کارگروه چینه شناسی پیشرفته

1396/01/29 تعداد بازدید: 248
print

مقدمه:

علوم زمین به عنوان یکی از بنیادی ترین علوم پایه دارای گرایشات گوناگون است تا بتواند به پرسش های کاربران در زمینه های متفاوت پاسخگو باشد.
یکی از گرایشات مهم علوم زمین چینه شناسی است که با انجام آن می توان به بسیاری از وقایع و حوادث گذشته زمین مانند نوع و شرایط حوضه های رسوبی، پیوند زمانی ومکانی حوضه ها، دیرینه زیست، آب و هوای دیرینه، جغرافیای دیرین، فازهای گوناگون آتش فشانی، پدیده های دگرگونی، فازهای فلززایی، … پی برد. بدین سان دیده می شود که چینه شناسی بنیان بسیاری از گرایش های علوم زمین است.
با توجه به تخصصی بودن چینه شناسی و اهمیت آن در علوم زمین لازم دانسته شده است تا در سراسر جهان این گونه مطالعات در چارچوپ های استاندارد و هم سان صورت گیرد تا حتی الامکان داده های چینه نگاری با زبانی واحد تدوین و کاربری آن در کشورهای گوناگون آسان باشد.
کارگروه چینه شناسی پیشرفته با هدف توجه به مهم ترین مسایل مطرح در این حوزه و استفاده از ظرفیت های چینه شناسی در پیشبرد علوم زمین به ویژه در منطقه شمال شرق پیش بینی شده است.
اهداف:
ارتقای سطح دانسته های ما از واحدهای مهم چینه شناسی
ارائه الگوهای مطالعاتی مناسب در جهت تعین مرز واحدهای زیست چینه ای با حضور فعال کار شناسان مرکز
بهره­گیری از توان علمی و فنی همکاران در پروژه­های درون و برون سازمانی
کمک به ایجاد بانک چینه شناسی ایران
مهمترین محورهای فعالیت:
تعریف گروه های تخصصی  به منظور انجام بهتر وظایف محوله در سازمان و خارج از سازمان تحت عناوین ذیل:
تمرکز مطالعات در مرزهای مهم چینه ای با نگاه ویژه به رخنمون های شمال خاوری کشور
تلاش در جهت نامگذاری واحدهای چینه‌ای بدون نام در شمال شرق
ایجاد بانک اطلاعاتی از نمونه های میکروفسیل و ماکروفسیل سنگ و پلاک های میکروسکپی با همکاری پارک موزه و ارزش گذاری روی آنها
تهیه اطلس های مختلف زمین شناسی در کمک به بررسی های زمین شناسی
همکاری جدی در تبیین و شناسایی هر چه بهتر زون های ساختاری خراسان رضوی
حضور جدی در برنامه پژوهشی تدوین کتاب زمین شناسی خراسان رضوی
پاره ای دستاوردهای مهم:
اعضای کارگروه بر اساس رایزنی به عمل آمده در شورای برنامه ریزی وارزیابی انتخاب و فعالیت اعضا قریب به دو سال در این کارگروه به صورت جلسات منظم ماهانه، بنا بر حساسیت مقطعی و برنامه های جانبی فرآروی مرکز گام های در جهت رفع چالش ها و تقویت فرصت ها ادامه دارد.
تهیه فهرست کاملی از پژوهش های انجام شده در حوضه رسوبی کپه داغ
معرفی اعضای کارگروه:
ترکیب اعضای این کارگروه آقایان جمال روشن روان، جعفر طاهری، فرخ قائمی، حسن علی حسین زاده، آبرادات مافی،  مرتضی طاهرپور و خانمها: مریم حسینیون، فاطمه ملک دادی، مریم بهره مند.
دبیر کارگروه: مریم بهره مند
سال تشکیل کارگروه: ۱۳۹۲
نظرات:

loader
لینک های تصویری