چکیده مقالات بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین

1396/04/19 تعداد بازدید: 1096
print

 

 • چینه نگاری لرزه ای سازند مزدوران در حوضه رسوبی کپه داغ
 •  رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های سازند گچال در غرب طبس
 • تفکیک مناطق دگرسانی اندیس مس-طلای سربیشه با استفاده از دورسنجی: روش طبقه بندی هدایت شده
 • استخراج کانی های دگرسانی توسط داده های فراطیفی در منطقه ماهرآباد
 • جلوه های زیبا از فرسایش کنگلومرا و پدیده های دودکش جن در کلاته سوراخ سنگ
 • بررسی تأثیر آلتراسیون بر آب قناتهای بیدستان و دزوک جنوب بیرجند
 • مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی آبرفت شمال شرقی مشهد با آزمون های برجا
 • بررسی ضریب اطمینان و بهسازی شیب سنگی انتهای هاشمیه مشهد
 • بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد
 • مطالعه چرخه های میلانکوویچ در رسوبات سازند آب دراز
 • مطالعه پارامترهای بافتی و شناسایی منشأ رسوبات رودخانه بازه حور (جنوب غربی مشهد)
 • تفسیر محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و منشأ نهشته های نئوژن شرق کپه داغ و شرق ایران مرکزی
 • آنالیز رخساره ها و سکانس های رسوبی سازند تیرگان در شمال چناران
 • ارزیابی روند تغییرات اندازه ذرات و فرآیندهای مؤثر بر آن در طول رودخانه سرغایه جنوب مشهد
 • مطالعه فسیلهای گیاهی منطقه کلات در البرز شرقی
 • رخداد غیر هوازی اقیانوسی آپتین در منطقه کپه داغ
 • بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند تیرگان در ورقه 1:25000 بابا امان (بجنورد)
 • بررسی تغییرات سطح آب دریا در سازند چمن بید با استفاده از آمونیتها در شرق حوضه کپه داغ
 • اولین گزارش از ایکنوجنس Rhizocorallium در سازند مزدوران حوضه کپه داغ خاوری
 • Biogeography and determine Santonian- Campanian boundary in Abderaz Formation at type section according to planktonic foraminifera
 • مکان های احتمالی وقوع زمین لرزه بر روی گسل آبیز و دشت بیاض با توجه به ارتباط آنها
 • معرفی و تحلیل ساختاری پهنه گسلی چشمه نی در شمال شرق ایران
 • مطالعه فسیل های استنوسفری شرق و شمال شرق ایران با توجه به امواج تله سایزمیک
 • شواهد ریخت زمین ساختی از پویایی گسل سیاه کوه، شمال شرق ایران
 • تحلیل هندسی چین خوردگی با استفاده از سری های فوریه در منطقه چلونک
 • تحلیل هندسی- جنبشی گسلش تراگذر در تاقدیس بیرجند
 • تحلیل هم روندی چین خوردگی سنوزوئیک در جنوب کاشمر با گسل درونه
 • تحلیل فرکتالی آبراهه ها در تاقدیس بیرجند
 • پنجره فرسایشی آق دربند، دریچه ای بر زمین ساخت کوهزاد برخوردی سیمرین.
 • برآورد حریم و مهاجرت عرضی گسل دشت بیاض.
 • نالیز نویز سریهای زمانی موقعیتهای روزانه GPS منطقه خراسان
 • الگوی رشد گسلهای امتدادلغز مؤثر بر هندسه رگه، در پهنه برشی معدن قلعه-زری
 • ارائه مدل عددی شکل گیری کمپلکس حلقوی گیوشاد
 • Optical dating of Holocene lake bed sediments from the Nimbluk plain, Khorasan, NE Iran: Implications for the palaeo-environment of Iran
 • معرفی پترولوژی کمپلکس پلوتونیک تکنار با نگرشی بر ژئوشیمی گرانیتوئیدهای کالک آلکالن
 • مدلسازی ژئوشیمیایی تحولات ماگمایی در سنگهای آذرین جنوب خاوری بیرجند
 • کانی سازی، آلتراسیون و پتروژنز گرانیتوئیدهای ده سلم، بلوک لوت، شرق ایران
 • کاربرد ترکیب بیوتیت در مطالعه منشأ و شرایط ترمودینامیکی تونالیت های ده نو
 • رخداد آندزیت های بازالتی غنی از نیوبیوم، شمال غرب نیشابور
 • تکتنوماگماتیزم مس پورفیری کلاته نو، مدل اپیزودی شاخص کمانهای فرورانشی در پایانه گسل گناباد.
 • پتروگرافی و تعیین شیمی کانی پیروکسن در سیلهای مافیک غرب مشهد
 • بررسی پترولوژی و مینرالوگرافی ولکانیک های مس دار ورزگ قائن
 • مطالعات ژئوشیمیایی آماری چند متغیره در منطقه ورزگ قاین
 • بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاه های آب در شمال غرب دشت مشهد
 • مطالعه فعالیتهای استنوسفری شرق و شمال شرق ایران با توجه به امواج تله سایزمیک
 • مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی آبرفت شمال شرقی مشهد با آزمون های برجا
 • مطالعه فعالیتهای استنوسفری شرق و شمال شرق ایران با توجه به امواج تله سایزمیک
 • محیط رسوبی سنگهای کربناته کرتاسه در گستره معادن گل بینی کوه تنگ گزی (جاجرم)
 • بررسی ضریب اطمینان و بهسازی شیب سنگی انتهای هاشمیه مشهد
 • شواهد ریخت زمین ساختی از پویایی گسل سیاه کوه، شمال شرق ایران
 • زمین شناسی اقتصادی کانسار طلای تاریک دره- شمال تربت جام
 • تعیین شرایط دمایی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی سیال کانه ساز اسکارن آهن دردوی، منطقه سنگان (خراسان رضوی)
 • تحلیل هندسی چین خوردگی با استفاده از سری های فوریه در منطقه چلونک (شمال غرب بیرجند)
 • بررسی کانه زایی و ژنز کانسار فلوریت جویمنددر شمال باختری گناباد (خراسان رضوی)
 • آنالیز نویز سری های زمانی موقعیت های روزانه GPS منطقه ی خراسان
 • ارائه مدل عددی شکل گیری کمپلکس حلقوی گیوشاد
 • اولین گزارش از بیگانه سنگهای گابرویی، هورنبلند گابرویی ناحیه داورزن.
 • یافته هایی نوین پیرامون کانی سازی نیکل-مس پاتنگ در زون ایرانشهر- بیرجند
 • مطالعه کانی سازی پلی متال گرانیت سرخ کوه (خوسف-بیرجند) به عنوان گرانیت تیپ S
 • مطالعات ژئوشیمیایی و زمین شناسی اقتصادی اندیس طلای تاریک دره (شمال تربت جام)
 • دگرسانی و کانی سازی گرمابی رگه های کوارتز- آنتیموان ارغش

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید.

 

پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری