پیک خبری 2، کارگروه تهیه نقشه های موضوعی

1396/03/31 تعداد بازدید: 1630
print
پیک خبری 2، کارگروه تهیه نقشه های موضوعی

مهم ترین فعالیت های سه ماهه سوم 93

کارگروه تهیه نقشه های موضوعی به دنبال تعیین اولویتهای کاری سال جاری با تشکیل دو گروه فعال سه عنوان زیر را در دستور کار خود قرار داده است که عبارتند از:
1. اطلس ژئوتوریسم استان خراسان رضوی
2. نقشه پراکندگی معادن و اندیسهای معدنی استان خراسان رضوی
3. نقشه توده های گرانیتوئیدی استان خراسان رضوی
به این منظور هر گروه کاری 2 تا 3 جلسه فرعی را تشکیل و طی این جلسات ضمن تهیه پیش نویس وسیع برای هر مورد اقدامات عملی را نیز پیگیری نموده اند. برای اطلس ژئوتوریسم استان حداقل 8 عنوان تخصصی تعیین گردیده و بر اساس نمونه های مشابهی که در سطح کشور تهیه شده اند، نحوه گردآوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تصمیم گرفته شد تا جهت بهره گیری از توان و تجربه کارشناسانی که در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی استان در این زمینه فعال هستند، این افراد شناسایی و برحسب مورد از آنها دعوت به عمل آید.
نقشه های پراکندگی معادن و اندیسهای معدنی از نقشه های مهمی هستند که در سالهای اخیر نمونه کامل و به هنگامی از آن برای استان خراسان رضوی تهیه نشده است و لزوم تهیه آنها با کمک آخرین اطلاعات از معادن فعال و متروکه و نیز اندیسهای فلزی و غیرفلزی کاملا محسوس می باشد.
نسخه اولیه نقشه توده های گرانیتوئیدی استان با استفاده نقشه یکپارچه زمین شناسی استان تهیه شده است که جهت تعیین نحوه پراکندگی این توده ها در سطح استان و نیز الزامات و نیازهای عملیات دفتری و میدانی در دست بررسی می باشد.
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری