پروژه های خاتمه یافته معاونت زمین شناسی

1400/05/04 تعداد بازدید: 1793
print

پروژه های خاتمه یافته معاونت زمین شناسی

اداره مخاطرات زمین شناختی

فرونشست

زمین لرزه

لغزش و رانش

سیلاب

23

6

2

2

طرح های ملی و استانی

نام پروژه

مساحت تحت پوشش

وضعیت درصد پیشرفت

توضیحات

پایش فرونشست 6 دشت بحرانی ( مشهد- نیشابور- بردسکن-کاشمر-خواف و جوین)

000/33 کیلومترمربع

100

مساحت کل استان

000/118

کیلومتر مربع

تدقیق گسل های شهر مشهد به همراه تعیین حریم آن ها

مشهد- چناران

100

حریم برای سازه های با حساسیت خیلی زیاد و زیاد

تعیین کانون های ایجاد گرد و غبار در استان

خراسان رضوی- جنوبی

100

-

ایجاد پایگاه ریزپهنه بندی لرزه ای شهر مشهد

شهر مشهد

100

1- دارای 3000 گمانه با عمق میانگین 40 متر

2- 4 لایه بافت خاک تا عمق 40 متر

3- لایه گسل ها

4- لایه قنوات قدیمی

 

مقیاس

محدوده تحت پوشش

تعداد برگه در حال تهیه

وضعیت درصد پیشرفت

توضیحات

1:25000

خراسان رضوی، جنوبی و شمالی

5

100

با پوشش 750 کیلومترمربع

 

نقشه های زمین شناسی

مقیاس

محدوده تحت پوشش

تعداد برگه تهیه شده

وضعیت درصد پیشرفت

توضیحات

1:250،000

خراسان رضوی، جنوبی و شمالی

23

خاتمه یافته

 

1:100،000

خراسان رضوی، جنوبی و شمالی

119

95

محدودیت در مناطق مرزی 5 درصد باقی مانده

1:25،000

خراسان رضوی، جنوبی و شمالی

41

خاتمه یافته

با پوشش 150/6 کیلومترمربع

نقشه های موضوعی - یکپارچه

مقیاس

نام نقشه

محدوده تحت پوشش

وضعیت درصد پیشرفت

توضیحات

1:250،000

زمین شناسی یکپارچه

خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

100

هر استان به تفکیک یک نقشه یکپارچه

1:250،000

گسل های یکپارچه

خراسان رضوی و شمالی

100

هر استان به تفکیک یک نقشه یکپارچه

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری