گزارش های فارسی

1400/02/27 تعداد بازدید: 9989
print

پدیدآورنده شخص عنوان شماره راهنما
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ب‍ی‍رج‍ن‍د. گ‍زارش‌ ب‍رگ‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۴ ۱۱/۲۳۳
ع‍ش‍ق‌ آب‍ادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ چ‍ک‍ش‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍ل‍طان‌ آب‍اد ۱۱/۲۴۷
ای‍ران‍پ‍ور، پ‍روی‍ز گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ پ‍ت‍اس‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ س‍ب‍زوار - ن‍ی‍ش‍اب‍ور- ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۱/۲۴۶
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ده‍ن‍ج‌، ن‍ادع‍ل‍ی‌,م ال‍گ‍وه‍ا و روش‍ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ف‍ل‍زی‌ و غ‍ی‍ر ف‍ل‍زی‌ ۱۱/۲۴۵
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍ب‍زوار ۱۱۷۰
روزب‍ه‌ ک‍ارگ‍ر، س‍رم‍د گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ چ‍ک‍ش‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ب‍اش‍ت‍ی‍ن‌ ۱۱/۲۴۹
گ‍روه‌ طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ت‍ال‍ک‌ دی‍گ‍لان‌ (ف‍ری‍م‍ان‌) خ‍راس‍ان‌ ۱۱/۲۵۱
  گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ خ‍ون‍ی‍ک‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ۱۱/۲۷۴
ش‍ری‍ف‍ی‌ ن‍وری‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ ن‍س‍وز در ن‍واح‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد و ق‍ائ‍ن‌ ۱۰۰۱
غ‍رم‍ال‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍زارش‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ ف‍س‍ف‍ات‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ش‍اه‌ رخ‍ت‌ - گ‍زی‍ک‌ (ح‍وض‍ه‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌) ۱۰۰۲
اک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌,م‍ت‍رج‍م‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌ ت‍رش‍ی‍زی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍رق‌ ب‍ل‍وک‌ ل‍وت‌ ۱۰۰۳
خ‍داب‍خ‍ش‌، س‍ع‍ی‍د گ‍زارش‌ پ‍ی‌ گ‍ردی‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در اطراف‌ ه‍ش‍ت‍رود - ق‍ره‌ آف‍اج‌ - ت‍ک‍اب‌ ۱۰۰۴
ع‍رب‍ی‍ه‌، ح‍م‍ی‍د گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ طرح‌ س‍رت‍اس‍ری‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در م‍ن‍اطق‌ ب‍اف‍ت‌ و ج‍ن‍وب‌ ح‍اج‍ی‌ آب‍اد (ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌) ۱۰۰۵
ک‍ی‍وان‍ف‍ر، م‍ح‍م‍ود گ‍زارش‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ع‍دن‍ی‌ ۱:۵۰۰۰ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ارغ‍ش‌ - چ‍ش‍م‍ه‌ زرد (ج‍ن‍وب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور) ۱۰۰۶
ع‍طاپ‍ور، ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ک‍ارس‍ت‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ دول‍ی‍ن‌ اخ‍ت‍ی‍ارآب‍اد ۱۰۰۷
ن‍وری‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌,م‍ت‍رج‍م‌ ک‍ت‍اب‍چ‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ و م‍ت‍وال‍ی‌ ( JY70 Plus. Icpب‍خ‍ش‌ اول‌) ۱۰۰۸
ی‍وس‍ف‍ی‌، ام‍ام‍ق‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ان‍ارک‌ ۱۰۰۹
رض‍ای‍ی‌، م‍ری‍م‌ ک‍ل‍ی‍ات‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ دی‍ام‍وم‍ی‍ت‌ و وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ آن‌ و اش‍اره‌ ای‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ادن‌ آن‌ در ای‍ران‌ ۱۰۱۰
ک‍ی‍م‍ی‍اق‍ل‍م‌، ج‍م‍ش‍ی‍د گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍ه‍ل‌ آب‍اد ب‍ی‍رج‍ن‍د (ک‍وه‍ک‌ رود اص‍ل‍ی‌) ۱۰۱۱
ع‍اب‍دی‍ان‌، ن‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‌ زون‌ س‍ی‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‍ت‌ - آن‍دال‍وزی‍ت‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ده‌ س‍ل‍م‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ت‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ده‌ س‍ل‍م‌ و م‍ش‍ه‍د ۱۰۱۲
ع‍اب‍دی‍ان‌، ن‍اص‍ر گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ذخ‍ای‍ر آزب‍س‍ت‌ در ش‍رق‌ ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌ . ک‍ش‍ف‌ ج‍دی‍د ذخ‍ای‍ر آزب‍س‍ت‌ و ک‍روم‍ی‍ت‌ ۱۰۱۳
ن‍ب‍وی‍ه‌، م‍ج‍ی‍د م‍روری‌ ب‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍وژئ‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در ای‍ران‌ ۱۰۱۴
ک‍ری‍م‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍ن‍ی‍زی‍ت‌ ت‍ک‌ س‍ی‍اه‌ و ت‍ک‌ س‍رخ‌ س‍اوری‌ ۱۰۱۵
ن‍اص‍ری‌، اش‍رف‌ س‍رام‍ی‍ک‌ در خ‍دم‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍درن‌ (ج‍ل‍د اول‌) ۱۰۱۶
دری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‍ی‌ ۱:۲۰۰۰۰ م‍ح‍دوده‌ پ‍ت‍اس‌ ع‍م‍ارل‍و (ش‍م‍ال‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور) ۱۰۱۷
ش‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ن‌ م‍ع‍رف‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ت‍ب‍ری‍ز (زون‌ ارس‍ب‍اران‌) ۱۰۲۵
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر آش‍ن‍ای‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ا ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍رم‍و - ت‍ری‍اس‌ آب‍اده‌ ۱۰۲۴
طوس‌ آب‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ب‍ی‍لان‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز دش‍ت‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور، چ‍ه‍ار ج‍ل‍د: ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ - ه‍ی‍درول‍وژی‌ - ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍ی‍لان‌ آب‌ ۱۰۲۳
ف‍ری‍زی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍ری‍اس‌ در ای‍ران‌ ۱۰۲۲
ص‍دی‍ق‍ی‍ان‌، ای‍رج‌ خ‍لاص‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ از روش‍ه‍ای‌ ت‍ع‍ب‍ی‍ر و ت‍ف‍س‍ی‍ر داده‌ ه‍ای‌ رق‍وم‍ی‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ م‍ن‍اب‍ع‌ زم‍ی‍ن‍ی‌، ب‍ا ذک‍ر م‍ث‍ال‍ی‌ از م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍رج‌ - ورام‍ی‍ن‌ ۱۰۲۱
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍س‍ا م‍طال‍ع‍ات‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ ب‍ر روی‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ م‍خ‍ت‍اران‌ ۱۰۲۰
ب‍ل‍وری‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌,م‍ت‍رج‍م‌ ت‍ج‍زی‍ه‌- ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ از ف‍ص‍ل‌ ش‍ش‍م‌ ک‍ت‍اب‌ Statistics and data analysis in geology ۱۱/۳۲۲
گ‍ورش‍ک‍وو ح‍رک‍ات‌ ن‍وس‍ان‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ج‍وان‌ ۱۰۱۸
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر ن‍ظری‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ در س‍ال‌۱۳۷۹ ۱۰۲۶
  ب‍ررس‍ی‌ اج‍م‍ال‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ (م‍ش‍ه‍د) وی‍ژه‌ ن‍ام‍ه‌ ده‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد ت‍اس‍ی‍س‌ ۱۰۲۷
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر ن‍ظری‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ در س‍ال‌۱۳۷۸ ۱۰۲۸
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ی‍وان‌,م‍ت‍رج‍م‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ح‍رک‍ات‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ ای‌، دری‍چ‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۱۰۲۹
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ پ‍لای‍ه‌ ه‍ا و ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آن‍ه‍ا در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ (ب‍ان‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ر ع‍ن‍ص‍ر ل‍ی‍ت‍ی‍وم‌) ۱۰۳۰
ن‍ادری‌ م‍ی‍ق‍ان‌، ن‍ص‍ی‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ ش‍رب‌ ده‍س‍ت‍ان‌ ف‍خ‍رود - ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۰۳۱
  ن‍ظری‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ری‍ت‌ ۱۰۳۲
اف‍ت‍خ‍ار ن‍ژاد، ج‍م‍ش‍ی‍د ش‍رح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ب‍ر اس‍اس‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د از رخ‍ن‍م‍ون‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ آق‌ درب‍ن‍د ۱۰۳۳
ب‍رن‍ا، ب‍ه‍روز گ‍زارش‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر روی‌ ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ش‍وراب‌ و گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ و م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ طلادار ش‍ن‍دم‍ح‍م‍ود و س‍ه‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ از ن‍اح‍ی‍ه‌ ف‍ردوس‌ ۱۰۳۴
ب‍ه‍روزی‌، ارژن‍گ‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ی‍ک‍روف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ ت‍ری‍اس‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ک‍وه‌ آص‍ف‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۰۳۶
ش‍م‍ع‍ان‍ی‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ س‍رب‌ و روی‌ ب‍ا م‍ی‍زب‍ان‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ی‌ (MVD) ۱۰۳۷
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍ع‍رف‍ی‌ ت‍وال‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ اردوی‍س‍ی‍ن‌ - س‍ی‍ل‍وری‍ن‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍اش‍م‍ر ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د ب‍ای‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ س‍ی‍ل‍وری‍ن‌ ۱۰۳۸
م‍ی‍رش‍ج‍اع‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ پ‍ردازش‌ رق‍وم‍ی‌ اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ای‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ب‍ررس‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ رس‍ت‍ن‍ی‍ه‍ا (م‍رات‍ع‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍وش‌ ی‍ی‍لاق‌) ۱۰۴۰
م‍ع‍دل‍ت‌، پ‍روان‍ه‌ ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ در ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از اراض‍ی‌ (ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز دام‍غ‍ان‌ - ش‍اه‍رود) ۱۰۴۱
س‍ام‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ت‍ک‍وی‍ن‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا و ن‍ق‍ش‌ دگ‍رن‍ه‍ادی‌ ق‍ل‍ی‍ای‍ی‌ در ت‍وزی‍ع‌ زم‍ان‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‌ آن‍ه‍ا ۱۰۴۲
ح‍ی‍دری‌، م‍ه‍دی‌,م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ ،ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ و خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ - گ‍س‍ل‍ش‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ۱۰۴۳
پ‍رت‍وآذر، ح‍س‍ی‍ن‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وژن‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ش‍رق‌ ای‍ران‌ ۱۰۴۴
ک‍ی‍م‍ی‍اق‍ل‍م‌، ج‍ع‍ف‍ر ک‍ارب‍رد م‍ت‍ده‍ای‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍س‍ائ‍ل‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۱۰۴۵
ک‍ی‍م‍ی‍اق‍ل‍م‌، ج‍ع‍ف‍ر روش‌ IP و ک‍ارب‍رد آن‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ع‍ادن‌ ف‍ل‍زی‌ ۱۰۴۶
  م‍س‌ ۱۰۴۷
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌,م‍ت‍رج‍م‌ گ‍زارش‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ۱:۲۵۰۰۰ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- م‍ع‍دن‍ی‌ م‍طرآب‍اد (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‌) ۱۰۴۸
ک‍وث‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ارغ‍ش‌ ج‍ن‍وب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور (ج‍ل‍د اول‌) ۱۰۴۹
ش‍م‍ع‍ان‍ی‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ چ‍ک‍ش‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ارغ‍ش‌ ج‍ن‍وب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور (ج‍ل‍د س‍وم‌) ۱۰۵۰
ت‍اج‌ ب‍خ‍ش‌، س‍ح‍رن‍از,گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ م‍ع‍رف‍ی‌ روش‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍ن‌ در پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ب‍اس‍ت‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ت‍اره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۱/۲۷۵
م‍ن‍ظم‍ی‌ ب‍اق‍رزاده‌، رض‍ا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ق‍ل‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ ش‍اه‍ک‍وه‌ (م‍رح‍ل‍ه‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌) ۱۱/۲۷۳
پ‍رت‍وآذر، ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر م‍ی‍ان‍ی‌ و پ‍رم‍ی‍ن‌ زی‍ری‍ن‌ (س‍ازن‍د دورود) در ن‍اح‍ی‍ه‌ خ‍اش‍اچ‍ال‌ ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌ ۱۰۵۳
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۲۰۰۰۰ م‍ن‍طق‍ه‌ ارغ‍ش‌ (ج‍ن‍وب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور) ۱۰۵۴
ک‍وث‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ارغ‍ش‌ ج‍ن‍وب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۰۵۵
پ‍درام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر ت‍وض‍ی‍ح‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر درب‍اره‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، زم‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ح‍رک‍ات‌ ک‍وه‍زای‍ی‌ اواخ‍ر س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ ۱۰۵۶
  م‍ی‍زان‌ ف‍راوان‍ی‌ م‍ع‍ادن‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ (ف‍ع‍ال‌ و غ‍ی‍ر ف‍ع‍ال‌) ۱۰۵۷
ن‍ادری‌ م‍ی‍ق‍ان‌، ن‍ص‍ی‍ر گ‍زارش‌ م‍ام‍وری‍ت‌ ش‍وراب‌ ۱۰۵۸
س‍ادات‍ی‌، م‍س‍ع‍ود ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ائ‍ی‌ چ‍ن‍د از پ‍اب‍رس‍ران‌ (Cephalopoda) رس‍وب‍ات‌ اردوی‍س‍ی‍ن‌ (س‍ازن‍د ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌) و پ‍رم‍ی‍ن‌ (س‍ازن‍د ج‍م‍ال‌) از ن‍اح‍ی‍ه‌ ش‍م‍ال‌ طب‍س‌ (ش‍رق‌ ای‍ران‌) ۱۰۵۹
  رون‍ده‍ای‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ذی‌ ف‍وزول‍ی‍ن‍اه‍ای‌ ام‍ری‍ک‍ا ۱۰۶۰
ام‍ی‍ررض‍وی‌، م‍ری‍م‌ خ‍ان‍واده‌ ن‍وم‍ول‍ی‍ت‍ی‍ده‌ ۱۰۶۱
اق‍ب‍ال‍ی‌ زارچ‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌,اداره‌ ک‍ل‌ م‍ع‍ادن‌ و ف‍ل‍زات‌ خ‍راس‍ان‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍خ‍ش‌ م‍ع‍دن‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ۱۰۶۲
  ش‍رح‌ ت‍وان‍م‍ن‍دی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ - م‍ش‍اوره‌ ای‌ - اج‍رای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ۱۰۶۳
م‍ظف‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ اس‍ف‍ن‍دق‍ه‌ ۱۰۶۴
م‍لاک‍پ‍ور، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ش‍ور ۱۰۶۵
گ‍روه‌ م‍ع‍ادن‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ع‍دن‍ی‌ پ‍ن‍ب‍ه‌ ن‍س‍وز ح‍اج‍ات‌ ۱۰۶۶
م‍ظل‍وم‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ک‍رب‍ن‍ات‍ی‍ت‍ه‍ا ۱۰۶۷
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ خ‍لاص‍ه‌ ای‌ از زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ م‍م‍ق‍ان‌ ۱۰۶۸
ف‍ری‍زی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌,م‍ت‍رج‍م‌ اک‍ری‍ت‍ارک‍ه‍ا (Acritarchs) ۱۰۷۱
ای‍زدپ‍ن‍اه‌، ع‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ای‌ در ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ج‍وی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ن‍اش‍ی‌ از س‍ی‍ل‌ ۱۰۷۲
م‍اک‍وی‍ی‌، ج‍واد ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍طح‌ ن‍ی‍رازه‍ای‌ دری‍اچ‍ه‌ ه‍ام‍ون‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍طح‌ دری‍اچ‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ای‌ ۱۰۷۳
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا گ‍زارش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍روش‌ IP,RS ۱۰۷۴
ب‍ک‍ری‍ان‌، م‍س‍ع‍ود اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ ب‍رای‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍م‍راه‌ پ‍ل‍وت‍ون‍ه‍ا ت‍م‍ای‍ز ب‍ی‍ن‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ م‍ول‍د و غ‍ی‍رم‍ول‍د ۱۰۷۵
ب‍ک‍ری‍ان‌، م‍س‍ع‍ود,م‍ت‍رج‍م‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ ب‍رای‌ ذخ‍ای‍ر پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍ک‌ م‍ع‍رف‍ی‌ گ‍ران‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ع‌ دار ۱۰۷۶
ب‍ق‍راطی‌، غ‍لام‍رض‍ا چ‍ن‍د ف‍رای‍ن‍د آش‍ک‍ارس‍ازی‌ ت‍ص‍وی‍ر ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ روش‍ه‍ای‌ س‍اده‌ ف‍ت‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ ج‍ه‍ت‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ن‍اب‍ع‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ ۱۰۷۷
م‍اج‍دی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ رس‍وب‌ ده‍ی‌ در م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍زق‍س‍م‍ت‌ ان‍ت‍ه‍ای‌ ش‍رق‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌ ق‍زل‌ اوزن‌ ۱۰۷۸
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ب‍ن‍دی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ رس‍ه‍ا ب‍ن‍ت‍ون‍ی‍ت‌ و ف‍ول‍رارت‍ث‌ ۱۰۷۹
  پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ م‍س‌، م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ و ق‍ل‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌ (ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د، ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌، ق‍ائ‍ن‌) ۱۰۸۰
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ی‍وان‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ خ‍راس‍ان‌ (۱۹۷۶-۱۹۸۰) ۱۰۸۱
ب‍ق‍راطی‌، غ‍لام‍رض‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ف‍رای‍ن‍د ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ ل‍ن‍دس‍ت‌ ۱۰۸۲
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ دش‍ت‌ ج‍وی‍ن‌ (س‍ب‍زوار) ۱۱/۱۶۵
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ی‍وان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ل‍رزه‌ ای‌ ای‍س‍ل‍ن‍د ج‍ن‍وب‍ی‌ و طرح‌ ۱۰۸۴
ش‍ج‍اع‍ی‌ ک‍اوه‌، ن‍س‍ت‍رن‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍ت‍اس‍ی‍ک‌ و اول‍ت‍راپ‍ت‍اس‍ی‍ک‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌، س‍ن‍گ‌ زای‍ی‌ و اه‍م‍ی‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۰۸۵
ص‍م‍ی‍م‍ی‌ ی‍م‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ س‍ی‍م‍ان‌ ص‍دف‍ی‍ان‌ ۱۰۸۶
ح‍ل‍م‍ی‌، ف‍ری‍ده‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و دی‍ری‍ن‍ه‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ب‍رش‌ ک‍رون‍ک‌ (غ‍رب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د) ۱۰۸۷
ه‍وش‍م‍ن‍د زاده‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ پ‍ی‌ گ‍ردی‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ا در ژرف‌ دری‍ای‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍ی‍ن‌ ۱۰۸۸
ص‍راف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ س‍ای‍ن‍ده‌ ه‍ا از ن‍وع‌ گ‍رون‍اه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ ۱۰۸۹
ص‍م‍ی‍م‍ی‌ ن‍م‍ی‍ن‌، م‍ن‍ص‍ور گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د از م‍اس‍ه‌ ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌ ب‍ج‍ن‍ورد ۱۰۹۰
ع‍ب‍دال‍ه‌ زاده‌، اک‍ب‍ر گ‍زارش‌ پ‍رع‍ی‍ار س‍ازی‌ ف‍ل‍دس‍پ‍ات‌ س‍ن‍گ‌ گ‍ران‍ی‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۰۹۱
ن‍ب‍ی‍ان‌، س‍ع‍دال‍دی‍ن‌ گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ت‍ام‍رف‍ی‍زه‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ خ‍رم‌آب‍اد و ش‍م‍ال‌ ال‍ی‍گ‍ودرز از ن‍ظر آث‍ار گ‍راف‍ی‍ت‌ ۱۰۹۲
ص‍ال‍ح‍ی‌ س‍ی‍اوش‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ پ‍ی‌ گ‍ردی‌ ن‍س‍وز در ال‍ب‍رز غ‍رب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ و ج‍ی‍وه‌ در ش‍م‍ال‌ ق‍وچ‍ان‌ ۱۰۹۳
ب‍رن‍ا، ب‍ه‍روز آش‍ن‍ای‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ا ک‍ان‍ی‌ زای‍ی‌ آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ و آرس‍ن‍ی‍ک‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍اش‍م‍ر ۱۰۹۴
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍اج‍رم‌ - ن‍ردی‍ن‌ - رب‍اط ق‍ره‌ ب‍ی‍ل‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ک‍وه‌ گ‍رگ‍رد ۱۰۹۵
م‍ه‍رپ‍رت‍و، م‍ح‍م‍ود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ه‍ار ب‍رج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ب‍ج‍ن‍ورد) ۱۰۹۶
ش‍ری‍ف‍ی‌ ن‍وری‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر ذخ‍ای‍ر م‍ن‍ی‍زی‍ت‌ از ج‍ن‍وب‌ م‍ش‍ه‍د ت‍ا ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۰۵۱
ص‍ادق‍ی‌، ک‍ورش‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ری‌ گ‍ی‍رن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ دس‍ت‍ی‌ Garmin etrex vista ۱۰۹۸
ن‍ب‍ی‍ان‌، اح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ ب‍ر روی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ س‍ب‍ک‌ در ای‍ران‌ و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ و ک‍ارب‍رد ذخ‍ای‍ر ک‍ش‍ف‌ ش‍ده‌ ۱۰۹۹
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌ - طاه‍ری‌ گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍ده‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ح‍اش‍ی‍ه‌ م‍ام‍وری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ش‍ور ژاپ‍ن‌ ۱۱۰۰
ص‍دق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ق‍ال‍ه‌: The affinities of Conodonts ۱۱۰۱
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌ - طاه‍ری‌ م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍رChemostratigraphy رس‍وب‍ات‌ اردوی‍س‍ی‍ن‌ ب‍الا - س‍ی‍ل‍وری‍ن‌ زی‍ری‍ن‌ ب‍رش‌ ش‍ی‍روی‍ه‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ ب‍ج‍ن‍ورد) گ‍زارش‌ م‍ام‍وری‍ت‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍وک‍ی‍و ۱۱۰۲
  گ‍زارش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ک‍ار اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ف‍س‍ف‍ات‌ در م‍ن‍اطق‌ ک‍رم‍ان‌، زرن‍د و طب‍س‌ ۱۱۰۳
گ‍ل‍ب‍ام‍ک‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ - پ‍ورف‍لاح‌ خ‍لاص‍ه‌ ای‌ از خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ س‍ک‍وه‍ای‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ (در راب‍طه‌ ب‍ا م‍اه‍واره‌ ه‍ای‌ ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ زم‍ی‍ن‍ی‌) ۱۱۰۴
اح‍م‍دی‌ س‍روش‌، ک‍ی‍ادخ‍ت‌ ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ در ب‍ررس‍ی‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ س‍طح‌ آب‌ دری‍ای‌ م‍ازن‍دران‌ ۱۱۰۵
رف‍اه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ف‍ی‍زی‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ل‍ن‍دس‍ت‌ ب‍ا روش‌ ب‍ص‍ری‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍زوی‍ن‌) ۱۱۰۶
ب‍ق‍راطی‌، غ‍لام‍رض‍ا ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ت‍ص‍اوی‍ر Image forming process ۱۱۰۷
طای‍ق‍ه‌ دول‍و، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ق‍درت‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ و ت‍وان‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍اه‍واره‌ ه‍ا ۱۱۰۸
م‍ع‍دل‍ت‌، پ‍روان‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍داس‍ازی‌ ش‍ک‍ل‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ف‍ی‍زی‍وگ‍راف‍ی‌ در اراض‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۱۰۹
م‍اک‍وی‍ی‌، ج‍واد ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ Landsat در طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌ ق‍س‍م‍ت‌ اول‌ - م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ال‍وس‌ ۱۱۱۰
  ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ Landsat در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ح‍دود و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌ ۱۱۱۱
دی‍ب‍ان‍ی‍ان‌، س‍ی‍ن‍ا گ‍س‍ت‍رش‌ ج‍ه‍ان‍س‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ک‍اوش‌ ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ۱۱۱۲
اح‍م‍دی‌، س‍روش‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍ا - ب‍اخ‍ت‍ران‌، ای‍لام‌ و ل‍رس‍ت‍ان‌ ۱۱۱۳
  گ‍زارش‌ پ‍روژه‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ه‍ای‌ ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ری‌ NOAA ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ام‍ک‍ان‍ات‌ ف‍اری‍ک‌ ۱۱۱۴
  م‍اه‍واره‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ا ک‍ارب‍رده‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ح‍اص‍ل‍ه‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ در ای‍ران‌ ۱۱۱۵
ب‍رزگ‍ر، ف‍رخ‌ ک‍ارب‍رد ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ل‍ن‍دس‍ت‌ در ب‍ررس‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ س‍طح‍ی‌ در ای‍ران‌ ۱۱۱۶
م‍ی‍ر ش‍ج‍اع‍ی‌ ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ در ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ح‍وزه‌ آب‍خ‍ی‍ز ک‍وی‍ر ن‍م‍ک‌ (م‍رک‍زی‌) ۱۱۱۷
  اطلاع‍ات‍ی‌ چ‍ن‍د در م‍ورد م‍ای‍ک‍رو ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ۱۱۱۸
م‍لاک‍پ‍ور، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ اع‍زام‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ش‍ور ات‍ح‍اد ج‍م‍اه‍ی‍ر ش‍وروی‌ ۱۱۱۹
راج‌، ه‍م‍ای‍ون‌ ک‍ارب‍رد ف‍ن‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و اق‍ی‍ان‍وس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۱۲۰
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ چ‍خ‍م‍اق‌ واق‍ع‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۱۲۱
ف‍روه‍ر، م‍ح‍م‍د اطلاع‍ات‌ و ام‍ک‍ان‍ات‌ م‍وج‍ود ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ در م‍رک‍ز س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ای‍ران‌ ۱۱۲۲
  ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ و آب‌ از ن‍ق‍طه‌ ن‍ظر ک‍ش‍اورزی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍زوی‍ن‌ گ‍رم‍س‍ار ۱۱۲۳
ب‍ق‍راطی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ Iran Dips ۱۱۲۴
م‍ح‍م‍دپ‍ور ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ و پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا م‍رات‍ع‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍س‍اح‍ت‌ ۱۱۲۵
پ‍ورف‍لاح‌، خ‍س‍رو ن‍گ‍رش‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ر ض‍رورت‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۱۲۶
اح‍م‍دی‌، س‍روش‌ ف‍ت‍وم‍پ‌ پ‍لان‍ی‍م‍ت‍ری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ص‍اوی‍ر ف‍ض‍ای‍ی‌ و ه‍وای‍ی‌ ۱۱۲۷
ب‍ه‍روزی‌، ارژن‍گ‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‍ی‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ ۱۱۲۸
م‍ن‍ص‍وری‌، ف‍ری‍ده‌ ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد ف‍از۰۳ ۱۱۲۹
ب‍ق‍راطی‌، غ‍لام‍رض‍ا ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ اطلاع‍ات‌ ک‍س‍ب‌ ش‍ده‌ از راه‌ دور ۱۱۳۰
م‍اج‍دی‌، م‍ح‍م‍ود ی‍ادداش‍ت‍ی‌ ب‍ر آب‍ه‍ای‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍اش‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ل‍ن‍دس‍ت‌ ۱۱۳۱
  گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ گ‍چ‌ ۱۱۳۲
س‍ی‍اره‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ اطلاع‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ چ‍ک‍ش‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ج‍وق‌ ۱۱۳۳
  خ‍لاص‍ه‌ ای‌ از وی‍ژگ‍ی‍ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۱۳۴
ای‍زدپ‍ن‍اه‌، ع‍ل‍ی‌ م‍اه‍واره‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در ک‍ش‍اورزی‌ ۱۱۳۵
ع‍ن‍وری‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ارت‍ع‍اش‍ی‌ ب‍ن‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍ن‍ارج‍ن‍ب‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ۱۱۳۶
  زل‍زل‍ه‌ داراب‌ ف‍ارس‌ (ده‍س‍ت‍ان‌ ف‍ورک‌) ۱۱۳۷
گ‍ل‍ب‍اک‍ل‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ب‍خ‍ت‍ی‍ار س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ی‍ده‌ TM,MSS ۱۱۳۸
دی‍ب‍ان‍ی‍ان‌، س‍ی‍ن‍ا ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آل‍ودگ‍ی‌ دری‍اه‍ا ۱۱۳۹
م‍ه‍رپ‍رت‍و، م‍ح‍م‍ود گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ اق‍ل‍ی‍د ۱۱/۳۱۶
ام‍ام‍ی‌، ه‍اش‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ دم‍اون‍د ف‍از اول‌: ب‍ررس‍ی‌ ت‍ی‍زوژن‍ز و ن‍ح‍وه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ۱۱۴۱
ت‍وک‍ل‍ی‌، ب‍ه‍روز ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اث‍رات‌ ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌ ب‍رت‍ق‍وی‍ت‌ م‍وج‍ه‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌ (ش‍ت‍اب‍ن‍گ‍اش‍ت‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ س‍ف‍ی‍دآب‍ه‌) ۱۱۴۲
ع‍لام‍ه‌ زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ داده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۱۴۳
  آم‍وزش‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا خ‍طرات‌ زل‍زل‍ه‌ ۱۱۴۴
  گ‍زارش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ زدگ‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ۱۱۴۵
ت‍اج‌ ب‍خ‍ش‌، س‍ح‍رن‍از,م‍ت‍رج‍م‌ دای‍ن‍اس‍وره‍ای‌ طرد ش‍ده‌ آف‍ری‍ق‍ا ۱۱/۱۲۷
غ‍ف‍وری‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌ گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۱۹۹۵ ه‍ان‍ش‍ی‍ن‌ ۱۱۴۷
  پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زه‌ در ای‍ران‌ - زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زه‌ و م‍روری‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ (ج‍ل‍داول‌) ۱۱۴۸
ای‍زدپ‍ن‍اه‌، ع‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍رد ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌ ۱۱۵۰
ن‍وازی‌، م‍ی‍ن‍ا م‍ع‍رف‍ی‌ ف‍س‍ی‍ل‌ ال‍گ‍ی‌ Kamaena cf.delicata Antropor ک‍رب‍ون‍ی‍ف‍ر زی‍ری‍ن‌ در ای‍ران‌ ۱۱۵۱
  ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زه‌ روس‍ت‍ای‌ چ‍ل‍و در اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ۱۱۵۲
ک‍م‍ک‌ پ‍ن‍اه‌، ع‍ل‍ی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زه‌ در ای‍ران‌ (ج‍ل‍د اول‌) ۱۱۵۳
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌ آم‍ار م‍ع‍ادن‌ در ح‍ال‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور در س‍ال‌۱۳۷۰ ۱۱۵۴
ب‍ق‍راطی‌، غ‍لام‍رض‍ا پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ای‍ج‍اد ب‍رن‍ام‍ه‌ Manual contrast Alteration ب‍ه‌ گ‍روه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار در ف‍از س‍ه‌ ۱۱۵۵
ب‍ه‍اور، م‍ن‍وچ‍ه‍ر پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ا (ج‍ل‍د اول‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ون‍ی‌) ۱۱۵۶
ف‍روغ‍ی‌ گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ گ‍س‍ل‍ه‍ای‌ اطراف‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ت‍وس‌ - ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍د ک‍ارده‌ - ب‍ررس‍ی‌ زی‍ر ب‍ن‍ای‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ دک‍ل‌ م‍اک‍رووی‍و م‍خ‍اب‍رات‌ در ع‍ل‍ی‌ آب‍اد - دک‍ل‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ ش‍ی‍روان‌ - اس‍ف‍رای‍ن‌ ۱۱۵۷
م‍ع‍م‍اری‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ زل‍زل‍ه‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ۱۱۵۸
  م‍ج‍ت‍م‍ع‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ادرم‍ل‍و ۱۱۵۹
ای‍ران‍م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ زل‍زل‍ه‌ خ‍ی‍زی‌ ت‍ه‍ران‌ - ق‍زوی‍ن‌ - خ‍راس‍ان‌ - آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ۱۱۶۰
ص‍دق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وژن‌ ای‍ران‌ ۱۱۶۱
ای‍زدپ‍ن‍اه‌، ع‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ دش‍ت‌ آزادگ‍ان‌ و ه‍ورال‍ه‍وی‍زه‌ و ه‍ورال‍ج‍ار (ب‍ا ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ل‍ن‍دس‍ت‌ و م‍اه‍واره‌ ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وآ) ۱۱۶۲
م‍اج‍دی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ رس‍وب‌ ده‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ح‍وزه‌ آب‍ری‍ز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ی‍ک‌ م‍دل‌ ه‍ی‍درول‍وژی‍ک‍ی‌ ۱۱۶۳
  آم‍ار م‍ع‍ادن‌ ف‍ع‍ال‌ ک‍ش‍ور در س‍ال‌۱۳۶۶ ۱۱۶۴
ج‍وآب‍ادی‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ RS,IP در م‍ن‍طق‍ه‌ زه‌ آب‍اد ق‍زوی‍ن‌ ۱۱۶۵
خ‍داب‍خ‍ش‌، س‍ع‍ی‍د گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در اطراف‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ و ک‍اش‍م‍ر ۱۱۶۶
ن‍ب‍ی‍ان‌، اح‍م‍د روش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۱۶۷
ع‍طاپ‍ور، ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ۱۱۶۸
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ارغ‍ش‌ (ج‍ن‍وب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور) ۱۱۶۹
  چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ا ۱۱/۲۸۰
  ارزی‍اب‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اراض‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ آن‍ه‍ا در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ش‍ه‍د ۱۱۷۱
ب‍رن‍ا، ب‍ه‍روز خ‍لاص‍ه‌ گ‍زارش‌ ح‍ج‍م‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ و م‍ی‍زان‌ ذخ‍ای‍ر ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍ن‍ی‍زی‍ت‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ح‍دف‍اص‍ل‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د - ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌ ۱۱۷۲
ص‍دی‍ق‍ی‍ان‌، ای‍رج‌ ارزی‍اب‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ Landsat در م‍طال‍ع‍ه‌ و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اش‍ک‍ال‌ زم‍ی‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ه‍ارل‍و - ب‍خ‍ت‍گ‍ان‌ ۱۱۷۳
ن‍ادری‌ م‍ی‍ق‍ان‌، ن‍ص‍ی‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ورق‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ و دول‍ت‌ آب‍اد ۱۱۷۴
  م‍طال‍ع‍ه‌ زل‍زل‍ه‌ خ‍ی‍زی‌ خ‍راس‍ان‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ ای‌ ت‍وس‍ط روش‍ه‍ای‌ ژئ‍ودت‍ی‍ک‌ ۱۱۷۵
ن‍وری‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ۱۱۷۶
ن‍وری‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌,م‍ت‍رج‍م‌ اص‍ول‌ آن‍ال‍ی‍ز ع‍ن‍اص‍ر Traco ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌ ک‍ت‍اب‌ Geochemistry in mineral Exploration ۱۱۷۷
  ف‍ل‍زات‌ پ‍لات‍ی‍ن‍ی‍م‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ف‍ل‍زات‌ پ‍لات‍ی‍ن‍ی‍م‌ و طلا ۱۱۷۸
  م‍ق‍طع‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دره‌ رادک‍ان‌ ۱۱۷۹
ش‍م‍ع‍ان‍ی‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‍ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ا ۱۱۸۰
ن‍وری‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ آی‍ن‍ده‌ طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ن‍ش‍ر ات‍م‍ی‌ پ‍لاس‍م‍ای‌ ک‍وپ‍ل‌ ش‍ده‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ در ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۱۸۱
  طرح‌ ب‍ررس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ن‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ خ‍اک‌ رس‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اس‍ت‍ف‍اده‌ در م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (آج‍ر) م‍ن‍اطق‌ چ‍وار، م‍ه‍ران‌، ت‍ی‍ک‌ در اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌ ۱۱۸۲
  م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ج‍زوات‌ دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍اک‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍خ‍ت‌ آج‍ر ۱۱۸۳
  گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ طرح‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌ ۱۱۸۴
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ازدی‍د از زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ (Land slide) روس‍ت‍ای‌ اس‍ف‍ی‍دان‌ از ت‍واب‍ع‌ ب‍ج‍ن‍ورد ۱۱۸۵
ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍زارش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ از ن‍ف‍ل‍ی‍ن‌ س‍ی‍ن‍ی‍ت‌ ب‍زگ‍وش‌ ج‍ه‍ت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ارب‍رد آن‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ ت‍ول‍ی‍د آل‍وم‍ی‍ن‍ا و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ زرگ‍اه‌ و ک‍ل‍ی‍ب‍ر ج‍ه‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ و س‍رام‍ی‍ک‌ ۱۱۸۶
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌ ، ن‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍ب‍زواران‌ ۱۱۸۷
  خ‍طرات‌ زل‍زل‍ه‌ را ک‍اه‍ش‌ ده‍ی‍م‌ ۱۱۸۸
ن‍ادری‌ م‍ی‍ق‍ان‌، ن‍ص‍ی‍ر گ‍زارش‌ دوره‌ از س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۱۸۹
  دوم‍ی‍ن‌ گ‍ردش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور ۱۱/۱۱۲
روش‍ن‌ روان‌، ج‍م‍ال‌ گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ دوران‌ چ‍ه‍ارم‌ ح‍وض‍ه‌ س‍ی‍رج‍ان‌ - ش‍ه‍رب‍اب‍ک‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آن‌ ۱۱/۱۱۳
روش‍ن‌ روان‌، ج‍م‍ال‌ گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ک‌ ی‍زد م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اغ‌ م‍ی‍م‍ون‌ ۱۱/۱۱۴
روش‍ن‌ روان‌، ج‍م‍ال‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍ع‍دن‌ م‍اه‍ان‍ه‌ ۱۱/۱۱۵
س‍ب‍زه‌ ئ‍ی‌، م‍س‍ی‍ب‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍راک‍س‌ خ‍ات‍ون‌ آب‍اد ۱۱/۱۱۶
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آم‍ارگ‍ی‍ری‌ از م‍ع‍ادن‌ در ح‍ال‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور -۱۳۷۹ ۱۱/۱۱۸
س‍ب‍زه‌ ئ‍ی‌، م‍س‍ی‍ب‌ م‍اس‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ر و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ آن‌ ۱۱/۱۱۹
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍س‍ا گ‍زارش‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ م‍راح‍ل‌ ک‍ار ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار ک‍اری‍س‌ در طی‌ رق‍وم‍ی‌ ک‍ردن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۵۰۰۰۰ و اطلاع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ ری‍زش‌ ۱۱/۱۲۲
  گ‍زارش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ - ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‌ و ال‍ی‍گ‍ودرز ۱۱/۱۲۳
واع‍ظی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ طلای‌ طرق‍ب‍ه‌ ۱۱/۱۳۴
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ف‍ری‍م‍ان‌- ژرف‌ و م‍روری‌ ب‍ر س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‌ ش‍ده‌ ق‍س‍م‍ت‌ ه‍ای‍ی‌ از ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ ای‍ران‌ ۱۱/۱۳۵
  دف‍ت‍رچ‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از دورب‍ی‍ن‌ ۱۱/۱۳۶
ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، ک‍رام‍ت‌ ال‍ه‌ ای‍م‍ن‍ی‌ در ک‍ان‍ه‍ا (م‍ع‍دن‌ ه‍ا) ۱۱/۲۷۹
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ک‍ارب‍ری‌ GIS و ل‍زوم‌ ب‍ه‌ روز رس‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۱/۱۳۹
ح‍ل‍م‍ی‌، ف‍ری‍ده‌,م‍ت‍رج‍م‌ ق‍وس‌ ه‍ای‌ آن‍دزی‍ت‍ی‌، ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ طلای‌ اپ‍ی‌ ت‍رم‍ال‌ و ن‍وع‌ پ‍ورف‍ی‍ری‌ در ب‍اخ‍ت‍ر اق‍ی‍ان‍وس‌ آرام‌ و اروپ‍ای‌ خ‍اوری‌ ۱۱/۱۴۰
ب‍ک‍ری‍ان‌، م‍س‍ع‍ود,م‍ت‍رج‍م‌ ف‍راوان‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ک‍م‍ی‍اب‌ خ‍اک‍ی‌ در دش‍ت‌ ب‍ل‍وره‍ا و ب‍ازال‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ی‍زب‍ان‌ رف‍ت‍ار ع‍ن‍اص‍ر خ‍اک‍ی‌ م‍اگ‍م‍اه‍ا در ف‍ش‍اره‍ای‌ ب‍الا زی‍ائ‍وس‍ن‍گ‌ ه‍ان‍گ‌ ۱۱/۱۴۱
م‍ن‍ظم‍ی‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا,م‍ت‍رج‍م‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ زی‍ردری‍ای‍ی‌، ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ا و م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ م‍س‍اع‍د ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ق‍رار ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ س‍ول‍ف‍ی‍د ت‍وده‌ ای‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ۱۱/۱۴۲
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ اطلاع‍ات‌ س‍ای‍ت‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ م‍رک‍ز م‍ش‍ه‍د (ن‍س‍خ‍ه‌ اول‌ - ف‍ارس‍ی‌) ۱۱/۱۴۳
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، ش‍ی‍وا آم‍وزش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ( GISوی‍ژه‌ ک‍ارآم‍وزان‌) ۱۱/۱۴۴
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍س‍ا,م‍ت‍رج‍م‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوی‍ر ل‍ن‍دس‍ت‌ TM ج‍ه‍ت‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر واح‍ده‍ای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ ش‍ده‌ در اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ع‍م‍ان‌ ۱۱/۱۴۵
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د از زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ (Land slide) روس‍ت‍ای‌ ق‍ره‌ چ‍ای‌ از ت‍واب‍ع‌ م‍ان‍ه‌ و س‍م‍ل‍ق‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ج‍ن‍ورد ۱۱/۱۴۶
ش‍ج‍اع‍ی‌ ک‍اوه‌، ن‍س‍ت‍رن‌,م‍ت‍رج‍م‌ ب‍اف‍ت‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ۱۱/۱۴۷
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍ی‍م‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ ۱۱/۱۴۸
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر رون‍د س‍اخ‍ت‍اری‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ اس‍ت‍ری‍ن‌ ب‍رش‍ی‌ در چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ ح‍وض‍ه‌ آب‍دوغ‍ی‌ ۱۱/۱۴۹
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ارزس‍ازی‌ و ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ زون‍ه‍ای‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌ ه‍ی‍درون‍رم‍ال‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ ک‍رم‍ان‌ ۱۱/۱۵۰
م‍ه‍ن‍دس‍ن‌ م‍ش‍اور طرح‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍روژه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ اداری‌ م‍ش‍ه‍د ۱۱/۱۵۱
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍اگ‍م‍ات‍ی‍زم‌ در ح‍واش‍ی‌ ق‍طع‍ات‌ ل‍ی‍ت‍وس‍ف‍ری‌ م‍خ‍رب‌ ۱۱/۱۵۲
س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ش‍ور روش‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ اس‍ام‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ لات‍ی‍ن‌ ۱۱/۱۵۳
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر ج‍ن‍وب‌ ب‍اخ‍ت‍ری‌ خ‍واف‌، چ‍ش‍م‌ ان‍داز ج‍دی‍دی‌ از پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۱/۱۵۴
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ی‍درول‍وژی‍ک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ چ‍ش‍م‍ه‌ گ‍ی‍لاس‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ۱۱/۱۵۵
ف‍ت‍وح‍ی‌، وح‍ی‍د ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ب‍اش‍ت‍ی‍ن‌ ۱۱/۱۵۶
ق‍ری‍ب‌، ف‍ری‍ب‍رز ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ص‍ف‍ی‌ آب‍اد ۱۱/۱۵۷
ق‍ری‍ب‌، ف‍ری‍ب‍رز ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ج‍غ‍ت‍ای‌ ۱۱/۱۵۸
م‍ه‍رپ‍رت‍و، م‍ح‍م‍ود ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍ن‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ ۱۰۵۲
م‍س‍ع‍ودی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ چ‍اپ‍ان‌ ۱۱/۱۶۰
خ‍ی‍ری‌، ف‍ل‍وری‍ز ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ش‍ام‍ک‍ان‌ ۱۱/۱۶۱
ل‍ک‌، راض‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ش‍ش‍ت‍م‍د ۱۱/۱۶۲
ب‍غ‍دادی‌، ای‍ران‍دخ‍ت‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ت‍ون‍و م‍اگ‍م‍ائ‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ف‍روم‍د (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‍ی‌ س‍ب‍زوار) ۱۱/۱۶۳
ب‍غ‍دادی‌، ای‍ران‍دخ‍ت‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ن‍وم‍اگ‍م‍ائ‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ب‍زوار ۱۱/۱۶۴
س‍ی‍اره‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا طرح‌ طلای‌ خ‍راس‍ان‌ - گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ چ‍ک‍ش‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ج‍وق‌ ۱۱/۱۶۵
ل‍وی‍زه‌، ف‍رش‍اد ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ا و طرح‌ ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۱/۱۶۶
ک‍وث‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ت‍م‍رک‍ز و آل‍ودگ‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ت‍الاب‌ ان‍زل‍ی‌ ۱۱/۱۶۷
م‍ن‍ظم‍ی‌ ب‍اق‍رزاده‌، رض‍ا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا در ل‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ور ب‍ی‍رج‍ن‍د - ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌ (ف‍از م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ اول‌ و دوم‌) ۱۱/۱۶۸
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر طرح‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌ ۱۱/۱۳۸
ت‍اج‌ ب‍خ‍ش‌، س‍ح‍رن‍از ژئ‍وت‍وری‍س‍م‌ و ژئ‍وپ‍ارک‌ (ت‍ع‍اری‍ف‌ و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌) ۱۱/۳۲۱
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍س‍ا گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ گ‍زی‍ک‌ ۱۱/۱۷۱
ب‍رن‍ا، ب‍ه‍روز گ‍زارش‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌، آرس‍ن‍ی‍ک‌ و طلای‌ چ‍ل‍پ‍و ک‍وه‌ س‍رخ‌ ک‍اش‍م‍ر ۱۱/۱۷۲
ب‍رن‍ا، ب‍ه‍روز گ‍زارش‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ پ‍ش‍ت‌ ک‍ل‍ه‌ ن‍گ‍ی‍ن‍ان‌ و گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار س‍رب‌ آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ داردق‌ س‍راج‌ از م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ش‍روی‍ه‌ ۱۱/۱۷۳
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ در م‍س‍ی‍ر خ‍ط آه‍ن‌ م‍ش‍ه‍د - ت‍ه‍ران‌ (م‍ح‍دوده‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور- س‍ب‍زوار) ۱۱/۶۳۶
م‍لاطاه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ پ‍رع‍ی‍ارس‍ازی‌ ک‍ان‍س‍ار ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍م‌ ق‍ره‌ آغ‍اج‌ اروم‍ی‍ه‌ ۱۱/۱۷۵
رف‍اه‍ی‌، داود ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍ل‍طان‌ آب‍اد ۱۱/۱۷۶
ب‍رن‍ا، ب‍ه‍روز گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍اش‍م‍ر ب‍ر روی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز زی‍روق‍ت‌، خ‍ورس‍ب‍ن‍د و ب‍ن‍ده‌ق‍راء ۱۱/۱۷۷
ام‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ح‍ص‍ال‌ طلای‌ ارس‍ب‍اران‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ ص‍ف‍ی‌ خ‍ان‍ل‍و) ب‍ه‌ روش‌ س‍ی‍ان‍وراس‍ی‍ون‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۱/۱۷۸
ب‍خ‍ش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ق‍ل‍ع‌ در ن‍واح‍ی‌ ش‍اه‍ک‍وه‌ و چ‍اه‌ ک‍ل‍پ‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د - ش‍رق‌ ای‍ران‌) ۱۱/۱۷۹
ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍د م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍وراب‌ ک‍اش‍م‍ر ۱۱/۱۸۰
ام‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د گ‍زارش‌ پ‍رع‍ی‍ارس‍ازی‌ گ‍ارن‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌ (ده‌ س‍ل‍م‌) در م‍ق‍ی‍اس‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۱/۱۸۱
ام‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د گ‍زارش‌ پ‍رع‍ی‍ار س‍ازی‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز م‍ع‍دن‌ ای‍ج‌ (از ت‍واب‍ع‌ اص‍طب‍ه‍ان‍ات‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌) در م‍ق‍ی‍اس‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۱/۱۸۲
اح‍م‍دی‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ س‍رب‌ و روی‌ (طب‍س‌) م‍ح‍دوده‌ م‍ع‍دن‍ی‌ چ‍اه‌ س‍رب‌ ۱۱/۱۸۳
ش‍ری‍ف‍ی‌ ن‍وری‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ م‍ع‍دن‌ م‍ارن‌ و م‍ع‍دن‌ آه‍ک‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ی‍م‍ان‌ پ‍ورت‍ل‍ن‍د م‍ش‍ه‍د ۱۱/۱۸۴
م‍وح‍د اول‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ رب‍اط س‍ف‍ی‍د (غ‍رب‌ ف‍ری‍م‍ان‌) خ‍راس‍ان‌ ۱۱/۱۸۵
ص‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (م‍ع‍ادن‌) خ‍راس‍ان‌ ۱۱/۱۸۶
ن‍اص‍رن‍ی‍ا، ه‍رم‍ز طرح‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ان‍س‍ار م‍اس‍ه‌ ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌ ف‍ی‍روزه‌ ب‍ج‍ن‍ورد ۱۱/۱۸۷
ص‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ۱۱/۱۸۸
اخ‍وان‌ ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طرح‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ ح‍رارت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍زی‍ن‍و (طب‍س‌): گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۱(م‍زی‍ن‍و) ۱۱/۱۸۹
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍س‍ا خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ طی‍ف‍ی‌ واح‍ده‍ای‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ در ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ت‍رودوس‌ در ق‍ب‍رس‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ آن‌ از ج‍ه‍ت‌ ذخ‍ای‍ر س‍ول‍ف‍ی‍د ت‍وده‌ ای‌ ۱۱/۱۹۰
ت‍دی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ده‌ س‍ل‍م‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ۱۱/۱۹۲
اش‍رف‌ پ‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍رگ‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ م‍خ‍ت‍اران‌، چ‍ه‍ارف‍رس‍خ‌، س‍ه‍ل‌ آب‍اد، ب‍ص‍ی‍ران‌ و ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۱/۱۹۳
ت‍وک‍ل‍ی‌ راد، اک‍ب‍ر م‍ع‍ادن‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ۱۱/۱۹۵
ع‍ل‍ی‍زاده‌ گ‍ن‍ج‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د آزم‍ای‍ش‍ات‌ پ‍رع‍ی‍ارس‍ازی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ ب‍ر روی‌ س‍ن‍گ‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ س‍ب‍زوار (ب‍ن‍س‍ب‍رد) ۱۱/۱۹۶
م‍وم‍ن‌ زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌ گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د م‍ع‍دن‌ چ‍اه‌ ک‍ل‍پ‌ ۱۱/۱۹۷
آزرم‌، ف‍رزاد اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ق‍ل‍ع‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ش‍اه‍ک‍وه‌ (ش‍م‍ال‌ دره‌ خ‍ب‍ی‍ث‍ی‌) ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د - ش‍رق‌ ای‍ران‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱:۱۰۰۰۰۰ ۱۱/۱۹۸
ای‍زدپ‍ن‍اه‌، پ‍گ‍اه‌ طرح‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ و ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌ - ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍ب‍زوار ۱۱/۱۹۹
م‍لاطاه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا گ‍زارش‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ م‍ن‍ی‍زی‍ت‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د در م‍ق‍ی‍اس‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۱/۲۰۰
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار ( Data trackج‍ه‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ه‍ای‌ GPS ب‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر) ۱۱/۲۵۲
دری‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ چ‍ک‍ش‍ی‌ ورق‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍دک‍ن‌ ۱۱/۲۰۲
ک‍وث‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ گ‍زارش‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ اع‍زام‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ گ‍زارش‍ات‌ پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ح‍ور س‍م‍ن‍ان‌ - ک‍اش‍م‍ر ب‍ه‌ ک‍ش‍ور چ‍ی‍ن‌ ۱۱/۲۰۳
  گ‍زارش‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ م‍ی‍ک‍ای‌ م‍ن‍اطق‌ اراک‌، گ‍ی‍لان‌، خ‍راس‍ان‌ و ه‍م‍دان‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۱/۲۰۴
ع‍ش‍ق‌ آب‍ادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ف‍س‍ف‍ات‌ آذری‍ن‌ در اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌- ش‍م‍ال‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ۱۱/۲۴۴
م‍ب‍اش‍راش‍ج‍ع‍ی‌، ارس‍لان‌ گ‍زارش‌ از دو زل‍زل‍ه‌ م‍زدوج‌ در ق‍ای‍ن‍ات‌ (۱۳۵۸) پ‍س‍ل‍رزه‌ ه‍ا، گ‍س‍ل‍ه‍ا و گ‍س‍ت‍رش‌ خ‍س‍ارت‌ ۱۱/۲۰۶
اف‍ت‍خ‍ار ن‍ژاد، ج‍م‍ش‍ی‍د گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ خ‍راس‍ان‌، ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌۱۳۴۷ ۱۱/۲۰۷
  ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ و غ‍ی‍ررس‍وب‍ی‌ م‍ن‍ت‍س‍ب‌ ب‍ه‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ س‍ل‍طان‍ی‍ه‌، ک‍ال‍ش‍ان‍ه‌ و درن‍ج‍ال‌ در خ‍اور آب‍ادی‌ ک‍ال‍ش‍ان‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ طب‍س‌ ۱۱/۲۰۸
پ‍درام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ درب‍اره‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ س‍د ت‍ب‍ارک‌ آب‍اد (ق‍وچ‍ان‌) ۱۱/۲۰۹
م‍ع‍ی‍ن‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر زل‍زل‍ه‌ ۲۵ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۷۵ طب‍س‌ و ن‍م‍وداره‍ای‌ ش‍ت‍اب‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ض‍رب‍ه‌ اص‍ل‍ی‌ و ارق‍ام‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ن‍ش‍ده‌ آن‌ ۱۱/۲۱۰
اش‍ت‍وک‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ل‍وت‌ م‍رک‍زی‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ ۱۱/۲۱۱
ق‍ب‍ادی‍ان‌، ع‍طاءال‍ه‌ ف‍لات‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌ - س‍ی‍م‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍وی‍ری‌ ۱۱/۲۱۲
طاه‍رپ‍ور خ‍ل‍ی‍ل‌ آب‍اد، م‍رت‍ض‍ی‌,م‍ت‍رج‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ا ۱۱/۲۱۳
طاه‍رپ‍ورخ‍ل‍ی‍ل‌ آب‍اد، م‍رت‍ض‍ی‌,م‍ت‍رج‍م‌ اب‍ع‍اد زل‍زل‍ه‌ ب‍م‌ (ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌) ۱۱/۲۱۴
ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ طرق‍ب‍ه‌ (ج‍ل‍د اول‌) ۱۱/۲۱۵
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، ش‍ی‍وا,م‍ت‍رج‍م‌ ای‍ج‍اد ک‍ارب‍ری‌ ه‍ای‌ GIS ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ۱۱/۲۷۲
ب‍ل‍وری‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍روری‌ ب‍ر م‍س‍ائ‍ل‌ م‍طرح‌ درب‍اره‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ا ۱۱/۲۱۷
ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ طلای‌ طرق‍ب‍ه‌، ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍رآوری‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ اول‍ی‍ه‌ ۱۱/۲۱۸
  م‍رح‍ل‍ه‌ آم‍اده‌ س‍ازی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ا (گ‍زارش‌ ش‍م‍اره‌۱) ۱۱/۲۱۹
زع‍ی‍م‌ ف‍رح‍زادی‌، ن‍س‍ری‍ن‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ورق‍ه‌ س‍ل‍طان‌ آب‍اد ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS ۱۱/۲۲۰
ح‍ی‍دری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ چ‍ک‍ش‍ی‌ ورق‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ ش‍ام‍ک‍ان‌ ۱۱/۲۲۱
ب‍ه‍ارف‍ی‍روزی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ چ‍ک‍ش‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ م‍ش‍ک‍ان‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰ ۱۱/۲۲۲
ت‍دی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ح‍وزه‌ م‍ع‍دن‌ ف‍ی‍روزه‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۱/۲۲۳
دری‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ چ‍ک‍ش‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ش‍ش‍ت‍م‍د ۱۱/۲۲۴
اول‍ی‍اءزاده‌ گ‍زارش‌ اس‍ت‍ح‍ص‍ال‌ طلا و دی‍گ‍ر ف‍ل‍زات‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌ ک‍ن‍دی‌ (م‍ع‍ل‍م‍ان‌) ۱۱/۲۲۵
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ب‍اش‍ت‍ی‍ن‌ ۱۱/۲۲۶
اش‍رف‌ پ‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ده‌ س‍ل‍م‌ ۱۱/۲۲۷
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍ه‍ل‌ آب‍اد ۱۱/۲۲۸
اش‍رف‌ پ‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ چ‍اه‌ داش‍ی‌ ۱۱/۲۲۹
اش‍رف‌ پ‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ چ‍ه‍ارف‍رس‍خ‌ ۱۱/۲۳۰
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍ل‍طان‌ آب‍اد ۱۱/۲۳۱
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر رس‍وب‍ات‌ اردوی‍س‍ی‍ن‌ ت‍ا دون‍ی‍ن‌ در ج‍ن‍وب‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ج‍ن‍ورد (م‍ق‍طع‌ ش‍ی‍روی‍ه‌) ۱۱/۲۳۲
ک‍وث‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ گ‍زارش‍ات‌ پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ح‍ور س‍م‍ن‍ان‌ - ک‍اش‍م‍ر ب‍ه‌ ک‍ش‍ور چ‍ی‍ن‌ ۱۱/۲۳۴
ام‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ پ‍رع‍ی‍ارس‍ازی‌ آه‍ن‌ س‍ن‍گ‍ان‌ ۱۱/۲۳۵
ح‍ی‍دری‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ۱۱/۲۷۸
ون‍ای‍ی‌، م‍ج‍ی‍د اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ خ‍واج‍ه‌ ۱۱/۳۱۷
ام‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ارغ‍ش‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۱/۲۴۰
ن‍اص‍ری‌، اش‍رف‌,م‍ت‍رج‍م‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ی‌ ۱۱/۲۷۶
ام‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د گ‍زارش‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ م‍ن‍ی‍زی‍ت‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (ن‍م‍ون‍ه‌ ت‍ح‍وی‍ل‍ی‌ ت‍وس‍ط م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ م‍واد و ان‍رژی‌) ۱۱/۲۴۲
ب‍رن‍ا، ب‍ه‍روز گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در ن‍واح‍ی‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌، ک‍اش‍م‍ر و س‍ب‍زوار ۱۱/۲۴۳
ش‍رک‍ت‌ ه‍ل‍ر رای‍ان‍ه‌ آم‍وزش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ک‍اری‍س‌ ۱۱/۲۷۷
م‍ن‍ظم‍ی‌ ب‍اق‍رزاده‌، رض‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ چ‍ک‍ش‍ی‌) ب‍رگ‍ه‌ م‍خ‍ت‍اران‌۱:۱۰۰۰۰۰ ۱۱/۲۵۴
م‍ن‍ظم‍ی‌ ب‍اق‍رزاده‌، رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ ل‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ ۱۱/۲۵۵
م‍ن‍ظم‍ی‌ ب‍اق‍رزاده‌، رض‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ چ‍ک‍ش‍ی‌) ب‍رگ‍ه‌ س‍ه‍ل‌ آب‍اد۱:۱۰۰۰۰۰ ۱۱/۲۵۶
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ م‍طال‍ب‍ی‌ چ‍ن‍د درب‍اره‌ ی‌ رادی‍ول‍ره‍ا ۱۱/۲۵۷
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ اه‍م‍ی‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍رت‌ ه‍ای‌ رادی‍ولاری‍ت‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ و م‍زوزوئ‍ی‍ک‌ ۱۱/۲۵۸
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍ی‍ش‍روی‌ دری‍ای‍ی‌ روی‌ م‍ق‍ادی‍ر ان‍ع‍ک‍اس‌ وی‍ت‍رن‍ای‍ت‌ ۱۱/۲۵۹
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر طوف‍ان‌ ن‍وح‌، ن‍ش‍ان‍ه‌ ای‌ از ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍طح‌ آب‌ دری‍ا ۱۱/۲۶۰
ف‍راه‍ان‍ی‌، اک‍رم‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور ۱۱/۲۶۱
ح‍ل‍م‍ی‌، ف‍ری‍ده‌ ه‍م‍ب‍وده‍ای‌ پ‍ت‍روت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ۱۱/۲۶۲
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ م‍خ‍ت‍اران‌ ۱۱/۲۶۳
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اورک‍ان‌ ای‍ران‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ورق‍ه‌ آق‌ درب‍ن‍د در م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰ ۱۱/۲۶۴
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ورق‍ه‌ س‍ف‍ی‍د س‍ن‍گ‌ در م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰ ۱۱/۲۶۵
ح‍س‍ام‍ی‌، خ‍ال‍د گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ل‍رزه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ر روی‌ گ‍س‍ل‌ ش‍م‍ال‌ ت‍ب‍ری‍ز ۱۱/۱۰۶
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د,م‍ت‍رج‍م‌ دس‍ت‍ج‍ات‌ آن‍ک‍لاو م‍ی‍ک‍رو گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ در ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍ی‌ س‍ب‍ی‍ران‍وادای‌ م‍رک‍زی‌ ک‍ال‍ی‍ف‍رن‍ی‍ا ۱۱/۲۶۷
ع‍طاپ‍ور، ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌ م‍ح‍ی‍ط زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ع‍ن‍اص‍ر ک‍م‍ی‍اب‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ت‍ه‍دی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ش‍ر ۱۱/۲۶۸
ک‍وث‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ دول‍ت‌ آب‍اد ۱۱/۲۶۹
م‍ن‍ظم‍ی‌ ب‍اق‍رزاده‌، رض‍ا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ س‍ی‍م‍ان‌ س‍ف‍ی‍د ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۱/۲۷۰
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ع‍دن‍ی‌ ۱:۲۰۰۰۰ ن‍اح‍ی‍ه‌ ام‍ی‍د ب‍خ‍ش‌ م‍ع‍دن‍ی‌ طلای‌ ه‍ی‍رد (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌) ۱۱/۲۷۱
م‍ب‍اش‍ر، ام‍ی‍ر اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ س‍ل‍م‌ (ش‍اه‍ک‍وه‌) ۱۰۶۹
زک‍ی‌ خ‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ق‍ره‌ ق‍وش‌ ۱۰۳۹
ت‍دی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ زن‍ج‍ان‌ ۱۰۳۵
ری‍اض‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ض‍ی‍اب‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ م‍اس‍ه‌ ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌ لاک‍ان‌ (ج‍ل‍د س‍وم‌) ۱۱/۲۸۵
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ۱۱/۲۸۴
ک‍ی‍م‍ی‍ا ق‍ل‍م‌، ج‍م‍ش‍ی‍د گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ دش‍ت‌ ب‍ادام‍و- م‍ع‍دن‌ ق‍وچ‍ع‍ل‍ی‌- م‍ع‍دن‌ دوی‍س‍ت‌ م‍ت‍ری‌ م‍ع‍ادن‌ آب‍دش‍ت‌ اس‍ف‍ن‍دق‍ه‌ ۱۱/۲۸۳
ک‍ی‍م‍ی‍اق‍ل‍م‌، ج‍ع‍ف‍ر گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ ک‍روم‍ی‍ت‌ ف‍اری‍اب‌ ۱۱/۲۸۲
ت‍دی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ت‍وان‍ائ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ زن‍ج‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰۰ ۱۱/۲۸۱
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اورک‍ان‌ ای‍ران‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ورق‍ه‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ در م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰ ۱۱/۲۶۶
س‍م‍ائ‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌ گ‍زارش‌ ب‍رگ‍زاری‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ ه‍م‌ ج‍وار ۱۱/۶۴۱
م‍وم‍ن‌ زاده‌، م‍ژده‌,م‍ت‍رج‍م‌ گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ل‍زک‍اری‌ و م‍ع‍دن‌ ک‍اری‌ ک‍ه‍ن‌ در م‍ح‍وطه‌ ه‍ای‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ از ت‍اری‍خ‌ اری‍س‍م‍ان‌ و وش‍ن‍وه‌ (ک‍اش‍ان‌، ق‍م‌) ۱۱/۲۸۷
م‍ن‍ظم‍ی‌ ب‍اق‍رزاده‌، رض‍ا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا در ل‍ی‍س‍ت‍وی‍ن‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍اران‌ و س‍ه‍ل‌ آب‍اد (م‍رح‍ل‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌) ۱۱/۲۸۸
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، پ‍وران‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ذخ‍ای‍ر ق‍ل‍ع‌ و ت‍ن‍گ‍س‍ت‍ن‌ در ای‍ران‌ و ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ادن‌ آن‌ در ج‍ه‍ان‌ ۱۱۹۱
س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ن‍ش‍س‍ت‌ م‍ح‍ل‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ دائ‍م‍ی‌ GPS ت‍وس‌ (م‍ش‍ه‍د) ب‍ر اس‍اس‌ م‍ش‍اه‍دات‌ روزان‍ه‌ اخ‍ی‍ر از دی‍م‍اه‌ ۱۳۸۳ ال‍ی‌ ۱۶ خ‍رداد م‍اه‌۱۳۸۴ ۱۱۴۹
ت‍اج‌ ب‍خ‍ش‌، س‍ح‍رن‍از ت‍وف‍ن‍ده‍ا و ت‍وف‍ان‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍چ‍ن‍ده‌ ۱۰۷۰
ف‍ره‍ی‍د، ام‍ی‍ر م‍ن‍ص‍ور ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍س‍ی‍ر ان‍ت‍ش‍ار ب‍ر روی‌ ام‍واج‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ا در م‍ح‍دوده‌ ت‍ه‍ران‌ و اطراف‌ آن‌ ۱۱۹۰
ت‍ری‍ف‍ون‍ف‌، ولادی‍م‍ی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ گ‍س‍ل‍ی‌ م‍ورب‌ ل‍غ‍ز (م‍ع‍ک‍وس‌- چ‍پ‌ گ‍رد) ش‍رق‍ی‌ - غ‍رب‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌ ۱۱۹۲
ح‍س‍ام‍ی‌، خ‍ال‍د گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍ع‍دادی‌ از گ‍س‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ م‍ن‍طق‍ه‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ۱۱۹۳
غ‍ف‍وری‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۱۹۹۵ ه‍ان‍ش‍ی‍ن‌ (ش‍ه‍ر ک‍وب‍ه‌) ژاپ‍ن‌ ۱۱۹۴
آزادی‌، اص‍غ‍ر آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ س‍ه‌ م‍ح‍وری‌ در م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ۱۱۹۵
ت‍وک‍ل‍ی‌، ب‍ه‍روز م‍ب‍ان‍ی‌ خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ای‌ ۱۱۹۶
ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ گ‍زارش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍م‍اره‌ (۱) زل‍زل‍ه‌ م‍ن‍ج‍ی‍ل‌- رودب‍ار (ای‍ران‌) ۳۱ خ‍رداد۱۳۶۹ ۱۱۹۷
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود ۱۱۹۸
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود ۱۱۹۹
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ و ت‍ن‍اوب‍ی‌ رس‍ه‍ای‌ م‍خ‍ل‍وط ب‍ا م‍ص‍ال‍ح‌ دان‍ه‌ ای‌ اش‍ب‍اع‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ف‍ش‍ار آب‌ م‍ن‍ف‍ذی‌ ۱۱/۱۰۰
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ری‍ز پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۱/۱۰۱
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ری‍ز پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در ب‍راب‍ر روان‍گ‍رای‍ی‌ ۱۱/۱۰۲
ت‍ری‌.م‌. س‍ی‍وارد,ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ف‍ل‍زات‌ در س‍ی‍الات‌ ه‍ی‍دروت‍رم‍ال‌ ک‍ان‍ه‌ س‍از ۱۱/۱۰۳
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ری‍زپ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ش‍م‍ال‌ ت‍ه‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ش‍رای‍ط س‍اخ‍ت‍گ‍اه‌ ۱۱/۱۰۴
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ش‍ه‍ری‍ار ره‍ن‍م‍وده‍ای‍ی‌ در ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ح‍رک‍ات‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ و ج‍وان‌ "ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر م‍ق‍دم‍ات‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌" ۱۱/۱۰۵
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ک‍ان‌ ای‍ران‌ گ‍زارش‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار ق‍ل‍ع‌ ش‍اه‍ک‍وه‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۰۰۰ ۱۱/۱۰۷
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ب‍ص‍ی‍ران‌ ۱۱/۲۸۹
ب‍رن‍ا، ب‍ه‍روز گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ در ن‍واح‍ی‌ ان‍ارک‌- ب‍ش‍روی‍ه‌- ف‍ردوس‌- ک‍اش‍م‍ر ۱۱/۱۱۰
ن‍ادری‌ م‍ی‍ق‍ان‌، ن‍ص‍ی‍ر ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌- ک‍رت‍اس‍ه‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ دول‍ت‌ آب‍اد و ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۱/۲۵۳
ل‍طف‍ی‌، م‍ح‍م‍د خ‍لاص‍ه‌ ای‌ از ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ول‍ک‍ان‍وژن‍ی‍ک‌ م‍س‌- س‍رب‌- روی‌ و آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ش‍وراب‌- ق‍ل‍ع‍ه‌ چ‍ای‌ (خ‍اور ای‍ران‌) ۱۱/۱۰۸
ب‍ه‍روزی‌، ارژن‍گ‌ گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ دی‍ات‍وم‍ی‍ت‌ در آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ۱۱/۱۲۶
  پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ م‍اس‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‍ی‌ ۱۱/۱۲۵
ع‍اب‍دی‍ان‌، ن‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍م‍ن‍ان‌ (م‍ن‍اطق‌ چ‍اش‍م‌، ه‍م‍ی‍رد، لارس‍ت‍ان‌) ۱۱/۱۲۴
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ م‍ش‍اور م‍ع‍دن‍ک‍او گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ ب‍ر روی‌ ک‍ان‍س‍ار س‍ی‍ل‍ی‍س‌ ی‍ارم‌ ق‍ی‍ه‌ (خ‍وی‌) ۱۱/۱۲۱
ش‍ی‍خ‍ی‌ ک‍اری‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ درب‍اره‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‌ و م‍اس‍ه‌ ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ری‌ ۱۱/۱۲۰
ف‍روغ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ ۱۱/۱۱۷
س‍ه‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‍ی‌ م‍وج‍ود در ن‍اح‍ی‍ه‌ ش‍ازن‍د ۱۱/۱۱۱
پ‍ای‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ داده‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ خ‍ان‍ه‌ م‍ع‍دن‌ (س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ ج‍ن‍اب‌ آق‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌ وزی‍ر ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌) ۱۱/۱۲۸
  ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دره‌ ه‍راز آم‍ل‌ ۱۱/۲۴۱
  س‍ی‍س‍ت‍م‌ اج‍رای‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ (ن‍ق‍ش‌ دول‍ت‌ و ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌) ۱۱/۲۳۹
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اورک‍ان‌ آذی‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ال‌ ج‍ع‍ف‍ر آق‍ا ۱۱/۲۳۸
  پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ آل‍ک‍اب‍اد (ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اش‍ن‍وی‍ه‌) ج‍ل‍د دوم‌: ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ۱۱/۲۳۶
رض‍وی‌ پ‍ور، ن‍ازی‍لا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ در چ‍ارچ‍وب‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌ ۱۱/۱۲۹
ع‍ام‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ چ‍اه‌ ک‍ل‍پ‌ و چ‍اه‌ زاغ‍و ۱۱/۲۱۶
م‍س‍ع‍ودی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ چ‍اپ‍ان‌ ۱۱/۱۹۴
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ م‍ی‍ام‍ی‌ ۱۱/۱۹۱
ه‍اش‍م‍ی‌، آن‍وش‍ا گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ و رادی‍وم‍ت‍ری‌ در ورق‍ه‌ چ‍اپ‍ان‌ ۱۱/۱۶۹
ج‍ع‍ف‍ری‌ راد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌ ب‍ر روی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ چ‍اپ‍ان‌ ۱۱/۱۵۹
ب‍ه‍ارف‍ی‍روزی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ چ‍ک‍ش‍ی‌ در ورق‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ چ‍اپ‍ان‌ (ای‍ران‍خ‍واه‌) ۱۱/۱۳۲
  گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د ه‍ی‍ئ‍ت‌ اع‍زام‍ی‌ از ک‍ش‍ور ت‍رک‍ی‍ه‌ ۱۰۹۷
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ م‍ع‍ادن‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍وئ‍ی‍ن‌ زه‍را- آوج‌ (م‍ع‍دن‌ س‍ن‍گ‌ گ‍چ‌ ه‍ل‍در) ۱۱/۱۳۰
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ م‍ع‍ادن‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍وئ‍ی‍ن‌ زه‍را- آوج‌ (م‍ع‍دن‌ خ‍اک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ رام‍ن‍د) ۱۱/۲۴۸
اس‍ک‍ن‍دری‌، ش‍ی‍دا ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ورق‍ه‌ ای‍ران‍خ‍واه‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS ۱۱/۱۳۳
وی‍ل‍س‍ون‌، م‍ارج‍وری‌ م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ آل‍ک‍ال‍ن‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ک‍ش‍ش‍ی‌ ت‍رش‍ی‍ری‌- ک‍وات‍رن‍ری‌ در اروپ‍ای‌ غ‍رب‍ی‌ و م‍رک‍زی‌ ۱۱/۲۵۰
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍س‍ا گ‍زارش‌ م‍ام‍وری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ ۲۰ روزه‌ م‍ح‍ور خ‍وی‌- اش‍ن‍وی‍ه‌ "چ‍ک‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ گ‍زارش‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط گ‍روه‌ ژئ‍وم‍ات‍ی‍ک‍س‌" ب‍ا ح‍ض‍ور اس‍ت‍اد Claude A. Durocher از ک‍ش‍ور ک‍ان‍ادا (ش‍رک‍ت‌ (Noranda ۱۱/۲۸۶
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، ش‍ی‍وا م‍ب‍ان‍ی‌ و ت‍ع‍اری‍ف‌ GIS ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ آم‍وزش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زار ( R2Vوی‍ژه‌ ک‍ارآم‍وزان‌) ۱۱/۲۹۶
ع‍ل‍وی‌، م‍ه‍دی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ ای‍ران‌ ۱۱/۲۹۷
م‍ه‍دی‍زاده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌ پ‍روژه‌ اروم‍ی‍ه‌- دخ‍ت‍ر ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ پ‍اری‍ز ۱۱/۲۹۵
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ده‍ک‌ (آن‍وم‍ال‍ی‌ ش‍م‍اره‌ ۹ م‍خ‍ت‍اران‌) ب‍ه‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۰۰۰۰ ۱۱/۲۹۴
  ال‍گ‍وی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و واح‍ده‍ای‌ چ‍ی‍ن‍ه‌- زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌ چ‍ن‍د ک‍وه‍زای‍ی‌ ال‍ب‍رز ۱۱/۲۹۳
ع‍ل‍وی‌، م‍ه‍دی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ ک‍م‍رب‍ن‍د چ‍ی‍ن‌ خ‍ورده‌- روران‍ده‌ زاگ‍رس‌ و ت‍ک‍ام‍ل‌ ح‍وض‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍وم‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ آن‌ ۱۱/۲۹۲
ع‍ل‍وی‌، م‍ه‍دی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و رس‍وب‍ی‌ ب‍ق‍ای‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وت‍ت‍ی‍س‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ ای‍ران‌ ۱۱/۲۹۱
ج‍ع‍ف‍ری‌ زن‍گ‍لان‍ل‍و، م‍ح‍م‍د گ‍زارش‌ ت‍وج‍ی‍ه‍ی‌ ت‍ران‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍ر ش‍ده‌ در آن‍وم‍ال‍ی‌ آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ارغ‍ش‌ ۱۱/۲۹۸
ف‍روغ‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍د ک‍ارده‌ واق‍ع‌ در ش‍م‍ال‌ م‍ش‍ه‍د ۱۱/۲۹۹
ج‍ع‍ف‍ری‌ زن‍گ‍لان‍ل‍و، م‍ح‍م‍د گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اس‍ت‍ح‍ص‍ال‌ طلا در م‍ح‍ل‌ م‍ع‍دن‌ چ‍ش‍م‍ه‌ زرد ۱۱/۳۰۰
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر گ‍زارش‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- م‍ع‍دن‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۲۰۰۰۰ آن‍وم‍ال‍ی‌ ده‍ن‌ رود (آن‍وم‍ال‍ی‌ ش‍م‍اره‌ ۹ چ‍ه‍ارف‍رس‍خ‌) ۱۱/۳۰۱
  ب‍ررس‍ی‌ اج‍م‍ال‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ در ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ارغ‍ش‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور) ۱۱/۳۰۲
ج‍وادی‌ پ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ال‍ی‌ ۱۱/۳۰۳
ج‍وادی‌ پ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار گ‍زارش‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍ف‍اری‌ ۱۱/۳۰۴
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‌.ر اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ چ‍اپ‍ان‌ ۱۱/۳۰۵
  ک‍ت‍اب‍چ‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ دورب‍ی‍ن‌ DVD ۱۱/۳۰۶
ج‍ان‌ ن‍ث‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ چ‍ک‍ش‍ی‌ در ورق‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ س‍ب‍زوار ۱۱/۳۰۷
ای‍ران‍م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ دک‍ل‍ه‍ای‌ خ‍ط ف‍ش‍ارق‍وی‌ ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍و ول‍ت‌ طوس‌- ن‍ی‍ش‍اب‍ور (ج‍ای‍گ‍اه‌ دک‍ل‍ه‍ای‌ ۷۲ ت‍ا۱۶۴ ) ۱۱/۳۰۸
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زار طاه‍رآب‍اد ۱۱/۳۱۱
م‍وم‍ن‌ زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ س‍رب‌ و روی‌ ف‍ردوس‌ م‍ح‍دوده‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ن‍ی‍گ‍ن‍ان‌ ۱۱/۳۰۹
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د گ‍زارش‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- م‍ع‍دن‍ی‌ ۱:۲۰۰۰۰ خ‍ل‍ی‍لان‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ ام‍ی‍د ب‍خ‍ش‌ م‍س‌) ۱۱/۳۱۳
روش‍ن‌ روان‌، ج‍م‍ال‌ گ‍زارش‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- م‍ع‍دن‍ی‌ ۱:۲۰۰۰۰ خ‍ون‍ی‍ک‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ ام‍ی‍د ب‍خ‍ش‌ طلا) ۱۱/۳۱۲
ی‍وس‍ف‍ی‌، ام‍ام‍ق‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ک‍وه‌ س‍رخ‌ ک‍اش‍م‍ر ۱۱/۳۱۰
ن‍ج‍اران‌، م‍ح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍ی‍وی‌ ۱۱/۳۱۵
اردش‍ی‍ری‍ان‌ ش‍ری‍ف‌ آب‍ادی‌، م‍ه‍رب‍ان‌ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ف‍س‍ف‍ات‌ پ‍رع‍ی‍ار در ق‍ل‍ع‍ه‌ دخ‍ت‍ر و م‍ل‍ه‌ گ‍ل‌ ۱۱/۲۹۰
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ل‍ی‍ت‍وژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍وراب‌ ۱۱/۳۲۰
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ طلای‌ پ‍لاس‍ری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ زرم‍ه‍ر ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۱/۳۱۹
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اورک‍ان‌ ای‍ران‌ گ‍زارش‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- م‍ع‍دن‍ی‌ م‍س‌ خ‍ون‍گ‍اه‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰ ۱۱/۳۱۸
ق‍ل‍م‍ق‍اش‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ روش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ج‍ه‍ت‌ دری‍اف‍ت‌ گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ای‍زو ۹۰۰۱ وی‍رای‍ش‌ ۲۰۰۰ ۳ ۱۱/۲۳۷
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور ج‍ب‍ال‌ ک‍اوش‌ پ‍روژه‌ پ‍ی‍ج‍وئ‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍لات‍ه‌ ت‍ی‍م‍ور (ش‍م‍ال‌ ک‍اش‍م‍ر) ۱۱/۱۳۷
ب‍ل‍وری‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌,م‍ت‍رج‍م‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ زی‌ گ‍ازوت‍ری‍ن‍ی‍ت‍ی‌ و اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ در گ‍س‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‌ ۱۰۱۹
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زار زوزن‌ ۱۱/۱۷۰
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌,م‍ت‍رج‍م‌ گ‍زارش‍ی‌ از وض‍ع‍ی‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ و م‍ع‍ادن‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ ۱۱/۳۲۳
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ت‍ه‍ران‌ پ‍ادی‍ر پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در ورق‍ه‌ ی‍ک‍ص‍ده‍زارم‌ ع‍ش‍ی‍ن‌ ۱۱/۳۲۴
اک‍ب‍رپ‍ور. ا پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در زون‌ ش‍ازن‍د- ال‍ی‍گ‍ودرز. اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍وه‌ ده‍ق‌ ۱۱/۳۲۵
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور پ‍ی‍چ‍اب‌ ک‍اوش‌ گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ب‍اب‍ل‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ آب‍ن‍دان‌) ۱۱/۳۲۶
  طرح‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ن‍اطق‌ ب‍وان‍ات‌، ف‍س‍ا و ت‍ب‍ری‍ز ۱۱/۳۲۹
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ک‍اوش‍گ‍ران‌ گ‍زارش‌ طرح‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ق‍ره‌ آغ‍اج‌ اروم‍ی‍ه‌ ف‍از ۱ ۱۱/۳۲۸
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ک‍ان‌ آذی‍ن‌ گ‍زارش‌ پ‍ی‍ج‍وی‍ی‌ ب‍وک‍س‍ی‍ت‌ ب‍وه‍م‍ی‍ت‍ی‌ در ال‍ب‍رز م‍رک‍زی‌ و غ‍رب‌ ک‍ش‍ور ۱۱/۳۲۷
ح‍ل‍م‍ی‌، ف‍ری‍ده‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ل‍س‍ت‍ی‍ت‌ و پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ آن‌ در ای‍ران‌ ۱۱/۳۳۰
گ‍روه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ رس‍وب‍ات‌ آب‍راه‍ه‌ ای‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ پ‍ل‌ س‍ف‍ی‍د ۱۱/۳۳۴
  گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ پ‍ی‍ج‍وی‍ی‌ آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ در ن‍واح‍ی‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ س‍ف‍ی‍دآب‍ه‌ (ش‍رح‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۲۰۰۰۰ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در ج‍ن‍وب‌ ح‍ی‍درآب‍اد) ۱۱/۳۳۳
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ع‍ادن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ائ‍ی‍ن‌ طرح‌ ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍ادن‌ م‍ت‍روک‍ه‌، غ‍ی‍ر ف‍ع‍ال‌ و ان‍دی‍س‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍س‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ان‍ارک‌ ۱۱/۳۳۲
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ع‍ب‍اس‌ آب‍اد ۱۱/۳۳۱
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ م‍ع‍ادن‌ در ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍وئ‍ی‍ن‌ زه‍را- آوج‌ (م‍ع‍دن‌ س‍ن‍گ‌ لاش‍ه‌ اروان‌) ۱۱/۳۳۵
س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ش‍ور (م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌) گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د از غ‍ار س‍ی‍ر م‍ح‍دوده‌ ک‍اش‍م‍ر- ب‍ردس‍ک‍ن‌ ۱۱/۳۳۶
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍اوش‌ ک‍ان‍س‍ار اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ب‍ش‍روی‍ه‌ ۱۱/۳۳۷
خ‍ل‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ب‍رگ‍ه‍ای‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ و چ‍خ‍م‍اق‌ از چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۱/۳۴۱
رم‍ض‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌- ف‍وری‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۱۶ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۷۵ گ‍رم‍خ‍ان‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍ج‍ن‍ورد) ۱۱/۳۴۰
گ‍وراب‍ج‍ی‍ری‌، آرش‌ ذخ‍ای‍ر طلای‌ ای‍ران‌. ک‍ان‍س‍اره‍ا ۱۱/۳۳۹
گ‍وراب‍ج‍ی‍ری‌ پ‍ور، آرش‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ذخ‍ای‍ر طلا در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍ام‍وری‍ت‌ م‍رداد۸۲ ۱۱/۳۳۸
  گ‍زارش‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ چ‍ش‍م‍ه‌ زرد ارغ‍ش‌ ج‍ن‍وب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور- اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ۱۱/۳۴۹
ص‍م‍دی‌، م‍ق‍ص‍ود گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ در ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ارغ‍ش‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ش‍م‍اره‌۱ ،۲ ، ۴ و ۵ ج‍ن‍وب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۱/۳۴۸
  گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ در ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ارغ‍ش‌ ک‍ان‍س‍ار ش‍م‍اره‌ ۱ ج‍ن‍وب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور (ف‍از دوم‌) ۱۱/۳۴۷
  گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ در ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ارغ‍ش‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ش‍م‍اره‌ ۲ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور (ف‍از دوم‌) ۱۱/۳۴۶
ش‍اه‍ی‍ن‌، اب‍راه‍ی‍م‌ گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ن‍داب‌ و ارغ‍ش‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۰۰۰ ۱۱/۳۴۴
  گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ در ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ارغ‍ش‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ش‍م‍اره‌ ۴ ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور (ف‍از دوم‌) ۱۱/۳۴۵
ص‍م‍دی‌، م‍ق‍ص‍ود گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ در ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ارغ‍ش‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ش‍م‍اره‌ ۳ ج‍ن‍وب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور (ف‍از دوم‌) ۱۱/۳۴۳
ک‍وث‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ طلا در آن‍وم‍ال‍ی‌ ش‍م‍اره‌ ۸ ارغ‍ش‌ (ج‍ن‍وب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور) ۱۱/۳۴۲
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار م‍س‌- طلای‌ چ‍اه‌ زاغ‍و (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌) ۱۱/۳۵۰
ک‍وث‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌,ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ و م‍س‍ئ‍ول‌ پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ع‍ش‍ق‌ آب‍اد ۱۱/۳۵۲
  اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ازب‍ک‌ ک‍وه‌ ۱۱/۳۵۱
  گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ام‍ی‍د ب‍خ‍ش‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در زون‌ اس‍ف‍ن‍دق‍ه‌- دول‍ت‌ آب‍اد ۱۱/۳۱۴
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍رچ‍اه‌ ش‍ور ۱۱/۳۵۳
  پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ و طلا در م‍ن‍اطق‌ ش‍وراب‌ و ح‍ی‍درآب‍اد ۱۱/۳۵۴
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ گ‍ارن‍ت‌، ولاس‍ت‍ون‍ی‍ت‌، م‍ی‍ک‍ا، س‍ی‍ل‍ی‍س‌ و ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‍دال‍وزی‍ت‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود در س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ اطراف‌ ده‌ س‍ل‍م‌ ۱۱/۳۵۵
طاووس‍ی‌، م‍ح‍م‍د گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ص‍ی‍ران‌- ه‍ن‍گ‍ران‌ (ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌) ۱۱/۳۵۶
آب‍ش‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍ود گ‍زارش‌ پ‍ی‌ گ‍ردی‌ ف‍س‍ف‍ات‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ه‍زار م‍س‍ج‍د- ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ۱۱/۳۵۷
م‍ش‍ک‍ان‍ی‌، اح‍م‍د گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د از م‍ن‍اطق‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ ب‍ر م‍ن‍اطق‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ چ‍اه‌ ش‍ل‍غ‍م‍ی‌، ه‍ی‍رد، م‍اه‍رآب‍اد، خ‍ون‍ی‍ک‌ و ش‍وراب‌ ۱۱/۳۵۸
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ع‍ادن‌ م‍ت‍روک‍ه‌ و غ‍ی‍ر ف‍ع‍ال‌ در ک‍ش‍ور (م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌) ۱۱/۳۵۹
م‍ن‍ظم‍ی‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار طلا - آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ش‍وراب‌ (ج‍ن‍وب‌ ف‍ردوس‌) ۱۱/۳۶۰
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ه‌ روش‌ RS و IP در م‍ن‍طق‍ه‌ ارغ‍ش‌ ۱۱/۳۶۳
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د) م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ طلا- ق‍ل‍ع‌ ه‍ی‍رد (خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۱/۳۶۲
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- م‍ع‍دن‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ۱:۲۵۰۰۰ ت‍ن‍ورچ‍ه‌- ق‍وچ‌ پ‍ل‍ن‍گ‌ ۱۱/۳۶۱
ب‍ه‍رم‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ۱۱/۳۶۴
ن‍ادری‌، ن‍ص‍ی‍ر گ‍زارش‌ ب‍رداش‍ت‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍اه‌ ن‍ش‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ ۱۱/۳۶۵
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار پ‍ل‍ی‌ م‍ت‍ال‌ چ‍اه‌ ک‍ل‍پ‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌) ۱۱/۳۶۶
م‍ش‍ک‍ان‍ی‌، اح‍م‍د گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍واح‍ی‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ از ن‍ظر ک‍ان‍ی‌ زای‍ی‌ طلا و ف‍ل‍زات‌ پ‍ای‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ زاغ‌ دره‌ (ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍اف‍ت‌) ۱۱/۳۶۷
ام‍ی‍ررض‍وی‌، م‍ری‍م‌ ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ ۱۱/۳۶۸
م‍ن‍ظم‍ی‌ ب‍اق‍رزاده‌، رض‍ا گ‍زارش‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- م‍ع‍دن‍ی‌ ۱:۱۰۰۰ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ح‍س‍ن‌ آب‍اد ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۱/۳۶۹
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ ۱۱/۳۷۳
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍لات‍ه‌ ت‍ی‍م‍ور ک‍اش‍م‍ر ۱۱/۳۷۲
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اورک‍ان‌ ای‍ران‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ گ‍زی‍ک‌ ۱۱/۳۷۰
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اورک‍ان‌ ای‍ران‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ خ‍وش‍اب‌ ۱۱/۳۷۱
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ی‍وان‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۲۰ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۷۶ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍ائ‍ن‌ ۱۱/۳۷۴
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍ه‌ چ‍ن‍گ‍ی‌ ۱۱/۳۷۵
روش‍ن‌ روان‌، ج‍م‍ال‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ س‍ی‍م‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ی‍رف‍ت‌ ۱۱/۳۷۶
ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ طرق‍ب‍ه‌ ۱۱/۳۷۸
ن‍ج‍اران‌، م‌. اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۱/۳۷۷
م‍ه‍دوی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ای‍زم‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍طر ل‍رزه‌ ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د و گ‍س‍ت‍ره‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ آن‌ ۱۱/۳۸۰
ح‍اف‍ظی‌ م‍ق‍دس‌، ن‍اص‍ر گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ س‍اخ‍ت‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ۱۱/۳۸۱
ح‍اف‍ظی‌ م‍ق‍دس‌، ن‍اص‍ر گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ۱۱/۳۸۲
ح‍اف‍ظی‌ م‍ق‍دس‌، ن‍اص‍ر گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ (چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌) پ‍روژه‌ ری‍زپ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ۱۱/۳۸۳
ح‍اف‍ظی‌ م‍ق‍دس‌، ن‍اص‍ر گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ۱۱/۳۸۴
ن‍ی‍ک‍ودل‌، م‍ح‍م‍درض‍ا گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ۱۱/۳۸۵
م‍وق‍ر، ی‍اش‍ا ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍گ‍ی‍س‍ان‌ ۱۱/۳۷۹
طاه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر گ‍زارش‌ م‍ام‍وری‍ت‌ ک‍ارگ‍روه‌ م‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ (۱) ۱۱/۳۸۶
  راه‌ ح‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍رس‍ی‍م‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ری‍ون‍ت‌ (Stereonet) ۱۱/۳۸۷
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ گ‍ن‍اب‍اد ۱۱/۳۸۸
  طرح‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍ن‍اص‍ر پ‍ل‍ی‌ م‍ت‍ال‌ (ب‍ا اول‍وی‍ت‌ طلا) در م‍ح‍دوده‌ س‍رخ‍ک‍وه‌ (خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۱/۳۹۹
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍واد ف‍ل‍زی‌ و غ‍ی‍ر ف‍ل‍زی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ م‍ش‍ه‍د و طرق‍ب‍ه‌ ۱۱/۳۹۸
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌، اخ‍ت‍ص‍اص‍ات‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍ا و اک‍ت‍ش‍اف‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ غ‍ول‌ پ‍ی‍ک‍ر ۱۱/۳۹۷
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ پ‍ت‍اس‌ در س‍ازن‍ده‍ای‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ری‌، گ‍ن‍ب‍ده‍ای‌ ن‍م‍ک‍ی‌ و پ‍لای‍اه‍ای‌ م‍ح‍ور راور- ب‍ه‍اب‍اد- اردک‍ان‌ و خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ گ‍ن‍ب‍د ن‍م‍ک‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍اد در م‍ق‍ی‍اس‌۱:۵۰۰۰ ۱۱/۳۹۶
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍ص‍ی‍ران‌ ۱۱/۳۹۵
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ک‍لات‍ه‌ ت‍ی‍م‍ور ۱۱/۳۹۴
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ م‍س‍گ‍ران‌ ۱۱/۳۹۳
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ خ‍ل‍ی‍لان‌ ۱۱/۳۹۲
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ت‍ک‌ م‍ی‍رع‍ل‍م‌ ۱۱/۳۹۱
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ک‍ن‍ی‍ف‌ ۱۱/۳۹۰
  گ‍زارش‌ ب‍رداش‍ت‌، پ‍ردازش‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ۱۱/۳۸۹
م‍اف‍ی‌، آب‍رادات‌ ذخ‍ای‍ر ب‍اری‍ت‌ در ای‍ران‌ ۱۱/۴۰۰
ک‍اوش‌ ک‍ان‍س‍ار گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ - ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ رب‍اط ق‍ره‌ ب‍ی‍ل‌ ۱۱/۴۰۱
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور زرن‍اب‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ گ‍زارش‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ آه‍ن‌، طلا، م‍س‌ و س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍ائ‍ن‌ ۱۱/۴۰۲
  پ‍روژه‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۲۵۰۰۰ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ زوزن‌( Iواق‍ع‌ در ورق‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ زوزن‌) (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ۱۱/۴۰۵
  پ‍روژه‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۲۵۰۰۰ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ زوزن‌ ( IIواق‍ع‌ در ورق‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ زوزن‌) (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ۱۱/۴۰۴
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ گ‍ی‍وش‍اد (خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۱/۴۰۶
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ طرح‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ و پ‍ی‍ج‍وئ‍ی‌ ق‍ل‍ع‌ و ت‍ن‍گ‍س‍ت‍ن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍اه‍ک‍وه‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌) ۱۱/۲۰۱
م‍اف‍ی‌، آب‍رادات‌ گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ۱:۲۵۰۰۰ طرق‍ب‍ه‌ ۱۱/۴۰۳
  گ‍زارش‌ ت‍غ‍ل‍ی‍ظ س‍ن‍گ‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍س‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ی‍ن‍اک‌ (ت‍ک‍ن‍ار) ۱۱/۴۰۸
  م‍دل‌ داده‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌۱:۲۵۰۰۰ ۱۱/۴۰۷
  گ‍زارش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ طرح‌ ت‍ج‍ه‍ی‍ز م‍ع‍ادن‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ س‍ن‍گ‍ان‌ از اب‍ت‍دا ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ال‌ ه‍ش‍ت‍اد و ه‍ف‍ت‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ول‍ی‍د م‍واد اول‍ی‍ه‌ ف‍ولاد خ‍راس‍ان‌ ۱۱/۴۰۹
رزاق‌ م‍ن‍ش‌، ب‍ی‍ژن‌ گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ع‍دن‌ ت‍ک‍ن‍ار و اطراف‌ آن‌ دش‍ت‌ ک‍وی‍ر- ای‍ران‌ ۱۱/۴۱۰
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ ۱:۲۰۰۰۰ ه‍ی‍رد ۱۱/۴۱۱
اول‍ی‍اء زاده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍رآوری‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ طلای‌ ه‍ی‍رد ۱۱/۴۱۲
واش‍ک‍وه‍ن‌ آث‍ار م‍ع‍دن‍ی‌ Ba, Zn, Pb, Fe در س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ج‍ن‍وب‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‍ال‍ود در ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ ۱۱/۴۱۳
  م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ در راس‍ت‍ای‌ ت‍دوی‍ن‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۱/۴۱۴
  گ‍زارش‌ پ‍روژه‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۲۵۰۰۰ ش‍ارق‍ن‍ج‌ ۳ ۱۱/۴۲۴
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ۱۱/۴۲۳
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د,م‍ت‍رج‍م‌ ذخ‍ی‍ره‌ پ‍ل‍ی‌ م‍ت‍ال‌ (م‍س‌، روی‌، طلا، س‍رب‌، ن‍ق‍ره‌) ت‍ک‍ن‍ار ۱۱/۴۲۲
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ و گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۱۱/۴۲۱
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ و گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ ۱۱/۴۲۰
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ و گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۱/۴۱۹
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ و گ‍زارش‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ۱۱/۴۱۸
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ طرح‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا و گ‍زارش‌ ه‍ای‌ س‍ری‌ ۱:۲۵۰۰۰ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۱/۴۱۷
م‍ن‍ظم‍ی‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ س‍ول‍ف‍ی‍د ت‍وده‌ ای‌ در ش‍رق‌ ای‍ران‌ (م‍ح‍دوده‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌) ۱۱/۴۱۶
  پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ۱:۲۵۰۰۰ در م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ چ‍ه‍ارف‍رس‍خ‌ ۲ (ج‍ل‍د اول‌) ۱۱/۴۱۵
  پ‍روژه‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ۱۱/۵۰۹
  گ‍زارش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌ ان‍ج‍ام‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ج‍ری‍ان‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ IP و م‍ق‍اوم‍ت‌ س‍ن‍ج‍ی‌ RS در م‍ح‍دوده‌ ک‍لات‍ه‌ ت‍ازی‌ و ک‍لات‍ه‌ ش‍ج‍اع‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۱/۴۲۵
ج‍ع‍ف‍ری‌ زن‍گ‍لان‍ل‍و، م‍ح‍م‍د گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍م‍وم‍ی‌ طلا - آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ح‍س‍ن‌ آب‍اد ۱۱/۴۲۶
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۲۵۰۰۰ ک‍ب‍ودان‌ ۱۱/۴۲۷
ج‍ع‍ف‍ری‌، ف‍ی‍روز اک‍ت‍ش‍اف‌ رگ‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‍ی‌ طلا دار ب‍ه‌ روش‌ IP, RS در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‌ - ن‍ی‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۱/۴۲۸
ف‍ض‍ل‍ی‌ خ‍ان‍ی‌، ت‍ق‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍رآورد ذخ‍ی‍ره‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ه‍ی‍رد (ت‍ارگ‍ت‌ ش‍م‍اره‌۱ ) ۱۱/۴۲۹
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ه‍ی‍رد (ت‍ارگ‍ت‌ ش‍م‍اره‌۱ ) ۱۱/۴۳۰
م‍ن‍ظم‍ی‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا پ‍روژه‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ خ‍طی‍ب‌ خ‍واف‌ ۱۱/۴۳۱
ان‍وری‌، ف‍رام‍رز ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز چ‍غ‍ن‍در ق‍ن‍د ۱۱/۴۳۲
ان‍وری‌، ف‍رام‍رز ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ش‍وری‌ ۱۱/۴۳۳
ان‍وری‌، ف‍رام‍رز ب‍ر م‍ورد ن‍ی‍از ذرت‌ ۱۱/۴۳۴
ان‍وری‌، ف‍رام‍رز ف‍س‍ف‍ر م‍ورد ن‍ی‍از چ‍غ‍ن‍در ق‍ن‍د ۱۱/۴۳۵
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور پ‍ی‍چ‍اب‌ ک‍اوش‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زار ق‍اس‍م‌ آب‍اد ۱۱/۴۳۶
  طرح‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ع‍ادن‌ ک‍ائ‍ول‍ن‌ ۱۱/۴۳۷
ک‍وث‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ م‍ش‍ه‍د م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰ ۱۱/۴۳۸
م‍ش‍اور دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زار رب‍اط خ‍وش‍اب‌ ۱۱/۴۴۰
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ پ‍لاس‍ر زرم‍ه‍ر ۱۱/۴۴۱
رض‍وی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ IP & RS در م‍ح‍دوده‌ ه‍ای‌ زی‍ارو، ده‌ خ‍طی‍ب‌ و لاخ‍ی‌ از ت‍واب‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍واف‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ۱۱/۴۴۵
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ش‍روی‍ه‌ ۱۱/۴۴۴
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ ۱۱/۴۴۳
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍اوش‌ ک‍ان‍س‍ار گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ - ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍ن‍خ‍واس‍ت‌ ۱۱/۴۴۲
ص‍ال‍ح‍ی‌ س‍ی‍اوش‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍ی‌ ج‍وئ‍ی‌ ف‍س‍ف‍ات‌ در م‍ن‍اطق‌ طب‍س‌ - ش‍ی‍رگ‍ش‍ت‌، ازب‍ک‌ ک‍وه‌ و ک‍اش‍م‍ر ۱۱/۴۵۱
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ از پ‍دی‍ده‌ زم‍ی‍ن‌ و ش‍ک‍اف‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ در روس‍ت‍ای‌ ف‍ری‍زی‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍ی‍ن‌ ع‍رب‌) ش‍م‍ال‌ م‍ش‍ه‍د ۱۱/۴۵۲
رض‍ای‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا پ‍ی‍گ‍ردی‌ ف‍س‍ف‍ات‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍اوری‌ زون‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ه‍زار م‍س‍ج‍د - ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ۱۱/۴۵۳
م‍ن‍ظم‍ی‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ ش‍ورک‌ (ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ع‍دن‍ی‌۱:۱۰۰۰ ) ۱۱/۴۵۴
م‍ح‍م‍دی‌ وی‍ژه‌، م‍ه‍دی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ذخ‍ای‍ر پ‍ل‍ی‌ م‍ت‍ال‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ب‍ودان‌ - ب‍ردس‍ک‍ن‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ۱۱/۴۴۷
ج‍ع‍ف‍ری‌، ف‍ی‍روز م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ه‌ روش‌ IP , RS ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ ه‍ی‍رد اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ۱۱/۴۴۶
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ج‍ی‍وه‌ ش‍وراب‌ ک‍اش‍م‍ر ۱۱/۴۵۰
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، ش‍ی‍وا ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍رم‌ اف‍زار Arc GIS در ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۱/۴۳۹
  پ‍ی‌ ج‍وئ‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ۱:۲۵۰۰۰ در م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ف‍ری‍م‍ان‌ ۲ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ۱۱/۴۴۹
  اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ ی‌ ۱:۲۵۰۰۰ ف‍ردوس‌ ۱ ۱۱/۴۴۸
ج‍ع‍ف‍ری‌ زن‍گ‍لان‍ل‍و، م‍ح‍م‍د طرح‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‌ دی‍زب‍اد ۱۱/۴۵۵
ج‍ک‍س‍ون‌، راب‍رت‌ م‍ع‍رف‍ی‌ روش‌ ه‍ا ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ک‍ارب‍رد ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۱/۴۵۶
  ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ۱۳۷۹-۱۳۸۹ (وی‍ژه‌ ده‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد ت‍اس‍ی‍س‌ م‍رک‍ز) ۱۱/۴۵۷
ف‍ی‍ض‌، م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ری‍م‍ان‌ ۱۱/۴۵۸
  ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍گ‍ن‍ت‍وت‍ل‍وری‍ک‌ در ش‍م‍ال‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ۱۱/۴۵۹
  اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ م‍ش‍ه‍د م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰ /۱۱
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ روی‌ و ف‍ل‍وری‍ن‌ در اس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ گ‍ی‍لان‌، م‍ازن‍دران‌ و گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ج‍ل‍د اول‌: اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ۱۱/۴۶۱
  طرح‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د ۱۱/۴۶۲
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در ک‍ان‍س‍ار آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ ک‍لات‍ه‌ چ‍وب‍ک‌ - چ‍ل‍پ‍و ک‍اش‍م‍ر ۱۱/۴۶۳
  اک‍ت‍ش‍اف‌ آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ در ش‍وراب‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ۱۱/۴۶۴
زم‍ردی‍ان‌، م‍ه‍دی‌ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و آل‍ت‍راس‍ی‍ون‌ م‍ح‍دوده‌ چ‍ش‍م‍ه‌ ن‍ق‍ره‌ در م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰ ۱۱/۴۶۵
  گ‍زارش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رگ‍زاری‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد ت‍اس‍ی‍س‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ی‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ک‍ش‍ور ۱۱/۴۶۶
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ پ‍ورف‍ی‍ری‌ م‍س‌ و اپ‍ی‌ ت‍رم‍ال‌ طلا و م‍س‌ در م‍ح‍ور خ‍وس‍ف‌ - ب‍ص‍ی‍ران‌ (خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۱/۴۶۷
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ و ن‍ی‍م‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۱/۴۶۸
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور زرک‍وه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ش‍ی‍روان‌ (ورق‍ه‌ ش‍م‍اره‌۷۵۶۴ ) ۱۱/۴۶۹
  پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ۱:۲۵۰۰۰ در م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ چ‍ه‍ارف‍رس‍خ‌ ۱ ۱۱/۴۷۰
ج‍ع‍ف‍ری‌ زن‍گ‍لان‍ل‍و، م‍ح‍م‍د پ‍ی‌ ج‍وئ‍ی‌ پ‍لاس‍ر ت‍ک‍ن‍ار ۱۱/۴۷۸
س‍دی‍د، س‍ع‍ی‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ش‍ه‍د و طرق‍ب‍ه‌ ش‍ان‍دی‍ز ۱۱/۴۷۴
ه‍ادی‌ زاده‌ خ‍ادر، ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‌ ۱۱/۴۷۲
م‍ح‍م‍دی‌ وی‍ژه‌، م‍ه‍دی‌ م‍رح‍ل‍ه‌ س‍وم‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ذخ‍ای‍ر پ‍ل‍ی‌ م‍ت‍ال‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ب‍ودان‌ - ب‍ردس‍ک‍ن‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ۱۱/۴۷۹
اک‍ب‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ ۱۱/۴۷۳
اک‍ب‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍اش‍م‍ر ۱۱/۴۷۷
رض‍وی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ در م‍ح‍دوده‌ خ‍ون‍ی‍ک‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۱/۴۷۱
ج‍ع‍ف‍ری‌ زن‍گ‍لان‍ل‍و، م‍ح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ۱:۲۵۰۰۰ ت‍ج‍رود ۱۱/۴۷۶
  اک‍ت‍ش‍اف‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ طلا و آن‍ت‍ی‍م‍وان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍لات‍ه‌ چ‍وب‍ک‌ (ف‍از اول‌) ۱۱/۴۷۵
پ‍ورخ‍س‍رو، م‍ح‍م‍ود م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ب‍زوار ۱۱/۴۸۳
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور زرن‍اب‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ (۱:۱۰۰۰۰۰) ج‍اج‍رم‌ ۱۱/۴۸۱
  پ‍روژه‌ پ‍ی‌ ج‍وئ‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۲۵۰۰۰ م‍ح‍دوده‌ ک‍م‍ری‍وار - خ‍ام‍ی‌، ج‍اج‍رم‌ ۱۱/۴۸۲
  گ‍زارش‌ ش‍م‍اره‌ ۲ ان‍چ‍ام‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ج‍ری‍ان‌ ال‍ق‍ائ‍ی‌ IP و م‍ق‍اوم‍ت‌ س‍ن‍ج‍ی‌ RS در م‍ح‍دوده‌ زی‍ارو زورن‌ خ‍واف‌ ۱۱/۴۸۴
رض‍وی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ IP & RS در م‍ن‍اطق‌ رخ‍ن‍ه‌، ده‌ ن‍و - ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۱/۴۸۶
م‍ح‍م‍دی‌ وی‍ژه‌، م‍ه‍دی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ طلا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ه‍ی‍رد - خ‍وس‍ف‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۱/۴۸۵
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ه‍ی‍رد (ت‍ارگ‍ت‌ ش‍م‍اره‌۳ ) ۱۱/۴۸۷
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر خ‍لاص‍ه‌ ای‌ از ع‍م‍ل‍ک‍رد و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ز م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌ ۱۳۸۹ و م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ س‍ال‌۱۳۹۰ ۱۱/۴۸۸
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ش‍ارق‍ن‍ج‌ ۱۱/۴۸۹
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍م‍وم‍ی‌ آه‍ن‌ طلادار ب‍ردس‍ک‍ن‌ ب‍ه‍م‍راه‌ گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ارزی‍اب‍ی‌ ذخ‍ی‍ره‌ دپ‍وی‌ م‍ح‍دوده‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ ۱۱/۴۹۰
  طرح‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍س‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ زرگ‍ر اس‍ت‍ان‌ ی‍زد ۱۰۸۳
  طرح‌ ارزی‍اب‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ پ‍روژه‌ ق‍ل‍ع‌ ش‍اه‍ک‍وه‌ (ج‍ن‍وب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د: خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۱/۴۸۰
ب‍ن‍ی‌ آدم‌، ف‍ری‍ب‍رز گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍س‌ و طلا در ش‍م‍ال‌ راه‌ چ‍م‍ن‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‍ی‌ س‍ب‍زوار) ۱۱/۴۹۱
ه‍ادی‌ زاده‌ خ‍ادر، ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد ۱۱/۴۹۲
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍س‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ال‍ی‌ - اح‍م‍دآب‍اد ۱۱/۴۹۳
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍س‍اح‍ت‌ ۵۰۰ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر م‍رب‍ع‌ در ن‍ق‍اط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۱/۴۹۴
  ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ۱۱/۴۹۵
پ‍ورخ‍س‍رو، م‍ح‍م‍ود گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ و ن‍ی‍م‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ در ب‍رگ‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ م‍وس‍وی‍ه‌ و س‍ارغ‍ن‍ج‌ ۱۱/۴۹۶
  گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ک‍اش‍م‍ر ۱۱/۴۹۷
  پ‍روژه‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۲۵۰۰۰ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ف‍ری‍م‍ان‌ ۱ (واق‍ع‌ در ورق‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ ف‍ری‍م‍ان‌) ۱۱/۴۹۸
س‍دی‍د، س‍ع‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ در ورق‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ س‍رچ‍اه‌ ش‍ور و چ‍اه‌ داش‍ی‌ (ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ع‍ن‍اص‍ر طلا و ن‍ی‍ک‍ل‌) ۱۱/۴۹۹
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ع‍ن‍ص‍ر ل‍ی‍ت‍ی‍م‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‍ی‌ از اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۱/۵۰۰
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد ۱۱/۵۰۱
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ف‍روم‍د ۱۱/۵۰۲
  ب‍رآورد خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ - گ‍س‍ل‍ش‌ در چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ک‍اش‍م‍ر م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ ۱۱/۵۰۳
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ن‍وی‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ورق‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ش‍اه‍رخ‍ت‌ و ی‍زدان‌ ۱۱/۵۰۴
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ ق‍ائ‍ن‌ ۱۱/۵۰۵
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ روم‌ ۱۱/۵۰۶
  ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ ن‍وزم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ س‍ب‍زوار م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰۰ ۱۱/۵۰۷
م‍ج‍ی‍دی‌ ف‍ی‍ض‌ آب‍ادی‌، ت‍ورج‌ ک‍ارب‍رد ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د لای‍ه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در م‍ح‍ی‍ط رق‍وم‍ی‌ ۱۱/۵۰۸
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور پ‍ارس‌ پ‍ی‌ آزم‍ا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ آه‍ن‍گ‍ران‌ ۱۱/۵۱۹
ش‍رک‍ت‌ ی‍اران‌ م‍ع‍دن‌ آرا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍م‍ان‍ه‌ ی‍وس‍ف‌ ۱۱/۵۱۷
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور پ‍ارس‌ پ‍ی‌ آزم‍ا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍لات‍ه‌ ک‍ب‍ود ۱۱/۵۲۲
اس‍پ‍ه‍ب‍د، م‍ح‍م‍درض‍ا گ‍زارش‌ چ‍ش‍م‍ه‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ب‍رون‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ردوس‌) ۱۱/۵۱۶
ک‍ی‍م‍ی‍اق‍ل‍م‌، ج‍ع‍ف‍ر گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ م‍ع‍دن‌ س‍رب‌ زری‍ن‌ چ‍ش‍م‍ه‌ واق‍ع‌ در ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ لارس‍ت‍ان‌ (خ‍ط آه‍ن‌ ت‍ه‍ران‌ - م‍ش‍ه‍د) ۱۱/۵۱۵
ع‍ل‍وی‌، م‍ژگ‍ان‌ گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ه‍وائ‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ب‍زوار - ب‍اش‍ت‍ی‍ن‌ ۱۱/۵۱۴
ه‍اش‍م‍ی‌، آن‍وش‍ا گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ه‍وائ‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ام‍ک‍ان‌ ۱۱/۵۱۳
ق‍ه‍رای‍ی‌ پ‍ور، م‍ه‍رداد م‍دل‌ داده‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۲۵۰۰۰ (لای‍ه‌ م‍ع‍دن‍ی‌) ۱۱/۵۲۴
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ع‍دن‌ آف‍ری‍ن‌ در گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ورق‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍رت‍ک‌ و م‍ه‍رود ۱۱/۵۱۲
ق‍ری‍ب‌، ف‍ری‍ب‍رز ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ م‍ش‍ک‍ان‌ ۱۱/۵۲۳
ب‍دخ‍ش‍ان‌ م‍م‍ت‍از، ق‍ی‍س‌ گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ج‍دد و ردی‍اب‍ی‌ پ‍ت‍اس‌ در م‍ع‍ادن‌ ن‍م‍ک‌ م‍ح‍دوده‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور و م‍ی‍ام‍ی‌ ۱۱/۵۲۰
ش‍رک‍ت‌ ی‍اران‌ م‍ع‍دن‌ آرا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ پ‍ی‍ش‌ رب‍اط ۱۱/۵۱۸
  پ‍روژه‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۲۵۰۰۰ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ س‍ارغ‍ن‍ج‌ ۵ (واق‍ع‌ در ورق‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ س‍ارغ‍ن‍ج‌) ۱۱/۵۱۰
ص‍م‍دی‌، م‍ق‍ص‍ود طرح‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ در ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ارغ‍ش‌ (ج‍ن‍وب‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور) (ک‍ان‍س‍اره‍ای‌۴ ،۳،۲،۱) ۱۱/۵۲۱
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در زون‌ گ‍زی‍ک‌ - آه‍ن‍گ‍ران‌ ۱۱/۵۱۱
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زار ک‍ودک‍ان‌ ۱۱/۵۲۵
پ‍ورخ‍س‍رو، م‍ح‍م‍ود م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور و ف‍ی‍روزه‌ ۱۱/۵۲۶
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ی‌ ۹۱/۹/۱۵ زه‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ۱۱/۵۲۷
ب‍ن‍ی‌ آدم‌، ف‍ری‍ب‍رز گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ام‍ی‍د ب‍خ‍ش‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ف‍روم‍د (زون‌ م‍ی‍ام‍ی‌ - داورزن‌) ۱۱/۵۳۰
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ژگ‍ان‌ گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در زون‌ ف‍ردوس‌ خ‍وس‍ف‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ردازش‌، ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌، م‍اه‍واره‌ ای‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ح‍ی‍ط GIS ۱۱/۵۲۹
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د از م‍ع‍دن‌ م‍س‌ ش‍ورک‌، ج‍ن‍وب‌ خ‍اور ب‍ی‍رج‍ن‍د: دی‍دگ‍اه‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ۱۱/۵۲۸
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور پ‍ی‌ س‍ن‍گ‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ب‍ج‍ن‍ورد ۱۱/۵۳۱
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ۱:۲۵۰۰۰ ش‍ام‍ک‍ان‌ ۲ (ری‍زآب‌) ۱۱/۵۳۲
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‌ ۱۱/۵۳۴
اک‍ب‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ آب‍اد ۱۱/۵۳۳
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ای‍ب‍اد ۱۱/۵۳۵
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱:۲۵۰۰۰ دوک‍وه‍ه‌ خ‍وس‍ف‌ (م‍اه‍رآب‍اد- خ‍ون‍ی‍ک‌) ۱۱/۵۳۶
ف‍ی‍ض‌، م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۱/۵۳۷
غ‍لام‍ی‌، ن‍ج‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ - ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در م‍ح‍دوده‌ ۱:۲۵۰۰۰ ف‍ردوس‌ ۱ ۱۱/۵۳۸
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زار ب‍ج‍س‍ت‍ان‌ ۱۱/۵۴۹
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ پ‍ردازش‌ اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور و ف‍ی‍روزه‌ ۱۱/۵۴۵
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ ک‍ش‍ف‌ رود ۱۱/۵۴۶
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ طلای‌ دام‍ن‌ ق‍ر (م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ب‍ودان‌ - ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌) ۱۱/۵۴۷
  گ‍زارش‌ رون‍د ب‍رگ‍زاری‌ روی‍ک‍رد ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: "زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌" س‍ی‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ و ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۱/۵۵۳
  ک‍ارب‍رد م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در ک‍ش‍اورزی‌ ۱۱/۵۵۴
ع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار م‍س‌ گ‍ی‍وش‍اد (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د) ۱۱/۵۵۰
ن‍ج‍اران‌، م‍ح‍س‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ ۱:۲۵۰۰۰ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱ (خ‍ان‍ل‍ق‌) ۱۱/۵۵۲
ظف‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ آم‍وزش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ Arc GIS ۱۱/۵۴۴
ص‍ادق‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ری‍م‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍ی‍ش‌ ام‍ک‍ان‍س‍ن‍ج‍ی‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ ه‍ی‍رد ۳ ۱۱/۵۳۹
ف‍ض‍ل‍ی‌ خ‍ان‍ی‌، ت‍ق‍ی‌ گ‍زارش‌ م‍دل‍س‍ازی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍رآورد ذخ‍ی‍ره‌ ک‍ان‍س‍ار طلای‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ ش‍م‍اره‌ س‍ه‌ ه‍ی‍رد ۱۱/۵۴۰
  راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ری‌ گ‍ی‍رن‍ده‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ Etrex Vista ۱۱/۵۴۱
ک‍لان‍ت‍ر ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ س‍م‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‍س‍رخ‌ ۱۱/۵۴۲
ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‍ی‌ از گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ Lamiaceae و خ‍ان‍واده‌ Asteraceae در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍وه‍س‍رخ‌ ۱۱/۵۴۳
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ طلا در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍ون‍ی‍ک‌، خ‍وس‍ف‌، خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ۱۱/۵۴۸
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱:۲۵۰۰۰ چ‍ش‍م‍ه‌ اس‍ت‍اد در خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ۱۱/۵۵۵
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ روی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ان‍ارو (ج‍ن‍وب‌ دام‍غ‍ان‌) ۱۱/۵۶۴
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ زاغ‌ دره‌ ۱۱/۵۶۵
م‍ن‍ظم‍ی‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌، زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ح‍ف‍اری‌ و ب‍رآورد ذخ‍ی‍ره‌ ک‍ان‍س‍ار ش‍ی‍خ‌ ع‍ال‍ی‌ ۱۱/۵۶۳
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ روی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍وی‍ه‌ دروار ( ۶۵ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ری‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ دام‍غ‍ان‌) ۱۱/۵۶۱
  پ‍روژه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ م‍س‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ رم‍ش‍ک‌ (گ‍زارش‌ ش‍م‍اره‌ ی‍ک‌) ۱۱/۵۶۲
  گ‍زارش‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ و م‍خ‍اطرات‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۱/۵۶۰
س‍پ‍ه‍ری‌ راد، رس‍ول‌ گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍س‌ رس‍وب‍ی‌ در م‍ح‍ور ک‍دک‍ن‌ - ش‍ش‍ت‍م‍د (ش‍م‍ال‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌) ۱۱/۵۵۹
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍س‍ا زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۱/۵۵۸
ع‍ام‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍زارش‌ ان‍ج‍ام‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اح‍م‍دآب‍اد (ه‍رم‍زگ‍ان‌) ۱۱/۵۵۷
م‍ن‍ظم‍ی‌ م‍ی‍رع‍ل‍ی‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ م‍س‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اح‍م‍دآب‍اد (اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌) ۱۱/۵۵۶
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ گ‍لاک‍ون‍ی‍ت‌ در م‍ح‍دوده‌ آب‍گ‍رم‌ ۱۱/۵۶۸
  گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ج‍رود ک‍وه‍س‍رخ‌ ک‍اش‍م‍ر ۱۱/۵۶۷
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍س‍ا ب‍ررس‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ام‍ی‍د ب‍خ‍ش‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در زون‌ ۱۳ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ (ف‍ردوس‌ - خ‍وس‍ف‌) ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۱/۵۶۶
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ پ‍ردازش‌ اطلاع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در ن‍رم‌ اف‍زار ( ER Mapperت‍ع‍ب‍ی‍ر و ت‍ف‍س‍ی‍ر اطلاع‍ات‌) ۱۱/۵۶۹
  اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ چ‍ی‍روک‌ ۱۱/۶۶۶
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ گ‍لاک‍ون‍ی‍ت‌ در م‍ح‍دوده‌ س‍ن‍گ‍ان‍ه‌ (ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍لات‌) ۱۱/۵۷۱
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ پ‍ردازش‌ اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ م‍ح‍دوده‌ ش‍اه‍رخ‌ (زوزن‌) ۱۱/۵۷۰
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ گ‍لاک‍ون‍ی‍ت‌ در م‍ح‍دوده‌ ح‍م‍ام‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ (ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍لات‌) ۱۱/۵۷۲
ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، ه‍ادی‌ پ‍رع‍ی‍ار س‍ازی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ اس‍ت‍ی‍ب‍ن‍ی‍ت‌ ش‍وراب‌ ف‍ردوس‌ (خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ب‍ه‌ روش‌ ه‍ای‌ ث‍ق‍ل‍ی‌ و ف‍ل‍وت‍اس‍ی‍ون‌ ۱۱/۵۷۳
ق‍ائ‍م‍ی‌، ف‍رخ‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ ب‍ج‍ن‍ورد - م‍رک‍ز اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ۱۱/۵۷۴
  طرح‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌، پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ۱۱/۵۷۵
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ (ق‍ره‌ چ‍ق‍ه‌) ج‍ن‍وب‌ ش‍ی‍روان‌ ۱۱/۵۷۹
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ خ‍روی‍ن‌ ۱۱/۵۷۸
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ م‍س‍ی‍ر خ‍ط ل‍ول‍ه‌ گ‍از (اس‍طرخ‍ی‌- ب‍ل‍ق‍ان‌) ج‍ن‍وب‌ ش‍ی‍روان‌ ۱۱/۵۷۷
  خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (م‍ع‍رف‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌) در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ - وی‍ژه‌ روز م‍ع‍دن‌ ۱۱/۵۷۶
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍م‍وم‍ی‌ طلا در طرق‍ب‍ه‌ ۱۱/۵۸۰
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۲ خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ۱۱/۵۸۲
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ گ‍لاک‍ون‍ی‍ت‌ در م‍ح‍دوده‌ زاوی‍ن‌ (ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍لات‌) ۱۱/۵۸۳
م‍ح‍م‍دی‌ وی‍ژه‌، م‍ه‍دی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ رگ‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‍ی‌ ح‍اوی‌ طلا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ن‍ی‍ان‌ - ب‍ج‍س‍ت‍ان‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ۱۱/۵۸۱
  ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ان‌ ۱۱/۵۹۱
  ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ان‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ و م‍دل‌ س‍ازی‌ در م‍ح‍ی‍ط GIS ۱۱/۵۹۲
س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ای‍م‍ی‍درو م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ان‌ ۱۱/۵۸۴
  زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ان‌ ۱۱/۵۹۰
  ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ان‌ ۱۱/۵۸۹
  ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ ح‍اص‍ل‌ از داده‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ ۴ خ‍واف‌ ۱۱/۵۸۵
  ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ ح‍اص‍ل‌ از داده‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ ۳ ت‍ای‍ب‍اد ۱۱/۵۸۶
  ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ ح‍اص‍ل‌ از داده‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ ۱ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ ۱۱/۵۸۷
  ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ ح‍اص‍ل‌ از داده‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ ۲ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۱/۵۸۸
ای‍ران‍ش‍اه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اخ‍رز - ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ م‍ح‍دوده‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ ه‍ن‍ج‍اری‌ T10) ه‍م‍ت‌ آب‍اد( - ( T12س‍اق‍چ‍ه‌) ۱۱/۶۰۴
رض‍وی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ن‍گ‍ان‌ م‍ح‍دوده‌ ب‍ی‌ ه‍ن‍ج‍اری‌ T6) آب‍ق‍ه‌) و ( T11ک‍اری‍زن‍و) ۱۱/۶۰۵
اح‍م‍دی‌ روح‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ گ‍زارش‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ص‍ف‍ی‌ آب‍اد (م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌) ۱۱/۶۰۷
م‍ح‍م‍دی‌ وی‍ژه‌، م‍ه‍دی‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ای‍ب‍اد - م‍ح‍دوده‌ ب‍ی‌ ه‍ن‍ج‍اری‌ T13 ۱۱/۵۹۴
م‍ح‍م‍دی‌ وی‍ژه‌، م‍ه‍دی‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍واف‌ - م‍ح‍دوده‌ ب‍ی‌ ه‍ن‍ج‍اری‌ خ‍رگ‍رد (T3) ۱۱/۵۹۶
رض‍وی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍ن‍گ‌ ک‍ف‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍رات‌ - م‍ح‍دوده‌ ب‍ی‌ ه‍ن‍ج‍اری‌ T2 ۱۱/۵۹۳
ای‍ران‍ش‍اه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ای‍ب‍اد - ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ م‍ح‍دوده‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ ه‍ن‍ج‍اری‌ ( T4دول‍ت‌ آب‍اد( - ( T5ای‍ل‍ه‌( - (T8م‍رغ‌ زار) ۱۱/۶۰۲
چ‍اک‍ری‌، م‍ه‍دی‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ی‍زن‌ (T16) ۱۱/۶۰۳
دول‍ت‌ خ‍واه‌، رس‍ول‌ ب‍ررس‍ی‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ ه‍ا ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ دول‍ت‌ آب‍اد (پ‍ه‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ان‌) ۱۱/۵۹۸
م‍وح‍دی‌، م‍ه‍رداد گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د از آن‍وم‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ T13, T2 ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ چ‍ک‍ش‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ت‍ای‍ب‍اد ۱۱/۵۹۹
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، رض‍ا گ‍زارش‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌ و پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ در ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ آه‍ن‌ دار ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ خ‍واف‌ ۱۱/۶۰۰
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍روز گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د از آن‍وم‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ T1, T2, T3, T14, T15 ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍وای‍ی‌ (در پ‍ه‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ان‌) ۱۱/۶۰۱
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ح‍ف‍اری‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ان‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍ف‍اری‌ در آن‍وم‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ پ‍ن‍ج‌ گ‍ان‍ه‌ (ج‍ل‍د دوم‌) ۱۱/۶۰۹
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ح‍ف‍اری‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ان‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍ف‍اری‌ در آن‍وم‍ال‍ی‌ ( T2ک‍رات‌) ج‍ل‍د اول‌ ۱۱/۶۰۸
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۲۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰ در پ‍ه‍ن‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ان‌ ۱۱/۶۱۰
ش‍ج‍اع‍ی‌ ک‍اوه‌، ن‍س‍ت‍رن‌ ن‍گ‍اه‍ی‌ گ‍ذرا ب‍ه‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ن‍ئ‍وپ‍روت‍روزوئ‍ی‍ک‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ - خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۱/۶۱۶
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ (دل‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ا) ش‍م‍ال‌ چ‍ن‍اران‌ ۱۱/۴۶۰
رض‍وی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ دول‍ت‌ آب‍اد - ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ م‍ح‍دوده‌ ب‍ی‌ ه‍ن‍ج‍اری‌ ه‍ای‌ ( T7ع‍ل‍ی‌ آب‍اد( ( T27زاوه‌) ۱۱/۶۱۸
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ م‍ع‍رف‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ۱:۲۵۰۰۰ م‍ل‍ک‌ آب‍اد ب‍ه‌ روش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ (واق‍ع‌ در ورق‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌) ۱۱/۶۱۷
م‍ح‍م‍دی‌ وی‍ژه‌، م‍ه‍دی‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ آه‍ن‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ - ب‍اخ‍رز م‍ح‍دوده‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ ه‍ن‍ج‍اری‌ T23)ک‍ردی‍ان‌( ( T26ت‍وران‍ه‌) ۱۱/۶۱۵
  خ‍لاص‍ه‌ و ج‍م‍ع‌ ب‍ن‍دی‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ گ‍زارش‍ات‌ ف‍از پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ س‍ن‍گ‍ان‌ ۱۱/۶۱۴
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ص‍ف‍ی‌ آب‍اد (گ‍زارش‌ ش‍م‍اره‌۱ ) ۱۱/۶۱۲
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ م‍ع‍رف‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ام‍ی‍دب‍خ‍ش‌ ک‍ان‍ه‌ زای‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ ۱:۲۵۰۰۰ خ‍ی‍رآب‍اد - س‍ن‍گ‍ان‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ و چ‍ک‍ش‍ی‌ (واق‍ع‌ در ورق‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زارم‌ خ‍واف‌) ۱۱/۵۹۷
ص‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ م‍ع‍دن‌ زرت‍رش‍ت‌ (زردرش‌) ف‍اری‍اب‌ - ک‍رم‍ان‌ ۱۱/۵۹۵
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ و پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ ب‍ر ت‍ون‍اک‍ار در س‍ب‍زوار (م‍ح‍م‍دآب‍اد ع‍ری‍ان‌) ۱۱/۶۱۹
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر گ‍زارش‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر و م‍ص‍ور از ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ وی‍ژه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ وزارت‌ م‍ع‍ادن‌ و پ‍ت‍رول‍ی‍وم‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ (م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌- ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۹۴ ) ۱۱/۶۳۰
ش‍ه‍ب‍ازی‌، رض‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌ و آث‍ار آن‌ در ک‍ش‍ور ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ از ن‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۱/۱۷۴
ش‍م‍س‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ک‍اک‍ل‍ی‌ ۱۱/۶۲۰
ش‍م‍س‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ آش‍خ‍ان‍ه‌ ۱۱/۶۲۱
م‍وح‍دی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ ن‍ظارت‌ ب‍ر ح‍ف‍اری‌ چ‍اه‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ س‍ازن‍ده‍ای‌ ک‍ارس‍ت‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍لات‌ (ش‍م‍ال‌ خ‍اوری‌ ک‍ش‍ور) ۹۵/۵/۱۳ ل‍غ‍ای‍ت‌۹۵/۳/۲۰ ۱۱/۶۲۹
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ س‍ون‍گ‍ون‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ اه‍ر) ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۵۰۰۰ ۱۱/۶۲۷
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ س‍رک‍وه‌ و چ‍ادرم‍ل‍و (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۵۰۰۰۰ ۱۱/۶۲۶
س‍ه‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ (ژن‍ز) ک‍ان‍س‍اره‍ا و آث‍ار م‍ع‍دن‍ی‌ ت‍ال‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ازن‍د ۱۱/۶۲۵
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ع‍رف‍ی‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ غ‍اره‍ای‌ ک‍ارس‍ت‍ی‍ک‌ ح‍وض‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ رود ۱۱/۶۲۴
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ رگ‍ه‌ ه‍ا و ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ۱۱/۶۲۳
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ه‍اج‍رت‌ از ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍وه‍ری‌ ب‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ روش‍ی‌ در چ‍اپ‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۱/۶۲۲
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ روس‍ت‍ای‌ ب‍ازح‍ی‍در خ‍راس‍ان‌ - خ‍اور ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۱/۶۱۳
پ‍ورل‍طی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ و س‍ای‍ش‌ در س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍واف‌ - خ‍راس‍ان‌ خ‍اوری‌ ۱۱/۶۱۱
ن‍ب‍وی‍ه‌، م‍ج‍ی‍د گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ازدی‍د چ‍ه‍ل‌ روزه‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ طرق‍ب‍ه‌ ۱۱/۶۰۶
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ دش‍ت‌ س‍رای‍ان‌ - ف‍ردوس‌ ۱۱/۶۲۸
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ی‌ ک‍وه‌ ک‍م‍ر ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ج‍ن‍ورد (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌) ۱۱/۶۳۱
ج‍ع‍ف‍ری‌ زن‍گ‍لان‍ل‍و، م‍ح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ی‍ک‍ص‍د ه‍زار ب‍الازرد ۱۱/۶۳۳
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر گ‍زارش‌ دوره‌ ک‍ارآم‍وزی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ک‍اب‍ل‌ ۱۱/۶۳۲
اک‍ب‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌ ۱۱/۶۳۴
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ دش‍ت‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور - ب‍ردس‍ک‍ن‌ (ب‍ش‍رو - ف‍ی‍روزآب‍اد) ۱۱/۶۳۵
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ از ف‍وج‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ۹۵/۸/۲۵ ح‍وال‍ی‌ روس‍ت‍ای‌ ک‍لات‍ه‌ ب‍رق‌ از ت‍واب‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ ۱۱/۶۳۷
پ‍ورخ‍س‍رو، م‍ح‍م‍ود م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ج‍غ‍ت‍ای‌ ۱۱/۶۳۹
م‍ن‍ظم‍ی‌، رض‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍ای‍ب‍اد و ب‍اخ‍رز ۱۱/۶۳۸
پ‍ورخ‍س‍رو، م‍ح‍م‍ود م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ج‍وی‍ن‌ ۱۱/۶۴۰
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ه‍ای‌ س‍ول‍ف‍ی‍د ت‍وده‌ ای‌ ن‍وع‌ ف‍ل‍س‍ی‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍لات‍ه‌ ت‍ازی‌ و ک‍ب‍ودان‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌) ۱۱/۶۴۲
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ دش‍ت‌ خ‍واف‌ (خ‍واف‌ س‍لام‍ی‌) ۱۱/۶۴۳
ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، ن‍اص‍ر گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ س‍ف‍ی‍د س‍ن‍گ‌ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌) ۱۱/۶۴۸
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ی‌ ۹۴/۲/۱۶ ک‍اش‍م‍ر - خ‍ل‍ی‍ل‌ آب‍اد خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۱/۶۴۷
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ دش‍ت‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور (روس‍ت‍ای‌ اردم‍ه‌) ۱۱/۶۴۶
ق‍ائ‍م‍ی‌، ف‍رخ‌ گ‍زارش‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ی‌ پ‍ی‍ش‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ (ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ج‍ن‍ورد) (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌) ۱۱/۶۴۵
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۱۳۹۲/۱/۲۷ (گ‍ش‍ت‌ س‍راوان‌) اس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ ۱۱/۶۴۴
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ م‍وس‍ی‌ آب‍اد ۱۱/۶۵۰
  گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ آج‍ر در س‍ازن‍ده‍ای‌ ش‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ارن‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ۱۱/۶۵۱
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ک‍ان‌ آذی‍ن‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ج‍غ‍ت‍ای‌ ۱۱/۶۴۹
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ ص‍ف‍ی‌ آب‍اد (گ‍زارش‌ ش‍م‍اره‌۲ ) ۱۱/۶۵۲
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ س‍ازی‌ ه‍ای‌ س‍ول‍ف‍ی‍د ت‍وده‌ ای‌ ن‍وع‌ ف‍ل‍س‍ی‍ک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍لات‍ه‌ ش‍ج‍اع‌ و ک‍ب‍ودان‌ (ش‍م‍ال‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌): م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۵۰۰۰ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ (IP,RS) و ب‍رداش‍ت‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ و ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ از ت‍ران‍ش‍ه‌ ه‍ا ۱۱/۶۵۳
ع‍زم‍ی‌، ح‍س‍ن‌ گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍م‍وم‍ی‌ رگ‍ه‌ ه‍ای‌ اپ‍ی‌ ت‍رم‍ال‍ی‌ س‍ول‍ف‍ی‍داس‍ی‍ون‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ن‍ی‍ان‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‌ (ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ب‍ل‍وک‌ ل‍وت‌) ش‍رق‌ ای‍ران‌ ۱۱/۶۵۴
ج‍م‍ال‌ دی‍ن‌، ص‍ف‍ر گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ اج‍رای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ف‍از پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ پ‍روژه‌: اک‍ت‍ش‍اف‌ گ‍ل‍وک‍ون‍ی‍ت‌ در م‍ح‍دوده‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ زاوی‍ن‌، ح‍م‍ام‌ ق‍ل‍ع‍ه‌، س‍ن‍گ‍ان‍ه‌ و آب‍گ‍رم‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۱/۶۵۵
ع‍رب‌ ش‍ی‍رازی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ف‍رآوری‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ م‍س‌ چ‍اه‌ ک‍ل‍ب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د - اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ۱۱/۶۵۶
ال‍ه‌ وردی‌، ف‍رام‍رز گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ IP-RS ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اک‍ت‍ش‍اف‌ س‍رب‌ و روی‌ در م‍ع‍دن‌ م‍ت‍روک‍ه‌ س‍ی‍اه‌ ک‍وه‌، ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ش‍روی‍ه‌ (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۱/۶۵۷
  گ‍زارش‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از ک‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ی‍م‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ درگ‍ز ۱۱/۶۶۲
ال‍ه‌ وردی‌ م‍ی‍گ‍ون‍ی‌، ف‍رام‍رز گ‍زارش‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ IP-RS ب‍م‍ن‍ظور اک‍ت‍ش‍اف‌ س‍رب‌ و روی‌ در م‍ع‍دن‌ م‍ت‍روک‍ه‌ ازب‍ک‌ ک‍وه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ع‍ش‍ق‌ آب‍اد (اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌) ۱۱/۶۶۱
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ در پ‍ه‍ن‍ه‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد ۱۱/۶۵۹
ش‍ری‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌ گ‍زارش‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ (روس‍ت‍ای‌ زن‍گ‍لان‍ل‍و) ۱۱/۶۶۰
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ پ‍ردازش‌ اطلاع‍ات‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ خ‍وس‍ف‌ ۱۱/۶۵۸
پ‍ورخ‍س‍رو، م‍ح‍م‍ود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍رل‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌، ف‍رآوری‌ و ک‍ارب‍رد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۱/۶۶۳
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ع‍دن‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ت‍ج‍رود- ک‍اش‍م‍ر ۱۱/۶۶۴
ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ف‍رص‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌: ۲۲ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌۱۳۹۷ گ‍زارش‍ی‌ از وض‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ه‍ب‍ن‍دان‌: ن‍ق‍اط ق‍وت‌، ف‍رص‍ت‌ ه‍ا و راه‍ب‍رده‍ای‌ ک‍لان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍ع‍دن‌ ۱۱/۶۶۵
  گ‍زارش‌ ب‍رگ‍زاری‌ روی‍داد ب‍زرگ‌ اس‍ت‍ارت‌ آپ‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۱/۶۶۷
ف‍ی‍ض‌، م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ی‍ض‌ آب‍اد ۱۱/۶۶۸
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در م‍ح‍دوده‌ ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ج‍ن‍وب‌ س‍ه‌ چ‍ن‍گ‍ی‌ ۱۱/۶۷۲
  گ‍زارش‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ ۱:۲۰۰۰۰ خ‍ون‍ی‍ک‌ ۱۱/۶۷۱
  پ‍روژه‌ طرح‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ ص‍ف‍ی‌ آب‍اد ۱۱/۶۷۰
  پ‍روژه‌ طرح‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ورق‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ م‍ش‍ک‍ان‌ ۱۱/۶۶۹
  پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ی‍اب‍ی‌ م‍ص‍ال‍ح‌ آه‍ک‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ۱۱/۶۷۳
  م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ه‌ روش‌ IP/RS در م‍ح‍دوده‌ ق‍ه‍رم‍ان‌ آب‍اد و ده‍ک‌ ۱۱/۶۷۵
  م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ه‌ روش‌ IP/RS در م‍ح‍دوده‌ خ‍وراب‌ ص‍ف‍ی‌ آب‍اد ۱۱/۶۷۴
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ ح‍ف‍اری‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ م‍ح‍دوده‌ م‍س‌ ص‍ف‍ی‌ آب‍اد - ک‍راپ‌ ۱۱/۶۷۶
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د م‍ع‍رف‍ی‌ اج‍م‍ال‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ن‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ ۱۱/۶۷۷
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ورق‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ آم‍ن‍د و غ‍زن‍ی‍ن‌ ۱۱/۶۷۸
اس‍ت‍ش‍اره‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ گ‍لاک‍ون‍ی‍ت‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ش‍م‍ال‍ی‌ ۱۱/۶۷۹
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌، ش‍ی‍وا گ‍زارش‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍اذب‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ (ژئ‍وت‍وری‍س‍م‌) اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۱/۶۸۰
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۲۵۰۰۰ (ب‍خ‍ش‌ س‍وم‌) ن‍ق‍ش‍ه‌ و گ‍زارش‌ خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۱۱/۶۸۱
  گ‍زارش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ ک‍اش‍م‍ر (ک‍اس‍ف‌) ۱۱/۶۸۲
  پ‍روژه‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱:۲۵۰۰۰ س‍ولاب‍س‍ت‌ - س‍ی‍اه‌ دره‌ واق‍ع‌ در ب‍رگ‍ه‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ پ‍رت‍ک‌ ۱۱/۶۸۳
  طرح‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ع‍ادن‌ م‍ت‍روک‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ج‍ل‍د اول‌ ۱۱/۶۸۴
اس‍ک‍ن‍دری‌، ش‍ی‍دا گ‍زارش‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ زون‌ ف‍ردوس‌ - خ‍وس‍ف‌ ۱۱/۶۸۵
زری‍ن‌ ف‍ر، رض‍ا گ‍زارش‌ ارزی‍اب‍ی‌ داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ورق‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍ائ‍ن‌ و گ‍رم‍ان‍ج‌، آب‍ی‍ز، س‍رچ‍اه‌، آه‍ن‍گ‍ران‌، ش‍اه‍رخ‍ت‌، ی‍زدان‌ و ک‍لات‍ه‌ ک‍ب‍ود ۱۱/۶۸۶
  پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ طلای‌ پ‍لاس‍ری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ زرم‍ه‍ر و خ‍وش‍دره‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۱/۶۸۷

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری