پیک خبری 16، دستاورد علمی

1397/04/23 تعداد بازدید: 1328
print
پیک خبری 16، دستاورد علمی

 تلفیق داده های ماهواره ای اسپات- 5 و استر جهت شناسایی پدیده‌های ساختاری و تهیه نقشه دگرسانی هیدروترمالی با کاربرد اکتشاف محدوده‌های دارای پتانسیل طلا- مس

 

تهیه کننده: ریحانه احمدی روحانی
در تحقیق انجام شده از داده‌های اسپات و استر جهت مشخص نمودن محدوده دارای کانی سازی مس- آهن- طلا تیپ هیدروترمال رگه‌ای واقع در شرق شهر بجستان، شرق ایران (جنوب غرب استان خراسان رضوی) و شمال بلوک لوت کمک گرفته شده‌است. از داده اسپات-5 به منظور مشخص نمودن ویژگی‌های ساختاری و تهیه نقشه شکستگی‌ها، با استفاده از فیلترهای بارز کننده خط‌واره‌ها کمک گرفته شد. باندهایVNIR  و SWIR داده استر جهت تهیه نقشه زون‌های دگرسانی هیدروترمال منطقه چون دگرسانی پروپیلیتیک، فیلیک، آرژیلیک و دگرسانی‌های اکسیدآهن (زون گوسان) استفاده شده‌ است.
نتایج انجام آنالیز بعد فرکتال و اعمال پارامترهای آماری چون شدت، چگالی و تقاطع بر روی شکستگی‌های منطقه نشانگر این است که میزان بعد فرکتال و پارامترهای آماری در راستای شمال‌غرب- جنوب‌شرق افزایش می‌یابد.
ترکیب باندهای 4، 6 و 8 داده استر بصورت ترکیب باندی RGB) 468) زون‌های دگرسانی پروپیلیتیک، فیلیک و آرژیلیک و هم‌چنین سنگ‌های غیردگرسان را در منطقه مشخص می‌نماید هم‌چنین بکارگیری نسبت باندی بصورت 6/7, 5/6, 4/6 (RGB) برای اولین بار، توانست زون فیلیک را در منطقه به خوبی بارز نماید. چگونگی توزیع سطحی و تفکیک کانی‌های لیمونیت، هماتیت، جاروسیت، گوتیت، مسکویت، مونت‌موریلونیت، آلونیت، کائولینیت، ایلیت، پیروفیلیت، کلریت و اپیدوت با استفاده از روش نقشه‌بَردار زاویه طیفی  SAM classification method انجام شد.
تلفیق اطلاعات بدست آمده از داده‌ها و روش‌های یاد شده همراه با مطالعات صحرایی مشخص می‌نماید که زون دگرسانی فیلیک در ارتباط با شکستگی‌های ساختاری با امتداد  NW-SE بوده و دارای پتانسیل بالاتری جهت کانی‌سازی تیپ رگه‌ای از نوع Cu–Fe–Au می‌باشند. دو محدوده دارای کانی‌سازی مس و آهن کلاته ‌کوک و کلاته ‌اوبی در همین محدوده‌های با پتانسیل بالا واقع شده‌اند. در نهایت مطالعات ژئوفیزیک، نمونه‌برداری دقیق ژئوشیمیایی و حفاری برای مناطق احتمالی پیشنهاد شده است.
برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله فوق را به صورت کامل در آدرس زیر با مشخصات درج شده مطالعه بفرمایید:
 

Integration of SPOT-5 and ASTER satellite data for structural tracing and hydrothermal alteration mineral mapping: implications for Cu–Au prospectin 

 
Reyhaneh Ahmadirouhani, Mohammad-Hassan Karimpour, Behnam Rahimi, Azadeh Malekzadeh-Shafaroudi, Amin Beiranvand Pour & Biswajeet Pradhan
DOI: 10.1080/19479832.2018.1469548
 
فصلنامه خورشید مشرق این موفقیت و دستاورد علمی را به همکار گرامی شادباش عرض می‌نماید.
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری