پیک خبری 1، کارگروه تهیه نقشه های موضوعی

1396/03/31 تعداد بازدید: 1597
print
پیک خبری 1، کارگروه تهیه نقشه های موضوعی

تهیه نقشه های موضوعی/ انگاره هاو مبانی: 

این کارگروه با هدف بهره گیری از توان فنی و اطلاعاتی کارشناسان مرکز تشکیل شده و به دنبال توسعه کاربردهای اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی در قالب نقشه های موضوعی است.
 
اهداف:
1. پیشنهاد و نظارت بر تهیه نقشه های موضوعی زمین شناسی و اکتشافی و گزارشهای وابسته در راستای توسعه دستاوردهای مرکز
2. تهیه  استانداردها و هماهنگ سازی نقشه های موضوعی و گزارشهای وابسته
3. تدوین استاندارد برای نقشه ه ای زمین شناسی – معدنی بزرگ مقیاس (1:500 ، 1:1000 ، 1:5000 و 1:10000)
4. مشارکت در تبادل اطلاعات با دیگر دستگاههای متولی اطلاعات مرتبط با نقشه های موضوعی
5. استفاده بهینه از ظرفیتهای فنی کارشناسان مرکز در جهت ارتقاء کیفی نقشه ها
6. حمایت از طرح های ابتکاری و کاربردی در زمینه نقشه های موضوعی

مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 93:
• تهیه آیین نامه اجرایی
• تهیه فهرستی از 13 عنوان نقشه موضوعی قابل کار در کارگروه
• تبیین پارامترهای اولویت بندی طرح ها
• تعیین اولویتهای کاری سال جاری
• تعیین تیم کاری برای حداقل 2 عنوان و حداکثر 3 عنوان نقشه موضوعی در سال جاری
• تهیه پیش نویس شناسنامه و شرح خدمات طرح ها
• پیگیری جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز طرح ها دارای اولویت
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader
لینک های تصویری