پایان نامه های فارسی

1400/02/28 تعداد بازدید: 4993
print

پدید آورنده عنوان رشته تحصیلی سال تحصیل
ی‍ازرل‍و، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ اردوس‍ی‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ج‍ن‍ورد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۵
ص‍ادق‌ ن‍ژاد، م‍ی‍ن‍ا م‍ت‍ام‍ورف‍ی‍س‍م‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ال‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۷-۱۳۶۸
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ش‍ف‌ رود در ق‍س‍م‍ت‍ه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ف‍ون‍ه‍ای‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۵
ن‍ادری‌، ن‍ص‍ی‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ری‍ف‍ه‍ا از ن‍ظر زم‍ان‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‌ در طول‌ ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۰
ح‍داد ت‍وک‍ل‍ی‌، ال‍ه‍ام‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ش‍ف‌ رود در ب‍رش‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۴
ی‍زدان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ س‍ازن‍د ب‍ه‍رام‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ک‍اش‍م‍ر (ک‍وه‌ ف‍غ‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۵
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و آذری‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ دن‍دی‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ک‍اب‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(گ‍رای‍ش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۸
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ائ‍وس‍ن‌ در ورق‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ف‍ردوس‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(گ‍رای‍ش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ب‍ل‍ور) ۱۳۸۳
ه‍ف‍ت‌ ل‍ن‍گ‌، رض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍الای‍ی‌ در ف‍رازم‍ی‍ن‌ ک‍ل‍م‍رد و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ه‍م‍زم‍ان‌ در ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ و ال‍ب‍رز زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۹
رئ‍ی‍س‌ ال‍س‍ادات‌، س‍ی‍د ن‍اص‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ ب‍خ‍ش‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍وری‍ج‍ه‌ (ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ت‍ا ک‍رت‍اس‍ه‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌) در ش‍م‍ال‌ ده‍ک‍ده‌ ش‍وراب‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۶
ی‍زدی‌، م‍ه‍دی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍الای‍ی‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ در س‍ردر و چ‍ی‍روک‌ طب‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۹
ب‍دخ‍ش‍ان‌ م‍م‍ت‍از، ق‍ی‍س‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ب‍زغ‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۷۱
م‍ج‍ی‍دی‌ ش‍ه‍رک‍ردی‌، ع‍ب‍اس‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ ن‍وار اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ش‍م‍ال‌ س‍ب‍زوار زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۹
ص‍ن‍ای‍ع‌، ن‍ج‍م‍ه‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ژوراس‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌- م‍ی‍ان‍ی‌ در ب‍رش‌ ف‍ری‍زی‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۰
س‍ع‍ی‍دپ‍ور، غ‍لام‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ک‍روم‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌  
م‍ب‍اش‍ر، ام‍ی‍ر اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ س‍ل‍م‌ (ش‍اه‍ک‍وه‌) ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۷۰
آق‍ا داداش‍ی‌ اب‍ه‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍وف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌ (ح‍د ف‍اص‍ل‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ م‍زدوران‌ - ش‍وراب‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۰
وک‍ی‍ل‌ ب‍اغ‍م‍ی‍ش‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ واح‍ده‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ در ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌، ب‍ازن‍گ‍ری‌ در س‍ن‌ واح‍ده‍ای‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ (Lithostratigraphy units) س‍ازن‍ده‍ای‌ آب‌ ت‍ل‍خ‌، ن‍ی‍زار، ک‍لات‌، پ‍س‍ت‍ه‌ ل‍ی‍ق‌، چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌، خ‍ان‍گ‍ی‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۶
ص‍دق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌ در م‍ق‍اطع‌ ت‍ن‍گ‌ ن‍ی‍زار رو ج‍ک‍ودر واق‍ع‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۲
رض‍ائ‍ی‌، ال‍ه‍ام‌ م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر در ال‍ب‍رز (ت‍ت‍ورود- ش‍ه‍م‍ی‍رزاد- دزدب‍ن‍د) و ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍ل‍م‍رد طب‍س‌ در ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۶
ن‍ب‍وی‍ه‌، س‍ی‍د م‍ج‍ی‍د م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌، م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ و دی‍اژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ (س‍ازن‍د ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ م‍زدوران‌) در ش‍م‍ال‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۳
ب‍ه‍ره‌ م‍ن‍د، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ش‍رق‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۶
اک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ و ه‍ال‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۳
خ‍دای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ (Hauterivian-lower Aptian) واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ رس‍وب‍ی‌ ای‍ن‌ س‍ازن‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ رس‍وب‍ی‌) ۱۳۷۰
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ ک‍ان‍س‍ار آه‍ن‌ س‍ه‌ چ‍اه‍ون‌ (آن‍وم‍ال‍ی‌ ش‍م‍اره‌۱۰ ) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌) ۱۳۷۶
اک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ع‍ن‍اص‍ر اص‍ل‍ی‌ و ک‍م‍ی‍اب‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۳
ت‍اج‌ ب‍خ‍ش‌، س‍ح‍رن‍از م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ واک‍ن‍ش‌ ه‍ی‍دراس‍ی‍ون‌ OH ش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۷۵
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، غ‍لام‍رض‍ا م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ت‍ن‍ورج‍ه‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ک‍اش‍م‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ش‍اخ‍ه‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۳
اطم‍ی‍ن‍ان‌، ه‍اش‍م‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍اه‍ک‌- رب‍اط واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ ش‍ه‍ر ب‍اب‍ک‌ (م‍ح‍دوده‌ ش‍م‍ال‍ی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۴۸
ع‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍د پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍وب‍ی‍وژئ‍وگ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ اردوس‍ی‍ن‌ ب‍الای‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر (ک‍وه‌ ب‍وغ‍و) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۵
پ‍روی‍ن‌، اح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ع‍داده‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ س‍ل‍م‌- ش‍اه‍ک‍وه‌. ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ گ‍ارن‍ت‌ در پ‍لاس‍ره‍ای‌ رودخ‍ان‍ه‌ ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۳
اش‍رف‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍ان‍ون‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ق‍ی‍ر- ک‍ارزی‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از طی‍ف‌ ام‍واج‌ P در ف‍واص‍ل‌ دور   ۱۳۵۱
م‍ج‍ی‍دی‌ ف‍ی‍ض‌ آب‍ادی‌، ت‍ورج‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ن‍ف‍وذی‌ غ‍رب‌ س‍ام‍ن‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ م‍لای‍ر- ه‍م‍دان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ۱۳۷۵
ق‍اس‍م‍ی‌، رض‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ غ‍رب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ب‍زوار- گ‍ف‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۷۹
م‍ه‍دی‌ ف‍ر، ف‍اطم‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۹
س‍ه‍راب‍ی‌، س‍ی‍م‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ ه‍ا و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ق‍س‍م‍ت‌ م‍رک‍زی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (چ‍ن‍اران‌- رادک‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۷۸
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ (ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ن‍طق‍ه‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ۱۳۸۱
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ف‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۷
ن‍ج‍ارزاده‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ دون‍ی‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍اج‍رم‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍ن‍گ‍واره‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۶
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۲
م‍ظل‍وم‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ طلادار ع‍ل‍ی‌ آب‍اد و آل‍ت‍رش‍ده‌ گ‍ردن‍ه‌ ک‍وه‌ س‍رخ‌ در ش‍م‍ال‌ ک‍اش‍م‍ر (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (اق‍ت‍ص‍ادی‌) ۱۳۷۱
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌)    
گ‍وه‍رش‍اه‍ی‌، راش‍ی‍ن‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ج‍اور ک‍وه‌ م‍ی‍ش‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ۱۳۸۰
م‍وس‍ی‌ اح‍م‍دی‌، م‍ه‍ن‍از ب‍ررس‍ی‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍الای‍ی‌ (دون‍ی‍ن‌- ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر) ن‍اح‍ی‍ه‌ آب‌ م‍راد (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍رم‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۶
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ و ال‍گ‍وی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ اق‍ل‍ی‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ طب‍س‌ (از ب‍ل‍وک‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) ب‍ر اس‍اس‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ن‍رخ‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ (subsidence) و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ی‍ن‍م‍ات‍ی‍ک‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ ه‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌) ۱۳۷۷
س‍ب‍ی‍ل‌، ف‍ی‍روز ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍رواس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ در ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ و ش‍م‍ال‌ ق‍وچ‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۵
ام‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ ش‍اه‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۵۲
ارژن‍گ‌ روش‌، ب‍ه‍رام‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ه‍ل‌ آب‍اد) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۵۲
ف‍ت‍ح‍ی‌، ت‍ورج‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ (م‍ق‍اطع‌ ش‍اه‍رود، رب‍اط ق‍ره‌ ب‍ی‍ل‌ و ج‍ن‍وب‌ ب‍ج‍ن‍ورد) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۷
ظه‍رای‍زاد، م‍وس‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ ن‍وار اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ س‍ب‍زوار ف‍روم‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۰
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ اس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ دورود (ج‍ن‍وب‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌- دره‌ ش‍م‍ش‍ک‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۸
غ‍ف‍اری‌ ن‍ی‍ک‌، ب‍ه‍ارک‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ واح‍د آه‍ک‍ی‌- ش‍ی‍ل‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ اح‍م‍د آب‍اد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۷۹
ک‍ول‍ی‍ون‍د، ح‍س‍ن‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ی‍ن‍م‍ات‍ی‍ک‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ خ‍اوری‌ ورق‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ خ‍ارت‍وران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(گ‍رای‍ش‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۷۹
ج‍ع‍ف‍ری‌ زن‍گ‍لان‍ل‍و، م‍ح‍م‍د ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ال‍ی‌ از طری‍ق‌ م‍ع‍ک‍وس‌ س‍ازی‌ و ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ داده‌ ه‍ای‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ (IP) م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ ظاه‍ری‌ و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۷۹
گ‍وراب‍ج‍ی‍ری‌ پ‍ور، آرش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روژن‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ زر (ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۹
اوه‍ان‍ی‍ان‌، ت‍رگ‍م‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۵۲
ن‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍د ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ ب‍ل‍وک‌ طب‍س‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ق‍وری‌ چ‍ای‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ زغ‍ال‍دار پ‍رورده‌- ج‍ن‍وب‌ طب‍س‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۷۷
ش‍ه‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ح‍وزه‌ رس‍وب‍ی‌ ش‍وش‍ود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۱
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ان‍ا ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا و آرس‍ن‍ی‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ زرش‍وران‌- آغ‍دره‌ (ش‍م‍ال‌ ت‍ک‍اب‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌) ۱۳۷۸
م‍ه‍رپ‍رت‍و، م‍ح‍م‍ود م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ه‍ارب‍رج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ب‍ج‍ن‍ورد) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۵۹
ده‌ ب‍زرگ‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ش‍ف‌ رود در ب‍رش‌ س‍ن‍ج‍دک‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۳
س‍ی‍اح‍ی‌، اش‍رف‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ ف‍رزن‍ه‌ ت‍ای‍ب‍اد (خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۹۲
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اث‍ر ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ک‍ل‌ س‍ن‍گ‌ درون‍گ‍ی‍ر در ح‍رک‍ت‌ س‍ی‍الات‌ ک‍ان‍ه‌ س‍از م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌(گ‍رای‍ش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌) ۱۳۷۹
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ک‍ان‍ی‌ س‍ی‍ب‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۷۹
چ‍ن‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍ب‍زوار زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۹
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ی‍وان‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‍ه‍ای‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ در زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۲۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۷۶ ق‍ائ‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۷۸
دی‍م‍ه‌ ور، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ وژن‍ز ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ زری‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۷۴
ن‍ادری‌ م‍ی‍ق‍ان‌، ن‍ص‍ی‍ر ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ای‍ال‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ق‍وچ‍ان‌ زم‍ش‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۴
ک‍اوه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌ س‍ادات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ار در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۸۴
ش‍ارک‍ی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۱۳۸۴
ق‍زی‌، اع‍ظم‌ م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ل‌ دف‍ن‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍واد زائ‍د ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍ذ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از GIS زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۱۳۸۴
ک‍ه‍ری‍زی‌، ش‍م‍س‍ی‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اخ‍ل‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۰
ی‍وس‍ف‍ی‌، ع‍ف‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ م‍س‍ی‍ر ق‍طار ش‍ه‍ری‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۱۳۸۳
ق‍اس‍م‍ی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، م‍ری‍م‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ س‍ازن‍د آی‍ت‍ام‍ی‍ر در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍زدوران‌ ت‍ا ش‍وری‍ج‍ه‌ و م‍ی‍ادی‍ن‌ گ‍ازی‌ گ‍ن‍ب‍دل‍ی‌ و خ‍ان‍گ‍ی‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۵
ش‍ی‍رزاده‌، ب‍ه‍رام‌ م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ زر ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۱
ک‍رد ق‍دی‍م‍ی‌، ب‍رات‌ م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ دون‍ی‍ن‌ پ‍س‍ی‍ن‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ و غ‍رب‌ اس‍ف‍رای‍ن‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ م‍رج‍ان‍ه‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۳
ق‍ورچ‍ی‌ روک‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار ت‍ک‍ن‍ار ( III,IVب‍ردس‍ک‍ن‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۳
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍د ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ س‍ازن‍د س‍ف‍ی‍د ک‍وه‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ آق‌ درب‍ن‍د (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌) ۱۳۸۴
ک‍اه‍ن‍ی‌، ش‍ی‍وا ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ C ش‍م‍ال‍ی‌ و ب‍اغ‍ک‌ ک‍ان‍س‍ار س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ س‍ن‍گ‍ان‌ خ‍واف‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۳
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا در ل‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (چ‍ه‍ارگ‍وش‌ م‍خ‍ت‍اران‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۲
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ آس‍ت‍راک‍وده‍ای‌ م‍وج‍ود در ب‍رش‌ ال‍گ‍و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۹
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد، ح‍م‍ی‍د م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ت‍ن‍ورج‍ه‌ ک‍اش‍م‍ر و ب‍ررس‍ی‌ ت‍وده‌ م‍گ‍ن‍ت‍ی‍ت‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ روس‍ت‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۱
رس‍ت‍م‍ی‌ زاده‌، ق‍اس‍م‌ م‍طال‍ع‍ات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ی‍دواز واق‍ع‌ در ش‍رق‌ اس‍ف‍رای‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ ) ۱۳۸۳
رب‍ان‍ی‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ س‍ازن‍د ن‍ی‍زار در ن‍اودی‍س‌ ک‍لات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌) ۱۳۸۳
وح‍دت‌ پ‍رس‍ت‌، م‍ری‍م‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ س‍رب‌ و روی‌ در ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ گ‍وش‍ه‌ ک‍م‍ر و س‍ی‍ب‍زار زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۲
ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍م‍د ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار ب‍وک‍س‍ی‍ت‌ ج‍اج‍رم‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۲
ش‍ی‍رزاده‌، ب‍ه‍م‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ آن‍دال‍وزی‍ت‌ در ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۱
س‍وس‍ن‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ زی‍ری‍ن‌ س‍ازن‍د ای‍ت‍ام‍ی‍ر ب‍ر م‍ی‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ ش‍وراب‌ (ج‍اده‌ م‍ش‍ه‍د- س‍رخ‍س‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۴
م‍ح‍م‍دی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ و طراح‍ی‌ پ‍رده‌ آب‍ب‍ن‍د س‍د آم‍ن‍د آش‍خ‍ان‍ه‌ (م‍ان‍ه‌ و س‍م‍ل‍ق‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۱۳۸۳
ش‍ی‍ش‍ه‌ ب‍ر، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ لام‍پ‍روئ‍ی‍ت‍ی‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ رای‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۲
ن‍ظرزاده‌، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‌ رس‍وب‍ات‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۳
خ‍ات‍ون‍ی‌ م‍لای‍وس‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ ف‍ل‍ور و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍م‍ش‍ک‌ در ش‍ان‍دی‍ز (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۹
ه‍اش‍م‍ی‌، ف‍خ‍ری‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ ک‍ن‍گ‍ل‍وم‍رای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌) ۱۳۸۳
آق‍ای‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍گ‍ذاری‌ س‍ازن‍د م‍زدوران‌ در غ‍رب‌ آق‌ درب‍ن‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌) ۱۳۸۳
ک‍رم‍ی‌، زه‍را ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د آب‍دراز ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ طاه‍رآب‍اد (ج‍اده‌ م‍ش‍ه‍د- ک‍لات‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌( چ‍ی‍ن‍ه‌ و ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۷۸
ب‍ی‍داری‌، ع‍ص‍م‍ت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ ب‍خ‍ش‌ A س‍ازن‍د گ‍چ‍ال‌ (طب‍س‌، غ‍رب‌ گ‍س‍ل‌ ک‍ل‍م‍رد) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۱
ه‍اش‍م‍ی‌، ن‍رگ‍س‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و آث‍ار ف‍س‍ی‍ل‍ی‌ ف‍ل‍ی‍ش‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۱
راس‍ت‍گ‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ا و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ لای‍ه‌ س‍ف‍ال‍وپ‍وددار س‍ازن‍د ش‍ی‍ش‍ت‍و در ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ طب‍س‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۴
م‍ح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دان‍ور ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ب‍رش‍ه‍ای‌ روس‍ت‍ای‌ خ‍ش‍ت‌، روس‍ت‍ای‌ چ‍ه‍چ‍ه‍ه‌ و ده‍ان‍ه‌ ورودی‌ ش‍ه‍ر ک‍لات‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲
خ‍اوری‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ان‍وس‍ه‌ پ‍روی‍ن‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ پ‍ال‍ی‍ن‍وم‍ورف‍ه‍ا در ب‍رش‌ ص‍ن‍دوق‌ ش‍ک‍ن‌ (واق‍ع‌ در ش‍رق‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲
خ‍دادادی‌، ل‍ی‍دا ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍واک‍ول‍وژی‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ان‍وف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ج‍اده‌ م‍ش‍ه‍د- ک‍لات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲
گ‍ن‍دم‍ی‌، راض‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ب‍ه‍رام‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ا (چ‍ش‍م‍ه‌ ش‍ی‍ر، ج‍ن‍وب‌ ازب‍ک‌ ک‍وه‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ طب‍س‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲
ی‍ح‍ی‍ی‌ ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، وص‍ال‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍گ‍ذاری‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ک‍ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ام‍ان‌ آب‍اد واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌) ۱۳۸۱
ع‍ظی‍م‌ زاده‌ ت‍ب‍ری‍ز، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ئ‍وژن‌ اطراف‌ اس‍ک‍ن‍درآب‍اد (ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۰
ش‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ( ۶۵ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ری‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د) در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۹
پ‍وراس‍م‍اع‍ی‍ل‌، اک‍رم‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ن‍ی‍زار ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ ال‍گ‍و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۳
ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌، م‍ح‍س‍ن‌ م‍طال‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ واق‍ع‌ در غ‍رب‌ ب‍ج‍ن‍ورد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۸
پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ دون‍ی‍ن‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‍ی‌ اس‍ف‍رای‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۹
خ‍ان‍ه‌ ب‍اد، م‍ح‍م‍د م‍طال‍ع‍ات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ب‍ن‍د گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌) ۱۳۸۱
ب‍ق‍ال‌ رض‍اون‍د، ن‍اص‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و ه‍ی‍دروش‍ی‍م‍ی‌ پ‍لای‍ای‌ م‍ح‍م‍دآب‍اد واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ق‍ائ‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌) ۱۳۸۰
ق‍ادری‌، ع‍ب‍اس‌ زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ رس‍وب‍ات‌ ب‍رش‌ ال‍گ‍وی‌ س‍ازن‍د ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا واح‍ده‍ای‌ ه‍م‌ ارز در ف‍رازم‍ی‍ن‌ ک‍ل‍م‍رد (ب‍رش‌ م‍ی‍وگ‍دار) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۴
ن‍وزع‍ی‍م‌، رض‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ک‍وه‌ س‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر ب‍ل‍وک‌ ل‍وت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۹۱
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍ل‍وری‍ن‌ در ن‍واح‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ک‍اش‍م‍ر و ش‍م‍ال‌ طب‍س‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲
ب‍ازوب‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ل‍طان‌ آب‍اد در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژ س‍ب‍زوار زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۹
ح‍اج‍ی‌ زاده‌، ه‍ادی‌ ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ آلای‍ن‍دگ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ر روی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و خ‍اک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ س‍ب‍زوار گ‍رای‍ش‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۸۵
ف‍ری‍زی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ی‍ان‍ی‌ و ب‍الای‍ی‌ در ب‍رش‌ ف‍ری‍زی‌ (پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود) ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۰
درخ‍ش‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌، ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ طب‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۵
دی‍دار، پ‍ژواک‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ن‍ادر خ‍اک‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۲
اع‍ل‍م‍ی‌ ن‍ی‍ا، زه‍ره‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ خ‍ل‍ج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۶
ک‍وه‌ پ‍ی‍م‍ا، م‍ی‍ث‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ن‍رم‌ در س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌)(ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۵
آق‍اخ‍ان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ دگ‍رس‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ه‍ی‍دروت‍رم‍ال‌ واب‍س‍ت‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ طرق‌- ک‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۳
م‍ه‍دوی‌ ف‍ر، ش‍وی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رس‍وب‍ات‌ آپ‍س‍ی‍ن‌ پ‍س‍ی‍ن‌- س‍ن‍وم‍ان‍ی‍ن‌ در دو ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۵
روس‍ت‍ائ‍ی‌، م‍ه‌ آس‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍ری‍ود طب‍ی‍ع‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ در ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ای‍ک‍روت‍رم‍وره‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ت‍وک‍ل‍ی‌، راح‍ل‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ (ب‍ارم‍ی‍ن‌- آل‍ب‍ی‍ن‌) در دو ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۵
م‍ن‍ص‍وری‌ ج‍وزان‍ی‌، ام‍ی‍رم‍ن‍ص‍ور اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ج‍زی‍ن‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ف‍ردوس‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (اق‍ت‍ص‍ادی‌) ۱۳۸۲
ه‍اش‍م‍ی‌ رس‍ت‍گ‍ار، ک‍وث‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍و- ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍س‍ی‍ن‌ واق‍ع‌ در غ‍رب‌ روس‍ت‍ای‌ م‍ح‍م‍دآب‍اد (ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۴
م‍ح‍ب‍ی‌، آی‍دا ب‍ررس‍ی‌ ب‍اف‍ت‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ه‌ ک‍ره‌ و لای‍ه‌ ای‌ در ب‍رخ‍ی‌ از ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (اق‍ت‍ص‍ادی‌) ۱۳۷۹
ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌، غ‍لام‍رض‍ا پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژن‍ژ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر اروم‍ی‍ه‌ (ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ول‍ن‍ج‍ی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۹
م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا، ک‍ورش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ اول‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ و م‍اف‍ی‍ک‌ ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ول‍ن‍ج‍ی‌ (اروم‍ی‍ه‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۹
م‍ح‍ج‍وب‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دگ‍رس‍ان‌ ش‍ده‌ پ‍وس‍ی‍ده‌ از دی‍دگ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍ک‍ن‍وم‍اگ‍م‍ای‍ی‌ آن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دی‌۱۳۸۱
ش‍اه‌ پ‍س‍ن‍د، ع‍ب‍اس‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍الا آم‍دگ‍ی‌ م‍واد ت‍ب‍خ‍ی‍ری‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍ل‍وت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ی‍دان‌ ت‍ن‍ش‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ائ‍ن‍ات‌ (م‍دل‌ ت‍ن‍ش‌ ک‍ول‍م‍ب‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۱
ام‍ام‍ی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ت‍اک‍س‍ت‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۳
م‍س‍ع‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود ف‍رگ‍ش‍ت‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ل‍وک‌ طب‍س‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ غ‍رب‌ ق‍وری‌ چ‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ش‍ه‍ری‍ور۱۳۷۷
ق‍ادری‌، ق‍اس‍م‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ اس‍ک‍ارن‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دل‍ف‍ارد س‍ب‍زواران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۰
ف‍رزام‍ج‍ود م‍ی‍ان‍ده‍ی‌، اک‍ب‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌، ل‍رزه‌ ای‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طر ن‍اپ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍ب‍ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ وان‍ه‌ - ج‍اده‌ ه‍راز (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ب‍ه‍ار۱۳۷۸
ع‍ش‍ق‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ی‍ک‌ ب‍رش‌ ع‍رض‍ی‌ م‍وازن‍ه‌ ش‍ده‌ از ال‍ب‍رز خ‍اوری‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) دی‌۱۳۷۸
ف‍ری‍دی‌، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ب‍رج‌ گ‍ل‍وب‍ی‍ش‍ه‌ (ج‍ن‍وب‌ طب‍س‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ش‍ه‍ری‍ور۱۳۷۷
ف‍ض‍ل‍ی‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍دک‍ن‌ و ش‍ام‍ک‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، دورس‍ن‍ج‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ آب‍راه‍ه‌ ای‌ م‍ع‍دن‌ (اک‍ت‍ش‍اف‌) ۱۳۸۶
ح‍ی‍دری‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ طلا در ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ال‍ون‍د ه‍م‍دان‌ م‍ع‍دن‌ (اک‍ت‍ش‍اف‌) ۱۳۷۶
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌- ل‍ی‍ت‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ک‍وه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (رزگ‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۰
ام‍ی‍ر رض‍وی‌، م‍ری‍م‌ گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌  
م‍ن‍ظم‍ی‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار س‍ول‍ف‍ی‍د ت‍وده‌ ای‌ م‍س‌ " ش‍ی‍خ‌ ع‍ال‍ی‌ " (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ دول‍ت‌ آب‍اد) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (اق‍ت‍ص‍ادی‌) ۱۳۷۷
س‍وی‍زی‌، زی‍ن‍ب‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ خ‍اک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ک‍وس‌ ت‍اب‍ع‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: دش‍ت‌ م‍ش‍ه‍د) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ه‍ن‍دس‍ی‌) ۱۳۸۶
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ ک‍وه‍س‍رخ‌ (ک‍اش‍م‍ر) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و آل‍ودگ‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۶
ام‍ی‍ری‌ م‍ق‍دم‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ال‍ن‍گ‌ در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اث‍رات‌ زه‍اب‌ م‍ع‍ادن‌ ب‍ر آب‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌) ۱۳۸۶
ف‍ارس‍ی‌، زه‍ره‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ چ‍اه‌ س‍الار (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۶
اس‍لام‍ی‌، س‍ع‍ی‍دال‍رض‍ا م‍ه‍اج‍رت‌ پ‍رت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍س‍ل‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ام‍ت‍دادل‍غ‍ز: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ اردک‍ول‌ (ش‍رق‌ ای‍ران‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۶
ص‍ف‍رائ‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۶
اک‍ب‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ راون‍د در ارت‍ب‍اط ب‍ا ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۵
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍س‍ا ک‍ارب‍رد ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ در ب‍ررس‍ی‌ خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۸۶
رح‍ی‍م‍ی‌، ه‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، دگ‍رس‍ان‍ی‌، س‍ی‍ال‍ه‍ای‌ درگ‍ی‍ر و ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ش‍وراب‌ (ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۳
ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌ و ب‍اخ‍ت‍ری‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۶
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ه‍رداد م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍ان‍س‍ار طلا و آرس‍ن‍ی‍ک‌ زرش‍وران‌ (ت‍ک‍اب‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌) ۱۳۷۲
اج‍اق‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ ت‍وده‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ زرش‍وران‌ (ش‍م‍ال‌ ت‍ک‍اب‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌) ۱۳۷۵
ق‍ن‍ادان‌، آزاده‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ش‍ان‍دی‍ز- س‍ن‍گ‌ ب‍س‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۵
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ال‍ه‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار و ری‍خ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۶-۸۷
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ارزی‍اب‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ خ‍طر زل‍زل‍ه‌ در م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ۱۳۸۷
س‍پ‍اه‍ی‌ گ‍رو، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ار - س‍ر ب‍رج‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۱
ج‍ع‍ف‍ر طاه‍ری‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍اش‍م‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۸
ح‍م‍ی‍درض‍ا ج‍وادی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ج‍ن‍ب‍ا، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ام‍ان‍ه‌ گ‍س‍ل‌ درون‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۵
رض‍ا ت‍اج‍ی‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ ری‍خ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍ز دش‍ت‌ ب‍ی‍اض‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۶
ح‍ی‍درزاده‌، ق‍اس‍م‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌، ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ب‍خ‍ش‌ م‍رک‍زی‌ آن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۴
ب‍خ‍ش‍ن‍ده‌، ل‍ی‍دا ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رس‍وب‍ات‌ ت‍ورون‍ی‍ن‌ - م‍اس‍ت‍ری‍ش‍ت‍ی‍ن‌ در دو ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۵
ع‍روج‌ ن‍ی‍ا، پ‍روی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ اب‍ری‍ش‍م‌ رود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۲
ح‍اج‍ی‌ زاده‌ ن‍داف‌، ال‍ه‍ه‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ گ‍س‍ل‍ه‍ا ب‍ه‌ روش‌ م‍دل‍س‍ازی‌ ع‍ددی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۸
ال‍ه‌ وردی‌، روح‌ ال‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ خ‍ض‍ری‌ - دش‍ت‌ ب‍ی‍اض‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۶
اف‍لاک‍ی‌، م‍ه‍ت‍اب‌ زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ال‍ب‍رز خ‍اوری‌ (ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ آب‍ری‍ز ن‍ک‍ا و زارم‌ رود) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۱
س‍ه‍راب‍ی‌، زه‍ره‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر (س‍ازن‍د س‍ردر) - پ‍رم‍ی‍ن‌ (س‍ازن‍د ج‍م‍ال‌) در م‍ن‍طق‍ه‌ ازب‍ک‌ ک‍وه‌ (ب‍رش‌ زل‍ودو) ب‍ر اس‍اس‌ روزن‍ب‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ون‍ودون‍ت‍ه‍ا (Conodonts) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۴
م‍ش‍ی‍دی‌، م‍ری‍م‌ پ‍ال‍ی‍ن‍وف‍ل‍ورای‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۶
اش‍ب‍ک‌، پ‍ون‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍ش‍ا طلا و ژن‍ز ل‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‍ت‍ه‍ا در ج‍ن‍وب‌ ه‍ن‍گ‍ران‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژی‌ - ف‍ل‍ی‍ش‍ی‌ خ‍اور ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌)  
ش‍ی‍خ‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ا و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌ در ب‍رش‌ ال‍گ‍و، ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر طب‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌) ۱۳۸۷
ف‍ی‍ض‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ک‍ان‍س‍ار زای‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ پ‍س‍ت‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍زوار ت‍ا ق‍وچ‍ان‌ (زرق‍ان‌ - ک‍وه‌ دوک‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌) ۱۳۸۵
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‍ه‌ رود ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ف‍رس‍ای‍ش‌ پ‍ذی‍ری‌ آن‍ه‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌) ۱۳۸۸
رح‍م‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ت‍رش‍ی‍ر ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ه‍ا ب‍ا ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۸
م‍ح‍م‍دزاده‌ لاری‌، م‍ح‍م‍د اح‍س‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ش‍رق‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۶
رج‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ آب‍ی‍ز اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۹
م‍ی‍رس‍ج‍ادی‌، ام‍ی‍ن‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ و پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍زوش‍ک‌ - دی‍زب‍اد اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۸
خ‍طی‍ب‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ ۱۳۶۸
س‍ل‍طان‍ی‌ ده‍ن‍وی‌، اع‍ظم‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ت‍رش‍ی‍ری‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۸
غ‍لام‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ق‍ائ‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۷۶
رق‍اق‍ی‌ گ‍رگ‍ری‌، ج‍واد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ گ‍س‍ل‌ ه‍ای‌ ک‍وه‍ب‍ن‍ان‌ و ن‍ای‍ب‍ن‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۴
ف‍ق‍ه‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ن‍گ‍ان‌ (ب‍ی‍ن‌ ت‍ال‍ون‌ و ک‍وه‌ گ‍ن‍دم‌ چ‍ال‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۷۶
ه‍ی‍ه‍ات‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۷۷
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر س‍اخ‍ت‌، ب‍اف‍ت‌ و پ‍اراژن‍ز ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ - آرس‍ن‍ی‍ک‌ - طلای‌ چ‍ل‍پ‍و و ک‍لات‍ه‌ چ‍وب‍ک‌ (ک‍وه‍س‍رخ‌ ک‍اش‍م‍ر) و ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ و ت‍م‍رک‍ز آن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۰
ن‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍ازال‍ت‍ی‌ آم‍ی‍زه‌ رن‍گ‍ی‍ن‌ س‍ی‍اه‌ ک‍وه‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍اف‍ت‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۴
اش‍راق‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ی‍پ‌ ک‍ان‍ه‌ زائ‍ی‌ طلا در م‍ح‍دوده‌ ه‍ی‍رد (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۵
ذب‍ی‍ح‍ی‌ ف‍داف‍ن‌، م‍ه‍دی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ار (غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (گ‍رای‍ش‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۹۰
ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍وی‍ژه‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا ذک‍ر م‍ث‍ال‍ه‍ائ‍ی‌ از ای‍ران‌ و س‍ای‍ر ن‍ق‍اط ج‍ه‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌) ۱۳۷۱
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ت‍اث‍ی‍ر ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ م‍ورف‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ م‍خ‍روط اف‍ک‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ دام‍ن‍ه‌ ی‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۹۰
اس‍ف‍ن‍دی‍ارپ‍ور، اک‍ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، آل‍ت‍راس‍ی‍ون‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ م‍ع‍دن‌ ف‍ی‍روزه‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور (م‍ن‍طق‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ غ‍ار دوم‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۹۰
پ‍رت‍وی‌ ف‍ر، ف‍رزان‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍اری‍زن‍و، روس‍ت‍ای‌ چ‍اه‍ک‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌، خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۹۱
ک‍لاه‌ دان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ م‍ع‍رف‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍س‌ - م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ پ‍ورف‍ی‍ری‌ ک‍لات‍ه‌ ن‍و ب‍ر اس‍اس‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌، ت‍ک‍ت‍ن‍وم‍اگ‍م‍ات‍ی‍زم‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌، آل‍ت‍راس‍ی‍ون‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ رده‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ اپ‍ی‌ ت‍رم‍ال‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ش‍واه‍د م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌ SEM و س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (اق‍ت‍ص‍ادی‌) ۱۳۸۹
ی‍وس‍ف‍ی‌، ل‍ی‍لا پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ دول‍ت‌ آب‍اد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ رودخ‍ان‍ه‌ ای‌، ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ و پ‍ردازش‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۵
ن‍وری‌ اص‍ل‌، ف‍رزان‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ارغ‍ش‌، اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌، ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۹
ش‍ری‍ف‍ی‌، اک‍ب‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ ل‍ی‍ت‍وژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ام‍ک‍ان‌ ب‍م‍ن‍ظور ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ن‍اطق‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ب‍ر اس‍اس‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ف‍ری‍ق‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ۱۳۹۰
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ف‍ی‍روزه‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۳
چ‍م‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ررس‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍وان‍ع‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ دورک‍اری‌ در س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ش‍ور م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ۱۳۹۲
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، ش‍ی‍وا ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارس‍ت‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ رود ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۹۲
پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ع‍وام‍ل‌ ن‍اپ‍ای‍دار دام‍ن‍ه‌ ه‍ا در ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز س‍د ت‍ب‍ارک‌ آب‍اد و راه‍ک‍اره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۸۵
ک‍راچ‍ی‍ان‌، س‍م‍ی‍را ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ب‍رش‌ دری‍اچ‍ه‌ ب‍زن‍گ‍ان‌ (گ‍ل‌ ب‍ی‌ ب‍ی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۹۲
ش‍ج‍اع‍ی‌ ک‍اوه‌، ن‍س‍ت‍رن‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ و ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ ( ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌( پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۹۳
دخ‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍اگ‍م‍ائ‍ی‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌( پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۴
ی‍وس‍ف‌ لاوی‌، ح‍م‍ی‍د پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ پ‍ش‍ت‌ ب‍ادام‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۶
م‍اف‍ی‌، آب‍رادات‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ی‍ن‍وف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۹۳
م‍ج‍ی‍دی‌ وس‍طی‌، غ‍لام‍رض‍ا ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ف‍ازه‍ای‌ دگ‍رش‍ک‍ل‍ی‌ در م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ ان‍ارک‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۴
ک‍ری‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍ازی‍ک‌ و ال‍ت‍راب‍ازی‍ک‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ت‍ا ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۶
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ش‍ه‍رزاد ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ن‍ائ‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۶
ه‍ات‍ف‍ی‌، راح‍ل‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ و ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ ن‍و (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۲
ه‍م‍ام‌، م‍س‍ع‍ود پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ار- س‍رب‍رج‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۷۱
غ‍لام‍زاده‌، م‍ری‍م‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ف‍راک‍ت‍ال‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اخ‍ل‍م‍د ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و م‍طال‍ع‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۹۳
م‍اف‍ی‌، آب‍رادات‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در م‍ق‍اطع‌ ال‍گ‍و و م‍رج‍ع‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(چ‍ی‍ن‍ه‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۶
پ‍ش‍ن‍گ‌، ع‍ل‍ی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍طل‍وب‌ ذخ‍ای‍ر ک‍روم‍ی‍ت‌ در ش‍م‍ال‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(م‍ع‍دن‌) ۱۳۹۱
ت‍م‍س‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍واف‌، اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ۱۳۹۴
ع‍رب‌ ش‍ی‍رازی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ف‍رآوری‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ طلای‌ خ‍ون‍ی‍ک‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) م‍ع‍دن‌ ۱۳۹۴
م‍ق‍ص‍ودی‌، ح‍ام‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ طلای‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ س‍رب‍رج‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۹۲
ص‍م‍دی‌، رام‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍ش‍ا م‍گ‍اک‍ری‍س‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍ارن‍ت‌ م‍وج‍ود در ت‍ون‍ال‍ی‍ت‌ ده‌ ن‍و (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۷
ص‍م‍دی‌، رام‍ی‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍ارن‍ت‌ در گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ا و س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د (خ‍واج‍ه‌ م‍راد، خ‍ل‍ج‌ و ده‌ ن‍و) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۹۲
ج‍ن‍ت‍ی‌ س‍راب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا اث‍رات‌ م‍خ‍اطرات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ (م‍ورد ح‍وض‍ه‌ ب‍ج‍ن‍ورد) ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ۱۳۸۶-۸۷
ج‍ع‍ف‍ری‌، ال‍ه‍ه‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ وری‍ز زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د داری‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍رم‌ آب‍اد واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر ش‍ی‍راز زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۹۰
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر ال‍گ‍وی‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ب‍رخ‍وردی‌ ح‍اص‍ل‌ از ب‍ره‍م‌ ک‍ن‍ش‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ م‍ت‍ق‍اطع‌ در ش‍م‍ال‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ی‌ ل‍وت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌) ۱۳۹۵
غ‍لام‍ی‌، ن‍رگ‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ ش‍رق‌ ارغ‍ش‌ (ن‍ی‍ش‍اب‍ور) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۸
واح‍دی‌ طب‍س‍ی‌، زه‍را پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ب‍ازال‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ رات‍وک‌ (ج‍ن‍وب‌ گ‍زی‍ک‌، ش‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۹۳
رح‍ی‍م‍ی‌ ن‍ژاد، زه‍ره‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ رات‍وک‌ (ج‍ن‍وب‌ گ‍زی‍ک‌، ش‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۹۳
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ طرق‍ب‍ه‌، رائ‍ف‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ خ‍وردگ‍ی‌ و گ‍س‍ل‍ش‌ در ش‍م‍ال‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۹۴
دروی‍ش‌ زاده‌، ب‍ه‍روز ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در دام‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ و ف‍س‍ی‍ل‌)  
غ‍ن‍ی‌، م‍س‍ل‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ و س‍وپ‍را اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ اف‍چ‍ن‍گ‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ س‍ب‍زوار زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۹
س‍ی‍ف‍وری‌ پ‍ور، س‍ه‍ی‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ت‍ا ب‍الای‍ی‌ در م‍ن‍اطق‌ ک‍رم‍ان‌ - راور - طب‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌(چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۶
اک‍ب‍ری‌ ری‍اب‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌( ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۹۵
ع‍ل‍ی‌ زاده‌، وح‍ی‍ده‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژن‍ز م‍س‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ق‍ائ‍ن‌ (ورزگ‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۹
ص‍اب‍ری‌، اح‍س‍ان‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ آق‌ درب‍ن‍د (ش‍م‍ال‌ خ‍اور ای‍ران‌) و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۹۰
ام‍رای‍ی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ آب‍راه‍ه‌ ای‌، م‍طال‍ع‍ات‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌ و م‍ی‍ان‍ب‍اره‍ای‌ س‍ی‍ال‌ ب‍رای‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍س‌ و طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۹۱
م‍رغ‍زاری‌، ک‍ل‍ث‍وم‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ف‍اروج‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۹۱
ان‍ش‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار زم‍ی‍ن‌ درز چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ت‍ت‍ی‍س‌ ک‍ه‍ن‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ب‍رخ‍وردی‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۹۴
م‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍ح‍ول‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍وال‍ی‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ ای‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ب‍اغ‌ ج‍ر - ق‍ره‌ ق‍ل‍ی‌، ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ س‍ب‍زوار زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۹
ب‍رن‍ج‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ف‍ع‍ال‌ و زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ان‍ی‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‌ در م‍ح‍دوده‌ س‍ب‍زوار ت‍ا گ‍رم‍س‍ار زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۹۰
ص‍ادق‍ی‌، ل‍ی‍دا م‍طال‍ه‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ غ‍ی‍رف‍ل‍زی‌ و ف‍ل‍زی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر و ج‍ن‍وب‌ خ‍اور گ‍ن‍اب‍اد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ت‍ق‍ی‌ پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ پ‍روژه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ (گ‍روه‌ پ‍ن‍ج‌) در م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍وب‌ - ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د و رادک‍ان‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ت‍ون‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۵
م‍دق‍ق‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د م‍زدوران‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ش‍م‍ه‌ گ‍ی‍لاس‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۹۱
ع‍ب‍اس‌ ن‍ی‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د م‍زدوران‌ در ب‍رش‌ ارداک‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۹
ق‍ورچ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍دران‍ل‍و (ب‍ج‍ن‍ورد) آخ‍رداق‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۵
ای‍زدی‌ ج‍اج‍رم‌، م‍ه‍س‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ گ‍س‍ل‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د - چ‍ن‍اران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۹۵
ظف‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ خ‍ون‍ی‍ک‌ ب‍ر خ‍اک‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌) ۱۳۹۵
اس‍ت‍ش‍اره‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ن‍ق‍ش‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ش‍ام‍ک‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ آرس‍ن‍ی‍ک‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌) ۱۳۹۶
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌ پ‍ت‍روژن‍ز ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌ اس‍ک‍ارن‌، م‍ن‍ش‍ا م‍ح‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ س‍از و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ع‍دن‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ (س‍ن‍گ‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۹۳
ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ گ‍اب‍روی‌ ک‍وه‌ س‍ن‍ب‍ا و م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ اطراف‌ آن‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ف‍ری‍م‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۷
ن‍ی‍م‍روزی‌، ع‍اطف‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ال‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ - م‍اف‍ی‍ک‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۸۶
ک‍ون‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ی‍ق‌ م‍ح‍دوده‌ ن‍وده‌ ان‍ق‍لاب‌، ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ ج‍غ‍ت‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌) ۱۳۹۰
ج‍ع‍ف‍ری‌، زه‍را ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۹
ف‍رج‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌ داد ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ ت‍ا م‍ی‍ان‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ش‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ راور ک‍رم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۷
م‍ن‍ظم‍ی‌ ب‍اق‍رزاده‌، رض‍ا ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، م‍گ‍ن‍ت‍وم‍ت‍ری‌ و پ‍ت‍روژن‍ز ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ - آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ت‍ک‍ن‍ار، ب‍ردس‍ک‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۹۶
م‍ع‍ت‍م‍د ال‍ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ زی‍س‍ت‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ردی‍ف‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۷۶
م‍ح‍م‍دی‌ م‍ن‍ف‍رد، م‍ح‍م‍د چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ دل‍ی‍چ‍ای‌ و لار در ک‍وه‌ ش‍رق‌ س‍م‍ن‍ان‌ (ال‍ب‍رز ش‍رق‍ی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۷۶
پ‍اک‌ ک‍ار، ف‍روغ‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار س‍رب‌ ن‍خ‍ل‍ک‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ح‍ض‍ور ن‍ق‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
پ‍اک‌ ن‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ م‍رز ب‍ات‍ون‍ی‍ن‌- ک‍ال‍ووی‍ن‌ (ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ی‍ان‍ی‌) در س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ - ال‍ب‍رز خ‍اوری‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ج‍لال‌ زاده‌، م‍رض‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ش‍م‍ال‌ ت‍ب‍ری‍ز زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
پ‍ه‍ل‍ون‌ ن‍ژاد، رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ خ‍وی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ردی‌، زه‍ره‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ چ‍ی‍ن‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا گ‍س‍ل‍ه‌ ش‍م‍ال‌ اش‍ت‍ه‍ارد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ت‍دی‍ن‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ن‍ص‍وره‌ ب‍ررس‍ی‌ ژن‍ز و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ (آه‍ن‌ و م‍ن‍گ‍ن‍ز) ب‍رگ‍ه‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ ک‍وه‌ ف‍ری‍ادون‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ش‍رق‌ ده‌ ب‍ی‍د اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
اص‍ل‍ی‌، ب‍اب‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍رای‍ط ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ت‍ه‌ ن‍ش‍س‍ت‌ طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اروت‌ آغ‍اج‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
م‍ه‍دی‌ پ‍ور ح‍س‍ک‍وی‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ آب‌ و ه‍وای‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ در ک‍وات‍رن‍ر پ‍س‍ی‍ن‌ ال‍ب‍رز ش‍رق‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ارب‍رد ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ا و پ‍ال‍وم‍ت‍ره‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌  
س‍پ‍ه‍ری‌ ف‍ر، پ‍وری‍ا ب‍ررس‍ی‌ ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار پ‍ل‍ی‌ م‍ت‍ال‌ ن‍ودوش‍ن‌ ی‍زد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ب‍ی‍ات‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در رس‍وب‍ات‌ ب‍س‍ت‍ر ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ردازش‌ داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ق‍ن‍ب‍ری‌، آزاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ل‍ی‍ت‍وف‍اس‍ی‍س‍ه‍ا و ب‍ازس‍ازی‌ ال‍گ‍وی‌ رس‍وب‍ی‌ چ‍ل‍ک‍ن‌ در ک‍ران‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ خ‍زر (م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ گ‍ن‍ب‍د ک‍اووس‌ - ال‍م‍ده‌) ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ری‍ب‍ی‌ آن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
غ‍ی‍اث‍ون‍د، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ س‍ازن‍د ق‍م‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ف‍رام‍ی‍ن‍ف‍ره‍ای‌ پ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ در غ‍رب‌ ق‍م‌ (ی‍ال‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ت‍اق‍دی‍س‌ ک‍م‍رک‍وه‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
غ‍ف‍اری‌ ب‍ادام‍ی‍ار، م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ه‍ای‌ اطراف‌ ت‍وده‌ ن‍ف‍وذی‌ ب‍روج‍رد (ب‍اخ‍ت‍ر ه‍ن‍دودر) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
رزم‌ ج‍وی‍ی‌، آزاده‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ازن‍د ف‍رخ‍ی‌ در ب‍رش‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ خ‍وی‌ (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ت‍راب‍ی‌، آن‍ی‍ت‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ و ج‍ن‍ب‍ش‍ی‌ اف‍ق‌ ه‍ای‌ م‍خ‍زن‍ی‌ در م‍ی‍ادی‍ن‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ س‍ف‍ی‍د، ه‍ق‍ت‌ گ‍ل‌، م‍ام‍ات‍ی‍ن‌، ک‍رن‍ج‌ و پ‍ارس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا، ه‍م‍ای‍ون‌ ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ ب‍ازال‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ش‍ت‌ س‍ردش‍ت‌ م‍غ‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ف‍لاح‌، ع‍ب‍اس‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ خ‍اک‌ ش‍ه‍ری‌ ک‍رج‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
م‍ب‍ی‍ن‌، پ‍ری‍س‍ا ب‍ررس‍ی‌ ک‍رن‍ش‌ و م‍راح‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ق‍وری‌ - ک‍ر س‍ف‍ی‍د (پ‍ه‍ن‍ه‌ س‍ن‍ن‍دج‌ س‍ی‍رج‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ای‍م‍ان‍ی‌ پ‍ور، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ل‍وش‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍ی‌ زای‍ی‌ م‍ع‍دن‌ زه‌ آب‍اد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ل‍ش‍ن‍ی‌، زه‍را پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ال‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ - م‍اف‍ی‍ک‌ م‍اس‍ول‍ه‌ - ش‍ان‍درم‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ای‍م‍ان‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ ف‍ل‍دس‍پ‍ات‌ و آه‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍اه‍دان‌ خ‍ب‍ر، ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ر ک‍رم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ح‍ی‍درزاده‌، اح‍س‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا در ک‍ان‍س‍ار زگ‍ل‍ی‍ک‌ (خ‍اور اه‍ر) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
اح‍م‍دی‌ ت‍رک‍م‍ان‍ی‌، اص‍غ‍ر ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ گ‍س‍ت‍ره‌ م‍اه‌ ن‍ش‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ در ج‍ای‍گ‍ی‍ری‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ره‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ک‍رم‍ی‌، زه‍را ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍ح‍ولات‌ ت‍ک‍ت‍ون‍وم‍اگ‍م‍ای‍ی‌ ب‍ازال‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زری‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ ک‍اس‍پ‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
داس‍ت‍ان‌، اع‍ظم‌ ب‍ررس‍ی‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌، ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ت‍وال‍ی‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ پ‍رم‍ی‍ن‌- ت‍ری‍اس‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ آزادش‍ه‍ر گ‍رگ‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
وزی‍ری‌ ه‍ش‍ی‌، ف‍ری‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا و م‍س‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ن‍ب‍ی‌ ج‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ان‍ت‍ش‍ار آن‌ ه‍ا در اف‍ق‌ ه‍ای‌ زی‍رس‍طح‍ی‌ و ش‍رای‍ط ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر م‍رب‍وطه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
رف‍ی‍ع‍ی‌ م‍ق‍ص‍ودب‍ی‍گ‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ م‍رز پ‍رم‍ی‍ن‌- ت‍ری‍اس‌ دوران‌ اول‌ ب‍ه‌ دوم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر (ش‍ه‍ررض‍ا) و ه‍م‍ب‍س‍ت‌ (آب‍اده‌) ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ و آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌- رس‍وب‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ل‍ده‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، س‍پ‍ی‍ده‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌، دگ‍رس‍ان‍ی‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر در ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ک‍وه‌ پ‍ن‍ج‌، اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ه‌، ک‍ی‍ن‍ی‍م‍ات‍ی‍ک‌ و دی‍ان‍ام‍ی‍ک‌ گ‍س‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍ل‍ن‍درود (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌)  
ه‍ن‍رم‍ن‍د اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ری‍م‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ اوران‍ی‍وم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍وش‍وم‍ی‌ (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ح‍ی‍درزاده‌، م‍ری‍م‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ س‍اوه‌ (ت‍وده‌ ن‍ش‍وه‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
خ‍درزاده‌، ص‍ب‍ا ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ س‍رب‍ن‍دان‌ (ج‍ن‍وب‌ خ‍اور دم‍اون‍د) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ب‍ادف‍ر، م‍ح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ - ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ و ب‍ررس‍ی‌ زون‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ن‍رال‍ی‍زه‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ره‌ ن‍از (اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
اح‍م‍دی‌ ک‍ی‍م‍ج‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‌ ری‍خ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍اش‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۸۱
ب‍س‍اون‍د، م‍ه‍دی‌ گ‍س‍ل‍ش‌ ج‍ن‍ب‍ا و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ دش‍ت‌ ه‍ا پ‍اره‌ گ‍س‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ان‍درب‍ن‍د و روان‍س‍را - س‍ن‍ج‍اب‍ی‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌) و دش‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ان‌ درب‍ن‍د و روان‌ س‍ی‍ر - س‍ن‍ج‍اب‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ ال‍ب‍رز در س‍ازن‍د م‍ی‍لا، ب‍رش‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزاد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ن‍وروزی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍اری‍ن‍ه‌ ل‍رزه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ر روی‌ گ‍س‍ل‌ آس‍ت‍ارا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ک‍ش‍اورز ه‍دای‍ت‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍س‍ی‍ن‌ - پ‍ال‍ئ‍وس‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ ش‍ف‍ارود ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ پ‍ت‍روژن‍ز م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دل‍ری‍ت‌ - گ‍اب‍روی‍ی‌ ب‍ع‍د از پ‍رم‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ن‍ی‍روم‍ن‍د، زی‍ن‍ب‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍م‍ش‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ در ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ و ای‍ذه‌ (ب‍ا روی‍ک‍رد م‍دل‌ س‍ازی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
اس‍دی‌، ن‍اه‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ س‍و ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ روزن‍ه‌ ه‍ای‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ش‍ری‍ف‍ی‌ دوس‍ت‌، م‍ن‍ی‍ر ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ل‍وگ‍وک‍رات‌ و رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ ت‍رم‍ال‍ی‍ن‌ دار م‍ن‍طق‍ه‌ ه‍م‍دان‌ (زون‌ س‍ن‍ن‍دج‌- س‍ی‍رج‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
گ‍ری‍وان‍ی‌، ش‍اه‍ی‍ن‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ل‍وری‍ن‌- دون‍ی‍ن‌ ب‍رش‌ در آب‌ واق‍ع‌ در ش‍رق‌ زرن‍د ک‍رم‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ آن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ه‍ن‍رور، م‍ح‍م‍ود خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ ک‍ان‍س‍ار م‍ی‍ک‍ای‌ ق‍ره‌ ب‍اغ‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ع‍ل‍ی‍زاده‌، زه‍را م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍خ‍اطرات‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‍ی‌ در ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ع‍ل‍وی‌ م‍رج‍ان‍ی‌، س‍ام‍ره‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ت‌ در ت‍وده‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ پ‍س‍و و ن‍ق‍ده‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ن‍وری‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍روج‌ گ‍ن‍ب‍ده‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ و س‍ای‍ر ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ق‍ی‌ ج‍وان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ل‍ده‌ - ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ب‍اق‍رن‍ژاد، م‍ج‍ی‍د ه‍ن‍دس‍ه‌ و ج‍ن‍ب‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ خ‍وردگ‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍وژن‌ گ‍س‍ت‍ره‌ م‍اه‌ ن‍ش‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌)  
ق‍رب‍ان‍ی‌ ارج‍ن‍ل‍ی‌، م‍وس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ن‍م‍ک‌ ه‍رم‍ز در ت‍ح‍ول‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ زاگ‍رس‌ (ح‍دف‍اص‍ل‌ گ‍س‍ل‌ ک‍ازرون‌ و گ‍س‍ل‌ م‍ی‍ن‍اب‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌)  
پ‍اش‍ای‍ی‌، ح‍دی‍ث‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ری‍اس‌ (س‍ازن‍د ال‍ی‍ک‍ا) در ب‍رش‌ روت‍ه‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌) واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر روزن‍ب‍ران‌ و ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
اس‍دی‌ س‍رش‍ار، م‍ری‍م‌ ب‍رآورد ن‍رخ‌ گ‍ش‍ت‍اور و ان‍رژی‌ ص‍رف‌ ش‍ده‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ق‍راگ‍وزل‍و، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ گ‍زس‍ت‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍س‍ار ف‍س‍ف‍ات‌ گ‍زس‍ت‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
س‍رب‍از، زه‍ره‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ گ‍دازه‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ و آذرآواره‌ ه‍ای‌ ن‍ئ‍وژن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ دس‍ت‍ج‍رد (ج‍ن‍وب‌ خ‍اور ت‍ف‍رش‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ص‍ال‍ح‌ پ‍ور، آرم‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ج‍وان‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ زاگ‍رس‌ ب‍ا ک‍ارب‍ری‌ از م‍دل‌ س‍ازی‌ ع‍ددی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌)  
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، اک‍ب‍ر ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار و دگ‍رش‍ک‍ل‍ی‌ ج‍وان‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ زاگ‍رس‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌)  
ج‍وادی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ و ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ب‍وئ‍ی‍ن‌ زه‍را و پ‍ی‍رام‍ون‌ (ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ و ی‍ژه‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ اول‌ ت‍ی‍رم‍اه‌ ۱۳۸۱ چ‍ن‍دک‍وره‌- آوج‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ک‍ری‍م‌ زاده‌، م‍ج‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ و ب‍رآورد ش‍ت‍اب‌ ل‍رزه‌ ای‌ در س‍طح‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ب‍ر پ‍ای‍ه‌ اطلاع‍ات‌ م‍اک‍روت‍رم‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
س‍ی‍ف‌، ح‍س‍ن‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و زی‍س‍ت‍ی‌ س‍ازن‍د ف‍رخ‍ی‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍وی‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ و ف‍س‍ی‍ل‌)  
س‍ج‍ادی‌ آلاه‍اش‍م‌، ف‍ری‍ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ زای‍ش‌ ک‍ان‍س‍ار م‍ن‍گ‍ن‍ز ب‍زی‍ن‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ر اردس‍ت‍ان‌ (اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ی‍ون‍س‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍ی‍ل‍وان‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
م‍ع‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍ک‌ م‍اف‍ی‍ک‌- ح‍دف‍اص‍ل‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ی‍دره‌ ق‍اض‍ی‌ خ‍ان‌، ب‍اخ‍ت‍ر ه‍م‍دان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
م‍وس‍وی‌، اح‍س‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ پ‍وی‍ای‍ی‌ ک‍وه‌ ب‍ی‍رک‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
اس‍دی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍واک‍ول‍وژی‌ س‍ازن‍د ن‍ای‍ب‍ن‍د در ک‍وه‌ چ‍ال‌ س‍ف‍ی‍د (ب‍رزک‌ ک‍اش‍ان‌) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر گ‍روه‌ ش‍م‍ش‍ک‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
خ‍س‍روج‍ردی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط دی‍ری‍ن‍ه‌ ژوراس‍ی‍ک‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ و ک‍رت‍اس‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ م‍وران‌ رام‍ی‍ان‌ در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
خ‍اوری‍ان‌، م‍ری‍م‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ائ‍وس‍ن‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍اد (ش‍ه‍ر ش‍اه‍رود) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
غ‍ف‍رال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ف‍ع‍ال‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ دش‍ت‍ک‌ (پ‍ه‍ن‍ه‌ زاگ‍رس‌ م‍رت‍ف‍ع‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ص‍لاب‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ائ‍وس‍ن‌ پ‍ورک‍ان‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌ ش‍م‍ال‌ ک‍رج‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍ازال‍ت‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ رش‍ت‌ (س‍ن‍گ‍ر) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ع‍ظی‍م‍ی‌ ش‍ه‍لا، وح‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ و دگ‍رس‍ان‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ع‍دن‍ی‌ لاطلا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
طه‍ی‍ری‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ زی‍رک‍ن‌ در ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍واح‍ل‌ چ‍م‍خ‍ال‍ه‌ - زی‍ب‍اک‍ن‍ار، ش‍اه‌ رود طال‍ق‍ان‌ رود ال‍م‍وت‌ رود و ف‍رآوری‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ زی‍رک‍ن‌ در ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ رودخ‍ان‍ه‌ ش‍اه‌ رود (م‍ن‍طق‍ه‌ پ‍ارودب‍ار) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ب‍روم‍ن‍د، زه‍ره‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در ب‍رش‌ طال‍و (واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ دام‍غ‍ان‌) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ دای‍ن‍وف‍لاژن‍ده‍ا و روزن‌ ب‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ف‍ره‍ادی‌، ع‍ادل‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روژن‍ز م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ گ‍ش‍ت‌ و ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ ه‍م‍راه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍م‍ی‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ ک‍ان‍ی‌ زای‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ - روی‌ ده‌ م‍ع‍دن‌ ش‍ه‍رک‍رد ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ داده‌ ه‍ای‌ س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
آق‍ازاده‌، م‍ه‍راج‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ چ‍ال‍وس‌ - م‍رزن‌ آب‍اد (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
رم‍ض‍ان‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، ف‍ردوس‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ر چ‍ه‍ارگ‍وش‌ گ‍ن‍ب‍د (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اروم‍ی‍ه‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ه‍وش‍م‍ن‍د، م‍ژگ‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌، ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د رازک‌ (م‍ی‍وس‍ن‌ م‍ی‍ان‍ی‌) در م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍وار - ف‍ی‍روزآب‍اد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ع‍س‍گ‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در ب‍رش‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍در و ش‍اه‍زاده‌ م‍ح‍م‍د واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍رم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ام‍ام‍ی‌، ه‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ت‍ن‍ش‌ ک‍ل‍م‍ب‌ در راس‍ت‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ک‍وک‌ در خ‍اور ک‍رم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ق‍اس‍م‍ی‌ ن‍ک‍و، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اف‍ق‌ لات‍ری‍ت‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ آن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اخ‍ت‍ر اروم‍ی‍ه‌ (گ‍چ‍ی‌- ن‍ی‍چ‍الان‌- ی‍س‍ان‌-خ‍وش‍گ‍و) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ث‍اب‍ت‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍د ش‍م‍ال‌ ب‍وئ‍ی‍ن‌ - م‍ی‍ان‍دش‍ت‌ (ق‍ره‌ ب‍ل‍طاق‌- م‍ع‍ص‍وم‌ آب‍اد) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌  
ص‍ب‍اح‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ن‍ح‍وه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍ان‍س‍ار دون‍ا و اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ع‍دن‌ ک‍اری‌ آن‌ ب‍ر رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ی‍ک‍ا، دون‍ا و چ‍ال‍وس‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ج‍م‍ال‌، رض‍ا پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ف‍وران‌ ه‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ب‍زم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ع‍ی‍دان‍ی‌، م‍ری‍م‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د س‍روک‌ در ش‍م‍ال‌ ف‍روب‍ار دزف‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ س‍اخ‍ت‍ار زم‍ی‍ن‍درز ت‍ن‍ی‍س‌ ک‍ه‍ن‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اور ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ق‍ن‍ب‍ری‌، زب‍ی‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روژن‍ز و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ر م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ل‍م‍اس‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ خ‍وی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ب‍درزاده‌، زه‍را پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍راب‍ی‌ -ت‍وس‍رگ‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د وی‍ژه‌ ب‍ر م‍اه‍ی‍ت‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ه‍ای‌ درج‍ه‌ ب‍س‍ی‍ار ب‍الا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
رام‍ه‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۲۰۰۰۰ م‍س‍ت‍گ‍ان‌ در چ‍ه‍ارگ‍وش‌ س‍رو و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اروم‍ی‍ه‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
رض‍ی‍ل‍و، ن‍ی‍ره‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍رف‍ی‌، ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د رازک‌ (م‍ی‍وس‍ن‌ م‍ی‍ان‍ی‌) در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ش‍ی‍راز، ف‍ارس‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
اص‍لان‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ری‍زس‍اخ‍ت‍اری‌ و ال‍گ‍وی‌ ج‍ای‍گ‍ی‍ری‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ب‍ا ت‍ول‍ی‍ت‌ ال‍ون‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍اه‍م‍س‍ان‌ گ‍ردی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍اری‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ AMS زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
رح‍ی‍م‌ پ‍ور، ش‍ی‍دا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ واح‍ده‍ای‌ ول‍ک‍ان‍وس‍دی‍م‍ن‍ت‍ر ک‍رت‍اس‍ه‌ ب‍الا - پ‍ال‍ئ‍وس‍ن‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍دازه‌ ه‍ای‌ م‍اف‍ی‍ک‌ م‍ک‍اپ‍ورف‍ی‍ری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ ل‍ی‍س‍ار و طال‍ش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
دب‍ی‍ری‌، ام‍ی‍د پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ری‍اس‌ پ‍س‍ی‍ن‌ (ق‍اع‍ده‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ش‍ک‌) در ال‍ب‍رز ش‍م‍ال‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ه‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍اف‍ی‍ک‌ و اول‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ م‍اس‍ول‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ول‍ن‍ج‍ی‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر اروم‍ی‍ه‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ص‍ادق‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ خ‍ش‍وم‍ی‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ س‍اغ‍ن‍د (اس‍ت‍ان‌ ی‍زد) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ش‍اه‍م‍رادی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍وژئ‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ن‍ای‍ب‍ن‍د در ب‍رش‌ ک‍وه‌ زرد (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
م‍ه‍دوی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و ری‍ز زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ازن‍د روت‍ه‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ خ‍ور، ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌، ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ت‍راب‍ی‌، آن‍ت‍ی‍ت‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ و ج‍ن‍ب‍ش‍ی‌ اف‍ق‌ ه‍ای‌ م‍خ‍زن‍ی‌ در م‍ی‍ادی‍ن‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ س‍ف‍ی‍د، ه‍ف‍ت‍گ‍ل‌، م‍ام‍ات‍ی‍ن‌، ک‍رن‍ج‌ و پ‍ارس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ف‍ت‍ح‍ی‌ ه‍ف‍ش‍ج‍ان‍ی‌، زه‍را ب‍ررس‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ آرس‍ن‍ی‍ک‌ و ب‍رخ‍ی‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در خ‍اک‌ و رس‍وب‍ات‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ای‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ر ب‍ی‍ج‍ار (م‍ح‍ور ق‍روه‌ - ت‍ک‍اب‌، اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ی‍وس‍ف‍ی‌، طه‍م‍ورث‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ن‍ورآب‍اد در اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
پ‍اک‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ م‍رز ب‍ات‍ون‍ی‍ن‌ - ک‍ال‍ووی‍ن‌ (ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ی‍ان‍ی‌) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ا در م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍اج‍رم‌ (ال‍ب‍رز خ‍اوری‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ص‍دی‍ق‍ی‍ان‌، آم‍ن‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ن‍گ‍ی‌، ری‍ز چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ س‍ن‍گ‌ س‍ر، ش‍م‍ال‌ س‍م‍ن‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ص‍ادق‍ی‌، م‍ه‍دی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار ک‍ان‍ی‍ای‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آه‍ن‌ ش‍ه‍رک‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ زای‍ش‍ی‌ آن‌ ه‍ا (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر ب‍ی‍ج‍ار) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
چ‍ه‍ارل‍ن‍گ‌، راض‍ی‍ه‌ پ‍ت‍روژن‍ز آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ س‍ه‍ن‍د و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ در ق‍ف‍ق‍از و ش‍رق‌ آن‍ات‍ول‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍رش‌ ن‍رم‌ و ت‍ردد در گ‍س‍ت‍ره‌ خ‍وی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)  
ب‍رخ‍ورداری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ن‍گ‍اری‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍اری‍ک‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ ق‍روه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ب‍ی‍رون‌ رو، م‍ه‍رن‍وش‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ زی‍ری‍ن‌ س‍ازن‍د خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌ در ب‍رش‌ م‍ی‍غ‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا و ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ آن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، ای‍رج‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ س‍اب‌ و ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ و دای‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ری‍ت‍ی‌ ال‍ی‍گ‍وس‍ن‌ ورق‍ه‌ ک‍ی‍وی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍ی‍وی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
گ‍وه‍ری‌، ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ طلا در م‍ح‍دوده‌ دش‍ت‌ ل‍وئ‍ی‍ن‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر س‍اوه‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
م‍وس‍ای‍ی‌، رح‍ی‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ژن‍ز اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ م‍ظه‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ س‍ن‍گ‍ون‍ی‍ه‌ (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ع‍دن‌ ک‍روم‍ی‍ت‌ آب‍دش‍ت‌، ج‍ن‍وب‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ب‍ه‍ادری‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ژئ‍وب‍وت‍ان‍ی‌ م‍ع‍دن‌ م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ س‍ن‍ج‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ن‍وروزی‌، ام‍ی‍ر ک‍ارب‍رد روش‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ق‍طب‍ش‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ IP و م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ RS در اک‍ت‍ش‍اف‌ ذخ‍ی‍ره‌ طلای‌ اپ‍ی‌ ت‍رم‍ال‌ زاک‍ل‍ی‍ک‌ - اه‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ع‍رب‍ی‌، ل‍ی‍لا م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ م‍رز پ‍رم‍ی‍ن‌ - ت‍ری‍اس‌ در ب‍رش‌ زال‌ واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ل‍ف‍ا ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ آن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
خ‍دائ‍ی‍ان‌ چ‍گ‍ن‍ی‌، زی‍ب‍ا پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ت‍اپ‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ا و گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ غ‍رب‌ س‍ام‍ن‌ (م‍لای‍ر) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
ه‍وش‍م‍ن‍د م‍ع‍ن‍وی‌، س‍ی‍م‍ا پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روف‍اب‍ری‍ک‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ اس‍ی‍دی‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍رش‍ی‌ ن‍وق‍ان‌ (س‍ی‌ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ری‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ر گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
اح‍م‍دی‌ م‍لاوردی‌، م‍ه‍وش‌ ب‍ررس‍ی‌ زای‍ش‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ن‍گ‍وئ‍ی‍ه‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ داده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و آن‍وم‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍رب‍وطه‌ (ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ س‍ی‍رج‍ان‌ - اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ف‍ی‍ض‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍ش‍ا ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ طرود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، رض‍ا اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ج‍ه‍ان‌ ش‍ی‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
م‍ی‍ری‍ان‌، زه‍را ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ زون‌ م‍ی‍ن‍رال‍ی‍زه‌ و دگ‍رس‍ان‌ ش‍ده‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍ارن‍گ‍ون‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ب‍اف‍ق‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
س‍طوت‍ی‌، ب‍ه‍روز ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ گ‍ل‍ن‍درود ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رادف‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ن‍ام‍ور دن‍گ‍اه‌، اص‍غ‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ال‍ک‍ت‍روف‍اس‍ی‍ی‌ ه‍ای‌ م‍خ‍زن‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ک‍ن‍ک‍ان‌ و دالان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ خ‍وش‍ه‌ س‍ازی‌ و ارت‍ب‍اط ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍خ‍زن‍ی‌ در م‍ی‍دان‌ گ‍ازی‌ پ‍ارس‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
ح‍ک‍م‍ت‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار اورس‌ ک‍وه‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ - زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ال‍ب‍رز خ‍اوری‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ق‍اس‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ - ت‍ری‍اس‌ در ب‍رش‌ م‍ن‍گ‍ل‌ واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ آم‍ل‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر لای‍ه‌ ه‍ای‌ م‍رزی‌ آن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
م‍ظف‍ری‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ م‍ون‍ازی‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اردک‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
پ‍رن‍دآور، م‍ح‍م‍د ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ رخ‍داد م‍رز K/Pg ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ک‍ان‌ و ت‍ن‍گ‌ پ‍اب‍ده‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌)  
م‍ق‍ص‍ودی‌ ق‍ره‌ ب‍لاغ‌، ع‍ب‍اس‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍س‍ت‍ک‍ان‌ - غ‍ازان‌ در چ‍ه‍ارگ‍وش‌ س‍رو ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍راروم‍ی‍ه‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
اس‍دال‍ل‍ه‍ی‌، ب‍ه‍روز ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ و دگ‍رس‍ان‍ی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ق‍روه‌ - ه‍م‍دان‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍س‍ار آه‍ن‌ ک‍لال‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
ف‍ری‍دون‍ی‌، م‍ری‍م‌ ارزی‍اب‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ک‍م‍ی‍اب‌ ش‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ق‍ال‍ی‌ ک‍وه‌ - ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ ال‍ی‍گ‍ودرز زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌  
م‍ح‍م‍دی‌، زه‍را ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌، پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ دی‍وری‍ت‍ی‌ - م‍ی‍ک‍رودی‍وری‍ت‍ی‌ و دای‍ک‌ ه‍ای‌ س‍اب‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ آران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍ت‍رول‍وژی‌)  
م‍وس‍وی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ردی‍ف‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ م‍ی‍ان‍ی‌ در خ‍اور ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (ب‍ا ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ و ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۸۷
اورک‌، زه‍را م‍طال‍ع‍ه‌ زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ل‍ک‍ان‌ م‍راغ‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۸۹
ش‍م‍س‌، م‍ه‍دی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ پ‍رور، ش‍م‍ال‌ س‍م‍ن‍ان‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۸۶
ن‍ی‍ک‌ ن‍ه‍اد، م‍ن‍ص‍وره‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ م‍راغ‍ه‌ (ال‍ب‍رز ب‍اخ‍ت‍ری‌) ب‍ا ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۸۶
ج‍وزان‍ی‌ ک‍ه‍ن‌، گ‍ل‍ن‍از ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ن‍اب‍ع‌ زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ س‍ازن‍د ش‍م‍ش‍ک‌ در ال‍ب‍رز (م‍رک‍زی‌- ش‍رق‍ی‌) م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۲
ب‍اغ‍ب‍ان‌، داری‍وش‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ف‍رام‍ی‍ن‍ف‍ره‍ای‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ ح‍وض‍ه‌ زاگ‍رس‌ ج‍ن‍ب‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۶۹
ع‍ظی‍م‍ی‌، رق‍ی‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ش‍ال‌ و ک‍ل‍ور در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍رش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ خ‍ل‍خ‍ال‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۸۱
ش‍ک‍اری‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ ه‍ی‍درو ک‍رب‍ن‌ زای‍ی‌ و ب‍ل‍وغ‌ ح‍رارت‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍م‍ش‍ک‌ در ح‍وض‍ه‌ ال‍ب‍رز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ آل‍ی‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ ح‍وض‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ - اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۸۸
م‍ج‍ی‍دی‌ ف‍رد، م‍ح‍م‍ودرض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ در دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ش‍ی‍رک‍وه‌ ی‍زد ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ آل‍ب‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۷۴
ق‍طب‍ی‌ راون‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ب‍ادام‍ل‍و در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍رم‍ان‌ ت‍ا راور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۷۷
ق‍لاون‍د، ه‍رم‍ز ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ دارای‍ان‌ و ک‍ژدم‍ی‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌ (ن‍واح‍ی‌ ف‍ارس‌ و ف‍رواف‍ت‍ادگ‍ی‌ دزف‍ول‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۷۵
ب‍اب‍ک‍ان‌، س‍ول‍م‍از م‍طال‍ع‍ه‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طرات‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ در ن‍وار س‍اح‍ل‍ی‌ دری‍ای‌ م‍ازن‍دران‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌- اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۵
دب‍اغ‍ی‌ ص‍در، ف‍اطم‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د در غ‍رب‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ون‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۸۹
ق‍طب‍ی‌ راون‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍رم‍ان‌ ت‍ا ب‍ه‍اب‍اد (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۸۹
وزی‍ری‌، ح‍م‍ی‍د م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌، ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ت‍ری‍اس‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ن‍خ‍ل‍ک‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ان‍ارک‌ (م‍ح‍دوده‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۲۰۰۰۰ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (چ‍ی‍ن‍ه‌ ف‍س‍ی‍ل‌) ۱۳۷۶
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ت‍وزی‍ع‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ م‍خ‍اطره‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ در دش‍ت‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ (م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌) ۱۳۹۷
ارج‍م‍ن‍دی‌، م‍ه‍س‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ در گ‍ران‍ی‍ت‌ م‍ش‍ه‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۹۲
واع‍ظی‍ان‌، اح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ه‍زار ک‍ان‍ی‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ع‍دن‌- اک‍ت‍ش‍اف‌) ۱۳۷۹

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری