پروژه های انجام شده

1396/01/29 تعداد بازدید: 2521
print

  • ریزپهنه بندی لرزه‌ای شهر مشهد
  • طرح اکتشافات مواد معدنی جنوب خراسان
  • مطالعه فرو نشست دشت مشهد و نیشابور
  • پروژه تهیه عکس – نقشه ماهواره ای استانهای خراسان
  • پروژه تهیه نقشه زمین شناسی رقومی یکپارچه استان خراسان رضوی در مقیاس ۱:۲۵۰٫۰۰۰
  • پروژه تهیه نقشه گسل های استان خراسان رضوی در مقیاس ۱:۲۵۰٫۰۰۰
  • پروژه تهیه نقشه گسل های شهر و شهرستان مشهد به همراه نقشه بافت خاک سطحی
  • پروژه تهیه نقشه های یکپارچه زمین ساخت، گسل های فعال و غیر فعال، زمین شناسی ساختاری و زمین شناسی کواترنری استان خراسان رضوی
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری