پیک خبری 1، کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روش ها

1396/03/31 تعداد بازدید: 1038
print
پیک خبری 1، کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روش ها

ژئوشیمی تحقیقاتی و استاندارد سازی روش ها/ انگاره ها و مبانی:

ژئوشیمی علمی است که با شیمی کل زمین و اجزای تشکیل دهنده آن سروکار دارد و شامل فرآیندها و واکنش های شیمیایی است که ترکیب سنگ ها، خاک و آب هم چنین چرخه های مواد و انرژی را تحت تاثیر قرار می دهند. این علم همچنین ارتباط چرخه عناصر را با هیدروسفر و اتمسفر بیان می کند. بدیهی است چنین گستردگی در بررسی های علمی می تواند مبنای بسیاری از تحقیقات پایه و کاربردی در زمین شناسی، اکتشاف و شیمی باشد. 
علم ژئوشیمی از دامنه ای وسیع برخوردار است و از دیدگاه های متفاوتی می توان به آن نگاه کرد از جمله: ژئوشیمی اکتشافی، ژئوشیمی زیست محیطی، ژئوشیمی آلی، ژئوشیمی فضا و سیارات، ژئوشیمی محیط های مایی و بیو ژئوشیمی. 
کارگروه "ژئو شیمی تحقیقاتی و استانداردسازی روش های آنالیز" با حضور 6 نفر از کارشناسان بخش های اکتشاف، ژئوماتیکس، زمین شناسی و آزمایشگاه شیمی مبنای کار خود را بررسی های تحقیقاتی ژئوشیمی قرار داده و ضمن پرداختن به مطالعات پایه و مشارکت در گردآوری و نشر اطلاعات مفید در این زمینه،‌ به رویکردهای کاربردی نیز می پردازد. همچنین روند استانداردسازی روش های آنالیز نمونه ها، و مستند سازی های مرتبط در این زمینه، در دستور کار این کارگروه می باشد. 
تنوع حضور کارشناسان با تخصص های گوناگون، پتانسیل این کارگروه را  برای مطالعات بین رشته ای و زمینه هایی که کمتر به آن پرداخته شده، افزایش داده است. مهم ترین فعالیت های آن در ادامه طرح خواهد شد.
 
اهداف:
• تعریف پژوهش های مرتبط با ژئوشیمی.
• توسعه و استاندارد سازی روش های آنالیز مواد معدنی با دید زمین شناسی و اکتشاف.
• گسترش دامنه ی مطالعات ژئوشیمی از ژئوشیمی اکتشافی به سایر گرایش های آن.
• کمک به کاربردی شدن روش های آنالیز در استفاده از آن ها برای مقاصد پژوهشی.
• استفاده از توانمندی های زمین شناسی، اکتشاف و شیمی برای ایجاد یک حوزه ی کاری جدید با ارائه ی مطالعات نو. 
• ایجاد هسته ای متمرکز برای طرح و بررسی ایده های نو تحقیقاتی مرتبط با بحث ژئوشیمی.
 
 
مهم ترین فعالیت های سه ماه دوم 93:
  • آغاز فعالیت های مرتبط از جمله انجام سه مرحله عملیات صحرایی در منطقه. جمع آوری حدود 40 گونه گیاه و 20 نمونه خاک و یک نمونه شیره ی گیاه.
  • پیگیری نرمایش و آماده سازی نمونه های گیاه و تهیه گیاهان در بسته بندی های مناسب برای ارسال به آزمایشگاه های تخصصی داخل و خارج تعیین بسته آنالیز مناسب جهت ارسال نمونه ها به آزمایشگاه و 
  • پی گیری های مربوطه.
  • تهیه بانک نمونه های ژئوشیمی در بانک نمونه ها و مستندات علمی مرکز و کدگذاری آن ها.
  • بررسی نتایج آنالیزها. 
  • آماده سازی فایل نتایج آنالیز جهت ورود به نرم افزار .SPSS
  • تهیه ی گزارش های استاندارد سازی روش کارهای موجود در آزمایشگاه. ( 3 مورد)
  • ادامه تهیه سری گزارشات "روش های مختلف  روش های آنالیز و کاربرد آنها در علوم زمین". ( 5 مورد)
  • گردآوری و ترجمه ی مطالبی مرتبط با طرح ژئوبوتانی. 
  • شروع ترجمه کتاب .Trace element in soil and plants
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader