چکیده مقالات بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

1396/04/19 تعداد بازدید: 1185
print

 • تعیین محدوده نهایی بلوک 7 گل بینی معدن بوکسیت جاجرم

• مدلسازی و تخمین ذخیره به روش زمین آماری برای بلوک 7 گل بینی معدن بوکسیت جاجرم
• بررسی خاستگاه و توزیع آرسنیک در منابع آب منطقه کوهسرخ (کاشمر)
• ارزیابی آلودگی منابع آب تکهای معدنی I, II, III و روستاهای پایین دست معدن پلی متال تکنار( بردسکن)
• بررسی نقش زمین ساخت فعال در پیدایش سفره های آب زیر زمینی با استفاده از داده های سنجش از دور و داده های صحرایی منطقه مورد مطالعه دشت اصفهک در منطقه طبس
• شناسائی نواحی امید بخش معدنی با استفاده از دورسنجی و GIS دربرگه 1:100000طاهرآباد
• شناسایی و تفکیک کانی های دگرسانی هیدروترمالی همراه با کانی زایی طلا به کمک پردازش داده های ماهواره ای ASTER در ناحیه معدنی هیرد (جنوب بیرجند)
• امکان سنجی تولید نقشه زمین شناسی رقومی 1:25000 به دو روش فتوگرامتری و فتوموزائیک عکسهای هوایی
• بررسی پترولوژی سنگ های آتشفشانی –نیمه عمیق الترامافیک-مافیک غرب مشهد
• تعیین سن بیوتیت–کل سنگ بروش Rb/Sr روی گرانیتوئید کاشمر
• ماگماتیسم ترشیری در بخش شرقی کمربند ولکانو پلوتونیک درونه-تربت حیدریه-خواف(شمال شرق ایران)
• شواهد متاسوماتیسم در بخش هایی از توده گرانیتوئیدی رباط زنگیجه (جنوب غرب بردسکن)
• آندالوزیتهای متاسوماتیکی در کمپلکس دگرگونی ده سلم در شرق ایران
• بررسی پتروژنز سنگ های الترامافیک شرق خط واره تربت جام – فریمان- مشهد
• واکنش های دگرگونی و ژئوترموبارومتری در هاله دگرگونی مجاورتی توده گرانیتوئیدی شاهکوه(شرق ایران)
• معرفی گسل شمال مشهد
• مرحله های دگرریختی در سنگ های دگرگونی جنوب مشهد
• تعیین آستانه حرکت گسلش نرمال و امتداد لغز با استفاده از حد بحرانی جابجایی در رگه های en-echelon
• شواهدی بر uplift ناحیه شمال قوچان در کپه داغ مرکزی
• ارزیابی دیرینه لرزه زمینساختی گسل دشت بیاض با شواهد ریخت زمینساختی
• چرخش محورهای کرنش طی کواترنر در منطقه شمال شرق بیرجند
• تحلیل چین خوردگی مرتبط با راندگی پنهان در شمال بیرجند
• تحلیل تکتونیک فعال در منطقه شمال غرب بیرجند
• تفسیر توالی پاراژنتیکی سازند مزدوران در بخش جنوبی منطقه آق دربند
• چینه سنگی سازند نیزار و یافته های جدید در مورد مرز این سازند
• دیسکواسترها و تعیین سن بالاترین بخش سازند خانگیران در ناحیه سرخس
• مطالعه سازند آب دراز در مقطع تیپ براساس فرامینیفرها
• پالینوفاسیس و محیط رسوبی سازند نیزار در حوضه کپه داغ (شرق روستای چهچهه)
• تعیین نرخ فرونشست شمال غرب مشهد به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری (InSAR)
• بررسی رابطه تجربی بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در گستره شهر مشهد
• آب بندی پی و تکیه گاههای بند تاریخی اخلمد از دیدگاه زمین شناسی مهندسی
• شواهدی از کانی سازی اپی ژنتیک عناصر قلع-نقره در شمال روستای شریف آباد (جنوبِ مشهد)
• نگرشی بر زمین شناسی و کانی سازی منطقه گل بانو (شرق تربت جام- نوار مرزی افغانستان)
• شناسایی و ارتباط حرکات زمین ساختی با یکدیگر و با کانی سازی در دید ناحیه ایی با استفاده از آنالیز تصاویر میکروسکوپی کانی ها
• ژئوشیمی و ژنز کانسارهای کرومیت پادیفرم فرومد سبزوار
• یافته های جدید سیالات درگیر در کانسار فلوریت کمرمهدی
• بررسی ژئوشیمیایی و ارتباط تکتونیکی و پترولوژیکی منطقه گلوچاه ده سلم با کانی سازی طلا
• بررسی کانه زایی طلا و عناصر همراه درسنگ های لیستونیتی منطقه اناران، جنوب بیرجند
 

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری