب بیرجند
 • پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام
 • مطالعه ترکیب شیمیایی، کانی شناختی و خصوصیات فیزیکومکانیکی بال کلی های رباط خان طبس
 • پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی
 • کانسار سنگ آهن رزداب خواف، تلفیق داده های زمین شناسی و مگنتومتری
 • ساخت و بافت آگات های منطقه چشمه خوری (شمال غرب بیرجند)
 • کانی سازی و دماسنجی سیالات درگیر در منطقه اکتشافی بزوشک، جنوب غربی مشهد
 • نقش کنترل کننده های ساختاری بر کانی سازی در جنوب جنوب خاور سربیشه
 • بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگ های آتشفشانی سیاه سنگ (شرق تربت حیدریه)
 • بررسی کانه زایی و دگرسانی مجموعه ی آتشفشانی کوه هزار راین
 • ژئوتوریسم کارست منطقه آهنگران، شمال شرق بجستان بیرجند
 • نقش کنترل کننده های ساختاری بر کانی سازی سرب و روی در منطقه اکتشافی نیگنان – بشرویه
 • زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعات ژئوفیزیکی به روش IP/RS برای اکتشاف زون های کانی سازی در منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد، خراسان رضوی
 • شناسایی مناطق امید بخش معدنی با استفاده از روش آمار چند متغیره در منطقه گرازان – قاین
 • کانی شناسی و ژنز زئولیت در سنگ های آذرین ترشیری منطقه رچ (جنوب غرب بیرجند)
 • مطالعه زمین شناسی و دگرسانی سنگ های آذرین ترشیری شمال باختر گزنشک خراسان جنوبی
 • تغییرات استرین و تاثیر آن بر توسعه رگه های کوارتزی در منطقه فروگ – خاور بیرجند
 • مطالعات دورسنجی جهت شناسایی نواحی آلتراسیون مرتبط با ذخایر گرمابی بر روی نقشه 1:250000 بیرجند
 • تلفیق زمین شناسی و مگنتومتری کانسار سنگ آهن شیزن در منطقه خواف – تایباد
 • ارزیابی شاخص آلودگی آب در منطقه ی افیولیتی غرب کوهسرخ
 • مطالعه زون های آلتراسیون در سنگ های پلوتونیک منطقه کوه میش (جنوب ششتمد)
 • بررسی پتروگرافی و اثبات پاراآلوکتون بودن بوکسیت جاجرم با استفاده از شواهد بافتی
 • بارز سازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش های نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی پتانسیل کانه زایی در منطقه چشمه خوری، خراسان رضوی
 • بارزسازی مناطق دگرسانی در شمال آرین شهر (خراسان جنوبی) و تعیین ارتباط آنها با شکستگی ها
 • کانسار سنگ آهن باغک؛ تلفیق زمین شناسی، مگنتومتری و مدل سه بعدی
 • تفسیر داده های IP/RS بر مبنای داده های زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در منطقه اکتشافی خونیک، خراسان رضوی
 • پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری شرق مود (شرق ایران)
 • پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی تاریک دره، شمال تربت جام
 • کنترل کننده های ساختاری در تشکیل رگه های معدنی شرق ایران
 • ارزیابی کیفیت منابع آب در محدوده ی معدنی کوه زر، غرب تربت حیدریه
 • ترسیم خطواره های ناحیه معدنی فیروزه نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و رابطه آنها با کانی سازی
 • تحلیل کانی سازی در کانسار منطقه همچ، بیرجند، با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره
 • بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی محدوده شرق بجستان با استفاده از داده های ماهواره (استر و اسپات) و مطالعات زمین شناسی

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری