پیک خبری 7، فعالیت های ادارات فنی و اجرایی

1396/03/31 تعداد بازدید: 3186
print
پیک خبری 7، فعالیت های ادارات فنی و اجرایی

از رویکردهای جدید پیک خبری در شماره های پیش رو خلاصه نمودن گزارشات ادارات فنی و اجرایی و پرداختن به برخی از فعالیت های شاخص می باشد.

 

گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم سال 94 اداره زمین شناسی

فرخ قائمی

 • کنترل و رفع اشکال نقشه های زمین شناسی ده غیبی، خنجری، کوه سیاهان، لارهنگ با مقیاس 25000/1 
 • برداشت صحرایی و امور دفتری نقشه های زمین شناسی کاربردی مزرعه نقر، فیروزآباد، اسپاخو با مقیاس 25000/1  
 • کارتوگرافی رقومی و انجام امور دفتری نقشه زمین شناسی اسفشاد با مقیاس 25000/1 و رندان (مرکز زاهدان) با مقیاس 1:250000 
 • آغاز برداشت صحرایی نقشه زمین شناسی گرمک، مج با مقیاس 25000/1 و توتلی- غلامان  با مقیاس 100000/1
 • آغاز امور دفتری نقشه زمین شناسی غلامان با مقیاس 250000/1
 • بررسی تعداد 80 عدد مقطع نازک جهت مطالعات سنگ شناسی و فسیل شناسی
 • مجموع روزهای مأموریت های ستادی و عملیات برداشت های زمین شناسی مرتبط با فعالیت های اداره زمین شناسی 6 نفر کارشناس به مدت70 روز بوده است.
 • انجام وظایف محوله در کارگروه ها شامل تهیه مطلب، نگارش گزارش، تنظیم صورت جلسات، انجام مأموریت های محوله، شرکت در برنامه های بازدید از مرکز و...

فعالیت شاخص

فعالیت شاخص اداره ی زمین شناختی در سال جاری افزایش عملیات صحرایی نسبت به سال گذشته، تکمیل کارهای دفتری و در سه ماهه پایانی سال انتخاب نقشه 1:25000 درونه به عنوان یکی از سه نقشه برتر سازمان در سال جاری (تهیه کننده: ناصر نعیمی قصابیان) و نیز انتخاب آقای مهندس قائمی به عنوان زمین شناس برتر سازمان در سال جاری می باشد، ضمن تبریک به این همکاران ارجمند آرزوی موفقیت های بیشتر داریم.

 


گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم سال 94 اداره اکتشاف مواد معدنی
حسن عزمی
 • پردازش وتهیه نقشه های ژئوشیمی داده های خام و ضریب غنی شدگی برگه 1:100000 بالا زرد خراسان جنوبی.
 • عملیات صحرایی در پهنه خراسان شمالی 37 روز در سه مرحله.
 • برنامه ریزی و تدریس دوره های آموزشی برای کارشناسان کشور افغانستان.
 • تهیه گزارش شماره یک پهنه فردوس-خوسف وشهرستان جوین با پیشرفت 90 درصد.
 • برپایی غرفه سازمان زمین شناسی در نمایشگاه مشهد.
 • پیگیری جهت آماده سازی و ارسال نمونه های پهنه اکتشافی خراسان شمالی به آزمایشگاه و دریافت نتایج به جز طلا.
 • تکمیل و یکپارچه کردن داده های ژئوشیمی خراسان شمالی.
 • تهیه  گزارش ژئوشیمی محدوده مس کلاته برق.
 • کنترل 15 گزارش اکتشافی پس از استخراج اطلاعات و خلاصه نویسی های کارآموزان جهت  تهیه  نقشه اندیس ها و پتانسیل های معدنی خراسان  رضوی.
 • شرکت در کمیته بررسی گزارشات نهایی.
 • ارائه کارگاه آموزشی اکتشاف و متالوژنی در نمایشگاه بین المللی مشهد.
 • نظارت و کنترل نحوه رسم پروفیل ترانشه های کلاته تازی و کلاته شجاع.
 • تهیه و تکمیل نقشه زمین شناسی معدنی محدوده اکتشافی هیرد با مقیاس 1:10000
 • بررسی و مطالعه سیالات درگیر در هشت نمونه برداشت شده از بخشهای مختلف کانسار هیرد.
 • پیگیری امور مربوط به صدور گواهی کشف هیرد 3 و دریافت آن برای 4.5 تن طلا .
 • سن سنجی، ژئوشیمی و پتروژنز توده های گرانیتوئیدی منطقه اکتشافی هیرد.
 • نگارش گزارش ژئوفیزیک هوایی شهرستان خواف، جغتای برای پهنه خراسان جنوبی.
 • ماموریت ژئوفیزیک هوایی در استان خراسان جنوبی.
 • پردازش، تفسیر و تهیه گزارش آنومالی هوایی سنگان محدوده های شماره 7، 27 و ارسال به تهران و تصحیحات گزارش محدوده شماره 6 و 11 .
 • تهیه خلاصه گزارش ژئوفیزیک زمینی بر روی آنومالیهای ژئوفیزیک هوایی سنگان.
 • داوری مقالات ژئوفیزیک 34 امین گردهمایی علوم زمین.
 • ماموریت برداشت و پردازش داده های ژئوفیزیک هوایی بیرجند در چند نوبت.
 • همکاری با سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی و ارائه شرح خدمات برای طرح های استانی آن سازمان.
 • شرکت در جلسات سازمان نظام مهندسی معدن رضوی در هیات مدیره،کمیسیون تسهیل،کمیته ارجاع خدمات،کمیته رتبه بندی و بررسی صلاحیت فنی،گروه تخصصی معدن.
 • همکاری با سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در کمیسیون های گزارش نهایی و بررسی طرح های اکتشافی
فعالیت شاخص
پهنه اکتشافی فردوس – خوسف
پهنه اکتشافی فردوس – خوسف یکی از پهنه های اکتشافی بیست گانه اولویت داری است که توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور جهت اکتشاف مواد معدنی مشخص گردیده است. شرایط زمین شناسی، واحدهای سنگ چینه¬ای، ویژگی های تکتونیکی و معدنی این پهنه باعث شده است تا مسئولین و برنامه ریزان اکتشافی سازمان این پهنه را جزو اولویت های اول اکتشافی در کشور قرار دهند.
این پهنه اکتشافی مشتمل بر 14 برگه 1:100000 زمین شناسی شامل فردوس، آیسک، سارقنج، سه چنگی، خوسف، بیرجند، سهل آباد، جنوب سه چنگی، سرچاه شور، مختاران، بصیران، چهارفرسخ، چاهداشی و دهسلم بوده که مساحتی بالغ بر 35000 کیلومتر مربع را در بر می گیرد.
عملیات این پروژه شامل چهار مرحله دفتری و صحرایی به شرح زیر پیش بینی شده است:
الف- مطالعات دفتری شامل: 
1. جمع آوری تمامی داده ها، گزارشات زمین شناسی، ژئوشیمیایی، پی جویی، ژئوفیزیک هوایی  
نقشه ها، سنجش از دور وکلیه مطالعات تحقیقاتی توسط سازمان و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر روی این پهنه اکتشافی
2. پردازش داده های ژئوفیزیک هوایی، سنجش از دور، ژئوشیمیایی و...
ب- عملیات صحرایی شامل: 
3. برداشت های ژئوفیزیک هوایی تفصیلی با فواصل کم، مطالعات تفصیلی زمین شناسی، آلتراسیون، کانه زایی و انجام اکتشافات عمومی و تفصیلی بر روی مناطق امید بخش
4. تلفیق نهایی نتایج حاصل از مطالعات اکتشافی مختلف و نتیجه گیری نهایی 
در طی جمع آوری اطلاعات زمین شناسی ابتدا موقعیت قرار گیری هر یک از برگه های زمین شناسی در زون های ساختاری بررسی شد. سپس ضمن معرفی زون ساختاری مورد نظر، واحدهای سنگی و وضعیت تکتونیکی موجود در آن زون در برگه های مختلف با استفاده از گزارش های مربوط به نقشه های زمین شناسی 1:100000 تشریح و تدوین شد. در طی این مطالعات به دلیل اهمیت توده های نفوذی در کانه زایی در این پهنه، ویژگی های توده های نفوذی موجود در هر برگه با استفاده از گزارش های زمین شناسی موجود در پشت برگه ها و نیز کلیه مطالعات انجام شده جدید شامل مطالعات زمین شناسی، سن سنجی و تعیین منشا با استفاده مطالعات ایزوتوپی مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از این کار پی بردن به دوره های متالوژنیکی موجود در محدوده مورد نظر، ارتباط توده های نفوذی با کانه زایی ها و سایر مطالعات بوده است.
به منظور پردازش داده های ماهواره ای پهنه خوسف و با هدف آشکارسازی مناطق مستعد کانی سازی در منطقه، از داده های لندست و استر محدوده استفاده شد. پس از انجام مراحل پیش پردازش، با اعمال ترکیب باندی و نسبت باندی های مختلف، تفسیر داده ها در چند مرحله به انجام رسید. داده های استر خام (رادیانس) منطقه نیز پس از اعمال تصحیحات مورد نیاز به روش SAM مورد تحلیل طیفی قرار گرفت و نتایج بصورت shp آماده و در اختیاز بخش اکتشاف قرار گرفت تا با تلفیق این نتایج و نقشه های زمین شناسی و ژئوشیمی منطقه، تفسیز دقیق تری به دست آید. در نهایت گزارش سنجش از دور پهنه خوسف تهیه و تحویل شد.
در مطالعات ژئوفیزیک هوایی ابتدا بلوک مورد نظر از نظر پوشش داده های هوابرد بررسی شده و مشخص شد که این محدوده دارای داده های مغناطیس هوایی با فواصل خطوط 7.5 کیلومتر می باشد که در بازه سالهای 1352 تا 1354 توسط شرکت آیروسرویس و به سفارش سازمان زمین شناسی برداشت شده است. در قسمتی از محدوده داده های رزلوشن بالای مغناطیس، الکترومغناطیس و رادیومتری با فواصل خطوط 200 متر نیز وجود دارد که این داده ها در سال 83 توسط سازمان زمین شناسی کشور برداشت شده است.
به منظور بررسی این محدوده ابتدا داده های مغناطیس با فواصل 7.5 کیلومتر مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به این داده ها نقشه های شدت مغناطیس کل تهیه شده سپس بمنظور قرارگیری آنومالی ها در محل اصلی آن نقشه برگردان به قطب تهیه شد و از روی این نقشه سایر نقشه های مورد استفاده تهیه شد. 
در ادامه پس از ایجاد بانک اطلاعات 14 برگه و تهیه شیپ فایل آنومالی تمام برگه ها یک فایل یکپارچه از زون خوسف–فردوس تهیه و نقشه های آنومالی جهت 10 عنصر تهیه گردید . البته جهت تکمیل نقشه کلیه اندیس های موجود در نقشه های 1:100000 و گزارشات کار شده توسط سازمان زمین شناسی بر روی نقشه خروجی بارگذاری گردید. هدف این پروژه رسیدن به ذخایر پورفیری و عناصر گرانبها در این زون است.
لازم بذکر است که مجری فنی پهنه آقای دکتر نجفی می باشند که کارشناسان بخش اکتشاف زیر نظر دکتر هادی زاده در این پهنه همکاری دارند.
 
 
گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم سال 94 آزمایشگاه شیمی
سحرناز تاج بخش
- انجام آنالیزهای درخواستی نمونه ها: شامل دریافت نمونه، ارسال به نمونه کوبی، آماده سازی، اندازه گیری، محاسبات و تکمیل نتایج، تنظیم گزارش نهایی، تحویل به درخواست کننده و بایگانی نمونه ها. 218نمونه- 755 خوانش.
- برگزاری جلسه ی آزمایشگاه شیمی با حضور مدیر اداره،‌ مسئول امور اداری-مالی، کارپردازی و کارکنان آزمایشگاه به منظور بررسی شرایط موجود، پشتیبانی های لازم و تعمیرات مورد نیاز در این بخش.
- برگزاری دوره ی آشنایی با آنالیز نمونه های معدنی/ انتخاب روش آنالیز  و بازدید از آزمایشگاه و آشنایی با دستگاه های موجود برای کارشناسان هیئت افغانی.
- تشکیل و شرکت در جلسه ی مشترک با تعدادی از اساتید دانشکده ی شیمی دانشگاه فردوسی و بررسی شرایط برگزاری دوره های آموزشی مشترک یا مرتبط.

فعالیت شاخص
کار کردن در اداره ی زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، کاری ساده و یکنواخت نیست. برای کسانی که روحیه ی کنجکاو و علاقمند داشته باشند،‌ زمینه ی رشد و بررسی چشم اندازهای جدید فراهم است. البته در صورتی که این رشد،‌ متوازن و همراه و هماهنگ با سایر ارکان این مجموعه باشد. چرا که هماهنگی و توازن از شرایط اصلی ماندگاری است. 
آزمایشگاه شیمی این اداره، اگر چه با بضاعت فعلی، تنها بخش کوچکی از فعالیت های مرتبط را پاسخ گو است، اما در عرصه ی مطالعه ی روش ها و دستاوردهای جدید، همواره کوشا بوده است. از جمله این مطالعات بررسی وضعیت آزمایشگاه ها در سازمان های زمین شناسی است که به صورت فشرده و در قالب یک جزوه گردآوری شده است.
این مطالعه،‌ پایه ی تغییر نگرش در انجام وظایف محوله در حیطه ی آزمایشگاه شیمی شد. همزمان با ارائه ی برنامه ی سالانه ی بخش های این اداره در سال 94، آزمایشگاه شیمی بخشی از فعالیت های خود را معطوف به انجام آزمایشات کاربردی نمود. در حقیقت، توجه به تحقیقات کاربردی، شاخه ی جدیدی از فعالیت های آزمایشگاه بود که عملا در سال 94، به بار نشست. آزمایشگاه شیمی که پس از راه اندازی کارگروه های تخصصی در این اداره،‌ حوزه های جدیدی برای فعالیت جستجو می کرد، در سال 94 با انجام آنالیزهای مرتبط با طرح کارگروه زمین شناسی کاربردی (زمین شناس کشاورزی)، علاوه بر بالا بردن سطح دانش خود در این حوزه و استفاده از ابزارهای ساده اما کارآمد،‌ به آنالیز تعدادی از فاکتورهای خاک پرداخت و در مجموع حدود 600 نمونه را اندازه گیری نمود و عملا تجربه ای کوچک اما موفق را در این زمینه به دست آورد.
از نظر آزمایشگاه، نکته ی حائز اهمیت در این رابطه، تعداد نمونه نیست. بلکه نگرش استفاده از توان آزمایشگاه ها(در هر حد و اندازه ای که هست) برای انجام کارهای تحقیقاتی با زمینه ی کاربردی است. استفاده از پتانسیل های موجود در زمینه ی آنالیز نمونه ها و جستجو برای افق های کاری جدید،‌ از وظایفی است که این آزمایشگاه علاوه بر ارائه ی خدمات سابق خود، در برنامه ی سال های آتی نیز خواهد گنجاند. انشاا...
 
 
گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم سال 94
 جعفر رکنی
• تحویل موقت ساخت سردرب ورودی و ویترین های پروژه پارک موزه علوم زمین و تسویه حساب مالی شرکت طرف قرارداد.
• برنامه ریزی و انجام کلیه امور اجرایی و پشتیبانی کارشناسان افغانستان به مدت 17 روز و برنامه ریزی و هدایت مراسمات افتتاحیه و اختتامیه کارگاه های آموزشی
• ارسال گزارشات ماهیانه به استانداری خراسان رضوی در خصوص پروژه پارک موزه علوم زمین و تنظیم سایر گزارشات در خصوص موافقتنامه های استانی در سیستم نظارت 4 استانداری
• تنظیم اسناد هزینه اعتبارات جاری و طرخ های عمرانی از محل تخصیص های دریافتی از سازمان مرکزی و خزانه معین در استان های خراسان رضوی و شمالی
• تنظیم و انعقاد قرارداد با شرکت ژرف کاوش و پیگیری امور مرتبط در خصوص پی جویی منابع آب در سازندهای کارستیک
• اسکان 41 خانوار و 15 نفر از کارشناسان افغان در مأمورسراهای موجود و پیگیری امور مختلف مأمورسراها با حداقل امکانات و هزینه و برنامه ریزی اسکان میهمانان در نوروز
• پیگیری و هماهنگی و پشتیبانی از 5 اکیپ زمین شناسی و 4 اکیپ اکتشافی و یک اکیپ از سازمان مرکزی در مناطق مختلف استان های خراسان شمالی، رضوی و پهنه های اکتشافی
• هماهنگی بازدید مدیرکل محترم از خبرگزاری ایرنا و شرکت در کنفرانس خبری در این خبرگزاری که منجر به تهیه 5 خبر و گزارش در خبرگزاری مذکور گردید.
• تنظیم صورتحساب درآمدهای 11 ماهه سال 94 مرکز به مبلغ 500 217 751 3 ریال
• پیگیری تنخواه گردان و تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای
• انجام امور روابط عمومی، ایثارگران و پیگیری امور رفاهی کارکنان شامل بیمه تکمیلی، رستوران و بیمه دندانپزشکی و...
• شرکت در جلسه با حضور معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

فعالیت شاخص

پشتیبانی مطلوب  از اکیپ های صحرایی و انجام کلیه امور اجرایی کارگاه های آموزشی کارشناسان کشور افغانستان
با توجه به کمبود اعتبارات و تأکید مدیرکل محترم منطقه شمال شرق با انجام مأموریت های صحرایی کارشناسان به عنوان موتور محرکه انجام سایر فعالیت های فنی و اجرایی و در راستای تحقق این مهم اداره امور اداری و مالی تمام سعی خود را معطوف به مدیریت صحیح هزینه ها با اصل صرفه جویی و صرفه و صلاح دولت نموده و در سه ماهه زمستان 94 با تأمین اعتبار به موقع از مبادی مختلف استانی و ملی و برنامه ریزی انجام شده اکیپ های صحرایی جهت برداشت نقشه های زمین شنای 1:25000 در منطقه خراسان شمالی و رضوی همچنین اکیپ های اکتشافی در پهنه اکتشافی صفی آباد خراسان شمالی را پشتیبانی نموده است (در مجموع 11 اکیپ به مناطق اعزام شده اند). همچنین علی رغم اعلام دیر هنگام انجام کارگاه های آموزشی کارشناسان افغانستان با برنامه ریزی و انجام حداقل هزینه و حداکثر رضایت میهمانان افغانستان امور اجرایی و پشتیبانی 13 روز حضور کارشناسان افغانستان در مشهد شامل اسکان، ایاب و ذهاب، پذیرایی، گشت شهری و بازدید صحرایی را راهبری و مدیریت نموده است.

گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم سال 94 اداره ژئوماتیکس
دورسنجی:
ریحانه احمدی روحانی
• پردازش داده های دورسنجی ورقه های 1:25000 بام، خرق و دهنه اجاق
• برگزاری دوره آموزشی سنجش از دور برای کارشناسان کشور افغانستان
• پردازش کلیه داده های دورسنجی پهنه خوسف در خراسان جنوبی و تهیه گزارش سنجش از دور این پهنه اکتشافی در 270 صفحه
• پردازش داده های استر و آنالیز طیفی سین های پهنه صفی آباد در خراسان شمالی، تهیه ایندکس های آلتراسیون (گزارش مرحله دوم)
• پردازش اطلاعات و تهیه گزارش دورسنجی جهت اطلس شهرستانهای استان های خراسان شامل: شهرستانهای فاروج، شیروان، گرمه و جاجرم، اسفراین و بجنورد از استان خراسان شمالی و شهرستان های درگز، سرخس، چناران و سرولایت از استان خراسان رضوی
• پردازش 5 سین از اطلاعات شهرستان فریمان جهت تهیه ایندکس های آلتراسیون 
• پشتیبان گیری از داده های آنالیز طیفی و تهیه شناسنامه داده ها جهت21 سین 
• تولید لایه های رستر دگرسانی ها در پروژه تلفیق برگه فیض آباد و انجام تصحیحات لازم
• تهیه اطلاعات و بروشور آزمایشگاه سنجش از دور طیفی
• شرکت در جلسات ژئوماتیکس 
• همکاری در آماده سازی و فروش داده، بازدیدها  و امور ارجاعی

فعالیت شاخص
امروزه اهمیت کاربرد روش های جدید در شناخت منابع معدنی با استفاده از علم سنحش از دور بر کسی پوشیده نیست یکی از روش های مهم و کاربردی در این علم روش تحلیل طیفی است که خود بر پایه ی تحلیل مشخصات طیفی کانی¬های مختلف بنا نهاده شده است بخش دورسنجی مرکز مشهد همگام با رشد و توسعه دیگر بخش های مرکز با بکارگیری این روش ها (بخصوص روش های SAM و SFF) در پروژه هایی چون پردازش پهنه های اکتشافی (خوسف، صفی آباد، تکنار و...) و تهیه انواع نقشه های اکتشافی و زمین شناسی همواره سعی در دستیابی به بهترین نتایج ممکن با همکاری متقابل با بخش های اکتشاف و زمین شناسی مرکز داشته است.
 
 
GIS:
تورج مجیدی فیض آبادی
رقومی سازی نقشه های زمین شناسی
 • مقیاس 1:25000
- ویرایش نقشه 1:25000 لارهنگ، گرینه، شیروان
- رقومی سازی نقشه زمین شناسی 1:25000 اسفشاد 
- ویرایش نهایی نقشه زمین شناسی 1:25000 قائن، چالباش پس از بازبینی دکتر قلمقاش
 • مقیاس 1:100000
- ویرایش دوم نقشه رقومی 1:100000 آمند (سید آباد) 
- ادامه رقومی سازی نقشه زمین شناسی 1:100000 نایبند با فرمت تهران
- رقومی سازی نقشه زمین شناسی 1:100000 رندان مرکز زاهدان جهت کنترل اولیه 
 • مقیاس 1:250000
- کارتوگرافی رقومی نقشه توپوگرافی و زمین شناسی یکپارچه 1:250000 استان مازندران 
 • بانک های اطلاعاتی
- تهیه فرمت GDMS اطلاعات پروژه های اکتشافی سال 93 مرکز 
- رقومی سازی محدوده آنومالیهای ژئوشیمیایی برگه های 1:100000 سیستماتیک به فرمت GDMS  برگه 1:100000 فیض آباد 
- بازطراحی پایگاه داده سیستم متمرکز اطلاعات مکانی
- تهیه بانک اطلاعات نمونه های ژئوشیمیایی جهت ورود اطلاعات برگه های 1:100000 منطقه شمال شرق
- دانلود نصب و تست نرم افزار جدید ArcGIS-Earth
- تنظیم آرشیو اسکن گزارش و نقشه های اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 دولت آباد
- بارگذاری اطلاعات پایگاه داده سیستم متمرکز اطلاعات مکانی روی Geodatabase آزمایشی جهت تست اولیه
 
تعریف ساختار جدید واحد تحقیق و توسعه ژئومتیکس
- تشکیل جلسات بررسی طرح با همکاران بخش و مدیر کل مرکز
- تهیه بروشور آزمایشگاه مدلسازی و تلفیق، آزمایشگاه توسعه استانداردهای بخش تحقیق و توسعه ژئومتیکس، آزمایشگاه زیرساخت داده مکانی بخش تحقیق و توسعه ژئومتیکس
- تهیه پیش نویس طرح و  ارائه به مدیر کل مرکز

اطلس زمین‌شناسی اکتشافی شهرستان های خراسان رضوی
- ویرایش نقشه های اطلس شهرستان های جوین و جغتای 
- تهیه پلات شهرستان تربت جام
- ادیت فایل های شهرستان زاوه، سرولایت 
- تهیه چک پلات از شیت های اطلس شهرستان زاوه، سرولایت
- تکمیل گزارشهای دیگر اطلس ها

نقشه یکپارچه و اطلس شهرستانهای خراسان شمالی
- تولید لایه های اطلاعاتی
- نمادگذاری عوارض
- کارتوگرافی نقشه ها
- تهیه گزارش حاشیه نقشه ها
- تهیه پلات کنترلی
- کنترل نقشه ها
آخرین وضعیت تهیه نقشه های اطلس شهرستانهای خراسان شمالی

کلیه نقشه های فوق در مرحله پلات کنترلی هستند و می بایست گزارش حاشیه نقشه تهیه شود.
متفرقه
- شرکت در کلاس های آموزشی روش های نوین تهیه نقشه های زمین شناسی بزرگ مقیاس، پالئومغناطیس و انجام  عملیات صحرایی، طرز تهیه CV و رزومه نویسی و تنظیم مقالات ISI 
- اجرای نمایشگاه دستاوردهای علمی و اجرایی آقای مهندس روشن روان در طی 35 سال خدمت در سازمان
- شرکت در همایش معرفی GIS شرکت پست استان
- تدوین پیشنهادات جهت سازماندهی مجدد گروه به مدیریت مرکز
- برگزاری دوره آموزش GIS برای کارشناسان کشور افغانستان
عملکرد IT
- تهیه کپی از اطلاعات و بایگانی در آرشیو IT و برچسب گذاری
- رفع مشکل همکاران در استفاده از اینترنت
- تهیه نمودار سازمانی مرکز در سیستم MIS جهت ارسال به تهران
- ادامه کار انتقال بانک اطلاعات نرم افزار نمونه های موزه به سرور 2 و نصب مجدد نرم افزار 
- پلات (81 مورد)

فعالیت شاخص
در راستای تحول ساختاری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، اداره ژئومتیکس نیز با بررسی سیر تحولی در سالهای گذشته و نیاز سنجی تطابق فعالیتها با کارکردهای زمین شناسی و اکتشاف، طرح تشکیل واحد تحقیق و توسعه در ژئومتیکس را به مدیر کل محترم ارائه داد. در قالب این طرح ذیل چهار عنوان اصلیGIS، RS ، GPS و پایگاه دانش، ضمن بررسی، شناخت و تدوین استراتژی مرکز، اقدام به تهیه برنامه، تشکیل آزمایشگاه های تخصصی و اجرای پروژه های خاص هر عنوان می گردد. در این سند تشکیل چهار آزمایشگاه تخصصی تحلیل طیفی، توسعه استانداردها، زیرساخت داده مکانی و بالاخره مدل سازی و تلفیق در مرحله اول پیش بینی شده است.
 

گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم سال 94 اداره موزه و مستندات علوم زمین
نسترن شجاعی کاوه
• مطالعه و شناسایی نمونه های موزه به تعداد 250 نمونه
• دسته بندی، آماده سازی، عکسبرداری بخشی از نمونه های موجود در مخزن قدیمی و انتقال به سامانه جامع علوم زمین و ساماندهی آن ها به تعداد 610 نمونه
• ثبت اطلاعات نمونه‌ها در سامانه جدید نرم افزاری و ایجاد شناسنامه برای هر نمونه به تعداد 603 مورد
• راهنمایی بازدیدکنندگان از موزه علوم زمین 2850 نفر 
• همکاری مستمر در کارگروه پارک موزه علوم زمین 
• انجام فعالیت های پژوهشی و شناسایی و معرفی کانی زینک رساسایت برای اولین بار در ایران 

فعالیت شاخص
شاخص ترین کار انجام شده در اداره موزه و مستندات علوم زمین، ارائه دو مقاله در سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنفرانس بین المللی علوم زمین می باشد. در این گردهمایی دو مقاله از طرف کارشناسان این اداره ارائه شده که فعالیت های پژوهشی انجام شده در این اداره را نشان می دهد. اولین مقاله اختصاص داشت به معرفی سامانه جامع علوم زمین در مشهد که شامل دو سامانه فیزیکی و نرم افزاری می شود. در این مقاله روش دسته بندی، شناسایی، آماده سازی، ثبت در سامانه نرم افزاری و انتقال نمونه های فسیلی به سامانه جامع علوم زمین مورد بررسی قرار گرفت. 
مقاله دوم در مورد شناسایی کانی زینک رساسایت بود که برای اولین بار در ایران معرفی شد. این کانی که از معدن قلعه زری بیرجند گردآوری شده بود، به عنوان یک کانی ناشناخته در اختیار کارشناس سنگ و کانی موزه قرار گرفت. از آنجا که هیج نمونه ای بدون شناسنامه در این سامانه نگهداری نمی شود، مراحل شناسایی اولیه با انجام انالیز به روش پراش پرتو ایکس (XRD) صورت پذیرفت. سپس با مشخص شدن نام کانی و با توجه به عدم شناسایی و گزارش آن در ایران، نسبت به انجام آزمایشات دیگر و به دست آوردن میزان حضور عناصر مختلف و.... اقدام و طی مقاله ای ارائه گردید. 
تحقیق و پژوهش بازوی فعال تمامی موزه های تخصصی جهان بشمار می رود و متخصصین زیادی در این موزه ها فعالیت می کنند. امید است که با کمک زمین شناسان و پژوهشگران ایرانی، موزه و سامانه جامع علوم زمین مشهد، گامی در اعتلای دانش زمین شناختی این سرزمین بردارد و روزی مایه سرفرازی زمین شناسان این سرزمین گردد.
 
 

 

پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری