پایان نامه های فارسی

1396/02/06 تعداد بازدید: 1324
print

 

پدید آورنده عنوان
ی‍ازرل‍و، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ اردوس‍ی‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ج‍ن‍ورد
ص‍ادق‌ ن‍ژاد، م‍ی‍ن‍ا م‍ت‍ام‍ورف‍ی‍س‍م‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ال‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ش‍ف‌ رود در ق‍س‍م‍ت‍ه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ ب‍ه‌ ف‍ون‍ه‍ای‌ آم‍ون‍ی‍ت‍ی‌
ن‍ادری‌، ن‍ص‍ی‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ری‍ف‍ه‍ا از ن‍ظر زم‍ان‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‌ در طول‌ ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍داد ت‍وک‍ل‍ی‌، ال‍ه‍ام‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ش‍ف‌ رود در ب‍رش‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌
ی‍زدان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ س‍ازن‍د ب‍ه‍رام‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ک‍اش‍م‍ر (ک‍وه‌ ف‍غ‍ان‌)
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و آذری‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ دن‍دی‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ک‍اپ‌)
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ائ‍وس‍ن‌ در ورق‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ف‍ردوس‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌
ه‍ف‍ت‌ ل‍ن‍گ‌، رض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍الای‍ی‌ در ف‍رازم‍ی‍ن‌ ک‍ل‍م‍رد و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ه‍م‍زم‍ان‌ در ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ و ال‍ب‍رز
رئ‍ی‍س‌ ال‍س‍ادات‌، س‍ی‍د ن‍اص‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ ب‍خ‍ش‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍وری‍ج‍ه‌ (ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ت‍ا ک‍رت‍اس‍ه‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌) در ش‍م‍ال‌ ده‍ک‍ده‌ ش‍وراب‌
ی‍زدی‌، م‍ه‍دی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍الای‍ی‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ در س‍ردر و چ‍ی‍روک‌ طب‍س‌
ب‍دخ‍ش‍ان‌ م‍م‍ت‍از، ق‍ی‍س‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ب‍زغ‍ان‌
م‍ج‍ی‍دی‌ ش‍ه‍رک‍ردی‌، ع‍ب‍اس‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ ن‍وار اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ش‍م‍ال‌ س‍ب‍زوار، ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزاد
ص‍ن‍ای‍ع‌، ن‍ج‍م‍ه‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ژوراس‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌- م‍ی‍ان‍ی‌ در ب‍رش‌ ف‍ری‍زی‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د)
س‍ع‍ی‍دپ‍ور، غ‍لام‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ک‍روم‍ی‍ت‌ ای‍ران‌
م‍ب‍اش‍ر، ام‍ی‍ر اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ س‍ل‍م‌ (ش‍اه‍ک‍وه‌)
آق‍ا داداش‍ی‌ اب‍ه‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍وف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌ (ح‍د ف‍اص‍ل‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ م‍زدوران‌ - ش‍وراب‌)
وک‍ی‍ل‌ ب‍اغ‍م‍ی‍ش‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ واح‍ده‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ در ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌، ب‍ازن‍گ‍ری‌ در س‍ن‌ واح‍ده‍ای‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ (Lithostratigraphy units) س‍ازن‍ده‍ای‌ آب‌ ت‍ل‍خ‌، ن‍ی‍زار، ک‍لات‌، پ‍س‍ت‍ه‌ ل‍ی‍ق‌، چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌، خ‍ان‍گ‍ی‍ران‌
ص‍دق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌ در م‍ق‍اطع‌ ت‍ن‍گ‌ ن‍ی‍زار رو ج‍ک‍ودر واق‍ع‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
رض‍ائ‍ی‌، ال‍ه‍ام‌ م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر در ال‍ب‍رز (ت‍ت‍ورود- ش‍ه‍م‍ی‍رزاد- دزدب‍ن‍د) و ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍ل‍م‍رد طب‍س‌ در ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
ن‍ب‍وی‍ه‌، س‍ی‍د م‍ج‍ی‍د م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌، م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ و دی‍اژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ (س‍ازن‍د ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ م‍زدوران‌) در ش‍م‍ال‌ م‍ش‍ه‍د
ب‍ه‍ره‌ م‍ن‍د، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ش‍رق‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
اک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ و ه‍ال‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ آن‌
خ‍دای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ (Hauterivian- lower Aftion) واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌، ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ رس‍وب‍ی‌ ای‍ن‌ س‍ازن‍د
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ ک‍ان‍س‍ار آه‍ن‌ س‍ه‌ چ‍اه‍ون‌ (آن‍وم‍ال‍ی‌ ش‍م‍اره‌۱۰ )
اک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ع‍ن‍اص‍ر اص‍ل‍ی‌ و ک‍م‍ی‍اب‌
ت‍اج‌ ب‍خ‍ش‌، س‍ح‍رن‍از م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ واک‍ن‍ش‌ ه‍ی‍دراس‍ی‍ون‌ OH
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، غ‍لام‍رض‍ا م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ت‍ن‍ورج‍ه‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ک‍اش‍م‍ر
اطم‍ی‍ن‍ان‌، ه‍اش‍م‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍اه‍ک‌- رب‍اط واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ ش‍ه‍ر ب‍اب‍ک‌ (م‍ح‍دوده‌ ش‍م‍ال‍ی‌)
ع‍ل‍وی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍وب‍ی‍وژئ‍وگ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ اردوس‍ی‍ن‌ ب‍الای‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر (ک‍وه‌ ب‍وغ‍و)
پ‍روی‍ن‌، اح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ع‍داده‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ س‍ل‍م‌- ش‍اه‍ک‍وه‌. ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ گ‍ارن‍ت‌ در پ‍لاس‍ره‍ای‌ رودخ‍ان‍ه‌ ای‌
اش‍رف‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍ان‍ون‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ق‍ی‍ر- ک‍ارزی‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از طی‍ف‌ ام‍واج‌ P در ف‍واص‍ل‌ دور
م‍ج‍ی‍دی‌ ف‍ی‍ض‌ آب‍ادی‌، ت‍ورج‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ن‍ف‍وذی‌ غ‍رب‌ س‍ام‍ن‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ م‍لای‍ر- ه‍م‍دان‌)
ق‍اس‍م‍ی‌، رض‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ غ‍رب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ب‍زوار- گ‍ف‍ت‌
م‍ه‍دی‌ ف‍ر، ف‍اطم‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د
س‍ه‍راب‍ی‌، س‍ی‍م‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ ه‍ا و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ق‍س‍م‍ت‌ م‍رک‍زی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (چ‍ن‍اران‌- رادک‍ان‌)
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ (ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ن‍طق‍ه‌)
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ف‍ت‌
ن‍ج‍ارزاده‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ دون‍ی‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍اج‍رم‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍ن‍گ‍واره‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ی‌
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
م‍ظل‍وم‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ طلادار ع‍ل‍ی‌ آب‍اد و آل‍ت‍رش‍ده‌ گ‍ردن‍ه‌ ک‍وه‌ س‍رخ‌ در ش‍م‍ال‌ ک‍اش‍م‍ر (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌)
گ‍وه‍رش‍اه‍ی‌، راش‍ی‍ن‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ج‍اور ک‍وه‌ م‍ی‍ش‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار
م‍وس‍ی‌ اح‍م‍دی‌، م‍ه‍ن‍از ب‍ررس‍ی‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍الای‍ی‌ (دون‍ی‍ن‌- ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر) ن‍اح‍ی‍ه‌ آب‌ م‍راد (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍رم‍ان‌)
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ال‍گ‍وی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ اق‍ل‍ی‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ طب‍س‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ن‍رخ‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ی‍ن‍م‍ات‍ی‍ک‍ی‌ چ‍ی‍ن‌ ه‍ا
س‍ب‍ی‍ل‌، ف‍ی‍روز ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍رواس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ در ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍پ‍ه‌ داغ‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ و ش‍م‍ال‌ ق‍وچ‍ان‌)
ام‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ ش‍اه‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د)
ارژن‍گ‌ روش‍ن‌، ب‍ه‍رام‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ه‍ل‌ آب‍اد)
ف‍ت‍ح‍ی‌، ت‍ورج‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ (م‍ق‍اطع‌ ش‍اه‍رود، رب‍اط ق‍ره‌ ب‍ی‍ل‌ و ج‍ن‍وب‌ ب‍ج‍ن‍ورد)
ظه‍رای‍زاد، م‍وس‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ ن‍وار اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ س‍ب‍زوار ف‍روم‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ اس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ دورود (ج‍ن‍وب‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌- دره‌ ش‍م‍ش‍ک‌)
غ‍ف‍اری‌ ن‍ی‍ک‌، ب‍ه‍ارک‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ واح‍د آه‍ک‍ی‌- ش‍ی‍ل‍ی‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ اح‍م‍د آب‍اد
ک‍ول‍ی‍ون‍د، ح‍س‍ن‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ی‍ن‍م‍ات‍ی‍ک‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ خ‍اوری‌ ورق‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ خ‍ارت‍وران‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ زن‍گ‍لان‍ل‍و، م‍ح‍م‍د ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ال‍ی‌ از طری‍ق‌ م‍ع‍ک‍وس‌ س‍ازی‌ و ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ داده‌ ه‍ای‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ (IP) م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ ظاه‍ری‌ و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌
گ‍وراب‍ج‍ی‍ری‌ پ‍ور، آرش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روژن‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ زر (ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا
اوه‍ان‍ی‍ان‌، ت‍رگ‍م‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
ن‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍د ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ ب‍ل‍وک‌ طب‍س‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ق‍وری‌ چ‍ای‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ زغ‍ال‍دار پ‍رورده‌- ج‍ن‍وب‌ طب‍س‌)
ش‍ه‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ح‍وزه‌ رس‍وب‍ی‌ ش‍وش‍ود
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ان‍ا ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ طلا و آرس‍ن‍ی‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ زرش‍وران‌- آغ‍دره‌ (ش‍م‍ال‌ ت‍ک‍اب‌)
م‍ه‍رپ‍رت‍و، م‍ح‍م‍ود م‍طال‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ه‍ارب‍رج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ب‍ج‍ن‍ورد)
ده‌ ب‍زرگ‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍ش‍ف‌ رود در ب‍رش‌ س‍ن‍ج‍دک‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌
س‍ی‍اح‍ی‌، اش‍رف‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ ف‍رزن‍ه‌ ت‍ای‍ب‍اد (خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌)
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اث‍ر ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ک‍ل‌ س‍ن‍گ‌ درون‍گ‍ی‍ر در ح‍رک‍ت‌ س‍ی‍الات‌ ک‍ان‍ه‌ س‍از
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ک‍ان‍ی‌ س‍ی‍ب‌
چ‍ن‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍ب‍زوار
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ی‍وان‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‍ه‍ای‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ در زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۲۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۷۶ ق‍ائ‍ن‌
دی‍م‍ه‌ ور، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ وژن‍ز ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ زری‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
ن‍ادری‌ م‍ی‍ق‍ان‌، ن‍ص‍ی‍ر ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ای‍ال‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ق‍وچ‍ان‌
ک‍اوه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌ س‍ادات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ار در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
ش‍ارک‍ی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د
ق‍زی‌، اع‍ظم‌ م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ل‌ دف‍ن‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍واد زائ‍د ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍ذ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از GIS
ک‍ه‍ری‍زی‌، ش‍م‍س‍ی‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اخ‍ل‍م‍د
ی‍وس‍ف‍ی‌، ع‍ف‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ م‍س‍ی‍ر ق‍طار ش‍ه‍ری‌ م‍ش‍ه‍د
ق‍اس‍م‍ی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، م‍ری‍م‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ س‍ازن‍د آی‍ت‍ام‍ی‍ر در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍زدوران‌ ت‍ا ش‍وری‍ج‍ه‌ و م‍ی‍ادی‍ن‌ گ‍ازی‌ گ‍ن‍ب‍دل‍ی‌ و خ‍ان‍گ‍ی‍ران‌
ش‍ی‍رزاده‌، ب‍ه‍رام‌ م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‌ زر ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌
ک‍رد ق‍دی‍م‍ی‌، ب‍رات‌ م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ دون‍ی‍ن‌ پ‍س‍ی‍ن‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ و غ‍رب‌ اس‍ف‍رای‍ن‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ م‍رج‍ان‍ه‍ا
ق‍ورچ‍ی‌ روک‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار ت‍ک‍ن‍ار ( III,IVب‍ردس‍ک‍ن‌)
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍د ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ س‍ازن‍د س‍ف‍ی‍د ک‍وه‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ آق‌ درب‍ن‍د (ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌)
ک‍اه‍ن‍ی‌، ش‍ی‍وا ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ C ش‍م‍ال‍ی‌ و ب‍اغ‍ک‌ ک‍ان‍س‍ار س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ س‍ن‍گ‍ان‌ خ‍واف‌
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا در ل‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (چ‍ه‍ارگ‍وش‌ م‍خ‍ت‍اران‌)
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ زی‍س‍ت‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ آس‍ت‍راک‍وده‍ای‌ م‍وج‍ود در ب‍رش‌ ال‍گ‍و
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد، ح‍م‍ی‍د م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ت‍ن‍ورج‍ه‌ ک‍اش‍م‍ر و ب‍ررس‍ی‌ ت‍وده‌ م‍گ‍ن‍ت‍ی‍ت‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ روس‍ت‍ا
رس‍ت‍م‍ی‌ زاده‌، ق‍اس‍م‌ م‍طال‍ع‍ات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ ب‍ی‍دواز واق‍ع‌ در ش‍رق‌ اس‍ف‍رای‍ن‌
رب‍ان‍ی‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رس‍وب‍گ‍ذاری‌ س‍ازن‍د ن‍ی‍زار در ن‍اودی‍س‌ ک‍لات‌
وح‍دت‌ پ‍رس‍ت‌، م‍ری‍م‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ س‍رب‌ و روی‌ در ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ گ‍وش‍ه‌ ک‍م‍ر و س‍ی‍ب‍زار
ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍م‍د ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار ب‍وک‍س‍ی‍ت‌ ج‍اج‍رم‌
ش‍ی‍رزاده‌، ب‍ه‍م‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ آن‍دال‍وزی‍ت‌ در ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌
س‍وس‍ن‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ زی‍ری‍ن‌ س‍ازن‍د ای‍ت‍ام‍ی‍ر ب‍ر م‍ی‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ ش‍وراب‌ (ج‍اده‌ م‍ش‍ه‍د- س‍رخ‍س‌)
م‍ح‍م‍دی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ و طراح‍ی‌ پ‍رده‌ آب‍ب‍ن‍د س‍د آم‍ن‍د آش‍خ‍ان‍ه‌ (م‍ان‍ه‌ و س‍م‍ل‍ق‍ان‌)
ش‍ی‍ش‍ه‌ ب‍ر، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ لام‍پ‍روئ‍ی‍ت‍ی‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ رای‍ن‌
ن‍ظرزاده‌، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‌ رس‍وب‍ات‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د
خ‍ات‍ون‍ی‌ م‍لای‍وس‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ ف‍ل‍ور و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍م‍ش‍ک‌ در ش‍ان‍دی‍ز (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د)
ه‍اش‍م‍ی‌، ف‍خ‍ری‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ ک‍ن‍گ‍ل‍وم‍رای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د
آق‍ای‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍گ‍ذاری‌ س‍ازن‍د م‍زدوران‌ در غ‍رب‌ آق‌ درب‍ن‍د
ک‍رم‍ی‌، زه‍را ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د آب‍دراز ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ طاه‍رآب‍اد (ج‍اده‌ م‍ش‍ه‍د- ک‍لات‌)
ب‍ی‍داری‌، ع‍ص‍م‍ت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ ب‍خ‍ش‌ A س‍ازن‍د گ‍چ‍ال‌ (طب‍س‌، غ‍رب‌ گ‍س‍ل‌ ک‍ل‍م‍رد)
ه‍اش‍م‍ی‌، ن‍رگ‍س‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ و آث‍ار ف‍س‍ی‍ل‍ی‌ ف‍ل‍ی‍ش‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
راس‍ت‍گ‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ا و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ لای‍ه‌ س‍ف‍ال‍وپ‍وددار س‍ازن‍د ش‍ی‍ش‍ت‍و در ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ طب‍س‌)
م‍ح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دان‍ور ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ب‍رش‍ه‍ای‌ روس‍ت‍ای‌ خ‍ش‍ت‌، روس‍ت‍ای‌ چ‍ه‍چ‍ه‍ه‌ و ده‍ان‍ه‌ ورودی‌ ش‍ه‍ر ک‍لات‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌
خ‍اوری‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ان‍وس‍ه‌ پ‍روی‍ن‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ پ‍ال‍ی‍ن‍وم‍ورف‍ه‍ا در ب‍رش‌ ص‍ن‍دوق‌ ش‍ک‍ن‌ (واق‍ع‌ در ش‍رق‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌)
خ‍دادادی‌، ل‍ی‍دا ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍واک‍ول‍وژی‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د آب‌ ت‍ل‍خ‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ان‍وف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ج‍اده‌ م‍ش‍ه‍د- ک‍لات‌
گ‍ن‍دم‍ی‌، راض‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ب‍ه‍رام‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ا (چ‍ش‍م‍ه‌ ش‍ی‍ر، ج‍ن‍وب‌ ازب‍ک‌ ک‍وه‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ طب‍س‌)
ی‍ح‍ی‍ی‌ ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، وص‍ال‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍گ‍ذاری‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ک‍ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ام‍ان‌ آب‍اد واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د
ع‍ظی‍م‌ زاده‌ ت‍ب‍ری‍ز، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ئ‍وژن‌ اطراف‌ اس‍ک‍ن‍درآب‍اد (ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌
ش‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ( ۶۵ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ری‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د) در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌
پ‍وراس‍م‍اع‍ی‍ل‌، اک‍رم‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ن‍ی‍زار ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در ب‍رش‌ ال‍گ‍و
ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌، م‍ح‍س‍ن‌ م‍طال‍ه‌ ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌ واق‍ع‌ در غ‍رب‌ ب‍ج‍ن‍ورد
پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍راک‍ی‍وپ‍وده‍ای‌ دون‍ی‍ن‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‍ی‌ اس‍ف‍رای‍ن‌
خ‍ان‍ه‌ ب‍اد، م‍ح‍م‍د م‍طال‍ع‍ات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز ب‍ن‍د گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د
ب‍ق‍ال‌ رض‍اون‍د، ن‍اص‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و ه‍ی‍دروش‍ی‍م‍ی‌ پ‍لای‍ای‌ م‍ح‍م‍دآب‍اد واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ق‍ائ‍ن‌
ق‍ادری‌، ع‍ب‍اس‌ زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ رس‍وب‍ات‌ ب‍رش‌ ال‍گ‍وی‌ س‍ازن‍د ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ا و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا واح‍ده‍ای‌ ه‍م‌ ارز در ف‍رازم‍ی‍ن‌ ک‍ل‍م‍رد (ب‍رش‌ م‍ی‍وگ‍دار)
ن‍وزع‍ی‍م‌، رض‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ک‍وه‌ س‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر ب‍ل‍وک‌ ل‍وت‌
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍ل‍وری‍ن‌ در ن‍واح‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ک‍اش‍م‍ر و ش‍م‍ال‌ طب‍س‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ا
ب‍ازوب‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ل‍طان‌ آب‍اد در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژ س‍ب‍زوار
ح‍اج‍ی‌ زاده‌، ه‍ادی‌ ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ آلای‍ن‍دگ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ر روی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و خ‍اک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ س‍ب‍زوار
ف‍ری‍زی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ی‍ان‍ی‌ و ب‍الای‍ی‌ در ب‍رش‌ ف‍ری‍زی‌ (پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود) ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ م‍ش‍ه‍د
درخ‍ش‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌، ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ طب‍س‌
دی‍دار، پ‍ژواک‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ن‍ادر خ‍اک‍ی‌
اع‍ل‍م‍ی‌ ن‍ی‍ا، زه‍ره‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ خ‍ل‍ج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آن‌
ک‍وه‌ پ‍ی‍م‍ا، م‍ی‍ث‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ن‍رم‌ در س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د
آق‍اخ‍ان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ دگ‍رس‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ه‍ی‍دروت‍رم‍ال‌ واب‍س‍ت‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ طرق‌- ک‍ش‍ه‌
م‍ه‍دوی‌ ف‍ر، ش‍وی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رس‍وب‍ات‌ آپ‍س‍ی‍ن‌ پ‍س‍ی‍ن‌- س‍ن‍وم‍ان‍ی‍ن‌ در دو ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
روس‍ت‍ائ‍ی‌، م‍ه‌ آس‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍ری‍ود طب‍ی‍ع‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ در ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ای‍ک‍روت‍رم‍وره‍ا
ت‍وک‍ل‍ی‌، راح‍ل‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رس‍وب‍ات‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ زی‍ری‍ن‌ (ب‍ارم‍ی‍ن‌- آل‍ب‍ی‍ن‌) در دو ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
م‍ن‍ص‍وری‌ ج‍وزان‍ی‌، ام‍ی‍رم‍ن‍ص‍ور اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ج‍زی‍ن‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ف‍ردوس‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌)
ه‍اش‍م‍ی‌ رس‍ت‍گ‍ار، ک‍وث‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ ل‍ی‍ت‍و- ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍س‍ی‍ن‌ واق‍ع‌ در غ‍رب‌ روس‍ت‍ای‌ م‍ح‍م‍دآب‍اد (ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار)
م‍ح‍ب‍ی‌، آی‍دا ب‍ررس‍ی‌ ب‍اف‍ت‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ه‌ ک‍ره‌ و لای‍ه‌ ای‌ در ب‍رخ‍ی‌ از ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ای‍ران‌
ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌، غ‍لام‍رض‍ا پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژن‍ژ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر اروم‍ی‍ه‌ (ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ول‍ن‍ج‍ی‌)
م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا، ک‍ورش‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ اول‍ت‍رام‍اف‍ی‍ک‌ و م‍اف‍ی‍ک‌ ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ق‍ول‍ن‍ج‍ی‌ (اروم‍ی‍ه‌)
م‍ح‍ج‍وب‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دگ‍رس‍ان‌ ش‍ده‌ پ‍وس‍ی‍ده‌ از دی‍دگ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍ک‍ن‍وم‍اگ‍م‍ای‍ی‌ آن‌
ش‍اه‌ پ‍س‍ن‍د، ع‍ب‍اس‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍الا آم‍دگ‍ی‌ م‍واد ت‍ب‍خ‍ی‍ری‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍ل‍وت‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ی‍دان‌ ت‍ن‍ش‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ائ‍ن‍ات‌ (م‍دل‌ ت‍ن‍ش‌ ک‍ول‍م‍ب‌)
ام‍ام‍ی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ت‍اک‍س‍ت‍ان‌
م‍س‍ع‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود ف‍رگ‍ش‍ت‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ل‍وک‌ طب‍س‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ غ‍رب‌ ق‍وری‌ چ‍ای‌
ق‍ادری‌، ق‍اس‍م‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ اس‍ک‍ارن‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دل‍ف‍ارد س‍ب‍زواران‌
ف‍رزام‍ج‍ود م‍ی‍ان‍ده‍ی‌، اک‍ب‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌، ل‍رزه‌ ای‌ و پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طر ن‍اپ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍ب‍ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ وان‍ه‌ - ج‍اده‌ ه‍راز (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌)
ع‍ش‍ق‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ی‍ک‌ ب‍رش‌ ع‍رض‍ی‌ م‍وازن‍ه‌ ش‍ده‌ از ال‍ب‍رز خ‍اوری‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌)
ف‍ری‍دی‌، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۵۰۰۰۰ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ب‍رج‌ گ‍ل‍وب‍ی‍ش‍ه‌ (ج‍ن‍وب‌ طب‍س‌)
ف‍ض‍ل‍ی‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍دک‍ن‌ و ش‍ام‍ک‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، دورس‍ن‍ج‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ آب‍راه‍ه‌ ای‌
ح‍ی‍دری‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ طلا در ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ال‍ون‍د ه‍م‍دان‌
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌- ل‍ی‍ت‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ک‍وه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (رزگ‌)
ام‍ی‍ر رض‍وی‌، م‍ری‍م‌ گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
م‍ن‍ظم‍ی‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار س‍ول‍ف‍ی‍د ت‍وده‌ ای‌ م‍س‌ " ش‍ی‍خ‌ ع‍ال‍ی‌ " (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ دول‍ت‌ آب‍اد)
س‍وی‍زی‌، زی‍ن‍ب‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ خ‍اک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ک‍وس‌ ت‍اب‍ع‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ (م‍طال‍ع‌ م‍وردی‌: دش‍ت‌ م‍ش‍ه‍د)
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ ک‍وه‍س‍رخ‌ (ک‍اش‍م‍ر) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و آل‍ودگ‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌
ام‍ی‍ری‌ م‍ق‍دم‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ال‍ن‍گ‌ در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اث‍رات‌ زه‍اب‌ م‍ع‍ادن‌ ب‍ر آب‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌)
ف‍ارس‍ی‌، زه‍ره‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ چ‍اه‌ س‍الار (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور)
اس‍لام‍ی‌، س‍ع‍ی‍دال‍رض‍ا م‍ه‍اج‍رت‌ پ‍رت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍س‍ل‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ام‍ت‍دادل‍غ‍ز: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ اردک‍ول‌ (ش‍رق‌ ای‍ران‌)
ص‍ف‍رائ‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌
اک‍ب‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ راون‍د در ارت‍ب‍اط ب‍ا ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍س‍ا ک‍ارب‍رد ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ در ب‍ررس‍ی‌ خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ه‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، دگ‍رس‍ان‍ی‌، س‍ی‍ال‍ه‍ای‌ درگ‍ی‍ر و ژن‍ز ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ش‍وراب‌ (ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌)
ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و ل‍ی‍ت‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د ت‍ی‍رگ‍ان‌ در ک‍پ‍ه‌ داغ‌ خ‍اوری‌ و ب‍اخ‍ت‍ری‌
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ه‍رداد م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍ان‍س‍ار طلا و آرس‍ن‍ی‍ک‌ زرش‍وران‌ (ت‍ک‍اب‌)
اج‍اق‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ ت‍وده‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ زرش‍وران‌ (ش‍م‍ال‌ ت‍ک‍اب‌)
ق‍ن‍ادان‌، آزاده‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ گ‍س‍ل‍ی‌ ش‍ان‍دی‍ز- س‍ن‍گ‌ ب‍س‍ت‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ال‍ه‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار و ری‍خ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ارزی‍اب‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ خ‍طر زل‍زل‍ه‌ در م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌
س‍پ‍اه‍ی‌ گ‍رو، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ار - س‍ر ب‍رج‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر)
ج‍ع‍ف‍ر طاه‍ری‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍اش‍م‍ر
ح‍م‍ی‍درض‍ا ج‍وادی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ج‍ن‍ب‍ا، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ام‍ان‍ه‌ گ‍س‍ل‌ درون‍ه‌
رض‍ا ت‍اج‍ی‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ ری‍خ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍ز دش‍ت‌ ب‍ی‍اض‌
ح‍ی‍درزاده‌، ق‍اس‍م‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌، ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ب‍خ‍ش‌ م‍رک‍زی‌ آن‌
ب‍خ‍ش‍ن‍ده‌، ل‍ی‍دا ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رس‍وب‍ات‌ ت‍ورون‍ی‍ن‌ - م‍اس‍ت‍ری‍ش‍ت‍ی‍ن‌ در دو ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌
ع‍روج‌ ن‍ی‍ا، پ‍روی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ائ‍وس‍ن‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ اب‍ری‍ش‍م‌ رود
ح‍اج‍ی‌ زاده‌ ن‍داف‌، ال‍ه‍ه‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ گ‍س‍ل‍ه‍ا ب‍ه‌ روش‌ م‍دل‍س‍ازی‌ ع‍ددی‌
ال‍ه‌ وردی‌، روح‌ ال‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ گ‍س‍ت‍ره‌ خ‍ض‍ری‌ - دش‍ت‌ ب‍ی‍اض‌
اف‍لاک‍ی‌، م‍ه‍ت‍اب‌ زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ دام‍ن‍ه‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ال‍ب‍رز خ‍اوری‌ (ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ آب‍ری‍ز ن‍ک‍ا و زارم‌ رود)
س‍ه‍راب‍ی‌، زه‍ره‌ ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر (س‍ازن‍د س‍ردر) - پ‍رم‍ی‍ن‌ (س‍ازن‍د ج‍م‍ال‌) در م‍ن‍طق‍ه‌ ازب‍ک‌ ک‍وه‌ (ب‍رش‌ زل‍ودو) ب‍ر اس‍اس‌ روزن‍ب‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ک‍ون‍ودون‍ت‍ه‍ا (Conodonts)
م‍ش‍ی‍دی‌، م‍ری‍م‌ پ‍ال‍ی‍ن‍وف‍ل‍ورای‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍م‍ن‌ ب‍ی‍د در م‍ق‍طع‌ ت‍ی‍پ‌، ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌
اش‍ب‍ک‌، پ‍ون‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍ش‍ا طلا و ژن‍ز ل‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‍ت‍ه‍ا در ج‍ن‍وب‌ ه‍ن‍گ‍ران‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژی‌ - ف‍ل‍ی‍ش‍ی‌ خ‍اور ای‍ران‌
ش‍ی‍خ‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ا و م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ س‍ازن‍د ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌ در ب‍رش‌ ال‍گ‍و، ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر طب‍س‌
ف‍ی‍ض‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ک‍ان‍س‍ار زای‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ پ‍س‍ت‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍زوار ت‍ا ق‍وچ‍ان‌ (زرق‍ان‌ - ک‍وه‌ دوک‌)
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز رودخ‍ان‍ه‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‍ه‌ رود ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ف‍رس‍ای‍ش‌ پ‍ذی‍ری‌ آن‍ه‍ا
رح‍م‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ت‍رش‍ی‍ر ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ه‍ا ب‍ا ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌
م‍ح‍م‍دزاده‌ لاری‌، م‍ح‍م‍د اح‍س‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ش‍رق‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‌
رج‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ آب‍ی‍ز
م‍ی‍رس‍ج‍ادی‌، ام‍ی‍ن‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ و پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍زوش‍ک‌ - دی‍زب‍اد اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌
خ‍طی‍ب‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
س‍ل‍طان‍ی‌ ده‍ن‍وی‌، اع‍ظم‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ت‍رش‍ی‍ری‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
غ‍لام‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ق‍ائ‍ن‌
رق‍اق‍ی‌ گ‍رگ‍ری‌، ج‍واد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دگ‍رری‍خ‍ت‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ گ‍س‍ل‌ ه‍ای‌ ک‍وه‍ب‍ن‍ان‌ و ن‍ای‍ب‍ن‍د
ف‍ق‍ه‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ن‍گ‍ان‌ (ب‍ی‍ن‌ ت‍ال‍ون‌ و ک‍وه‌ گ‍ن‍دم‌ چ‍ال‌)
ه‍ی‍ه‍ات‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر س‍اخ‍ت‌، ب‍اف‍ت‌ و پ‍اراژن‍ز ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ - آرس‍ن‍ی‍ک‌ - طلای‌ چ‍ل‍پ‍و و ک‍لات‍ه‌ چ‍وب‍ک‌ (ک‍وه‍س‍رخ‌ ک‍اش‍م‍ر) و ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ و ت‍م‍رک‍ز آن‌
ن‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍ازال‍ت‍ی‌ آم‍ی‍زه‌ رن‍گ‍ی‍ن‌ س‍ی‍اه‌ ک‍وه‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍اف‍ت‌)
اش‍راق‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ی‍پ‌ ک‍ان‍ه‌ زائ‍ی‌ طلا در م‍ح‍دوده‌ ه‍ی‍رد (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌)
ذب‍ی‍ح‍ی‌ ف‍داف‍ن‌، م‍ه‍دی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ار (غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر)
ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍وی‍ژه‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا ذک‍ر م‍ث‍ال‍ه‍ائ‍ی‌ از ای‍ران‌ و س‍ای‍ر ن‍ق‍اط ج‍ه‍ان‌
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ت‍اث‍ی‍ر ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ م‍ورف‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ م‍خ‍روط اف‍ک‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ دام‍ن‍ه‌ ی‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود
اس‍ف‍ن‍دی‍ارپ‍ور، اک‍ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، آل‍ت‍راس‍ی‍ون‌، ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ م‍ع‍دن‌ ف‍ی‍روزه‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور (م‍ن‍طق‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ غ‍ار دوم‌)
پ‍رت‍وی‌ ف‍ر، ف‍رزان‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍اری‍زن‍و، روس‍ت‍ای‌ چ‍اه‍ک‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌، خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ای‍ران‌
ک‍لاه‌ دان‍ی‌، س‍ع‍ی‍ده‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ م‍ع‍رف‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍س‌ - م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ پ‍ورف‍ی‍ری‌ ک‍لات‍ه‌ ن‍و ب‍ر اس‍اس‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌، ت‍ک‍ت‍ن‍وم‍اگ‍م‍ات‍ی‍زم‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌، آل‍ت‍راس‍ی‍ون‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ رده‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ اپ‍ی‌ ت‍رم‍ال‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ش‍واه‍د م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌ SEM و س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر
ی‍وس‍ف‍ی‌، ل‍ی‍لا پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ دول‍ت‌ آب‍اد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ رودخ‍ان‍ه‌ ای‌، ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ و پ‍ردازش‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌
ن‍وری‌ اص‍ل‌، ف‍رزان‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ارغ‍ش‌، اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌، ای‍ران‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، اک‍ب‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ ل‍ی‍ت‍وژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ام‍ک‍ان‌ ب‍م‍ن‍ظور ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ن‍اطق‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ب‍ر اس‍اس‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ف‍ری‍ق‍ی‌
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ف‍ی‍روزه‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
چ‍م‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ررس‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍وان‍ع‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ دورک‍اری‌ در س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ش‍ور
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، ش‍ی‍وا ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارس‍ت‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ رود
پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ع‍وام‍ل‌ ن‍اپ‍ای‍دار دام‍ن‍ه‌ ه‍ا در ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز س‍د ت‍ب‍ارک‌ آب‍اد و راه‍ک‍اره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
ک‍راچ‍ی‍ان‌، س‍م‍ی‍را ب‍ررس‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د ک‍لات‌ در ب‍رش‌ دری‍اچ‍ه‌ ب‍زن‍گ‍ان‌ (گ‍ل‌ ب‍ی‌ ب‍ی‌)
ش‍ج‍اع‍ی‌ ک‍اوه‌، ن‍س‍ت‍رن‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ و ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ ( ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌)
دخ‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍اگ‍م‍ائ‍ی‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ف‍ری‍م‍ان‌
ی‍وس‍ف‌ لاوی‌، ح‍م‍ی‍د پ‍ت‍رول‍وژی‌ و پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ پ‍ش‍ت‌ ب‍ادام‌
م‍اف‍ی‌، آب‍رادات‌ پ‍ال‍ی‍ن‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ و پ‍ال‍ی‍ن‍وف‍اس‍ی‍س‌ س‍ازن‍د دل‍ی‍چ‍ای‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود
م‍ج‍ی‍دی‌ وس‍طس‌، غ‍لام‍رض‍ا ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ف‍ازه‍ای‌ دگ‍رش‍ک‍ل‍ی‌ در م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ ان‍ارک‌
ک‍ری‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍ازی‍ک‌ و ال‍ت‍راب‍ازی‍ک‌ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ت‍ا ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ش‍ه‍رزاد ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ن‍ائ‍ی‍ن‌
ه‍ات‍ف‍ی‌، راح‍ل‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ و ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ ن‍و (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د)
ه‍م‍ام‌، م‍س‍ع‍ود پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ک‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ار- س‍رب‍رج‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ک‍اش‍م‍ر
غ‍لام‍زاده‌، م‍ری‍م‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ف‍راک‍ت‍ال‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ژوراس‍ی‍ک‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اخ‍ل‍م‍د ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و م‍طال‍ع‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌
م‍اف‍ی‌، آب‍رادات‌ ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ازن‍د چ‍ه‍ل‌ ک‍م‍ان‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ان‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ در م‍ق‍اطع‌ ال‍گ‍و و م‍رج‍ع‌
پ‍ش‍ن‍ک‌، ع‍ل‍ی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍طل‍وب‌ ذخ‍ای‍ر ک‍روم‍ی‍ت‌ در ش‍م‍ال‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌
ت‍م‍س‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍واف‌، اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌
ع‍رب‌ ش‍ی‍رازی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ف‍رآوری‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ طلای‌ خ‍ون‍ی‍ک‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌)
م‍ق‍ص‍ودی‌، ح‍ام‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ طلای‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ س‍رب‍رج‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌)
ص‍م‍دی‌، رام‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍ش‍ا م‍گ‍اک‍ری‍س‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍ارن‍ت‌ م‍وج‍ود در ت‍ون‍ال‍ی‍ت‌ ده‌ ن‍و (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د)
ص‍م‍دی‌، رام‍ی‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍ارن‍ت‌ در گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ا و س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د (خ‍واج‍ه‌ م‍راد، خ‍ل‍ج‌ و ده‌ ن‍و)
ج‍ن‍ت‍ی‌ س‍راب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا اث‍رات‌ م‍خ‍اطرات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ (م‍ورد ح‍وض‍ه‌ ب‍ج‍ن‍ورد)
ج‍ع‍ف‍ری‌، ال‍ه‍ه‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ وری‍ز زی‍س‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازن‍د داری‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍رم‌ آب‍اد واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ب‍اخ‍ت‍ر ش‍ی‍راز
نظرات:

loader