پیک خبری 1، کارگروه پژوهش و انتشارات علمی

1396/03/31 تعداد بازدید: 1350
print
پیک خبری 1، کارگروه پژوهش و انتشارات علمی

پژوهش و انتشارات علمی/ انگاره ها و مبانی:

در هر سازمان، سازوکار پژوهش محوری ترین فرآیند در عرصه توسعه کیفی امور محوله می باشد. خوشبختانه با دقت نظری که در پی ریزی سامان کلی مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق به عمل آمده است توسعه کمی در زمینه های فراهم کردن زیرساخت های فیزیکی، امکانات سخت افزاری، سهم درصد نیروی کارشناسی، روند ارتقاء کادر تخصصی مشاغل در مرکز جملگی از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار می باشند.
تداوم این وضعیت بدون توجه به رشد کیفی میسر نیست و رشد کیفی از مسیر تحقیق و پژوهش جامه ی عمل می پوشد با آگاهی از این مهم کارگروه پژوهش و انتشارات با اهداف مهمی ساماندهی شده است تا از جمله با کمک به توسعه تحقیق و پژوهش در مرکز، تشویق کارشناسان به انجام فعالیت های پژوهشی و در ادامه نهادینه شدن امر پژوهش در مرکز، امور به گونه ای سامان یابد که با تربیت عناصر پژوهشگر فرآیند خودکاری از داده و ستاده در حوزه ی پژوهش شکل گیرد.

مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 93:
1. بحث و بررسی پیرامون راهکارهای توسعه فرهنگ پژوهش در بین کارشناسان مرکز
2. ارائه نظرات در مورد موفقیت کارگروه و برنامه پیشنهادی در سال جاری
3. برنامه ریزی در جهت برگزاری جلسه عمومی با سایر همکاران مرکز در جهت بررسی مشکلات پیش روی پژوهش در مرکز و بررسی نظرات همکاران 
4. برگزاری جلسه عمومی با حضور همکاران مرکز و دریافت نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقای امر پژوهش در مرکز
5. توزیع فرم های نظرخواهی بین همکاران مرکز در جهت بررسی مشکلات پژوهش، ارائه راهکارها، و جمع آوری ایده های پژوهشی همکاران مرکز
6. جمع بندی فرم های نظر خواهی و در غالب یک گزارش و جمع آوری ایده های پژوهشی همکاران در قالب یک بانک ایده ها
7. بحث و بررسی در مورد طرح های پژوهشی ارائه شده توسط همکاران مرکز به کارگروه و ارزیابی آنها در جهت ارائه به شورای پژوهشی سازمان مرکزی
8. بحث های کلی در مورد انتشارات در مرکز

مهمترین تصمیمات گرفته شده در این گارگروه:
1. تهیه و تدوین اطلاعیه ای که به طور مشروح ضرورت توجه به پژوهش در کنار فعالیت های جاری هر یک از همکاران را تبیین نماید و اططلاع رسانی از طریق اتوماسیون
2. طراحی و تدوین فرم های نظر خواهی در کارگروه در جهت شناخت توانمندی ها و علایق تخصصی کارشناسان مرکز
3. ارائه نقشه راه کارگروه برای سال جاری
4. در زمان مناسب پیشنهادات راهگشا با هدف گنجاندن فعالیت های پژوهشی در کارنامه عملکرد همکاران به مبادی مرتبط از جمله شورای تحول اداری منعکس گردد.
5. ارائه نامه به سازمان مرکزی و ارائه بحث پژوهش و پیشنهادات در جهت توجه به پژوهش در زمان مناسب.
6. بحث و بررسی در مورد انتشارات مرکز از جمله گزارشات، کتابها، مقالات و ...  و بررسی امکان انتشارات مکتوب
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری