پیک خبری 1، کارگروه چینه شناسی پیشرفته

1396/03/31 تعداد بازدید: 1436
print
پیک خبری 1، کارگروه چینه شناسی پیشرفته

 چینه شناسی پیشرفته/ انگاره ها و مبانی:

علوم زمین به عنوان یکی از بنیادی ترین علوم پایه دارای گرایشات گوناگون است تا بتواند به پرسش های کاربران در زمینه های گوناگون "زمین" پاسخگو باشد. 
یکی از گرایشات مهم علوم زمین "چینه شناسی" است که با انجام  آن می توان به بسیاری از وقایع وحوادث گذشته زمین مانند نوع وشرایط حوضه های رسوبی، پیوند زمانی ومکانی حوضه ها،دیرینه زیست، آب وهوای دیرینه، جغرافیای دیرین، فازهای گوناگون آتش فشانی، پدیده های دگرگونی،فاز های فلززایی،... پی برد.
امروزه چینه شناسی دانش تخصصی  شده که می توان به چینه نگاری شیمیایی ،آب وهوایی، رسوبی، تحرکی،اکتشافی، مغناطیسی، لرزه ای ،و .... اشاره داشت.
با توجه به تخصصی بودن چینه شناسی واهمیت آن در علوم زمین لازم دانسته شده است تا در سراسر جهان این گوبه مطالعات در چارچوپ های استاندار وهم سان صورت گیرد.
در راستای تحقق این مهم، سازمان زمین شناسی کشور به عنوان اصلی ترین بازوی علمی کشور در این زمینه، می تواند کمک فراوانی به شناخت بهتر ی داشته باشد.
 
اهداف:
1- ارتقاء جایگاه سطح بررسی های چینه شناسی  در گرایش های مختلف
2- ارائه الگوهای مطالعاتی مناسب در جهت تعین مرز واحدهای زیست چینه ای 
3- بهره گیری از توان علمی و فنی همکاران در پروژه های درون و برون سازمانی
4- کمک به ارتقاء سطح علمی اعضاء
5- حضور مناسب در مجامع علمی داخل و خارج از کشور
 
مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم سال 93:
تعریف گروه های تخصصی به منظور انجام بهتر وظایف محوله در سازمان و خارج از سازمان تحت عناوین ذیل:
- تمرکز مطالعات در مرز های مهم چینه ای با نگاه ویژه به رخنمونهای شمال خاوری کشور
- تلاش در جهت نامگذاری واحدهای چینه‌ای بدون نام در شمال شرق
- ایجاد بانک اطلاعاتی از نمونه های میکروفسیل و ماکروفسیل سنگ و پلاکهای میکروسکپی با همکاری پارک موزه و ارزش گذاری روی آنها
- همکاری جدی در تبیین و شناسایی هر چه بهتر زونهای ساختاری خراسان رضوی
- حضور جدی در برنامه پژوهشی تدوین کتاب زمین شناسی خراسان رضوی
- برداشت مرحله اول از برش چینه شناسی غرب بردسکن
- همکاری و تعامل سازنده با اداره موزه و مستندات علوم زمین
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری