پیک خبری 1، تاریخچه

1396/03/31 تعداد بازدید: 2118
print
پیک خبری 1، تاریخچه

رشد تدریجی و برنامه ریزی شدة مرکز مشهد از اواسط دهة هفتاد، نیاز به تعریف فعالیت های جدید را پیش بینی کرده بود. با توجه به محدودیت نیروی انسانی و با هدف برون رفت از بن بست های اداری، یکی از عملی ترین و مفیدترین راهکارهای توسعه ی امور، راه اندازی کارگروه های تخصصی، از مجموعة همکاران مرکز با قابلیت های متنوع کاری بود. این رویکرد از طرفی معطوف به ساز و کارهای رسمی و از طرفی منعطف به نوآوری در حطیه ی اجرا می شد، به گونه ای که اولین کارگروه، در سال 1381 تحت عنوان کارگروه " پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشهد" کار خود را آغاز کرد که با موفقیت این کارگروه ایدة ایجاد کارگروه های بعدی تقویت گردید. در ادامه "کارگروه موزة علوم زمین "، به عنوان دومین کارگروه مرکز در سال 1382 آغاز به کار نمود و با تصویب پروژة پارک موزه علوم زمین، به کارگروه پارک موزه تغییر نام یافت. این کارگروه ها منشاء خدمات فزاینده ای در مسیر رشد و بالندگی این مرکز بوده اند که آثار و نتایج آن انکار ناپذیر است.

در سال 1391 با توجه به پتانسیل علمی- تجربی بالای کارشناسان، تجربیات مفیدو رشد کمی و کیفی توان نیروی انسانی مرکز، راه اندازی دوازده کارگروه تخصصی به تصویب شورای برنامه ریزی و هماهنگی مرکز رسید. پس از یکسال کار آزمایشی، با ایجاد تغییرات لازم، مجموعة کارگروه ها شکل مستحکم تر و عملیاتی تر یافت و در مجموعه فعالیت های این مرکز شکل پذیرفته شده و نظارت پذیری به خود گرفت. هر کارگروه بر اساس شیوه نامة تعیین شدة که به تائید شورای برنامه ریزی و هماهنگی مرکز رسیده است، فعالیت هایی را برای خود تعریف و پیگیری می نمایند. مسئولیت هماهنگی و برگزاری جلسات و تدوین صورت جلسات و پیگیری امور،  به عهدة دبیر کارگروه است. در حال حاضر مسئولیت رصد فعالیت تمامی کارگروه ها، بر عهدة امور اداری مرکز نهاده شده است.
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری