کتاب های فارسی

1396/02/06 تعداد بازدید: 12010
print

سرشناسه عنوان سال انتشار رده کنگره
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ۱۳۷۷ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹-ه۲,‭۱۳۷۸
اورع‍ی‌، ک‍اظم‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭HD,‭۹۵۰۶,‭/فلا۹۲فلا۸۳,‭۱۳۸۱
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ح‍م‍اس‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۶۳ ‭BP,‭۴۱/۵,‭/م۶ح۸,‭۱۳۸۲
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ان‍س‍ان‌ ب‍ی‌ خ‍ود ۱۳۸۰ ‭BP,‭۲۳۳,‭/ش۴م۳,‭۱۳۸۱
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ س‍ی‍ری‌ در ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ۱۳۷۶ ‭BP,‭۳۸/۰۸,‭/م۶,‭۱۳۸۰
ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د اس‍ت‍رس‌ م‍ادران‌ ش‍اغ‍ل‌ (م‍ادر، ک‍ودک‌: م‍اه‍ی‍ت‌، ع‍ل‍ل‌، س‍ن‍ج‍ش‌، پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌) ۱۳۸۲ ‭HQ,‭۷۵۹/۴۸,‭/ح۲فلا۵,‭۱۳۸۲
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ش‍ک‍ول‌ ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌ ۱۳۷۴ ‭AC,‭۱۰۵,‭/ش۹ک۵۰۴۱,‭۱۳۷۸
م‍ه‍رآب‍ادی‌، م‍ی‍ت‍را ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ف‍ردوس‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ث‍ر ۱۳۷۹ ‭PIR,‭۸۲۲۳,‭/ه۴۹۷ش۲,‭۱۳۷۹
ول‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د ول‍ی‌ ژئ‍وک‍رون‍ول‍وژی‌ ۱۳۶۶ ‭QE,‭۵۰۸,‭/ی۹ژ۹
رض‍وی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍ر س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‍ه‍ا ۱۳۸۲ ‭QE,‭۳۶۳/۲,‭/ر۶ک۲,‭۱۳۸۲
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ ۱۳۷۹ ‭PIR,‭۵۴۲۴,‭۱۳۷۹
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی‌ ۱۳۷۲ ‭PIR,‭۵۲۰۰,‭۱۳۸۳
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍رد، داود ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ان‌ ۱۳۸۳ ‭Z,‭۶۷۸/۹,‭/م۳ک۲,‭۱۳۸۳
گ‍ل‍وردی‌، ع‍ی‍س‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (ب‍وم‍وس‍ی‌، ت‍ن‍ب‌ ب‍زرگ‌ و ت‍ن‍ب‌ ک‍وچ‍ک‌) ۱۳۸۱ ‭DSR,‭۲۱۴۱,‭/ج۷,‭۱۳۸۱
  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ (ج‍زی‍ره‌ س‍ی‍ری‌) ۱۳۸۲ ‭DSR,‭۲۱۴۶,‭/ج۷,‭۱۳۸۲
  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌: ج‍زی‍ره‌ لاوان‌ ۱۳۸۲ ‭DSR,‭۲۱۵۰,‭/ج۷,‭۱۳۸۲
  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر (ج‍زای‍ر خ‍ارک‌، خ‍ارک‍و، ش‍ی‍ف‌، ام‍اال‍ک‍رم‌، ج‍ب‍ری‍ن‌، ن‍خ‍ی‍ل‍و، ف‍ارس‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭DSR,‭۲۱۴۱,‭/ج۶۵,‭۱۳۸۱
  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ (ج‍زای‍ر ش‍ی‍دور، ف‍ارور و ف‍ارورگ‍ان‌) ۱۳۸۲ ‭DSR,‭۲۱۴۱,‭/ج۶۸,‭۱۳۸۲
س‍ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۴۷۱,‭/س۸م۳,‭۱۳۸۱
ام‍ی‍رش‍اه‌ ک‍رم‍ی‌، س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ رف‍ت‍ار ب‍رش‍ی‌ درزه‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‌ (پ‍ای‍داری‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ پ‍ذی‍ری‌) ۱۳۸۱ ‭TA,‭۷۰۶,‭/فلا۸ر۷,‭۱۳۸۱
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۵۷۳,‭/فلا۲پ۹,‭۱۳۷۷
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اص‍ول‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌، اک‍ت‍ش‍اف‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳,۶۶۱,۳۷۸ ‭TN,‭۲۷۰,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۷۸
م‍ه‍ی‌ی‍ر، ب‍رون‍و پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ درون‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ و پ‍ی‍ون‍د آن‍ه‍ا ب‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ای‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۶۰۱,‭/م۹پ۴,‭۱۳۷۸
ل‍ی‌، ت‍ورن‌ ل‍رزه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍درن‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۵۳۴/۲,‭/ل۹ل۴,‭۱۳۸۱
ک‍ای‍ن‍س‍ک‍ی‌، دان‍ی‍ل‌ ب‌ ک‍وی‍ره‍ای‌ ای‍ران‌ و خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍وک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ آن‌ ۱۳۸۱ ‭GB,‭۶۱۸/۷۸,‭/پ۲ک۹,‭۱۳۸۱
ث‍روت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭GB,‭۴۳۸,‭/فلا۱۹ث۴,‭۱۳۸۱
م‍ی‍س‍ون‌، ب‍رای‍ان‌ ه‍رول‍د اص‍ول‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QC,‭۷۷۰,‭۱۳۸۲
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ (م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ح۵ژ۹,‭۱۳۸۲
ح‍ی‍درخ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د خ‍ودآم‍وز م‍ی‍ک‍رواس‍ت‍ی‍ش‍ن‌ ۱۳۷۷ ‭T,‭۳۸۵,‭۱۳۷۷
چ‍ورل‍ی‌، ری‍چ‍ارد ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ۱۳۷۹-۱۳۷۵ ‭GB,‭۴۰۱/۵,‭/چ۹ژ۹,‭۱۳۷۵
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ م‍ی‍ن‍رال‍وگ‍راف‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QD,‭۹۴۱,‭/ک۴ب۸,‭۱۳۷۸
ک‍ک‌، روژه‌ ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ۱۳۷۸-۱۳۷۳ ‭GB,‭۴۰۱,‭/ک۸ژ۹,‭۱۳۷۸
دری‍و، م‍اک‍س‌ اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳,۷۹۱,۳۷۴ ‭GB,‭۴۰۱/۵,‭/د۴فلا۵,‭۱۳۷۸
ع‍لای‍ی‌ طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۰ ‭GB,‭۴۳۸,‭/فلا۹ع۸,‭۱۳۸۱
زم‍ردی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭GB,‭۴۳۸,‭/فلا۹ز۸,‭۱۳۸۱
ج‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ( GISج‍ی‌. آی‌. اس‌) ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ ۱۳۸۰ ‭G,‭۷۰/۲,‭/ج۹ج۹,‭۱۳۸۰
ف‍ورس‌، اری‍ک‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۴۹۰,‭/ت۹ف۹,‭۱۳۸۲
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ا و س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TN,‭۷۹۹/۵,‭/ک۴ک۲,‭۱۳۷۸
ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، راب‍رت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ روی‌ زم‍ی‍ن‌ (زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ح‍رای‍ی‌) ۱۳۶۶ ‭QE,‭۲۸/۲,‭/ک۲,‭۱۳۶۶
ک‍اک‍س‌ ع‍ن‍اص‍ر زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۲ ‭QD,‭۳۱/۲,‭/ک۲۲ع۹,‭۱۳۸۲
اوان‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌.ام‌ م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اث‍ره‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ آن‌ ۱۳۷۹ ‭TK,‭۲۶۰,‭/فلا۸م۲,‭۱۳۷۹
ن‍ج‍ف‍ی‌ ک‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭GB,‭۲۸۸,‭/آ۲ن۳,‭۱۳۸۱
غ‍ض‍ب‍ان‌، ف‍ری‍دون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۳۸,‭/غ۶ز۸,‭۱۳۸۱
س‍ح‍اب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۷۵ ‭TN,‭۸۷۰/۵,‭/س۳ز۸
وای‍ل‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍دی‍د ۱۳۶۸ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/و۲م۲
ژوت‍و، ت‍ی‍ری‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ اق‍ی‍ان‍وس‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭/ژ۹ز۸,‭۱۳۸۱
م‍ور، پ‍ات‍ری‍ک‌ س‍رگ‍ذش‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۶۷ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/م۸س۴,‭۱۳۶۷
ارن‍س‍ت‌، دب‍ی‍ل‍و.ج‌ م‍واد زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۳۶۴,‭/م۸,‭۱۳۸۱
ادواردز، ری‍چ‍ارد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا ۱۳۷۷ ‭TN,‭۲۶۵,‭/فلا۴ز۸,‭۱۳۷۷
ان‍س‍ن‌، پ‌.ر دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر ک‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۳۹۰,‭/فلا۸د۹,‭۱۳۷۸
س‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۴۳۱/۲,‭/س۴س۹,‭۱۳۷۸
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ل‍ز آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ (گ‍زارش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌) ۱۳۷۵ ‭TN,‭۷۷۵,‭/م۹ب۴,‭۱۳۷۵
رول‍ی‍ن‍س‍ون‌، ه‍ی‍و ری‍چ‍ارد ک‍ارب‍رد داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QC,‭۵۱۵,‭/ر۲ک۲,‭۱۳۸۱
ب‍ون‍ی‍ک‌، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌ واک‍اوی‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۳۶۴/۲,‭/س۹ب۹,‭۱۳۷۸
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا ۱ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۱۰۷,‭/ع۴ز۸,‭۱۳۷۴
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۱-۱۳۷۴ ‭TN,‭۲۶۰,‭/ک۴ز۸,‭۱۳۸۱
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ( ITم‍ه‍ارت‌ اول‌ (ICDL ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ش۳ت۹,‭۱۳۸۳
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ا ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ وی‍ن‍دوز ۹۸ (م‍ه‍ارت‌ دوم‌ (ICDL ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ش۳,‭۱۳۸۳
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ واژه‌ پ‍ردازی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ( Wordم‍ه‍ارت‌ س‍وم‌ (ICDL ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ش۳آ۹۳,‭۱۳۸۳
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ گ‍س‍ت‍رده‌ ( Excelم‍ه‍ارت‌ چ‍ه‍ارم‌ (ICDL ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ش۳آ۹۴,‭۱۳۸۳
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ [ ICDLآی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌]: م‍ه‍ارت‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ [ MS- ACCESSام‌. اس‌. اک‍س‍س‌] ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/ش۳آ۹۵,‭۱۳۸۳
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ارائ‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ( Power Pointم‍ه‍ارت‌ ش‍ش‍م‌ (ICDL ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ش۳آ۹۶,‭۱۳۸۳
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ک‍ار ب‍ا اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و پ‍س‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ (م‍ه‍ارت‌ ه‍ف‍ت‍م‌ (ICDL ۱۳۸۳ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹ش۲۷,‭۱۳۸۳
آزم‍وده‌ اردلان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS ۱۳۷۸ ‭G,‭۷۰/۲,‭/م۶۷,‭۱۳۷۸
رام‍ش‍ت‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ا ۱۳۷۹ ‭S,‭۵۹۱,‭/ر۲ج۷,‭۱۳۷۹
خ‍ان‍ل‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ۱۳۷۹ ‭TA,‭۷۰۶,‭/خ۲م۷,‭۱۳۷۹
ه‍ن‍ک‍س‌، رون‍ال‍د ج‍ان‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ خ‍اک‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳,۸۰۱,۳۷۰ ‭S,‭۵۹۲/۳,‭/ه۹ف۹
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ و ان‍ق‍راض‌ دای‍ن‍اس‍وره‍ا ۱۳۸۰ ‭QE,‭۸۶۲,‭/د۲ح۵,‭۱۳۸۰
پ‍ی‌ م‍ی‍ان‍ت‍ا، ژان‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TC,‭۱۷۶,‭/پ۹فلا۵,‭۱۳۷۸
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ۱۳۶۶-۱۳۶۵ ‭TA,‭۷۱۰,‭/ب۹م۷,‭۱۳۸۰
ک‍ل‍ی‍ن‌، س‍ی‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۴ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/ب۸,‭۱۳۷۴
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر م‍دل‌ س‍ازی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ - غ‍ی‍ر ف‍ل‍زی‌ و ک‍ارب‍رد اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۷۵,‭/ح۵م۴,‭۱۳۷۹
ی‍م‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭GA,‭۱۵۱,‭/ی۸م۲,‭۱۳۸۰
  م‍دل‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ خ‍اک‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ و ت‍م‍ری‍ن‌) ۱۳۸۱ ‭S,‭۵۹۱/۵,‭۱۳۸۱
ری‍ش‍ت‍ر، ی‍ورگ‌ واک‍ن‍ش‍گ‍اه‌ خ‍اک‍ی‌ (م‍دل‌ س‍ازی‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ خ‍اک‌) ۱۳۸۱ ‭S,‭۵۹۲/۳,‭۱۳۸۱
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و رخ‍داده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۶۵۱,‭/خ۵چ۹,‭۱۳۸۲
ک‍ل‍ی‌، ارول‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۵۰۰,‭/ک۸د۴,‭۱۳۸۲
ت‍راب‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، پ‍روی‍ز ه‍ی‍درول‍وژی‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭GB,‭۱۰۰۳,‭/ت۴ه۹,‭۱۳۷۹
ب‍اق‍ر ن‍ژاد، م‍ج‍ی‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭S,‭۵۹۱,‭۱۳۸۱
ال‍ی‍اس‌ آذر، خ‍س‍رو اص‍لاح‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ش‍ور و س‍دی‍م‍ی‌ (م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍اک‌ و آب‌) ب‍ا ۹۲ ن‍م‍ودار... ۱۳۸۱ ‭S,‭۶۳۳/۵,‭/فلا۹فلا۷,‭۱۳۸۱
س‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۴۷۵,‭/س۴,‭۱۳۷۳
ص‍درال‍م‍ت‍ال‍ه‍ی‍ن‌ لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۵ ‭DSR,‭۲۱۲۱,‭/ش۸۵ص۴,‭۱۳۸۵
ف‍رق‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۳۶۳/۲,‭/ف۴ک۲,‭۱۳۸۲
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۳۶۹,‭/ن۹م۶,‭۱۳۸۰
س‍ی‍ن‍گ‌، ب‍ه‍اوان‍ی‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍وده‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا ۱۳۸۲ ‭TA,‭۷۰۵,‭/س۹ط۲,‭۱۳۸۲
خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار ب‍لای‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭GB,‭۵۰۰۵,‭/خ۲ب۸,‭۱۳۸۰
رض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زغ‍ال‌ ش‍وی‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭TN,‭۸۱۶,‭/ر۶ت۸,‭۱۳۸۰
ش‍ف‍ی‍ق‍ی‌، س‍ی‍روس‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/ش۷ز۸
م‍ع‍ی‍ر، م‍س‍ع‍ود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭GB,‭۴۰۱/۵,‭/م۶۸ز۸,‭۱۳۸۱
ب‍راون‌، ج‍ی‌.س‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ غ‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ دس‍ت‍رس‌ (م‍ن‍ش‍اء، ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌، س‍اخ‍ت‍ار) ۱۳۷۳ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/ب۴ز۸,‭۱۳۷۳
ب‍ول‍ر، ل‍ورا زم‍ی‍ن‌ و ف‍ض‍ا ۱۳۷۴۸ ‭Q,‭۱۶۴,‭/ب۹ز۸,‭۱۳۷۸
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ۱۳۷۴ ‭TA,‭۷۰۶,‭/م۶ز۸,‭۱۳۷۴
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ح۵ت۳,‭۱۳۸۰
واح‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د ب‍ان‍ک‌ س‍والات‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/آ۴و۲,‭۱۳۷۹
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/ع۴ب۸,‭۱۳۸۱
ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ (از م‍ن‍ش‍اء ت‍ا اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌) ۱۳۸۲ ‭TN,‭۸۰۰,‭/ی۴ز۷,‭۱۳۸۲
اورع‍ی‌، ک‍اظم‌ روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ (زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌) ۱۳۸۰ ‭TN,‭۸۰۳,‭/فلا۸ر۹,‭۱۳۸۰
ب‍ورچ‍ارت‌ - اوت‌، وال‍ت‍ر ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/ب۹ب۸,‭۱۳۸۱
م‍ن‍ی‍ن‍گ‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭TN,‭۷۹۹/۵,‭/م۸م۷,‭۱۳۸۰
ج‍ون‍ز، آدری‍ان‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ک‍م‍ی‍اب‌ ۱۳۸۰ ‭QD,‭۱۷۲,‭/ف۸ج۹,‭۱۳۸۰
ف‍وت‌، ه‍ن‍ری‌ دولان‍د،۱۹۲۳ - م‍ب‍ان‍ی‌ خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭S,‭۵۹۱,‭/ف۹م۲,‭۱۳۸۲
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌ ک‍ری‍س‍ت‍ال‍وگ‍راف‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، م‍ع‍دن‌، ف‍ی‍زی‍ک‌، ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ت‍ال‍وژی‌) ۱۳۸۰ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/م۷ک۴,‭۱۳۸۰
ولای‍ت‍ی‌، س‍ع‍دال‍ه‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ ۱۳۶۹ ‭GB,‭۱۰۰۲/۳,‭/و۸,‭۱۳۶۹
ل‍ی‍ل‍س‍ان‍د، ت‍ام‍س‌ اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ت‍ع‍ب‍ی‍ر و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر ه‍وای‍ی‌ و م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۳۷۹ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ل۹فلا۶,‭۱۳۷۹
  ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭GA,‭۱۵۱,‭/ن۷
  س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ (رض‍وی‌، ش‍م‍ال‍ی‌، ج‍ن‍وب‍ی‌)۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ‭HA,‭۱۸۶۷,‭/خ۴آ۸,‭۱۳۸۲
اج‍دادی‌، ب‍ت‍ول‌ ک‍ل‍ی‍د E-mail ۱۳۸۳ ‭Z,‭۶۷۸/۹۳,‭/پ۵فلا۳,‭۱۳۸۳
رض‍ائ‍ی‍ان‌ ع‍طار، م‍س‍ع‍ود خ‍واص‌ س‍ح‍ری‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا ۱۳۷۷ ‭GR,‭۸۰۵,‭/ر۶خ۹,‭۱۳۷۷
  اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۰ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰۰ ۱۳۸۰ ‭G,‭۲۲۵۶,‭/ر۲م۸۴,‭۱۳۸۰
اس‍م‍ی‍ت‌ ژئ‍ودزی‌ ۱۳۸۰ ‭QB,‭۲۸۱,‭/فلا۵ژ۹,‭۱۳۸۰
م‍ارت‍ی‍ن‌، ف‍رد آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ا ۱۳۸۳ ‭QE,‭۵۲۱/۲,‭/م۲آ۲,‭۱۳۷۸
چ‍م‍ب‍رز، ک‍ات‍ری‍ن‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭GB,‭۵۰۰۵,‭/چ۸ب۸۳,‭۱۳۸۲
م‍ارت‍ی‍ن‌، ف‍رد زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۵۲۱/۲,‭/م۲ز۹,‭۱۳۷۸
وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ دی‍وان‌ وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌؛ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ک‍ش‍ف‌ الاب‍ی‍ات‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ ۱۳۷۴ ‭PIR,‭۶۱۵۵,‭۱۳۷۴
ی‍ان‍گ‌، چ‍ه‌ ت‍د ت‍ئ‍وری‌ و ک‍ارب‍رد ان‍ت‍ق‍ال‌ رس‍وب‌ ۱۳۸۰ ‭TC,‭۱۷۵/۲,‭/ی۲فلا۸,‭۱۳۸۰
م‍ی‍وردن‌، ج‍ی‍م‍ز ج‍ه‍ان‌ ۱۳۷۸ ‭QB,‭۴۶,‭/م۹ج۹,‭۱۳۷۸
  ات‍و اطل‍س‌ ای‍ران‌ م‍ق‍ی‍اس‌۰۰۰ ،۰۰۰،۱:۲ ۱۳۸۰ ‭G,‭۱۰۲۱,‭/م۹فلا۲,‭۱۳۸۰
  روش‌ ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۹۵ ‭QE,‭۴۵,‭/ت۸,‭۱۳۹۵
ج‍ان‌ پ‍رور، م‍ح‍س‍ن‌ م‍خ‍اطرات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ۱۳۹۵ ‭HV,‭۵۵۳,‭/ج۲م۳,‭۱۳۹۵
م‍ظل‍وم‍ی‌، ف‍اروق‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ GPS و گ‍ی‍رن‍ده‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍ی‌ ۱۳۹۴ ‭G,‭۱۵۵,‭/آ۱ر۹۲,‭۱۳۹۲
م‍ن‍ش‍ی‌، اح‍م‍د س‍رام‍ی‍ک‍ه‍ا و م‍واد ن‍س‍وز ۱۳۷۵ ‭TP,‭۸۰۷,‭/م۸س۴
اوان‍ز.ام‌.آن‍ت‍ون‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‍ه‍ا ۱۳۷۳ ‭QE,‭۳۹۰,‭/فلا۸۳م۲,‭۱۳۷۳
م‍ات‍ی‍وس‍ان‌، ک‌. س‌. زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭TA,‭۷۰۳,‭/م۲,‭۱۳۷۲
وی‍ن‍ک‍ل‍ر. ه‍ل‍م‍وت‌ گ‌.ف‌ پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ ۱۳۷۱ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲و۹,‭۱۳۷۱
آل‍گ‍ر، ک‍ل‍ود ن‍اآرام‍ی‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ (زل‍زل‍ه‌ و آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌) ۱۳۷۶ ‭QE,‭۵۳۴/۲,‭/آ۷ن۲
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹چ۸۷
م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د ک‍وات‍رن‍ر(زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دوران‌ چ‍ه‍ارم‌) ۱۳۷۶ ‭QE,‭۶۹۶,‭/م۶ک۹
اس‍ت‍وار، رح‍م‍ت‌ ال‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭TA,‭۲۷۳,‭/فلا۵ن۷,‭۱۳۷۷
ای‍ران‌ پ‍ن‍اه‌، اس‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۷۶-۱۳۷۷ ‭QE,‭۶۰۱,‭/فلا۹ز۸
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ آم‍ار ۱۳۷۳ ‭QE,‭۳۳/۲,‭/آ۸م۴
ه‍اروی‌، ج‍ی‌.س‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۳۳,‭/ه۲ز۸,‭۱۳۷۶
س‍ی‍م‍پ‍س‍ون‌، ب‍رای‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳,۷۵۱,۳۷۱ ‭QE,‭۳۶,‭/س۹ن۷
ف‍ار، گ‍ون‍ت‍ر اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍زوت‍وپ‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭QE,‭۵۰۱/۴,‭/ز۸۴ف۲
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۳۰۷,‭/آ۷ز۸,‭۱۳۸۳
پ‍ی‍روز، م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭PE,‭۱۱۲۷,‭/ز۸پ۹,‭۱۳۸۱
پ‍ارک‌.آر.ج‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۶۰۱,‭/م۲پ۲
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، ف‌.ک‌ ک‍ارب‍رد ت‍ص‍وی‍ر اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ف۹ک۲
رف‍ی‍ع‍ی‌ س‍رش‍ک‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ زل‍زل‍ه‌ زده‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌ ت‍ای‍ب‍اد ۱۳۶۲ ‭TH,‭۱۰۹۵,‭/ر۷,‭۱۳۶۲
م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ن‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌: م‍ب‍ان‍ی‌ و ک‍ارب‍رد ۱۳۸۱ ‭TA,‭۶۵۴/۶,‭/م۷م۹
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر زم‍ی‍ن‌ آم‍ار (ژئ‍واس‍ت‍ات‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌) ۱۳۷۷ ‭TN,‭۲۷۲,‭/ز۷ح۴
م‍ک‌ ک‍رو، دب‍ل‍ی‍و.اس‌ ب‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۷۲۰,‭/م۷ب۹۸
ام‌.داس‌، ب‍راج‍ا دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ۱۳۷۵ ‭TA,‭۷۱۱,‭/د۲د۹
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۰ ‭QE,‭۳۰۷,‭/د۴ز۸
ک‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ژی‍ل‍ب‍رت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ ۱۳۷۷ ‭GB,‭۶۶۱/۲,‭/ش۹
م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، م‍ح‍م‍ود روش‍ه‍ای‌ ژئ‍ودزی‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ G.P.S, Doppler ۱۳۷۴ ‭QB,‭۳۴۳,‭/م۶
دروی‍زه‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ ح‍ی‍ات‌ ۱۳۷۷ ‭QH,‭۳۲۵
اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌ ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۵-۱۳۷۷-۱۳۷۴ ‭GB,‭۴۰۱/۵,‭/فلا۳ژ۹
س‍ح‍اب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۴۷۱,‭/س۳س۹
ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ ای‌، م‍ه‍دی‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ۱۳,۷۰۱,۳۸۶ ‭ 
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ آب‍ک‍ش‍ی‌ و آب‍رس‍ان‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۲۹۱/۵,‭/م۴آ۲,‭۱۳۷۴
ف‍ت‍وح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ آزم‍ای‍ش‌ آب‍ه‍ا   ‭QD,‭۱۴۲,‭/ف۲,‭۱۳۴۹
ج‍اوی‍د، م‍ح‍م‍د آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ۱۳۷۴ ‭TA,‭۷۱۰,‭/ج۲,‭۱۳۷۴
ه‍ارت‍م‍ن‌، ه‍وارد. ال‌ اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۱ ‭TN,‭۲۷۵,‭/ه۲فلا۶,‭۱۳۸۱
ام‍ی‍ن‍ی‌، ج‍لال‌ ف‍ت‍وگ‍رام‍ت‍ری‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۶-۱۳۸۹ ‭TR,‭۶۹۳,‭/فلا۸ف۱۶
گ‍ارل‍ن‍د، ج‍ورج‌ دی‍وی‍د آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۶۹ ‭QC,‭۸۰۲,‭/گ۲,‭۱۳۶۹
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ ۱۳۷۲ ‭TN,‭۱۴۶,‭/م۴,‭۱۳۷۲
اف‍ی‍ون‍ی‌، م‍ج‍ی‍د آل‍ودگ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۸۱ ‭TD,‭۸۸۳,‭/فلا۷آ۷
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌، ه‍ادی‌ آل‍ودگ‍ی‌ (ه‍وا، آب‌، خ‍اک‌) و ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭TD,‭۱۷۱/۵,‭/فلا۹ه۲,‭۱۳۸۰
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد آم‍ار و اح‍ت‍م‍ال‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ۱۳۷۴ ‭HA,‭۲۹,‭/ب۹,‭۱۳۷۴
  آم‍ارن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/ی۹خ۴,‭۱۳۷۴
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌( Cس‍ی‌) ۱۳۷۳ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/س۹آ۴,‭۱۳۷۳
ورن‍ر، دی‍وی‍د آن‍ج‍ا ک‍ه‌ پ‍زش‍ک‌ ن‍ی‍س‍ت‌   ‭RA,‭۳۹۳,‭/و۴ج۲,‭۱۳۷۳
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ اش‍اره‌ ه‍ا (در زم‍ی‍ن‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌. دورس‍ن‍ج‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌) ۱۳۷۶ ‭G,‭۷۰/۲,‭/م۴فلا۵۳
ت‍ری‍ک‍ار، ژان‌ اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‌ در ن‍واح‍ی‌ خ‍ش‍ک‌   ‭GB,‭۶۱۱
ب‍رس‍ی‍ن‍گ‍ت‍ن‌، ری‍ک‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭GB,‭۱۰۰۲/۳,‭/ب۴ه۹,‭۱۳۷۷
ک‍لاگ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر اص‍ول‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭TN,‭۲۶۹,‭/ک۸,‭۱۳۷۱
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر اص‍ول‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ (م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌) ۱۳۶۲-۱۳۸۱ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ح۵
ن‍ص‍ف‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌ اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ آم‍ار ۱۳۷۴ ‭HA,‭۲۹,‭/ن۶,‭۱۳۷۴
م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، م‍ح‍م‍ود اص‍ول‌ روش‍ه‍ای‌ ژئ‍ودت‍ی‍ک‌ م‍اه‍واره‌ ای‌   ‭QB,‭۳۴۳,‭/م۳فلا۶
ف‍ار، ک‍ون‍ت‍ر اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍زوت‍وپ‍ی‌   ‭QE,‭۵۰۱/۴,‭/ز۸۴ف۲,‭۱۳۷۰
ک‍وران‌، پ‍ل‌ اص‍ول‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۳۷۳ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ک۹,‭۱۳۷۳
ه‍داک‌، پ‍ل‌ اص‍ول‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ ۱۳۸۰ ‭GB,‭۱۰۰۳/۲,‭/ه۴۲فلا۶,‭۱۳۸۰
ض‍ی‍ای‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌ اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ آب‍خ‍ی‍زداری‌ ۱۳۸۰ ‭TC,‭۴۰۹,‭/ض۹فلا۶
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ۱۳۷۳ ‭TA,‭۶۵۴/۶,‭/ب۴فلا۶,‭۱۳۷۳
زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ن‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ک‍ارب‍رد در م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ز۲آ۵,‭۱۳۷۵
  اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰۰ ۱۳۶۹ ‭G,‭۲۲۵۶,‭/ر۲م۸,‭۱۳۶۹
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ذخ‍ای‍ر طلا ۱۳۷۸ ‭TN,‭۲۷۱,‭/ط۸ح۵,‭۱۳۷۸
م‍ت‍ح‍د، م‍ح‍م‍ود ال‍ف‍ب‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ و م‍ف‍س‍ر Basic -GW   ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ج۹م۲
گ‍رگ‍وری‌، س‍دری‍ک‌ ارول‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ ۱۳۷۲ ‭TN,‭۱۴۵,‭/گ۴فلا۷,‭۱۳۷۲
دی‍دی‍ه‌، ژان‌ ان‍ک‍لاوه‍ا و پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۶۲,‭/گ۴د۹
  اول‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ م‍ت‍ال‍وژی‌ ای‍ران‌   ‭TN,‭۶۰۵,‭/س۸
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ آث‍ار ال‍ح‍ق‌ ۱۳۷۳ ‭ 
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ل‍ز م‍س‌ (گ‍زارش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌) ۱۳۷۵ ‭HD,‭۹۵۳۹,‭/م۹ب۴,‭۱۳۷۵
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ولاد (گ‍زارش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌) ۱۳۷۶ ‭TS,‭۳۰۵,‭۱۳۷۶
ش‍ل‍ی‌، دی‍وی‍د ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ش۸,‭۱۳۷۴
ف‍ی‍ن‌ ل‍ی‌، م‍ارک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا[ Cس‍ی‌]   ‭T,‭۳۸۵,‭/ف۹ب۴,‭۱۳۷۳
آش‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ارب‍رد اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌ در ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۹ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/آ۵ب۸
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا(م‍خ‍ص‍وص‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍راج‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ع‍دن‌) ۱۳۷۹ ‭QE,‭۴۳۱/۶,‭/س۹ح۵
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌   ‭TN,‭۲۷۰,‭/ح۵,‭۱۳۷۴
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ی‍رج‍ن‍د ن‍گ‍ی‍ن‌ ک‍وی‍ر ۱۳۸۰ ‭DSR,‭۲۰۷۵,‭/ی۵۶ب۹,‭۱۳۸۰
م‍ی‍رزای‍ی‌، ن‍ورب‍خ‍ش‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹م۹,‭۱۳۸۱
ب‍وخ‍ر، ک‍ورت‌ پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲ب۹,‭۱۳۷۹
م‍ی‍اش‍ی‍رو، آک‍ی‍ه‍و پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲م۹,‭۱۳۷۹
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۶۱,‭/م۶پ۱۶
ب‍ی‍ول‌، س‌. و پ‍ی‍دای‍ش‌ و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍اک‌ ۱۳۷۵ ‭S,‭۵۹۱,‭۱۳۷۵
ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، ک‍رام‍ت‌ ال‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ت‍اری‍خ‌ دان‍ش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۲ ‭QE,‭۱۳,‭/فلا۹ع۸,‭ت ط
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا، ک‍ان‍ی‌ ه‍ا، خ‍اک‍ه‍ا ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۳۸,‭/م۶ت۳,‭۱۳۸۰
ج‍ان‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد آرن‍ول‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ری‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۷۸ ‭QA,‭۲۷۸,‭/ج۲ت۳,‭۱۳۷۸
ک‍رن‌، رم‍ون‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ ۱۳۶۱-۱۳۶۹ ‭QC,‭۳۱۱,‭/ک۴ت۴
ب‍وردی‍ک‌، ه‍وارد ت‍ص‍وی‍ر س‍ازی‌ رق‍وم‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TA,‭۱۶۳۷,‭/ب۹ت۶,‭۱۳۷۸
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۶۶ ‭TN,‭۳۰۱,‭/م۴ت۹,‭۱۳۷۲
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا[ Cس‍ی‌] ۱۳۷۴ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/س۹گ۹,‭۱۳۷۴
ج‍داری‌ ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ا ۱۳۷۷ ‭GC,‭۱۱/۲,‭/ج۴ج۷
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : آن‍ت‍ی‍م‍وان‌، آرس‍ن‍ی‍ک‌، ج‍ی‍وه‌ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۴۹۰,‭/آ۲ق۴,‭ت ط
ف‍رش‍اد، ف‍ری‍دون‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دوران‌ اول‌ ۱۳۴۸ ‭QE,‭۶۵۱,‭/ف۴,‭۱۳۴۸
ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ج‍اذب‍ه‌ ۱۳۵۵ ‭QB,‭۳۳۱,‭/ب۹ن۹,‭۱۳۵۵
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۶۵۱,‭/خ۵چ۹۲,‭۱۳۸۱
  ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌   ‭TN,‭۲۷۵,‭/ح۷
  ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ س‍طح‍ی‌   ‭TN,‭۲۷۵,‭/ح۷
ج‍لال‍ی‌، ح‍م‍ی‍د آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ و اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭LB,‭۳۰۶۰/۵۷,‭/ج۸۲۴,‭۱۳۸۲
ب‍ای‌ ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د خ‍اک‌: پ‍ی‍دای‍ش‌ و رده‌ ب‍ن‍دی‌ ۱۳۷۲ ‭S,‭۵۹۱,‭/ب۲خ۲
  خ‍اک‍ه‍ای‌ ش‍ور و س‍دی‍م‍ی‌ ۱۳۷۶ ‭S,‭۵۹۵,‭/خ۲,‭۱۳۷۶
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۷۵ ‭TN,‭۳۰۱,‭/م۴,‭۱۳۷۵
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌۱۷ ، ۱۸م‍رداد۷۴ ۱۳۷۴ ‭QD,‭۱۴۶,‭/س۸,‭۱۳۷۴
س‍ی‍گ‍ل‌، چ‍ارل‍ز خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌، [ Paradox 3.5پ‍ارادک‍س‌۳/۵ ] ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲س۸۷,‭۱۳۷۱
ه‍اف‍م‍ن‌، آل‍ک‍س‍ی‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/فلا۵ه۲۵,‭۱۳۷۱
گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌، ک‍ری‍س‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍س‍ت‍رده‌ [ Lotus 1-2-3ل‍وت‍وس‌۱-۲-۳ ] ۱۳۷۱ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/ل۹گ۹,‭۱۳۷۱
لاس‍ل‌، ج‍ون‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۸,‭/آ۹ل۲,‭۱۳۷۰
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌ دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭Z,‭۱۰۰۶,‭/س۷د۲,‭۱۳۷۹
اح‍م‍دی‌، س‍ی‍اوش‌ دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭QD,‭۵,‭/فلا۳,‭۱۳۷۳
وت‍وک‍وری‌، وی‌ . اس‌ درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ ۱۳۷۶ ‭TA,‭۷۰۶,‭/و۲,‭۱۳۷۶
دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌ درآم‍دی‌ ب‍ه‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۶ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/د۸,‭۱۳۶۶
ف‍رق‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۴۵ ‭QE,‭۴۷۵,‭/ف۴,‭۱۳۴۵
ال‍گ‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر دورس‍ن‍ج‍ی‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌، زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، اک‍ت‍ش‍اف‌ و م‍ع‍دن‌) ۱۳۸۱ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ل۸د۹,‭۱۳۸۱
آروی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ ۱۳۸۱ ‭QD,‭۹۴۱,‭/آ۴د۹,‭۱۳۸۱
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۴۷۵,‭/م۷د۹,‭۱۳۷۷
  راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۲ ‭LG,‭۲۹۱,‭/س۹۰۱ر۲,‭۱۳۷۲
ک‍لای‍ن‌، ک‍ورن‍ل‍ی‍س‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۳۷۲,‭/ک۸ر۲,‭۱۳۸۰
م‍وس‍وی‌ ح‍رم‍ی‌، رض‍ا رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۷-۷۷ ‭QE,‭۴۷۱,‭/م۸ر۵,‭۱۳۷۹
م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۵۸ ‭QE,‭۴۷۱/۱,‭/ر۵م۶,‭۱۳۵۸
اح‍ت‍ش‍ام‌ زاده‌ اف‍ش‍ار، م‍ح‍م‍ود روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۳۶,‭/فلا۳,‭۱۳۷۴
رج‍ب‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ و م‍وض‍وع‍ات‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭HA,‭۲۹,‭۱۳۸۱
  ره‍ن‍م‍وده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از ۱۳۷۶ ‭TJ,‭۹۳۰,‭/ر۹,‭۱۳۷۶
رض‍وی‌ ارم‍غ‍ان‍ی‌، م‍ی‍رب‍ه‍زاد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ ۱۳۷۲ ‭TN,‭۸۰۹,‭/فلا۹ر۶,‭ت ط
پ‍رس‌، ف‍ران‍ک‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۲۸/۲,‭/پ۴ز۸,‭۱۳۷۸
ش‍ه‍اب‌ پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۰ ‭TN,‭۲۶۰,‭/ش۹ز۸,‭۱۳۸۰
ش‍اه‌ ب‍ی‍ک‌، ام‍ی‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : آب‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ و گ‍رم‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۲ ‭TN,‭۹۲۹/۱,‭/فلا۹ش۲,‭ت ط
رح‍ی‍م‌ زاده‌، ف‍رام‍رز زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ال‍ی‍گ‍وس‍ن‌، م‍ی‍وس‍ن‌، پ‍ل‍ی‍وس‍ن‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۶۹۰,‭/ر۳ز۸,‭ت ط
پ‍درام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ازن‍گ‍ری‌ در چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ان‌ ن‍ئ‍وژن‌ - ک‍وات‍رن‍ر ای‍ران‌ ۱۳۷۲ ‭QE,‭۶۹۱,‭/پ۴,‭ت ط
ح‍ج‍ازی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ن‍ت‍ون‍ی‍ت‌، زئ‍ول‍ی‍ت‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۴۷۱/۱۵,‭/ب۸خ۳,‭ت ط
ح‍اج‍ی‍ان‌، ج‍واد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : پ‍ال‍ئ‍وس‍ن‌، ائ‍وس‍ن‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۶۹۲,‭/ح۲,‭ت ط
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۲ ‭QE,‭۶۵۴,‭/ع۸,‭ت ط
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زاگ‍رس‌ ۱۳۷۲ ‭QE,‭۶۵۱,‭/م۶ز۸,‭ت ط
اف‍ش‍ار ح‍رب‌، ع‍ب‍اس‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۳۰۷,‭/فلا۷ز۸,‭ت ط
دادخ‍واه‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ول‍ف‍ات‌ س‍دی‍م‌ - ت‍ال‍گ‌ - گ‍وگ‍رد ۱۳۷۲ ‭TN,‭۹۴۸,‭/د۲س۹,‭ت ط
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ زاگ‍رس‌ ۱ و۲ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۸۷۰,‭/م۶ز۸,‭ت ط
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ۱۳۶۹ ‭TA,‭۷۰۵,‭/م۶ز۷۶,‭۱۳۸۰
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ۱۳,۸۱۱,۳۷۴ ‭QE,‭۲۸/۳,‭/خ۵ز۸,‭۱۳۸۱
اس‍م‍ی‍رن‍وف‌، و.ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۶۷ ‭QE,‭۳۹۰,‭/فلا۵ز۸,‭۱۳۶۷
ن‍زل‍وف‌، ژی‍ر زن‍دگ‍ی‌ و س‍ران‍ج‍ام‌ م‍اری‌ آن‍ت‍وان‍ت‌ ۱۳۸۰ ‭PQ,‭۲۶۴۴,‭/ز۸ز۹,‭۱۳۸۰
ن‍ب‍ت‌، م‍ت‍ی‍و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ (زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ان‍س‍ان‌) ۱۳۸۰ ‭QE,‭۳۸,‭/ب۹ز۸,‭۱۳۸۰
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (۱) ۱۳۷۲ ‭QE,‭۶۰۱,‭/پ۹,‭۱۳۷۲
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ۱۳۶۴-۱۳۷۳ ‭QE,‭۶۰۱,‭/م۴۸
ری‍گ‍ان‌، م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ر۹ز۸,‭۱۳۷۵
ب‍ی‍ت‍س‌، ل‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا و ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۶۹ ‭TN,‭۲۶۰,‭/ب۹۲,‭۱۳۶۹
م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/م۶ز۸,‭۱۳۷۹
ض‍ی‍ائ‍ی‌، طاه‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ - ف‍رس‍ای‍ش‌ و رس‍وب‌ گ‍ذاری‌) ۱۳۴۶ ‭QE,‭۲۸,‭/ض۹ز۸,‭۱۳۴۶
ف‍ورون‌، رم‍ون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍لات‌ ای‍ران‌ ۱۳۶۴ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ف۹,‭۱۳۶۴
ج‍ان‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ب‍رت‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭TA,‭۷۰۵,‭/ج۲ز۸,‭۱۳۷۹
خ‍ان‍ل‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍م‍ران‌) ۱۳۷۷ ‭TA,‭۷۰۵,‭/خ۲ز۸,‭۱۳۷۷
رس‍ا، ای‍رج‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ف‍ل‍زات‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۳۹۰,‭/ر۵ک۲,‭۱۳۸۴
ن‍خ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ژئ‍ودزی‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۳۷۶ ‭QB,‭۲۸۱,‭/ن۳,‭۱۳۷۶
ب‍س‍ون‌، ژان‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۶۹ ‭QD,‭۵۵۳,‭/ب۵فلا۷,‭۱۳۶۹
پ‍لات‌، ج‌.ا س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ س‍اده‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۶۰۱,‭/پ۸,‭۱۳۷۳
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ طراح‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ دی‍اگ‍رام‍ه‍ا ۱۳۷۲ ‭QE,‭۶۰۱,‭/پ۹,‭۱۳۷۲
  س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و م‍ع‍دن‌، م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌ ۱۳۷۳ - ن‍ت‍ای‍ج‌ ک‍ل‍ی‌ م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌ ۱۳۷۵ ‭HD,‭۲۳۴۶,‭/فلا۹ م۴۱۶۵,‭۱۳۷۵
  س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و م‍ع‍دن‌ م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌۱۳۷۴ - ۱۳۷۵ ‭TN,‭۱۰۷,‭/س۴,‭۱۳۷۵
ه‍ارپ‍ر، دوروت‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۳۷۵ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ه۲چ۵,‭۱۳۷۵
ع‍ل‍ی‍زاده‌ رب‍ی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ن‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور (اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رد) ۱۳۷۲ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ع۸س۹
س‍پ‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آذری‍ن‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۴۶۱,‭/س۲س۹,‭۱۳۸۰
س‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آذری‍ن‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۴۶۱,‭/س۴س۹,‭۱۳۷۳
پ‍ت‍ی‌ ج‍ان‌، ف‌.ج‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۶۶ ‭QE,‭۴۷۱,‭/پ۹۲,‭۱۳۶۹
ت‍اک‍ر، م‍وری‍س‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۴۷۱,‭/ت۲س۹,‭۱۳۷۹
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ه‍ول‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ در ت‍ی‍غ‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ازک‌) ۱۳۵۲ ‭QE,‭۴۳۴,‭۱۳۵۲
س‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۴۷۵,‭/س۴,‭۱۳۷۳
ف‍ی‍ض‌ ن‍ی‍ا، س‍ادات‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۴۷۱,‭/ف۹
ک‍لارک‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۳۱/۲,‭/ک۸س۹,‭۱۳۸۰
م‍ارت‍ی‍ن‌، آل‍ی‍س‌ ف‍ی‍چ‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا ۱۳۷۸ ‭QE,‭۴۳۱/۲,‭/م۲س۹,‭۱۳۷۸
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ م‍درن‌ ( GISج‍ی‌. ای‌. اس‌) ۱۳۷۷ ‭GA,‭۱۰۵/۳,‭/م۴فلا۵,‭۱۳۷۷
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ اش‍اره‌ ای‌ ب‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS ۱۳۷۶ ‭G,‭۷۰/۲,‭/م۴فلا۵,‭۱۳۷۶
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌ ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۴ ‭GB,‭۲۸۸,‭/آ۲ج۷,‭۱۳۷۴
ه‍اچ‍ی‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ش‍ه‍اب‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا ۱۳۷۹ ‭QB,‭۷۵۵,‭/ه۲ش۹,‭۱۳۷۹
وگ‍ل‌، آرت‍ور ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭QD,‭۱۰۱/۲,‭/و۸,‭۱۳۷۱
ب‍روگ‍ن‍ورت‌، ج‌.م‌ ش‍ی‍م‍ی‌ خ‍اک‌   ‭S,‭۵۹۲/۵
ی‍ون‍گ‌، ژان‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ودال‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ی۹,‭۱۳۷۳
  طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ا در ارت‍ب‍اط ب‍ا طراح‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۷۴۱۳۷۴ ‭QE,‭۷۰۶,‭/پ۸,‭۱۳۷۴
اص‍ان‍ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌ طراح‍ی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و روش‍ه‍ای‌ م‍ع‍ادن‌ س‍طح‍ی‌ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۲۷۵,‭/فلا۶,‭۱۳۷۴
اس‍ت‍ی‍ون‍ز، ال‌ طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ا [س‍ی‌] ۱۳۷۴ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/س۹فلا۵,‭۱۳۷۴
پ‍ول‍ی‍اک‍ف‌ طرح‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ ۱۳۷۴ ‭TH,‭۱۰۹۵,‭/پ۹,‭۱۳۷۴
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ و ع‍ک‍س‍ب‍رداری‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ ۱۳۷۹ ‭TR,‭۸۱۰,‭/م۴ع۸,‭۱۳۷۹
ری‌، ری‍چ‍ارد گ‍ادف‍ری‌ ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ ۱۳۶۷ ‭QE,‭۳۳/۲,‭/ع۸ر۹,‭۱۳۶۷
س‍ع‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ (اص‍ول‌ وت‍ف‍س‍ی‍ر) ۱۳۸۱ ‭TR,‭۸۱۰,‭/س۷ع۸,‭۱۳۸۱
ب‍راون‌، ل‍س‍ت‍ر راس‍ل‌ ع‍لائ‍م‌ ح‍ی‍ات‍ی‌ ک‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۴ ‭GE,‭۱۴۰,‭/ب۴ع۸,‭۱۳۷۴
ش‍ری‍ف‌، ح‍س‍ن‌ ف‍رآوری‌ ح‍رارت‍ی‌ م‍س‌ ۱۳۷۶ ‭TN,‭۷۸۰,‭/ش۴ف۴,‭۱۳۷۶
ع‍اش‍وری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍رام‍ی‍ن‍ف‍را ۱۳۸۱ ‭QE,‭۷۲۲,‭/ع۲ف۴,‭۱۳۸۱
  ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭QD,‭۵,‭/ف۴,‭۱۳۷۰
ف‍اس‍ت‌، ه‍وارد م‍ل‍وی‍ن‌ ف‍رزن‍د ن‍ی‍ل‌ ۱۳۷۳ ‭PS,‭۳۵۲۹,‭/فلا۵ف۴,‭۱۳۷۳
ف‍رش‍اد، ف‍ری‍دون‌ ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۴۶ ‭QE,‭۷۱۱/۲,‭/ف۴,‭۱۳۴۶
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ا) ۱۳۷۴ ‭QE,‭۷۷۰,‭/خ۵,‭۱۳۷۴
ب‍ی‍س‍واس‌، ان‍ی‍ل‌ ک‍وم‍ار ف‍ن‍ون‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍س‌ ۱۳۷۱ ‭TN,‭۷۸۰,‭/ب۹,‭۱۳۷۱
اب‍اذری‌، زه‍را ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭Z,‭۶۹۳,‭/فلا۱۱۷ف۹,‭۱۳۸۲
چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ای‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ و رده‌ ب‍ن‍دی‌ ۱۳۷۹ ‭Z,‭۶۹۳/۵,‭/فلا۹چ۲,‭۱۳۷۹
ب‍ای‌ ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د ف‍ی‍زی‍ک‌ خ‍اک‌ ۱۳۶۳ ‭S,‭۵۹۲/۳,‭/ب۲ف۹,‭۱۳۷۹
  ق‍ان‍ون‌ ک‍ار   ‭KMH,‭۱۲۶۴
آدل‍ر، ر ک‍ارب‍رد س‍ت‍ری‍ون‍ت‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۶۴ ‭QE,‭۶۰۱,‭/آ۴,‭۱۳۶۴
ول‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۰-۱۳۸۲ ‭LB,‭۲۳۵۳,‭/و۸م۳
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا ۱۳۸۰ ‭QE,‭۳۶۳/۲۱,‭/م۶ک۲,‭۱۳۸۰
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ غ‍ی‍ر س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا ۱۳۸۱ ‭QE,‭۳۶۳/۲۱,‭/م۶ک۲,‭۱۳۸۰
س‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ ۱۳۷۵ ‭QD,‭۹۴۱,‭/س۴,‭۱۳۷۵
وث‍وق‍ی‌ ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ و ج‍داول‌ خ‍واص‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ا ۱۳۷۴ ‭QE,‭۴۳۴,‭/و۲,‭۱۳۷۴
پ‍ی‍ش‍ل‍ر، ه‍ان‍س‌ ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ س‍ازن‍ده‌ س‍ن‍گ‌ در م‍ق‍اطع‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۳۹۷,‭/پ۹ک۲,‭۱۳۸۱
ک‍رام‍ل‍ی‍س‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ [ Windows 95وی‍ن‍دوز۹۵ و۹۷] ۱۳۷۶ ‭Z,‭۵۲/۵,‭/و۴ک۴۳,‭۱۳۷۶
ت‍ت‍ار، ری‍م‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ات‌ ژئ‍ودزی‌ ۱۳۶۸ ‭QB,‭۲۸۱,‭/ت۲,‭۱۳۶۸
  راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ MS-DOS 5.0 ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/ر۲,‭۱۳۷۱
ع‍اش‍وری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ گ‍زی‍ده‌ ای‌ از ف‍ره‍ن‍گ‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۶۴ ‭G,‭۱۰۸,‭/ع۲,‭۱۳۶۴
آذارف‌، ل‍ئ‍ون‍ی‍دو گ‍زی‍ده‌ ای‌ از ک‍ت‍اب‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا پ‍رت‍و X ۱۳۷۱ ‭QD,‭۹۴۵,‭/آ۴,‭۱۳۷۱
م‍ی‍دل‌ م‍وس‍ت‌، اری‍ک‌ م‍اگ‍م‍اه‍ا و س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌ ۱۳۷۷-۱۳۷۰ ‭QE,‭۴۶۱,‭/م۹م۲
  م‍ب‍ادی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۳۷۵ ‭G,‭۷۰/۴,‭/م۲,‭۱۳۷۵
اب‍وال‍ح‍م‍د، گ‍ی‍ت‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ پ‍الای‍ش‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۷۵ ‭TP,‭۶۹۰,‭/فلا۲,‭۱۳۷۵
ک‍ال‍ی‍ت‍ی‌، ب‍ی‌.دی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ پ‍راش‌ پ‍ت‍و( Xج‍ل‍د اول‌) ۱۳۷۵ ‭QC,‭۴۸۲,‭/فلا۹ک۲,‭۱۳۷۵
ب‍ارن‍ز، ج‍ان‌ وای‍ک‍ه‍ام‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۳۶,‭/ب۲م۲,‭۱۳۷۶
ب‍راون‌، راب‍رت‌ دی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ (ج‍ل‍د اول‌) ۱۳۷۰ ‭QD,‭۷۵/۲,‭/ب۴,‭۱۳۷۰
ص‍ادق‍ی‌ ن‍اد، ع‍ل‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ص۲م۲,‭۱۳۷۸
ب‍ل‍ک‌، رون‍ا م‍ب‍ان‍ی‌ دی‍ری‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۷۱۱/۲,‭/ب۸م۲,‭۱۳۸۱
ب‍ل‍ر، پ‌ م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۵۸ ‭QE,‭۲۸,‭/ب۸,‭۱۳۵۸
اوب‍روچ‍ف‌ م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۸ ‭QE,‭۲۸/۲,‭/فلا۹,‭۱۳۶۸
ی‍ع‍ق‍وب‌ پ‍ور، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۷۳ ‭TN,‭۲۶۰,‭/ی۷,‭۱۳۷۳
پ‍ارک‌، آر.ج‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳,۷۳۱,۳۷۵ ‭QE,‭۶۰۱,‭/پ۲,‭۱۳۷۳
اوان‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌ ام‌ م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭TN,‭۷۹۹/۵,‭/فلا۸م۲,‭۱۳۷۹
وال‍ت‌ ه‍م‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ ک‍لای‍و م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭TA,‭۷۰۵,‭/و۲ز۸,‭۱۳۸۰
ک‍راس‍ک‍ف‌، ک‍ن‍راد ب‍ت‍ی‍س‌ م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۵۱۵,‭/ک۴م۲,‭۱۳۷۷
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ "م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌" ش‍ام‍ل‌ ۱۳۷۲ ‭KMH,‭۳۵۸۴,‭/آ۲۸,‭۱۳۷۲
م‍خ‍ت‍اری‌، م‍ح‍م‍د م‍ب‍ان‍ی‌ ل‍رزه‌ ن‍گ‍اری‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۵۴۱,‭/م۳م۲,‭۱۳۷۸
ب‍ص‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ ۱۳۷۵ ‭TN,‭۱۴۵,‭/ب۶م۲,‭۱۳۷۵
ب‍ارن‍ز، ج‍ان‌ وی‍ک‍م‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۳۶,‭/ب۲م۲,‭۱۳۷۸
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ آئ‍ی‍ن‌ ه‍م‍س‍رداری‌ [۱۳۶۷] ‭HQ,‭۱۰,‭/فلا۸آ۹,‭۱۳۶۷
  اع‍ت‍ق‍اد م‍ا ۱۳۷۶ ‭BP,‭۲۱۱/۵,‭/فلا۶م۷,‭۱۳۷۶
  لای‍ح‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍وم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۸۳-۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ‭HC,‭۴۷۱,‭/آ۴,‭۱۳۷۸
ام‍ی‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ج‍ای‍گ‍اه‌ اخ‍ص‌ و م‍م‍ت‍از زن‌ ۱۳۷۲ ‭BP,‭۲۳۰/۱۷۲,‭/فلا۸ج۲,‭۱۳۷۲
داگ‍دی‍ل‌، ج‍ان‌ س‍ی‍دن‍ی‌ ان‍ت‍روپ‍ی‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ آن‌ ۱۳۸۲ ‭QC,‭۳۱۸,‭/فلا۸د۲,‭۱۳۸۲
ح‍ام‍ی‌، اح‍م‍د م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳۷۶ ‭TA,‭۴۰۳,‭/ح۲
ش‍ئ‍وری‌، پ‍ی‌.آر م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ گ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ در س‍ن‍گ‌ ۱۳۸۰ ‭TA,‭۷۰۶,‭/ش۹م۶,‭۱۳۸۰
ن‍ورب‍ه‍ش‍ت‌، ای‍رج‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ (ه‍ن‍دس‍ی‌) ۱۳۷۱-۸۳ ‭QD,‭۹۱۱,‭/ن۹م۷
دب‍ری‍ن‌، م‍ی‍ل‍ت‍ون‌.ب‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ک‍اوش‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ۱۳۵۲ ‭QC,‭۸۰۲,‭/د۲,‭۱۳۵۲
خ‍اک‍زاد، اح‍م‍د م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۳۶۳/۲,‭/خ۲م۷,‭۱۳۸۱
س‍ی‍ت‍وی‍چ‌، ن‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ۱۳۷۲ ‭TA,‭۷۱۰,‭/س۹,‭۱۳۷۲
داس‌، ب‍راج‍ا.ام‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ۱۳۷۳ ‭TA,‭۷۱۰,‭/د۲م۸,‭۱۳۷۳
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ ۱۳۷۱ ‭TA,‭۷۰۶,‭/و۷,‭۱۳۷۱
لان‍گ‍ف‍ورد، ال‍ی‍زاب‍ت‌ ه‍ارم‍ن‌ پ‍ک‍ن‍ه‍ام‌ م‍ل‍ک‍ه‌ وی‍ک‍ت‍وری‍ا ۱۳۶۵ ‭DA,‭۵۵۴,‭/ل۲م۷,‭۱۳۷۸
ه‍ادوی‌، ف‍اطم‍ه‌ م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۷۱۹,‭/ه۲م۹,‭۱۳۷۷
اف‍ش‍ارح‍رب‌، ع‍ب‍اس‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۴ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹فلا۷۲۵,‭۱۳۷۴
ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ آب‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۴ ‭GB,‭۷۹۲,‭/ک۴م۸
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ و س‍ی‍زده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱ ال‍ی‌ ۳ اس‍ف‍ن‍د۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۸
م‍س‍ع‍ودی‌، ف‍ری‍ب‍رز م‍ی‍گ‍م‍ات‍ی‍ت‌ ه‍ا ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۶۱,‭/آ۲ب۹,‭۱۳۸۰
آداب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ام‍گ‍ذاری‌ و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ج‍ام‍ع‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌، آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ (ج‍ه‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭QE,‭۴۲۵/۴,‭/آ۴ن۲,‭۱۳۸۱
پ‍زش‍ک‍ان‌، م‍ه‍دی‌ م‍ع‍دن‌ و م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ در ای‍ران‌   ‭ 
م‍ح‍ب‍وب‌ ف‍ر، اح‍م‍د ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۷۵ ‭TA,‭۵۴۵,‭/م۳,‭۱۳۷۵
ری‍اح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ل‍ب‍ک‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QK,‭۵۶۶,‭/ر۳ج۸,‭۱۳۷۷
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ اش‍اره‌ ای‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ و اص‍ول‌ دورک‍اوی‌ ۱۳۷۵ ‭G,‭۷۰/۴,‭/م۴فلا۵,‭۱۳۷۵
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭GA,‭۱۰۵/۳,‭/م۷ک۲,‭۱۳۷۷
ع‍زی‍ز، ف‍ره‍ات‌ م‍ب‍ان‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌ ۱۳۷۳ ‭QD,‭۶۳۶,‭/ع۴م۲,‭۱۳۷۳
ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ا ۱۳۷۴ ‭S,‭۵۹۱,‭/ک۴ج۷,‭۱۳۷۴
ب‍ات‍ش‍ل‍ت‌، ادوارد ری‍اض‍ی‌ ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭QH,‭۳۲۳/۵,‭/ب۲ی۹,‭۱۳۷۳
س‍ب‍زه‌ ئ‍ی‌، م‍س‍ی‍ب‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ ۱۳۷۷ ‭QD,‭۵۰۴,‭/س۲,‭۱۳۷۷
ف‍ی‍ض‌ ن‍ی‍ا، س‍ادات‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ غ‍ی‍رآواری‌ (ب‍ج‍ز ک‍رب‍ن‍ات‌ه‍ا) ۱۳۷۱ ‭QE,‭۴۷۱,‭/ف۹س۹,‭۱۳۷۱
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۷۱۹,‭/خ۵م۹,‭۱۳۷۷
ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ ۱۳۷۶-۱۳۸۷ ‭TN,‭۵۰۰,‭/ن۷ک۲,‭۱۳۷۶
م‍ای‍ر، ک‌ گ‍ن‍دل‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آه‍ن‌ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۴۰۰,‭/م۲گ۹,‭۱۳۷۴
رض‍وی‌ زاده‌، ح‍ک‍م‍ت‌ م‍ت‍ال‍ورژی‌ م‍س‌ ۱۳۷۲ ‭TN,‭۷۸۰,‭/ر۶م۲,‭۱۳۷۲
زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود اص‍ول‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ه‍وائ‍ی‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد در م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳,۷۳۱,۳۶۸ ‭TR,‭۸۱۰,‭/ز۲فلا۶,‭۱۳۷۱
ول‍م‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ۱۳۷۳ ‭HF,‭۵۶۸۶,‭/م۶و۸,‭۱۳۷۳
طاه‍رک‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌ اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۳۷۵ ‭G,‭۷۰/۴,‭/فلا۶,‭۱۳۷۵
ب‍رزن‍ف‌، س‌ م‍واد خ‍ام‌ غ‍ی‍ر ف‍ل‍زی‌ ۱۳۷۳ ‭TN,‭۷۹۹/۵,‭/ب۴م۸,‭۱۳۷۳
اس‍ک‍وئ‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌ اص‍ول‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ائ‍ی‌ ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۸۷۱/۳۵,‭/فلا۵فلا۶,‭۱۳۷۴
اب‍وزی‍د، ا. ز. م‌ آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭TN,‭۲۷۲,‭/فلا۲آ۴,‭۱۳۷۲
ش‍ول‍ت‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۷۳ ‭TN,‭۲۷۳,‭/ش۹ن۷,‭۱۳۷۳
ت‍م‍دن‍ی‌، ق‍درت‌ ال‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ (ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌) ۱۳۷۴ ‭TA,‭۵۹۰,‭/ت۸ن۷
پ‍ارس‍ی‌، س‍ی‍روس‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ و رس‍م‌ ن‍ی‍م‌ رخ‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۳ ‭QE,‭۳۶,‭/پ۲,‭۱۳۶۳
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ م‍ع‍دن‍ی‌ (اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌، اس‍ت‍خ‍راج‍ی‌ و ف‍رآوری‌) ۱۳۸۰ ‭TN,‭۱۴۵,‭/ح۵ن۸,‭۱۳۸۰
  واژه‌ ن‍ام‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌ ۱۳۶۵ ‭QE,‭۵,‭/م۴و۲,‭۱۳۶۵
س‍ب‍زه‌ ی‍ی‌، م‍س‍ی‍ب‌ واژه‌ ن‍ام‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۵,‭/س۲و۲,‭۱۳۷۵
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌ واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‌. ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭QD,‭۵,‭/پ۹,‭۱۳۷۰
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍د ه‍ی‍درول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۷۸-۱۳۷۴ ‭GB,‭۶۶۱,‭/م۹ه۹
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌ ۱۳۷۷ ‭TA,‭۸۰۵,‭/م۴ت۹
ک‍ات‍ن‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QD,‭۱۵۱/۲,‭/ک۲ش۹,‭۱۳۷۷
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۹ ‭GB,‭۲۸۸,‭/آ۲ج۷۲,‭۱۳۷۹
ش‍م‍س‍ای‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ ج‍ری‍ان‌ آب‌ در م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ م‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ ۱۳۷۷ ‭TC,‭۱۶۳,‭/ش۶۵۱ه۱
  س‍ن‍گ‌ ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا ۱۳۸۳ ‭QE,‭۴۳۲/۲,‭۱۳۸۳
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍طا و ری‍س‍ک‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۳۳/۲,‭/ر۹ح۵,‭۱۳۸۲
آل‍در، ه‍ن‍ری‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر اح‍ت‍م‍الات‌ و آم‍ار ۱۳۸۲ ‭QA,‭۲۷۳,‭/آ۷م۷,‭۱۳۸۲
ه‍وش‍م‍ن‍دزاده‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ه۹ج۹,‭۱۳۷۴
اح‍م‍دزاده‌ ه‍روی‌، م‍ح‍م‍ود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ :روزن‍ه‌ داران‌ پ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ک‍ران‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ای‌ از ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۷۷۲,‭/فلا۳ز۸,‭ت ط
ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در زاگ‍رس‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۶۷۴,‭/ک۸ز۸,‭ت ط
ج‍ع‍ف‍رزاده‌. ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ آه‍ن‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ج۷ز۸۳,‭ت ط
ق‍وی‍دل‌ س‍ی‍وک‍ی‌، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ پ‍اره‌ ای‌ از س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ در ک‍وه‌ ه‍ای‌ زاگ‍رس‌ و ال‍ب‍رز ۱۳۷۳ ‭QE,‭۷۰۲,‭/ز۸ق۹,‭ت ط
دوب‍ن‍وا، ام‌.ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در آس‍ی‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌ در س‍ده‌ ه‍ای‌ ۱۹-۱۶ م‍ی‍لادی‌ ۱۳۷۳ ‭TN,‭۱۸,‭/د۹,‭ت ط
ش‍ه‍راب‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : دری‍اه‍ا و دری‍اچ‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۳۹,‭/ز۸ش۹,‭ت ط
ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍اء ال‍دی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ - ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۴۷۱,‭/س۹ح۸,‭ت ط
ه‍لالات‌، ه‍اش‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ف‍س‍ف‍ات‌ ۱۳۷۳ ‭TN,‭۹۱۴,‭/ح۸ز۸,‭ت ط
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ی‍ل‍ی‍س‌ ۱۳۷۳ ‭TN,‭۹۴۸,‭/س۸,‭ت ط
ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ف‍رت‍رن‌ ۱۳۶۹ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/ب۴ب۴,‭۱۳۶۹
پ‍رن‍ت‍ی‍س‌، ج‍ان‌ادوارد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍واد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳۷۶ ‭TA,‭۴۲۵,‭/پ۴ز۸,‭۱۳۷۶
ب‍اب‍ازاده‌، واص‍ف‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ف‍ل‍زی‌ و غ‍ی‍ر ف‍ل‍زی‌ ۱۳۸۳ ‭TN,‭۴۹۰,‭/ب۲ک۲,‭۱۳۸۳
خ‍س‍روی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۷۶ ‭TP,‭۶۹۰,‭/خ۵ش۹,‭۱۳۷۶
پ‍ارک‍ی‍ن‍س‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ف‍ل‍زی‌ ۱۳۷۲ ‭QD,‭۴۱۱,‭/پ۲م۷,‭۱۳۷۲
ص‍ال‍ح‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ [ GPSج‍ی‌.پ‍ی‌.اس‌.] و ک‍ارب‍رد آن‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۳۴۳,‭/ص۲م۳,‭۱۳۷۸
  م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ در م‍ع‍دن‌ زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ ۱۳۷۱ ‭TN,‭۸۹۰,‭/م۹,‭۱۳۷۱
اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌(اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌) ش‍ن‍اخ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۶۸ ‭QE,‭۲۸,‭/فلا۵,‭۱۳۶۸
ن‍راق‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭PIR,‭۸۲۴۳,‭/ر۲۲۵ج۲۱,‭۱۳۸۰
ن‍راق‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍ی‌ ن‍ک‍ت‍ه‌ ه‍ای‍ی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۸۲۴۳,‭/ر۲۲۵پ۹,‭۱۳۸۳
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر چ‍ه‌ ک‍س‍ی‌ پ‍ن‍ی‍ر م‍را ج‍اب‍ج‍ا ک‍رد؟ ۱۳۸۱ ‭BF,‭۶۳۷,‭/ت۳ج۲۲,‭۱۳۸۱
ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ه‍ران‌ م‍رج‍ع‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ ای‍ران‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭TK,‭۵۱۵۰/۸۸۲,‭/ش۹م۴,‭۱۳۸۳
م‍ن‍وری‌، م‍س‍ع‍ود واژه‌ ن‍ام‍ه‌ دوس‍وی‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭QH,‭۵۴۰/۴,‭/م۸و۲,‭۱۳۸۳
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌ ف‍ن‍ون‌ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭PIR,‭۲۸۹۸,‭/فلا۸پ۲۲,‭۱۳۷۸
ع‍زت‍ی‍ان‌، ف‍ری‍ب‍ا اطل‍س‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ع۴فلا۶,‭۱۳۸۰
م‍ع‍ی‍ن‍ب‍ان‌، م‍ه‍دی‌ روش‌ آس‍ان‌ در ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ا ت‍م‍ری‍ن‌ و پ‍اس‍خ‌ آن‌ ه‍ا ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ب‍ا دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭PE,‭۱۱۳۰,‭/م۶ر۹,‭۱۳۸۳
رئ‍ی‍س‍ی‌ ش‍ب‍ری‌، اک‍ب‍ر ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QD,‭۱۵۱/۲,‭/ر۹ش۹,‭۱۳۷۸
وی‍ل‍س‍ون‌، م‍ارج‍وری‌ پ‍ت‍روژن‍ز آذری‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۶۱,‭/و۹پ۲,‭۱۳۸۰
ق‍ری‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ [ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌] ۱۳۸۲ ‭QE,‭۵,‭/ق۴ف۴,‭۱۳۸۲
  راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍ر ف‍ض‍ای‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ر۲,‭۱۳۸۳
س‍م‍ی‍ع‍ی‌ ن‍ص‍ر، م‍ح‍م‍ود گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌ (۲) ۱۳۸۱ ‭PE,‭۱۶۸۹,‭/س۸گ۷۲,‭۱۳۸۱
س‍م‍ی‍ع‍ی‌ ن‍ص‍ر، م‍ح‍م‍ود گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌ (۱) ۱۳۸۳ ‭PE,‭۱۶۸۹,‭/س۸گ۷,‭۱۳۸۳
ی‍ع‍ق‍وب‌ پ‍ور، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭TN,‭۲۶۰,‭/ی۷فلا۶,‭۱۳۸۳
ب‍ون‍ن‌، ب‍رن‍ارد پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ درون‍زاد ۱۳۸۲ ‭QE,‭۴۳۱/۲,‭/ب۹پ۲,‭۱۳۸۲
م‍ل‍ک‌ ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ره‍اد اص‍ول‌ م‍ی‍ن‍رال‍وگ‍راف‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۳۹۰,‭/م۷فلا۶,‭۱۳۷۸
ده‍ق‍ان‌ ب‍ن‍ادک‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ه‍م‍گ‍رائ‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌ در ت‍ون‍ل‌ ه‍ا ۱۳,۷۹۱,۳۷۹ ‭TA,‭۸۰۵,‭/د۹-ه۸,‭۱۳۷۹
ب‍ارک‍ر، ا.ج‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍اف‍ت‍ه‍ا و ری‍زس‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۴۷۵,‭/ب۲م۲,‭۱۳۷۸
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌ گ‍زی‍ده‌ ای‌ از گ‍ف‍ت‍ه‌ ه‍ا و ام‍ث‍ال‌ و اص‍طلاح‍ات‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ع‍ادل‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭PIR,‭۳۹۹۶,‭/پ۲گ۴,‭۱۳۸۰
رض‍وی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا ۱۳۸۳-۱۳۷۷ ‭QE,‭۳۸۹/۶۲,‭/ر۶ک۲
م‍س‌ ف‍روش‌، ع‍ل‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ح‍س‍اب‌ CASIO FX 3600   ‭QA,‭۷۵,‭/ر۲۲
م‍ی‍ث‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ س‍ن‍گ‍واره‌ ه‍ای‌ ذره‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۷۱۹,‭/م۹س۹,‭۱۳۸۱
ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌ ت‍ب‍ص‍ره‌ ال‍م‍ت‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌ ۱۳۷۴ ‭BP,‭۱۸۲,‭/ش۷ت۲,‭۱۳۷۴
ب‍ن‌ س‍ن‌، ج‍ان‌ اخ‍لاق‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۸۲ ‭GE,‭۴۲,‭/فلا۳
راگ‍ن‌، اوژن‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آن‍ه‍ا ۱۳۵۴ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ر۲س۹
ه‍ای‍ام‌، دن‍ی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭TA,‭۵۹۵/۵,‭/ه۲۵س۲,‭۱۳۸۳
ه‍ی‍وود، آی‍ان‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ه۹م۷,‭۱۳۸۱
ق‍راگ‍وزل‍و، ع‍ل‍ی‍رض‍ا [ GISج‍ی‌.آی‌.اس‌] و ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭G,‭۷۰/۲,‭/ق۴ج۹,‭۱۳۸۳
ت‍ی‍ل‍ور، ب‍ارب‍ارا ن‍ق‍ش‍ه‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ ۱۳۸۳ ‭GA,‭۱۰۵/۶,‭/ت۹ن۷,‭۱۳۸۷
وی‍ن‍ف‍ی‍ل‍د، آل‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۸۱ ‭QD,‭۳۱/۲,‭/و۹ش۹,‭۱۳۸۱
م‍س‍ع‍ودی‌، ف‍ری‍ب‍رز اطل‍س‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲م۵,‭۱۳۸۲
  اطل‍س‌ م‍ل‍س‌ ای‍ران‌ "ان‍رژی‌" ۱۳۸۲ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶۲,‭۱۳۸۲
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۲
ب‍وت‌، ب‍اب‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا [ ARC GISآرک‌ ج‍ی‌.آی‌.اس‌] ۱۳۸۳ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ب۹آ۵,‭۱۳۸۳
ی‍وش‍ی‍ج‌، ن‍ی‍م‍ا دو س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ از ن‍ی‍م‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌ ۱۳۷۹ ‭DSR,‭۲۰۴۹,‭/ی۸۳,‭۱۳۷۹
ش‍وئ‍ل‌، ف‍ران‍ک‌ ل‍وئ‍ی‌ ام‍ری‍ک‍ا چ‍گ‍ون‍ه‌ ام‍ری‍ک‍ا ش‍د ۱۳۸۳ ‭E,‭۱۷۸,‭/ش۹فلا۸,‭۱۳۸۳
راش‍دی‌، ل‍طی‍ف‌ رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ چ‍ه‍ار م‍رج‍ع‌ ۱۳۷۷ ‭BP,‭۱۸۳/۹,‭/ر۱۵ر۵,‭۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ک‍ری‍م‌ م‍ل‍ک‍ه‌ ش‍وک‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭PIR,‭۸۱۵۱,‭/ل۹۸۵م۷,‭۱۳۸۱
ن‍ج‍ف‌ زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ت‍ران‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍ی‍ام‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۴۶۳۵,‭/ن۲۷ت۴,‭۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ک‍ری‍م‌ دلاوران‌ پ‍ارت‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۸۱۵۱,‭/ل۹۸۵فلا۹,‭۱۳۸۳
آری‍ن‌ ن‍ژاد، ش‍اپ‍ور ه‍ف‍ت‌ س‍ردار ن‍ام‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭PIR,‭۷۹۲۹,‭/ر۹-ه۷,‭۱۳۷۹
م‍درس‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍روس‌ م‍دائ‍ن‌ ۱۳۸۲ ‭PIR,‭۸۲۰۳,‭/د۴۳۶ع۴,‭۱۳۸۲
آری‍ن‌ ن‍ژاد، ش‍اپ‍ور ف‍رزن‍د س‍رن‍وش‍ت‌ ۱۳۷۹ ‭PIR,‭۷۹۲۹,‭/ر۹ف۴,‭۱۳۷۹
آری‍ن‌ ن‍ژاد، ش‍اپ‍ور دل‍ی‍ران‌ ش‍وش‌ ۱۳۷۶ ‭PIR,‭۱۳۷۶
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ن‍ق‍ش‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۱
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۸۰ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۰
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ۱۳۷۷ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۷۷
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ش‍ه‍ر و ش‍ه‍رس‍ازی‌ ۱۳۸۰ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۰
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: گ‍ردش‍گ‍ری‌ ۱۳۸۱ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۱
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ۱۳۷۷ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۷۷
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ت‍اری‍خ‌ ۱۳۷۸ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۵۶,‭۱۳۷۸
آری‍ان‌ پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ش‍رده‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ی‍ک‌ ج‍ل‍دی‌ ۱۳۵۷ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲آ۴۲,‭۱۳۵۷
  آک‍س‍ف‍ورد ال‍م‍ن‍ت‍ری‌ ل‍رن‍رز دی‍ک‍ش‍ن‍ری‌ ۱۳۸۲ ‭PE,‭۱۶۲۸/۵,‭/آ۷,‭۱۳۸۲
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ [م‍ع‍ی‍ن‌] ۱۳۸۱ ‭PIR,‭۲۹۵۴,‭/م۶ف۳۷,‭۱۳۷۱
س‍ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍درض‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ آل‍م‍ان‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ره‍ن‍م‍ا ۱۳۷۸ ‭PF,‭۳۶۴۵,‭/ف۲س۷,‭۱۳۷۸
گ‍ل‍ک‍اری‍ان‌، ق‍دی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ دوس‍وی‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ - روس‍ی‌، روس‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا ت‍ل‍ف‍ظ دان‍ش‍ی‍ار ۱۳۸۳ ‭PG,‭۲۶۵۳,‭/گ۸ف۳۸,‭۱۳۸۳
  ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌۲۰۰۴ ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۴۵,‭/ف۴۵۲۴,‭۱۳۸۳
ج‍ر، خ‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ لاروس‌ ع‍رب‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۶۵-۱۳۶۳ ‭PJ,‭۶۶۳۶,‭/ف۲ج۴,‭۱۳۶۵
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲ح۹۵
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ب‍زرگ‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲ح۹۶۶۳,‭۱۳۷۹
ک‍رک‌ وود، ج‍ان‌ دن‍ی‍ای‌ س‍ت‍ارگ‍ان‌ ۱۳۸۲ ‭QB,‭۴۶,‭/ک۴د۹,‭۱۳۸۱
آردل‍ی‌، ب‍ری‍ج‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۴ ‭AG,‭۱۹۵,‭/ه۴۴,‭۱۳۷۴
م‍ی‍چ‍ل‌، م‍ارگ‍ارت‌ ب‍رب‍ادرف‍ت‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭PS,‭۳۵۳۷,‭/ی۲ب۴,‭۱۳۸۱
س‍ل‍ی‍ن‍ک‍و، آن‍ه‌ م‍اری‌ دزی‍ره‌ ۱۳۸۲ ‭PZ,‭۳,‭/س۸د۴,‭۱۳۸۲
پ‍ی‍رام‍و، م‍ی‍ک‍ل‌ ک‍ن‍ی‍ز م‍ل‍ک‍ه‌ م‍ص‍ر ۱۳۷۶ ‭PZ,‭۳,‭/پ۹۶۸ک۹,‭۱۳۷۶
وال‍ت‍اری‌، م‍ی‍ک‍ات‍وی‍م‍ی‌ س‍ی‍ن‍وه‍ه‌ ۱۳۶۶ ‭PZ,‭۳,‭/و۲۳س۹,‭۱۳۶۶
وزی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ب‍ان‍ی‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۷۱۱/۲,‭/و۴م۲,‭۱۳۸۰
ش‍ی‍خ‍ی‌ ک‍اری‍زک‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ف‍ل‍دس‍پ‍ات‌ و ف‍ل‍دس‍پ‍ات‍وئ‍ی‍د ۱۳۷۳ ‭QE,‭۳۹۱,‭/ف۳ش۹,‭ت ط
  ف‍ه‍رس‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍راح‍ل‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍س‌ ۱۳۸۹ ‭TN,‭۲۰۴,‭/د۶,‭۱۳۸۹
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌ ۲۱[ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‌] رم‍ز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‍ره‍ای‌ خ‍ودس‍اخ‍ت‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭HF,‭۵۳۸۳,‭/ت۴ب۹,‭۱۳۸۲
ام‍ت‌، اس‍ت‍ورات‌ ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ طلای‍ی‌ ان‍ض‍ب‍اط ۱۳۸۳ ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ک۲فلا۸,‭۱۳۸۳
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌ رم‍وز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رای‌ زن‍ان‌ در زن‍دگ‍ی‌ و ک‍ار ۱۳۸۱ ‭BJ,‭۱۶۱۱/۲,‭/ت۴ک۱۷,‭۱۳۸۱
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌ ق‍ورب‍اغ‍ه‌ را ق‍ورت‌ ب‍ده‌ ۱۳۸۲ ‭BF,‭۶۳۷,‭/فلا۱۹ت۴,‭۱۳۸۲
ب‍ری‍س‍ت‍و- ب‍ووی‌، دارل‌ پ‍ن‍ی‍ر ت‍و را م‍ن‌ ج‍ا ب‍ه‌ ج‍ا ک‍ردم‌ ۱۳۸۳ ‭BF,‭۶۳۷,‭/خ۹ب۴,‭۱۳۸۳
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر ی‍ک‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ ب‍رای‌ خ‍ودم‌ ۱۳۷۹ ‭BF,‭۵۷۵,‭/خ۹ج۲,‭۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر س‍والات‌ آزم‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ا ۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/فلا۱۵ع۸,‭۱۳۸۰
م‍وم‍ف‍ورد، ج‍ان‌ ی‍وگ‍ا، روان‌ ت‍ن‍ی‌ (ه‍ات‍ای‍وگ‍ا و راج‍ای‍وگ‍ا) ۱۳۸۰ ‭RA,‭۷۸۱/۷,‭/م۲۵ی۹,‭۱۳۸۰
ک‍اون‍ت‍ری‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍ردری‍ک‌ اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ ۱۳۸۲ ‭HD,‭۳۱,‭/ک۲۷فلا۶,‭۱۳۸۲
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ۱۳۷۸ ‭T,‭۵۷/۸۵,‭/فلا۶ت۳,‭۱۳۷۸
ه‍ارای‌، ک‍ی‍ت‌ پ‍رواز روح‌ ۱۳۷۲ ‭BF,‭۱۳۸۹,‭/خ۴ه۲,‭۱۳۷۲
ب‍ن‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌ آرگ‍ون‍وم‍ی‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭RZ,‭۴۶۰,‭/ب۹فلا۴,‭۱۳۸۱
م‍ورف‍ی‌، ج‍وزف‌ م‍ع‍ج‍زه‌ ق‍درت‌ ف‍ک‍ر ۱۳۷۴ ‭BJ,‭۱۶۱۱/۲,‭/م۸ق۴۳,‭۱۳۷۴
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌ گ‍زی‍ده‌ ای‌ از اش‍ع‍ار س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭PIR,‭۸۰۹۱,‭/آ۳۸فلا۸,‭۱۳۸۲
م‍طی‍ع‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر ش‍ش‌ س‍ال‌ در م‍ی‍ان‌ زن‍ان‌ وح‍ش‍ی‌ آم‍ازون‌ ۱۳۸۲ ‭PIR,‭۸۲۱۱,‭/ط۶۷ش۵,‭۱۳۸۲
م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ور، اک‍ب‍ر راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ۱۳۸۲ ‭PIR,‭۲۸۸۶,‭/م۴ر۲,‭۱۳۸۲
ورن‍ر، دی‍وی‍د ام‍داد پ‍زش‍ک‍ی‌ ۱۳۶۲ ‭RA,‭۳۹۳,‭/و۴ج۲,‭۱۳۶۲
داوس‍ون‌، ان‍دی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ۱۳۷۸ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹د۲,‭۱۳۷۸
س‍ی‍ل‍وا، خ‍وزه‌ م‍دی‍ر روش‍ن‌ ب‍ی‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭HD,‭۳۸,‭/س۹م۴,‭۱۳۷۹
ه‍ی‌، ج‍ول‍ی‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ار ۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۵۴۸/۸,‭/ه۹ر۹,‭۱۳۸۰
ب‍ل‍وم‍ن‍ف‍ل‍د، لاری‌ آرام‍ش‌ روان‍ی‌= Relaxation ۱۳۷۷ ‭RA,‭۷۸۵,‭/ب۸۲۴,‭۱۳۷۷
پ‍ارس‍ی‌ راد، پ‍روی‍ز زن‌ اع‍ج‍از خ‍ل‍ق‍ت‌ ۱۳۸۲ ‭HQ,‭۱۲۱۶,‭/پ۲ز۹,‭۱۳۸۲
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ش‍رده‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲ج۷۷,‭۱۳۸۱
ج‍وان‍ش‍اد، ع‍ل‍ی‌ غ‍ار و غ‍ارن‍ورد ۱۳۷۸ ‭GB,‭۶۰۱/۴,‭/خ۸ع۲,‭۱۳۷۸
  ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ و ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌   ‭BP,‭۲۲۳/۸,‭/ح۸س۲,‭۱۳۷۲
ان‍درس‍ن‌، وی‍رج‍ی‍ن‍ب‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در [ Microsoft Accessم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍س‌] ۱۳۸۰ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲فلا۷۷,‭۱۳۸۰
اول‍ری‍ک‌، لاری‌ آن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در [ Microsoft Excelم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍ل‌] ۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/م۲فلا۸,‭۱۳۸۰
ی‍ع‍ق‍وب‌ ن‍ژاد، رح‍ی‍م‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ MS- Excel 2000ام‌- اس‌ اک‍س‍ل‌ دو ه‍زار] ۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/فلا۷ی۷,‭۱۳۸۰
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز درب‍اره‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ۱۳۷۸ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹م۳,‭۱۳۷۸
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ [ Windows 98وی‍ن‍دوز۹۸ ] ۱۳۷۸ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/و۹۵س۷۴,‭۱۳۷۸
ک‍دن‌ ه‍د، راج‍رز خ‍ودآم‍وز ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ ۲۰۰۲ در ۲۴ س‍اع‍ت‌ ۱۳۸۰ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵,‭/ف۴ک۴,‭۱۳۸۰
اوم‍ورا، ج‍ورج‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Auto CAD 14ات‍وک‍د۱۴ ] پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ۱۳۷۹ ‭T,‭۳۵۸,‭/فلا۱۸ک۲,‭۱۳۷۹
  ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ICDL، آم‍وزش‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و داده‌ پ‍ردازی‌ ب‍رای‌ دری‍اف‍ت‌ گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر [آی‌ س‍ی‌ در ال‌] ۱۳۸۲ ‭QA,‭۷۶/۳,‭/ک۲,‭۱۳۸۲
ک‍اف‍ل‍د، ج‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Access 2002اک‍س‍س‌۲۰۰۲ ] ۱۳۸۱ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ک۲۵,‭۱۳۸۱
ک‍ی‍ن‍ی‍ر، پ‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ SPSS 10اس‌ پ‍س‌ اس‌ اس‌ ده‌] ۱۳۸۱ ‭HA,‭۳۲,‭/ک۹ک۲,‭۱۳۸۱
ه‍ری‍ن‍گ‍ت‍ن‌، دی‍وی‍د ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Auto CAD 2002 پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭T,‭۳۸۵,‭/ه۴۴ک۲,‭۱۳۸۱
اوم‍ورا، ج‍ورج‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Auto CAD 14ات‍وک‍د۱۴] م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭T,‭۳۸۵,‭/فلا۸ک۲,‭۱۳۷۹
پ‍ری‌، گ‍رگ‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Windows Meوی‍ن‍دوزام‌. ای‌] ۱۳۷۹ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴پ۴۵۵,‭۱۳۷۹
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ رای‍ان‍ه‌ ک‍ار [ ICDLآی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌] (درج‍ه‌۲ ) م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد آم‍وزش‍ی‌... ۱۳۸۲ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ش۳ر۲۴,‭۱۳۸۲
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ رای‍ان‍ه‌ ک‍ار [ ICDLآی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌] (درج‍ه‌ ی‍ک‌) م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ وح‍رف‍ه‌ای‌ ۱۳۸۲ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ش۳ر۱۵,‭۱۳۸۲
ک‍وه‍ن‌، س‍ن‍دی‌ ف‍ری‌ ه‍ن‍د ۱۰ م‍اک‍روم‍دی‍ا ب‍رای‌ وی‍ن‍دوز م‍ک‍ی‍ن‍ت‍اش‌ ۱۳۸۰ ‭T,‭۳۸۵,‭/ک۸۷ف۴,‭۱۳۸۰
پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ان‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ 2002(XP) Microsoft powerpointم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍اورپ‍وی‍ن‌ ۲۰۰۲ ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌] ۱۳۸۰ ‭T,‭۳۸۵,‭/پ۴آ۸,‭۱۳۸۰
گ‍وگ‍ی‍ن‌، دن‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Word 2002ورد۲۰۰۲ ] ۱۳۸۰ ‭Z,‭۵۲/۵,‭/و۳۵گ۹,‭۱۳۸۰
اس‍ت‍ی‍ون‍س‍ون‌، ن‍ان‍س‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در [ Microsoft office XPآف‍ی‍س‌ ای‍ک‍ی‌ پ‍ی‌] ۱۳۸۱ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/آ۷فلا۵,‭۱۳۸۱
ث‍ام‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در [ IELTSآی‌. ای‌. ال‌. ت‍ی‌. اس‌] ن‍ک‍ات‍ی‌ ک‍ه‌ ق‍ب‍ل‌ از ش‍رک‍ت‌ در ام‍ت‍ح‍ان‌ ب‍ای‍د دان‍س‍ت‌ ۱۳۸۱ ‭PE,‭۱۱۲۸,‭/ث۲م۹,‭۱۳۸۱
طاه‍ری‍ان‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۷ ۱۳۸۲ ‭T,‭۳۸۵,‭/ط۲آ۸,‭۱۳۸۲
  راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ Microsoft Access MCSD ۱۳۷۹ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ر۱۳,‭۱۳۷۹
خ‍س‍روپ‍ور، آرزو آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ف‍ری‌ ه‍ن‍د ( MXام‌. ای‍ک‍س‌) ۱۳۸۲ ‭T,‭۳۸۵,‭/خ۵آ۸,‭۱۳۸۲
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌ م‍رج‍ع‌ طلای‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ [ Yellow pageی‍ل‍وپ‍ی‍ج‌] ۱۳۸۲ ‭ZA,‭۴۲۰۱,‭/ه۲م۴,‭۱۳۸۲
گ‍ووک‌، م‍ارک‌ اس‍ت‍ف‍ن‌ خ‍ودآم‍وز ک‍ام‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ ف‍ی‍ل‍م‌ از [ VHSوی‌. اچ‌. اس‌] ت‍ا [ DVDدی‌. وی‌. دی‌] ۱۳۸۲ ‭TR,‭۸۹۹,‭/گ۹خ۹,‭۱۳۸۲
رض‍ای‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ ILWIS 2.1 for Windowsای‍ل‍وی‍س‌ ۲/۱ ف‍ور وی‍ن‍دوز ج‍ی‌، آی‌. اس‌] از س‍ری‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭G,‭۷۰/۲,‭/ر۵۷ر۲,‭۱۳۸۱
ک‍رام‍ل‍ی‍ش‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Word 97 ۱۳۷۶ ‭Z,‭۵۲/۵,‭/و۴ک۴۳,‭۱۳۷۶
س‍اس‍ه‌، ول‍ک‍ر گ‍ام‍ی‌ ف‍رات‍ر ب‍س‍وی‌ [ DR DOS 6.0دی‌. آر. داس‌۶/۰ ] ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴س۲,‭۱۳۷۱
اس‍ت‍ی‍ون‍س‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ( Windows 95م‍ق‍دم‍ات‍ی‌) ۱۳۷۵ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹فلا۴,‭۱۳۷۵
لاس‍ل‌، ج‍ون‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ [ IBM PC آی‌ ب‍ی‌ ام‌ پ‍ی‌ س‍ی‌] . س‍ازگ‍ار ب‍ا آن‌ ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۸,‭/آ۹ل۲,‭۱۳۷۳
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا دل‍ف‍ی‌ (DELPHI) ۱۳۷۹ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/د۸ک۴۲,‭۱۳۷۹
ه‍اف‍م‍ن‌، آل‍ک‍س‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/فلا۵ه۲۵,‭۱۳۷۱
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍وئ‍ی‍ک‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ (ج‍ل‍د۱) ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ک۹۳فلا۹,‭۱۳۷۱
ب‍ون‍ه‍ام‌- ک‍ارت‍ر، گ‍ری‍م‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۹ ‭G,‭۷۰/۲,‭/ب۹س۹,‭۱۳۷۹
اک‍ب‍رزاده‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍ودآم‍وز ن‍رم‌ اف‍زار Training SDRmap Software ۱۳۸۳ ‭TA,‭۵۴۹,‭/فلا۱۷خ۹,‭۱۳۸۳
اک‍ب‍رزاده‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ " ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌" ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، ه‍ن‍رج‍وی‍ان‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداران‌ ۱۳۸۱ ‭T,‭۵۴۵,‭/فلا۷آ۸,‭۱۳۸۱
غ‍ن‍ی‌ زاده‌ ض‍رغ‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ خ‍ودآم‍وز ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ [ Surfer 7.02س‍ورف‍ر۷/.۲ ] ۱۳۸۲ ‭QE,‭۴۸/۸,‭/غ۹خ۹,‭۱۳۸۲
لاودن‌، ک‍ن‍ت‌ ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ ۱۳۸۰ ‭T,‭۵۸/۵,‭/ل۲ف۹,‭۱۳۸۰
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌) اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭Z,‭۶۸۴,‭/ت۷فلا۵,‭۱۳۷۷
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور م‍ب‍ان‍ی‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۵۲۲,‭/ق۴م۲,‭۱۳۸۲
اس‍ت‍وار، رح‍م‍ت‌ ال‍ه‌ آت‍ش‌ ک‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۷۹,‭/فلا۵آ۲,‭۱۳۸۲
اش‍ک‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د اص‍ول‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ش‍اء ه‍ی‍دروک‍رب‍وری‌ و ن‍ف‍ت‌ ه‍ا ۱۳۸۳ ‭TN,‭۸۷۰/۵,‭/فلا۵فلا۶,‭۱۳۸۳
ای‍ون‍س‌، ک‍ت‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Windows Server 2003وی‍ن‍دوز س‍رور۲۰۰۳ ] ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ر۱۴۴,‭۱۳۸۳
زاک‍ر، گ‍ری‍ک‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭TK,‭۵۱۰۵/۵,‭/ز۲د۲,‭۱۳۸۲
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ور و ک‍ان‍ی‌ ۱۳۵۸ ‭QD,‭۹۴۱,‭/ع۴,‭۱۳۵۸
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ۱۳۵۸ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/ب۲م۶,‭۱۳۵۸
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ا در م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‌ پ‍لاری‍زان‌ ۱۳۵۸ ‭QE,‭۳۶۹,‭/ش۹ب۲,‭۱۳۵۸
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ "راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌" ۱۳۵۸ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹چ۹,‭۱۳۵۸
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ درون‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ده‍ن‍ده‌ زم‍ی‍ن‌ (۲) ۱۳۵۸ ‭QE,‭۶۰۱,‭/م۶,‭۱۳۵۸
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ر: رواب‍ط دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر در ای‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭HQ,‭۷۹۹,‭/فلا۹فلا۲۵,‭۱۳۸۱
  ش‍رح‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ م‍وس‍ی‌ ک‍اظم‌(ع‌)   ‭BP,‭۴۶,‭/ش۴
م‍ات‍وئ‍ه‌، م‍وری‍س‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ م‍واد س‍ازن‍ده‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ۲۵۳۷=۱۳۵۷ ‭QE,‭۶۰۱,‭/م۱۶ت۷
م‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ان‍گ‍ی‍ز آخ‍ر ال‍زم‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۲۲۴,‭/م۹۲ن۵,‭۱۳۸۱
م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ارس‍ی‌ و اس‍ت‍دلال‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ اح‍ی‍اء م‍وات‌   ‭BP,‭۲۳۰,‭/م۵فلا۳
ش‍اک‍ر، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ق‍رآن‌ در آی‍ن‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ۱۳۷۹ ‭BP,‭۶۴/۳,‭/ش۲ق۴,‭۱۳۷۹
آل‍گ‍ر، ک‍ل‍ود م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۶۵ ‭QE,‭۵۱۵,‭/آ۷م۲
پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭HN,‭۴۹,‭/ع۸پ۲,‭۱۳۸۱
ب‍ه‍زاد، ع‍ل‍ی‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ [۱۳۵۷] ‭QE,‭۴۷۱,‭/ب۹ر۵
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د ح‍دی‍ث‌ آرزوم‍ن‍دی‌ ۱۳۷۵ ‭DSR,‭۱۶۲۶,‭/ش۸۶ع۴,‭۱۳۷۵
ک‍ل‍ه‍ر، ی‍دال‍ه‌ در م‍ی‍ان‌ آت‍ش‌ ۱۳۷۶ ‭DSR,‭۱۶۲۵,‭/م۲۵
  زم‍ی‍ن‌ آم‍ار ۱۳۶۹ ‭QE,‭۴۳,‭/ز۸
ت‍ئ‍وب‍ال‍د، ن‌ م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍اق‍ب‍ل‌ ت‍اری‍خ‌ ۱۳۶۴ ‭QA,‭۶۹۶,‭/ت۹م۲,‭۱۳۶۴
  آس‍م‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اره‌ ۱۳۷۸ ‭DSR,‭۱۶۶۹,‭/آ۵,‭۱۳۷۸
ب‍ارب‍ور، ای‍ان‌ ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌ ۱۳۶۲ ‭BL,‭۵۱,‭/فلا۹ع۸
راب‍رت‍س‌، آل‍ب‍رت‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ۱۳۷۰ ‭TA,‭۷۰۵,‭/ر۲ژ۹,‭۱۳۷۰
ع‍ک‍اش‍ه‌، ب‍ه‍رام‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ (ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌) ۱۳۷۸ ‭QC,‭۸۰۶,‭/ع۸م۲,‭۱۳۷۸
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‍م‍ن‍د ف‍ق‍ی‍د اس‍ت‍اد ع‍ب‍اس‌ س‍ح‍اب‌ (پ‍در ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ ای‍ران‌) ۱۳۸۰ ‭G,‭۶۹,‭/س۲۴م۳
ام‍ی‍رس‍ی‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا س‍ی‍م‍ای‌ وق‍ف‌ در خ‍راس‍ان‌ درب‍ردارن‍ده‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ چ‍ن‍د، درب‍اره‌ م‍وق‍وف‍ات‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۰ ‭DSR,‭۲۰۱۷,‭/ر۳۴۲فلا۸,‭۱۳۸۰
م‍لاردی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ع‍ل‍م‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۶۹ ‭QD,‭۱۱,‭/م۷ت۲,‭۱۳۶۹
  پ‍رواز۴۷۲۱ ، پ‍اری‍س‌- ت‍ه‍ران‌ ۱۳۷۸ ‭DSR,‭۱۵۷۶,‭/پ۴,‭۱۳۷۸
  روح‌ ال‍ه‌ از ت‍ول‍د ت‍ا ت‍ب‍ع‍ی‍د ۱۳۷۸ ‭DSR,‭۱۵۷۶,‭/ر۸۶,‭۱۳۷۸
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍ف‍ده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۱,‭/گ۴,‭۱۳۷۷
س‍ادات‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭BP,‭۲۴۷/۸,‭/س۲فلا۳,‭۱۳۷۴
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود ال‍ه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ۱۳۸۰ ‭PIR,‭۸۲۰۳,‭/ح۹۵۷۶فلا۷,‭۱۳۸۰
خ‍ی‍ب‍ر، م‍ح‍دث‌ رن‍ج‍ه‍ا و ف‍ری‍اده‍ای‌ ف‍اطم‍ه‌ (س‌) (ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ی‍ت‌ الاح‍زان‌) ۱۳۶۹ ‭BP,‭۲۷/۲,‭/ق۸ب۹
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زاگ‍رس‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۳۰۷,‭/م۵۷ز۸,‭۱۳۸۲
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ آب‍اده‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰۰ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۳۰۷,‭/م۹ش۴,‭۱۳۷۵
آل‍ن‌ ب‍اخ‌، پ‍ت‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دم‍اون‍د و اطراف‌ آن‌ (ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌- ای‍ران‌) ۱۳۴۹ ‭QE,‭۴۵۲,‭/فلا۹آ۷,‭۱۳۴۹
ه‍وش‍م‍ن‍دزاده‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ت‍ح‍ول‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ت‍رود (از پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ ت‍ا ع‍ه‍د ح‍اض‍ر) ۱۳۵۷ ‭QE,‭۶۵۱,‭/ت۳ح۹,‭۱۳۵۷
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‌. ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ام‌ ۱۳۵۱ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ع۸ب۴,‭۱۳۵۱
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر، آم‍وزش‌ در م‍س‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌، راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ار ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر، ک‍ار ب‍ا ع‍ک‍س‌، س‍اخ‍ت‌ ان‍واع‌ CD، س‍اخ‍ت‌ ب‍روش‍ور و ک‍ات‍ال‍وگ‌... ۱۳۸۰ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ع۸گ۲,‭۱۳۸۰
دی‍وی‍س‌، ر. گ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍اس‍ول‍ه‌، ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ای‍ران‌ ۱۳۵۱ ‭ 
آل‍ت‍ان‌، ج‍ورج‌ م‍س‍ائ‍ل‍ی‌ درب‍اره‌ پ‍رع‍ی‍ار ک‍ردن‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۴۸ ‭ 
ش‍رپ‌، ن‌. زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍س‌ چ‍ه‍ارگ‍ن‍ب‍د ۱۳۴۸ ‭QE,‭۳۹۰/۲,‭/م۵ش۴,‭۱۳۴۸
ب‍اری‍ان‌، پ‌. ن‍ق‍ش‍ه‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍ت‍ال‍وژن‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۴۴ ‭ 
م‍ه‍رن‍وش‌، م‌. اطل‍س‌ م‍ی‍ک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ی‌ ای‍ران‌   ‭QE,‭۷۱۴,‭/م۹س۸
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‌. زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ت‍ک‍اب‌ - ص‍ائ‍ی‍ن‌ ق‍ل‍ع‍ه‌۱:۲۵۰۰۰۰ ۱۳۶۱ ‭ 
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‌. م‍طال‍ب‍ی‌ چ‍ن‍د درب‍اره‌ س‍ئ‍ی‍س‍م‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ ۱۳۵۳ ‭ 
دان‍ش‍ور، س‍ی‍م‍ی‍ن‌ س‍ووش‍ون‌ ۱۳۴۸ ‭PZ,‭۴,‭/د۲۹س۹
اک‍ب‍ری‌، اح‍م‍د (م‍ازن‍دران‍ی‌) ف‍رش‍ت‍ه‌ ای‌ در آت‍ش‌ ۱۳۷۷ ‭PIR,‭۷۹۵۳,‭/ک۴۷ف۴,‭۱۳۷۷
داس‍ت‍ای‍ف‍س‍ک‍ی‌، ف‍ی‍ودور پ‍ول‍زون‍ک‍وف‌ و داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دی‍گ‍ر ۱۳۷۱ ‭PG,‭۳۳۶۰,‭/پ۹,‭۱۳۷۱
طوطی‌، زه‍ره‌ ق‍م‍ار ت‍ل‍خ‌ ۱۳۷۷ ‭PIR,‭۸۱۴۶,‭/ط۹ق۸,‭۱۳۷۷
م‍ورف‍ی‌، ژوزف‌ ق‍درت‌ ف‍ک‍ر ۱۳۷۵ ‭BJ,‭۱۶۱۱/۲,‭/م۸ق۴,‭۱۳۷۵
م‍ان‍ل‍ی‌، ب‍رن‍دن‌ گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر [ ICDLآی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌] ۱۳۸۱ ‭QA,‭۷۶/۳,‭/م۲گ۹,‭۱۳۸۱
  پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌- گ‍س‍ل‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ی‌ ق‍زوی‍ن‌ ب‍زرگ‌ و پ‍ی‍رام‍ون‌ ۱۳۷۱ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹ر۴,‭۱۳۷۱
ای‍ن‍س‍ن‌، پ‍ی‌.آر پ‍ی‍ش‌ درآم‍د ب‍ر اورم‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۴۳۴,‭/فلا۹,‭۱۳۷۹
لاس‍م‍ی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ا، م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ ب‍الای‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۶۵۳,‭/ل۲,‭۱۳۷۹
ام‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌ م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۴۶۱,‭/فلا۸,‭۱۳۷۹
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ای‍ران‌۱-۲ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۶۸۱,‭/آ۷چ۹,‭۱۳۷۷
ع‍زت‍ی‍ان‌، ف‍ری‍ب‍ا ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا ه‍م‍راه‌ ب‍ا اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۳۸۹/۶۲,‭/ع۴ک۲,‭۱۳۷۶
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ک‍ائ‍ول‍ن‌ و رس‍ه‍ای‌ ن‍س‍وز ۱۳۷۳ ‭TN,‭۹۴۳,‭/فلا۹,‭ت ط
ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، ک‍رام‍ت‌ ال‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌ در ای‍ران‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ع۸ت۲,‭۱۳۸۰
ه‍ادوی‌، ف‍اطم‍ه‌ ن‍ان‍وف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ آه‍ک‍ی‌ ای‍ران‌: ک‍پ‍ه‌ داغ‌، ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍ک‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۹۵۵,‭/ه۲ن۲,‭۱۳۸۱
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ArcView- GIS و ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍ب‍ی‌ (Extensions) ۱۳۸۲ ‭G,‭۷۰/۲,‭/م۶آ۵,‭۱۳۸۲
ت‍اف‍ل‍ر، ال‍وی‍ن‌ م‍وج‌ س‍وم‌ ۱۳۷۴ ‭HN,‭۱۷/۵,‭/ت۲م۸,‭۱۳۷۴
ل‍وای‍ن‌، آی‍را ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۷۸-۱۳۷۷ ‭QD,‭۴۵۳/۲,‭/ ل۹ش۹,‭۱۳۷۸
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۰-۱۳۷۷ ‭DSR,‭۱۰۹,‭/ز۴ت۱۷
ب‍ارک‍ر، ا.ج‍ی‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر ب‍اف‍ت‍ه‍ا و ری‍ز س‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲ب۲,‭۱۳۷۸
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ا و اق‍ب‍ال‌ ۱۳۶۷ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/۴ش۵ش,‭۱۳۶۷
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ادی‍گ‍ری‌ ۱۳۷۲ ‭BP,‭۲۳۲/۲,‭/م۶ع۸,‭۱۳۷۲
م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌ خ‍ت‍م‌ ن‍ب‍وت‌ ۱۳۶۹ ‭BP,‭۲۲۱/۲,‭/م۶خ۲,‭۱۳۶۹
ازغ‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ واج‍ت‍م‍اع‍ی‌ای‍ران‌ ۱۳۸۲ ‭DSR,‭۱۵۰۱,‭/فلا۴ت۲,‭۱۳۸۲
ت‍ام‍س‍ون‌، اودری‌ج‍ی‍ن‌ گ‍رام‍ر م‍ف‍ی‍د و ک‍ارب‍ردی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ (از اب‍ت‍دای‍ی‌ ت‍ا دک‍ت‍ری‌= ( Practical English grammar ۱۳۸۱ ‭PE,‭۱۱۲۸,‭/ت۲گ۴,‭۱۳۸۱
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ام‍ام‍ت‌ و ره‍ب‍ری‌ ۱۳۷۰ ‭BP,‭۲۲۳/۸,‭/م۶فلا۸,‭۱۳۷۰
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، پ‍ی‍روز ای‍ده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وپ‍ول‍ی‍ت‍ی‍ک‌ و واق‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ رواب‍ط ج‍غ‍راف‍ی‍او س‍ی‍اس‍ت‌ در ج‍ه‍ان‌ دگ‍رگ‍ون‌ ش‍ون‍ده‌ ۱۳۷۹ ‭JC,‭۳۱۹,‭/م۳فلا۹
ی‍ان‍گ‍ل‌ روش‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍و ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ح‍وزه‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ع‍م‍ی‍ق‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۷۱,‭/ن۷ر۹,‭۱۳۸۲
ش‍ام‍ل‍و، ب‍ام‍داد ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۵,‭/ش۲ف۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ه‍ب‍وط در ک‍وی‍ر ۱۳۶۵ ‭BP,‭۲۲۳/۷,‭/ش۴م۳,‭۱۳۶۵
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌- اس‍لام‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ه‍ن‍ر ۱۳۷۸ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴,‭۱۳۷۸
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ت‍م‍دن‌ ۱۳۶۸ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴,‭۱۳۶۸
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ طب‍ق‍ات‍ی‌ اس‍لام‌ ۱۳۷۷ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴,‭۱۳۶۸
م‍ن‍س‍ر، راب‍رت‌ م‍وری‍س‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ف‍ل‍وت‍اس‍ی‍ون‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا ۱۳۸۱ ‭TN,‭۵۲۳,‭/م۸ر۲,‭۱۳۸۱
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍ارب‍رد م‍ش‍ت‍رک‌ [ GPSج‍ی‌.پ‍ی‌.اس‌] و [ GISج‍ی‌.آی‌.اس‌] در [ Arcviewآرک‌ وی‍و] ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍دل‍س‍ازی‌ ۱۳۸۲ ‭G,‭۷۰/۲,‭/م۹ک۲,‭۱۳۸۲
ش‍ه‍ام‌، اف‍ش‍ی‍ن‌ ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ و ف‍ت‍وژئ‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۴ ‭GA,‭۱۰۵/۳,‭/ش۹ک۲,‭۱۳۸۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ای‍ش‌ ۱۳۶۲ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از م‍ن‍اس‍ک‌ ح‍ج‌ ۱۳۶۲ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ وارث‌ آدم‌ ۱۳۶۰ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴م۹
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اس‍لام‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۳ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ۱۳۶۸ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ زن‌ ۱۳۶۸ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴
ف‍الاچ‍ی‌، اوری‍ان‍ا گ‍ف‍ت‌ و گ‍وه‍ای‌ اوری‍ان‍ا ف‍الاچ‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭D,‭۴۱۲/۶,‭/ف۲گ۷,‭۱۳۸۳
ب‍ی‍ن‍ی‍و، ژرار م‍ب‍ان‍ی‌ ری‍ز دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۷۱۹,‭/ب۹م۲,‭۱۳۸۲
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭BD,‭۴۱,‭/م۶م۷,‭۱۳۷۳
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/م۶ی۱۵,‭۱۳۷۸
آق‍ااب‍راه‍ی‍م‍ی‌ س‍ام‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭PE,‭۱۱۲۷,‭/ز۸آ۷,‭۱۳۸۲
ب‍ص‍ی‍ر، س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ ت‍راب‍ری‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۷۷ ‭TN,‭۳۳۱,‭/ب۶ت۴,‭۱۳۷۷
ش‍رای‍ن‍ر، آل‍ب‍رت‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ر (و روش‌ ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ آن‌) ۱۳۸۳ ‭QE,‭۶۹۶,‭/ش۴م۷,‭۱۳۸۳
ب‍ی‍ات‌، ع‍زی‍ز ال‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۳ ‭DSR,‭۲۳,‭/ب۹ک۸,‭۱۳۷۳
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ره‌ داران‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۸۴۱,‭/ج۷ف۵,‭۱۳۸۲
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌ ه‍ش‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۸۰۹۰,‭/س۲
ج‍اه‍د، رض‍ا داروخ‍ان‍ه‌ م‍ع‍ن‍وی‌ ۱۳۷۹ ‭BP,‭۲۶۷/۸,‭/ج۲د۲,‭۱۳۷۷
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ا و رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۵۲۲,‭/د۴آ۲,‭۱۳۸۳
س‍ودآور، اب‍وال‍ع‍لاء ف‍ره‌ ای‍زدی‌ در آی‍ی‍ن‌ پ‍ادش‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ۱۳۸۴ ‭DSR,‭۶۵,‭/ش۲س۹,‭۱۳۸۳
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ (در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د) ۱۳۷۷ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲ح۹۶۶۵,‭۱۳۷۷
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌ ف‍ن‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ۱۳۶۲ ‭PIR,‭۳۸۹۸,‭/فلا۸پ۲,‭۱۳۶۲
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ۱۳۶۲ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍وچ‍ک‌ ب‍زرگ‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ۱۳۸۱ ‭BJ,‭۱۶۱۱/۲,‭/ت۴ک۲,‭۱۳۸۱
ف‍لاح‍ی‌ م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍وم‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌(ج‍ی‍ب‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭TA,‭۹,‭/ف۸ف۴۳۵
ف‍راری‌، پ‍ائ‍ولا ب‍ان‍ف‍ی‍ک‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ ه‍ا ۱۳۸۲ ‭PC,‭۱۶۴۵,‭/ف۲ف۴,‭۱۳۸۲
ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، ف‍ت‍ان‍ه‌ ب‍ام‍داد خ‍م‍ار ۱۳۷۷ ‭PIR,‭۸۰۱۳,‭/فلا۳۴۳ب۲,‭۱۳۷۷
م‍ر، ف‍ری‍د واژگ‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭QE,‭۵,‭/م۴و۲
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ واژگ‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۹,‭/م۳۷و۲,‭۱۳۸۳
ق‍اس‍م‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍دک‍م‍ال‌ اص‍ول‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ (روش‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ و چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌) ۱۳۸۳ ‭TN,‭۲۶۹,‭/ق۲فلا۶
رادا ک‍ری‍ش‍ن‍ان‌، و. ر وس‍ای‍ل‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ در ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌، م‍ع‍دن‍ی‌ و م‍ت‍ال‍وژی‌ ۱۳۸۲ ‭QC,‭۱۰۰/۵,‭/ر۲و۵,‭۱۳۸۲
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌(ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌) ۱۳۷۳ ‭BP,‭۲۲۳/۸,‭/خ۸و۸
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌ دی‍وان‌ پ‍روی‍ن‌ اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌ [۱۳۸۲] ‭PIR,‭۷۶۱۴,‭/فلا۵۹۴د,‭۱۳۸۲
ح‍اج‍ی‍ل‍و، ع‍ب‍دال‍ه‌ غ‍ار ع‍ل‍ی‍ص‍در ۱۳۸۰ ‭GB,‭۶۰۸/۷۸,‭/ح۲غ۲,‭۱۳۸۰
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ روش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ اس‍لام‌ ۱۳۶۲ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴
ک‍س‍روی‌، اح‍م‍د ت‍اری‍خ‌ م‍ش‍روطه‌ ای‍ران‌ ۱۳۶۳ ‭DSR,‭۱۴۰۷,‭/ک۵ت۲,‭۱۳۶۳
س‍پ‍اه‍ی‌ گ‍رو، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر رده‌ ب‍ن‍دی‌ و ن‍ام‍گ‍ذاری‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا (آذری‍ن‌، دگ‍رگ‍ون‍ی‌، رس‍وب‍ی‌) ۱۳۷۹ ‭QE,‭۴۲۶,‭/س۲ر۴,‭۱۳۷۸
ات‍ح‍اد، ه‍وش‍ن‍گ‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ ۱۳۷۸ ‭CT,‭۱۸۸۳,‭/فلا۲ر۲,‭۱۳۷۸
دل‌ اف‍ک‍اران‌، غ‍لام‍رض‍ا اص‍ول‌ ن‍اوب‍ری‌ ه‍وای‍ی‌ (ع‍م‍وم‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌) ب‍رای‌ پ‍روازه‍ای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ ۱۳۷۶ ‭VK,‭۵۵۵,‭/د۸فلا۶,‭۱۳۷۶
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ خ‍ات‍م‍ی‍ت‌ ۱۳۶۶ ‭BP,‭۲۲۱/۲,‭/م۶خ۱۸
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ده‌ گ‍ف‍ت‍ار ۱۳۶۶ ‭BP,‭۱۰/۵,‭/م۶د۹
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ش‍رح‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌ ۱۳۷۳ ‭BR,‭۱۲۳۹,‭/ش۴م۶,‭۱۳۷۳
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭BBR,‭۱۴,‭/م۶آ۵
زه‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ اس‍ن‍اد ۱۳۷۹ ‭DSR,‭۱۴۷۶,‭/ز۹ع۶,‭۱۳۷۹
دل‌ اف‍ک‍اران‌، غ‍لام‍رض‍ا ت‍ازه‌ ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ع‍ک‍س‍ب‍رداری‌ ه‍وای‍ی‌ و ف‍ت‍وگ‍رام‍ت‍ری‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TR,‭۸۱۰,‭/ت۲,‭۱۳۷۸
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭BP,‭۱۱,‭/م۶م۷
اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ دوره‌ ک‍وات‍رن‍ر (م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ک‍ارب‍ردی‌ آن‌ در م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌) ۱۳۷۸-۱۳۸۵ ‭QE,‭۶۹۶,‭/فلا۳س۲,‭۱۳۸۵
  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۳۸۴ ‭ 
  م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۴۷۱,‭/گ۴,‭۱۳۸۲
  م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ‭ 
  م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: آب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ‭TA,‭۷۰۳/۵,‭/گ۴,‭۱۳۸۲
  م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: پ‍ت‍رول‍وژی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۴۲۰,‭/گ۴,‭۱۳۸۲
  م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ‭TA,‭۷۰۳/۵,‭/گ۴,‭۱۳۸۲
  م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ و ف‍رآوری‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۴۹۷,‭/گ۴,‭۱۳۸۲
  م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۶۰,‭/گ۴,‭۱۳۸۲
م‍ول‍ر، دان‍ی‍ل‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ پ‍ت‍اس‍ی‍م‌ دار و ک‍ان‍س‍ار س‍ازی‌ طلا- م‍س‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا آن‍ه‍ا ۱۳۸۶ ‭QE,‭۴۶۱,‭/م۸س۹,‭۱۳۸۶
ه‍اش‍م‍ی‌، آن‍وش‍ا آش‍ن‍ای‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ب‍ا اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ه۲آ۵,‭۱۳۸۱
اطم‍ی‍ن‍ان‌، ه‍اش‍م‌ ک‍ش‍ف‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ م‍س‌ و م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ از ن‍وع‌ پ‍ورف‍ی‍ری‌ در ک‍ن‍ار ق‍ری‍ه‌ س‍ون‍گ‍ون‌ در ن‍زدی‍ک‍ی‌ اه‍ر و ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ آن‌ ۳۸۱ ‭TN,‭۱۰۸,‭/س۹فلا۶
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭TN,‭۱۰۷,‭/ق۴د۹
  م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌:ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۵۱۱/۴,‭/گ۴,‭۱۳۸۲
  م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: ج‍ن‍ب‍ی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۳۰۷,‭/فلا۹گ۴,‭۱۳۸۲
  م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: ژئ‍وم‍ت‍ی‍ک‍س‌، ش‍ی‍م‍ی‌ آن‍ال‍ی‍ز دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ‭QD,‭۱۳۷,‭/فلا۸گ۴,‭۱۳۸۲
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ای‍ران‌- ۸۳ ت‍ه‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ۱۲ ال‍ی‌ ۱۴ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۳ ۱۳۸۳ ‭TN,‭۱۵۵,‭/ک۹۵,‭۱۳۸۳
ام‍ری‌ ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا اطل‍س‌ ژئ‍وت‍وری‍س‍م‌ ق‍ش‍م‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۳۰۷,‭/فلا۸فلا۶,‭۱۳۸۳
وام‍ق‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ک‍ارب‍رد ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۳۳/۲,‭/ع۸و۲,‭۱۳۸۴
پ‍رت‍وآذر، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۷۳۰,‭/پ۴,‭۱۳۷۴
س‍ب‍زه‌ ئ‍ی‌، م‍س‍ی‍ب‌ واژه‌ ن‍ام‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ۱۳۶۵ ‭QE,‭۵,‭/س۲و۲,‭۱۳۶۵
  م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۶۴۰,‭/گ۴,‭۱۳۸۲
  م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌: ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ۲۷-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۶۹,‭/گ۴,‭۱۳۸۲
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا و ف‍رم‍ه‍ای‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ ک‍ش‍وری‌ ۱۳۷۷ ‭KMH,‭۲۹۷۰,‭/و۶فلا۹,‭۱۳۷۷
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ن‍اظر ب‍ه‌ ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ و ح‍ف‍ظ ح‍ق‍وق‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌... ۱۳۸۳ ‭KMH,‭۲۹۷۰,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۲
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌ اداره‌ ام‍ور ام‍وال‌ ۱۳,۸۲۱,۳۷۸ ‭KMH,‭۶۴۰,‭/فلا۸فلا۴
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌ گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭LB,‭۲۳۶۹,‭/فلا۷۸گ۴,‭۱۳۸۲
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ س‍لام‍ت‌ ن‍ظام‌ اداری‌ ۱۳۸۱ ‭JQ,‭۱۷۸۵,‭/ه۸,‭۱۳۸۰
اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ وزارت‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ و ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ش‍م‍ول‌ ق‍ان‍ون‌ ن‍ظام‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ پ‍رداخ‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌) ۱۳۸۱-۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ش۴ط۴
  ق‍ان‍ون‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ ۱۳۸۰ ‭KMH,‭۴۴۸۲,‭/ت۳۳آ۳۳,‭۱۳۸۰
ش‍اه‍پ‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا دول‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ۱۳۸۳ ‭HN,‭۴۹,‭/ت۸ش۲,‭۱۳۸۳
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍م‍ای‍ت‍ی‌ ای‍ث‍ارگ‍ران‌، ش‍ه‍دا، آرادگ‍ان‌... ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌... ۱۳۸۳ ‭KMH,‭۱۵۴۰,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۲
  ن‍ت‍ای‍ج‌ آم‍ارگ‍ی‍ری‌ از م‍ع‍ادن‌ در ح‍ال‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور س‍ال‌۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ‭TA,‭۱۰۷,‭/س۴,‭۱۳۷۵
م‍ت‍ح‍د، م‍ح‍م‍ود ال‍ف‍ب‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ و م‍ف‍س‍ر GW- BASIC ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ج۹م۲,‭۱۳۷۱
روم‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TK,‭۷۸۸۷/۵,‭/ر۹فلا۶,‭۱۳۷۸
پ‍ری‌، گ‍رگ‌ خ‍ودآم‍وز آف‍ی‍س‌ 2002 XP در ۲۴ س‍اع‍ت‌ ۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/م۲پ۳۷,‭۱۳۸۰
ک‍رای‍ن‍ر، اس‍ت‍وارت‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ آس‍ان‌ (آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌) ۱۳۸۰ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹ک۴۴,‭۱۳۸۰
  ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ اص‍طلاح‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (وی‍رای‍ش‌ پ‍ن‍ج‍م‌) ۱۳۸۱ ‭QA,‭۷۶/۱۵,‭/ف۴۵,‭۱۳۸۱
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ از ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۸/۸,‭/ر۶آ۵,‭۱۳۸۰
اوروی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ GW- Bssicج‍ی‌. دب‍ل‍ی‍و. ب‍ی‍س‍ی‍ک‌] ۱۳۷۲ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ج۹فلا۸,‭۱۳۷۲
م‍ح‍م‍دی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ل‍ی‍ک‍ا. دان‍ه‌ رس‍ی‌ س‍ب‍ک‌ م‍ن‍ب‍س‍ط ش‍ده‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ آن‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۳۸۹/۶۲۵,‭۱۳۷۷
اول‍ری‍چ‌، ک‍ات‍ری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ ف‍ل‍ش‌ ۵ ۱۳۸۲ ‭T,‭۳۸۵,‭/فلا۷۷ک۲,‭۱۳۸۲
  ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ اص‍طلاح‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ۱۳۷۳ ‭QA,‭۷۶/۱۵,‭/ف۴۵,‭۱۳۷۳
اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌ خ‍ودآم‍ور آس‍ان‌ وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰ ح‍رف‍ه‌ ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ۱۳۷۹ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴فلا۸,‭۱۳۷۹
  خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍س‍ت‍رده‌ Quattropro 3 ۱۳۷۱ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/خ۹,‭۱۳۷۱
  ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Excel 97 ۱۳۷۷ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/فلا۷,‭۱۳۷۷
ک‍ری‍م‍ی‌ زن‍د، م‍ه‍دی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ Basic ۱۳۷۰ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ک۴م۲,‭۱۳۷۰
  آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ Harvard graphics ۱۳۷۲ ‭T,‭۳۸۵,‭/آ۸,‭۱۳۷۲
دس‍وس‌، ادم‍ون‍د راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ Norton utilities ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭ر۲,‭۱۳۷۱
ه‍ان‍ت‍ر، اری‍ک‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭Z,‭۶۹۵/۲۴,‭/ه۲ف۹,‭۱۳۷۳
آل‌ اس‍ت‍ی‍ون‍س‌ طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ا C ۱۳۷۴ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ط۴,‭۱۳۷۱
ف‍ی‍ن‌ ل‍ی‌، م‍ارک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا C و ++C ۱۳۷۴ ‭T,‭۳۸۵,‭/ب۴,‭۱۳۷۳
ج‍وان‍م‍رد، س‍ه‍ی‍لا ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ و اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭BC,‭۱۷۷,‭/پ۲فلا۳,‭۱۳۸۳
ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ۱۳۷۸ ‭PIR,‭۳۰۰۸,‭/ن۳ف۴,‭۱۳۷۸
آس‍ی‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍ژی‌ ۱۳۸۳ ‭BC,‭۲۵۸,‭/پ۸فلا۴,‭۱۳۸۳
ه‍ادوی‌، ف‍اطم‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۷۰۳,‭/ه۲ف۴,‭۱۳۷۹
ج‍ع‍ف‍ری‌، اب‍وذر ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ژئ‍ودزی‌ و ژئ‍وم‍ات‍ی‍ک‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌) ۱۳۸۰ ‭GB,‭۲۷۹,‭/ج۷ف۴,‭۱۳۸۰
  ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور ۱۳۷۹-۱۳۷۸[ج‌.۳:۱۳۷۹ ] ‭DSR,‭۶,‭/ف۴۸,‭۱۳۷۹
  ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ روده‍ای‌ ک‍ش‍ور (ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز دری‍اچ‍ه‌ اروم‍ی‍ه‌) ۱۳۸۱ ‭DSR,‭۶,‭/س۲ف۴۲۵,‭۱۳۸۱
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲ح۹۶۶۴,‭۱۳۸۰
آری‍ان‌ پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ ی‍ک‌ ج‍ل‍دی‌ پ‍ی‍ش‍رو آری‍ان‌ پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌/ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲آ۴۳۴,‭۱۳۷۸
  ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ای‍ران‌ (خ‍راس‍ان‌) ۱۳۸۰ ‭DSR,‭۶,‭/ف۴۶,‭۱۳۸۰
دی‍وان‍ی‌، ام‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ و ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ رای‍ج‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ج‍م‍لات‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ۱۳۷۵ ‭PE,‭۱۴۶۰,‭/فلا۹ف۴,‭۱۳۷۵
ق‍ری‍ب‌، م‍ح‍م‍د واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍ن‌ ۱۳۷۰ ‭PK,‭۶۳۷۵,‭/ق۴,‭۱۳۷۰
اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ زاده‌، ک‍ری‍م‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۵,‭/فلا۵,‭۱۳۷۵
  اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭52,‭.A36,‭1378
دل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‌ دی‍س‍ک‌ ه‍ای‌ ن‍وری‌ در م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۵ ‭Z,‭۱۰۴۰,‭/د۸ف۹,‭۱۳۷۵
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ (اص‍طلاح‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌) ۱۳۶۶ ‭G,‭۱۰۸,‭/ج۶۵ف۲,‭۱۳۶۶
م‍ن‍وچ‍ه‍ر دان‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍وه‍ر ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۳۹۲,‭/م۹,‭۱۳۷۶
طرازن‍ده‌، ع‍ب‍اس‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ ۱۳۶۳ ‭KMH,‭۶۴۰,‭۱۳۶۳
م‍ش‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍ود ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍و اس‍پ‍ران‍ت‍و- ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭PM,‭۸۲۳۸,‭/ف۲م۵,‭۱۳۷۵
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ پ‍ور، ی‍وس‍ف‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ۱۳۶۸ ‭PE,‭۱۴۶۰,‭/ج۸,‭۱۳۶۸
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ران‍س‍ه‌- ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭PC,‭۲۶۵۰,‭/ن۷ف۴,‭۱۳۷۱
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/آ۳۹ف۲,‭۱۳۷۵
س‍ب‍زه‌ ی‍ی‌، م‍س‍ی‍ب‌ واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۵,‭/س۲و۲,‭۱۳۷۵
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ ح‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ در آداب‌ و س‍ن‍ن‌ و اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۲۴۷/۶۵,‭/م۳ح۸,‭۱۳۸۰
ع‍اش‍وری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا اطل‍س‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ (ش‍م‍ال‌ و ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌) ۱۳۸۰ ‭QE,‭۹۹/۲,‭/ک۹ع۲,‭۱۳۸۰
  اطل‍س‌ ج‍ام‍ع‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭G,‭۱۰۲۱,‭/م۹فلا۱۶۳۸,‭۱۳۸۲
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭BP,‭۳۸/۰۴۱
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ب‍ادال‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ران‍س‍ه‌- ف‍ارس‍ی‌) ۱۳۷۷ ‭QE,‭۵,‭/ق۹ف۴,‭۱۳۷۷
ق‍م‍ی‌، ش‍ی‍خ‌ ع‍ب‍اس‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍ج‍ن‍ان‌ ۱۳۸۲ ‭ 
  ات‍و اطل‍س‌ ت‍ه‍ران‌ م‍ق‍ی‍اس‌۰۰۰ ،۱:۵۰ ۱۳۷۴ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۸فلا۲,‭۱۳۷۴
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ اطل‍س‌ آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۷۰۱,‭/ح۵فلا۶,‭۱۳۸۲
  اطل‍س‌ ک‍ام‍ل‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۷۴ ‭G,‭۱۰۲۱,‭/فلا۶,‭۱۳۷۴
وی‍ور ج‍ون‍ی‍ور، وی‍ل‍ی‍ام‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ازه‌ ب‍ه‌ روش‌ اج‍زاء م‍ح‍دود ۱۳۷۶ ‭TA,‭۶۵۴,‭/و۹د۹,‭۱۳۷۶
پ‍از، م‍اری‍و ت‍ئ‍وری‌ و روش‍ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ازه‌ ۱۳۷۴ ‭TA,‭۶۵۴,‭/پ۲۵ت۹,‭۱۳۷۴
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز رف‍ت‍ار و طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ خ‍ارج‌ ت‍ز م‍رک‍ز ۱۳۷۸ ‭TA,‭۶۶۰,‭/ن۲ر۷,‭۱۳۷۸
م‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا م‍دل‍س‍ازی‌ و آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭TA,‭۶۴۳,‭/م۲م۴,‭۱۳۸۱
ت‍ه‍ران‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ات‍ری‍س‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ا و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍ب‍اح‍ث‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ازه‌ ه‍ا ۱۳۷۷ ‭TA,‭۶۴۲,‭/ت۹ت۳,‭۱۳۷۷
وی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ک‌. آر ت‍ئ‍وری‌ ت‍ی‍ره‍ا، ص‍ف‍ح‍ات‌ و پ‍وس‍ت‍ه‌ ه‍ا(س‍ازه‌ ه‍ای‌ ج‍دار ن‍ازک‌) ۱۳۷۵ ‭TA,‭۶۶۰,‭/و۵۶ت۵,‭۱۳۷۵
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ک‍ات‍ال‍وگ‌ زل‍زل‍ه‌ و پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۵۳۱,‭/ب۴
ت‍ه‍ران‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌ ه‍ا ۱۳۷۳ ‭TA,‭۶۴۵,‭/ت۹ت۳,‭۱۳۷۳
س‍ی‍د، اچ‌. ب‌. ح‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ و روان‍گ‍رای‍ی‌ خ‍اک‌ در ح‍ی‍ن‌ زل‍زل‍ه‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۵۳۱,‭/س۹ح۴,‭۱۳۷۴
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ات‍ص‍الات‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ل‍ب‌ ۱۳۷۹ ‭TA,‭۶۶۰,‭/ن۲۵ر۷,‭۱۳۷۹
ث‍ق‍ف‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ خ‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ - ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ا ش‍واه‍د ش‍ع‍ری‌ ۱۳۶۶ ‭PC,‭۲۶۴۵,‭/ف۲ث۷,‭۱۳۶۶
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۵۳۱,‭/م۳,‭۱۳۷۴
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۸ ‭HV,‭۵۵۳,‭/ن۲م۴,‭۱۳۷۸
ک‍رام‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ل‍رزه‌ ای‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ک۴م۹,‭۱۳۷۸
اس‍ت‍ام‍ات‍وپ‍ول‍س‌، آری‍س‌ اص‍لاح‌ خ‍اک‌ از طری‍ق‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ ۱۳۷۵ ‭TA,‭۷۱۰,‭/فلا۵فلا۶,‭۱۳۷۵
س‍ون‍گ‌، ت‍ی‌. ت‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ات‍لاف‌ ان‍رژی‌ غ‍ی‍ر ف‍ع‍ال‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ازه‌ ۱۳۸۱ ‭QC,‭۷۹۰/۴,‭/س۹س۹,‭۱۳۸۱
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ اب‍ر ش‍ه‍ره‍ا ۱۳۷۹ ‭HV,‭۵۵۳,‭/ت۹م۴,‭۱۳۷۹
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ج‍د ال‍دی‍ن‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ۱۳۷۲ ‭TA,‭۷۱۵,‭/پ۴د۹,‭۱۳۷۲
  زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۷۵/۱۲/۱۰ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۵۳۷,‭/ر۲ز۷۵,‭۱۳۷۶
آری‍ا، آن‍ان‍د پ‍ای‍دار س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ در ب‍راب‍ر زم‍ی‍ن‍ل‍رزه‌ ۱۳۷۲ ‭TH,‭۱۰۹۵,‭/آ۴پ۲,‭۱۳۷۲
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ ان‍رژی‌ در م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ۱۳۷۸ ‭TH,‭۹۰۳۱,‭/ن۲م۹,‭۱۳۷۸
ک‍ی‌، دی‍وی‍د طراح‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ در ب‍راب‍ر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۱۳۷۶ ‭TA,‭۶۵۸/۴۴,‭/ک۹ط۴,‭۱۳۷۶
ن‍ع‍ی‍م‌، ف‍رزاد طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ب‍ا ج‍داس‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌ ۱۳۸۲ ‭TA,‭۶۵۸/۴۴,‭/ن۷ط۴,‭۱۳۸۲
ام‍ب‍روز، ج‍ی‍م‍ز طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍رای‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ ب‍اد و زم‍ی‍ن‍ل‍رزه‌ ۱۳۷۵ ‭TA,‭۶۵۸/۴۸,‭/فلا۸ط۴,‭۱۳۷۵
ش‍م‍ال‍ی‌، ب‍ه‍زاد اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭TA,‭۶۵۴/۶,‭/ش۸فلا۶,‭۱۳۸۱
  س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ارگ‍اه‍ی‌۱۳۸۱ ، ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ۱۳۸۲ ‭HD,‭۲۳۴۶,‭/فلا۹۲خ۴,‭۱۳۸۲
ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌ آی‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭BF,‭۵۷۵,‭/ن۸ک۲,‭۱۳۷۳
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر اص‍ول‌ ک‍ارپ‍ردازی‌ و ان‍ب‍ار داری‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ۱۳۸۱ ‭HD,‭۳۹/۵,‭/فلا۸فلا۶,‭۱۳۸۱
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو اطل‍س‌ م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۷۷۰,‭/خ۵فلا۶,‭۱۳۷۷
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ا ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۳۱/۶,‭/س۹م۶,‭۱۳۸۰
وی‌ م‍ای‍ر، ری‍چ‍ارد آم‍وزش‌ [ SQL server 2000اس‌ ک‍ی‍و، ال‌ س‍رور دو ه‍زار] در ۲۱ روز ۱۳۸۱ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/فلا۵و۹,‭۱۳۸۰
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ک‍ار م‍ی‌ ک‍ن‍د؟ ۱۳۸۰ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹م۲۷,‭۱۳۸۰
ج‍ع‍ف‍رزاده‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌   ‭ 
ق‍ب‍ادی‌، ب‍روم‍ن‍د ای‍ج‍اد ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌ در زوج‍ی‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭HQ,‭۷۴۳,‭/ق۲فلا۹,‭۱۳۸۰
اس‍ک‍ودی‍س‌، اد. آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ه‍ک‌ و ض‍د ه‍ک‌ ۱۳۸۲ ‭TK,‭۵۱۰۵/۵۹,‭/فلا۸آ۱۵,‭۱۳۸۲
ری‍اح‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭BF,‭۵۷۵,‭/ر۹فلا۷,‭۱۳۷۵
رز، ک‍ارلا ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‌ [ Photoshop 6ف‍ت‍و ش‍اپ‌۶ ] ۱۳۸۰ ‭T,‭۳۸۵,‭/ر۴ک۲۵,‭۱۳۸۰
اس‍ت‍ی‍ل‌، ه‍ای‍دی‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Word 2000ورد۲۰۰۰ ] ۱۳۸۱ ‭Z,‭۵۲/۵,‭/و۳۵فلا۵,‭۱۳۸۱
ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍ی‍ت‍ر ن‍ورت‍ن‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ [ Access 2000اک‍س‍س‌۲۰۰۰ ] ۱۳۷۹ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ن۸۳,‭۱۳۷۹
رض‍ای‍ی‌، ام‍ی‍د ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TK,‭۵۱۵/۸۸۲,‭/ر۵۶ب۹۳,‭۱۳۸۲
رض‍ای‍ی‌، ام‍ی‍د ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭TK,‭۵۱۸۸۲/۵,‭/ر۵۶ب۹,‭۱۳۸۲
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ س‍ن‍گ‍واره‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ج‍ان‍وری‌) ۱۳۷۵ ‭QE,‭۷۷۰,‭/ج۷ب۹
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۴۳۱/۲,‭/د۴پ۲,‭۱۳۷۶
ل‍ی‍ل‍س‍ن‍د، ت‍ام‍س‌ پ‍ردازش‌ رق‍وم‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۳۸۰ ‭TA,‭۱۶۳۷,‭/ل۹پ۴,‭۱۳۸۰
ف‍ره‍ن‍گ‌، پ‍روی‍ز ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍دن‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۹,‭/ف۴ف۴,‭۱۳۸۲
ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ اردب‍ی‍ل‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰۰ ۱۳۶۷ ‭QE,‭۳۶,‭/ب۲,‭۱۳۶۷
ارم‍ک‍ان‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا   ‭ 
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ر (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ص۱۷,‭۱۳۸۱
  ق‍ان‍ون‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ و ۱۳۸۰/۱۲/۸ ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭KMH,‭۳۵۲۷,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۱
ع‍اب‍دزاده‌، ح‍س‍ن‌ ق‍ان‍ون‌ ج‍دی‍د چ‍ک‌ ۱۳۷۵ ‭KMH,‭۱۳۷۵
  ق‍ان‍ون‌ ث‍ب‍ت‌ اس‍ن‍اد و ام‍لاک‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍رب‍وطه‌ ۱۳۸۲ ‭KMH,‭۵۶,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۲
  ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ی‌، م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ق‍ان‍ون‌ دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور، ق‍ان‍ون‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ک‍ش‍ور و... ۱۳۸۲ ‭KMH,‭۱۴۷۴,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۲
پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۵ ‭QE,‭۴۷۱,‭/س۴,‭۱۳۷۵
ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌ م‍ب‍ان‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۰ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ج۶۴,‭۱۳۸۰
م‍ه‍دوی‌، م‍س‍ع‍ود م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۷۰ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۸۶,‭۱۳۸۲
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭QE,‭۶۰۱,‭/پ۹ز۸,‭۱۳۷۹
ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍ود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ۱۳۶۹ ‭QE,‭۲۸/۲,‭/م۶ز۸,‭۱۳۸۱
ص‍لاح‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، گ‍ی‍ت‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۲ (ص‍ن‍ع‍ت‌، ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و ان‍رژی‌) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ص۸,‭۱۳۸۱
ح‍ج‍ازی‌ زاده‌، زه‍را م‍ی‍ک‍روک‍ل‍ی‍م‍ات‍ول‍وژی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ح۲۶,‭۱۳۸۱
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۸ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹پ۹,‭۱۳۷۸
خ‍ی‍ری‌، ف‍ل‍وری‍ز س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آذری‍ن‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۴ ‭QE,‭۴۶۱,‭/س۴,‭۱۳۷۵
ش‍ی‍ع‍ه‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ک‍ارگ‍اه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۰ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ش۸۷۵,‭۱۳۸۰
دی‍ن‍ا، ج‍ی‍م‍ز دوای‍ت‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍ر س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۹ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹د۹,‭۱۳۷۹
داداش‍ی‌ آرائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹د۱۷۵,‭۱۳۸۱
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹د۴۴,‭۱۳۷۱
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹د۴۳,‭۱۳۸۲
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۶۵۱,‭/چ۹فلا۶,‭۱۳۷۵
ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ن۶۵۵,‭۱۳۸۱
م‍ح‍م‍ودی‌، ف‍رج‌ ال‍ه‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۷۸ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۳۵۵,‭۱۳۷۸
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۴ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۳۶,‭۱۳۷۵
رب‍ان‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ر۲۲,‭۱۳۸۱
ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍ود زم‍ی‍ن‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ (آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭GB,‭۱۰۰۳۲,‭/ص۴۴ز۸,‭۱۳۸۷
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹خ۵,‭۱۳۸۱
م‍ش‍ی‍ری‌، رح‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ ق‍اره‌ ه‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۵۱۷,‭۱۳۸۱
ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۰ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ن۶۵۷,‭۱۳۸۰
ع‍دال‍ت‍ی‌، ت‍ق‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ در ف‍ض‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ع۳۲,‭۱۳۸۲
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۸ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹د۴۲,‭۱۳۷۸
ج‍ی‍م‍ز، پ‍رس‍ت‍ن‌ اورت‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ج۹۷,‭۱۳۸۱
ن‍ظری‍ان‌، اص‍غ‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۷۴ ‭ 
پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۵ ‭QD,‭۹۴۱,‭/پ۴ب۸
ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۸ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ت۹,‭۱۳۷۸
ش‍ای‍گ‍ان‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ش۲۴۳,‭۱۳۸۱
ج‍ع‍ف‍ری‌ گ‍وه‍ر، م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍ت‍ون‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ خ‍ارج‍ی‌ (۲) (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۷۸ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ج۷۳۵,‭۱۳۷۸
ج‍داری‌ ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ج۳۷۶,‭۱۳۸۱
ج‍داری‌ ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ج۳۸,‭۱۳۸۱
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۳,‭۱۳۸۲
م‍ح‍م‍ودی‌، ف‍رج‌ ال‍ه‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۳۵۷,‭۱۳۸۲
ش‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۷۰ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ش۸,‭۱۳۷۰
رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۷۹ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ر۶,‭۱۳۷۹
ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۲ ‭QE,‭۵۱۵,‭۱۳۷۸
ع‍س‍ج‍دی‌، م‍ی‍ن‍و م‍ت‍ون‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ خ‍ارج‍ی‌ (۱) (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۷۹ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ع۴۴۷,‭۱۳۷۹
ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌ آب‌ وه‍وای‌ ک‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ج۶۳,‭۱۳۸۱
م‍ی‍رح‍ی‍در، دره‌ (م‍ه‍اج‍ران‍ی‌) اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۹۲۴,‭۱۳۸۱
م‍ش‍ی‍ری‌، رح‍ی‍م‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍وچ‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۵۱۶۳,‭۱۳۸۱
ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍ود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ص۳۳۲,‭۱۳۸۲
ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍ود ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ده‍ن‍ده‌ زم‍ی‍ن‌ [۱۳۵۷] ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ص۳۳۵,‭۱۳۵۷
  م‍واف‍ق‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا و ش‍رای‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ه‍م‍س‍ان‌ ق‍رارداده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ش‍اوره‌ ۱۳۷۹ ‭HD,‭۳۸۵۸,‭/ص۳۶م۸,‭۱۳۷۹
  س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ س‍ال‌۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ‭HA,‭۱۸۶۷,‭/خ۴آ۸,‭۱۳۸۱
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ زاد، زه‍را اک‍وم‍وزه‌، ان‍س‍ان‌ و ب‍وم‌ ۱۳۸۹ ‭AM,‭۷,‭/ح۲فلا۷,‭۱۳۸۹
ج‍ه‍ان‍ی‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر اک‍وت‍وری‍س‍م‌ ۱۳۹۰ ‭G,‭۱۶۵/۵,‭/ج۹ج۹,‭۱۳۹۰
  راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌) ۱۳۶۸ ‭TA,‭۷۰۵,‭/ر۲۴,‭۱۳۶۸
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ آزم‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ادواری‌ س‍ال‌۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ‭JQ,‭۱۷۸۶,‭/ی۱۳,‭۱۳۸۱
ج‍لال‍ی‌، ح‍م‍ی‍د آزم‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ و اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭LB,‭۳۰۶۰/۵۷,‭/ج۸۲۴,‭۱۳۸۲
  گ‍زارش‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌.-۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ‭HC,‭۴۷۱,‭/آ۱س۲۱۲,‭۱۳۷۴
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ش‍ن‍اخ‍ت‌ ب‍ا زب‍ان‌ ف‍طرت‌   ‭BD,‭۱۶۸,‭/ف۲ب۹
  پ‍ارک‌ م‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ف‍اظت‌ ش‍ده‌ س‍اری‍گ‍ل‌ ۱۳۸۲ ‭ 
  م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ک‍ار م‍م‍ن‍وع‌ ه‍لال‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭ 
  پ‍ارک‌ م‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ف‍اظت‌ ش‍ده‌ س‍ال‍وک‌ ۱۳۸۲ ‭ 
  پ‍ن‍اه‍گ‍اه‌ ح‍ی‍ات‌ وح‍ش‌ ش‍ی‍راح‍م‍د ۱۳۸۲ ‭ 
  آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍لاش‌ ۱۳۷۶ ‭JQ,‭۱۷۸۶,‭/ی۷۴ش۹۷,‭۱۳۷۶
ع‍ن‍دل‍ی‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍م‍ی‍ل‌ س‍ای‍زم‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ م‍درن‌ ۱۳۸۰ ‭G,‭۷۶۲۱,‭/ج۵۵ع۹,‭۱۳۸۰
اس‍ک‍ی‍ن‍ر، راب‍رت‌ ای‍وان‌ ج‍داس‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ زل‍زل‍ه‌ ۱۳۷۸ ‭TA,‭۶۵۸/۴۴,‭/فلا۵ج۴,‭۱۳۷۸
آل‍وال‍ی‍ا، ک‍ران‍ج‍ی‍ت‌ ک‍ران‍ج‍ی‍ت‌ ۱۳۷۸ ‭HV,‭۶۶۲۶,‭/آ۷ک۴,‭۱۳۷۸
ق‍رب‍ان‍ی‌، ف‍رج‌ ال‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭KMH,‭۳۵۸۴,‭/آ۲۸,‭۱۳۷۲
  ای‍ران‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ آم‍ار۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/آ۲م۴۲۲,‭۱۳۷۹
  ای‍ران‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ آم‍ار۱۳۷۸ ۱۳۸۰ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/آ۲م۴۲۲,‭۱۳۷۸
  خ‍لاص‍ه‌ آم‍اره‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/آ۲م۴۲۶,‭۱۳۸۰
  خ‍لاص‍ه‌ آم‍اره‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/آ۲م۴۲۶,‭۱۳۷۹
  خ‍لاص‍ه‌ آم‍اره‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/آ۲م۴۲۳,‭۱۳۷۹
  س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ ک‍ش‍ور۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/آ۲م۴۳,‭۱۳۷۳
م‍ر، ف‍ری‍د واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭Q,‭۵,‭/م۴و۲,‭۱۳۸۰
م‍اخ‍اچ‍ک‍ی‌، ف‍ل‍ی‍ک‍س‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ا ب‍ر اس‍اس‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌   ‭QE,‭۳۶۳/۲,‭/م۲ط۲
آری‍ان‌ پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ی‍ک‌ ج‍ل‍دی‌ ۱۳۵۵ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲آ۴۳,‭۱۳۵۵
پ‍ات‍رس‍ون‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Excel 97اک‍س‍ل‌۹۷ ] ۱۳۷۹ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/فلا۱۷پ۲,‭۱۳۷۹
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ی‍ک‌ ج‍ل‍دی‌ ۱۳۷۰ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲ح۹۷,‭۱۳۷۰
ث‍ن‍ای‍ی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ارب‍رد [ GISج‍ی‌. آی‌. اس‌] ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Arc/Infoآرک‌/ ای‍ن‍ف‍و] در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ۱۳۷۸ ‭NA,‭۹۰۳۱,‭/ث۹ک۲
دی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QA,‭۲۶/۹,‭/پ۲د۹,‭۱۳۸۱
ان‍دری‍ن‌، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Access 2000اک‍س‍س‌ دو ه‍زار] ۱۳۸۰ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲فلا۷۶,‭۱۳۸۰
  س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- پ‍ت‍رول‍وژی‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۶۰,‭/د۴۳
  س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TA,‭۷۰۵,‭/د۴
  س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- اق‍ت‍ص‍ادی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌، ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ۱۳۸۲ ‭TA,‭۲۶۰,‭/د۴۳
  س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- چ‍ی‍ن‍ه‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ن‍ف‍ت‌ ۱۳۸۲ ‭TA,‭۷۰۵,‭/د۴
ک‍ب‍ی‍ری‌ ف‍ر، ف‍اطم‍ه‌ ن‍ش‍ر روم‍ی‍زی‌ [ Ms word 2000ام‌. اس‌. ورد] م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ۱۳۸۰ ‭Z,‭۵۲/۵,‭/و۳۵ن۵,‭۱۳۸۰
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ (م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۸۰ و م‍ف‍اد م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍ال‌۱۳۸۰ ) ۱۳۸۱ ‭KMH,‭۳۵۷۳,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۱
  ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ ۱۳۸۱ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور و ق‍ان‍ون‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ق‍ررات‌ دول‍ت‌ ۱۳۸۱ ‭KMH,‭۳۵۲۸,‭/آ۲۷فلا۹,‭۱۳۸۱
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ق‍ان‍ون‌ ک‍ار، ق‍ان‍ون‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍ک‍اری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ص‍وی‍ب‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا ۱۳۸۱ ‭KMH,‭۱۲۶۴,‭۱۳۸۱
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ ۱۳۸۱ ‭KMH,‭۲۹۷۰,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۱
ون‍س‍ک‍ی‌، س‌. ا. ف‍ل‍زات‌ ک‍م‍ی‍اب‌، خ‍واص‌ و ک‍اب‍رده‍ای‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ آن‍ه‍ا ۱۳۷۶ ‭QD,‭۱۷۲,‭/خ۲و۹,‭۱۳۷۶
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ک۴پ۲,‭۱۳۷۷
دی‍ب‍ائ‍ی‌، ن‍ادر م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍ری‍د و اص‍ول‌ ان‍ب‍ارداری‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ارب‍ردی‌ (واردات‌- ص‍ادرات‌) ۱۳۷۹ ‭HF,‭۵۴۸۵,‭/د۹فلا۶,‭۱۳۷۹
ن‍ث‍ری‌، م‍وس‍ی‌ ع‍ش‍ق‌ و س‍ل‍طن‍ت‌ ۱۳۷۸ ‭PIR,‭۸۲۴۳,‭/ث۴۳ع۵,‭۱۳۷۸
پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ی‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۲ ۱۳۸۱ ‭T,‭۳۸۵,‭/پ۴آ۸,‭۱۳۸۱
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ک‍وچ‍ک‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲ح۹۶۶۶۲,‭۱۳۸۱
ه‍اروی‌، گ‍رگ‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Excel 2002اک‍س‍ل‌۲۰۰۲ ] ۱۳۸۱ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/فلا۷ه۲۵,‭۱۳۸۱
م‍ول‍ر، ج‍ان‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍ی‍ت‍ر ن‍ورت‍ن‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Windows xpوی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌. پ‍ی‌] ۱۳۸۱ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴م۸۳,‭۱۳۸۱
  راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ Spss 6.0 for windows ۱۳۷۷ ‭HA,‭۳۲,‭/ر۱۶
  چ‍راه‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ان‍گ‍ی‍ز دای‍ن‍اس‍وره‍ا ۱۳۸۳ ‭ 
گ‍ان‍ری‌، آن‍ی‍ت‍ا چ‍راه‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ان‍گ‍ی‍ز س‍ی‍اره‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱ ‭ 
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌ گ‍وه‍ر ش‍ن‍اس‍ی‌ (ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌) ۱۳۸۰ ‭TS,‭۷۵۲,‭/م۶گ۹,‭۱۳۸۰
پ‍ارس‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا ک‍ت‍اب‌ طلای‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۱۰۷,‭۱۳۸۲
ع‍ل‍وی‌ پ‍ن‍اه‌، ک‍اظم‌ ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍وم‌ خ‍اک‌) ۱۳۸۲ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/ع۸ک۲,‭۱۳۸۲
ش‍ی‍ن‌، ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌ چ‍ه‍ار اث‍ر از ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌ ش‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱ ‭BJ,‭۱۶۱۱,‭/ش۹,‭۱۳۸۱
ل‍گ‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ل۸د۹,‭۱۳۸۲
گ‍وروی‍چ‌، ن‍ات‍ان‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ۵ ۱۳۷۸ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/و۹گ۹,‭۱۳۷۸
ری‍وردان‌، رب‍ک‍ا آم‍وزش‌ ق‍دم‌ ب‍ه‌ ق‍دم‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ [ Microsoft SQL server 2000م‍اک‍روس‍اف‍ت‌ اس‌. ک‍ی‍و. س‍رور۲۰۰۰ ] ۱۳۸۰ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/فلا۵ر۹,‭۱۳۸۰
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲,‭۱۳۷۷
م‍ج‍ی‍دی‌، رح‍ی‍م‌ اطل‍س‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ل‍زات‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭QE,‭۳۶۳/۲,‭/م۲۷فلا۶,‭۱۳۸۹
م‍ک‌ ک‍ای‍گ‌، ای‍زاب‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ (آک‍س‍ف‍ورد) ۱۳۷۱ ‭PE,‭۱۴۶۰,‭/م۶ف۴,‭۱۳۷۳
م‍ف‍ل‍ح‌، ع‍ل‍ی‌ خ‍ودآم‍وز م‍رورگ‍ر ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ = Internet explorer ۱۳۸۰ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۳۳,‭/فلا۷م۷,‭۱۳۸۰
وگ‍ل‌، آرت‍ورای‍زرائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳,۷۱۱,۳۷۴ ‭QD,‭۱۰۱/۲,‭/و۸ش۹
  ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭QD,‭۵,‭/ف۴,‭۱۳۷۰
ن‍ی‍ب‍و آر، آل‍ن‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Yahooی‍اه‍و!] ۱۳۸۰ ‭ZA,‭۴۲۲۶,‭/ن۹خ۹,‭۱۳۸۰
س‍ی‍م‍ون‍ز، ک‍ورت‌ خ‍ودآم‍وز وی‍ن‍دوز XP ۱۳۸۱ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴س۹۷,‭۱۳۸۱
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ رس‍ال‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۱۸۳/۹,‭/خ۸ت۹,‭۱۳۸۱
اوش‍و ع‍ش‍ق‌، رق‍ص‌ زن‍دگ‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭BJ,‭۱۵۸۱/۲,‭/فلا۵۵ز۸,‭۱۳۷۹
ف‍رس‍ای‍ی‌، داری‍وش‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و ص‍دا در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍ا [ MP3ام‌. پ‍ی‌.۳ ] ۱۳۸۱ ‭ML,‭۷۴/۴,‭/فلا۸ف۴,‭۱۳۸۱
م‍ج‍ی‍دف‍ر، ف‍رش‍اد راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۱۳۷۸ ‭T,‭۳۸۵,‭/م۲۶ر۲,‭۱۳۷۸
  راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ وی‍ژوال‌ ف‍اک‍س‌ پ‍رو ۶ ۱۳۸۰ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ر۲۴,‭۱۳۸۰
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ ک‍ش‍وری‌ و آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا و م‍ق‍ق‍رات‌ اج‍رای‍ی‌ آن‌... ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ ۱۳۷۶ ‭KMH,‭۲۹۷۰,‭/آ۲۸,‭۱۳۷۶
ع‍م‍ران‌ رم‍ض‍ان‍ی‌ (اردی‌) م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭HD,‭۳۰/۲,‭/ر۸م۴,‭۱۳۹۲
م‍ارش‍اک‌، اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌ روش‌ ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۶۰۱/۸,‭/م۲ر۹,‭۱۳۸۱
م‍ر، ف‍ری‍د زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ای‌ و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭QB,‭۶۳۱,‭/م۵,‭۱۳۸۰
رول‍ن‍د، اس‍ت‍ی‍ون‌ م‍ارک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و س‍ن‍ت‍ز س‍اخ‍ت‍اری‌ (م‍ب‍اح‍ث‌ ع‍م‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌) ۱۳۸۱ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ر۹ت۳,‭۱۳۸۱
ت‍وک‍ل‍ی‌، ب‍ه‍روز م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۶ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ت۸۸۷,‭۱۳۷۶
س‍ال‍م‍ی‌ ف‍ی‍ه‌، ک‍ی‍وان‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در ۲۴ س‍اع‍ت‌ (م‍ق‍دم‍ات‍ی‌- پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌) ۱۳۸۰ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۱۹س۲,‭۱۳۸۰
ب‍ئ‍وس‌، ال‍ف‌. ال‍ف‌ روش‍ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ب۹,‭۱۳۷۵
ف‍ره‍ادی‌، رض‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اطل‍س‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍ره‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۳۶۷/۲,‭/ف۴ر۲,‭۱۳۸۰
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور پ‍رل‍ی‍ت‌ و پ‍وک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TN,‭۹۴۸,‭/ق۴پ۴,‭۱۳۷۸
  پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌- گ‍س‍ل‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ی‌ م‍ش‍ه‍د- ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۳۷۸ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹ب۴,‭۱۳۷۸
م‍وس‍وی‌ روح‍ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دری‍ای‌ خ‍زر ۱۳۸۰ ‭QE,‭۷۴۱,‭/م۸ز۸,‭۱۳۸۰
ش‍ه‍راب‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍ری‍اس‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۶۷۶,‭/ش۹ت۴,‭۱۳۷۸
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ س‍رب‌ و روی‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۹ ‭TN,‭۴۵۶,‭/ق۴ک۲,‭۱۳۷۹
اح‍م‍دزاده‌ ه‍روی‌، م‍ح‍م‍ود م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ای‌ از م‍رج‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ااطل‍س‌ آن‍ه‍ا ۱۳۷۷ ‭QE,‭۷۷۸,‭/فلا۳,‭۱۳۷۷
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و خ‍طر زم‍ی‍ن‍ل‍رزه‌- گ‍س‍ل‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ی‌ س‍م‍ن‍ان‌ (پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ ای‍ران‍زم‍ی‍ن‌: ب‍خ‍ش‌ ه‍ف‍ت‍م‌) ۱۳۷۵ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹پ۴,‭۱۳۷۵
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ۱۳۸۱ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ع۸ک۲۴,‭۱۳۸۱
ن‍ص‍ری‌، غ‍زل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Adobe photoshop 7.0ادوب‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ./۷] ۱۳۸۲ ‭T,‭۳۸۵,‭/ن۶ر۱۵,‭۱۳۸۲
داس‍ت‍ان‍پ‍ور، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۲۸/۳,‭/د۲ز۸,‭۱۳۸۱
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ طراح‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ دی‍اگ‍رام‍ه‍ا ۱۳۷۲ ‭QE,‭۶۰۱,‭/پ۹,‭۱۳۷۲
  زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۲۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۷۶ زی‍ر ک‍وه‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۵۳۷۰۲,‭۱۳۷۶
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۴۲,‭/گ۴,‭۱۳۷۵
ق‍ری‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا ۱۳۷۷ ‭QE,‭۴۳۱/۲,‭/ق۴ش۹۴,‭۱۳۷۷
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌ ب‍رای‌ ک‍ارب‍ران‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ۱۳۸۱ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۱۹ع۸,‭۱۳۸۱
خ‍وش‌ ج‍و، ام‍ی‍ر ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ب‍اری‍ت‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۸ ‭TN,‭۹۴۸,‭/خ۹ک۲,‭۱۳۷۸
ام‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌ ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ق‍م‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰۰ ۱۳۷۰ ‭QE,‭۳۰۷,‭/فلا۸ش۴۸,‭۱۳۷۰
م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۶۵ ‭QD,‭۳۱/۲,‭/م۹ش۹,‭۱۳۶۵
م‍ح‍ب‍ی‌، ج‍لال‌ دان‍ش‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ی‌ س‍ف‍ر ۱۳۷۶ ‭ 
ق‍ل‍ی‌ زاده‌ ش‍ه‍ری‌ گ‍ن‍اب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌ وارث‍ان‌ ص‍ورت‌ م‍اه‌ ۱۳۸۰ ‭PIR,‭۸۱۸۰,‭/ل۹و۲,‭۱۳۸۰
  ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ام‍ام‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ و رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭DSR,‭۱۵۷۷,‭/ش۳,‭۱۳۷۲
ک‍ری‍ش‍ن‍ام‍ورت‍ی‌، ج‍ی‍دو خ‍ی‍ر و ش‍ر ۱۳۸۰ ‭B,‭۵۱۳۴,‭/ک۴خ۹,‭۱۳۸۰
خ‍رم‍ی‌، ق‍اس‍م‌ گ‍زی‍ده‌ ای‌ از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ج‍ل‍د اول‌ ۱۳۸۴ ‭HD,‭۶۰/۵,‭/خ۴گ۴,‭۱۳۸۴
خ‍رم‍ی‌، ق‍اس‍م‌ گ‍زی‍ده‌ ای‌ از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ج‍ل‍د دوم‌ ۱۳۸۴ ‭HD,‭۶۰۱۵,‭/خ۴ف۴,‭۱۳۸۴
  ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ۱۳۸۴ ‭HD,‭۶۰/۵,‭/فلا۹فلا۹,‭۱۳۸۴
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ا... آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ری‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ Dos 4.01 ۱۳۷۰ ‭QA,‭۷۶/۰۶۳,‭/ج۷,‭۱۳۷۰
ن‍ح‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ MS-DOS 6.0 ۱۳۷۲ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/م۲,‭۱۳۷۲
م‍ی‍ن‍ل‌، آدن‌ غ‍روب‌ خ‍ورش‍ی‍د، ش‍ف‍ق‌ و ف‍ل‍ق‌ و آس‍م‍ان‌ ش‍ام‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۶۹ ‭QC,‭۹۷۵/۲,‭/م۹,‭۱۳۶۹
ک‍ال‍ی‍ت‍ی‌، ب‍ی‌. دی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ پ‍راش‌ پ‍رت‍و X ۱۳۷۵ ‭QC,‭۴۸۲,‭/فلا۹ک۲,‭۱۳۷۵
اس‍ک‍اگ‍ل‌، راب‍ی‍ن‌ س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ "چ‍گ‍ون‍ه‌ ی‍ک‌ س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‌ ش‍وی‍م‌؛ ۱۳۷۶ ‭QB,‭۶۴,‭/فلا۵س۲,‭۱۳۷۶
ل‍ی‍ت‌، ل‌. دان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۲۸/۲,‭/ل۹,‭۱۳۷۳
ش‍ای‍ان‌، س‍ی‍اوش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭GB,‭۱۰,‭/ش۲ف۴,‭۱۳۷۳
ک‍وک‌، آر. ی‍و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط (ج‍ل‍د دوم‌) ۱۳۷۸ ‭GB,‭۴۰۶,‭/ک۹ژ۹,‭۱۳۷۸
ک‍وک‌، آر. ی‍و ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط (ج‍ل‍د اول‌) ۱۳۷۷ ‭GB,‭۴۰۱/۵,‭/ک۹ژ۹,‭۱۳۷۷
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط ۱۳۷۶ ‭RA,‭۵۶۵,‭/ش۴م۲,‭۱۳۷۶
ک‍ری‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۵۱۱/۴,‭/ک۴ز۸,‭۱۳۸۴
پ‍ورک‍م‍ال‌، م‍ح‍م‍د م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ک‍اداس‍ت‍ر و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ ۱۳۷۷ ‭TA,‭۵۹۳,‭/پ۹م۷,‭۱۳۷۷
س‍ی‍ن‍گ‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌ خ‍اک‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ۱۳۷,۰۱۳,۷۴۱,۳۷۵ ‭S,‭۵۹۱,‭۱۳۷۰
ب‍ی‍ر، آن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱ ‭NA,‭۲۵۴۰/۵,‭/ب۹ب۴,‭۱۳۸۱
رف‍اه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ ب‍ادی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌ ۱۳۷۸ ‭S,‭۶۲۳,‭/ر۷ف۴۲,‭۱۳۷۸
ک‍ی‍س‌، ال‍ک‍س‍ان‍در چ‍ارل‍ز ح‍ق‍وق‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۷۹ ‭K,‭۳۵۸۵/۴,‭/ک۹ح۷,‭۱۳۷۹
ش‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍و در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۷۸ ‭G,‭۷۴,‭/ش۸فلا۸,‭۱۳۷۸
وات‌، ک‍ن‍ت‌، ای‌. اف‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭QH,‭۵۴۱,‭/م۲۲م۲,‭۱۳۸۳
روج‍وش‍ک‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭G,‭۱۰۸,‭/فلا۸ر۹,‭۱۳۸۳
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۳ ‭GA,‭۱۵۱,‭/ج۷ن۷
ک‍لان‍ت‍ری‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ (ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ا) ۱۳۸۰ ‭HT,‭۳۹۱,‭/ک۸ب۴,‭۱۳۸۰
ژرژ، پ‍ی‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۷۱ ‭G,‭۷۳,‭/ژ۴ر۹,‭۱۳۷۱
م‍ه‍دوی‌، م‍س‍ع‍ود آم‍ار و روش‍ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا در ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۷۷ ‭G,‭۷۰/۳,‭/م۸۷آ۸۳,‭۱۳۷۷
ب‍ارو، پ‍ی‌. ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۷۶ ‭HD,‭۱۰۸/۱۵,‭/ب۲س۹,‭۱۳۷۶
پ‍رک‍ن‍ی‍ز، ه‍ن‍ری‌ ک‍راف‍ورد آل‍ودگ‍ی‌ ه‍وا ۱۳۷۳ ‭TD,‭۸۸۳,‭/پ۴آ۷,‭۱۳۶۷
اک‍الاگ‍ان‌ ک‍ارب‍ری‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۸ ‭HD,‭۱۱۱,‭/فلا۸ک۲,‭۱۳۷۸
پ‍ت‍ی‌ ج‍ان‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ج‍ان‌ اطل‍س‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۴۷۱,‭/پ۲فلا۶,‭۱۳۸۳
م‍ق‍ص‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ طلا در ای‍ران‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۳۹۰/۲,‭/ط۸م۷,‭۱۳۸۳
ک‍ن‍ی‌، ان‍وش‍ی‍روان‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۳ ‭Q,‭۱۸۰/۵۵,‭/ر۹ک۹,‭۱۳۸۳
وث‍وق‍ی‌ ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ئ‍وری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۳۶۹,‭/ن۹و۲۳,‭۱۳۸۳
آداب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۴۷۱,‭/آ۴ژ۹,‭۱۳۸۳
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور س‍ن‍گ‌ ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ب‍ه‍ا (گ‍وه‍ره‍ا) و ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‍ه‍ا در ای‍ران‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۳۹۲,‭/ق۴س۹,‭۱۳۸۲
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۴۷۵,‭/م۶,‭۱۳۷۷
پ‍ی‍ب‍ول‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۶۷ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲د۸,‭۱۳۶۷
ام‍ی‍ن‍ی‌، ص‍درال‍دی‍ن‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌   ‭QE,‭۵۱۵,‭/فلا۸
ک‍م‍ک‌ پ‍ن‍اه‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ک‍ارگ‍اه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ خ‍س‍ارات‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زه‌ در ک‍ش‍ور ۱۳۷۳ ‭QE,‭۵۹۹,‭/ز۸م۳,‭۱۳۷۳
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زه‌ و ک‍اه‍ش‌ خ‍س‍ارت‍ه‍ای‌ آن‌ ۳۱-۳۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌۱۳۷۶ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۵۹۹,‭/ز۸م۳,‭۱۳۷۶
ک‍ول‍ه‍ان‍گ‌، ات‍ا ت‍ش‍ری‍ح‌ ل‍رزه‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ه‍ا ۱۳۷۳ ‭QE,‭۵۴۱,‭/ک۹,‭۱۳۷۳
  ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ب‍ا س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) ۱۳۸۰ ‭G,‭۷۰/۲,‭/فلا۴,‭۱۳۸۰
آب‍وت‌، آر ت‍وک‍ر دو ک‍ف‍ه‌ ای‍ه‍ا و ح‍ل‍زون‍ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ ۱۳۵۷ ‭QL,‭۴۳۰/۶,‭/ت۹,‭۱۳۵۷
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ پ‍ژوه‌، خ‍س‍رو ب‍ی‍ول‍وژی‌، پ‍ات‍ول‍وژی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ای‍ت‍وک‍ای‍ن‍ه‍ا ۱۳۸۱ ‭QR,‭۱۸۵/۸,‭/س۲ح۵,‭۱۳۸۱
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وب‍وت‍ان‍ی‌ [دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌] ۱۳۸۰ ‭QE,‭۹۰۵,‭/ج۷پ۲,‭۱۳۸۰
خ‍زاع‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/خ۴ز۸
ب‍وه‍ن‌، ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌ ش‍ی‍م‍ی‌ خ‍اک‌ ۱۳۶۶ ‭S,‭۵۹۲/۵,‭/ب۹ش۹,‭۱۳۶۶
ص‍دی‍ق‍ی‍ان‌، ای‍رج‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و خ‍اک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌ در ح‍وزه‌ آب‍خ‍ی‍ز ه‍ام‍ون‌ ج‍ازم‍وری‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۳۶۲ ‭S,‭۵۹۹/۶,‭/فلا۹ک۳,‭۱۳۶۲
ن‍وی‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ت‍ن‌ ۱۳۷۴ ‭TA,‭۴۳۹,‭/ت۸,‭۱۳۷۴
ش‍ف‍ی‍ع‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍ود آزب‍س‍ت‌ م‍م‍ن‍وع‌ ۱۳۷۶ ‭TA,‭۴۱۸/۲۶,‭/ش۷,‭۱۳۷۶
ب‍رزو اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ک‍م‍ال‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ک‍ن‌ ه‍ا ۱۳۷۲ ‭TJ,‭۱۳۴۵,‭/ب۴س۸,‭۱۳۷۲
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ی‌ ای‍ران‌،۳ ،۴ ، ۵ آب‍ان‌۱۳۷۲ ۱۳۷۲ ‭TA,‭۷۱۰,‭/س۸,‭۱۳۷۲
پ‍ارک‌ ور، چ‌. ف‌. ک‍ان‍س‍اره‍ا ۱۳۷۳ ‭TN,‭۲۶۰,‭/پ۲,‭۱۳۷۳
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ (م‍ح‍ی‍ط س‍ن‍گ‍ی‌) ۱۳۷۶ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ح۵ژ۹,‭۱۳۸۲
رم‍ض‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ر۸چ۲,‭۱۳۷۷
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۱
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ( ۲۶ال‍ی‌ ۲۸ب‍ه‍م‍ن‌) ۱۳۸۳ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۳
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ( ۲۷ال‍ی‌ ۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌) ۱۳۸۲ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۲
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۱,‭/گ۴,‭۱۳۸۰
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍وزده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۱,‭/گ۴,‭۱۳۷۹
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍ج‍ده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۱,‭/گ۴,‭۱۳۷۸
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ی‍ازده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ، ۲۶-۲۴ ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۷۱ ۱۳۷۱ ‭QE,‭۱,‭/گ۴م۳,‭۱۳۷۱
  ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۶۷ ‭QE,‭۱,‭/گ۴ه۷,‭۱۳۶۷
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا پ‍ن‍ح‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور، ۲۴-۲۲ ف‍روردی‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۶۶ ‭QE,‭۱,‭/گ۴چ۸,‭۱۳۶۶
م‍ع‍دل‍ت‌، والا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوازده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ (۱۸-۲۰ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۷۲ ) ۱۳۷۲ ‭QE,‭۱,‭/م۶م۳,‭۱۳۷۲
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۲۶-۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۷۰ ۱۳۷۰ ‭QE,‭۱,‭/م۳,‭۱۳۷۰
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۶۹ ‭QE,‭۱,‭/گ۴خ۸,‭۱۳۶۹
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍ی‍زده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۱,‭/گ۴,‭۱۳۷۳
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور، ۳۰-۲۶ ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۶۴ ۱۳۶۴ ‭QE,‭۱,‭/گ۴چ۸,‭۱۳۶۴
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ م‍واد خ‍ام‌ م‍ورد ن‍ی‍از ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد ۱۳۷۱ ‭TN,‭۱۰۷,‭/گ۴,‭۱۳۷۰
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ م‍واد خ‍ام‌ م‍ورد ن‍ی‍از ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد ۱۳۷۱ ‭TN,‭۱۵۳,‭/فلا۹گ۴,‭۱۳۷۱
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ف‍ش‍رده‌ م‍ق‍الات‌ ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۱۷ و ۱۸ آب‍ان‌ ۱۳۷۹ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۷۹ ‭ 
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۶ ت‍ا ۸ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۰ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۱,‭/ه۸,‭۱۳۸۰
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۵ ت‍ا ۷ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۱ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍رم‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۱,‭/ه۸,‭۱۳۸۱
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ اول‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ای‍زم‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌، زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ۱۳۷۱ ‭ 
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دری‍ای‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۳۹,‭/ه۸,‭۱۳۷۶
ب‍ری‍ک‍ل‍ی‍ن‌، م‍ارک‌ روش‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍م‌ ک‍ردن‌ وزن‌ ب‍ه‌ طور طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍دون‌ رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ و ن‍ی‍روی‌ ارادی‌ ۱۳۷۴ ‭RM,‭۲۲۲/۲,‭/ب۴ر۹,‭۱۳۷۴
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍اورزی‌ ای‍ران‌، ۱۵ ت‍ا ۱۷ ف‍روردی‍ن‌ - ۱۳۷۵دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌ زاب‍ل‌ ۱۳۷۵ ‭HD,‭۲۰۶۵/۲,‭/ک۹,‭۱۳۷۵
ب‍رزگ‍ر، ف‍رخ‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ر؛ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۷۳ " دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۶۹۶,‭/س۸,‭۱۳۸۴
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ارب‍رده‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۷۴ ‭ 
  دوم‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ارب‍رده‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭ 
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ دی‍اپ‍ی‍ری‍س‍م‌ ۱۳۶۹ ‭QE,‭۶۰۶,‭/فلا۹س۸,‭۱۳۶۹
  اول‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ م‍ت‍ال‍وژی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۰ ‭TN,‭۶۰۵,‭/س۸,‭۱۳۷۰
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍وان‍م‍ن‍دی‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍رق‌ ک‍ش‍ور ۷-۶ آذرم‍اه‌۱۳۷۸ ۱۳۷۸ ‭TN,‭۵,‭/ه۸م۳,‭۱۳۷۸
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۲ ‭QE,‭۱۳,‭/فلا۹خ۸,‭۱۳۷۲
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ای‍ران‌ ۲۴ ال‍ی‌ ۲۶ ت‍ی‍ر م‍اه‌۱۳۷۴ ۱۳۷۴ ‭QD,‭۷۱,‭/س۸,‭۱۳۷۴
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۷ و ۱۸ م‍رداد۱۳۷۴ ۱۳۷۴ ‭QD,‭۱۴۶,‭/س۸,‭۱۳۷۴
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۳۷۵ ‭ 
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌.۱۳۷۴ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۳۷۴ ‭ 
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۷۰-۱۳۷۳ ‭TN,‭۱۵۳,‭/م۴فلا۹
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ ای‍ران‌ ۱۹-۲۳ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۷۳ دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد ۱۳۷۳ ‭TN,‭۱۰۷,‭/س۸,‭۱۳۷۳
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ ای‍ران‌۳۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ت‍ا ۴ خ‍رداد ۱۳۷۰ اص‍ف‍ه‍ان‌ ۱۳۷۰ ‭TN,‭۱۰۷,‭/س۸,‭۱۳۷۰
ی‍ارب‍خ‍ت‌، ش‍ه‍ری‍ار ورزش‌ و پ‍رورش‌ ان‍دام‌ ۱۳۷۴ ‭G,‭۷۴۸۱,‭/ی۲و۴,‭۱۳۷۴
ف‍روزی‍ن‌، طه‍م‍ورث‌ غ‍ذاه‍ای‌ ض‍د چ‍اق‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭RM,‭۲۲۲/۲,‭/ف۴غ۴,‭۱۳۷۳
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ع‍ال‍م‌ ع‍ج‍ی‍ب‌ ارواح‌ ۱۳۷۱ ‭BD,‭۴۲۲,‭۱۳۷۱
واس‍وان‍ی‌، ج‍ی‌. پ‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌ ۱۳۸۱ ‭BL,‭۵۳۵,‭/و۲ز۹,‭۱۳۸۳
ه‍م‍ت‍ی‌ آه‍وی‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/ه۸س۲,‭۱۳۸۱
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ آئ‍ی‍ن‌ ه‍م‍س‍رداری‌، ی‍ا، اخ‍لاق‌ خ‍ان‍واده‌ [۱۳۶۷] ‭HQ,‭۱۰,‭/فلا۸آ۹,‭۱۳۶۷
  اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭ 
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ در خ‍دم‍ت‌ و خ‍ی‍ان‍ت‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ ۱۳۵۷ ‭HM,‭۲۱۳,‭/آ۷د۴,‭۱۳۵۷
م‍وح‍د، ب‍ه‍رام‌ م‍ب‍ان‍ی‌ چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ائ‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TN,‭۸۷۱/۳۵,‭/م۸م۲,‭۱۳۷۸
زری‍ن‌ ک‍ف‍ش‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۶۷ ‭S,‭۵۹۱,‭/ز۴خ۲,‭۱۳۶۷
ای‍چ‍ر، دان‌ زم‍ان‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۶ ‭QE,‭۵۰۸,‭/فلا۹ز۹,‭۱۳۶۶
گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌، ج‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا ۱۳۷۸ ‭QE,‭۳۹۰,‭/گ۹ز۸,‭۱۳۷۸
پ‍ارس‍ی‌ پ‍ور، ش‍ه‍رن‍وش‌ طوب‍ا و م‍ع‍ن‍ای‌ ش‍ب‌ ۱۳۷۲ ‭PIR,‭۷۹۸۱,‭/پ۲ط۹,‭۱۳۷۲
  طرح‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ک‍لان‌ دول‍ت‌   ‭ 
  ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ش‍وی‍ق‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در چ‍ن‍د ک‍ش‍ور م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ۱۳۸۳ ‭ 
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، اس‍ح‍اق‌ س‍ن‍د اس‍ت‍رات‍ژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۴ ‭ 
  پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌   ‭ 
  ن‍ش‍ری‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ج‍ل‍د ن‍ه‍م‌، ش‍م‍اره‌۴-۳   ‭ 
ن‍ورال‍ل‍ه‍ی‌، ی‍ون‍س‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر س‍ن‍گ‌ ن‍ف‍ت‌: م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍س‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ام‍ت‍ع‍ارف‌ ۱۳۹۶ ‭TN,‭۸۵۸,‭/ن۹م۷,‭۱۳۹۶
ن‍وائ‍ی‌، ش‍ه‍ن‍از س‍ی‍م‍ای‌ م‍ع‍ادن‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۳۸۲,‭/فلا۹ن۹,‭۱۳۸۴
ای‍ران‍م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ ح‍ف‍اری‌ و آزم‍ای‍ش‌ چ‍اه‌ ش‍م‍اره‌ ۳ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اف‍ق‌ ۱۳۴۶ ‭ 
ال‌ پ‍اک‍ر، رای‍م‍ون‍د ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ای‍زوم‍ورف‌ در آل‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و س‍ن‍ی‍ت‍ی‍ک‌   ‭ 
م‍وم‍ن‌ زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ع‍دن‌ دون‍ا ۱۳۵۹ ‭ 
م‍وم‍ن‌ زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌ گ‍زارش‌ م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ از ب‍ازدی‍د ک‍ان‍س‍ار گ‍چ‌ ب‍ال‍ق‍ل‍و (غ‍رق‌ آب‍اد- س‍اوه‌) ۱۳۶۱ ‭ 
م‍ی‍ث‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ۱۳۵۶ ‭QE,‭۶۵۱,‭/م۹م۲
م‍ی‍لان‍ی‌، ت‍ه‍م‍ی‍ن‍ه‌ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ دو زن‌ ۱۳۷۸ ‭PN,‭۱۹۹۷,‭/د۸۸,‭۱۳۷۸
رودز، ف‍ران‍ک‌ اچ‌. ت‍ی‌ س‍ن‍گ‍واره‌ ه‍ا ۱۳۶۱ ‭QE,‭۷۱۴/۳,‭/ر۹س۹
Frank Gibney ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ن‍ک‍وف‍س‍ک‍ی‌ ۱۳۴۵ ‭DK,‭۲۶۶/۳,‭/پ۹ی۲
س‍ول‍ی‍وان‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ م‍ام‍وری‍ت‌ در ای‍ران‌ ۱۳۶۱ ‭DSR,‭۱۵۰۲/۳,‭/فلا۹س۲
ب‍اک‍ل‍ی‌، ش‍ان‌ از طل‍وع‌ ت‍ا غ‍روب‌ : م‍ف‍ه‍وم‌ ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ ۱۳۶۷ ‭TJ,‭۸۱۰,‭/ب۲ط۸
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، م‍ه‍دی‌ ق‍رآن‌ در خ‍ان‍ه‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌) ۱۳۸۴ ‭BP,‭۶۴,‭/آ۳م۳۷,‭۱۳۸۴
ت‍اف‍ل‍ر، آل‍وی‍ن‌ ش‍وک‌ آی‍ن‍ده‌ ۱۳۷۹ ‭HN,‭۱۷/۵,‭/ت۲ش۹,‭۱۳۷۹
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، رض‍ا اس‍لام‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ (س‍اده‌ و آس‍ان‌)   ‭ 
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ ۱۳۷۰ ‭QD,‭۹۴۱,‭/ک۴ب۸,‭۱۳۷۰
ک‍ورن‍س‌، ک‍ارل‌. و. اص‍ول‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۵۵ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/ک۲فلا۶,‭۱۳۵۵
گ‍لاب‍گ‍ی‍رن‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍ود اوق‍ات‌ ش‍رع‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۳۸۱ ‭BP,‭۱۸۶/۶,‭/گ۸فلا۸۴۶,‭۱۳۸۱
گ‍لاب‍گ‍ی‍رن‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍ود اوق‍ات‌ ش‍رع‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ردوس‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۱۸۶/۶,‭/گ۸فلا۸۵,‭۱۳۸۱
گ‍لاب‍گ‍ی‍رن‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍ود اوق‍ات‌ ش‍رع‍ی‌ ب‍ن‍در ع‍س‍ل‍وی‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۱۸۶/۶,‭/گ۸فلا۸۴۲۵,‭۱۳۸۱
گ‍لاب‍گ‍ی‍رن‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍ود اوق‍ات‌ ش‍رع‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۳۸۰ ‭BP,‭۱۸۶/۶,‭/گ۸فلا۹,‭۱۳۸۰
درگ‍اه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ائ‍ی‍د خ‍دا را ب‍ن‍دگ‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ ۱۳۷۸ ‭BP,‭۱۸۵,‭/د۴ب۹,‭۱۳۷۸
درگ‍اه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌ ۱۳۷۸ ‭Z,‭۷۸۳۵,‭/فلا۵د۴,‭۱۳۷۸
ص‍ال‍ح‍ی‌ ی‍گ‍ان‍ه‌ راد، ف‍اطم‍ه‌ ارزش‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍م‍ال‌ خ‍راس‍ان‌ ۱۳۷۹ ‭QK,‭۳۷۱,‭/ص۲ف۴,‭۱۳۷۹
گ‍رج‍ی‌ ن‍ژاد،س‍ع‍ی‍د خ‍ودآم‍وز ن‍رم‌ اف‍زار [ ArcView Gisآرک‍وی‍و. ج‍ی‌. آی‌. اس‌] ۱۳۸۰ ‭G,‭۷۰/۲,‭/گ۴خ۹,‭۱۳۸۰
غ‍ن‍ی‌ زاده‌ ض‍رغ‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ و ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۴ ‭TN,‭۱۵۳,‭/غ۹م۳,‭۱۳۸۴
ی‍ون‍وی‍ن‌، دی‍وی‍د ج‍ی‌. ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ادان‍ان‌ ۱۳۷۲ ‭G,‭۷۰/۲,‭/ی۹ب۴,‭۱۳۷۲
ه‍رات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ص‍رف‍ه‌ ج‍وی‍ی‌ در م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ ۱۳۸۱ ‭ 
ه‍رات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍ف‍اظت‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭ 
ک‍ف‍اش‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ دری‍چ‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ دن‍ی‍ای‌ ه‍زار م‍س‍ج‍د ۱۳۸۴ ‭DSR,‭۲۱۹۲,‭/-ه۴ک۷,‭۱۳۸۴
ه‍رات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍ف‍اظت‌ آب‍ه‍ا ۱۳۸۱ ‭ 
ه‍رات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا در س‍ی‍اره‌ م‍ا چ‍ه‌ خ‍ب‍ر اس‍ت‌ ؟ ۱۳۸۱ ‭ 
ک‍ی‍ت‍ای‍گ‍ا رودس‍ک‍ی‌، آل‍ک‍س‍ان‍در ن‍ظم‌ و ب‍ی‌ ن‍ظم‍ی‌ در دن‍ی‍ای‌ ات‍م‌ ه‍ا ۱۳۶۴ ‭QC,‭۱۷۳/۴,‭/ن۶ک۹,‭۱۳۶۴
  روش‌ رف‍ت‍ار اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ب‍ا ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌ در م‍راح‍ل‌ رش‍د ۱۳۷۰ ‭ 
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌ ش‍ی‍رازی‌ ت‍وب‍ه‌   ‭ 
ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍اس‌ ن‍م‍از در آئ‍ی‍ن‍ه‌ ق‍رآن‌ : ش‍ام‍ل‌ ص‍د آی‍ه‌ ۱۳۷۴ ‭BP,‭۱۰۴,‭/ن۸ع۴
ع‍ل‍ی‌ دخ‍ی‍ل‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ف‍اطم‍ه‌ دخ‍ت‍ر اس‍د ۱۳۶۲ ‭BP,‭۵۲,‭/د۳فلا۶
واس‍وان‍ی‌، ج‍ی‌. پ‍ی‌ ب‍ا خ‍ال‍ق‌ ه‍س‍ت‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭BL,‭۶۲۴,‭/و۲ب۲,‭۱۳۷۸
واس‍وان‍ی‌، ج‍ی‌. پ‍ی‌ از آن‌ س‍وه‍ا ۱۳۸۳ ‭BP,‭۵۸۵,‭/و۲فلا۴,‭۱۳۸۳
ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اق‍ام‍ه‌ ن‍م‍از در دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ و ن‍وج‍وان‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭BP,‭۱۴۷/۷,‭/ق۲فلا۷,‭۱۳۷۰
ول‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دول‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‍ی‌ چ‍ن‍د درب‍اره‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ (در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)   ‭ 
  ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۹ ‭KMBH,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸,‭/ی۸
  زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ف‍لات‌ ای‍ران‌ ۱۳۶۸ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ف۹
ب‍اه‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍رداش‍ت‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ درب‍اره‌ رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭BP,‭۱۱,‭/ب۲ب۴,‭۱۳۷۲
م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ص‍اد   ‭ 
ن‍ی‍ل‍ور، دی‍وی‍د ج‍ان‌ ک‍ارب‍رد روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ۱۳۷۷ ‭TA,‭۷۱۰,‭/ن۹ک۲,‭۱۳۷۷
ک‍رگ‌، ه‍-، آ ب‍لال‌، ب‍لال‌ ۱۳۶۲ ‭BP,‭۳۲/۵,‭/ب۸ک۴
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ان‍وی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ اس‍لام‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌ ۱۳۷۱ ‭BP,‭۲۷/۲,‭/فلا۸ب۲,‭۱۳۷۱
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍وح‍ی‍دی‌ ۲   ‭ 
ح‍ج‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر س‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار پ‍ی‍رام‍ون‌ ب‍رخ‍ی‌ از م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍لام‌ ۱۳۵۹ ‭BP,‭۲۳۰/۱۸,‭/ح۳س۹
م‍ع‍ارف‌، م‍ج‍ی‍د غ‍دی‍ر در آی‍ی‍ن‍ه‌ ق‍رآن‌ و روای‍ات‌ ۱۳۷۸ ‭BP,‭۱۴۱/۵,‭/غ۴م۶,‭۱۳۷۸
ه‍اش‍م‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ه‍س‍ت‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ ۱۳۶۱ ‭BP,‭۲۱۷/۲,‭/ه۲۳-ه۵
  س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ش‍ور در م‍طب‍وع‍ات‌ س‍ال‌۱۳۸۴ ۱۳۸۴ ‭ 
ه‍ادی‌ زاده‌ زرگ‍ر، ام‍ی‍ر ک‍ش‍ک‍ول‌ زرگ‍ر ۱۳,۸۴۱,۳۸۲ ‭AC,‭۱۲۷,‭/ه۲ک۵
ه‍وک‌، اورت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۱ ‭TA,‭۷۰۶,‭/ه۹م۹,‭۱۳۸۱
ب‍راه‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌ واژه‌ ن‍ام‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ۱۳۶۸ ‭BF,‭۳۱,‭/و۲,‭۱۳۶۸
ح‍ل‍م‍ی‌، ف‍ری‍ده‌ واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ا ۱۳۸۴ ‭QE,‭۴۲۳,‭/ح۸و۲,‭۱۳۸۴
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ه‍دی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۲۸/۳,‭/ن۳ز۸,‭۱۳۸۴
ک‍رزون‌، ل‍س‍ل‍س‌ ب‍زی‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭KD,‭۳۱۳,‭/ک۴ف۴,‭۱۳۸۴
ک‍اظم‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ آس‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭PE,‭۱۱۳۰,‭/ک۱۴۶فلا۸,‭۱۳۸۱
ی‍ان‍گ‍س‍ون‌، راب‍رت‌ م‍رداک‌ آن‍چ‍ه‌ ه‍م‍گ‍ان‌ درب‍اره‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ن‍د ۱۳۸۱ ‭RC,‭۵۳۷,‭/ج۹۳آ۸,‭۱۳۸۱
اح‍م‍دی‌ زارع‌، ح‍ی‍در درم‍ان‌ ب‍ا غ‍ذا ۱۳۸۴ ‭RM,‭۲۱۶,‭/فلا۳د۴,‭۱۳۸۴
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‌ ب‍ا ت‍غ‍ذی‍ه‌ س‍ال‍م‌ ۱۳۸۰ ‭RA,‭۷۸۴,‭/ح۵ز۹,‭۱۳۸۰
ای‍وب‍ی‌، ای‍وب‌ از ن‍ج‍ات‌ ت‍ا ن‍ش‍اط ۱۳۸۲ ‭BF,‭۷۲۴/۳,‭/خ۹فلا۹,‭۱۳۸۲
چ‍پ‍م‍ن‌، گ‍ری‌ پ‍ن‍ج‌ زب‍ان‌ ع‍ش‍ق‌ ۱۳۸۳ ‭HQ,‭۷۳۴,‭/چ۲پ۹,‭۱۳۸۲
ک‍وئ‍ی‍ل‍ی‍ام‌، س‍وزان‌ ت‍ف‍ک‍ر م‍ث‍ب‍ت‌ ۱۳۸۴ ‭BF,‭۶۹۸/۳۵,‭/خ۹ک۹,‭۱۳۸۴
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ک‍وروش‌ ب‍زرگ‌ (ب‍ن‍ی‍ان‌ گ‍ذار ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌) ۱۳۸۴ ‭DSR,‭۲۳۶,‭/خ۸ک۹,‭۱۳۸۴
پ‍ه‍ل‍وان‌، ک‍ی‍وان‌ رض‍ا ش‍اه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ت‍ب‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ۱۳۸۳ ‭DSR,‭۱۴۸۸,‭/پ۹ر۶۳,‭۱۳۸۳
ی‍اغ‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ اح‍م‍د دول‍ت‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ از اق‍ت‍دار ت‍ا ان‍ح‍لال‌ ۱۳۸۲ ‭DR,‭۴۸۶,‭/ی۲د۹,‭۱۳۸۲
ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ه‍زاره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲ح۷,‭۱۳۷۹
ب‍الازاده‌، پ‍روی‍ز ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭QDY,‭/ب۲ف۴,‭۱۳۸۳
ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ اع‍لام‌ ۱۳۸۳ ‭AE,‭۳۶,‭/ص۴ف۴,‭۱۳۸۳
دول‍ت‌ آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TD,‭۱۷۳,‭/د۹ف۴,‭۱۳۸۲
م‍ی‍رف‍ض‍ائ‍ل‍ی‍ان‌، اح‍م‍د واژگ‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ در ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭PE,‭۱۵۸۲,‭/ف۲م۹,‭۱۳۸۴
وی‍ن‍رای‍ت‌، گ‍وردون‌ ری‌ زب‍ان‌ ب‍دن‌ ۱۳۸۴ ‭BF,‭۶۳۷,‭/ز۲و۹,‭۱۳۸۴
ک‍ری‍ز، ری‍چ‍ارد م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ش‍اد زی‍س‍ت‍ن‌ (آم‍وزش‌ آرم‍ی‍دگ‍ی‌) ۱۳۸۳ ‭BP,‭۶۳۷,‭/آ۴۵ک۴,‭۱۳۸۳
م‍زاری‌، م‍ه‍رداد زن‍ان‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭RC,‭۶۸۲,‭/م۴ر۹,‭۱۳۸۲
اطاری‌، م‍ری‍م‌ ای‍دز و ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭RC,‭۶۰۷,‭/فلا۹فلا۶,‭۱۳۸۳
ب‍ی‍ل‍ی‍س‌، ری‍چ‍ارد ای‍ان‌ س‍م‍ی‍وئ‍ل‌ اخ‍ت‍لالات‌ غ‍ده‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د (پ‍رک‍اری‌- ک‍م‌ ک‍اری‌- درم‍ان‌) ۱۳۸۲ ‭RC,‭۶۵۵,‭/ب۹ح۷,‭۱۳۸۲
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌ [ .N.L.Pان‌- ال‌- پ‍ی‌] ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌- ک‍لام‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭BF,‭۶۳۷,‭/ب۴ک۴,‭۱۳۸۳
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌ اک‍س‌، آی‍ا واق‍ع‍ا م‍ض‍ر اس‍ت‌؟ ۱۳۸۳ ‭HV,‭۵۸۲۲,‭/و۳ک۴,‭۱۳۸۳
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌ دی‍وان‌ ک‍ام‍ل‌ اش‍ع‍ار ف‍روغ‌ ف‍رخ‍زاد ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۸۱۶۰,‭۱۳۸۳
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ دی‍وان‌ ک‍ام‍ل‌ ش‍ه‍ری‍ار ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ اش‍ع‍ار ت‍رک‍ی‌ ش‍ه‍ری‍ار "ح‍ی‍درب‍اب‍ای‍ا س‍لام‌" (۴ج‍ل‍دی‌) ۱۳۸۰-۱۳۸۴ ‭PL,‭۳۱۴,‭/ش۹د۹,‭۱۳۸۰
ارون‍ق‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، رس‍ول‌ ش‍ب‍ی‌ ک‍ه‌ س‍ح‍ر ن‍داش‍ت‌ ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۷۹۵۳,‭/ر۸ش۲,‭۱۳۸۴
ارون‍ق‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، رس‍ول‌ ب‍اب‍ا ن‍ان‌ داد ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۷۹۵۳,‭/ر۸ب۲,‭۱۳۸۴
ای‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ق‍رارداده‍ا ۱۳۷۹ ‭K,‭۱۰۲۴,‭/فلا۲ن۳,‭۱۳۷۹
  ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ در ن‍ظم‌ ح‍ق‍وق‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭KMH,‭۹۱۴,‭۱۳۸۴
پ‍روی‍زی‍ان‌، ف‍روغ‌ ف‍ردا دگ‍ر ب‍ار خ‍واه‍د آم‍د ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۷۹۸۳,‭/ر۶۶ف۴,‭۱۳۸۴
ع‍ل‍وی‌، ب‍زرگ‌ چ‍ش‍م‌ ه‍ای‍ش‌ ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۸۱۵۱,‭/ل۸۳چ۵,‭۱۳۸۴
  ق‍ان‍ون‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و زی‍رن‍وی‍س‍ه‍ای‌ راه‍ن‍م‍ا ۱۳۸۱ ‭KMH,‭۳۵۲۶,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۱
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌ ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ن‍ک‍ت‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ت‍ر زی‍س‍ت‍ن‌ ۱۳۸۳ ‭BF,‭۶۳۷,‭/ر۲ک۴,‭۱۳۸۳
وک‍ی‍ل‍ی‌، ش‍ه‍ره‌ ص‍ب‍ح‌ س‍ت‍اره‌ س‍وز ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۸۲۹۸,‭/ک۹۳ص۲,‭۱۳۸۳
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ن‍ک‍ت‍ه‌ در ت‍غ‍ذی‍ه‌ س‍ال‍م‌ ۱۳۸۳ ‭RA,‭۷۸۴,‭/ح۵د۹,‭۱۳۸۳
ک‍م‍الان‌، م‍ه‍دی‌ ق‍ان‍ون‌ ک‍ار ق‍ان‍ون‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍ک‍اری‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ۱۳۸۵ ‭KMH,‭۱۲۷۰,‭/ک۸ق۲,‭۱۳۸۵
  ق‍ان‍ون‌ ث‍ب‍ت‍ی‌ اس‍ن‍اد و ام‍لاک‌- ث‍ب‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا- ث‍ب‍ت‌ ع‍لائ‍م‌ و اخ‍ت‍راع‍ات‌- ث‍ب‍ت‌ اح‍وال‌- دف‍ات‍ر اس‍ن‍اد رس‍م‍ی‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ۱۳۸۵ ‭KMH,‭۵۶,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۵
  ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ق‍ان‍ون‌ ک‍ار، ق‍ان‍ون‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍ک‍اری‌، ق‍ان‍ون‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ص‍وی‍ب‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ۱۳۸۵ ‭KMH,‭۱۲۶۴/۷,‭۱۳۸۵
  ق‍وان‍ی‍ن‌ وص‍ول‌ ب‍رخ‍ی‌ از درآم‍ده‍ای‌ دول‍ت‌ و م‍ص‍رف‌ آن‌ در م‍وارد م‍ع‍ی‍ن‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ۱۳۸۴ ‭KMH,‭۳۵۷۳,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۴
ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ ک‍ش‍وری‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ق‍ان‍ون‌ دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌ ۱۳۸۵ ‭KMH,‭۲۹۷۰,‭/ص۲ق۲,‭۱۳۸۵
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌ ۱۳۸۳ ‭HN,‭۴۹,‭/و۷ه۹,‭۱۳۸۳
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ۱۳۸۳ ‭HF,‭۵۵۴۹,‭/ه۸فلا۴,‭۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‌، م‍وآ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‌ ۱۳۸۴ ‭HD,‭۵۹,‭/ع۸ر۹,‭۱۳۸۳
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ گ‍روه‌ ه‍ا ۱۳۸۳ ‭HD,‭۶۶,‭/ه۸۴م۴,‭۱۳۸۳
لان‍گ‍دن‌، ک‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ۱۳۸۵ ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/فلا۴ل۸,‭۱۳۸۵
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌ ف‍ن‍ون‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭HF,‭۵۷۱۸/۲۲,‭/ه۹ف۹,‭۱۳۸۳
م‍ق‍دس‍ی‌، ک‍وروش‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌ [ Visual Basicوی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌] ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍واب‍ع‌ Crvstal Report و SQL DMO ۱۳۸۴ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/و۹م۷,‭۱۳۸۴
رح‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍ا، ح‍س‍ن‌ اص‍ول‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ م‍ف‍ی‍د در [ googleگ‍وگ‍ل‌] (ق‍درت‍م‍ن‍دت‍ری‍ن‌ و ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ م‍وت‍ور ج‍س‍ت‍ج‍وگ‍ر در وب‌) ۱۳۸۳ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۵,‭/گ۹ر۳,‭۱۳۸۱
زرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ spss 13اس‌. پ‍ی‌. اس‌. اس‌.۱۳ ] ۱۳۸۴ ‭HA,‭۳۲,‭/ز۴ر۲۳,‭۱۳۸۴
رض‍ای‍ی‌، ج‍ه‍ان‍دار Windows NT طی‍ح‍م‍ رد PL/SQL ن‌اب‍ز ه‌ب‍ ی‌س‍ی‍ون‍ ه‌م‍ان‍رب‍ [۰/۵ و ل‌ک‍ارواOracle & 0.5 ] ۱۳۷۸ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ر۵۶,‭۱۳۷۸
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، راض‍ی‍ه‌ خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ [ Internetای‍ن‍ت‍رن‍ت‌] و ت‍رف‍ن‍ده‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍رای‌ آن‍ه‍ا ک‍ه‌ ع‍ج‍ل‍ه‌ دارن‍د... ۱۳۸۴ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹ع۸۴۴,‭۱۳۸۴
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، راض‍ی‍ه‌ خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ ن‍ک‍ات‌ وی‍ن‍دوز [ XPای‍ک‍س‌. پ‍ی‌] (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Windows XPوی‍ن‍دوز اک‍س‌. پ‍ی‌] ۱۳۸۴ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ع۸۵,‭۱۳۸۴
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، راض‍ی‍ه‌ خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ ای‍م‍ی‍ل‌ ی‍اه‍و ۱۳۸۴ ‭TK,‭۵۱۰۵/۷۳,‭/ع۸خ۹,‭۱۳۸۴
  م‍رج‍ع‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌: زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۵ ‭QA,‭۷۶/۵۵,‭/فلا۸۲۴,‭۱۳۸۵
  م‍رج‍ع‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌: ش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭QA,‭۷۶/۵۵,‭/فلا۸۲۴,‭۱۳۸۵
  م‍رج‍ع‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌: ج‍غ‍راف‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭QA,‭۷۶/۵۵,‭/فلا۸۲۴,‭۱۳۸۵
ک‍ی‍ن‍ک‍وف‌، ش‍ری‌ خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ( Flash MX 2004ف‍ل‍ش‌ ام‌. ای‍ک‍س‌۲۰۰۴ ) ۱۳۸۴ ‭TR,‭۸۹۷/۷,‭/ک۹آ۸,‭۱۳۸۴
پ‍وری‍زدان‌ پ‍رس‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌ گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ آدرس‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ۱۳۸۲ ‭TK,‭۵۱۰/۵/۸۸۲,‭/پ۹گ۸,‭۱۳۸۲
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌ وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ۶ = Visual basic 6 ۱۳۸۱ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ب۹د۹۷,‭۱۳۸۱
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ از ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ت‍ا م‍ص‍رف‌ (زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، اس‍ت‍خ‍راج‌، اک‍ت‍ش‍اف‌، ف‍رآوری‌ و ک‍ارب‍رد) ۱۳۸۳ ‭TN,‭۸۰۰,‭/ز۷,‭۱۳۸۳
ج‍ع‍ف‍ری‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ روش‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ خ‍اک‌ ۱۳۸۲ ‭S,‭۵۹۳,‭/ج۷ر۹,‭۱۳۸۲
ف‍رزان‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ا و اب‍زاره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (وی‍رای‍ش‌۲۰۰۲-۲۰۰۳ ) (ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ...) ۱۳۸۴ ‭ZA,‭۴۲۳۰,‭/ف۴ت۸,‭۱۳۸۴
م‍ی‍س‍ت‍ئ‍ی‍ل‌، ش‍ون‌ ارت‍ب‍اطات‌ ج‍ی‍س‍ت‌؟ ۱۳۸۱ ‭HM,‭۲۵۸,‭/م۹فلا۴,‭۱۳۸۱
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌ ۲۰۰(دوی‍س‍ت‌) ن‍ک‍ت‍ه‌ در ف‍ن‍ون‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ک‍ن‍ک‍ور ۱۳۸۳ ‭LB,‭۱۰۴۹,‭/ک۴۴د۸۹,‭۱۳۸۳
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭RA,‭۱۲۱۱,‭/ح۵م۷,‭۱۳۸۲
آل‍رد، ج‍ف‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ک‍ارآم‍وزی‌ ۱۳۸۱ ‭HF,‭۵۳۸۵,‭/آ۷ش۹,‭۱۳۸۱
ری‍چ‍اردز، م‍ری‌ اس‍ت‍رس‌ و ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ب‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ آن‌ ۱۳۸۱ ‭HF,‭۵۷۵,‭/ف۵ر۹,‭۱۳۸۱
ن‍وری‌ خ‍ان‍ک‍ه‍دان‍ی‌، ک‍م‍ال‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲ن۹,‭۱۳۸۴
ب‍ی‍رودی‍ان‌، ن‍ادر ب‍رف‌ و ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۸۲ ‭QC,‭۹۶۲/۳۲,‭/ب۹ب۴,‭۱۳۸۲
اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ (اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۸۲ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/فلا۵ز۸,‭۱۳۸۲
ه‍م‍ام‌، م‍س‍ع‍ود س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آذری‍ن‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ه۸س۹,‭۱۳۸۴
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ت‍وف‍ی‍ق‌ ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌) ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۳۳۳۱,‭/-ه۱۷۵ت۲,‭۱۳۷۹
ت‍ی‌ ت‍ی‌ دژ، ام‍ی‍د خ‍ودآم‍وز ArcGIS و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ GIS ۱۳۸۴ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ت۸۶خ۹,‭۱۳۸۴
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ در آی‍ن‍ه‌ ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌ ۱۳۸۴ ‭ 
ص‍ادق‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍طی‍ه‌ زن‌ زی‍ب‍ات‍ری‍ن‌ گ‍ل‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ ۱۳۸۳ ‭BP,‭۱۰۴,‭/ز۹ص۲,‭۱۳۸۳
م‍اک‍س‍ول‌، ج‍ان‌ ۲۱[ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‌] ق‍ان‍ون‌ ان‍ک‍ار ن‍اپ‍ذی‍ر ره‍ب‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭HD,‭۵۷/۷,‭/م۲ب۹,‭۱۳۷۸
رح‍م‍ان‍ی‌، ب‍ه‍روز زن‍دگ‍ان‍ی‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۳۶,‭/ر۲۷ز۹,‭۱۳۸۱
م‍ورگ‍ان‌، م‍اراب‍ل‌ راز ش‍اد زی‍س‍ت‍ن‌ و ن‍ش‍اط ک‍ام‍ل‌ در (راز م‍وف‍ق‌) ۱۳۸۳ ‭HQ,‭۷۳۴,‭/م۸۳
ان‍ظاری‌، ف‍ری‍ب‍ا رم‍وز خ‍ان‍ه‌ داری‌ و م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ی‍ک‌ زن‌ خ‍ان‍ه‌ دار ۱۳۸۲ ‭TX,‭۳۲۱,‭/فلا۸۳ر۸,‭۱۳۸۲
وف‍ائ‍ی‌ م‍وح‍د، ف‍اطم‍ه‌ س‍ب‍زی‌ درم‍ان‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭TX,‭۵۵۷,‭/و۷س۲,‭۱۳۸۴
گ‍ری‌، ج‍ان‌. م‌ م‍ردان‌ م‍ری‍خ‍ی‌ زن‍ان‌ ون‍وس‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭HQ,‭۷۳۴,‭/گ۴م۴,‭۱۳۸۴
  پ‍اس‍خ‍گ‍و ی‍ک‌(راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ادارات‌، س‍ازم‍ان‍ه‍ا و ن‍ه‍اده‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍راس‍ان‌) ۱۳۸۴ ‭JQ,‭۱۷۸۴,‭/ن۹پ۲,‭۱۳۸۴
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر اص‍ول‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ ۱۳۷۹ ‭HF,‭۵۴۸۵,‭/فلا۷۷فلا۶,‭۱۳۷۹
اک‍ب‍رزاده‌ خ‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ "ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌" ۱۳۷۸ ‭TA,‭۵۴۵,‭/فلا۷آ۸,‭۱۳۷۸
ع‍ل‍ی‍پ‍ور ن‍ص‍ی‍ر م‍ح‍ل‍ه‌، پ‍روی‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ زل‍زل‍ه‌/ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍روز زل‍زل‍ه‌/ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍روز آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ک‍وه‍ه‍ا ۱۳۸۲ ‭QE,‭۵۳۸/۸,‭/ع۸پ۹,‭۱۳۸۲
آف‍ت‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ج‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌... ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭TN,‭۹,‭/آ۷ف۴,‭۱۳۸۴
م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍داری‌ ۱۳۷۹ ‭Z,‭۶۶۵,‭/م۴ک۲,‭۱۳۷۹
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رورش‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌ ۱۳۸۲ ‭LB,‭۱۱۱۷,‭/فلا۲ر۹,‭۱۳۸۲
ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ س‍ی‍اح‍ت‌ ش‍رق‌ ۱۳۷۸ ‭DSR,‭۱۴۵۳,‭/ن۳آ۳,‭۱۳۷۹
ص‍ادق‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍طی‍ه‌ ت‍وب‍ه‌ ن‍ص‍وح‌   ‭BP,‭۲۲۴/۷,‭/ص۲ت۹,‭۱۳۸۳
گ‍روس‍ه‌، رن‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ص‍ل‍ی‍ب‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭D,‭۱۵۷,‭/گ۴ت۲,‭۱۳۷۷
دوران‌ داس‍ت‍س‌، ف‍ران‍س‍وا ه‍ن‍د ۱۳۷۴ ‭GB,‭۳۰۱,‭۱۳۷۴
ک‍ری‍م‍ی‌، رض‍ا س‍ی‍اح‍ت‌ در ع‍ال‍م‌ ارواح‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۲۲/۲۲,‭/ک۴س۹,‭۱۳۸۴
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ از رن‍ج‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ ب‍ری‍م‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۷۹۳۱,‭/آ۷فلا۴,‭۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ س‍رگ‍ذش‍ت‌ ک‍ن‍دوه‍ا ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۷۹۳۱,‭/آ۷س۴,‭۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ خ‍س‍ی‌ در م‍ی‍ق‍ات‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۷۹۳۱,‭/آ۷خ۵,‭۱۳۸۳
ش‍ل‍ب‍ی‌، اح‍م‍د زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌ ۱۳۷۹ ‭BP,‭۲۳۰,‭/ش۸ح۹۰۴۱,‭۱۳۷۹
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ب‍رداش‍ت‍ه‍ای‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ از آی‍ات‌ ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د ۱۳۸۲-۱۳۷۹ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴ش۴۳۷,‭۱۳۸۲
خ‍وش‍دل‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ای‍ران‍م‍رد ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۴۴۹۵,‭/آ۲خ۹,‭۱۳۸۴
ب‍اب‍اطاه‍ر، ق‍رن‌ ۵ ق‌. م‍ت‍ن‌ درس‍ت‌ و ک‍ام‍ل‌ رب‍اع‍ی‍ات‌ ب‍اب‍اطاه‍ر ۱۳۷۸ ‭PIR,‭۴۶۰۰,‭/ب۱۱۴,‭۱۳۷۸
ک‍ل‍ی‍ن‍گ‍ر- رات‍س‌، اورزولا س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌ ۱۳۸۳ ‭RM,‭۶۶۶,‭/س۸۶ک۸,‭۱۳۸۳
ک‍اوی‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ ه‍ف‍ت‌ وی‍ژگ‍ی‌ اف‍راد م‍وف‍ق‌ ۱۳۸۴ ‭BF,‭۶۳۷,‭/م۸ک۲۵,‭۱۳۸۴
دی‍ن‍اری‌، اح‍م‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ ۱۳۸۴ ‭G,‭۱۵۵,‭/آ۱د۹۵,‭۱۳۸۴
م‍ی‍ب‍دی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د. ق‍رن‌ ۶ ق‌. ل‍طای‍ف‍ی‌ از ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ۱۳۷۹ ‭BP,‭۱۰۰,‭/م۹ک۵۰۱۴,‭۱۳۷۸
ه‍اش‍م‍ی‌، ج‍واد م‍ح‍م‍د(ص‌) راز آف‍ری‍ن‍ش‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۶۷/۱,‭/ص۳۰۴۱,‭۱۳۸۴
م‍وس‍وی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍اق‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ و ن‍ظام‌ اداری‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ۱۳۸۰ ‭BP,‭۳۸/۰۹,‭/م۴م۸,‭۱۳۸۰
ه‍وک‌ دون‍ال‍د دی‍وان‍گ‍ان‌ ت‍اری‍خ‌ ۱۳۸۴ ‭D,‭۱۱۰,‭/ه۹د۹,‭۱۳۸۴
رض‍ازاده‌، طاه‍ر ع‍طر م‍واج‌ ۱۳۸۰ ‭PIR,‭۶۷,‭/ض۵۲ع۶,‭۱۳۸۰
خ‍وش‌ خ‍ب‍ر، ک‍اظم‌ ان‍ش‍اء و ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ۱۳۷۹ ‭PIR,‭۲۸۳۹,‭/خ۹فلا۸,‭۱۳۷۹
ش‍ک‍ری‌ پ‍ی‍ن‍ون‍دی‌، ق‍ن‍ب‍ر زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ م‍ش‍ه‍ورت‍ری‍ن‌ ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۳۵۴۴,‭/ش۸ز۹,‭۱۳۸۴
س‍ی‍گ‍ری‍و، ک‍ری‌ ان‍ح‍راف‍ات‌ اخ‍لاق‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ج‍ه‍ان‌ ۱۳۸۳ ‭D,‭۴۱۲/۶,‭/س۸فلا۸,‭۱۳۸۳
خ‍وب‍رو، ه‍ادی‌ م‍رگ‌ را ت‍ج‍رب‍ه‌ ک‍ن‍ی‍د ۱۳۸۴ ‭BF,‭۲۲۲/۲۲,‭/خ۸۵م۴,‭۱۳۸۴
ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ در ان‍ت‍ظار ام‍ام‌ زم‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ۱۳۸۱ ‭PIR,‭۸۲۴۳,‭/ج۷۳۷د۴,‭۱۳۸۴
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌ رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ ۱۳۸۴ ‭RA,‭۷۸۴,‭/فلا۳,‭۱۳۸۴
اص‍لان‍ی‌، م‍خ‍ت‍ار پ‍ی‍دای‍ش‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آن‌ در ق‍رن‌ اول‌ ه‍. ق‌ ۱۳۸۳ ‭BP,‭۴۱/۴,‭/ک۴پ۶,‭۱۳۸۳
ح‍ی‍دری‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ آب‌ درم‍ان‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭RM,‭۸۱۱,‭/ح۲آ۹,‭۱۳۸۳
م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ره‍ی‌ م‍ع‍ی‍ری‌ ۱۳,۸۲۱,۳۸۲ ‭PIR,‭۸۲۱۵,‭/آ۱۶,‭۱۳۸۲
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د اس‍رار خ‍وراک‍ی‌ ه‍ا ۱۳۸۲ ‭TX,‭۳۵۵,‭/ه۲فلا۵,‭۱۳۸۲
ع‍ی‍دی‍ون‍دی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍اف‍ظ م‍روری‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۳ ‭DSR,‭۱۰۹,‭/ع۹,‭۱۳۸۳
م‍ش‍ی‍ری‌، ف‍ری‍دون‌ ب‍ازت‍اب‌ ن‍ف‍س‌ ص‍ب‍ح‍دم‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭PIR,‭۸۲۱۱,‭/پ۹۴ب۲,‭۱۳۸۰
س‍وب‍اش‌، س‍ی‌ س‍ت‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ ه‍ای‍ی‌ از م‍دی‍ران‌ ۱۳۸۰ ‭GV,‭۵۶۷,‭/و۲د۹,‭۱۳۸۰
ک‍ت‍اب‍چ‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ آی‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) ۱۳۷۹ ‭BP,‭۴۷,‭/ک۲۵ آ۹,‭۱۳۷۹
ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍د ک‍اه‍ش‌ ده‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ اش‍ت‍ه‍ا و چ‍اق‍ی‌، ش‍ام‍ل‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ۷ ن‍وع‌ چ‍اق‍ی‌ ... ۱۳۸۳ ‭RM,‭۲۲۲/۲,‭/ح۱۷ک۲,‭۱۳۸۳
ح‍اض‍ر، م‍ن‍وچ‍ه‍ر ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ۱۳۷۴ ‭HD,‭۳۰/۲۳,‭/ح۲ت۶,‭۱۳۷۴
ب‍ک‍ر، ک‍ارل‌ ل‍وت‍وس‌ س‍رگ‍ذش‍ت‌ ت‍م‍دن‌ ۱۳۸۰ ‭CB,‭۵۳,‭/ب۸س۴,‭۱۳۸۰
ک‍اری‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ ه‍ف‍ت‌ ع‍ادت‌ م‍ردم‍ان‌ م‍وث‍ر ۱۳۷۵ ‭BF,‭۶۳۷,‭/م۸ک۲۵,‭۱۳۷۵
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌ م‍دی‍ر ی‍ک‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ ای‌ و م‍ی‍م‍ون‍ه‍ا ۱۳۷۹ ‭HD,‭۶۹,‭/و۷ب۸,‭۱۳۷۹
ک‍ری‍م‍ی‌ ش‍رق‍ی‌، رض‍ا ف‍ن‌ گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ۱۳,۸۰۱,۳۸۱ ‭PN,‭۱۴۷,‭/ک۴ف۹,‭۱۳۸۰
وی‍ت‍زل‌، م‍ورگ‍ن‌ پ‍ن‍ج‍اه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ۱۳۸۲ ‭HD,‭۳۱,‭/و۸۷پ۹,‭۱۳۸۲
چ‍ان‍گ‌، ری‍چ‍ارد ک‍ار ت‍ی‍م‍ی‌؛ رم‍ز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ۱۳۸۱ ‭HD,‭۶۶,‭/چ۲ک۲,‭۱۳۸۱
ک‍رام‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ن‍و و م‍ت‍ف‍اوت‌ ب‍ه‌ روی‍ک‍رد ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭LB,‭۱۰۳۲,‭/ک۴ن۸,‭۱۳۸۲
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ح‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۲۴۷/۶۵,‭/م۳ح۸,‭۱۳۸۱
دع‍ای‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د، م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ب‍ارداری‌ و ت‍وزی‍ع‌ ۱۳۷۹ ‭HD,‭۳۹/۵,‭/د۷س۹,‭۱۳۷۹
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رورش‍ی‌ (روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و آم‍وزش‌) ۱۳۷۹ ‭LB,‭۱۰۵۱,‭/س۹ر۹,‭۱۳۷۹
م‍وم‍ن‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ۱۳۸۰ ‭T,‭۵۸/۶,‭/م۸م۴,‭۱۳۸۰
آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍اش‍ورا ۱۳۸۳ ‭BP,‭۴۱/۵,‭/فلا۹,‭۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌) ۱۳۸۳ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ع۸۲۵۶,‭۱۳۸۳
خ‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ا طلا ب‍ای‍د ن‍وش‍ت‌ ۱۳۸۴ ‭PN,‭۶۰۹۵,‭/ف۲خ۴,‭۱۳۸۴
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ اخ‍لاق‌ خ‍دای‍ان‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۲۹,‭/س۴فلا۳,‭۱۳۸۴
ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌، ن‍رگ‍س‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر م‍درس‍ه‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲,‭۱۳۸۲
لاژون‍ن‌، ل‍وری‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ج‍ذب‌ و ن‍ش‍ر ات‍م‍ی‌ ۱۳۷۶ ‭QD,‭۹۶,‭/فلا۲ل۲,‭۱۳۷۶
رض‍اخ‍واه‌، س‍ع‍ی‍د آم‍ار و اح‍ت‍م‍الات‌ ک‍ارب‍ردی‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ۱۳۷۹ ‭QA,‭۲۷۶,‭/ر۵۶آ۸,‭۱۳۷۹
  ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍س‍اب‍ه‍ا ۱۳۸۴ ‭TD,‭۱۹۵,‭/م۶ب۹,‭۱۳۸۴
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود آم‍ار و اح‍ت‍م‍الات‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۲ ‭QA,‭۲۷۶,‭/ن۹۴آ۸,‭۱۳۸۲
گ‍ف‌، ج‍ک‍ی‌ غ‍اره‍ا ۱۳۸۳ ‭ 
ت‍ی‍ل‍ور، ب‍ارب‍ارا ع‍ل‍م‌ و ت‍ج‍رب‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭ 
ش‍ارم‍ن‌، ان‍درو گ‍ی‍اه‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭QK,‭۶۴۱,‭/ش۲گ۹,‭۱۳۸۱
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، راض‍ی‍ه‌ خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ [ Yahoo messengerی‍اه‍و م‍س‍ن‍ج‍ر] ۱۳۸۴ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۶,‭/ع۸خ۹,‭۱۳۸۴
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌ ۱۳۷۹ ‭PIR,‭۷۹۴۹,‭/ح۷م۹,‭۱۳۷۹
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ی‌ آث‍ار اح‍م‍د ش‍ام‍ل‍و ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۸۱۱۴,‭/فلا۸۵,‭۱۳۸۴
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار از م‍ص‍اح‍ب‍ت‌ آف‍ت‍اب‌؛ زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌ ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۸۰۹۴,‭/ع۲فلا۴,‭۱۳۷۹
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ع‍ل‍م‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟ ۱۳۷۹ ‭Q,‭۱۷۵,‭/س۴ع۸,‭۱۳۷۹
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طب‍س‌ ۱۳۸۴ ‭DSR,‭۲۱۰۳,‭/پ۵فلا۸,‭۱۳۸۴
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌۸ و ۹ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۴ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۱,‭/ه۸,‭۱۳۸۴
دوی‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۶۵۱,‭/د۹ش۹,‭۱۳۸۳
م‍ارج‍وری‌ ب‍ن‍ک‍س‌، راج‍ر روش‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا و م‍ع‍دن‌ ک‍اری‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۶۹,‭/م۲ر۹,‭۱۳۸۲
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌، دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ص‍وب‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۳۰۷,‭/د۴ز۸,‭۱۳۸۳
ک‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۶۹۶,‭/ک۲ز۸,‭۱۳۸۴
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۲۸/۳,‭/خ۵ز۸,‭۱۳۸۴
ب‍ی‌ آزار ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ رس‍ال‍ه‌ ن‍وی‍ن‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭BP,‭۲۳۲/۶۵,‭/ب۹ر۵,‭۱۳۷۵
ل‍ئ‍وک‍وم‌، آرک‍دی‌ ب‍ه‌ م‍ن‌ ب‍گ‍و چ‍را ۱۳۶۶ ‭AG,‭۳۶,‭/ل۹ب۹
ع‍اب‍دی‍ان‌، ن‍اص‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ دی‍رگ‍دازه‍ا ۱۳۶۷ ‭TN,‭۶۷۷,‭/ع۲,‭۱۳۶۷
ب‍وورس‍اک‍ی‌، گ‍ری‌ گ‍وه‍ر س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌   ‭QC,‭۳۹۲/۵,‭/ب۹گ۹
  گ‍زارش‌   ‭ 
  ف‍ه‍رس‍ت‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ع‍ادن‌ روب‍از   ‭ 
لای‍ن‌، ج‍ی‍ن‌ دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ن‍ج‍وم‌، خ‍ورش‍ی‍د و ه‍م‍س‍ای‍گ‍ان‍ش‌ ۱۳۸۱ ‭QB,‭۴۶,‭/ل۹۵د۲,‭۱۳۸۱
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ ۱۳۷۲ ‭GB,‭۳۲۶,‭/م۳,‭۱۳۷۴
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د ان‍رژی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ و ک‍ارب‍رد آن‌   ‭TK,‭۹۱۴۵,‭/ل۵فلا۸
اس‍ک‍اگ‍ل‌، روب‍ی‍ن‌ س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ (چ‍گ‍ون‍ه‌ ی‍ک‌ س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‌ ش‍وی‍م‌) ۱۳۷۶ ‭QB,‭۶۴,‭/فلا۵س۲,‭۱۳۷۶
اس‍لای‍ت‌، اس‍ت‍ی‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ (IT) ۱۳۸۲ ‭T,‭۵۸/۵,‭/فلا۱۵ف۹,‭۱۳۸۲
ری‍ن‍گ‌، ل‍ی‍ن‌ م‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ م‍وش‍ک‍ه‍ا و س‍ف‍ره‍ای‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭ 
  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (ج‍زای‍ر ک‍ی‍ش‌ و ه‍ن‍دوراب‍ی‌) ۱۳۸۳ ‭DSR,‭۲۱۴۸,‭/ج۷,‭۱۳۸۳
ف‍ق‍ی‍ری‌، ش‍ک‍وه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۳ ‭KMH,‭۳۱۹۷,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۳
ع‍طائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ع‍دن‌ ک‍اری‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭TN,‭۱۴۵,‭/ع۶م۶,‭۱۳۸۴
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، ادوی‍ن‌ م‍ب‍ان‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۴ ‭TN,‭۲۶۹,‭/ر۲م۲,‭۱۳۸۴
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌، م‍دل‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، م‍اه‍واره‌ ای‌ و ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ک۴فلا۷,‭۱۳۸۴
  راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از چ‍ک‍ی‍ده‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭QD,‭۹,‭/ر۲,‭۱۳۷۵
رم‍زی‌، ج‍ان‌ ف‍ن‍ون‌ ن‍وی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌، ج‍ل‍د اول‌: ب‍ررس‍ی‌ وات‍ن‍ش‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ر۸ف۹,‭۱۳۸۳
ن‍ی‍ک‌ ان‍دی‍ش‌، ن‍س‍ری‍ن‌ زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭PE,‭۱۱۲۷,‭/ز۷۶ن۹,‭۱۳۹۳
گ‍رج‍ی‌ ن‍ژاد، س‍ع‍ی‍د م‍ه‍م‌ ت‍ری‍ن‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ [ GISج‍ی‌. آی‌. اس‌] در ج‍ه‍ان‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار [ Arcviewآرک‌ وی‍و] ۱۳۸۴ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/گ۴م۹,‭۱۳۸۴
  ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ روده‍ای‌ ک‍ش‍ور ۱۳۸۱ ‭DSR,‭۶,‭/س۲۳ف۴۴,‭۱۳۸۱
ت‍ن‍ه‍ا، ج‍ع‍ف‍ر اص‍ول‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ۱ [ی‍ک‌] ۱۳۸۳ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ت۸۳,‭۱۳۸۳
  ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ا غ‍ی‍ر از زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ف۱۴,‭۱۳۸۱
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ وظای‍ف‌ و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ وزی‍ر ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ف‍ه‍رس‍ت‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و م‍وض‍وع‍ی‌ و زی‍ر ن‍وی‍س‍ه‍ای‌ راه‍ن‍م‍ا ۱۳۸۰ ‭KMH,‭۲۵۸۰,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۰
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ اص‍ول‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ق‍رارداده‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ (م‍ب‍اح‍ث‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ک‍ارب‍ردی‌) ۱۳۸۴ ‭HD,‭۳۸۶۱,‭۱۳۸۴
ب‍اراب‍اس‍ی‌، آل‍ب‍رت‌- لاس‍ل‍و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ف‍راک‍ت‍ال‍ی‌ در رش‍د س‍طوح‌ ۱۳۸۲ ‭QC,‭۱۷۳/۴,‭/ر۹ب۲,‭۱۳۸۲
ان‍ص‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ن‍اج‍ات‌ و ال‍ه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ خ‍واج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ه‌ ان‍ص‍اری‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۲۷۱/۸,‭/فلا۸م۸۳,‭۱۳۸۱
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ق‍م‍ار ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ ش‍م‍س‌ و م‍ولان‍ا ۱۳۷۹ ‭PIR,‭۵۳۰۵,‭/س۴۵ق۸,‭۱۳۷۹
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر راه‍ن‍م‍ا و ب‍ان‍ک‌ س‍والات‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ش‍ام‍ل‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ و س‍ل‍ی‍س‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌... ۱۳۸۴ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹۴۸۲,‭۱۳۸۴
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ از ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴س۳۵,‭۱۳۸۴
ف‍ن‍ای‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ دی‍ن‌ در ت‍رازوی‌ اخ‍لاق‌ ۱۳۸۴ ‭BJ,‭۴۷,‭/ف۹د۹,‭۱۳۸۴
ن‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ور، رض‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ت‍ون‌ س‍اده‌ (رش‍ت‍ه‌ م‍ت‍رج‍م‍ی‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌) ۱۳۸۰ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ن۹۴۷,‭۱۳۸۰
ف‍اطم‍ی‌ ع‍ق‍دا، م‍ح‍م‍ود م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ف۱۷,‭۱۳۸۱
ع‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ (۲) (رش‍ت‍ه‌ آم‍ار) ۱۳۸۴ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ع۸۴,‭۱۳۸۴
وح‍ی‍دی‌ اص‍ل‌، م‍ح‍م‍د ق‍اس‍م‌ آم‍ار و اح‍ت‍م‍ال‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا (۱) (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۳ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹و۳۶,‭۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ س‍ه‌ ت‍ار ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۷۹۳۴,‭/س۹,‭۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ ن‍ف‍ری‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۷۹۳۴,‭/ن۷,‭۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ م‍دی‍ر م‍درس‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۷۹۳۴,‭/م۴,‭۱۳۸۳
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ۱۳۸۵ ‭DSR,‭۱۴۰,‭/پ۹فلا۹,‭۱۳۸۵
خ‍ن‍دان‌، م‍ح‍س‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ از س‍ق‍وط ب‍غ‍داد ت‍ا ظه‍ور ص‍ف‍وی‍ه‌ "۶۵۶ق‌ -۹۰۷ ق‌" ۱۳۸۳ ‭BP,‭۲۳۹,‭/ز۹,‭۱۳۸۳
ن‍وی‍ن‌، پ‍روی‍ز ان‍ع‍ق‍اد و ان‍ح‍لال‌ ق‍رارداده‍ا ۱۳۸۴ ‭KMH,‭۵۰۰,‭/ن۹۵ح۶۶۳,‭۱۳۸۴
س‍رت‍و، س‍ام‍وئ‍ل‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭HF,‭۵۵۴۹/۱۲,‭/س۴م۹,‭۱۳۸۵
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ (ک‍ارب‍ردی‌) ۱۳۸۲ ‭KMH,‭۱۷۱۰,‭/ب۹آ۹,‭۱۳۸۲
  ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ۱۳۷۱ ‭AG,‭۳۶,‭/ف۳۷,‭۱۳۷۱
  اطل‍س‌ راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۳ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/س۲فلا۵۷,‭۱۳۸۳
اح‍م‍دی‌ ک‍اف‍ش‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ک‍ه‌ ب‍ود؟ چ‍ه‌ ک‍رد؟ چ‍ه‌ ش‍د ۱۳۸۴ ‭DSR,‭۱۳۸۵,‭/فلا۳۵فلا۱۸,‭۱۳۸۴
  پ‍رن‍دگ‍ان‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  م‍اه‍ی‌ ه‍ا ۱۳۸۰ ‭ 
  ه‍واپ‍ی‍م‍ا ۱۳۸۰ ‭ 
  ف‍رودگ‍اه‌ ه‍ا ۱۳۸۲ ‭IL,‭۷۲۵/۱۵,‭/ف۴,‭۱۳۸۲
  ک‍اغ‍ذ ۱۳۸۳ ‭ 
  ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ ۱۳۸۰ ‭ 
  ب‍اران‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  ک‍وه‍ه‍ا ۱۳۸۳ ‭ 
  ج‍زی‍ره‌ ه‍ا ۱۳۸۳ ‭ 
  م‍اه‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  پ‍ش‍م‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  دری‍اه‍ا و اق‍ی‍ان‍وس‍ه‍ا ۱۳۸۴ ‭ 
  ن‍ی‍ل‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  روده‍ا ۱۳۸۰ ‭ 
  ش‍ی‍ش‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  چ‍وب‌ ۱۳۷۳ ‭ 
  خ‍ورش‍ی‍د ۱۳۸۳ ‭ 
  س‍ف‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  آه‍ن‌ و ف‍ولاد ۱۳۸۳ ‭ 
  ک‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  چ‍رخ‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  پ‍ن‍ب‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  پ‍وش‍اک‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  آش‍ی‍ان‍ه‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ ۱۳۸۰ ‭ 
  ح‍ی‍وان‍ات‌ در خ‍دم‍ت‌ ان‍س‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭ 
  ن‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭ 
  پ‍وس‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  ن‍ف‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  گ‍ی‍اه‍ان‌ و گ‍ل‍ه‍ای‌ ص‍ح‍را ۱۳۸۳ ‭ 
  ش‍ت‍ره‍ا ۱۳۸۳ ‭ 
  اس‍ب‌ ع‍رب‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  اس‍ت‍ت‍ار ۱۳۸۰ ‭ 
  ح‍ی‍وان‍ات‌ و پ‍رن‍دگ‍ان‌ ص‍ح‍را ۱۳۸۳ ‭ 
  ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا ۱۳۸۴ ‭ 
  واح‍ه‌ ه‍ا ۱۳۸۳ ‭ 
  پ‍ول‌ ۱۳۸۰ ‭ 
  دای‍ن‍اس‍وره‍ا ۱۳۸۴ ‭ 
ق‍ل‍م‍ق‍اش‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ روش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ در راس‍ت‍ای‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ام‍ان‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۳۶,‭/ق۸ر۹,‭۱۳۸۳
اس‍لان‍س‍ک‍ی‌، م‍وری‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍س‍ف‍ات‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۳۸۹/۶۴,‭/فلا۵ز۸,‭۱۳۸۲
س‍ل‍طان‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌ م‍ن‍م‌ ک‍ورش‌، پ‍ادش‍اه‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭DSR,‭۲۳۶,‭/س۸م۸,‭۱۳۸۵
ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍دالام‍ی‍ر ام‌ ال‍ب‍ن‍ی‍ن‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۵۲/۷,‭/فلا۷۵فلا۸,‭۱۳۸۴
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍ان‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭QE,‭۳۳/۲,‭/ر۹۴ف۴,‭۱۳۷۱
اح‍م‍دی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، اح‍م‍د اش‍ع‍ار اخ‍لاق‍ی‌ در ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۴۰۷۰,‭/فلا۳,‭۱۳۸۴
ف‍اض‍ل‌ ب‍س‍طام‍ی‌، ک‍اوه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۵ ‭TN,‭۹۵۴,‭/ر۲ف۲,‭۱۳۸۵
ف‍اض‍ل‌ ب‍س‍طام‍ی‌، ک‍اوه‌ اطل‍س‌ س‍ن‍گ‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۰ ‭TN,‭۹۵۴,‭/فلا۹ف۲,‭۱۳۸۰
  درخ‍ت‍ان‌ ۱۳۸۳ ‭ 
ح‍ر ع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ (ع‌) [وس‍ائ‍ل‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌، ب‍رگ‍زی‍ده‌. ف‍ارس‍ی‌] ۱۳۸۴ ‭BP,‭۱۳۵,‭/ح۴و۵۰۴۲۷,‭۱۳۸۴
م‍درس‌ رض‍وی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ س‍ال‍ش‍م‍ار وق‍ای‍ع‌ م‍ش‍ه‍د در ق‍رن‍ه‍ای‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍ا س‍ی‍زده‍م‌ ۱۳۷۸ ‭DSR,‭۲۱۲۱,‭/ش۸۷,‭۱۳۷۸
ک‍وک‌، م‍ای‍ک‍ل‌ آل‍ن‌ ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر در ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۴۷/۸,‭/ک۹۲ش۲,‭۱۳۸۴
ت‍راب‍ی‌، اح‍م‍د ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ ال‍رض‍ا (ع‌)، ام‍ام‌ راف‍ت‌ و م‍ع‍رف‍ت‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۴۷,‭/ت۴
ن‍وب‍ه‍ار، وح‍ی‍د درآم‍دی‌ ب‍ر ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‌ ۱۳۸۲ ‭K,‭۶۳۹,‭/ن۹د۴,‭۱۳۸۲
آق‍ای‍ی‌، اح‍م‍د ام‍ام‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) ۱۳۸۳ ‭BP,‭۴۷/۳۵,‭/آ۴فلا۸,‭۱۳۸۳
ب‍اون‍دی‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ج‍ش‍ن‌ گ‍ل‌ ۱۳۷۹ ‭ 
  ج‍ب‍ه‍ه‌ در ی‍ک‌ آل‍ب‍وم‌ ۱۳۸۴ ‭ 
آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ ۱۳,۷۸۱,۳۷۸ ‭BP,‭۲۲/۹,‭/آ۹ت۲۱,‭۱۳۷۸
اب‍وزه‍ره‌، م‍ح‍م‍د خ‍ات‍م‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌ (ص‌) ۱۳۸۰ ‭BP,‭۲۲/۹,‭/فلا۲۲خ۲,‭۱۳۸۰
م‍درس‍ی‌، ه‍ادی‌ دوس‍ت‍ی‌ و دوس‍ت‍ان‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۵۴/۲,‭/م۴ص۴۰۴۱,‭۱۳۸۴
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ ال‍رض‍ا (ع‌) ۱۳۸۴ ‭BP,‭۴۷,‭/م۶فلا۸,‭۱۳۸۴
  از ع‍ل‍ی‌ آم‍وز اخ‍لاص‌ ع‍م‍ل‌ ۱۳۷۹ ‭BP,‭۶۳۷/۷,‭/فلا۴,‭۱۳۷۹
  آث‍ار ای‍ران‌ ۱۳۸۴ ‭N,‭۲۸۰,‭/آ۲,‭۱۳۸۴
م‍ج‍دوب‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اص‍ح‍اب‌ ک‍ه‍ف‌ در ت‍ورات‌ و ان‍ج‍ی‍ل‌ و ق‍رآن‌ ۱۳۸۰ ‭BP,‭۸۸/۷۵,‭/م۳فلا۹۰۴۱,‭۱۳۸۰
ف‍ض‍ل‌ ال‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) ۱۳۸۴ ‭BP,‭۴۷,‭/ف۶فلا۸۰۴۱,‭۱۳۸۴
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد ت‍وب‍ه‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۲۵/۷,‭/م۲۲ت۹,‭۱۳۸۴
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد گ‍ه‍ر ع‍م‍ر ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۳۸/۰۹,‭/ک۹م۳,‭۱۳۸۴
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد ع‍ب‍ادت‌ و ن‍م‍از ۱۳۸۴ ‭BP,‭۱۸۵,‭/م۳ع۲,‭۱۳۸۴
ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د دس‍ت‍اورد (ش‍ع‍ر، داس‍ت‍ان‌، م‍ق‍ال‍ه‌) ۱۳۸۲ ‭PIR,‭۴۲۸۷,‭/ش۹د۵
ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۴ ‭DSR,‭۲۱۲۱,‭/ش۸۳ق۶,‭۱۳۸۴
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د دف‍اع‌ از ح‍ق‍وق‌ زن‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۳۰/۱۷۲,‭/ح۸د۷,‭۱۳۸۴
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد دوس‍ت‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۵۴/۲,‭/م۳۴د۹,‭۱۳۸۴
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد دع‍ا ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۶۶,‭/م۲۴د۷,‭۱۳۸۴
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ خ‍واج‍ه‌ رب‍ی‍ع‌ ۱۳۸۲ ‭NA,‭۵۹۸۷,‭/م۵ح۵,‭۱۳۸۲
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ ه‍ش‍ت‍م‌،۲۰۲-۱۵۳ ق‌. ارب‍ع‍ی‍ن‌ رض‍وی‌ ۱۳۸۳ ‭BP,‭۲۳۹,‭/ع۲ت۲,‭۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌. اخ‍لاص‌ ع‍م‍ل‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍ن‍ظوم‌ ۱۱۰ ک‍لام‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ۱۳۸۴ ‭BP,‭۳۸/۰۹,‭/فلا۳فلا۳,‭۱۳۸۴
ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍دالام‍ی‍ر ج‍وان‍ی‌ را غ‍ن‍ی‍م‍ت‌ ب‍دان‌ ۱۳۸۳ ‭BP,‭۲۳۰,‭/فلا۷۷فلا۷۰۴۱,‭۱۳۸۳
ن‍ج‍ف‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ( ه‍م‍راه‌ ب‍ا اص‍طلاح‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌) ۱۳۸۳ ‭TA,‭۴۲۶,‭/ن۳و۲,‭۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ ن‌ و ال‍ق‍ل‍م‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۷۹۳۴,‭/ن۹,‭۱۳۸۳
ع‍ن‍ب‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍ود طب‍ی‍ع‍ت‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ۱۳۷۳ ‭Q,‭۱۶۲,‭/ع۹ط۲,‭۱۳۷۳
دل‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ب‍ی‌ واس‍طه‌ از دل‌ ۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۵۰۰/۳,‭/فلا۱۹د۸,‭۱۳۸۰
ع‍دال‍ت‍ی‍ان‌ ش‍ه‍ری‍اری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د ک‍ت‍اب‌ س‍الان‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۹ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/آ۲ک۲,‭۱۳۷۹
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌، ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ و چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍راروی‌   ‭ 
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ش‍ی‍م‍ی‌ ن‍اف‍ل‍زات‌ و ع‍ن‍اص‍ر ن‍ی‍م‌ رس‍ان‍ا ۱۳۷۲ ‭QD,‭۱۶۱,‭/ع۲ش۹,‭۱۳۷۲
آری‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۵۱۵,‭/آ۴م۳,‭۱۳۸۰
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ و ک‍ارآم‍دی‌   ‭ 
ب‍وزج‍ان‍ی‌، دروی‍ش‌ ع‍ل‍ی‌ روض‍ه‌ ال‍ری‍اح‍ی‍ن‌ ۱۳۴۵ ‭BP,‭۲۸۲/۷,‭/ژ۹ب۹
ری‍س‍ن‍ر، ت‍رادی‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Excel 2000اک‍س‍ل‌۲۰۰۰ ] ۱۳۸۱ ‭HF,‭۵۵۸۴/۴,‭/فلا۷و۹,‭۱۳۸۱
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌ م‍رج‍ع‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ وی‍ن‍دوز ۹۸ [ن‍ود و ه‍ش‍ت‌] ۱۳۷۸ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴م۶۶,‭۱۳۷۸
وب‍س‍ت‍ر، ج‍ی‍ن‌ ب‍اب‍ا ل‍ن‍گ‌ دراز ۱۳,۸۸۱,۳۹۴ ‭PS,‭۳۵۴۱,‭/ب۵ب۲
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ در اس‍ت‍ان‍ه‍ا و ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍س‍ال‍ه‌ س‍وم‌ ۱۳۸۰ ‭ 
پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹پ۳۷۵۷,‭۱۳۸۲
رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ک‍ارب‍رد ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ و م‍اه‍واره‌ ای‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ ش‍ه‍ری‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ۱۳۸۲ ‭DSR,‭۱۶۷,‭/ر۶ک۲,‭۱۳۸۲
ام‍ک‍چ‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ م‍ی‍ان‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‍ه‍ا در چ‍ه‍ارچ‍وب‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭HT,‭۱۶۹/۵,‭/فلا۸ش۹,‭۱۳۸۳
  پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار ژئ‍وم‍ات‍ی‍ک‍ا ۱۳۸۴ ‭G,‭۷۰/۴,‭/پ۴,‭۱۳۸۴
رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ و آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا ۱۳۸۴ ‭GA,‭۱۵۱,‭/ر۶ن۷,‭۱۳۸۴
آس‍ی‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭SB,‭۳۱۹,‭/ج۸ر۲,‭۱۳۸۵
پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌: اق‍وام‌- ک‍وچ‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳,۷۲۱,۳۷۲ ‭DS,‭۳۵۴/۵,‭/پ۲فلا۷,‭۱۳۷۲
وث‍وق‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ م‍س‍ک‍ن‌ در خ‍راس‍ان‌ ۱۳۷۷ ‭HD,‭۷۳۵۹/۲,‭/خ۴و۲,‭۱۳۷۷
پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ خ‍راس‍ان‌، ژئ‍وپ‍ل‍ی‍ت‍ی‍ک‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭JC,‭۳۱۹,‭/پ۲خ۴,‭۱۳۸۳
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ و ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ۱۳۸۵ ‭GA,‭۱۰۵/۳,‭/م۴ک۲,‭۱۳۸۵
ب‍ووار- ل‍وک‍وآن‍ه‌، آن‍ه‌ ب‍ن‍اه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭TA,‭۷۱۲,‭/ب۹ب۹,‭۱۳۸۴
  پ‍ی‍ک‌ ن‍م‍از ۱۳۸۳ ‭ 
ک‍ن‍ف‍ی‍ل‍د، ج‍ک‌ ق‍درت‌ ت‍م‍رک‍ز ۱۳۸۱ ‭BF,‭۶۳۷,‭/م۸ک۸۷,‭۱۳۸۱
چ‍ام‍الا، ش‍ان‍ک‍اری‍ا م‍ش‍ارک‍ت‌ ب‍رای‌ ن‍ج‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ (ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ه‍م‍ک‍اری‌ گ‍روه‍ی‌) ۱۳۸۳ ‭GE,‭۱۹۵,‭/چ۲م۵,‭۱۳۸۳
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ س‍ن‍و، ام‍ی‍ن‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ و ن‍ص‍ب‌ و راه‌ ان‍دازی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ س‍روی‍س‍ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ در م‍ح‍ی‍ط س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌ ۱۳۸۴ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ح۵۷,‭۱۳۸۴
ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌، داری‍وش‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آس‍ان‌ وب‌ لاگ‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TK,‭۸۸۸۳,‭/ف۴ر۲,‭۱۳۸۲
دب‍ل‍م‍اس‌، ژاک‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ب‍زرگ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۵۱۱/۴,‭/د۲س۲,‭۱۳۸۵
ب‍ری‍س‍دون‌، آل‍ن‌ روش‍ه‍ای‌ طی‍ف‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QD,‭۱۵۲/۳,‭/ب۴ر۹,‭۱۳۸۲
  م‍واظب‌ ق‍ل‍ب‍ت‍ان‌ ب‍اش‍ی‍د ۱۳۸۰ ‭RC,‭۶۸۵,‭/س۴م۸,‭۱۳۸۰
ف‍روگ‍ات‌، وی‍ن‌ ن‍ت‍رس‌ ۱۳۸۵ ‭BF,‭۵۷۵,‭/فلا۵۸ف۴,‭۱۳۸۵
ش‍وارت‍ز، دی‍وی‍د ج‍وزف‌ ج‍ادوی‌ ف‍ک‍ر ب‍زرگ‌ چ‍اپ‌ اول‌۱۳۷۴ ‭BF,‭۶۳۷,‭/م۸ش۹,‭۱۳۷۴
ب‍روک‍س‌، دان‍ا ه‍ف‍ت‌ راز زن‍ان‌ م‍وف‍ق‌ ۱۳۸۱ ‭HF,‭۵۳۸۶,‭/ب۴-ه۷,‭۱۳۸۲
ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌، داری‍وش‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر =System mechanic 5 ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/ن۴ف۴,‭۱۳۸۳
ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌، داری‍وش‌ ت‍دوی‍ن‌ و م‍ون‍ت‍اژ ف‍ی‍ل‍م‌ ه‍ا ۱۳۸۵ ‭TR,‭۸۹۹,‭/ف۴ت۴,‭۱۳۸۵
ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌، داری‍وش‌ آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ص‍وت‍ی‌ و وی‍دی‍وی‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭MT,‭۷۲۳,‭/فلا۴آ۸,‭۱۳۸۵
پ‍ی‍راس‍ت‍ه‌، س‍ع‍ی‍د م‍ف‍اه‍ی‍م‌ GIS ه‍م‍راه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌، م‍ع‍رف‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار JT maps ۱۳۸۵ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/پ۹م۷,‭۱۳۸۵
پ‍ی‍راس‍ت‍ه‌، س‍ع‍ی‍د س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ن‍اب‍ع‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۵ ‭TN,‭۲۷۰,‭/پ۹ش۹,‭۱۳۸۵
ع‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ۱ (رش‍ت‍ه‌ آم‍ار) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ع۸۳,‭۱۳۸۲
آوی‍س‍ون‌، ب‍ری‍ژی‍ت‌ ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭QP,‭۳۷,‭/آ۸ب۴,‭۱۳۸۱
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ( ۸ال‍ی‌ ۱۰ اس‍ف‍ن‍د) ۱۳۸۴ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۴
ک‍ات‍ن‌، آل‍ب‍رت‌ اف‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭QD,‭۱۵۱/۲,‭/ک۲ش۹,‭۱۳۷۰
  چ‍ه‍ارده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۲-۱۳ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۸۵ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د۱ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۳۵۱,‭/ه۸,‭۱۳۸۵
ف‍اطم‍ی‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌، ب‍اق‍ر آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ ENVIئ‍ی‌. ان‌. وی‌. آی‌] (ن‍رم‌ اف‍زار پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌) ۱۳۸۴ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ف۲آ۸,‭۱۳۸۴
م‍لائ‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ اطل‍س‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۲۶۹,‭/ن۹م۸
اک‍ب‍رپ‍ور، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ از آدم‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍ه‌ (ع‌) ت‍ا م‍ح‍م‍د رس‍ول‌ ال‍ه‌ (ص‌) (ق‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‌) ۱۳۸۴ ‭BP,‭۸۸,‭/فلا۶۶فلا۳,‭۱۳۸۴
اک‍ب‍رپ‍ور، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ م‍ش‍اه‍دات‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر ص‍ل‌ ال‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ در م‍ع‍راج‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۲۱/۵,‭/فلا۷م۵,‭۱۳۸۴
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۵
  اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۵ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰۰ ۱۳۸۵ ‭G,‭۲۲۵۶,‭/ر۲م۸۴,‭۱۳۸۵
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ع‍اد ی‍ا ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍س‍وی‌ خ‍دا ۱۳۶۲ ‭BP,‭۲۲۲,‭/ش۳م۶
ات‍ک‍ی‍ن‍ز راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۷۰ ‭QD,‭۴۵۳/۲,‭/فلا۲ش۹,‭۱۳۷۰
رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ک‍ارب‍رد ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ و م‍اه‍واره‌ ای‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۹ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ر۶ک۲,‭۱۳۸۹
ی‍رگ‍ی‍ن‌، دان‍ی‍ل‌ ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۷۶ ‭HD,‭۹۵۶۰/۶,‭/ی۴ت۳,‭۱۳۷۶
  ل‍رزه‌ ن‍گ‍اری‌ آس‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭TN,‭۲۶۹,‭/آ۶۳ل۴,‭۱۳۸۰
ت‍ری‍ف‍ون‍وف‌، د. ان‌ ع‍ن‍اص‍ر ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ش‍دن‍د ۱۳۷۲ ‭QD,‭۴۶۶,‭/ت۴د۲
ع‍ل‍وی‌ پ‍ن‍اه‌، ک‍اظم‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ح‍رارت‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/ع۸س۹,‭۱۳۸۵
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، ک‍ش‍اورزی‌ ۱۳۸۴ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۴
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۳
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۷۸
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۰
ت‍وای‍ن‌، م‍ارک‌ خ‍اطرات‌ آدم‌ و ح‍وا ۱۳۸۴ ‭PS,‭۱۶۷۵/۱۶,‭۱۳۸۴
  س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ س‍ال‌۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ‭HA,‭۱۸۶۷,‭/خ۴آ۸,‭۱۳۸۴
طاه‍ری‌، ع‍زی‍ز ال‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۲۸/۳,‭/ط۲ز۸,‭۱۳۸۵
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د اح‍ی‍ای‌ م‍ن‍اطق‌ خ‍ش‍ک‌ و ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭QH,‭۵۴۱/۵,‭/م۸ج۷,‭۱۳۸۵
ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ از ف‍ی‍ت‍وپ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ت‍ا ت‍ول‍ی‍د ن‍ف‍ت‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۵۱۶/۵,‭/ک۸ژ۹,‭۱۳۸۵
پ‍روان‍ه‌ ن‍ژاد ش‍ی‍رازی‌، م‍ه‍ن‍از دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱ م‍اک‍رو ف‍س‍ی‍ل‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۵ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹پ۳۷۵۳,‭۱۳۸۵
م‍ری‍ت‍س‌، داروت‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍م‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۵ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۳۸۶,‭۱۳۸۵
پ‍ورخ‍ب‍از، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍م‍ده‌ ت‍ری‍ن‌ آش‍ف‍ت‍گ‍ی‍ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ق‍رن‌ ح‍اض‍ر (ب‍اران‌ اس‍ی‍دی‌، لای‍ه‌ ازن‌، گ‍رم‍ای‍ش‌ ج‍ه‍ان‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭TD,‭۱۷۰/۱۵,‭/پ۹ع۸,‭۱۳۸۱
ک‍رن‍گ‌، م‍ای‍ک‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭GF,‭۴۱,‭/ک۳۷ج۷,‭۱۳۸۳
ب‍ص‍ی‍ر، س‍ی‍دح‍س‍ن‌ روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۱ ‭TN,‭۲۹۱,‭/ب۶ر۹,‭۱۳۸۱
ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ت۸۸۸,‭۱۳۸۲
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌ اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ۱۳۸۲ ‭TA,‭۷۱۰,‭/د۲فلا۶,‭۱۳۸۲
ب‍ال‍ت‌، ب‍روس‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ا ۱۳۸۴ ‭QE,‭۵۳۴/۲,‭/ب۲ز۸,‭۱۳۸۴
رف‍اه‍ی‌، ف‍ی‍روز ه‍ی‍درون‍ی‍م‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ (پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در آب‌ ن‍ام‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۸۴ ‭GB,‭۹۹۲,‭/فلا۹ر۷,‭۱۳۸۴
ک‍ی‍وم‍رث‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۵ ‭TN,‭۱۴۵,‭/ک۹ک۲,‭۱۳۸۹
ک‍ی‍وم‍رث‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ج‍ام‍ع‌ ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ س‍والات‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۵ ‭LB,‭۲۳۵۳,‭/ک۹۸ج۳,‭۱۳۸۵
ق‍اس‍م‍ی‌ ن‍ژاد، اب‍راه‍ی‍م‌ زم‍ی‍ن‌ در گ‍ذر زم‍ان‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۶۵۱,‭/ق۲ز۸,‭۱۳۸۵
ب‍ل‍ک‌، رون‍ا م‌. اص‍ول‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ب۸۵,‭۱۳۷۹
س‍وخ‍ت‍ان‍ک‍ار رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ = Applied sedimentology   ‭QE,‭۴۷۱,‭/س۹۳ر۵,‭۱۳۸۵
م‍ک‌ ک‍ل‍ی‌، ک‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ از س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۳۶,‭/م۷ن۷,‭۱۳۷۶
ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌) ۱۳۸۲ ‭TA,‭۷۰۵,‭/ص۲ز۸,‭۱۳۸۲
دب‍ی‍ری‌، م‍ی‍ن‍و آل‍ودگ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۷۹ ‭TD,‭۱۷۴,‭/د۲۴آ۷,‭۱۳۷۹
م‍وری‍س‌، دی‍وی‍د س‍اخ‍ت‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ [ Flashف‍ل‍ش‌] ۱۳۸۴ ‭TR,‭۸۹۷/۷,‭/م۸۳س۲,‭۱۳۸۴
م‍ح‍م‍دن‍ژاد، م‍ری‍م‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ ArcView GIsآرک‌ وی‍و ج‍ی‌. آی‌. اس‌] ۱۳۸۵ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/م۳ر۲,‭۱۳۸۵
م‍ی‍دل‌ ب‍روک‌، م‍ارک‌ ات‍وک‍د۲۰۰۴-۲۰۰۶ ۱۳۸۴ ‭T,‭۳۸۵,‭/م۸۳۶فلا۲,‭۱۳۸۴
ی‍غ‍م‍ائ‍ی‍ان‌، ک‍ام‍ی‍ار ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ (پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌) ۱۳۷۹ ‭LB,‭۲۳۵۳,‭/ی۷ش۹,‭۱۳۷۹
ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۸۳ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ت۹,‭۱۳۸۳
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ق۱۵,‭۱۳۸۲
گ‍ش‌. اس‌. ان‌ م‍ه‍ار س‍ی‍لاب‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زه‍ک‍ش‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭TC,‭۵۳۰,‭/گ۹م۹,‭۱۳۷۷
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌) ۱۳۸۲ ‭QE,‭۷۷۰,‭/خ۵د۹,‭۱۳۸۲
رف‍اه‍ی‌، ف‍ی‍روز م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍وپ‍ون‍ی‍م‍ی‌ و ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍وپ‍ون‍ی‍م‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۰ ‭DSR,‭۶,‭/ر۷م۲,‭۱۳۸۰
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌. ن‍ی‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر ۱۳۸۵ ‭BP,‭۲۷۱/۱,‭/م۳۶ن۹۸۲,‭۱۳۸۵
دای‍ر، وی‍ن‌ درم‍ان‌ ب‍ا ع‍رف‍ان‌: روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ج‍از و ال‍ه‍ام‌ و اش‍راق‌ و ک‍ش‍ف‌ ش‍ه‍ود و ب‍ی‍ن‍ش‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭BF,‭۶۳۷,‭/خ۹د۲۱۳,‭۱۳۷۷
اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌، وح‍ی‍د ژئ‍ودزی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ق‍ادی‍ر م‍رزی‌ ۱۳۸۲ ‭TA,‭۵۳۵,‭/فلا۲ژ۹,‭۱۳۸۲
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ج‍وی‍ب‍ار ل‍ح‍ظه‌ ه‍ا ۱۳۷۸ ‭PIR,‭۲۳۷۴,‭/ی۲ج۹,‭۱۳۷۸
ه‍ادس‍ن‌، رون‍ال‍د م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍رس‍اخ‍ت‍اره‍ا (طرح‌ ج‍ام‍ع‌ طراح‍ی‌، س‍اخ‍ت‌، ن‍گ‍ه‍داری‌، ب‍ازس‍ازی‌ و ن‍وس‍ازی‌) ۱۳۸۰ ‭TA,‭۱۹۰,‭/-ه۲م۴,‭۱۳۸۰
ه‍ان‍س‍ل‍م‍ن‌، دوی‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Matlab 6م‍طل‍ب‌۶ ] ۱۳۸۳ ‭QA,‭۲۹۷,‭/-ه۲ک۲,‭۱۳۸۳
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو ای‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۷۲۰/۵,‭/خ۵فلا۹,‭۱۳۸۰
پ‍س‍ران‌ ق‍ادر، م‍ج‍ی‍د م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‌ (از دی‍وان‍س‍الاری‌ ت‍ا وی‍ژه‌ س‍الاری‌) ۱۳۷۴ ‭HD,‭۳۷,‭/ف۲پ۵,‭۱۳۷۴
ه‍ول‍ت‍س‌ ن‍ای‍در، ب‍ی‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ران‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ (IT) ۱۳۸۴ ‭HD,‭۳۰/۲,‭/ه۹ر۲,‭۱۳۸۴
اخ‍ت‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍ود اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ پ‍ی‍ام‌   ‭AE,‭۳۶,‭/فلا۱۳
م‍ه‍دوی‌، م‍س‍ع‍ود ک‍ارب‍رد آم‍ار در ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۸۳ ‭G,‭۷۰/۳,‭/م۸ک۲,‭۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌ زاده‌ ف‍ی‍روزج‍ای‍ی‌، ن‍اص‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ا (ج‍ل‍د اول‌) ۱۳۸۴ ‭LB,‭۲۳۵۳,‭/د۸۵م۳,‭۱۳۸۴
لاج‍وری‌، م‍ح‍م‍ود ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TR,‭۸۱۰,‭/ل۲ع۸,‭۱۳۷۸
روح‍ی‌، ش‍ی‍رزاد ت‍ئ‍وری‌ خ‍طاه‍ا ۱۳۸۵ ‭QA,‭۳۶۰,‭/ر۹ت۹,‭۱۳۸۴
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۴۷۱/۱۵,‭/ک۴خ۵,‭۱۳۸۲
خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ه‌ م‍ق‍دم‌، اح‍م‍د ت‍اری‍خ‌ م‍س‍ت‍ن‍د ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ از ع‍ه‍د ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ ۱۳۸۰ ‭DSR,‭۱۰۹,‭/خ۸ت۲,‭۱۳۸۰
س‍را، اب‍رت‍و چ‍اه‌ ن‍گ‍اری‌ ۱۳۷۸ ‭TN,‭۸۷۱/۳۵,‭/س۴چ۳,‭۱۳۷۸
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭TC,‭۵۴۳,‭/و۷س۴,‭۱۳۷۷
ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ اس‍ع‍د گ‍رگ‍ان‍ی‌، ق‍رن‌۵ ق‌. وی‍س‌ و رام‍ی‍ن‌ ۱۳۷۷ ‭PIR,‭۴۶۹۷,‭/و۹,‭۱۳۷۷
ی‍اس‍وری‌، م‍ج‍ی‍د م‍ب‍ان‍ی‌، ک‍ارب‍رد و ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ [ GISج‍ی‌. آی‌. اس‌] ۱۳۸۳ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ی۲م۲,‭۱۳۸۳
گ‍ون‍س‍ال‍س‌، راف‍ائ‍ل‌ پ‍ردازش‌ ت‍ص‍وی‍ر رق‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TA,‭۱۶۳۲,‭/گ۹پ۴,‭۱۳۸۲
اح‍م‍ری‌، م‍ح‍م‍ود ن‍گ‍ارش‌ ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌، ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍ق‍ی‍اس‌ در ن‍ق‍ش‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭GA,‭۱۰۵/۳,‭/فلا۳ن۸,‭۱۳۸۳
ق‍رخ‍ل‍و، م‍ه‍دی‌ ک‍ارب‍رد ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭G,‭۷۰/۲,‭/ق۴۳ک۲,‭۱۳۸۴
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌ آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ [ Windows Wistaوی‍ن‍دوز وی‍س‍ت‍ا] ۱۳۸۵ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/و۹۵م۷۳,‭۱۳۸۵
م‍ب‍اش‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ در س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ف‍ن‍اوری‌ م‍اه‍واره‌ ۱۳,۹۳۱,۳۸۵ ‭G,‭۷۰/۴,‭/م۲م۲
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌ دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭HD,‭۳۸/۱۵,‭/م۴-ه۸,‭۱۳۸۵
ب‍ات‍را، پ‍روم‍ود ای‍ده‌ ه‍ای‌ طلای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ۱۳۸۴ ‭HD,‭۳۱,‭/ب۱۳فلا۹,‭۱۳۸۴
ع‍ل‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ب‍ار و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ان‍ب‍ارداری‌ ۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۴۸۵,‭/ع۸م۴,‭۱۳۸۰
ه‍اگ‍ت‌، پ‍ی‍ت‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۷۹ ‭G,‭۱۲۸,‭/-ه۲ج۷,‭۱۳۷۹
  م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭G,‭۷۰/۲,‭/م۷
ک‍س‍ل‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۷۵ ‭TN,‭۱۴۵,‭/ک۵م۸,‭۱۳۷۵
وزی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا س‍ن‍گ‍واره‌ ه‍ا (ت‍وص‍ی‍ف‌، ج‍م‍ع‌ آوری‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌) ۱۳۸۵ ‭QE,‭۷۱۱/۲,‭/و۴س۹,‭۱۳۸۵
اق‍ب‍ال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۳ ‭LB,‭۲۵۳,‭/پ۹۴ز۸,‭۱۳۸۳
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭LB,‭۲۳۵۳,‭/م۲۷۵۳۵,‭۱۳۸۴
پ‍وراس‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ق‍رارداده‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ (س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌، ت‍اس‍ی‍س‍ات‍ی‌، راه‍س‍ازی‌، ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌، ام‍ور م‍ن‍اق‍ص‍ات‌) ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌... ۱۳۸۵ ‭KMH,‭۳۰۶۷,‭/آ۲۸۱۳۸۵,‭۱۳۸۵
ب‍روم‍ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد گ‍ران‍وی‍ل‌ آث‍ار ف‍س‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ب۳۸۵,‭۱۳۸۱
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ دوس‍ت‌، ج‍ع‍ف‍ر ف‍ت‍وژئ‍ول‍وژی‌ و ف‍ت‍وگ‍رام‍ت‍ری‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۳۳/۲,‭/ع۸ح۵,‭۱۳۸۴
ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌ زم‍ی‍ن‌ و آس‍م‍ان‌ در ق‍ران‌ و ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ۱۳۸۰ ‭BP,‭۱۰۳/۶,‭/ح۵۴ز۸,‭۱۳۸۰
گ‍رس‍ت‍ن‍ر، ل‍وئ‍ی‍س‌ چ‍ه‌ ک‍س‍ی‌ م‍ی‌ گ‍وی‍د ف‍ی‍ل‌ ه‍ا ن‍م‍ی‌ ت‍وان‍ن‍د ب‍رق‍ص‍ن‍د؟ ۱۳۸۴ ‭HD,‭۹۶۹۶/۲,‭/فلا۹۴آ۹,‭۱۳۸۴