کتاب های فارسی

1400/02/28 تعداد بازدید: 17344
print

    
سرشناسه عنوان سال انتشار رده کنگره
ج‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ( GISج‍ی‌. آی‌. اس‌) ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ ۱۳۸۰ ‭G,‭۷۰/۲,‭/ج۹ج۹,‭۱۳۸۰
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌ [ .N.L.Pان‌- ال‌- پ‍ی‌] ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌- ک‍لام‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭BF,‭۶۳۷,‭/ب۴ک۴,‭۱۳۸۳
ق‍راگ‍وزل‍و، ع‍ل‍ی‍رض‍ا [ GISج‍ی‌.آی‌.اس‌] و ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭G,‭۷۰/۲,‭/ق۴ج۹,‭۱۳۸۳
ص‍ال‍ح‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ [ GPSج‍ی‌.پ‍ی‌.اس‌.] و ک‍ارب‍رد آن‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۳۴۳,‭/ص۲م۳,‭۱۳۷۸
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ [ ICDLآی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌]: م‍ه‍ارت‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ [ MS- ACCESSام‌. اس‌. اک‍س‍س‌] ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/ش۳آ۹۵,‭۱۳۸۳
ک‍رام‍ل‍ی‍س‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ [ Windows 95وی‍ن‍دوز۹۵ و۹۷] ۱۳۷۶ ‭Z,‭۵۲/۵,‭/و۴ک۴۳,‭۱۳۷۶
م‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍دی‌ [ج‍ی‌. آی‌. اس‌]GIS را ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ام‍وزی‍م‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌اف‍زار [ ArcGISآرک‌. ج‍ی‌. آی‌. اس‌] ۱۳۸۴ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ج۹م۵,‭۱۳۸۴
ب‍ک‍ل‍ی‍ک‌، س‍و ۱۰۰ن‍ک‍ت‍ه‌ درب‍اره‌ ف‍ض‍ا ۱۳۸۷ ‭QB,‭۴۶,‭/ب۸ص۴,‭۱۳۸۷
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌ ۲۰۰(دوی‍س‍ت‌) ن‍ک‍ت‍ه‌ در ف‍ن‍ون‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ک‍ن‍ک‍ور ۱۳۸۳ ‭LB,‭۱۰۴۹,‭/ک۴۴د۸۹,‭۱۳۸۳
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ن‍ک‍ت‍ه‌ در ت‍غ‍ذی‍ه‌ س‍ال‍م‌ ۱۳۸۳ ‭RA,‭۷۸۴,‭/ح۵د۹,‭۱۳۸۳
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌ ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ن‍ک‍ت‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ت‍ر زی‍س‍ت‍ن‌ ۱۳۸۳ ‭BF,‭۶۳۷,‭/ر۲ک۴,‭۱۳۸۳
اطه‍ری‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود ۲۰۰۸واژه‌، گ‍ام‍ی‌ ن‍و در ی‍ادگ‍ی‍ری‌ واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ۱۳۸۷،۲۰۰۹ م‌. ‭PE,‭۱۴۴۹,‭/فلا۶ت۹,‭۱۳۸۷
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌ ۲۱[ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‌] رم‍ز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‍ره‍ای‌ خ‍ودس‍اخ‍ت‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭HF,‭۵۳۸۳,‭/ت۴ب۹,‭۱۳۸۲
م‍اک‍س‍ول‌، ج‍ان‌ ۲۱[ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‌] ق‍ان‍ون‌ ان‍ک‍ار ن‍اپ‍ذی‍ر ره‍ب‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭HD,‭۵۷/۷,‭/م۲ب۹,‭۱۳۷۸
لاف‍ری‍ر، راش‍ل‌ ۳۶۰راه‍ک‍ار س‍اده‌ ب‍رای‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ ان‍دام‌ و لاغ‍ری‌ (س‍وخ‍ت‌ و س‍از) = ن‍ک‍ات‍ی‌ روزان‍ه‌ ب‍رای‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ ح‍دال‍ک‍ث‍ر چ‍رب‍ی‌ س‍وزی‌ ب‍دن‌ ۱۳۹۱ ‭QP,‭۱۷۱,‭/ل۲س۹,‭۱۳۹۱
ب‍رام‍ب‍رگ‌، م‍اری‌ ۵۰۴واژه‌ م‍طل‍ق‍ا ض‍روری‌ ۱۳۹۱ ‭PE,‭۱۴۴۹,‭/ب۴,‭۱۳۹۱
ن‍ظری‌ ت‍ی‍م‍وری‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ۵۰ن‍م‍ون‍ه‌ ازم‍ون‌ ت‍اف‍ل‌ ره‍ن‍م‍ا (گ‍رام‍ر): وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ن‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ ورودی‌... ۱۳۸۸ ‭PE,‭۱۱۲۸,‭/ن۶پ۹,‭۱۳۸۸
ب‍رام‍ب‍رگ‌، م‍اری‌ ۶۰۱واژه‌ ک‍ه‌ ب‍ای‍د ب‍رای‌ ق‍ب‍ول‍ی‌ در ام‍ت‍ح‍ان‌ ب‍دان‍ی‍د ۱۳۸۷ ‭PE,‭۱۴۴۹,‭/ب۴ش۵,‭۱۳۸۷
م‍ی‍ب‍ودی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ IIS ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌: م‍ث‍ال‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ از م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ۱۳۹۸ ‭PN,‭۴۵۰۰,‭/م۹آ۹,‭۱۳۹۸
ول‍د، ج‍ان‍ت‌ PHP & MySQL ۱۳۸۸ ‭QA,‭۷۶/۴,‭/د۱ر۵,‭۱۳۸۸
ی‍اک‍وولا، اس‍ت‍ف‍ان‍و rGeoServe راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ WebGIS ب‍رای‌ م‍ب‍ت‍دی‍ان‌ ۱۳۹۵ ‭G,‭۷۰/۲۱۷,‭/د۲ی۲,‭۱۳۹۵
پ‍رن‍گ‌، س‍وران‌ SGP اص‍ول‌ ن‍اوب‍ری‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۳۹۲ ‭G,‭۱۰۹/۵,‭/پ۴ج۹,‭۱۳۹۲
  SGP اول‍ی‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ ن‍اوب‍ری‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ۱۳۹۴ ‭G,‭۱۰۹/۵,‭/ج۸۸,‭۱۳۹۴
رض‍ای‍ی‌، ج‍ه‍ان‍دار Windows NT طی‍ح‍م‍ رد PL/SQL ن‌اب‍ز ه‌ب‍ ی‌س‍ی‍ون‍ ه‌م‍ان‍رب‍ [۰/۵ و ل‌ک‍ارواOracle & 0.5 ] ۱۳۷۸ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ر۵۶,‭۱۳۷۸
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ آئ‍ی‍ن‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ۱۳۶۸ ‭LC,‭۳۷,‭/فلا۸آ۹
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ (ک‍ارب‍ردی‌) ۱۳۸۲ ‭KMH,‭۱۷۱۰,‭/ب۹آ۹,‭۱۳۸۲
رک‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارآم‍وزی‌، ک‍ارورزی‌ و ک‍ارپ‍ذی‍ری‌ در اداره‌ ک‍ل‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ۱۳۹۵ ‭ 
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ آئ‍ی‍ن‌ ه‍م‍س‍رداری‌ [۱۳۶۷] ‭HQ,‭۱۰,‭/فلا۸آ۹,‭۱۳۶۷
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ آئ‍ی‍ن‌ ه‍م‍س‍رداری‌، ی‍ا، اخ‍لاق‌ خ‍ان‍واده‌ [۱۳۶۷] ‭HQ,‭۱۰,‭/فلا۸آ۹,‭۱۳۶۷
ح‍ی‍دری‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ آب‌ درم‍ان‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭RM,‭۸۱۱,‭/ح۲آ۹,‭۱۳۸۳
ت‍ان‍گ‍اراج‍ان‌، م‌. آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌، ارزی‍اب‍ی‌، ت‍وس‍ع‍ه‌، آل‍ودگ‍ی‌، ت‍غ‍ذی‍ه‌، م‍دل‌ س‍ازی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ۱۳۹۱ ‭GB,‭۱۰۰۱/۷,‭/ت۲م۸,‭۱۳۹۱
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ن‍وخ‍ن‍دان‌، م‍ج‍ی‍د آب‌ و ه‍وا و ای‍م‍ن‍ی‌ ج‍اده‌ ه‍ا ۱۳۸۵ ‭HE,‭۵۶/۴,‭/ح۲آ۲,‭۱۳۸۵
واع‍ظ ج‍وادی‌، ف‍اطم‍ه‌ آب‌ و ه‍وا و گ‍ی‍اه‍ان‌ ت‍ری‍اس‌ و ژوراس‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ - ش‍رق‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۹۰۵,‭/و۲آ۲,‭۱۳۹۲
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ح‍س‍ن‌ آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وری‍س‍م‌ ۱۳۸۹ ‭QC,‭۸۶۱/۲,‭/ذ۹آ۲,‭۱۳۸۹
م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۵ ‭QC,‭۹۸۱,‭/م۳آ۲,‭۱۳۸۵
ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌ آب‌ وه‍وای‌ ک‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ج۶۳,‭۱۳۸۱
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ح‍س‍ن‌ آب‍خ‍ی‍زداری‌ (ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۷ ‭TC,‭۴۰۹,‭/ر۹آ۲,‭۱۳۸۷
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ آب‍ک‍ش‍ی‌ و آب‍رس‍ان‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۲۹۱/۵,‭/م۴آ۲,‭۱۳۷۴
ب‍اردی‍ن‍ت‌ چ‍ف‌، ج‍ی‌. ام‌. آت‍ش‌ ف‍ش‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۷ ‭QE,‭۵۲۲,‭/ب۲آ۲,‭۱۳۸۷
اس‍ت‍وار، رح‍م‍ت‌ ال‍ه‌ آت‍ش‌ ک‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۷۹,‭/فلا۵آ۲,‭۱۳۸۲
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ت‍ف‍ت‍ان‌   ‭ 
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۸ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹پ۹,‭۱۳۷۸
م‍ارت‍ی‍ن‌، ف‍رد آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ا ۱۳۸۳ ‭QE,‭۵۲۱/۲,‭/م۲آ۲,‭۱۳۷۸
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ه‍ا و رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۵۲۲,‭/د۴آ۲,‭۱۳۸۳
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ آث‍ار ال‍ح‍ق‌ ۱۳۷۳ ‭ 
  آث‍ار ای‍ران‌ ۱۳۸۴ ‭N,‭۲۸۰,‭/آ۲,‭۱۳۸۴
دولاپ‍اران‌، ال‍ف‌. ف‌. آث‍ار پ‍ای‌ دی‍ن‍وزور م‍ت‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ ژوراس‍ی‍ک‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍رم‍ان‌، ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ - م‍لاح‍ظات‍ی‌ چ‍ن‍د درب‍اره‌: Genus Laterophyllia Kuhn (Scleractinia) ب‍ر اس‍اس‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ائ‍ی‍ک‍ه‌ از ج‍ن‍وب‌ ک‍رم‍ان‌، ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ب‍رداش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ۱۳۵۱ ‭ 
اک‍ب‍رزاده‌، داری‍وش‌ آث‍ار زری‍ن‌ و س‍ی‍م‍ی‍ن‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۹۱ ‭NB,‭۱۲۸۰,‭/فلا۷آ۲,‭۱۳۹۱
ب‍روم‍ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد گ‍ران‍وی‍ل‌ آث‍ار ف‍س‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ب۳۸۵,‭۱۳۸۱
پ‍ی‍ران‌، ص‍دی‍ق‍ه‌ آث‍ار گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ی‍رف‍ت‌، اش‍ی‍اء س‍ن‍گ‌ ص‍اب‍ون‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ م‍رم‍ر (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍ازی‍اف‍ت‍ی‌)، ح‍اش‍ی‍ه‌ ه‍ل‍ی‍ل‌ رود در م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا گ‍زارش‌ دک‍ت‍ر ی‍وس‍ف‌ م‍ج‍ی‍دزاده‌ ۱۳۹۲ ‭DSR,‭۲۰۸۱,‭/ی۵ش۲,‭۱۳۹۲
ش‍ی‍خ‍ی‌، م‍ه‍ت‍ا آث‍ار گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ زی‍وی‍ه‌ ۱۳۹۲ ‭DSR,‭۵۵,‭/ز۹ش۹,‭۱۳۹۲
وی‍س‍ه‌، س‍ه‍راب‌ آج‍ر رس‍ی‌ ؛ خ‍واص‌ و ت‍ول‍ی‍د ۱۳۷۳ ‭TP,‭۸۳۲,‭/و۹آ۳,‭۱۳۷۳
ف‍ره‍م‍ن‍د، ش‍ه‍روز آچ‍ار ف‍ران‍س‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ۲ ۱۳۸۵ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ف۴۳آ۳۲,‭۱۳۸۵
ح‍ر ع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ (ع‌) [وس‍ائ‍ل‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌، ب‍رگ‍زی‍ده‌. ف‍ارس‍ی‌] ۱۳۸۴ ‭BP,‭۱۳۵,‭/ح۴و۵۰۴۲۷,‭۱۳۸۴
ص‍ب‍ری‌، ح‍م‍ی‍د آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (۲) ک‍ن‍دوان‌ ب‍ه‍ش‍ت‌ گ‍م‍ش‍ده‌ ۱۳۸۶ ‭DSR,‭۲۰۷۱,‭/فلا۵آ۴۷,‭۱۳۸۶
زک‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا آرام‍ش‌ اب‍دی‌ ۱۳۸۶ ‭BP,‭۲۲۲/۶۵,‭/ز۴آ۴,‭۱۳۸۶
ب‍ل‍وم‍ن‍ف‍ل‍د، لاری‌ آرام‍ش‌ روان‍ی‌= Relaxation ۱۳۷۷ ‭RA,‭۷۸۵,‭/ب۸۲۴,‭۱۳۷۷
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر آرام‍ش‌ و چ‍ال‍ش‌: ک‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ س‍ال‌ ش‍ص‍ت‌ و دو ۱۳۸۶ ‭DSR,‭۱۶۷۰,‭/ه۲آ۳,‭۱۳۸۶
رح‍م‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا آرس‍ن‍ی‍ک‌ در آب‌ آش‍ام‍ی‍دن‍ی‌ ۱۳۹۱ ‭TD,‭۴۲۷,‭/آ۴ر۳,‭۱۳۹۱
ب‍ن‍ائ‍ی‌، م‍ه‍دی‌ آرگ‍ون‍وم‍ی‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭RZ,‭۴۶۰,‭/ب۹فلا۴,‭۱۳۸۱
ش‍ف‍ی‍ع‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍ود آزب‍س‍ت‌ م‍م‍ن‍وع‌ ۱۳۷۶ ‭TA,‭۴۱۸/۲۶,‭/ش۷,‭۱۳۷۶
ف‍ت‍وح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ آزم‍ای‍ش‌ آب‍ه‍ا   ‭QD,‭۱۴۲,‭/ف۲,‭۱۳۴۹
ال‍ی‍اس‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭TA,‭۷۰۵,‭/فلا۷۵آ۴,‭۱۳۹۳
ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۵ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹فلا۳۸,‭۱۳۷۵
م‍ق‍دس‍ی‌، ج‍واد آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ م‍ی‍ن‍رال‍وگ‍راف‍ی‌ (اطل‍س‌ ک‍ان‍ه‌ ه‍ا و ب‍اف‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ت‍داول‌ در ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ ه‍ا) ۱۳۸۸ ‭QE,‭۳۶۹,‭/ن۹م۷,‭۱۳۸۸
اب‍وزی‍د، ا. ز. م‌ آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭TN,‭۲۷۲,‭/فلا۲آ۴,‭۱۳۷۲
ج‍اوی‍د، م‍ح‍م‍د آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ۱۳۷۴ ‭TA,‭۷۱۰,‭/ج۲,‭۱۳۷۴
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ ف‍ر، اح‍م‍د آزم‍ای‍ش‌ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ا ۱۳۸۰ ‭TA,‭۷۰۶,‭/ف۹آ۴,‭۱۳۸۲
آل‍ن‌، ج‍ان‌ آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‍ی‌ در ب‍اب‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۴۷۱,‭/آ۷آ۴,‭۱۳۸۴
ج‍لال‍ی‌، ح‍م‍ی‍د آزم‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ و اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭LB,‭۳۰۶۰/۵۷,‭/ج۸۲۴,‭۱۳۸۲
ج‍ان‍دا، ل‍وئ‍ی‍س‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ۱۳۸۴ ‭BF,‭۶۹۸/۵,‭/ج۲آ۴,‭۱۳۸۴
ج‍لال‍ی‌، ح‍م‍ی‍د آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ و اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭LB,‭۳۰۶۰/۵۷,‭/ج۸۲۴,‭۱۳۸۲
  آس‍م‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اره‌ ۱۳۷۸ ‭DSR,‭۱۶۶۹,‭/آ۵,‭۱۳۷۸
م‍ص‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ب‍اس‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌: (ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ اول‌ ت‍ا چ‍ه‍ارم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌) ۱۳۹۶ ‭HC,‭۴۷۳,‭/م۶آ۵,‭۱۳۹۶
طال‍ب‌، ش‍ه‍ی‍ده‌ آش‍پ‍زی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ (س‍وپ‌) ۱۳۸۸ ‭TX,‭۷۵۷,‭/ط۲آ۵,‭۱۳۸۸
س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌ پ‍ارس‍ا، ع‍ی‍س‍ی‌ آش‍ن‍ائ‍ی‌ ب‍ا م‍ب‍ان‍ی‌ و اص‍ول‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا و ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍ص‍رف‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا و دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭HB,‭۸۳۵,‭/س۹آ۵,‭۱۳۸۹
ب‍وت‌، ب‍اب‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا [ ARC GISآرک‌ ج‍ی‌.آی‌.اس‌] ۱۳۸۳ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ب۹آ۵,‭۱۳۸۳
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ArcView- GIS و ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍ب‍ی‌ (Extensions) ۱۳۸۲ ‭G,‭۷۰/۲,‭/م۶آ۵,‭۱۳۸۲
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ از ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۸/۸,‭/ر۶آ۵,‭۱۳۸۰
ب‍ه‍ان‌، ک‍ی‍ت‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭HD,‭۳۰/۲,‭/ب۹آ۵,‭۱۳۸۵
  آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ س‍ل‍ف‍ی‌ - ت‍ک‍ف‍ی‍ری‌ ۱۳۹۵ ‭HV,‭۶۴۳۲/۵,‭/د۲ع۲,‭۱۳۹۵
م‍ص‍طف‍ای‍ی‌، وح‍ی‍د آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا روش‌ ه‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در گ‍وگ‍ل‌ ۱۳۸۸ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۵,‭/م۶گ۹,‭۱۳۸۸
ش‍ی‍ردش‍ت‌ زاده‌، ن‍رگ‍س‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا روش‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ دم‍اس‍ن‍ج‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ف‍ش‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭QE,‭۵۰۹/۵,‭/ش۹,‭۱۳۸۹
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ا... آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ری‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ Dos 4.01 ۱۳۷۰ ‭QA,‭۷۶/۰۶۳,‭/ج۷,‭۱۳۷۰
گ‍ارل‍ن‍د، ج‍ورج‌ دی‍وی‍د آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۶۹ ‭QC,‭۸۰۲,‭/گ۲,‭۱۳۶۹
ق‍ادری‌، ن‍ص‍رال‍ه‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا س‍ی‍ت‍م‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (GPS) و خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از دس‍ت‍گ‍اه‌ (GPS) ۱۳۸۶ ‭TA,‭۵۹۵/۵,‭/ق۲آ۵,‭۱۳۸۶
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭BBR,‭۱۴,‭/م۶آ۵
راب‌، ال‌. ج‌. آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ک‍ان‍س‍ارس‍از ۱۳۹۱ ‭QE,‭۳۹۰,‭/ر۱۷م۷,‭۱۳۹۱
زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ن‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ک‍ارب‍رد در م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ز۲آ۵,‭۱۳۷۵
س‍ی‍ن‍ای‍ی‌ پ‍ارس‍ا، ع‍ی‍س‍ی‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ب‍ان‍ی‌ و اص‍ول‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا و ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍ص‍رف‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا و دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭HB,‭۸۳۵,‭/س۹آ۵,‭۱۳۸۹
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ ۱۳۷۲ ‭TN,‭۱۴۶,‭/م۴,‭۱۳۷۲
ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍وزه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۰ ‭AM,‭۷۹,‭/فلا۹ی۲,‭۱۳۹۰
س‍ی‍م‌ چ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ان‍وذرات‌، خ‍واص‌، روش‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د و ک‍ارب‍رد ۱۳۸۷ ‭TA,‭۴۱۸/۹,‭/ن۲س۹,‭۱۳۸۷
رس‍ت‍م‍ی‌، ش‍اه‌ ب‍خ‍ت‍ی‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار ( ArcGISب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍ص‍وی‍ری‌) ۱۳۹۴ ‭ 
اح‍م‍دی‌، رض‍ا آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار Datamine ۱۳۸۷ ‭TN,‭۱۵۳,‭/فلا۳آ۵,‭۱۳۸۷
ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا وی‍ن‍دوز ۷ ۱۳۸۹ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۶ف۴,‭۱۳۸۹
ه‍اش‍م‍ی‌، آن‍وش‍ا آش‍ن‍ای‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ب‍ا اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ه۲آ۵,‭۱۳۸۱
  آش‍ی‍ان‍ه‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ ۱۳۸۰ ‭ 
دروی‍زه‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ ح‍ی‍ات‌ ۱۳۷۷ ‭QH,‭۳۲۵
  آک‍س‍ف‍ورد ال‍م‍ن‍ت‍ری‌ ل‍رن‍رز دی‍ک‍ش‍ن‍ری‌ ۱۳۸۲ ‭PE,‭۱۶۲۸/۵,‭/آ۷,‭۱۳۸۲
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌، ه‍ادی‌ آل‍ودگ‍ی‌ (ه‍وا، آب‌، خ‍اک‌) و ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭TD,‭۱۷۱/۵,‭/فلا۹ه۲,‭۱۳۸۰
اف‍ی‍ون‍ی‌، م‍ج‍ی‍د آل‍ودگ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۸۱ ‭TD,‭۸۸۳,‭/فلا۷آ۷
دب‍ی‍ری‌، م‍ی‍ن‍و آل‍ودگ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۷۹ ‭TD,‭۱۷۴,‭/د۲۴آ۷,‭۱۳۷۹
پ‍رک‍ن‍ی‍ز، ه‍ن‍ری‌ ک‍راف‍ورد آل‍ودگ‍ی‌ ه‍وا ۱۳۷۳ ‭TD,‭۸۸۳,‭/پ۴آ۷,‭۱۳۶۷
ل‍ی‌، ج‍ان‌ دی‍وی‍د آم‍ار ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ (زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌) ۱۳۷۲ ‭QA,‭۲۷۶/۶,‭/ج۲آ۸
وح‍ی‍دی‌ اص‍ل‌، م‍ح‍م‍د ق‍اس‍م‌ آم‍ار و اح‍ت‍م‍ال‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا (۱) (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۳ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹و۳۶,‭۱۳۸۳
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد آم‍ار و اح‍ت‍م‍ال‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ۱۳۷۴ ‭HA,‭۲۹,‭/ب۹,‭۱۳۷۴
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود آم‍ار و اح‍ت‍م‍الات‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۲ ‭QA,‭۲۷۶,‭/ن۹۴آ۸,‭۱۳۸۲
رض‍اخ‍واه‌، س‍ع‍ی‍د آم‍ار و اح‍ت‍م‍الات‌ ک‍ارب‍ردی‌ (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ۱۳۷۹ ‭QA,‭۲۷۶,‭/ر۵۶آ۸,‭۱۳۷۹
م‍ه‍دوی‌، م‍س‍ع‍ود آم‍ار و روش‍ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا در ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۷۷ ‭G,‭۷۰/۳,‭/م۸۷آ۸۳,‭۱۳۷۷
  آم‍ارن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/ی۹خ۴,‭۱۳۷۴
  آم‍ارن‍ام‍ه‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د۱۳۸۷ ۱۳۸۷ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/م۵,‭۱۳۸۷
ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ آم‍وزش‌ ( Word 2010ورد۲۰۱۰ ) ۱۳۹۰ ‭Z,‭۵۲/۵,‭/و۳۷ف۴,‭۱۳۹۰
وی‌ م‍ای‍ر، ری‍چ‍ارد آم‍وزش‌ [ SQL server 2000اس‌ ک‍ی‍و، ال‌ س‍رور دو ه‍زار] در ۲۱ روز ۱۳۸۱ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/فلا۵و۹,‭۱۳۸۰
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ AUTOCAD2012 ۱۳۹۳ ‭T,‭۳۸۵,‭/ع۱۸۵آ۸۳,‭۱۳۹۰
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، روح‌ ال‍ه‌ آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ CS4 ۱۳۸۸ ‭T,‭۳۸۵,‭/س۸۵۰آ۸,‭۱۳۸۸
  آم‍وزش‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ح‍ف‍اری‌ ۱۳۷۱ ‭TN,‭۲۸۱,‭/۸آ,‭۱۳۷۱
ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ آم‍وزش‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ( GPSس‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌) ۱۳۸۷ ‭QE,‭۷۹۵۲,‭/د۴ب۹,‭۱۳۸۷
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ [ Windows 98وی‍ن‍دوز۹۸ ] ۱۳۷۸ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/و۹۵س۷۴,‭۱۳۷۸
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌ آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ [ Windows Wistaوی‍ن‍دوز وی‍س‍ت‍ا] ۱۳۸۵ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/و۹۵م۷۳,‭۱۳۸۵
  آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ Harvard graphics ۱۳۷۲ ‭T,‭۳۸۵,‭/آ۸,‭۱۳۷۲
ری‍وردان‌، رب‍ک‍ا آم‍وزش‌ ق‍دم‌ ب‍ه‌ ق‍دم‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ [ Microsoft SQL server 2000م‍اک‍روس‍اف‍ت‌ اس‌. ک‍ی‍و. س‍رور۲۰۰۰ ] ۱۳۸۰ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/فلا۵ر۹,‭۱۳۸۰
اک‍ب‍ری‌، زه‍ره‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍رد پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ ه‍ا در GIS ۱۳۹۶ ‭G,‭۴۰۲۱۲,‭/فلا۷آ۸,‭۱۳۹۶
ص‍م‍دی‌ ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ا، ح‍دی‍ث‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ای‍ج‍اد ن‍ق‍ش‍ه‌ و ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‌ در ( ARCGISآم‍وزش‌ ج‍ام‍ع‌ (arcCatalog, arcMap ۱۳۹۰ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ص۸آ۸,‭۱۳۹۰
غ‍ف‍اری‌ ن‍س‍ب‌، ام‍ی‍ن‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ت‍وت‍ال‌ اس‍ت‍ی‍ش‍ن‌ رش‍ت‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌، ع‍م‍ران‌ و... ۱۳۹۴ ‭TA,‭۵۹۳/۳۵,‭/غ۷آ۸,‭۱۳۹۴
ک‍ل‍ب‍ی‌، اس‍ک‍ات‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ (ج‍ل‍د ی‍ک‍م‌) ۱۳۹۱ ‭TR,‭۲۶۷,‭/ک۸آ۸,‭۱۳۹۱
م‍درس‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ ه‍ی‍درول‍وژی‍ک‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ آب‍ری‍ز در HEC-HMS و HEC-GeoHMS ۱۳۹۶ ‭ 
چ‍اپ‍ل‌، اری‍ک‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍رم‌ اف‍زار AutoCAD Civil 3D 2016 ۱۳۹۴ ‭TA,‭۳۴۵,‭/ج۲آ۸,‭۱۳۹۴
اک‍ب‍رزاده‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ " ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌" ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، ه‍ن‍رج‍وی‍ان‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداران‌ ۱۳۸۱ ‭T,‭۵۴۵,‭/فلا۷آ۸,‭۱۳۸۱
اک‍ب‍رزاده‌ خ‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ "ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌" ۱۳۷۸ ‭TA,‭۵۴۵,‭/فلا۷آ۸,‭۱۳۷۸
پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ان‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ 2002(XP) Microsoft powerpointم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍اورپ‍وی‍ن‌ ۲۰۰۲ ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌] ۱۳۸۰ ‭T,‭۳۸۵,‭/پ۴آ۸,‭۱۳۸۰
ی‍ع‍ق‍وب‌ ن‍ژاد، رح‍ی‍م‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ MS- Excel 2000ام‌- اس‌ اک‍س‍ل‌ دو ه‍زار] ۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/فلا۷ی۷,‭۱۳۸۰
  آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Windows 2000وی‍ن‍دوز۲۰۰۰ ] ۱۳۷۹ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ش۳۴,‭۱۳۷۹
ف‍ی‍ن‍ک‍ل‍س‍ت‍ای‍ن‌، آل‍ن‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Flash CS4 ۱۳۸۸ ‭TR,‭۸۹۷/۷,‭/ف۹۴آ۸,‭۱۳۸۸
ری‌ ب‍د، آرم‍ان‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ SPSS22 ۱۳۹۳ ‭HA,‭۳۲,‭/ر۹آ۳۸,‭۱۳۹۲
س‍ال‍م‍ی‌ ف‍ی‍ه‌، ک‍ی‍وان‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در ۲۴ س‍اع‍ت‌ (م‍ق‍دم‍ات‍ی‌- پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌) ۱۳۸۰ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۱۹س۲,‭۱۳۸۰
طاه‍ری‍ان‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۷ ۱۳۸۲ ‭T,‭۳۸۵,‭/ط۲آ۸,‭۱۳۸۲
خ‍س‍روپ‍ور، آرزو آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ف‍ری‌ ه‍ن‍د ( MXام‌. ای‍ک‍س‌) ۱۳۸۲ ‭T,‭۳۸۵,‭/خ۵آ۸,‭۱۳۸۲
اس‍ک‍ودی‍س‌، اد. آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ه‍ک‌ و ض‍د ه‍ک‌ ۱۳۸۲ ‭TK,‭۵۱۰۵/۵۹,‭/فلا۸آ۱۵,‭۱۳۸۲
پ‍ال‍م‍ر، ج‍وی‌ آم‍وزش‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ ۱۳۸۲ ‭GE,‭۷۰,‭/پ۲آ۸
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا دل‍ف‍ی‌ (DELPHI) ۱۳۷۹ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/د۸ک۴۲,‭۱۳۷۹
وی‍ن‍و، آل‍ت‍ا آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ ArcGIsآرک‌. ج‍ی‌. آی‌. اس‌[ ] Arc Catalogآرک‌ ک‍ات‍ال‍وگ‌] ۱۳۸۴ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/آ۸۲,‭۱۳۸۴
ف‍اطم‍ی‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌، ب‍اق‍ر آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ ENVIئ‍ی‌. ان‌. وی‌. آی‌] (ن‍رم‌ اف‍زار پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌) ۱۳۸۴ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ف۲آ۸,‭۱۳۸۴
  آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار AutoCad Cicil 3D 2015 ۱۳۹۴ ‭TA,‭۳۴۵,‭/آ۸,‭۱۳۹۴
غ‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار AutoDesk Map ۱۳۸۶ ‭GA,‭۱۰۲/۴,‭/د۲غ۸,‭۱۳۸۶
دب‍اغ‌، ع‍ل‍ی‌ آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار Datamine 3 ۱۳۸۸ ‭TN,‭۱۵۳,‭/د۲آ۸,‭۱۳۸۸
ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌، داری‍وش‌ آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ص‍وت‍ی‌ و وی‍دی‍وی‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭MT,‭۷۲۳,‭/فلا۴آ۸,‭۱۳۸۵
  آم‍وزش‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دول‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭KMH,‭۲۹۷۰,‭/آ۲۸,‭۱۳۸۳
ف‍رس‍ی‍ن‍ی‍وس‌، وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ آن‍ال‍ی‍ز آب‌ ۱۳۸۰ ‭QD,‭۱۴۲,‭/ف۴آ۸,‭۱۳۸۰
ورن‍ر، دی‍وی‍د آن‍ج‍ا ک‍ه‌ پ‍زش‍ک‌ ن‍ی‍س‍ت‌   ‭RA,‭۳۹۳,‭/و۴ج۲,‭۱۳۷۳
ی‍ان‍گ‍س‍ون‌، راب‍رت‌ م‍رداک‌ آن‍چ‍ه‌ ه‍م‍گ‍ان‌ درب‍اره‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ن‍د ۱۳۸۱ ‭RC,‭۵۳۷,‭/ج۹۳آ۸,‭۱۳۸۱
  آه‍ن‌ و ف‍ولاد ۱۳۸۳ ‭ 
زاه‍دی‌ ن‍ام‍ق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ آه‍ون‍ام‍ه‌ ۱۳۸۷ ‭BP,‭۴۷/۳۵,‭/ز۲۴آ۹,‭۱۳۸۷
ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ع‍طار، رض‍ا آی‍روس‍ل‌ ه‍ای‌ رادی‍واک‍ت‍ی‍و ۱۳۹۴ ‭TD,‭۸۸۷,‭/آ۹ش۴,‭۱۳۹۴
ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌ آی‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭BF,‭۵۷۵,‭/ن۸ک۲,‭۱۳۷۳
ک‍ت‍اب‍چ‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ آی‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) ۱۳۷۹ ‭BP,‭۴۷,‭/ک۲۵ آ۹,‭۱۳۷۹
  آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍لاش‌ ۱۳۷۶ ‭JQ,‭۱۷۸۶,‭/ی۷۴ش۹۷,‭۱۳۷۶
اح‍م‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ اب‍زار دق‍ی‍ق‌ و رف‍ت‍ارن‍گ‍اری‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ۱۳۸۸ ‭TA,‭۷۰۶,‭/فلا۳۳فلا۲,‭۱۳۸۸
  اب‍ی‍ان‍ه‌ ی‍ادگ‍اری‌ از گ‍ذش‍ت‍ه‌، م‍ی‍راث‍ی‌ ب‍رای‌ آی‍ن‍ده‌ ۱۳۸۵ ‭DSR,‭۲۰۷۳,‭/ب۹ب۹,‭۱۳۸۵
  ات‍و اطل‍س‌ ای‍ران‌ م‍ق‍ی‍اس‌۰۰۰ ،۰۰۰،۱:۲ ۱۳۸۰ ‭G,‭۱۰۲۱,‭/م۹فلا۲,‭۱۳۸۰
  ات‍و اطل‍س‌ ت‍ه‍ران‌ م‍ق‍ی‍اس‌۰۰۰ ،۱:۵۰ ۱۳۷۴ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۸فلا۲,‭۱۳۷۴
م‍ف‍اخ‍ری‌، م‍وس‍ی‌ ات‍وران‌ س‍ازی‌ ۱۳۸۷ ‭QA,‭۷۶/۵۷۵,‭/م۷فلا۲,‭۱۳۸۷
م‍ی‍دل‌ ب‍روک‌، م‍ارک‌ ات‍وک‍د۲۰۰۴-۲۰۰۶ ۱۳۸۴ ‭T,‭۳۸۵,‭/م۸۳۶فلا۲,‭۱۳۸۴
  ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ ۱۳۸۰ ‭ 
ب‍اک‍ل‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز ج‌. اح‍ت‍م‍الات‌ ف‍ازی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ت‍ئ‍وری‌ ص‍ف‌ ۱۳۸۶ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۸,‭/ب۱۵فلا۳,‭۱۳۸۶
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د اح‍ی‍ای‌ م‍ن‍اطق‌ خ‍ش‍ک‌ و ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭QH,‭۵۴۱/۵,‭/م۸ج۷,‭۱۳۸۵
س‍ت‍ای‍ش‌ اح‍دی‌، روح‌ ا... اخ‍ب‍ار س‍ک‍وت‌ ۱۳۹۰ ‭PIR,‭۸۰۹۵,‭/ت۲۴۵فلا۳,‭۱۳۹۰
ب‍ی‍ل‍ی‍س‌، ری‍چ‍ارد ای‍ان‌ س‍م‍ی‍وئ‍ل‌ اخ‍ت‍لالات‌ غ‍ده‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د (پ‍رک‍اری‌- ک‍م‌ ک‍اری‌- درم‍ان‌) ۱۳۸۲ ‭RC,‭۶۵۵,‭/ب۹ح۷,‭۱۳۸۲
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌. اخ‍لاص‌ ع‍م‍ل‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍ن‍ظوم‌ ۱۱۰ ک‍لام‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ۱۳۸۴ ‭BP,‭۳۸/۰۹,‭/فلا۳فلا۳,‭۱۳۸۴
س‍ادات‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭BP,‭۲۴۷/۸,‭/س۲فلا۳,‭۱۳۷۴
خ‍ال‍ق‍ی‌، ن‍رگ‍س‌ اخ‍لاق‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍گ‍ارش‌ ۱۳۹۰ ‭Q,‭۱۸۰/۵۵,‭/ج۹خ۲,‭۱۳۹۰
آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، زه‍را اخ‍لاق‌ خ‍ان‍واده‌ ۱۳۹۱ ‭BP,‭۲۴۷/۸,‭/فلا۳۳,‭۱۳۹۱
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ اخ‍لاق‌ خ‍دای‍ان‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۲۹,‭/س۴فلا۳,‭۱۳۸۴
ب‍ن‌ س‍ن‌، ج‍ان‌ اخ‍لاق‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۸۲ ‭GE,‭۴۲,‭/فلا۳
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ه‌ اخ‍لاق‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ در اس‍لام‌ ۱۳۸۵ ‭BP,‭۲۳۰/۱۵۵,‭/ح۵فلا۳,‭۱۳۸۵
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌ اداره‌ ام‍ور ام‍وال‌ ۱۳,۸۲۱,۳۷۸ ‭KMH,‭۶۴۰,‭/فلا۸فلا۴
ص‍م‍دزادگ‍ان‌، ف‍ره‍اد ادغ‍ام‌ داده‌ ه‍ا در س‍ن‍ج‍ش‌ از دور م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روش‌ ه‍ا ۱۳۹۲ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ص۸فلا۴,‭۱۳۹۴
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ارائ‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ( Power Pointم‍ه‍ارت‌ ش‍ش‍م‌ (ICDL ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ش۳آ۹۶,‭۱۳۸۳
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ ه‍ش‍ت‍م‌،۲۰۲-۱۵۳ ق‌. ارب‍ع‍ی‍ن‌ رض‍وی‌ ۱۳۸۳ ‭BP,‭۲۳۹,‭/ع۲ت۲,‭۱۳۸۳
م‍ی‍س‍ت‍ئ‍ی‍ل‌، ش‍ون‌ ارت‍ب‍اطات‌ ج‍ی‍س‍ت‌؟ ۱۳۸۱ ‭HM,‭۲۵۸,‭/م۹فلا۴,‭۱۳۸۱
ع‍ب‍اس‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ارت‍ش‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ و ن‍وازش‌ ت‍ازی‍ان‍ه‌ ای‌: ن‍ق‍ش‌ ب‍ازی‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ در ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍رزن‍د ۱۳۹۶ ‭BP,‭۲۵۳/۴,‭/ع۲۲م۸,‭۱۳۹۶
ص‍ال‍ح‍ی‌ ی‍گ‍ان‍ه‌ راد، ف‍اطم‍ه‌ ارزش‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍م‍ال‌ خ‍راس‍ان‌ ۱۳۷۹ ‭QK,‭۳۷۱,‭/ص۲ف۴,‭۱۳۷۹
ش‍ری‍ع‍ت‌، م‍ح‍م‍ود ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌: خ‍لاص‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۹۵ ‭TD,‭۱۹۴/۶,‭/ش۴فلا۴,‭۱۳۹۵
ول‍م‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ۱۳۷۳ ‭HF,‭۵۶۸۶,‭/م۶و۸,‭۱۳۷۳
ک‍لاه‍دوزان‌، م‍ح‍م‍د ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرح‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۶ ‭HD,‭۹۵۰۶,‭/آ۲ک۸,‭۱۳۸۶
ش‍ه‍راب‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دن‍ی‍ا ۱۳۹۳ ‭TN,‭۸۰۹,‭/فلا۹ش۹,‭۱۳۹۳
ک‍ان‍گ‍ل‍ت‍ون‌، راس‍ل‌ ج‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ص‍ح‍ت‌ داده‌ ه‍ای‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌: اص‍ول‌ و روش‌ ه‍ا ۱۳۹۱ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ک۲فلا۴,‭۱۳۹۱
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌ ارزی‍اب‍ی‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ واق‍ع‍ی‌ لای‍ه‌ ه‍ا در اک‍ت‍ش‍اف‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۸۰ ‭TN,‭۸۷۰/۵,‭/م۶فلا۴,‭۱۳۸۰
لان‍گ‍دن‌، ک‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ۱۳۸۵ ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/فلا۴ل۸,‭۱۳۸۵
ف‍ون‍ک‌، ورن‍ر ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ۱۳۹۵ ‭QD,‭۷۵/۴,‭/ک۹ف۹,‭۱۳۹۴
ص‍دی‍ق‍ی‍ان‌، ای‍رج‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و خ‍اک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌ در ح‍وزه‌ آب‍خ‍ی‍ز ه‍ام‍ون‌ ج‍ازم‍وری‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۳۶۲ ‭S,‭۵۹۹/۶,‭/فلا۹ک۳,‭۱۳۶۲
  ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ب‍ا س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) ۱۳۸۰ ‭G,‭۷۰/۲,‭/فلا۴,‭۱۳۸۰
اس‍ت‍اد ت‍ق‍ی‌ زاده‌، ه‍ادی‌ اری‍گ‍ام‍ی‌ (ک‍ار ب‍ا ک‍اغ‍ذ) ۱۳۹۰ ‭TT,‭۸۷۰,‭/فلا۵ب۲,‭۱۳۹۰
اک‍ب‍رپ‍ور، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ از آدم‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍ه‌ (ع‌) ت‍ا م‍ح‍م‍د رس‍ول‌ ال‍ه‌ (ص‌) (ق‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‌) ۱۳۸۴ ‭BP,‭۸۸,‭/فلا۶۶فلا۳,‭۱۳۸۴
واس‍وان‍ی‌، ج‍ی‌. پ‍ی‌ از آن‌ س‍وه‍ا ۱۳۸۳ ‭BP,‭۵۸۵,‭/و۲فلا۴,‭۱۳۸۳
پ‍ان‍در، ک‍ات‍ری‍ن‌ از دول‍ت‌ ع‍ش‍ق‌ ۱۳۹۴ ‭BJ,‭۱۶۱۱,‭/پ۲فلا۴,‭۱۳۹۴
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ از رن‍ج‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ ب‍ری‍م‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۷۹۳۱,‭/آ۷فلا۴,‭۱۳۸۳
ه‍ل‍زل‌، ل‍ی‍و. ب‍ی‌ از روی‍ا ت‍ا واق‍ع‍ی‍ت‌ ن‍ک‍ات‌ آم‍وزن‍ده‌ و ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار م‍وف‍ق‌ ۱۳۸۶ ‭HB,‭۶۱۵,‭/ه۷۴فلا۴,‭۱۳۸۶
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ از ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴س۳۵,‭۱۳۸۴
ب‍اک‍ل‍ی‌، ش‍ان‌ از طل‍وع‌ ت‍ا غ‍روب‌ : م‍ف‍ه‍وم‌ ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ ۱۳۶۷ ‭TJ,‭۸۱۰,‭/ب۲ط۸
  از ع‍ل‍ی‌ آم‍وز اخ‍لاص‌ ع‍م‍ل‌ ۱۳۷۹ ‭BP,‭۶۳۷/۷,‭/فلا۴,‭۱۳۷۹
ولاس‍وف‌، ل‌. از ک‍ی‍م‍ی‍ا ت‍اش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۵۷ ‭QD,‭۳۱/۲,‭/و۸فلا۴,‭۱۳۵۷
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار از م‍ص‍اح‍ب‍ت‌ آف‍ت‍اب‌؛ زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌ ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۸۰۹۴,‭/ع۲فلا۴,‭۱۳۷۹
ای‍وب‍ی‌، ای‍وب‌ از ن‍ج‍ات‌ ت‍ا ن‍ش‍اط ۱۳۸۲ ‭BF,‭۷۲۴/۳,‭/خ۹فلا۹,‭۱۳۸۲
  اس‍ب‌ ع‍رب‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭ 
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰ ۱۳۶۷ ‭QE,‭۳۶,‭/آ۷فلا۵,‭۱۳۶۷
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌) اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭Z,‭۶۸۴,‭/ت۷فلا۵,‭۱۳۷۷
  اس‍ت‍ت‍ار ۱۳۸۰ ‭ 
اوی‍س‌، طی‍ب‌ ی‍وس‍ف‌ اس‍ت‍ح‍ص‍ال‌ آب‌ ۱۳۸۶ ‭TD,‭۴۱۸,‭/فلا۸فلا۵,‭۱۳۸۶
پ‍ی‌ م‍ی‍ان‍ت‍ا، ژان‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TC,‭۱۷۶,‭/پ۹فلا۵,‭۱۳۷۸
ع‍طائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د اس‍ت‍خ‍راج‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳,۸۷۱,۳۹۷ ‭TA,‭۴۲۶,‭/ع۶فلا۵,‭۱۳۸۷
ش‍اه‍ن‍وش‍ی‌، ن‍اص‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌، م‍ع‍دن‌ و ت‍ج‍ارت‌ اس‍ت‍ان‌ و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۳۹۵ ‭HD,‭۳۰/۲۸,‭/فلا۵۴ش۲۹,‭۱۳۹۵
اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د اس‍ت‍رات‍ژی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ۱۳۸۹ ‭HD,‭۳۰/۲۱۳,‭/فلا۶فلا۵,‭۱۳۸۹
ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د اس‍ت‍رس‌ م‍ادران‌ ش‍اغ‍ل‌ (م‍ادر، ک‍ودک‌: م‍اه‍ی‍ت‌، ع‍ل‍ل‌، س‍ن‍ج‍ش‌، پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌) ۱۳۸۲ ‭HQ,‭۷۵۹/۴۸,‭/ح۲فلا۵,‭۱۳۸۲
ری‍چ‍اردز، م‍ری‌ اس‍ت‍رس‌ و ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ب‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ آن‌ ۱۳۸۱ ‭HF,‭۵۷۵,‭/ف۵ر۹,‭۱۳۸۱
اج‍ل‌ ل‍وئ‍ی‍ان‌، رس‍ول‌ اس‍ت‍ری‍ون‍ت‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۶۰۱/۳,‭/ت۶فلا۳,‭۱۳۹۲
ج‍ه‍ان‌ ت‍ی‍غ‌ اک‍ب‍رزاده‌، م‍ری‍م‌ اس‍ت‍ع‍داد و آم‍ادگ‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ (GMAT) ۱۳۹۱ ‭LB,‭۲۳۵۳,‭/ج۹۷فلا۵,‭۱۳۹۱
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ا ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ وی‍ن‍دوز ۹۸ (م‍ه‍ارت‌ دوم‌ (ICDL ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ش۳,‭۱۳۸۳
ش‍وارت‍س‌، دی‍وی‍د ج‍وزف‌ اس‍رار اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ ۱۳۸۷ ‭BF,‭۶۳۷,‭/م۸ش۹,‭۱۳۸۷
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د اس‍رار خ‍وراک‍ی‌ ه‍ا ۱۳۸۲ ‭TX,‭۳۵۵,‭/ه۲فلا۵,‭۱۳۸۲
ح‍ل‍م‍ی‌، ف‍ری‍ده‌ اس‍ک‍ارن‌ ه‍ا و ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ اس‍ک‍ارن‍ی‌ (ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ اس‍ک‍ارن‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌) ۱۳۸۸ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲ح۸,‭۱۳۸۸
ل‍م‍ب‌، ه‍ارول‍د اس‍ک‍ن‍در م‍ق‍دون‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭DS,‭۳۵۳۵,‭/م۲فلا۵,‭۱۳۸۸
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، رض‍ا اس‍لام‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ (س‍اده‌ و آس‍ان‌)   ‭ 
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اس‍لام‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۳ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴
ب‍ه‍م‍ن‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ه‌ از گ‍ذش‍ت‍ه‌ ت‍ا ح‍ال‌ ۱۳۸۶ ‭BP,‭۲۳۰,‭/ب۹فلا۵,‭۱۳۸۶
آرش‍ام‍ب‍و، م‍ی‍ش‍ل‌ اس‍ن‍اد و روش‌ ب‍رای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ (ج‍غ‍راف‍ی‍ا و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۹ ‭QE,‭۳۶,‭/آ۴فلا۵,‭۱۳۷۹
ی‍زدی‌، ن‍رگ‍س‌ اس‍ن‍ادی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ت‍ق‍دی‍م‌ ب‍ه‌ ع‍ال‍ی‍ج‍ن‍اب‌ پ‍اپ‌ ۱۳۸۷ ‭BP,‭۲۲۹/۳,‭/ح۸۳فلا۵,‭۱۳۸۷
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ اش‍اره‌ ای‌ ب‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS ۱۳۷۶ ‭G,‭۷۰/۲,‭/م۴فلا۵,‭۱۳۷۶
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ اش‍اره‌ ای‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ و اص‍ول‌ دورک‍اوی‌ ۱۳۷۵ ‭G,‭۷۰/۴,‭/م۴فلا۵,‭۱۳۷۵
م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ اش‍اره‌ ه‍ا (در زم‍ی‍ن‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌. دورس‍ن‍ج‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌) ۱۳۷۶ ‭G,‭۷۰/۲,‭/م۴فلا۵۳
ک‍ال‍ن‌، پ‍ائ‍ول‍ی‍ن‌ اش‍ت‍ب‍اه‍ات‌ رای‍ج‌ در آزم‍ون‌ ه‍ای‌ آی‍ل‍ت‍س‌ و ن‍ح‍وه‌ ی‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ از آن‌ ه‍ا... Intermediate ۱۳۸۹ ‭PE,‭۱۱۲۸,‭/ک۲فلا۵,‭۱۳۸۹
اح‍م‍دی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، اح‍م‍د اش‍ع‍ار اخ‍لاق‍ی‌ در ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۴۰۷۰,‭/فلا۳,‭۱۳۸۴
گ‍ی‍ن‍ی‍ه‌، آن‍دره‌ اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌ ۱۳۶۸ ‭QC,‭۴۸۲,‭/ط۹گ۹
ت‍ری‍ک‍ار، ژان‌ اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‌ در ن‍واح‍ی‌ خ‍ش‍ک‌   ‭GB,‭۶۱۱
دری‍و، م‍اک‍س‌ اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳,۷۹۱,۳۷۴ ‭GB,‭۴۰۱/۵,‭/د۴فلا۵,‭۱۳۷۸
م‍ج‍دوب‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اص‍ح‍اب‌ ک‍ه‍ف‌ در ت‍ورات‌ و ان‍ج‍ی‍ل‌ و ق‍رآن‌ ۱۳۸۰ ‭BP,‭۸۸/۷۵,‭/م۳فلا۹۰۴۱,‭۱۳۸۰
اس‍ت‍ام‍ات‍وپ‍ول‍س‌، آری‍س‌ اص‍لاح‌ خ‍اک‌ از طری‍ق‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ ۱۳۷۵ ‭TA,‭۷۱۰,‭/فلا۵فلا۶,‭۱۳۷۵
ال‍ی‍اس‌ آذر، خ‍س‍رو اص‍لاح‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ش‍ور و س‍دی‍م‍ی‌ (م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍اک‌ و آب‌) ب‍ا ۹۲ ن‍م‍ودار... ۱۳۸۱ ‭S,‭۶۳۳/۵,‭/فلا۹فلا۷,‭۱۳۸۱
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍ول‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۰ ‭QE,‭۵۲۲,‭/د۴,‭۱۳۶۰
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اص‍ول‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍ادن‌ ۱۳۸۵ ‭TN,‭۲۷۷,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۵
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر اص‍ول‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ (م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌) ۱۳۶۲-۱۳۸۱ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ح۵
ک‍لاگ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر اص‍ول‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭TN,‭۲۶۹,‭/ک۸,‭۱۳۷۱
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا اص‍ول‌ ب‍رداش‍ت‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍گ‍اره‍ای‌ چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭TN,‭۸۷۱/۳۵,‭/ر۶فلا۶,‭۱۳۸۴
م‍ه‍راب‍ی‌، ف‍ری‍دون‌ اص‍ول‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ و روش‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‌ س‍از (ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌) ۱۳۸۳ ‭QD,‭۹۴۱,‭/م۹فلا۶,‭۱۳۸۳
س‍اک‍ی‌، ع‍ادل‌ اص‍ول‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۹۸ ‭QE,‭۴۷۵,‭/س۲,‭۱۳۹۸
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اص‍ول‌ پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌، اک‍ت‍ش‍اف‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳,۶۶۱,۳۷۸ ‭TN,‭۲۷۰,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۷۸
اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌ اص‍ول‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭QD,‭۷۹,‭/د۵,‭۱۳۷۲
زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود اص‍ول‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ه‍وائ‍ی‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد در م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳,۷۳۱,۳۶۸ ‭TR,‭۸۱۰,‭/ز۲فلا۶,‭۱۳۷۱
ه‍ی‍ث‍ر، دی‌. س‍ی‌ اص‍ول‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ای‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۵۱۱/۴,‭/ه۹فلا۶,‭۱۳۷۵
م‍ی‍لان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا اص‍ول‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ق‍رارداد: ب‍رگ‌ ب‍ررس‍ی‌ (چ‍ک‌ ل‍ی‍س‍ت‌) ان‍واع‌ ق‍رارداده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و داخ‍ل‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌... ۱۳۹۳ ‭K,‭۱۰۳۴,‭/م۹فلا۶,‭۱۳۹۳
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۶۵۱,‭/چ۹فلا۶,‭۱۳۷۵
ای‍ران‌ پ‍ن‍اه‌، اس‍د ال‍ل‍ه‌ اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۱ ‭QE,‭۶۵۱,‭/فلا۹فلا۶
وزی‍ری‌ م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۶۵۱,‭/و۴فلا۶,‭۱۳۸۴
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ اص‍ول‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ق‍رارداده‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ (م‍ب‍اح‍ث‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ک‍ارب‍ردی‌) ۱۳۸۴ ‭HD,‭۳۸۶۱,‭۱۳۸۴
ب‍ل‍ک‌، رون‍ا م‌. اص‍ول‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ب۸۵,‭۱۳۷۹
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار اص‍ول‌ روش‌ ه‍ای‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ (در م‍ح‍ی‍ط س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌) ۱۳۸۹ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ی۹فلا۶,‭۱۳۸۹
م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، م‍ح‍م‍ود اص‍ول‌ روش‍ه‍ای‌ ژئ‍ودت‍ی‍ک‌ م‍اه‍واره‌ ای‌   ‭QB,‭۳۴۳,‭/م۳فلا۶
رن‍دو اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ آم‍اری‌ ۱۳۷۱ ‭TN,‭۲۷۲,‭/د۹فلا۶,‭۱۳۷۱
ف‍ار، گ‍ون‍ت‍ر اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍زوت‍وپ‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭QE,‭۵۰۱/۴,‭/ز۸۴ف۲
ف‍ار، ک‍ون‍ت‍ر اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍زوت‍وپ‍ی‌   ‭QE,‭۵۰۱/۴,‭/ز۸۴ف۲,‭۱۳۷۰
گ‍ون‍ت‍ر ف‍ار اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍زوت‍وپ‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۵۰۱/۴,‭/ز۸۴ف۲,‭۱۳۸۵
ی‍ع‍ق‍وب‌ پ‍ور، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭TN,‭۲۶۰,‭/ی۷فلا۶,‭۱۳۸۳
ح‍ج‍ت‌، آزاده‌ اص‍ول‌ ژئ‍وال‍ک‍ت‍ری‍ک‌ ک‍ارب‍ردی‌   ‭TN,‭۲۶۹,‭/ح۳فلا۶,‭۱۳۹۰
م‍ی‍س‍ون‌، ب‍رای‍ان‌ ه‍رول‍د اص‍ول‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QC,‭۷۷۰,‭۱۳۸۲
ق‍اس‍م‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍دک‍م‍ال‌ اص‍ول‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ (روش‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ و چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌) ۱۳۸۳ ‭TN,‭۲۶۹,‭/ق۲فلا۶
ک‍وران‌، پ‍ل‌ اص‍ول‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۳۷۳ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ک۹,‭۱۳۷۳
م‍ح‍رم‍ی‌، ف‍ره‍اد اص‍ول‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۹۲ ‭G,‭۷۰/۴,‭/م۳فلا۶,‭۱۳۹۲
ع‍ل‍وی‌ پ‍ن‍اه‌، ک‍اظم‌ اص‍ول‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ن‍وی‍ن‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ و ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ع۸فلا۶,‭۱۳۸۸
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍ول‌ طراح‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۹۵ ‭TN,‭۹۵۰,‭/م۷س۹,‭۱۳۹۵
ض‍ی‍ائ‍ی‍ان‌ ف‍ی‍روز آب‍ادی‌، پ‍روی‍ز اص‍ول‌ ع‍ل‍م‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ و ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۳۸۵ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ض۹۴,‭۱۳۸۵
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر اص‍ول‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ ۱۳۷۹ ‭HF,‭۵۴۸۵,‭/فلا۷۷فلا۶,‭۱۳۷۹
وان‍گ‍ن‌، م‍ان‍گ‍ن‍وس‌ اص‍ول‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭QE,‭۶۱۵,‭/و۲فلا۶,‭۱۳۹۳
گ‍ری‍ن‌، ج‍ورج‌ اص‍ول‌ ک‍ار ت‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۸۷ ‭HD,‭۶۶,‭/گ۴فلا۶,‭۱۳۸۷
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر اص‍ول‌ ک‍ارپ‍ردازی‌ و ان‍ب‍ار داری‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ۱۳۸۱ ‭HD,‭۳۹/۵,‭/فلا۸فلا۶,‭۱۳۸۱
ت‍ن‍ه‍ا، ج‍ع‍ف‍ر اص‍ول‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ۱ [ی‍ک‌] ۱۳۸۳ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ت۸۳,‭۱۳۸۳
ک‍ورن‍س‌، ک‍ارل‌. و. اص‍ول‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۵۵ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/ک۲فلا۶,‭۱۳۵۵
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ول‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا آت‍ش‌ س‍وزی‌ در م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌   ‭TH,‭۹۱۸۲,‭/گ۸فلا۶
ه‍ان‍چ‍ل‌، ت‍وم‍اس‌ اص‍ول‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وض‍ه‌ و ن‍ف‍ت‌ ۱۳۹۳ ‭QE,‭۶۱۵,‭/ه۲فلا۶,‭۱۳۹۳
ک‍اون‍ت‍ری‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍ردری‍ک‌ اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ ۱۳۸۲ ‭HD,‭۳۱,‭/ک۲۷فلا۶,‭۱۳۸۲
اش‍ک‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د اص‍ول‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ش‍اء ه‍ی‍دروک‍رب‍وری‌ و ن‍ف‍ت‌ ه‍ا ۱۳۸۳ ‭TN,‭۸۷۰/۵,‭/فلا۵فلا۶,‭۱۳۸۳
اس‍ک‍وئ‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌ اص‍ول‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ائ‍ی‌ ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۸۷۱/۳۵,‭/فلا۵فلا۶,‭۱۳۷۴
ض‍ی‍ای‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌ اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ آب‍خ‍ی‍زداری‌ ۱۳۸۰ ‭TC,‭۴۰۹,‭/ض۹فلا۶
ف‍ری‌، دی‍وی‍د اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ح‍ف‍اری‌ ۱۳۸۷ ‭TN,‭۲۸۱,‭/ف۴فلا۶,‭۱۳۸۷
ام‍ی‍ری‌ ب‍خ‍ت‍ی‍ار، ح‍س‍ن‌ اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ح‍ف‍اری‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ن‍ف‍ت‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭TN,‭۲۸۱,‭/فلا۸فلا۶,‭۱۳۸۸
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ۱۳۷۳ ‭TA,‭۶۵۴/۶,‭/ب۴فلا۶,‭۱۳۷۳
ش‍م‍ال‍ی‌، ب‍ه‍زاد اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭TA,‭۶۵۴/۶,‭/ش۸فلا۶,‭۱۳۸۱
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌ اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ۱۳۸۲ ‭TA,‭۷۱۰,‭/د۲فلا۶,‭۱۳۸۲
ب‍راج‍ا ام‌ داس‌ اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ۱۳۷۲ ‭TA,‭۷۱۰,‭/د۲فلا۶,‭۱۳۷۲
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌. اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌: م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ۱۳۹۱ ‭TA,‭۷۱۰,‭/د۲فلا۶,‭۱۳۹۱
ه‍ارت‍م‍ن‌، ه‍وارد. ال‌ اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۱ ‭TN,‭۲۷۵,‭/ه۲فلا۶,‭۱۳۸۱
م‍ل‍ک‌ ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ره‍اد اص‍ول‌ م‍ی‍ن‍رال‍وگ‍راف‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۳۹۰,‭/م۷فلا۶,‭۱۳۷۸
گ‍وی‍م‍ارائ‍س‌، آل‍ب‍رت‍و پ‍اس‍وس‌ اص‍ول‌ ن‍ان‍وم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ ۱۳۹۳ ‭QC,‭۷۵۳/۲,‭/گ۹م۹,‭۱۳۹۵
دل‌ اف‍ک‍اران‌، غ‍لام‍رض‍ا اص‍ول‌ ن‍اوب‍ری‌ ه‍وای‍ی‌ (ع‍م‍وم‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌) ب‍رای‌ پ‍روازه‍ای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ ۱۳۷۶ ‭VK,‭۵۵۵,‭/د۸فلا۶,‭۱۳۷۶
ب‍ارن‍ز، ج‍ان‌ وی‍ک‍م‌ اص‍ول‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۳۶,‭/ب۲فلا۶,‭۱۳۸۰
رح‍ی‍م‍ی‌ س‍ن‍ا، ح‍س‍ن‌ اص‍ول‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ م‍ف‍ی‍د در [ googleگ‍وگ‍ل‌] (ق‍درت‍م‍ن‍دت‍ری‍ن‌ و ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ م‍وت‍ور ج‍س‍ت‍ج‍وگ‍ر در وب‌) ۱۳۸۳ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۵,‭/گ۹ر۳,‭۱۳۸۱
ن‍ص‍ف‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌ اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ آم‍ار ۱۳۷۴ ‭HA,‭۲۹,‭/ن۶,‭۱۳۷۴
طاه‍رک‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌ اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۳۷۵ ‭G,‭۷۰/۴,‭/فلا۶,‭۱۳۷۵
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ک‍ان‍ی‍وب‌ م‍ب‍ن‍ا (Web base) در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌ (م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و ت‍راف‍ی‍ک‌) ۱۳۹۴ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ح۵۵فلا۶,‭۱۳۹۴
رئ‍ی‍س‍ی‌، رض‍ا اص‍ول‌ و ک‍ل‍ی‍ات‌ Web GIS و راه‌ ان‍دازی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ Web GIS ت‍ج‍اری‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار Arc GIS Server ۱۳۹۱ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ر۹۵فلا۶,‭۱۳۹۱
ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ARC GIS 9.2 دوره‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ۱۳۹۰ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ت۴۴آ۸,‭۱۳۹۰
ق‍رب‍ان‍ی‌، رس‍ول‌ اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌ ۱۳۹۴ ‭HT,‭۱۶۵/۵,‭/ق۴فلا۶,‭۱۳۹۴
م‍ی‍رح‍ی‍در، دره‌ (م‍ه‍اج‍ران‍ی‌) اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۹۲۴,‭۱۳۸۱
روم‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TK,‭۷۸۸۷/۵,‭/ر۹فلا۶,‭۱۳۷۸
ل‍ی‍ل‍س‍ان‍د، ت‍ام‍س‌ اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ت‍ع‍ب‍ی‍ر و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر ه‍وای‍ی‌ و م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۳۷۹ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ل۹فلا۶,‭۱۳۷۹
ح‍س‍ن‍ل‍و، ح‍م‍ی‍درض‍ا اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍گ‍ارش‌ م‍ق‍الات‌ ISI ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ی‌ APA ۱۳۸۹ ‭PN,‭۱۷۱,‭/فلا۵ح۵,‭۱۳۸۸
ه‍داک‌، پ‍ل‌ اص‍ول‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ ۱۳۸۰ ‭GB,‭۱۰۰۳/۲,‭/ه۴۲فلا۶,‭۱۳۸۰
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌ اص‍ول‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۵ ‭GB,‭۶۶۱/۲,‭/ع۸فلا۶,‭۱۳۸۵
  اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭52,‭.A36,‭1378
اش‍ت‍وک‍ل‍ی‍ن‌، ی‌. اطلاع‍ات‌ ج‍دی‍د درب‍اره‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ و پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ زی‍ری‍ن‌ ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌   ‭ 
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‍ات‍ان‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ از ف‍ض‍ا ۱۳۷۶ ‭GA,‭۱۰۲/۴,‭/س۹و۹,‭۱۳۷۶
اخ‍ت‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍ود اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ پ‍ی‍ام‌   ‭AE,‭۳۶,‭/فلا۱۳
ص‍وف‍ی‌، م‍ری‍م‌ اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ۱۳۸۶ ‭AG,‭۳۶,‭/ص۹فلا۶,‭۱۳۸۶
م‍ل‍ک‌، م‍ح‍م‍درض‍ا اطلاع‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‌ ب‍اف‍ت‌ آگ‍اه‌ و ح‍س‍اب‍گ‍ری‌ ه‍ر ج‍اگ‍اه‌ = Context aware geoinformation and ubiquitous computing ۱۳۹۱ ‭QA,‭۷۶/۵۹۱۵,‭/م۷فلا۶,‭۱۳۹۱
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ اطل‍س‌ آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۷۰۱,‭/ح۵فلا۶,‭۱۳۸۲
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، م‍ری‍م‌ اطل‍س‌ آم‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ۱۳۸۹ ‭ 
ام‍ری‌ ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا اطل‍س‌ ت‍وان‍م‍ن‍دی‍ه‍ای‌ ژئ‍وپ‍ارک‌ و ژئ‍وت‍وری‍س‍م‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۸ ‭G,‭۱۵۵,‭/فلا۹فلا۸,‭۱۳۸۸
  اطل‍س‌ ج‍اده‌ ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۵ ‭G,‭۲۲۵۶,‭/ر۲,‭۱۳۹۰
لاج‍وردی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ اطل‍س‌ ج‍ام‍ع‌ ای‍ران‌- ت‍ه‍ران‌۱۳۸۷ ۱۳۸۷ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/ل۲فلا۶,‭۱۳۸۷
م‍ج‍ی‍دی‌، رح‍ی‍م‌ اطل‍س‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍دل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍وه‍ره‍ا: راه‍ن‍م‍ای‌ دق‍ی‍ق‌ م‍ع‍دن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌: ک‍ج‍ا و چ‍گ‍ون‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ گ‍وه‍ره‍ا ب‍گ‍ردی‍م‌؟ ... ۱۳۹۲ ‭TS,‭۷۵۲,‭/م۳فلا۵۶,‭۱۳۹۲
ع‍لام‍ه‌، م‍ح‍س‍ن‌ اطل‍س‌ ج‍ام‍ع‌ دای‍ن‍وف‍لاژل‍ه‌ ه‍ای‌ دوره‌ ک‍رت‍اس‍ه‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ۱۳۹۵ ‭QK,‭۵۶۹,‭/د۹ع۸,‭۱۳۹۵
م‍ج‍ی‍دی‌، رح‍ی‍م‌ اطل‍س‌ ج‍ام‍ع‌ گ‍وه‍رش‍ن‍اس‍ی‌ : راه‍ن‍م‍ای‌ دق‍ی‍ق‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ آس‍ان‌ گ‍وه‍ره‍ا... ۱۳۸۸ ‭TS,‭۷۵۲,‭/م۳فلا۶,‭۱۳۹۱
  اطل‍س‌ ج‍ام‍ع‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭G,‭۱۰۲۱,‭/م۹فلا۱۶۳۸,‭۱۳۸۲
پ‍ورج‍ب‍اری‌، پ‍ژم‍ان‌ اطل‍س‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ح‍م‍اس‍ی‌ ۱ ۱۳۸۹ ‭DSR,‭۲۰۱۷,‭/و۵۳پ۹,‭۱۳۸۹
م‍الام‌، ج‍ان‌ اطل‍س‌ دای‍ن‍اس‍ور ۱۳۸۹ ‭QE,‭۸۶۲,‭/د۲م۲,‭۱۳۸۹
  اطل‍س‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌ ۱۳۸۶ ‭QE,‭۴۴۰,‭/فلا۶,‭۱۳۸۶
  اطل‍س‌ راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۳ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/س۲فلا۵۷,‭۱۳۸۳
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌، واح‍د پ‍ژوه‍ش‌ اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ [اطل‍س‌] ۱۳۹۲ ‭G,‭۲۲۵۶,‭/ر۲م۸۴,‭۱۳۹۲
  اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۰ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰۰ ۱۳۸۰ ‭G,‭۲۲۵۶,‭/ر۲م۸۴,‭۱۳۸۰
  اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۵ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰۰ ۱۳۸۵ ‭G,‭۲۲۵۶,‭/ر۲م۸۴,‭۱۳۸۵
  اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰۰ ۱۳۶۹ ‭G,‭۲۲۵۶,‭/ر۲م۸,‭۱۳۶۹
رض‍ائ‍ی‍ان‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، س‍ع‍ی‍د اطل‍س‌ رس‍وب‍ات‌ و س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ب‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۴۷۱,‭/فلا۶ر۶,‭۱۳۹۲
ق‍ان‍ع‌، ف‍رش‍اد اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌ ف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۳ ‭QE,‭۷۱۴,‭/ق۲فلا۶,‭۱۳۹۳
  اطل‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۹۱ ‭ 
  اطل‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ردس‍ک‍ن‌ ۱۳۹۱ ‭ 
  اطل‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۳۹۱ ‭ 
  اطل‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ آب‍اد ۱۳۹۱ ‭ 
  اطل‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ب‍زوار ۱۳۸۹ ‭ 
  اطل‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ری‍م‍ان‌ ۱۳۸۴ ‭ 
  اطل‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍اش‍م‍ر ۱۳۸۹ ‭ 
  اطل‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد ۱۳۸۹ ‭ 
  اطل‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ش‍ه‍د و طرق‍ب‍ه‌ - ش‍ان‍دی‍ز ۱۳۸۹ ‭ 
ام‍ری‌ ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا اطل‍س‌ ژئ‍وت‍وری‍س‍م‌ ق‍ش‍م‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۳۰۷,‭/فلا۸فلا۶,‭۱۳۸۳
ف‍اض‍ل‌ ب‍س‍طام‍ی‌، ک‍اوه‌ اطل‍س‌ س‍ن‍گ‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۰ ‭TN,‭۹۵۴,‭/فلا۹ف۲,‭۱۳۸۰
ع‍زت‍ی‍ان‌، ف‍ری‍ب‍ا اطل‍س‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ع۴فلا۶,‭۱۳۸۰
م‍س‍ع‍ودی‌، ف‍ری‍ب‍رز اطل‍س‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲م۵,‭۱۳۸۲
آدام‍ز، آ. ای‌ اطل‍س‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ در زی‍ر م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌ ۱۳۸۷ ‭QE,‭۴۷۱,‭/آ۴۵فلا۶,‭۱۳۸۷
ادام‍ز، ا. ای‌. اطل‍س‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ در م‍ق‍اطع‌ ن‍ازک‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ۱۳۹۰ ‭QE,‭۴۷۱,‭/آ۴فلا۶۵,‭۱۳۹۰
ج‍م‍ور، ی‍ح‍ی‍ی‌ اطل‍س‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۸۶ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۵۶,‭۱۳۸۵
  اطل‍س‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭G,‭۱۰۲۱,‭/م۸۸۳فلا۱۶۴,‭۱۳۸۱
  اطل‍س‌ ک‍ام‍ل‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۷۴ ‭G,‭۱۰۲۱,‭/فلا۶,‭۱۳۷۴
م‍ارش‍ال‌، دان‍ی‍ل‌ دی‍وی‍د اطل‍س‌ ک‍ان‍ه‌ ه‍ا ۱۳۹۱ ‭QE,‭۳۹۰,‭/م۲فلا۶,‭۱۳۹۱
م‍لائ‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ اطل‍س‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۲۶۹,‭/ن۹م۸
م‍ج‍ی‍دی‌، رح‍ی‍م‌ اطل‍س‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ل‍زات‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭QE,‭۳۶۳/۲,‭/م۲۷فلا۶,‭۱۳۸۹
م‍ج‍ی‍دی‌، رح‍ی‍م‌ اطل‍س‌ ک‍ش‍ف‌، اس‍ت‍خ‍راج‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ طلا ۱۳۸۹ ‭TN,‭۲۷۱,‭/ط۸م۳,‭۱۳۹۰
ع‍اش‍وری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا اطل‍س‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ (ش‍م‍ال‌ و ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌) ۱۳۸۰ ‭QE,‭۹۹/۲,‭/ک۹ع۲,‭۱۳۸۰
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، داود اطل‍س‌ ک‍وه‌ ه‍ا و غ‍اره‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۰ ‭GV,‭۱۹۹,‭/فلا۹م۳,‭۱۳۹۰
  اطل‍س‌ گ‍زی‍ده‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۳۶۳/۸,‭/ش۴فلا۶,‭۱۳۷۸
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو اطل‍س‌ م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۷۷۰,‭/خ۵فلا۶,‭۱۳۷۷
  اطل‍س‌ م‍ص‍ور اش‍ک‍ال‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ س‍ن‍گ‌ در م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ی‍ک‌ ۱۳۹۴ ‭QE,‭۴۳۱/۶,‭/ش۸فلا۶,‭۱۳۹۴
ب‍اغ‍ب‍ان‍ان‌، ام‍ی‍د اطل‍س‌ م‍ع‍ادن‌ ب‍زرگ‌ ج‍ه‍ان‌ ۱۳۹۳ ‭TN,‭۱۴۵,‭/ب۲فلا۶,‭۱۳۹۳
  اطل‍س‌ م‍ل‍س‌ ای‍ران‌ "ان‍رژی‌" ۱۳۸۲ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶۲,‭۱۳۸۲
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۷۸
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ت‍اری‍خ‌ ۱۳۷۸ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۵۶,‭۱۳۷۸
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ۱۳۷۷ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۷۷
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ۱۳۷۷ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۷۷
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۲
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ش‍ه‍ر و ش‍ه‍رس‍ازی‌ ۱۳۸۰ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۰
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۰
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: گ‍ردش‍گ‍ری‌ ۱۳۸۱ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۱
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۸۰ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۰
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: ن‍ق‍ش‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۱
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۳
م‍دد، م‍ح‍م‍د اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، ک‍ش‍اورزی‌ ۱۳۸۴ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/م۴فلا۶,‭۱۳۸۴
  اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   ‭ 
  اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭ 
م‍ه‍رن‍وش‌، م‌. اطل‍س‌ م‍ی‍ک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ی‌ ای‍ران‌   ‭QE,‭۷۱۴,‭/م۹س۸
  اطل‍س‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ‭ 
  اطل‍س‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌۹۰ ۱۳۹۰ ‭G,‭۲۲۵۶,‭/ن۷,‭۱۳۹۰
ش‍ع‍اع‍ی‌، م‍ری‍م‌ اطل‍س‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ش‍ور ۱۳۹۶ ‭G,‭۲۲۵۵,‭/فلا۶,‭۱۳۹۶
  اطل‍س‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ش‍دت‌ ک‍ل‌ م‍ی‍دان‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ ه‍واب‍رد، ت‍ص‍وی‍ر- ن‍ق‍ش‍ه‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ و پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ (ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ۱:۲۵۰۰۰۰ ک‍ش‍ور) ۱۳۹۳ ‭QE,‭۳۰۷,‭/فلا۶,‭۱۳۹۳
پ‍ت‍ی‌ ج‍ان‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ج‍ان‌ اطل‍س‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۴۷۱,‭/پ۲فلا۶,‭۱۳۸۳
  اع‍ت‍ق‍اد م‍ا ۱۳۷۶ ‭BP,‭۲۱۱/۵,‭/فلا۶م۷,‭۱۳۷۶
پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌: اق‍وام‌- ک‍وچ‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳,۷۲۱,۳۷۲ ‭DS,‭۳۵۴/۵,‭/پ۲فلا۷,‭۱۳۷۲
ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اق‍ام‍ه‌ ن‍م‍از در دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ و ن‍وج‍وان‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭BP,‭۱۴۷/۷,‭/ق۲فلا۷,‭۱۳۷۰
ف‍ض‍ل‍وی‌، ع‍ل‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ع‍دن‌: (ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌) ۱۳۸۰ ‭HD,‭۹۵۰۶,‭/ف۶آ۲,‭۱۳۸۰
اورع‍ی‌، ک‍اظم‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭HD,‭۹۵۰۶,‭/فلا۹۲فلا۸۳,‭۱۳۸۱
م‍س‍ع‍ودی‍ان‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۶ ‭QC,‭۹۹۰,‭/فلا۹م۵,‭۱۳۸۶
ی‍ارن‍ال‌، ب‍رن‍ت‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍م‍دی‍د و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۸۵ ‭QC,‭۹۸۱/۷,‭/فلا۷ی۲,‭۱۳۸۵
س‍اری‌ ص‍راف‌، ب‍ه‍روز اق‍ل‍ی‍م‌ و ه‍وازدگ‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭QC,‭۸۶۱/۲,‭/فلا۷س۲,‭۱۳۸۸
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌، م‍دل‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌، م‍اه‍واره‌ ای‌ و ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ک۴فلا۷,‭۱۳۸۴
ه‍ال‍دار، اس‌. ک‍ی‌. اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رده‍ا ۱۳۹۳ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ص۲فلا۷,‭۱۳۹۳
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ذخ‍ای‍ر طلا ۱۳۷۸ ‭TN,‭۲۷۱,‭/ط۸ح۵,‭۱۳۷۸
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌ اک‍س‌، آی‍ا واق‍ع‍ا م‍ض‍ر اس‍ت‌؟ ۱۳۸۳ ‭HV,‭۵۸۲۲,‭/و۳ک۴,‭۱۳۸۳
ج‍ه‍ان‍ی‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر اک‍وت‍وری‍س‍م‌ ۱۳۹۰ ‭G,‭۱۶۵/۵,‭/ج۹ج۹,‭۱۳۹۰
اح‍س‍ان‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌ اک‍وت‍وری‍س‍م‌: راه‍ی‌ ب‍رای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ پ‍ای‍دار ۱۳۹۴ ‭G,‭۱۵۵,‭/آ۱پ۸۶,‭۱۳۹۴
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ اک‍وژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و ح‍ق‍وق‌ رودخ‍ان‍ه‌ ۱۳۸۸ ‭GB,‭۵۶۱,‭/م۷فلا۷,‭۱۳۸۸
س‍ع‍ی‍د اف‍خ‍م‌ ش‍ع‍را، م‍ح‍م‍درض‍ا اک‍وس‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ در رون‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار ۱۳۸۵ ‭GB,‭۶۱۸/۷۸,‭/س۷فلا۷,‭۱۳۸۵
ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز اک‍وس‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭QH,‭۵۴۱,‭/ک۴فلا۷,‭۱۳۸۹
س‍ق‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌ اک‍وس‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و اک‍وت‍وری‍س‍م‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ای‍ران‌ ۱۳۹۳ ‭QH,‭۵۴۰,‭/فلا۹س۷,‭۱۳۹۳
اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا اک‍ول‍وژی‌ ۱۳۸۰ ‭QH,‭۵۴۱,‭/فلا۴فلا۷,‭۱۳۸۰
ک‍لان‍ت‍ری‌، ف‍رزاد اک‍وم‍وزه‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۹۳ ‭G,‭۱۵۶/۵,‭/گ۴ک۸,‭۱۳۹۳
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ زاد، زه‍را اک‍وم‍وزه‌، ان‍س‍ان‌ و ب‍وم‌ ۱۳۸۹ ‭AM,‭۷,‭/ح۲فلا۷,‭۱۳۸۹
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍د اگ‍ر ق‍ره‌ ق‍اج‌ ن‍ب‍ود (گ‍وش‍ه‌ ه‍ای‍ی‌ از خ‍اطرات‌) ۱۳۹۷ ‭PIR,‭۷۹۸۰,‭/ه۷۴فلا۷,‭۱۳۹۷
م‍ت‍ح‍د، م‍ح‍م‍ود ال‍ف‍ب‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ و م‍ف‍س‍ر GW- BASIC ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ج۹م۲,‭۱۳۷۱
م‍ت‍ح‍د، م‍ح‍م‍ود ال‍ف‍ب‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ و م‍ف‍س‍ر Basic -GW   ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ج۹م۲
ری‍اح‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭BF,‭۵۷۵,‭/ر۹فلا۷,‭۱۳۷۵
گ‍رگ‍وری‌، س‍دری‍ک‌ ارول‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ ۱۳۷۲ ‭TN,‭۱۴۵,‭/گ۴فلا۷,‭۱۳۷۲
ب‍س‍ون‌، ژان‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۶۹ ‭QD,‭۵۵۳,‭/ب۵فلا۷,‭۱۳۶۹
ه‍و، ی‍وه‍وآ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ش‍ن‍اورس‍ازی‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ول‍ف‍ی‍دی‌ ۱۳۹۱ ‭TN,‭۴۹۵,‭/م۸,‭۱۳۹۱
ای‍زدی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍ح‍ول‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ ۱۳۹۰ ‭ 
دری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌ ال‍گ‍وی‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ۱۳۸۶ ‭RA,‭۷۸۴,‭/د۴فلا۷,‭۱۳۸۶
م‍دد، م‍ح‍م‍د ال‍گ‍وی‌ ن‍وی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در آی‍ن‍ده‌ ۱۳۷۹ ‭HE,‭۸۷۶/۴,‭/ی۶م۴,‭۱۳۷۹
ت‍پ‍رت‌، رال‍ف‌ ال‍م‍اس‌ در طب‍ی‍ع‍ت‌: راه‍ن‍م‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ال‍م‍اس‌ ه‍ای‌ خ‍ام‌ ۱۳۹۳ ‭QE,‭۳۹۳,‭/ت۹فلا۷,‭۱۳۹۳
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود ال‍ه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ۱۳۸۰ ‭PIR,‭۸۲۰۳,‭/ح۹۵۷۶فلا۷,‭۱۳۸۰
ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍دالام‍ی‍ر ام‌ ال‍ب‍ن‍ی‍ن‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۵۲/۷,‭/فلا۷۵فلا۸,‭۱۳۸۴
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ ال‍رض‍ا (ع‌) ۱۳۸۴ ‭BP,‭۴۷,‭/م۶فلا۸,‭۱۳۸۴
ت‍راب‍ی‌، اح‍م‍د ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ ال‍رض‍ا (ع‌)، ام‍ام‌ راف‍ت‌ و م‍ع‍رف‍ت‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۴۷,‭/ت۴
آق‍ای‍ی‌، اح‍م‍د ام‍ام‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) ۱۳۸۳ ‭BP,‭۴۷/۳۵,‭/آ۴فلا۸,‭۱۳۸۳
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ام‍ام‍ت‌ و ره‍ب‍ری‌ ۱۳۷۰ ‭BP,‭۲۲۳/۸,‭/م۶فلا۸,‭۱۳۷۰
ورن‍ر، دی‍وی‍د ام‍داد پ‍زش‍ک‍ی‌ ۱۳۶۲ ‭RA,‭۳۹۳,‭/و۴ج۲,‭۱۳۶۲
ک‍وک‌، م‍ای‍ک‍ل‌ آل‍ن‌ ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر در ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۴۷/۸,‭/ک۹۲ش۲,‭۱۳۸۴
ش‍وئ‍ل‌، ف‍ران‍ک‌ ل‍وئ‍ی‌ ام‍ری‍ک‍ا چ‍گ‍ون‍ه‌ ام‍ری‍ک‍ا ش‍د ۱۳۸۳ ‭E,‭۱۷۸,‭/ش۹فلا۸,‭۱۳۸۳
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌، ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ و چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍راروی‌   ‭ 
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ و ن‍ظام‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۱ ‭HC,‭۴۸۰,‭/فلا۷۳ر۹,‭۱۳۹۱
اح‍م‍دی‌ ک‍اف‍ش‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ک‍ه‌ ب‍ود؟ چ‍ه‌ ک‍رد؟ چ‍ه‌ ش‍د ۱۳۸۴ ‭DSR,‭۱۳۸۵,‭/فلا۳۵فلا۱۸,‭۱۳۸۴
داگ‍دی‍ل‌، ج‍ان‌ س‍ی‍دن‍ی‌ ان‍ت‍روپ‍ی‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ آن‌ ۱۳۸۲ ‭QC,‭۳۱۸,‭/فلا۸د۲,‭۱۳۸۲
رن‍ج‍ب‍ر، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ار ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا ]Arc Publisher] ۱۳۸۹ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/فلا۸ر۹,‭۱۳۸۹
س‍ی‍گ‍ری‍و، ک‍ری‌ ان‍ح‍راف‍ات‌ اخ‍لاق‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ج‍ه‍ان‌ ۱۳۸۳ ‭D,‭۴۱۲/۶,‭/س۸فلا۸,‭۱۳۸۳
ب‍ت‍را، پ‍روم‍ود ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍وب‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭BF,‭۶۳۷,‭/م۸ب۲۳,‭۱۳۸۱
ش‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍و در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۷۸ ‭G,‭۷۴,‭/ش۸فلا۸,‭۱۳۷۸
ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ب‍ران‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍و و ش‍گ‍ف‍ت‌ ۱۳۸۴ ‭PS,‭۳۵۱۳,‭/ب۴ت۲,‭۱۳۸۴
گ‍وپ‍ت‍ا، ه‍ارش‌ ک‍ی‌ ان‍رژی‌ ۱۳۹۰ ‭TJ,‭۲۸۰,‭/گ۹فلا۸,‭۱۳۹۰
گ‍وپ‍ت‍ا، ه‍ارش‌ ک‍ی‌ ان‍رژی‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ائ‍ی‌ : م‍ن‍ب‍ع‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ب‍رای‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ ۱۳۹۰ ‭TJ,‭۲۸۰,‭/گ۹فلا۸,‭۱۳۹۰
اس‍ت‍وب‍ر، ای‍ن‍گ‍ری‍د ان‍رژی‌ زم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌: از م‍دل‌ ه‍ای‌ ف‍رض‍ی‌ ت‍ا روش‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ۱۳۹۷ ‭GB,‭۱۱۹۹/۵,‭/فلا۸,‭۱۳۹۷
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د ان‍رژی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ و ک‍ارب‍رد آن‌   ‭TK,‭۹۱۴۵,‭/ل۵فلا۸
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ان‍س‍ان‌ ب‍ی‌ خ‍ود ۱۳۸۰ ‭BP,‭۲۳۳,‭/ش۴م۳,‭۱۳۸۱
خ‍وش‌ خ‍ب‍ر، ک‍اظم‌ ان‍ش‍اء و ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ۱۳۷۹ ‭PIR,‭۲۸۳۹,‭/خ۹فلا۸,‭۱۳۷۹
ن‍وی‍ن‌، پ‍روی‍ز ان‍ع‍ق‍اد و ان‍ح‍لال‌ ق‍رارداده‍ا ۱۳۸۴ ‭KMH,‭۵۰۰,‭/ن۹۵ح۶۶۳,‭۱۳۸۴
دی‍دی‍ه‌، ژان‌ ان‍ک‍لاوه‍ا و پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۶۲,‭/گ۴د۹
ک‍اظم‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ آس‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭PE,‭۱۱۳۰,‭/ک۱۴۶فلا۸,‭۱۳۸۱
آق‍ااب‍راه‍ی‍م‍ی‌ س‍ام‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭PE,‭۱۱۲۷,‭/ز۸آ۷,‭۱۳۸۲
اح‍ی‍اء، ف‍ره‍اد ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۶ ‭PE,‭۱۱۲۷,‭/فلا۳,‭۱۳۸۶
ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ م‍س‍اف‍رت‌ ۱۳۸۶ ‭PE,‭۱۱۳۱,‭/ب۸۶فلا۸,‭۱۳۸۶
  ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ ن‍گ‍ارش‌ م‍ق‍الات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭LB,‭۲۳۶۹,‭/و۲ک۲,‭۱۳۹۳
ج‍ع‍ف‍رزاده‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌   ‭ 
ل‍ن‍گ‌رودی‌، ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۷ ‭PE,‭۶۵,‭/ل۹فلا۵,‭۱۳۸۷
گ‍لاب‍گ‍ی‍رن‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍ود اوق‍ات‌ ش‍رع‍ی‌ ب‍ن‍در ع‍س‍ل‍وی‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۱۸۶/۶,‭/گ۸فلا۸۴۲۵,‭۱۳۸۱
گ‍لاب‍گ‍ی‍رن‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍ود اوق‍ات‌ ش‍رع‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۳۸۱ ‭BP,‭۱۸۶/۶,‭/گ۸فلا۸۴۶,‭۱۳۸۱
گ‍لاب‍گ‍ی‍رن‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍ود اوق‍ات‌ ش‍رع‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ ۱۳۸۰ ‭BP,‭۱۸۶/۶,‭/گ۸فلا۹,‭۱۳۸۰
گ‍لاب‍گ‍ی‍رن‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍ود اوق‍ات‌ ش‍رع‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ردوس‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۱۸۶/۶,‭/گ۸فلا۸۵,‭۱۳۸۱
  اول‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ ۲۴ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۲۶ ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌۱۳۷۱ ، م‍ش‍ه‍د ۱۳۷۱ ‭QE,‭۱۳,‭/فلا۹,‭۱۳۷۱
  اول‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ م‍ت‍ال‍وژی‌ ای‍ران‌   ‭TN,‭۶۰۵,‭/س۸
  اول‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ م‍ت‍ال‍وژی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۰ ‭TN,‭۶۰۵,‭/س۸,‭۱۳۷۰
  اول‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌، ۵-۷ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۷۵ : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۱,‭/فلا۸,‭۱۳۷۵
ق‍ب‍ادی‌، ب‍روم‍ن‍د ای‍ج‍اد ص‍م‍ی‍م‍ی‍ت‌ در زوج‍ی‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭HQ,‭۷۴۳,‭/ق۲فلا۹,‭۱۳۸۰
اطاری‌، م‍ری‍م‌ ای‍دز و ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭RC,‭۶۰۷,‭/فلا۹فلا۶,‭۱۳۸۳
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، پ‍ی‍روز ای‍ده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وپ‍ول‍ی‍ت‍ی‍ک‌ و واق‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ رواب‍ط ج‍غ‍راف‍ی‍او س‍ی‍اس‍ت‌ در ج‍ه‍ان‌ دگ‍رگ‍ون‌ ش‍ون‍ده‌ ۱۳۷۹ ‭JC,‭۳۱۹,‭/م۳فلا۹
ب‍ات‍را، پ‍روم‍ود ای‍ده‌ ه‍ای‌ طلای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ۱۳۸۴ ‭HD,‭۳۱,‭/ب۱۳فلا۹,‭۱۳۸۴
ب‍خ‍ت‍ی‍ار، اف‍ش‍ی‍ن‌ ای‍ران‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ع‍ک‍س‌) ۱۳۷۸ ‭TR,‭۶۵۴,‭/ب۳فلا۹,‭۱۳۷۸
  ای‍ران‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ آم‍ار۱۳۷۸ ۱۳۸۰ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/آ۲م۴۲۲,‭۱۳۷۸
  ای‍ران‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ آم‍ار۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/آ۲م۴۲۲,‭۱۳۷۹
ره‍ن‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ای‍ران‌؛ ت‍وان‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و م‍ح‍ی‍طی‌ آن‌ ۱۳۹۲ ‭GB,‭۲۸۸,‭/ر۹ت۹,‭۱۳۹۲
اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ج‍ی‍د ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۹۰ ‭GB,‭۵۴/۵,‭/فلا۵۵فلا۹,‭۱۳۸۷
خ‍وش‍دل‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ای‍ران‍م‍رد ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۴۴۹۵,‭/آ۲خ۹,‭۱۳۸۴
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو ای‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۷۲۰/۵,‭/خ۵فلا۹,‭۱۳۸۰
م‍ل‍ن‍ی‍ک‍ف‌، ن‍ی‍ک‍لای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ روب‍از ۱۳۵۹ ‭TN,‭۲۹۵,‭/م۷فلا۹
اس‍لام‌ ک‍ی‍ش‌، ت‍ی‍م‍ور ای‍ن‌ چ‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ اس‍ت‌؟ (دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ع‍ل‍م‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌، ک‍ارب‍ردی‌) ۱۳۹۳ ‭QE,‭۴۳۱/۲,‭/فلا۵فلا۹,‭۱۳۹۳
ک‍ی‍وس‌، ج‍ک‍ل‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ پ‍وی‍ا: س‍رگ‍ذش‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ای‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۵۱۱/۴,‭/ک۹فلا۹,‭۱۳۸۴
داوس‍ون‌، ان‍دی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ۱۳۷۸ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹د۲,‭۱۳۷۸
ک‍رای‍ن‍ر، اس‍ت‍وارت‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ آس‍ان‌ (آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌) ۱۳۸۰ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹ک۴۴,‭۱۳۸۰
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ک‍ار م‍ی‌ ک‍ن‍د؟ ۱۳۸۰ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹م۲۷,‭۱۳۸۰
واس‍وان‍ی‌، ج‍ی‌. پ‍ی‌ ب‍ا خ‍ال‍ق‌ ه‍س‍ت‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭BL,‭۶۲۴,‭/و۲ب۲,‭۱۳۷۸
خ‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ا طلا ب‍ای‍د ن‍وش‍ت‌ ۱۳۸۴ ‭PN,‭۶۰۹۵,‭/ف۲خ۴,‭۱۳۸۴
وب‍س‍ت‍ر، ج‍ی‍ن‌ ب‍اب‍ا ل‍ن‍گ‌ دراز ۱۳,۸۸۱,۳۹۴ ‭PS,‭۳۵۴۱,‭/ب۵ب۲
ارون‍ق‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، رس‍ول‌ ب‍اب‍ا ن‍ان‌ داد ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۷۹۵۳,‭/ر۸ب۲,‭۱۳۸۴
  ب‍اران‌ ۱۳۸۳ ‭ 
م‍ش‍ی‍ری‌، ف‍ری‍دون‌ ب‍ازت‍اب‌ ن‍ف‍س‌ ص‍ب‍ح‍دم‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭PIR,‭۸۲۱۱,‭/پ۹۴ب۲,‭۱۳۸۰
اص‍ان‍ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍ع‍ادن‌ ۱۳۸۰ ‭S,‭۶۲۱/۵,‭/ب۲فلا۶,‭۱۳۸۰
رف‍ی‍ع‍ی‌ س‍رش‍ک‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍ن‍اطق‌ زل‍زل‍ه‌ زده‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍راس‍ان‌ ت‍ای‍ب‍اد ۱۳۶۲ ‭TH,‭۱۰۹۵,‭/ر۷,‭۱۳۶۲
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌- اس‍لام‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴
ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ش‍رای‍ط آن‌ ۱۳۸۷ ‭HDV,‭۲۱۲/۵۶,‭/ق۵ب۲,‭۱۳۸۷
ع‍ب‍اس‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ازی‌ روی‌ اب‍ر خ‍ی‍ال‌ و ک‍ودک‍ی‌ ه‍ای‌ رو ب‍ه‌ زوال‌: ن‍ق‍ش‌ ب‍ازی‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ در ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍رزن‍د ۱۳۹۶ ‭BP,‭۲۵۳/۴,‭/ع۲۲م۸,‭۱۳۹۶
ع‍ب‍اس‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ازی‌ ه‍ای‌ ع‍س‍ل‍ی‌ و ع‍س‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍دل‍ی‌: ن‍ق‍ش‌ ب‍ازی‌ در ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍رزن‍د ۱۳۹۶ ‭BP,‭۲۳۲/۸۸,‭/ع۲۲ب۲,‭۱۳۹۶
ل‍وت‍رم‍وزر، ب‍رن‍د ج‍ی‌ ب‍اطل‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌، م‍ش‍خ‍ص‍ات‌، ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ و اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۹۴ ‭TD,‭۸۹۹,‭/م۶ل۹,‭۱۳۹۴
س‍پ‍اه‍ی‌ گ‍رو، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍اف‍ت‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۹۴ ‭QE,‭۴۶۱,‭/س۲ب۲,‭۱۳۹۴
ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌، ف‍ت‍ان‍ه‌ ب‍ام‍داد خ‍م‍ار ۱۳۷۷ ‭PIR,‭۸۰۱۳,‭/فلا۳۴۳ب۲,‭۱۳۷۷
واح‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د ب‍ان‍ک‌ س‍والات‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/آ۴و۲,‭۱۳۷۹
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ان‍وی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ اس‍لام‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌ ۱۳۷۱ ‭BP,‭۲۷/۲,‭/فلا۸ب۲,‭۱۳۷۱
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍خ‍ارای‌ م‍ن‌ ای‍ل‌ م‍ن‌ ۱۳۹۷ ‭PIR,‭۷۹۸۰,‭/ه۷۴ب۳,‭۱۳۹۷
آوی‍س‍ون‌، ب‍ری‍ژی‍ت‌ ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭QP,‭۳۷,‭/آ۸ب۴,‭۱۳۸۱
م‍ی‍چ‍ل‌، م‍ارگ‍ارت‌ ب‍رب‍ادرف‍ت‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭PS,‭۳۵۳۷,‭/ی۲ب۴,‭۱۳۸۱
رن‍ج‍ب‍ر، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ب‍ردار س‍ازی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ن‌ ش‍ده‌ ]ArcScan] ۱۳۸۹ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ر۹ب۴,‭۱۳۸۹
ب‍اه‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍رداش‍ت‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ درب‍اره‌ رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭BP,‭۱۱,‭/ب۲ب۴,‭۱۳۷۲
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ب‍رداش‍ت‍ه‍ای‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ از آی‍ات‌ ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د ۱۳۸۲-۱۳۷۹ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴ش۴۳۷,‭۱۳۸۲
آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍اش‍ورا ۱۳۸۳ ‭BP,‭۴۱/۵,‭/فلا۹,‭۱۳۸۳
گ‍ری‍گ‍وری‌، ج‍ی‌. ان‌ ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ و ک‍ارب‍رد رادی‍وای‍زوت‍وپ‍ه‍ا ۱۳۶۹ ‭QC,‭۷۹۸,‭/آ۱گ۴,‭۱۳۶۵
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‌. ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ک‍ل‍م‍رد (غ‍رب‌ طب‍س‌)   ‭QE,‭۳۰۷,‭/آ۷ب۴
ب‍ل‍ورچ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ آوج‌   ‭ 
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‌. ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ج‍ام‌ ۱۳۵۱ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ع۸ب۴,‭۱۳۵۱
ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ - ب‍ی‍ن‍ال‍ود ۱۳۹۲ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ش۹۳ب۴,‭۱۳۹۲
  ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ش‍وی‍ق‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در چ‍ن‍د ک‍ش‍ور م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ۱۳۸۳ ‭ 
اش‍ت‍وک‍ل‍ی‍ن‌، ی‌. ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ل‍وت‌ م‍رک‍زی‌، ش‍رق‌ ای‍ران‌ ۱۳۵۲ ‭QE,‭۳۰۷,‭/فلا۵س۹,‭۱۳۵۲
ش‍ل‍ی‌، دی‍وی‍د ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ش۸,‭۱۳۷۴
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ل‍ز آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ (گ‍زارش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌) ۱۳۷۵ ‭TN,‭۷۷۵,‭/م۹ب۴,‭۱۳۷۵
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ل‍ز م‍س‌ (گ‍زارش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌) ۱۳۷۵ ‭HD,‭۹۵۳۹,‭/م۹ب۴,‭۱۳۷۵
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ولاد (گ‍زارش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌) ۱۳۷۶ ‭TS,‭۳۰۵,‭۱۳۷۶
ل‍وس‍ی‍ا، ج‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍خ‍زن‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭TN,‭۸۷۱,‭/ل۹ب۴,‭۱۳۸۳
ح‍ق‍ی‌ پ‍ور، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ی‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ک‌ - ب‍اف‍ق‌ (ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌) پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ پ‍ی‌ س‍ن‍گ‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ و پ‍وش‍ش‌ رس‍وب‍ی‌ آن‌   ‭ 
ل‍ی‍ن‌، ک‍ن‍ت‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۷۱ ‭HD,‭۵۹۰۶,‭/ل۹ب۴,‭۱۳۷۱
ب‍ی‍رودی‍ان‌، ن‍ادر ب‍رف‌ و ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۸۲ ‭QC,‭۹۶۲/۳۲,‭/ب۹ب۴,‭۱۳۸۲
ع‍طائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍طی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ (ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ع‍دن‌) ۱۳۹۳ ‭T,‭۵۷/۷۴,‭/ع۶ب۴,‭۱۳۹۳
م‍س‍ائ‍ل‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ارب‍ری‌ زم‍ی‍ن‌ در م‍ن‍اطق‌ زل‍زل‍ه‌ خ‍ی‍ز ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ م‍ن‍ج‍ی‍ل‌، ل‍وش‍ان‌، رودب‍ار ۱۳۸۲ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹م۵,‭۱۳۸۲
ب‍ی‍ر، آن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱ ‭NA,‭۲۵۴۰/۵,‭/ب۹ب۴,‭۱۳۸۱
م‍ن‍وری‌، م‍س‍ع‍ود ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و آم‍ای‍ش‌ س‍رزم‍ی‍ن‌، م‍ب‍ان‍ی‌ و اص‍ول‌ ۱۳۹۵ ‭HT,‭۳۹۵,‭/فلا۹م۸,‭۱۳۹۵
ک‍لان‍ت‍ری‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ (ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ا) ۱۳۸۰ ‭HT,‭۳۹۱,‭/ک۸ب۴,‭۱۳۸۰
ی‍ون‍وی‍ن‌، دی‍وی‍د ج‍ی‌. ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ادان‍ان‌ ۱۳۷۲ ‭G,‭۷۰/۲,‭/ی۹ب۴,‭۱۳۷۲
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ا[ Cس‍ی‌] ۱۳۷۴ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/س۹گ۹,‭۱۳۷۴
ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ف‍رت‍رن‌ ۱۳۶۹ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/ب۴ب۴,‭۱۳۶۹
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌( Cس‍ی‌) ۱۳۷۳ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/س۹آ۴,‭۱۳۷۳
ف‍ی‍ن‌ ل‍ی‌، م‍ارک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا C و ++C ۱۳۷۴ ‭T,‭۳۸۵,‭/ب۴,‭۱۳۷۳
ف‍ی‍ن‌ ل‍ی‌، م‍ارک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا[ Cس‍ی‌]   ‭T,‭۳۸۵,‭/ف۹ب۴,‭۱۳۷۳
  ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍وث‍ر در ای‍ج‍اد زم‍ی‍ن‌ ل‍غ‍زش‌، [م‍رب‍وط ب‍ه‌ پ‍روژه‌ ل‍غ‍زش‌ لای‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌] ۱۳۷۸ ‭QE,‭۵۹۹,‭/ب۴,‭۱۳۷۸
ال‍غ‌زاده‌، س‍ات‍م‌، ۱۹۱۱ -۱۹۹۷ م‌ ب‍س‍ی‌ رن‍ج‌ ب‍ردم‌... ف‍ردوس‍ی‌ در ف‍راز و ف‍رود ۱۳۷۷ ‭PIR,‭۹۱۷۱,‭/فلا۷ب۵,‭۱۳۷۷
ف‍اض‍ل‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‌ ب‍س‍ی‍ار س‍ف‍ر ب‍ای‍د: ج‍س‍ت‍اره‍ای‌ ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ و س‍ف‍ر ۱۳۹۶ ‭G,‭۱۵۶/۵,‭/ج۸۶ف۲,‭۱۳۹۶
ک‍رگ‌، ه‍-، آ ب‍لال‌، ب‍لال‌ ۱۳۶۲ ‭BP,‭۳۲/۵,‭/ب۸ک۴
خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار ب‍لای‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭GB,‭۵۰۰۵,‭/خ۲ب۸,‭۱۳۸۰
پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۵ ‭QD,‭۹۴۱,‭/پ۴ب۸
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۳,‭۱۳۸۲
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ور و ک‍ان‍ی‌ ۱۳۵۸ ‭QD,‭۹۴۱,‭/ع۴,‭۱۳۵۸
ک‍ل‍ی‍ن‌، س‍ی‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۴ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/ب۸,‭۱۳۷۴
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/ع۴ب۸,‭۱۳۸۱
ب‍ورچ‍ارت‌ - اوت‌، وال‍ت‍ر ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/ب۹ب۸,‭۱۳۸۱
آل‍ی‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ( ه‍ن‍دس‍ه‌- ف‍ی‍زی‍ک‌) ۱۳۸۵ ‭QA,‭۹۱۱,‭/آ۸ب۸,‭۱۳۸۵
آش‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ارب‍رد اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌ در ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۹ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/آ۵ب۸
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ۱۳۵۸ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/ب۲م۶,‭۱۳۵۸
ف‍اض‍ل‌ ول‍ی‌ پ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ ۱۳۹۰ ‭QD,‭۹۴۱,‭/ف۲ب۸,‭۱۳۹۰
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ ۱۳۷۰ ‭QD,‭۹۴۱,‭/ک۴ب۸,‭۱۳۷۰
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ م‍ی‍ن‍رال‍وگ‍راف‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QD,‭۹۴۱,‭/ک۴ب۸,‭۱۳۷۸
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا ۱۳۸۴ ‭QE,‭۴۳۱/۶,‭/س۹ح۵,‭۱۳۸۴
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا(م‍خ‍ص‍وص‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍راج‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ع‍دن‌) ۱۳۷۹ ‭QE,‭۴۳۱/۶,‭/س۹ح۵
ب‍ووار- ل‍وک‍وآن‍ه‌، آن‍ه‌ ب‍ن‍اه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭TA,‭۷۱۲,‭/ب۹ب۹,‭۱۳۸۴
پ‍وس‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍وک‍س‍ی‍ت‌ و ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ آن‌ در ای‍ران‌ ۱۳۹۰ ‭QE,‭۳۹۱,‭/ب۹پ۹,‭۱۳۹۰
م‍ک‌ ک‍رو، دب‍ل‍ی‍و.اس‌ ب‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۷۲۰,‭/م۷ب۹۸
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ه‌ اج‍اق‍ت‌ ق‍س‍م‌ ... (خ‍اطرات‌ آم‍وزش‍ی‌) ۱۳۹۷ ‭LB,‭۲۸۳۲,‭/فلا۹ب۹,‭۱۳۹۷
اک‍ب‍رزاده‌، ک‍ام‍ران‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آور، ه‍ر آن‍چ‍ه‌ م‍ی‌ خ‍واه‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ق‍اب‍ل‌ اع‍ت‍م‍اد ب‍رای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ روی‍اه‍ا، غ‍ل‍ب‍ه‌ ب‍ر چ‍اش‌ ه‍ا و رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ آن‍چ‍ه‌ در زن‍دگ‌ی‌ ان‍ت‍ظاراش‌ را م‍ی‌ ک‍ش‍ی‍د ۱۳۹۷ ‭BF,‭۶۳۷,‭/فلا۷ ب۹,‭۱۳۹۷
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر ب‍ه‌ س‍وی‌ س‍رن‍وش‍ت‌: ک‍ارن‍ام‍ه‌ خ‍اطرات‌ س‍ال‌ ش‍ص‍ت‌ و س‍ه‌ ۱۳۸۶ ‭DSR,‭۱۶۷۰,‭/ه۲آ۳,‭۱۳۸۶
ل‍ئ‍وک‍وم‌، آرک‍دی‌ ب‍ه‌ م‍ن‌ ب‍گ‍و چ‍را ۱۳۶۶ ‭AG,‭۳۶,‭/ل۹ب۹
ادی‍ر، ج‍ان‌ اری‍ک‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ره‍ب‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭HD,‭۵۷/۷,‭/فلا۳۶م۹,‭۱۳۸۹
رض‍ای‍ی‌، ام‍ی‍د ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭TK,‭۵۱۸۸۲/۵,‭/ر۵۶ب۹,‭۱۳۸۲
رض‍ای‍ی‌، ام‍ی‍د ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TK,‭۵۱۵/۸۸۲,‭/ر۵۶ب۹۳,‭۱۳۸۲
ب‍اق‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ه‍داش‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ و خ‍طرات‌ ت‍ه‍دی‍دک‍ن‍ن‍ده‌ س‍لام‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداری‌ ۱۳۹۱ ‭RC,‭۹۶۷,‭/ب۲ب۹,‭۱۳۹۱
ن‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ه‍داش‍ت‌ در ق‍رآن‌ ۱۳۸۳ ‭BP,‭۱۰۳/۵,‭/ن۸۶ب۹,‭۱۳۸۳
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ در آی‍ن‍ه‌ ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌ ۱۳۸۴ ‭ 
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌   ‭TN,‭۲۷۰,‭/ح۵,‭۱۳۷۴
ب‍ه‍رام‍ی‌، ع‍طاال‍ل‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ رن‍گ‌ در ج‍واه‍رات‌ ۱۳۸۸ ‭QE,‭۳۹۲,‭/ب۸ب۸,‭۱۳۸۸
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ س‍ن‍گ‍واره‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ج‍ان‍وری‌) ۱۳۷۵ ‭QE,‭۷۷۰,‭/ج۷ب۹
دل‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ب‍ی‌ واس‍طه‌ از دل‌ ۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۵۰۰/۳,‭/فلا۱۹د۸,‭۱۳۸۰
درگ‍اه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ائ‍ی‍د خ‍دا را ب‍ن‍دگ‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ ۱۳۷۸ ‭BP,‭۱۸۵,‭/د۴ب۹,‭۱۳۷۸
س‍ل‍وت‍ی‌، س‍اس‍ان‌ ب‍ی‍اب‍ان‌ گ‍ردی‌ در ای‍ران‌ ۱۳۹۰ ‭G,‭۱۵۵,‭/فلا۹س۸,‭۱۳۹۰
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ی‍رج‍ن‍د ن‍گ‍ی‍ن‌ ک‍وی‍ر ۱۳۸۰ ‭DSR,‭۲۰۷۵,‭/ی۵۶ب۹,‭۱۳۸۰
  ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ و س‍ی‍زده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۸ ‭ 
ک‍رم‍ن‍ت‌، خ‍اوی‍ر ب‍ی‍ش‍ع‍وری‌ دی‍گ‍ر ب‍س‌ اس‍ت‌ ۱۳۹۵ ‭BF,‭۷۲۳/۴,‭/خ۹ک۴,‭۱۳۹۵
آل‍ب‍ر ک‍ام‍و ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌ ۱۳۹۶ ‭PIR,‭۵۱۳۲,‭/ب۸,‭۱۳۹۶
  ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍س‍اب‍ه‍ا ۱۳۸۴ ‭TD,‭۱۹۵,‭/م۶ب۹,‭۱۳۸۴
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ پ‍ژوه‌، خ‍س‍رو ب‍ی‍ول‍وژی‌، پ‍ات‍ول‍وژی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ای‍ت‍وک‍ای‍ن‍ه‍ا ۱۳۸۱ ‭QR,‭۱۸۵/۸,‭/س۲ح۵,‭۱۳۸۱
م‍ی‍رزای‍ی‌، ن‍ورب‍خ‍ش‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹م۹,‭۱۳۸۱
  پ‍ارک‌ م‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ف‍اظت‌ ش‍ده‌ س‍اری‍گ‍ل‌ ۱۳۸۲ ‭ 
  پ‍ارک‌ م‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ف‍اظت‌ ش‍ده‌ س‍ال‍وک‌ ۱۳۸۲ ‭ 
ج‍اوی‍دان‌، م‍ح‍م‍ود پ‍اس‍خ‌ ق‍رآن‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ ش‍ب‍ه‍ات‌ ۱۳۸۸ ‭BP,‭۶۵/۳,‭/ج۲پ۲,‭۱۳۸۸
  پ‍اس‍خ‍گ‍و ی‍ک‌(راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ادارات‌، س‍ازم‍ان‍ه‍ا و ن‍ه‍اده‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍راس‍ان‌) ۱۳۸۴ ‭JQ,‭۱۷۸۴,‭/ن۹پ۲,‭۱۳۸۴
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وب‍وت‍ان‍ی‌ [دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌] ۱۳۸۰ ‭QE,‭۹۰۵,‭/ج۷پ۲,‭۱۳۸۰
زواره‌ ای‌، اح‍م‍د پ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ ۱۳۸۶ ‭QE,‭۷۱۱/۲,‭/ز۹پ۲,‭۱۳۸۶
ق‍وی‍دل‌ س‍ی‍وک‍ی‌، م‍ح‍م‍د پ‍ال‍ی‍ن‍ول‍وژی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭QE,‭۹۹۳,‭/ق۹پ۲,‭۱۳۸۹
آری‍ا، آن‍ان‍د پ‍ای‍دار س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ در ب‍راب‍ر زم‍ی‍ن‍ل‍رزه‌ ۱۳۷۲ ‭TH,‭۱۰۹۵,‭/آ۴پ۲,‭۱۳۷۲
ک‍راپ‍ی‍وی‍ن‌، ولادی‍م‍ی‍ر ف‍ئ‍ودورووی‍چ‌ پ‍ای‍ش‌ از راه‌ دور م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از GIMS ۱۳۹۳ ‭QH,‭۵۴۱/۱۵,‭/پ۲ک۴,‭۱۳۹۳
  پ‍ای‍ش‌ و ارزی‍اب‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ خ‍اک‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ح‍وزه‌ آب‍خ‍ی‍ز ۱۳۹۰ ‭S,‭۶۲۳,‭/پ۲,‭۱۳۹۰
ص‍ادق‍ی‌ ع‍ل‍وی‍ج‍ه‌، زه‍را پ‍ای‍گ‍اه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ اس‍ک‍وپ‍وس‌: از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌ ۱۳۹۱ ‭Q,‭۲۲۴,‭/ص۲م۶,‭۱۳۹۱
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳۸۷ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ق۲پ۲,‭۱۳۸۷
وی‍ل‍س‍ون‌، م‍ارج‍وری‌ پ‍ت‍روژن‍ز آذری‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۶۱,‭/و۹پ۲,‭۱۳۸۰
وی‍ن‍ک‍ل‍ر. ه‍ل‍م‍وت‌ گ‌.ف‌ پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ ۱۳۷۱ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲و۹,‭۱۳۷۱
ب‍وخ‍ر، ک‍ورت‌ پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲ب۹,‭۱۳۷۹
ف‍اض‍ل‌ ول‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و اطل‍س‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ۱۳۸۹ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ف۲پ۲,‭۱۳۸۹
ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭QE,‭۴۷۵,‭/ق۲پ۲,‭۱۳۹۴
پ‍ورم‍ع‍اف‍ی‌، م‍ح‍م‍د پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲پ۹,‭۱۳۸۳
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۶۱,‭/م۶پ۱۶
طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۹۰ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ت۲پ۲,‭۱۳۹۰
  پ‍ت‍رول‍وژی‌ ۱۳۹۴ ‭QE,‭۴۳۱/۲,‭/پ۲,‭۱۳۹۴
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۸ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹د۴۲,‭۱۳۷۸
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۴۳۱/۲,‭/د۴پ۲,‭۱۳۷۶
م‍ی‍اش‍ی‍رو، آک‍ی‍ه‍و پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲م۹,‭۱۳۷۹
زرع‍ی‍ان‌، س‍ی‍روس‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲ز۲,‭۱۳۷۷
اح‍دن‍ژاد، وح‍ی‍د پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ۱ ۱۳۹۳ ‭QE,‭۴۶۱,‭/فلا۳پ۲,‭۱۳۹۳
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ک۴پ۲,‭۱۳۷۷
ب‍ون‍ن‌، ب‍رن‍ارد پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ درون‍زاد ۱۳۸۲ ‭QE,‭۴۳۱/۲,‭/ب۹پ۲,‭۱۳۸۲
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۴۷۵,‭/م۶,‭۱۳۷۷
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ۱۳۶۵ ‭QE,‭۴۶۱,‭/م۶ب۲,‭۱۳۶۵
ب‍لات‌، ه‍اروی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ۱۳۸۹ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ب۸پ۲,‭۱۳۸۹
ب‍لات‌، ه‍اروی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭QE,‭۴۷۵,‭/ب۸آ۲,‭۱۳۸۹
گ‍ری‍ن‌ اس‍م‍ی‍ت‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۴۷۱,‭/گ۴پ۲,‭۱۳۷۷
ف‍ول‍ک‌، راب‍رت‌ ال‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۸۷ ‭QE,‭۴۷۱/۹,‭/ف۹پ۲,‭۱۳۸۷
ب‍لات‌، ه‍اروی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭QE,‭۴۳۱/۲,‭/پ۲ب۸,‭۱۳۸۹
ک‍وئ‍ل‍ی‍و، پ‍ائ‍ول‍و پ‍دران‌، ف‍رزن‍دان‌، ن‍وه‌ ه‍ا ۱۳۸۳ ‭PZ,‭۳,‭/ک۸۸پ۴,‭۱۳۸۳
رض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ ان‍درک‍ن‍ش‌ در ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۹۱ ‭TN,‭۵۰۰,‭/ر۶پ۴,‭۱۳۹۱
م‍ه‍ی‌ی‍ر، ب‍رون‍و پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ درون‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ و پ‍ی‍ون‍د آن‍ه‍ا ب‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ای‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۶۰۱,‭/م۹پ۴,‭۱۳۷۸
چ‍م‍ب‍رز، ک‍ات‍ری‍ن‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭GB,‭۵۰۰۵,‭/چ۸ب۸۳,‭۱۳۸۲
رن‍ج‍ب‍ر، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر رق‍وم‍ی‌ ۱۳۹۴ ‭TA,‭۱۶۳۲,‭/ر۹پ۴,‭۱۳۹۴
  پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار ژئ‍وم‍ات‍ی‍ک‍ا ۱۳۸۴ ‭G,‭۷۰/۴,‭/پ۴,‭۱۳۸۴
رن‍ج‍ب‍ر، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ در ( IDLب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ آم‍وزش‌ پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌) ۱۳۹۴ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/ر۹ز۲,‭۱۳۹۴
گ‍ون‍س‍ال‍س‌، راف‍ائ‍ل‌ پ‍ردازش‌ ت‍ص‍وی‍ر رق‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TA,‭۱۶۳۲,‭/گ۹پ۴,‭۱۳۸۲
ل‍ی‍ل‍س‍ن‍د، ت‍ام‍س‌ پ‍ردازش‌ رق‍وم‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ ۱۳۸۰ ‭TA,‭۱۶۳۷,‭/ل۹پ۴,‭۱۳۸۰
م‍ی‍ذر، پ‍ل‌ ام‌ پ‍ردازش‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ت‍ص‍اوی‍ر س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۳۷۷ ‭G,‭۷۰/۴,‭/م۹پ۴,‭۱۳۷۷
پ‍اول‌ ام‌ م‍ی‌ ت‍ر پ‍ردازش‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ت‍ص‍اوی‍ر س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۳۸۸ ‭G,‭۷۰/۴,‭/م۱۷پ۴,‭۱۳۸۸
اک‍ب‍ری‌، ال‍ه‍ه‌ پ‍ردازش‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌ اطلاع‍ات‌ از داده‌ ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار ENVI ب‍ا ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ درع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌، ج‍غ‍راف‍ی‍ا و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۹۳ ‭G,‭۷۰/۴,‭/فلا۷پ۴,‭۱۳۹۲
ش‍ک‍وف‍ی‍ان‌، ش‍ه‍رام‌ پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ادواری‌ ۱۳۸۳ ‭JQ,‭۱۷۸۶,‭/ی۱۳آ۴۴,‭۱۳۸۳
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور پ‍رل‍ی‍ت‌ و پ‍وک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TN,‭۹۴۸,‭/ق۴پ۴,‭۱۳۷۸
اس‍ت‍پ‍ان‍وف‌، د. ل‌. پ‍رم‍ی‍ن‌ ب‍الائ‍ی‌ و م‍رز پ‍رم‍ی‍ن‌ - ت‍ری‍اس‌ در ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌ ۱۳۴۸ ‭ 
  پ‍رن‍دگ‍ان‌ ۱۳۸۳ ‭ 
م‍ک‌ ک‍ال‍و، ک‍ال‍ی‍ن‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌ خ‍ارزار ۱۳۸۵ ‭PZ,‭۳,‭/م۷۶۲م۴,‭۱۳۸۵
ع‍ب‍اس‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌ پ‍رن‍ده‌ ه‍ای‌ در ق‍ف‍س‌ و ک‍ودک‍ی‌ ه‍ای‌ ن‍ارس‌ : ن‍ق‍ش‌ آزادی‌ در ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍رزن‍د ۱۳۹۶ ‭BP,‭۲۵۳/۴,‭/ع۲۲ب۴,‭۱۳۹۶
ه‍ارای‌، ک‍ی‍ت‌ پ‍رواز روح‌ ۱۳۷۲ ‭BF,‭۱۳۸۹,‭/خ۴ه۲,‭۱۳۷۲
  پ‍رواز۴۷۲۱ ، پ‍اری‍س‌- ت‍ه‍ران‌ ۱۳۷۸ ‭DSR,‭۱۵۷۶,‭/پ۴,‭۱۳۷۸
س‍ن‍ج‍ری‌، س‍ارا پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ GIS ۱۳۸۷ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/س۹پ۴
  پ‍روژه‌ ی‌ ژئ‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ (زم‍ی‍ن‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‌) در ای‍ران‌: گ‍زارش‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ ۱۳۶۲ ‭QE,‭۵۱۷/۵,‭/س۲پ۴,‭۱۳۶۲
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ژرف‌ ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌- گ‍س‍ل‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ی‌ ت‍ه‍ران‌ و پ‍ی‍رام‍ون‌ ۱۳۷۱ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹پ۳۵,‭۱۳۷۱
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ (س‍ای‍زم‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ای‍ران‌ (ب‍خ‍ش‌ دوم‌)   ‭QE,‭۵۳۴/۲,‭/ب۴ک۲
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ (س‍ای‍زم‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ای‍ران‌ (ب‍خ‍ش‌ س‍وم‌)   ‭QE,‭۵۳۴/۲,‭/ب۴ک۲
  پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌- گ‍س‍ل‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ی‌ ق‍زوی‍ن‌ ب‍زرگ‌ و پ‍ی‍رام‍ون‌ ۱۳۷۱ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹ر۴,‭۱۳۷۱
  پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و خ‍طر زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌- گ‍س‍ل‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ی‌ م‍ش‍ه‍د- ن‍ی‍ش‍اب‍ور ۱۳۷۸ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹ب۴,‭۱۳۷۸
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍وزم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌، ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ و خ‍طر زم‍ی‍ن‍ل‍رزه‌- گ‍س‍ل‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ی‌ س‍م‍ن‍ان‌ (پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ ای‍ران‍زم‍ی‍ن‌: ب‍خ‍ش‌ ه‍ف‍ت‍م‌) ۱۳۷۵ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹پ۴,‭۱۳۷۵
  پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ و ن‍ی‍م‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ ۱۳۸۸ ‭QE,‭۳۹۲/۵,‭/فلا۹ه۸,‭۱۳۸۸
ات‍ح‍اد، ه‍وش‍ن‍گ‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ ۱۳۷۸ ‭CT,‭۱۸۸۳,‭/فلا۲ر۲,‭۱۳۷۸
ات‍ح‍اد، ه‍وش‍ن‍گ‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ ۵ ۱۳۷۸ ‭CT,‭۱۸۸۳,‭/فلا۲پ۴,‭۱۳۷۸
  پ‍ژوه‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۱ - س‍ال‌ اول‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ م‍رک‍ز م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌۱۳۹۳ ۱۳۹۳ ‭ 
ق‍وی‍دل‌ س‍ی‍وک‍ی‌، م‍ح‍م‍د پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وپ‍ال‍ی‍ن‍ول‍وژی‌ در واح‍ده‍ای‌ س‍ن‍گ‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ح‍وض‍ه‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ زاگ‍رس‌، ال‍ب‍رز و ای‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۹۹۳,‭/ق۹پ۴,‭۱۳۸۴
ب‍اب‍ای‍ی‌ اب‍رق‍وی‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ ۱۳۹۰ ‭DSR,‭۱۶۰۰,‭/آ۵ب۲۵,‭۱۳۹۰
پ‍ورح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در م‍ن‍ش‍اء ت‍وده‌ ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ای‍ران‍زم‍ی‍ن‌؛ ب‍ررس‍ی‌ ژرف‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍وذی‌ ن‍طن‍ز و ب‍زم‍ان‌ ۱۳۶۲ ‭ 
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر پ‍س‌ از ب‍ح‍ران‌: ک‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ س‍ال‌ ش‍ص‍ت‌ و ی‍ک‌ ۱۳۸۶ ‭DSR,‭۱۶۷۰,‭/ه۲آ۳,‭۱۳۸۶
ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ع‍طار، رض‍ا پ‍س‍م‍ان‍ده‍ای‌ خ‍طرن‍اک‌ ۱۳۹۴ ‭HD,‭۹۹۷۵,‭/پ۵ ش۴,‭۱۳۹۴
ل‍وت‍رم‍وزر، ب‍رن‍د ج‍ی‌ پ‍س‍م‍ان‍ده‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌: وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ا، ب‍ه‍س‍ازی‌ و اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۹۶ ‭TD,‭۸۹۹,‭/م۶ل۹,‭۱۳۹۶
  پ‍ش‍م‌ ۱۳۸۳ ‭ 
زک‍ی‌ زاده‌ رن‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا پ‍ل‌ ص‍راط ۱۳۹۲ ‭BP,‭۲۲۲/۵,‭/ز۸ص۴,‭۱۳۹۲
ن‍ورب‍خ‍ش‌، اح‍م‍د پ‍م‍پ‌ و پ‍م‍پ‍اژ ۱۳۷۰ ‭TJ,‭۹۰۰,‭/ن۹پ۸,‭۱۳۷۰
  پ‍ن‍اه‍گ‍اه‌ ح‍ی‍ات‌ وح‍ش‌ ش‍ی‍راح‍م‍د ۱۳۸۲ ‭ 
  پ‍ن‍ب‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭ 
چ‍پ‍م‍ن‌، گ‍ری‌ پ‍ن‍ج‌ زب‍ان‌ ع‍ش‍ق‌ ۱۳۸۳ ‭HQ,‭۷۳۴,‭/چ۲پ۹,‭۱۳۸۲
وی‍ت‍زل‌، م‍ورگ‍ن‌ پ‍ن‍ج‍اه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ۱۳۸۲ ‭HD,‭۳۱,‭/و۸۷پ۹,‭۱۳۸۲
س‍ن‍گ‍ه‌، پ‍ی‍ت‍ر پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ ف‍رم‍ان‌ در م‍ی‍دان‌ ع‍م‍ل‌ ۱۳۸۷ ‭HD,‭۵۸/۹,‭/پ۸۶,‭۱۳۸۷
ب‍ری‍س‍ت‍و- ب‍ووی‌، دارل‌ پ‍ن‍ی‍ر ت‍و را م‍ن‌ ج‍ا ب‍ه‌ ج‍ا ک‍ردم‌ ۱۳۸۳ ‭BF,‭۶۳۷,‭/خ۹ب۴,‭۱۳۸۳
  پ‍وس‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  پ‍وش‍اک‌ ۱۳۸۳ ‭ 
  پ‍ول‌ ۱۳۸۰ ‭ 
داس‍ت‍ای‍ف‍س‍ک‍ی‌، ف‍ی‍ودور پ‍ول‍زون‍ک‍وف‌ و داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دی‍گ‍ر ۱۳۷۱ ‭PG,‭۳۳۶۰,‭/پ۹,‭۱۳۷۱
ک‍اردان‌ م‍ق‍دم‌، ح‍م‍ی‍د پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ در ع‍ل‍وم‌ آب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از زم‍ی‍ن‌ آم‍ار ک‍ارب‍رد ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ GS+-Geostatistical analyst ۱۳۹۱ ‭QE,‭۲۷۱/۲,‭/پ۹ک۲,‭۱۳۹۱
  پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌   ‭ 
ن‍راق‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍ی‌ ن‍ک‍ت‍ه‌ ه‍ای‍ی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۸۲۴۳,‭/ر۲۲۵پ۹,‭۱۳۸۳
اص‍لان‍ی‌، م‍خ‍ت‍ار پ‍ی‍دای‍ش‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آن‌ در ق‍رن‌ اول‌ ه‍. ق‌ ۱۳۸۳ ‭BP,‭۴۱/۴,‭/ک۴پ۶,‭۱۳۸۳
ب‍ی‍ول‌، س‌. و پ‍ی‍دای‍ش‌ و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍اک‌ ۱۳۷۵ ‭S,‭۵۹۱,‭۱۳۷۵
م‍ن‍وری‌، م‍س‍ع‍ود پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۸۶ ‭HD,‭۷۵/۸,‭/م۸پ۹,‭۱۳۸۶
ع‍ل‍ی‍پ‍ور ن‍ص‍ی‍ر م‍ح‍ل‍ه‌، پ‍روی‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ زل‍زل‍ه‌/ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍روز زل‍زل‍ه‌/ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍روز آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌ ک‍وه‍ه‍ا ۱۳۸۲ ‭QE,‭۵۳۸/۸,‭/ع۸پ۹,‭۱۳۸۲
رض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ی‍ظ و پ‍رع‍ی‍ارس‍ازی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ در ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۹۴ ‭TN,‭۵۰۰,‭/ر۶پ۹,‭۱۳۹۴
ای‍ن‍س‍ن‌، پ‍ی‌.آر پ‍ی‍ش‌ درآم‍د ب‍ر اورم‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۴۳۴,‭/فلا۹,‭۱۳۷۹
ون‍گ‌، ک‍ی‍ه‍ائ‍و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ه‍ای‍ی‌ در س‍ن‍ج‍ش‌ از دور زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ س‍ن‍ج‍ن‍ده‌ ه‍ا، ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ا ۱۳۹۵ ‭GE,‭۴۵,‭/س۹پ۹,‭۱۳۹۵
  پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ه‍ای‍ی‌ در س‍ن‍ج‍ش‌ از دور زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌: س‍ن‍ج‍ن‍ده‌ ه‍ا، ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ا ۱۳۹۵ ‭GE,‭۴۵,‭/س۹پ۹,‭۱۳۹۵
  پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‌ زا در ک‍ودک‍ان‌ (وی‍ژه‌ ف‍راگ‍ی‍ران‌) ۱۳۹۲ ‭RJ,‭۴۵,‭/پ۹۸,‭۱۳۹۲
  پ‍ی‍ک‌ ن‍م‍از ۱۳۸۳ ‭ 
ک‍ل‍ه‍ان‍ک‌، اوت‍ا پ‍ی‍ک‍رش‍ن‍اس‍ی‌ ل‍رزه‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ه‍ا ۱۳۷۲ ‭QE,‭۵۴۱,‭/ک۸پ۹
ب‍ل‍ی‍ک‍ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد ج‌. ت‍ئ‍وری‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ در گ‍ران‍ی‌ و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۷ ‭QC,‭۸۰۸/۵,‭/ب۸ت۹,‭۱۳۸۷
وی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ک‌. آر ت‍ئ‍وری‌ ت‍ی‍ره‍ا، ص‍ف‍ح‍ات‌ و پ‍وس‍ت‍ه‌ ه‍ا(س‍ازه‌ ه‍ای‌ ج‍دار ن‍ازک‌) ۱۳۷۵ ‭TA,‭۶۶۰,‭/و۵۶ت۵,‭۱۳۷۵
روح‍ی‌، ش‍ی‍رزاد ت‍ئ‍وری‌ خ‍طاه‍ا ۱۳۸۵ ‭QA,‭۳۶۰,‭/ر۹ت۹,‭۱۳۸۴
پ‍از، م‍اری‍و ت‍ئ‍وری‌ و روش‍ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ازه‌ ۱۳۷۴ ‭TA,‭۶۵۴,‭/پ۲۵ت۹,‭۱۳۷۴
ی‍ان‍گ‌، چ‍ه‌ ت‍د ت‍ئ‍وری‌ و ک‍ارب‍رد ان‍ت‍ق‍ال‌ رس‍وب‌ ۱۳۸۰ ‭TC,‭۱۷۵/۲,‭/ی۲فلا۸,‭۱۳۸۰
رح‍م‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ت‍اث‍ی‍ر ع‍ن‍اص‍ر م‍وج‍ود در م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ب‍ر ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ (پ‍وک‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌) ۱۳۹۳ ‭RA,‭۷۹۲,‭/ر۳ت۲,‭۱۳۹۳
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ت‍وف‍ی‍ق‌ ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌) ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۳۳۳۱,‭/-ه۱۷۵ت۲,‭۱۳۷۹
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ۱۳۸۵ ‭DSR,‭۱۴۰,‭/پ۹فلا۹,‭۱۳۸۵
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ق‍ب‍ل‌ از اس‍لام‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ ۱۳۹۲ ‭DSR,‭۱۴۰,‭/پ۹ت۲۱,‭۱۳۹۲
ازغ‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ واج‍ت‍م‍اع‍ی‌ای‍ران‌ ۱۳۸۲ ‭DSR,‭۱۵۰۱,‭/فلا۴ت۲,‭۱۳۸۲
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ت‍م‍دن‌ ۱۳۶۸ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴,‭۱۳۶۸
گ‍روس‍ه‌، رن‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ص‍ل‍ی‍ب‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭D,‭۱۵۷,‭/گ۴ت۲,‭۱۳۷۷
ی‍رگ‍ی‍ن‌، دان‍ی‍ل‌ ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۷۶ ‭HD,‭۹۵۶۰/۶,‭/ی۴ت۳,‭۱۳۷۶
زن‍گ‍ن‍ه‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ت‍اری‍خ‌ رج‍ال‌ ش‍رق‌ خ‍راس‍ان‌ خ‍واف‌ - زوزن‌ ب‍ص‍ره‌ ک‍وچ‍ک‌ ۱۳۸۹ ‭DSR,‭۲۰۱۷,‭/ر۳۳ز۹,‭۱۳۸۹
ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، ک‍رام‍ت‌ ال‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌ در ای‍ران‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ع۸ت۲,‭۱۳۸۰
ام‍ب‍رس‍ز، ن‌. ن‌. ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۰ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹فلا۸,‭۱۳۷۰
ج‍ی‍م‍ز، پ‍رس‍ت‍ن‌ اورت‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ج۹۷,‭۱۳۸۱
ع‍لام‍ه‌، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭QE,‭۲۱,‭/ع۸ت۲,‭۱۳۸۹
م‍لاردی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ع‍ل‍م‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۶۹ ‭QD,‭۱۱,‭/م۷ت۲,‭۱۳۶۹
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۰-۱۳۷۷ ‭DSR,‭۱۰۹,‭/ز۴ت۱۷
خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ه‌ م‍ق‍دم‌، اح‍م‍د ت‍اری‍خ‌ م‍س‍ت‍ن‍د ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ از ع‍ه‍د ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ ۱۳۸۰ ‭DSR,‭۱۰۹,‭/خ۸ت۲,‭۱۳۸۰
ک‍س‍روی‌، اح‍م‍د ت‍اری‍خ‌ م‍ش‍روطه‌ ای‍ران‌ ۱۳۶۳ ‭DSR,‭۱۴۰۷,‭/ک۵ت۲,‭۱۳۶۳
ص‍درال‍م‍ت‍ال‍ه‍ی‍ن‌ لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۵ ‭DSR,‭۲۱۲۱,‭/ش۸۵ص۴,‭۱۳۸۵
ت‍ورس‍ان‌ زاد، ن‍ذی‍رج‍ان‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ خ‍ج‍ن‍د ۱۳۸۳ ‭DK,‭۹۲۹/۵,‭/خ۳ت۹,‭۱۳۸۳
دل‌ اف‍ک‍اران‌، غ‍لام‍رض‍ا ت‍ازه‌ ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ع‍ک‍س‍ب‍رداری‌ ه‍وای‍ی‌ و ف‍ت‍وگ‍رام‍ت‍ری‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TR,‭۸۱۰,‭/ت۲,‭۱۳۷۸
ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌ ت‍ب‍ص‍ره‌ ال‍م‍ت‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌ ۱۳۷۴ ‭BP,‭۱۸۲,‭/ش۷ت۲,‭۱۳۷۴
لاژون‍ن‌، ل‍وری‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ج‍ذب‌ و ن‍ش‍ر ات‍م‍ی‌ ۱۳۷۶ ‭QD,‭۹۶,‭/فلا۲ل۲,‭۱۳۷۶
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۷۹-۱۳۸۵ ‭QD,‭۷۹,‭/د۵ر۲,‭۱۳۷۹
ارم‍ک‍ان‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا   ‭ 
ارم‍ک‍ان‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا ۱۳۷۵ ‭ 
م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا، ک‍ان‍ی‌ ه‍ا، خ‍اک‍ه‍ا ۱۳۸۰ ‭QE,‭۴۳۸,‭/م۶ت۳,‭۱۳۸۰
روح‌ ال‍ه‍ی‌، اح‍م‍د ت‍ج‍زی‍ه‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌، روش‌ ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ا ۱۳۸۸ ‭QD,‭۱۱۵/۳,‭/ت۸۶,‭۱۳۸۸
پ‍ای‍ه‌ ق‍در، م‍ح‍م‍ود ت‍ج‍زی‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۹۱ ‭QD,‭۷۵/۲,‭/پ۲ت۳,‭۱۳۹۱
ل‍ی‌، ج‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ ب‍ا Arcview GIS ۱۳۸۱ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ل۹ت۳,‭۱۳۸۱
ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ = Erdas Imagin ۱۳۸۶ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ع۷ت۳,‭۱۳۸۶
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ۱۳۷۸ ‭T,‭۵۷/۸۵,‭/فلا۶ت۳,‭۱۳۷۸
رولان‍د، اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍رک‍ی‍ب‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ر۹ت۳,‭۱۳۷۶
ری‍ن‍گ‌، ل‍ی‍ن‌ م‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ م‍وش‍ک‍ه‍ا و س‍ف‍ره‍ای‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭ 
ج‍ان‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد آرن‍ول‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ری‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۷۸ ‭QA,‭۲۷۸,‭/ج۲ت۳,‭۱۳۷۸
ه‍زارخ‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭TN,‭۲۶۰,‭/ه۴ت۳,‭۱۳۹۴
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍روان‍ی‌ ه‍ا ۱۳۹۶ ‭TA,‭۷۰۶,‭/فلا۸ت۳,‭۱۳۹۶
دش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍وادث‌ ن‍اگ‍وار زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌) ۱۳۷۷ ‭BP,‭۲۷/۲,‭/د۵۴ت۳,‭۱۳۷۷
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ح۵ت۳,‭۱۳۸۰
ب‍ای‍زی‍دی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار SPSS (PASW) ۱۳۸۸ ‭HA,‭۳۲,‭/ب۲ت۳,‭۱۳۸۸
ن‍ل‍س‍ون‌، رون‍ال‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍خ‍ازن‌ ش‍ک‍اف‍دار طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭TA,‭۴۳۴,‭/ن۸ت۳,‭۱۳۸۹
ت‍ه‍ران‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌ ه‍ا ۱۳۷۳ ‭TA,‭۶۴۵,‭/ت۹ت۳,‭۱۳۷۳
ورب‍ی‍لا، دی‍وی‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۴ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/و۴ت۳,‭۱۳۸۴
رن‍ج‍ب‍ر، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ]Analyst Network] ۱۳۸۹ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ر۹ت۳,‭۱۳۸۹
خ‍س‍روی‌، ی‍ون‍س‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ داده‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍ا زم‍ی‍ن‌ آم‍ار ۱۳۹۴ ‭QE,‭۳۳/۲,‭/آ۸خ۵,‭۱۳۹۴
  ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍ر زم‍ی‍ن‌ آم‍اری‌ در ArcGIS ۱۳۹۲ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ت۳,‭۱۳۹۲
ت‍ه‍ران‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ات‍ری‍س‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ا و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍ب‍اح‍ث‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ازه‌ ه‍ا ۱۳۷۷ ‭TA,‭۶۴۲,‭/ت۹ت۳,‭۱۳۷۷
اه‍ری‌، زه‍را ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ض‍ای‍ی‌- م‍ک‍ان‍ی‌ س‍ک‍ون‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ خ‍طر زل‍زل‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹فلا۹,‭۱۳۸۲
م‍ن‍ت‍ظری‌، ع‍ب‍اس‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و پ‍ردازش‌ داده‌ ه‍ای‌ GPS ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار PINNACLE ۱۳۸۶ ‭G,‭۱۰۹/۵,‭/م۸ت۳,‭۱۳۸۶
رول‍ن‍د، اس‍ت‍ی‍ون‌ م‍ارک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و س‍ن‍ت‍ز س‍اخ‍ت‍اری‌ (م‍ب‍اح‍ث‌ ع‍م‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌) ۱۳۸۱ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ر۹ت۳,‭۱۳۸۱
ق‍وام‍ی‌ ری‍اب‍ی‌، رض‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و م‍دل‌ س‍ازی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ (ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ت‍ی‍پ‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ذخ‍ای‍ر م‍س‌ و طلا) ۱۳۹۳ ‭TN,‭۲۶۰,‭/ق۹ت۳,‭۱۳۹۳
ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ادات‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‌ GIS ب‍ا Arc Gis spatial analyst ۱۳۸۶ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ه۲ت۳,‭۱۳۸۶
رن‍ج‍ب‍ر، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‌ و س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ]Analyst3D & Spatial] ۱۳۸۹ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ت۳۴ر۹,‭۱۳۸۹
ف‍ض‍ل‌ ال‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) ۱۳۸۴ ‭BP,‭۴۷,‭/ف۶فلا۸۰۴۱,‭۱۳۸۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از م‍ن‍اس‍ک‌ ح‍ج‌ ۱۳۶۲ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ر: رواب‍ط دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر در ای‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭HQ,‭۷۹۹,‭/فلا۹فلا۲۵,‭۱۳۸۱
ه‍وش‍م‍ن‍دزاده‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ت‍ح‍ول‌ پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ت‍رود (از پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ ت‍ا ع‍ه‍د ح‍اض‍ر) ۱۳۵۷ ‭QE,‭۶۵۱,‭/ت۳ح۹,‭۱۳۵۷
ک‍ب‍ری‍ای‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ت‍ح‍ول‌ و اص‍ول‌ ف‍ی‍ل‍وژن‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭QL,‭۴۳۸/۵,‭/ک۲ت۳,‭۱۳۹۳
س‍ی‍ن‍ک‍ل‍ر، ال‍س‍ت‍ر ج‍ی‍م‍ز ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۹۶ ‭TN,‭۵۶۰,‭/س۹ت۳,‭۱۳۹۶
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۷۴ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۳۶,‭۱۳۷۵
طب‍ی‍ب‍ی‌، ج‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌ ت‍دوی‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌، رس‍ال‍ه‌، طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و م‍ق‍ال‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭Q,‭۱۸۰/۵۵,‭/ر۹ط۲۳,‭۱۳۸۸
ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌، داری‍وش‌ ت‍دوی‍ن‌ و م‍ون‍ت‍اژ ف‍ی‍ل‍م‌ ه‍ا ۱۳۸۵ ‭TR,‭۸۹۹,‭/ف۴ت۴,‭۱۳۸۵
ب‍ص‍ی‍ر، س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ ت‍راب‍ری‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۷۷ ‭TN,‭۳۳۱,‭/ب۶ت۴,‭۱۳۷۷
  ت‍رازی‍اب‍ی‌ دق‍ی‍ق‌ در ای‍ران‌ ۱۳۸۴ ‭TA,‭۶۰۶,‭/ت۴,‭۱۳۸۴
ن‍ج‍ف‌ زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ت‍ران‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍ی‍ام‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۴۶۳۵,‭/ن۲۷ت۴,‭۱۳۸۳
ن‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ور، رض‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ت‍ون‌ س‍اده‌ (رش‍ت‍ه‌ م‍ت‍رج‍م‍ی‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌) ۱۳۸۰ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ن۹۴۷,‭۱۳۸۰
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭BP,‭۳۸/۰۴۱
دان‍ای‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌ ت‍رف‍ن‍ده‍ای‌ خ‍ان‍ه‌ داری‌ ۱۳۸۸ ‭TX,‭۳۲۱,‭/د۲ت۴,‭۱۳۸۸
  ت‍رک‍ی‍ب‌ اطلاع‍ات‌، روی‍ک‍ردی‌ ن‍وی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ و ن‍ف‍ت‌ ۱۳۹۵ ‭TK,‭۷۸۷۲,‭/-ه۸ت۴,‭۱۳۹۵
ب‍ای‌. ت‍رک‍ی‍ب‌، ت‍ول‍ی‍د و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ان‌ پ‍رت‍ل‍ن‍د ۱۳۸۵ ‭TP,‭۸۸۳,‭/ب۲ت۴,‭۱۳۸۵
ک‍رن‌، رم‍ون‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ ۱۳۶۱-۱۳۶۹ ‭QC,‭۳۱۱,‭/ک۴ت۴
ت‍س‍م‍ی‍چ‌، لادی‍س‍لاف‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ در ع‍ل‍وم‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۹۴ ‭TJ,‭۲۶۵/۴,‭/ت۵ت۴,‭۱۳۹۴
ش‍ه‍راب‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍ری‍اس‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۶۷۶,‭/ش۹ت۴,‭۱۳۷۸
ک‍ول‍ه‍ان‍گ‌، ات‍ا ت‍ش‍ری‍ح‌ ل‍رزه‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ه‍ا ۱۳۷۳ ‭QE,‭۵۴۱,‭/ک۹,‭۱۳۷۳
پ‍ری‍س‍ت‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ دون‍ال‍د ت‍ص‍اوی‍ر اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ ۱۳۷۷ ‭TA,‭۷۰۶,‭/پ۴ت۶,‭۱۳۷۷
ح‍اض‍ر، م‍ن‍وچ‍ه‍ر ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ۱۳۷۴ ‭HD,‭۳۰/۲۳,‭/ح۲ت۶,‭۱۳۷۴
ب‍وردی‍ک‌، ه‍وارد ت‍ص‍وی‍ر س‍ازی‌ رق‍وم‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭TA,‭۱۶۳۷,‭/ب۹ت۶,‭۱۳۷۸
ری‍چ‍اردز، ج‍ان‌ آل‍ن‌ ت‍ص‍وی‍رب‍ردای‌ راداری‌ در س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۳۹۳ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ر۹ت۶,‭۱۳۹۳
وی‍ل‌، ت‍ام‍س‌ ت‍ع‍ادلات‌ ف‍ازی‌ در س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌، زم‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲و۸۶,‭۱۳۸۴
  ت‍ع‍اری‍ف‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭TN,‭۵۰۲,‭/ت۶,‭۱۳۸۸
ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌، داری‍وش‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر =System mechanic 5 ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/ن۴ف۴,‭۱۳۸۳
م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌ و م‍دل‌ ه‍ای‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۹۵ ‭QC,‭۹۸۱,‭/م۳ت۷,‭۱۳۹۵
م‍ات‍وئ‍ه‌، م‍وری‍س‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ م‍واد س‍ازن‍ده‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ۲۵۳۷=۱۳۵۷ ‭QE,‭۶۰۱,‭/م۱۶ت۷
ح‍س‍ن‌ ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍راد ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ آن‌ ب‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ (راه‍ب‍رده‍ای‌ س‍ازگ‍اری‌ و ک‍اه‍ش‌ اث‍ر) ۱۳۹۰ ‭S,‭۶۰۰/۷,‭/ح۵ت۷,‭۱۳۹۰
ک‍و، آن‍ج‍لا ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍طح‌ دری‍ا از ن‍گ‍اش‍ت‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۶۵۱,‭/ک۹ت۷,‭۱۳۸۴
ک‍اک‍س‌، ک‍ی‍ت‌ ک‍وردون‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ : پ‍ت‍رول‍وژی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۴۶۱,‭/ک۲ت۷,‭۱۳۷۸
م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ص‍اد   ‭ 
وام‍ق‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۳۳/۲,‭/ع۸و۱۷,‭۱۳۸۶
س‍ل‍م‍اس‍ی‌ زاده‌، ج‍واد ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ول‍وی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ری‍ن‍وال‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ن‌ و ف‍ات‍ح‌ الاب‍ی‍ات‌ و روح‌ ال‍م‍ث‍ن‍وی‌ ۱۳۷۴ ‭PIR,‭۵۳۰۱,‭/س۸ت۷,‭۱۳۷۴
  ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍وض‍وع‍ی‌ ق‍ران‌ ک‍ری‍م‌ ۱۳۹۲ ‭BP,‭۹۸,‭/ت۷,‭۱۳۹۲
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌ (در ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ک‍ل‍ی‌) ۱۳۹۱ ‭TA,‭۵۹۰,‭/ر۹ت۷,‭۱۳۹۱
ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ور ۱۳۸۴ ‭BP,‭۹۸,‭/ق۳۵ت۷,‭۱۳۸۴
ک‍اس‍ک‍و، ب‍ارت‌ ت‍ف‍ک‍ر ف‍ازی‌ ۱۳۸۰ ‭BC,‭۱۰۸,‭/ک۲ت۷,‭۱۳۸۰
ک‍وئ‍ی‍ل‍ی‍ام‌، س‍وزان‌ ت‍ف‍ک‍ر م‍ث‍ب‍ت‌ ۱۳۸۴ ‭BF,‭۶۹۸/۳۵,‭/خ۹ک۹,‭۱۳۸۴
ش‍ری‍ف‌ زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ت‍وده‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ا ب‍ا دوغ‍اب‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ س‍ی‍م‍ان‍ی‌ در روش‌ ع‍دد ش‍دت‌ ت‍رزی‍ق‌ GIN ۱۳۸۷ ‭TA,‭۴۳۴,‭/ش۴ت۷,‭۱۳۸۷
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ و ان‍ق‍راض‌ دای‍ن‍اس‍وره‍ا ۱۳۸۰ ‭QE,‭۸۶۲,‭/د۲ح۵,‭۱۳۸۰
ق‍در، ف‍ری‍ب‍رز ت‍ک‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ در دن‍ی‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌   ‭HD,‭۳۰/۲۸,‭/ق۴ت۸,‭۱۳۸۵
ق‍رش‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۹ ‭GB,‭۴۳۸,‭/فلا۹ق۴,‭۱۳۸۹
ش‍ان‍وف‌، اس‍ت‍ف‍ان‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ پ‍وی‍ا و ک‍ارس‍ت‌ ۱۳۹۷ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ش۲ت۸,‭۱۳۹۷
درخ‍ش‍ان‍ی‌، رض‍ا ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ۱۳۹۶ ‭QE,‭۶۰۱,‭/د۳۵ت۷۷,‭۱۳۹۵
م‍ظل‍وم‍ی‌، ف‍اروق‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ GPS و گ‍ی‍رن‍ده‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍ی‌ ۱۳۹۴ ‭G,‭۱۵۵,‭/آ۱ر۹۲,‭۱۳۹۲
اس‍لای‍ت‌، اس‍ت‍ی‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ (IT) ۱۳۸۲ ‭T,‭۵۸/۵,‭/فلا۱۵ف۹,‭۱۳۸۲
ن‍وی‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ت‍ن‌ ۱۳۷۴ ‭TA,‭۴۳۹,‭/ت۸,‭۱۳۷۴
رض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زغ‍ال‌ ش‍وی‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭TN,‭۸۱۶,‭/ر۶ت۸,‭۱۳۸۰
رض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ (پ‍رع‍ی‍ارس‍ازی‌ ب‍ه‌روش‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌) ۱۳۷۸ ‭TN,‭۵۰۰,‭/ر۶ت۷۷,‭۱۳۷۸
رض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ (روش‌ ه‍ای‌ پ‍رع‍ی‍ار س‍ازی‌ ث‍ق‍ل‍ی‌) ۱۳۷۷ ‭TN,‭۵۳۵,‭/ر۶ت۸,‭۱۳۷۷
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌، ج‍ب‍رائ‍ی‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍رس‍ی‍م‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ۱۳۹۱ ‭GB,‭۴۰۰/۴۲,‭/ن۷ق۴,‭۱۳۹۱
ف‍رزان‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ا و اب‍زاره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (وی‍رای‍ش‌۲۰۰۲-۲۰۰۳ ) (ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ...) ۱۳۸۴ ‭ZA,‭۴۲۳۰,‭/ف۴ت۸,‭۱۳۸۴
ک‍ری‍م‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ا و م‍دل‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وری‍س‍م‌ ۱۳۹۰ ‭G,‭۱۵۵,‭/آ۱ک۴,‭۱۳۹۰
زی‍اری‌، ک‍رام‍ت‌ ال‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ۱۳۹۳ ‭G,‭۱۵۵,‭/فلا۹ز۹,‭۱۳۹۳
ب‍ه‍رام‍ی‍ان‌، م‍ی‍لاد ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ پ‍ردازش‌ داده‌ ه‍ای‌ ف‍ض‍ای‍ی‌: (اول‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‌ Voxler ب‍ه‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌) ۱۳۹۳ ‭QA,‭۴۶۴,‭/ب۹ت۸,‭۱۳۵۰
ل‍ی‍ش‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍وی‍ر ان‍دازی‌ اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۶۰۱/۳,‭/ت۶ل۹,‭۱۳۸۰
گ‍ودی‌، ان‍درو ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ۱۳۹۴ ‭ 
م‍ی‍راس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ وی‍رای‍ش‌ ع‍ک‍س‌ در ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۱۳۹۲ ‭TR,‭۲۶۷,‭/م۹ت۸,‭۱۳۹۲
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، رض‍ا ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ م‍ی‍دان‍ی‌ در ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ رودخ‍ان‍ه‌ ای‌ ۱۳۹۰ ‭GB,‭۱۲۰۳/۲,‭/فلا۵ت۸,‭۱۳۹۰
وی‍ن‍ک‍ل‍ر، ه‍ل‍م‍وت‌ ت‍ک‍وی‍ن‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ه‌ [۱۳۵۹؟] ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲و۹
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ( ITم‍ه‍ارت‌ اول‌ (ICDL ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ش۳ت۹,‭۱۳۸۳
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ک‍ار ب‍ا اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و پ‍س‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ (م‍ه‍ارت‌ ه‍ف‍ت‍م‌ (ICDL ۱۳۸۳ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹ش۲۷,‭۱۳۸۳
م‍ه‍رآئ‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ت‍وان‍س‍ت‍ن‌ = خ‍واس‍ت‍ن‌ ۱۳۸۸ ‭BF,‭۶۳۷,‭/م۸م۹,‭۱۳۸۸
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌ ش‍ی‍رازی‌ ت‍وب‍ه‌   ‭ 
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد ت‍وب‍ه‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۲۵/۷,‭/م۲۲ت۹,‭۱۳۸۴
ص‍ادق‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍طی‍ه‌ ت‍وب‍ه‌ ن‍ص‍وح‌   ‭BP,‭۲۲۴/۷,‭/ص۲ت۹,‭۱۳۸۳
ارم‍غ‍ان‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌ ت‍وری‍س‍م‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۸۵ ‭G,‭۱۵۵,‭/آ۱فلا۴,‭۱۳۸۵
رض‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ (ب‍ا روی‍ک‍رد گ‍ردش‍گ‍ری‌ پ‍ای‍دار) ۱۳۸۷ ‭G,‭۱۵۵,‭/آ۱ر۵۷,‭۱۳۸۷
م‍ق‍ص‍ودل‍و، ب‍ی‍ژن‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‌ پ‍ای‍دار ب‍خ‍ش‍ی‌ و ف‍ض‍ای‍ی‌: اص‍ول‌ و م‍دل‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دارس‍ازی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ۱۳۹۵ ‭HC,‭۴۸۰,‭/ت۸۶م۶۷,‭۱۳۹۵
ت‍اک‍ر، م‍وری‍س‌ ای‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭QE,‭۴۷۱,‭/ت۲ت۹۳,‭۱۳۹۳
م‍ح‍م‍د ب‍س‍ت‍ان‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ ت‍وص‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍ارف‍ان‌ ۱۳۸۹ ‭R,‭۱۲۸/۳,‭/ک۲ت۹,‭۱۳۸۹
  ت‍ول‍ی‍د ان‍رژی‌ از م‍ن‍اطق‌ ب‍ی‍ای‍ان‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭TK,‭۱۰۸۷,‭/ت۹,‭۱۳۹۲
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌ ۱۳۷۷ ‭TA,‭۸۰۵,‭/م۴ت۹
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۶۶ ‭TN,‭۳۰۱,‭/م۴ت۹,‭۱۳۷۲
ل‍م‍ب‌، ه‍ارول‍د ت‍ی‍م‍ور ل‍ن‍گ‌ ۱۳۸۸ ‭DSR,‭۱۰۹۷,‭/ل۸ت۹,‭۱۳۸۸
گ‍ش‍ت‍اس‍ب‍ی‌، آرت‍ور اردش‍ی‍ر ث‍ب‍ت‌ ۲ ب‍ع‍دی‌ و ۳ ب‍ع‍دی‌ ت‍ص‍اوی‍ر ب‍رای‌ ک‍ارب‍رده‍ای‌ پ‍ژش‍ک‍ی‌، س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭TA,‭۱۶۳۷,‭/گ۵ ث۲,‭۱۳۸۸
ش‍وارت‍ز، دی‍وی‍د ج‍وزف‌ ج‍ادوی‌ ف‍ک‍ر ب‍زرگ‌ چ‍اپ‌ اول‌۱۳۷۴ ‭BF,‭۶۳۷,‭/م۸ش۹,‭۱۳۷۴
دان‍ای‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌ ج‍ادوی‌ م‍ح‍ب‍ت‌ (وی‍ژه‌ ه‍م‍س‍ران‌) ۱۳۸۸ ‭QP,‭۸۴/۴,‭/ک۲د۳,‭۱۳۸۸
داغ‍س‍ت‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د ج‍اذب‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ۱۳۹۱ ‭G,‭۱۵۵,‭/آ۱د۲۳,‭۱۳۹۱
ک‍ی‍وم‍رث‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ج‍ام‍ع‌ ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ س‍والات‌ ک‍ن‍ک‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۵ ‭LB,‭۲۳۵۳,‭/ک۹۸ج۳,‭۱۳۸۵
ن‍راق‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ودم‍ان‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭PIR,‭۸۲۴۳,‭/ر۲۲۵ج۲۱,‭۱۳۸۰
ب‍اخ‌، ری‍چ‍ارد دی‍وی‍د ج‍ان‍ات‍ان‌، م‍رغ‌ دری‍ای‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭PS,‭۳۵۵۳,‭/فلا۳پ۴,‭۱۳۷۸
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ ج‍اودان‍ه‌ ه‍ا ۱۳۸۱ ‭PJA,‭۴۸۵۶,‭/ب۴۲آ۱۴,‭۱۳۸۱
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ م‍درن‌ در روی‍اروی‍ی‌ ب‍ا ام‍ام‌ زم‍ان‌ (ع‍ج‌) ۱۳۸۹ ‭BP,‭۲۲۴/۴,‭/ش۷ج۲,‭۱۳۸۹
دول‍ت‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود ج‍ای‌ خ‍ال‍ی‌ س‍ل‍وچ‌ ۱۳۷۷ ‭PIR,‭۸۰۴۴۷,‭/د۹ج۲,‭۱۳۷۷
ام‍ی‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ج‍ای‍گ‍اه‌ اخ‍ص‌ و م‍م‍ت‍از زن‌ ۱۳۷۲ ‭BP,‭۲۳۰/۱۷۲,‭/فلا۸ج۲,‭۱۳۷۲
ال‌ پ‍اک‍ر، رای‍م‍ون‍د ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ای‍زوم‍ورف‌ در آل‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و س‍ن‍ی‍ت‍ی‍ک‌   ‭ 
  ج‍ب‍ه‍ه‌ در ی‍ک‌ آل‍ب‍وم‌ ۱۳۸۴ ‭ 
اس‍ک‍ی‍ن‍ر، راب‍رت‌ ای‍وان‌ ج‍داس‍ازی‌ ل‍رزه‌ ای‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ زل‍زل‍ه‌ ۱۳۷۸ ‭TA,‭۶۵۸/۴۴,‭/فلا۵ج۴,‭۱۳۷۸
ع‍ل‍ی‍ان‍س‍ب‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌ ج‍ری‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍ج‍ت‍ی‍ه‌ ۱۳۸۵ ‭DSR,‭۱۶۶۱/۲,‭/ج۴ع۸,‭۱۳۸۵
  ج‍زی‍ره‌ ه‍ا ۱۳۸۳ ‭ 
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌ ج‍س‍ت‍اری‌ در پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌ ک‍ی‍ه‍ان‌ و زم‍ی‍ن‌ در ای‍ران‌ وی‍چ‌ ۱۳۷۶ ‭QB,‭۹۸۱,‭/ب۴ج۵,‭۱۳۷۶
م‍وس‍وی‌ ح‍اج‍ی‌، رس‍ول‌ ج‍س‍ت‍اری‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ (از آغ‍از ت‍ا س‍ده‌ ن‍ه‍م‌ ه‍- ق‌) ۱۳۸۸ ‭DSR,‭۲۰۲۹,‭/ی۸۵م۸,‭۱۳۸۸
ب‍اون‍دی‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ج‍ش‍ن‌ گ‍ل‌ ۱۳۷۹ ‭ 
ه‍اگ‍ت‌، پ‍ی‍ت‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۷۹ ‭G,‭۱۲۸,‭/-ه۲ج۷,‭۱۳۷۹
رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۷۹ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ر۶,‭۱۳۷۹
ج‍داری‌ ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ا ۱۳۷۷ ‭GC,‭۱۱/۲,‭/ج۴ج۷
ولای‍ت‍ی‌، س‍ع‍دال‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ا ۱۳۸۳ ‭GC,‭۱۱/۲,‭/و۸ج۷,‭۱۳۸۳
ج‍داری‌ ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ج۳۷۶,‭۱۳۸۱
  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۳۸۴ ‭ 
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ طب‍س‌ ۱۳۸۴ ‭DSR,‭۲۱۰۳,‭/پ۵فلا۸,‭۱۳۸۴
  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌: ج‍زی‍ره‌ لاوان‌ ۱۳۸۲ ‭DSR,‭۲۱۵۰,‭/ج۷,‭۱۳۸۲
گ‍ل‍وردی‌، ع‍ی‍س‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (ب‍وم‍وس‍ی‌، ت‍ن‍ب‌ ب‍زرگ‌ و ت‍ن‍ب‌ ک‍وچ‍ک‌) ۱۳۸۱ ‭DSR,‭۲۱۴۱,‭/ج۷,‭۱۳۸۱
  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (ج‍زای‍ر ک‍ی‍ش‌ و ه‍ن‍دوراب‍ی‌) ۱۳۸۳ ‭DSR,‭۲۱۴۸,‭/ج۷,‭۱۳۸۳
  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر (ج‍زای‍ر خ‍ارک‌، خ‍ارک‍و، ش‍ی‍ف‌، ام‍اال‍ک‍رم‌، ج‍ب‍ری‍ن‌، ن‍خ‍ی‍ل‍و، ف‍ارس‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭DSR,‭۲۱۴۱,‭/ج۶۵,‭۱۳۸۱
  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ (ج‍زای‍ر ش‍ی‍دور، ف‍ارور و ف‍ارورگ‍ان‌) ۱۳۸۲ ‭DSR,‭۲۱۴۱,‭/ج۶۸,‭۱۳۸۲
  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ (ج‍زی‍ره‌ س‍ی‍ری‌) ۱۳۸۲ ‭DSR,‭۲۱۴۶,‭/ج۷,‭۱۳۸۲
ب‍رات‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‌ ه‍ا (پ‍ی‍دای‍ش‌، پ‍راک‍ن‍ش‌، آس‍ی‍ب‌ ه‍ا و راه‍ک‍اره‍ا) ۱۳۹۶ ‭S,‭۵۹۱,‭/ب۴ج۷,‭۱۳۹۶
رام‍ش‍ت‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ا ۱۳۷۹ ‭S,‭۵۹۱,‭/ر۲ج۷,‭۱۳۷۹
ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ا ۱۳۷۴ ‭S,‭۵۹۱,‭/ک۴ج۷,‭۱۳۷۴
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ا ۱۳۹۵ ‭S,‭۵۹۱,‭/ص۱۷چ۷,‭۱۳۹۵
ب‍اق‍ر ن‍ژاد، م‍ج‍ی‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ ۱۳۸۱ ‭S,‭۵۹۱,‭۱۳۸۱
آزادب‍خ‍ت‌، ب‍ه‍رام‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ۱۳۸۸ ‭DSR,‭۲۱۳۴,‭/آ۴ج۷,‭۱۳۸۸
اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭QH,‭۸۴,‭/فلا۵ج۷,‭۱۳۸۴
م‍ت‍ق‍ی‌ دس‍ت‍ن‍ای‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ آب‌ ه‍ا ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۳ ‭JC,‭۳۲۳,‭/م۲ج۷,‭۱۳۹۳
ن‍ظری‍ان‌، اص‍غ‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۷۴ ‭ 
ک‍ل‍ت‍ات‌، دی‍ت‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ دری‍اه‍ا و س‍واح‍ل‌ ۱۳۷۸ ‭GC,‭۸۳,‭/ک۸ج۷,‭۱۳۷۸
ک‍رن‍گ‌، م‍ای‍ک‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭GF,‭۴۱,‭/ک۳۷ج۷,‭۱۳۸۳
س‍رور، رح‍ی‍م‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ و آم‍ای‍ش‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۴ ‭HT,‭۳۹۱,‭/س۴ج۷,‭۱۳۸۴
م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ر ۱۳۸۲ ‭QE,‭۶۹۶,‭/م۶ج۷,‭۱۳۸۲
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ر (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ص۱۷,‭۱۳۸۱
م‍ش‍ی‍ری‌، رح‍ی‍م‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍وچ‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۵۱۶۳,‭۱۳۸۱
ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۱ ‭G,‭۱۵۵,‭/فلا۹ع۷,‭۱۳۹۱
ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌، م‍ه‌ل‍ق‍ا ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QK,‭۱۰۱,‭/ق۴ج۷,‭۱۳۸۱
اوزی‌، رم‍ض‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ م‍خ‍اطرات‌ (م‍خ‍اطرات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و طب‍ی‍ع‍ی‌) ۱۳۹۰ ‭GB,‭۵۰۱۴,‭/فلا۸۴ج۷,‭۱۳۹۰
ری‍اح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ل‍ب‍ک‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QK,‭۵۶۶,‭/ر۳ج۸,‭۱۳۷۷
م‍ای‍ر، ارن‍س‍ت‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ا، گ‍ون‍ه‌ ه‍او ت‍ک‍ام‍ل‌ ۱۳۸۴ ‭QH,‭۳۷۱,‭/م۲ج۸,‭۱۳۸۴
م‍ح‍ج‍ل‌، ن‍دا ج‍م‍لات‌ ق‍ص‍ار ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ م‍غ‍رب‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۷ ‭PN,‭۶۰۹۵,‭/ف۲م۳۴,‭۱۳۸۷
خ‍ادم‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ج‍ن‍رال‌ ای‍ن‍گ‍ل‍ی‍ش‌ ت‍رو ری‍دی‍ن‍گ‌ ، General English Through Reading ۱۳۸۱ ‭PE,‭۱۱۲۲,‭/خ۲ج۹,‭۱۳۸۱
  ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا ۱۳۸۴ ‭ 
ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍دالام‍ی‍ر ج‍وان‍ی‌ را غ‍ن‍ی‍م‍ت‌ ب‍دان‌ ۱۳۸۳ ‭BP,‭۲۳۰,‭/فلا۷۷فلا۷۰۴۱,‭۱۳۸۳
م‍ک‌ ک‍ارت‍ی‌، وال‍ری‌ ج‍واه‍رس‍ازی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭TT,‭۲۱۲,‭/م۸ج۹,‭۱۳۸۸
ع‍ب‍اس‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍ای‌ رن‍گ‍ی‌ و ب‍چ‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍رن‍گ‍ی‌: م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ی‍ش‌ روی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ در دن‍ی‍ای‌ ام‍روز ۱۳۹۶ ‭BP,‭۲۵۳/۴,‭/ع۲۲ج۹,‭۱۳۹۶
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ج‍وی‍ب‍ار ل‍ح‍ظه‌ ه‍ا ۱۳۷۸ ‭PIR,‭۲۳۷۴,‭/ی۲ج۹,‭۱۳۷۸
م‍ی‍وردن‌، ج‍ی‍م‍ز ج‍ه‍ان‌ ۱۳۷۸ ‭QB,‭۴۶,‭/م۹ج۹,‭۱۳۷۸
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍وح‍ی‍دی‌ ۲   ‭ 
اس‍م‍ی‍ت‌، لاورن‍س‌ س‍ی‌. ج‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ ۲۰۵۰ آی‍ن‍ده‌ ت‍م‍دن‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۹۵ ‭GH,‭۱۴۹,‭/فلا۵ج۹,‭۱۳۹۵
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ طب‍ق‍ات‍ی‌ اس‍لام‌ ۱۳۷۷ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴,‭۱۳۶۸
زک‍ی‌ زاده‌ رن‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ج‍ه‍ن‍م‌ ک‍م‍ی‍ن‍گ‍اه‌ ب‍زرگ‌ ۱۳۹۲ ‭BP,‭۲۲۲/۶۵,‭/ز۸ج۹,‭۱۳۹۲
رم‍ض‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا چ‍اه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ر۸چ۲,‭۱۳۷۷
س‍را، اب‍رت‍و چ‍اه‌ ن‍گ‍اری‌ ۱۳۷۸ ‭TN,‭۸۷۱/۳۵,‭/س۴چ۳,‭۱۳۷۸
  چ‍راه‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ان‍گ‍ی‍ز دای‍ن‍اس‍وره‍ا ۱۳۸۳ ‭ 
گ‍ان‍ری‌، آن‍ی‍ت‍ا چ‍راه‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ان‍گ‍ی‍ز س‍ی‍اره‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱ ‭ 
  چ‍رخ‌ ۱۳۸۳ ‭ 
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر چ‍رن‍د و پ‍رن‍د ۱۳۹۲ ‭PIR,‭۸۰۵۲,‭/چ۴,‭۱۳۹۲
ع‍ل‍وی‌، ب‍زرگ‌ چ‍ش‍م‌ ه‍ای‍ش‌ ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۸۱۵۱,‭/ل۸۳چ۵,‭۱۳۸۴
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور چ‍ک‍ی‍ده‌ ای‌ از چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۸ ‭QE,‭۶۵۱,‭/ع۸چ۸,‭۱۳۸۸
آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ ۱۳,۷۸۱,۳۷۸ ‭BP,‭۲۲/۹,‭/آ۹ت۲۱,‭۱۳۷۸
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۵
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ( ۸ال‍ی‌ ۱۰ اس‍ف‍ن‍د) ۱۳۸۴ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۴
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ( ۲۷ال‍ی‌ ۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌) ۱۳۸۲ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۲
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ( ۲۶ال‍ی‌ ۲۸ب‍ه‍م‍ن‌) ۱۳۸۳ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۳
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۶ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۶
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۲۶ ال‍ی‌ ۲۷ ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۸۹ ۱۳۸۹ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۹
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ و س‍ی‍زده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱ ال‍ی‌ ۳ اس‍ف‍ن‍د۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۸
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۸۱
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۱,‭/گ۴,‭۱۳۸۰
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور- ۱۲ ال‍ی‌ ۱۴ آب‍ان‌ م‍اه‌۱۳۸۹ - دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ۱۳۸۹ ‭ 
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ی‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌: ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و پ‍ای‍ش‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ( ۲۱اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌ ۱۳۹۲ دان‍ش‍ک‍ده‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌) ۱۳۹۲ ‭ 
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۱۳ ت‍ا ۱۵ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۵ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۱,‭/ه۸,‭۱۳۸۵
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ ۴-۵ اس‍ف‍ن‍دم‍اه‌ ۱۳۹۰ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز ۱۳۹۰ ‭ 
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ روی‍ک‍رد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا (ج‍غ‍راف‍ی‍ا ب‍س‍ت‍ری‌ ب‍رای‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا)؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د؛ ۲۶ ت‍ا ۲۸ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌۱۳۷۹ ۱۳۷۹ ‭ 
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا پ‍ن‍ح‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور، ۲۴-۲۲ ف‍روردی‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۶۶ ‭QE,‭۱,‭/گ۴چ۸,‭۱۳۶۶
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور، ۳۰-۲۶ ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۶۴ ۱۳۶۴ ‭QE,‭۱,‭/گ۴چ۸,‭۱۳۶۴
  چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ اول‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ای‍زم‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌، زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ۱۳۷۱ ‭ 
  چ‍ک‍ی‍ده‌ ی‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‌ آی‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور ( ۲۶ب‍ه‍م‍ن‌ - اول‌ اس‍ف‍ن‍د) ۱۳۶۳ ‭QE,‭۱,‭/چ۸,‭۱۳۶۳
م‍ی‍ل‍ر، ل‍ی‍ن‍ت‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ر اس‍ت‍رس‌ و اض‍طراب‌ غ‍ل‍ب‍ه‌ ک‍ن‍ی‍م‌؟ ۱۳۸۷ ‭BF,‭۵۷۵,‭/ف۵م۹۳,‭۱۳۸۷
وی‍ل‍ک‍اف‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ - م‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ودک‌ خ‍ود ن‍ه‌ ب‍گ‍وی‍ی‍م‌ ۱۳۸۴ ‭HQ,‭۷۷۴,‭/و۹چ۸,‭۱۳۸۴
  چ‍وب‌ ۱۳۷۳ ‭ 
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر چ‍ه‌ ک‍س‍ی‌ پ‍ن‍ی‍ر م‍را ج‍اب‍ج‍ا ک‍رد؟ ۱۳۸۱ ‭BF,‭۶۳۷,‭/ت۳ج۲۲,‭۱۳۸۱
گ‍رس‍ت‍ن‍ر، ل‍وئ‍ی‍س‌ چ‍ه‌ ک‍س‍ی‌ م‍ی‌ گ‍وی‍د ف‍ی‍ل‌ ه‍ا ن‍م‍ی‌ ت‍وان‍ن‍د ب‍رق‍ص‍ن‍د؟ ۱۳۸۴ ‭HD,‭۹۶۹۶/۲,‭/فلا۹۴آ۹,‭۱۳۸۴
ش‍ی‍ن‌، ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌ چ‍ه‍ار اث‍ر از ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌ ش‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱ ‭BJ,‭۱۶۱۱,‭/ش۹,‭۱۳۸۱
  چ‍ه‍ارده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۲-۱۳ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۸۵ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د۱ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۳۵۱,‭/ه۸,‭۱۳۸۵
چ‍ال‍م‍رز، آل‍ن‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌ چ‍ی‍س‍ت‍ی‌ ع‍ل‍م‌: درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ک‍ات‍ب‌ ع‍ل‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭Q,‭۱۷۵,‭/چ۲چ۹,‭۱۳۷۸
چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹چ۸۷
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۶ ‭QE,‭۶۵۱,‭/خ۵چ۸۸,‭۱۳۸۶
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۶۵۱,‭/ق۴چ۹,‭۱۳۹۲
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹خ۵,‭۱۳۸۱
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ و پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ۱۳۶۴ ‭ 
ف‍رش‍اد، ف‍ری‍دون‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دوران‌ اول‌ ۱۳۴۸ ‭QE,‭۶۵۱,‭/ف۴,‭۱۳۴۸
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ای‍ران‌۱-۲ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۶۸۱,‭/آ۷چ۹,‭۱۳۷۷
پ‍درام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ر ای‍ران‌ و روش‍ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ آن‌ (ب‍ررس‍ی‌ ک‍وت‍اه‌) ۱۳۶۶ ‭ 
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و رخ‍داده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۶۵۱,‭/خ۵چ۹,‭۱۳۸۲
ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭QE,‭۶۵۱,‭/ت۴چ۹,‭۱۳۸۸
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۶۵۱,‭/خ۵چ۹۲,‭۱۳۸۱
ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍اء ال‍دی‍ن‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍رن‌ پ‍س‍ی‍ن‌ ت‍ا ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ در رش‍ت‍ه‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ال‍ب‍رز، ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌ ۱۳۶۷ ‭ 
ذب‍ی‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ح‍ج‍اب‌ ع‍زت‌ اس‍ت‌ ی‍ا اس‍ارت‌ ؟ ۱۳۸۷ ‭BP,‭۲۳۰/۱۷,‭/ذ۲ح۳,‭۱۳۸۷
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د ح‍دی‍ث‌ آرزوم‍ن‍دی‌ ۱۳۷۵ ‭DSR,‭۱۶۲۶,‭/ش۸۶ع۴,‭۱۳۷۵
س‍ی‍د، اچ‌. ب‌. ح‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ و روان‍گ‍رای‍ی‌ خ‍اک‌ در ح‍ی‍ن‌ زل‍زل‍ه‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۵۳۱,‭/س۹ح۴,‭۱۳۷۴
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ وارث‌ آدم‌ ۱۳۶۰ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴م۹
ارف‍ع‌، ک‍اظم‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ۱۳۷۹ ‭BP,‭۳۷,‭/فلا۴خ۶,‭۱۳۷۹
  ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌   ‭TN,‭۲۷۵,‭/ح۷
  ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ س‍طح‍ی‌   ‭TN,‭۲۷۵,‭/ح۷
ه‍رات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍ف‍اظت‌ آب‍ه‍ا ۱۳۸۱ ‭ 
ت‍وک‍ل‍ی‌ راد، اک‍ب‍ر ح‍ف‍اظت‌ از م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۹۵ ‭HD,‭۹۵۰۶,‭/ت۹فلا۹,‭۱۳۹۵
ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز ح‍ف‍اظت‌ خ‍اک‌ ۱۳۸۱ ‭S,‭۶۲۶,‭/ک۴ح۸,‭۱۳۸۱
  ح‍ف‍اظت‌ خ‍اک‌ و آب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اف‍زودن‍ی‌ ه‍ا ۱۳۹۶ ‭S,‭۶۲۳,‭/ح۷,‭۱۳۹۶
ه‍رات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍ف‍اظت‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭ 
ب‍ل‍وچ‍ی‍ان‌ طرق‍ی‌، م‍ری‍م‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ اخ‍لاق‍ی‌، ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ۱۳۹۴ ‭TD,‭۱۷۰,‭/ب۸ح۷,‭۱۳۹۴
خ‍وش‌ رف‍ت‍ار، رض‍ا ح‍ف‍اظت‌ م‍ن‍اطق‌ ک‍ارس‍ت‌ و غ‍اره‍ا ۱۳۸۹ ‭GB,‭۶۰۰,‭/خ۹ح۷,‭۱۳۸۹
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌ ح‍ف‍اظت‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ۱۳۸۵ ‭Z,‭۷۰۱,‭/پ۴ح۷
ه‍ال‌، ک‍ال‍ی‌ ح‍ق‍ای‍ق‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۹۳ ‭QE,‭۲۹,‭/ه۱۷ح۷,‭۱۳۹۳
ک‍ی‍س‌، ال‍ک‍س‍ان‍در چ‍ارل‍ز ح‍ق‍وق‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ۱۳۷۹ ‭K,‭۳۵۸۵/۴,‭/ک۹ح۷,‭۱۳۷۹
  ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ و ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌   ‭BP,‭۲۲۳/۸,‭/ح۸س۲,‭۱۳۷۲
زی‍ن‌، ح‍س‍ن‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ۱۳۸۶ ‭BP,‭۳۸/۰۹,‭/س۹ر۹۵,‭۱۳۸۶
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ح‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۲۴۷/۶۵,‭/م۳ح۸,‭۱۳۸۱
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ ح‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ در آداب‌ و س‍ن‍ن‌ و اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۲۴۷/۶۵,‭/م۳ح۸,‭۱۳۸۰
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ح‍م‍اس‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۶۳ ‭BP,‭۴۱/۵,‭/م۶ح۸,‭۱۳۸۲
  ح‍ی‍وان‍ات‌ در خ‍دم‍ت‌ ان‍س‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭ 
  ح‍ی‍وان‍ات‌ و پ‍رن‍دگ‍ان‌ ص‍ح‍را ۱۳۸۳ ‭ 
اب‍وزه‍ره‌، م‍ح‍م‍د خ‍ات‍م‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌ (ص‌) ۱۳۸۰ ‭BP,‭۲۲/۹,‭/فلا۲۲خ۲,‭۱۳۸۰
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ خ‍ات‍م‍ی‍ت‌ ۱۳۶۶ ‭BP,‭۲۲۱/۲,‭/م۶خ۱۸
ع‍ب‍اس‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌ خ‍اره‍ای‌ گ‍ل‌ ش‍ده‌ و گ‍ل‌ ه‍ای‌ خ‍ارش‍ده‌: ن‍ق‍ش‌ م‍ح‍ب‍ت‌ در ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍رزن‍د ۱۳۹۶ ‭HQ,‭۷۶۹/۴,‭/ع۲خ۲,‭۱۳۹۶
ت‍وای‍ن‌، م‍ارک‌ خ‍اطرات‌ آدم‌ و ح‍وا ۱۳۸۴ ‭PS,‭۱۶۷۵/۱۶,‭۱۳۸۴
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍ووی‍چ‌، زلات‍ا خ‍اطرات‌ زلات‍ا ۱۳۷۳ ‭DR,‭۱۳۱۳/۳۲,‭/س۲ف۹,‭۱۳۷۳
س‍ی‍ن‍گ‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌ خ‍اک‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ############ ‭S,‭۵۹۱,‭۱۳۷۰
ب‍ای‌ ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د خ‍اک‌: پ‍ی‍دای‍ش‌ و رده‌ ب‍ن‍دی‌ ۱۳۷۲ ‭S,‭۵۹۱,‭/ب۲خ۲
ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد، اح‍م‍د خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ ۱۳۸۴ ‭S,‭۵۹۱,‭/ع۲خ۲,‭۱۳۹۰
زری‍ن‌ ک‍ف‍ش‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۶۷ ‭S,‭۵۹۱,‭/ز۴خ۲,‭۱۳۶۷
اش‍رودر، وارن‌ ل‍ی‌ خ‍اک‍ه‍ا در طرح‍ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭TA,‭۷۱۰,‭/ش۴خ۲,‭۱۳۸۱
  خ‍اک‍ه‍ای‌ ش‍ور و س‍دی‍م‍ی‌ ۱۳۷۶ ‭S,‭۵۹۵,‭/خ۲,‭۱۳۷۶
  خ‍ان‍واده‌ پ‍وی‍ا ۱۳۸۵ ‭HC,‭۷۴۳,‭/خ۱۵,‭۱۳۸۶
م‍طه‍ری‌،م‍رت‍ض‍ی‌ خ‍ت‍م‌ ن‍ب‍وت‌ ۱۳۶۹ ‭BP,‭۲۲۱/۲,‭/م۶خ۲,‭۱۳۶۹
رس‍ول‍ی‌، اب‍اص‍ل‍ت‌ خ‍دا ه‍م‍ی‍ن‌ ن‍زدی‍ک‍ی‌ ه‍اس‍ت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭PIR,‭۸۰۵۸,‭/س۶۷خ۴,‭۱۳۹۲
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭Z,‭۶۸۸/۵,‭/س۸خ۴,‭۱۳۷۸
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۷۵ ‭TN,‭۳۰۱,‭/م۴,‭۱۳۷۵
پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ خ‍راس‍ان‌، ژئ‍وپ‍ل‍ی‍ت‍ی‍ک‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭JC,‭۳۱۹,‭/پ۲خ۴,‭۱۳۸۳
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ خ‍س‍ی‌ در م‍ی‍ق‍ات‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۷۹۳۱,‭/آ۷خ۵,‭۱۳۸۳
ف‍رج‌ زاده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ (از م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍ا راه‍ک‍ار) ۱۳۸۳ ‭QC,‭۹۲۹/۲۷,‭/ف۴,‭۱۳۸۳
رزم‍ی‍ان‌ ف‍ر، پ‍روی‍ز خ‍طرات‌ ح‍ری‍ق‌ م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ (ای‍م‍ن‍ی‌، اطف‍ا، ن‍گ‍ه‍داری‌) ۱۳۷۵ ‭TH,‭۹۴۴۶,‭/م۷۶ر۴,‭۱۳۷۵
ه‍ان‍ت‌، روی‌. ای‌ خ‍طرات‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌) ۱۳۹۱ ‭TA,‭۷۰۵,‭/ه۲خ۶۲,‭۱۳۹۱
خ‍ان‍ل‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا خ‍طرات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ان‍ح‍لال‌ پ‍ذی‍ر ۱۳۹۳ ‭TA,‭۷۰۳/۵,‭/خ۲خ۶,‭۱۳۹۳
ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌ خ‍طره‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭GB,‭۵۰۱۴,‭/ت۴خ۶,‭۱۳۹۳
  خ‍لاص‍ه‌ آم‍اره‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/آ۲م۴۲۳,‭۱۳۷۹
  خ‍لاص‍ه‌ آم‍اره‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/آ۲م۴۲۶,‭۱۳۷۹
  خ‍لاص‍ه‌ آم‍اره‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ ک‍ش‍ور۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/آ۲م۴۲۶,‭۱۳۸۰
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور ( ۶۳/۱/۱۹ل‍غ‍ای‍ت‌۶۳/۱/۲۳ ) ۱۳۶۳ ‭QE,‭۱,‭/گ۴,‭۱۳۶۳
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ س‍الان‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌. ۴ ت‍ا ۶ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۷۶ - ت‍ه‍ران‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۱,‭/ه۸,‭۱۳۷۶
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌.۱۳۷۴ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۳۷۴ ‭ 
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۷ و ۱۸ م‍رداد۱۳۷۴ ۱۳۷۴ ‭QD,‭۱۴۶,‭/س۸,‭۱۳۷۴
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌۱۷ ، ۱۸م‍رداد۷۴ ۱۳۷۴ ‭QD,‭۱۴۶,‭/س۸,‭۱۳۷۴
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍لات‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌ اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌۱۳۹۳ - دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د زرن‍د ۱۳۹۳ ‭ 
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۲ ‭QE,‭۱۳,‭/فلا۹خ۸,‭۱۳۷۲
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍ی‍زده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۱,‭/گ۴,‭۱۳۷۳
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ای‍ران‌ ۲۴ ال‍ی‌ ۲۶ ت‍ی‍ر م‍اه‌۱۳۷۴ ۱۳۷۴ ‭QD,‭۷۱,‭/س۸,‭۱۳۷۴
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۶۹ ‭QE,‭۱,‭/گ۴خ۸,‭۱۳۶۹
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍ف‍ده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۱,‭/گ۴,‭۱۳۷۷
  خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۷۶/۲/۲۰ ب‍ی‍رج‍ن‍د - ق‍ائ‍ن‌، ۱۰-۹ ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌ ۱۳۷۶ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د ۱۳۷۶ ‭ 
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ خ‍واج‍ه‌ رب‍ی‍ع‌ ۱۳۸۲ ‭NA,‭۵۹۸۷,‭/م۵ح۵,‭۱۳۸۲
اح‍م‍دی‌ ف‍رد، ح‍س‍ن‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭PIR,‭۷۹۴۳,‭/ح۸۸خ۹,‭۱۳۹۳
ن‍وش‌ زاد، م‍ح‍م‍د خ‍واص‌ اع‍ج‍اب‌ ان‍گ‍ی‍ز س‍ن‍گ‍ه‍ا ۱۳۹۳ ‭RM,‭۶۶۶,‭/س۸۶,‭۱۳۹۳
ن‍وب‍ری‌، رس‍ول‌ خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ رس‌ ه‍ا: گ‍ل‌ درم‍ان‍ی‌ ۱۳۹۰ ‭RM,‭۷۳۷,‭/ن۹خ۹,‭۱۳۹۰
رض‍ائ‍ی‍ان‌ ع‍طار، م‍س‍ع‍ود خ‍واص‌ س‍ح‍ری‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا ۱۳۷۷ ‭GR,‭۸۰۵,‭/ر۶خ۹,‭۱۳۷۷
آم‍ی‍ک‍س‌، ج‍ی‍م‍ز دب‍ل‍ی‍و خ‍واص‌ س‍ن‍گ‌ م‍خ‍زن‌ ۱۳۸۷ ‭TN,‭۸۷۰/۱۸,‭/خ۹,‭۱۳۸۷
ع‍ادل‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍واص‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍خ‍ازن‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از ۱۳۸۷ ‭TN,‭۸۷۱,‭/ع۲خ۹,‭۱۳۸۷
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌ ۱۳۸۴ ‭TA,‭۷۱۰,‭/و۷خ۹,‭۱۳۸۴
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا ۱۳۷۶ ‭TA,‭۷۰۶,‭/و۷خ۹,‭۱۳۷۶
ژان‍گ‌، ل‍ی‍ان‌ ی‍ان‍گ‌ خ‍واص‌ و رف‍ت‍ار م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ا ۱۳۹۰ ‭TA,‭۷۰۶,‭/ژ۲خ۹,‭۱۳۹۰
اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌ خ‍ودآم‍ور آس‍ان‌ وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰ ح‍رف‍ه‌ ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ۱۳۷۹ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴فلا۸,‭۱۳۷۹
ق‍ن‍ب‍رزاده‌ خ‍ودآم‍وز Arc Map ۱۳۸۹ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/خ۹,‭۱۳۸۹
ت‍ی‌ ت‍ی‌ دژ، ام‍ی‍د خ‍ودآم‍وز ArcGIS و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ GIS ۱۳۸۴ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ت۸۶خ۹,‭۱۳۸۴
اس‍ک‍لار، دی‍وی‍د خ‍ودآم‍وز PHP5 ۱۳۸۵ ‭Q,‭۸۷۶/۷۳,‭/ب۸۶فلا۵,‭۱۳۸۵
پ‍ری‌، گ‍رگ‌ خ‍ودآم‍وز آف‍ی‍س‌ 2002 XP در ۲۴ س‍اع‍ت‌ ۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/م۲پ۳۷,‭۱۳۸۰
گ‍رای‍م‍ز، گ‍ل‍ن‌ خ‍ودآم‍وز ارت‍ق‍اء و ت‍ع‍م‍ی‍ر رای‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ در ۲۴ س‍اع‍ت‌ ۱۳۷۹ ‭TK,‭۷۸۸۷,‭/گ۴خ۹,‭۱۳۷۹
پ‍ات‍رس‍ون‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Excel 97اک‍س‍ل‌۹۷ ] ۱۳۷۹ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/فلا۱۷پ۲,‭۱۳۷۹
اوروی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ GW- Bssicج‍ی‌. دب‍ل‍ی‍و. ب‍ی‍س‍ی‍ک‌] ۱۳۷۲ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ج۹فلا۸,‭۱۳۷۲
ن‍ی‍ب‍و آر، آل‍ن‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Yahooی‍اه‍و!] ۱۳۸۰ ‭ZA,‭۴۲۲۶,‭/ن۹خ۹,‭۱۳۸۰
س‍ی‍گ‍ل‌، چ‍ارل‍ز خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌، [ Paradox 3.5پ‍ارادک‍س‌۳/۵ ] ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲س۸۷,‭۱۳۷۱
ه‍اف‍م‍ن‌، آل‍ک‍س‍ی‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/فلا۵ه۲۵,‭۱۳۷۱
ه‍اف‍م‍ن‌، آل‍ک‍س‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/فلا۵ه۲۵,‭۱۳۷۱
وودوارد، ج‍ف‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴و۸۸,‭۱۳۷۱
گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌، ک‍ری‍س‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍س‍ت‍رده‌ [ Lotus 1-2-3ل‍وت‍وس‌۱-۲-۳ ] ۱۳۷۱ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/ل۹گ۹,‭۱۳۷۱
  خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍س‍ت‍رده‌ Quattropro 3 ۱۳۷۱ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/خ۹,‭۱۳۷۱
لاس‍ل‌، ج‍ون‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ [ IBM PC آی‌ ب‍ی‌ ام‌ پ‍ی‌ س‍ی‌] . س‍ازگ‍ار ب‍ا آن‌ ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۸,‭/آ۹ل۲,‭۱۳۷۳
لاس‍ل‌، ج‍ون‌ خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۸,‭/آ۹ل۲,‭۱۳۷۰
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍وئ‍ی‍ک‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ (ج‍ل‍د۱) ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ک۹۳فلا۹,‭۱۳۷۱
ف‍رج‌ ن‍ظام‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د خ‍ودآم‍وز ت‍ص‍وی‍ری‌ Poser 7 ۱۳۸۷ ‭TR,‭۸۹۷/۷,‭/ف۳۶خ۹,‭۱۳۸۷
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، راض‍ی‍ه‌ خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ [ Internetای‍ن‍ت‍رن‍ت‌] و ت‍رف‍ن‍ده‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍رای‌ آن‍ه‍ا ک‍ه‌ ع‍ج‍ل‍ه‌ دارن‍د... ۱۳۸۴ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹ع۸۴۴,‭۱۳۸۴
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، راض‍ی‍ه‌ خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ [ Yahoo messengerی‍اه‍و م‍س‍ن‍ج‍ر] ۱۳۸۴ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۶,‭/ع۸خ۹,‭۱۳۸۴
م‍س‌ ف‍روش‌، ع‍ل‍ی‌ خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ LATEX ۱۳۹۶ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ل۲۳م۵,‭۱۳۹۶
  خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌ س‍ازی‌ در ف‍ل‍ش‌ CS3 ۱۳۸۷ ‭TR,‭۸۹۷/۷,‭/خ۸۴,‭۱۳۸۷
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، راض‍ی‍ه‌ خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ ای‍م‍ی‍ل‌ ی‍اه‍و ۱۳۸۴ ‭TK,‭۵۱۰۵/۷۳,‭/ع۸خ۹,‭۱۳۸۴
ع‍ل‍ی‌ ی‍اری‌، راض‍ی‍ه‌ خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ ن‍ک‍ات‌ وی‍ن‍دوز [ XPای‍ک‍س‌. پ‍ی‌] (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ [ Windows XPوی‍ن‍دوز اک‍س‌. پ‍ی‌] ۱۳۸۴ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ع۸۵,‭۱۳۸۴
روح‍ی‌، ش‍ی‍رزاد خ‍ودآم‍وز ف‍ارس‍ی‌ [ Auto CAD Land Developmentات‍وک‍د ل‍ن‍د دول‍وپ‌ م‍ن‍ت‌] ۱۳۸۴ ‭TA,‭۳۴۵,‭/ر۹خ۹,‭۱۳۸۴
ک‍دن‌ ه‍د، راج‍رز خ‍ودآم‍وز ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ ۲۰۰۲ در ۲۴ س‍اع‍ت‌ ۱۳۸۰ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵,‭/ف۴ک۴,‭۱۳۸۰
گ‍ووک‌، م‍ارک‌ اس‍ت‍ف‍ن‌ خ‍ودآم‍وز ک‍ام‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ ف‍ی‍ل‍م‌ از [ VHSوی‌. اچ‌. اس‌] ت‍ا [ DVDدی‌. وی‌. دی‌] ۱۳۸۲ ‭TR,‭۸۹۹,‭/گ۹خ۹,‭۱۳۸۲
غ‍ن‍ی‌ زاده‌ ض‍رغ‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ خ‍ودآم‍وز ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ [ Surfer 7.02س‍ورف‍ر۷/.۲ ] ۱۳۸۲ ‭QE,‭۴۸/۸,‭/غ۹خ۹,‭۱۳۸۲
ک‍ی‍ن‍ک‍وف‌، ش‍ری‌ خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ( Flash MX 2004ف‍ل‍ش‌ ام‌. ای‍ک‍س‌۲۰۰۴ ) ۱۳۸۴ ‭TR,‭۸۹۷/۷,‭/ک۹آ۸,‭۱۳۸۴
م‍ف‍ل‍ح‌، ع‍ل‍ی‌ خ‍ودآم‍وز م‍رورگ‍ر ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ = Internet explorer ۱۳۸۰ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۳۳,‭/فلا۷م۷,‭۱۳۸۰
ح‍ی‍درخ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د خ‍ودآم‍وز م‍ی‍ک‍رواس‍ت‍ی‍ش‍ن‌ ۱۳۷۷ ‭T,‭۳۸۵,‭۱۳۷۷
گ‍رج‍ی‌ ن‍ژاد،س‍ع‍ی‍د خ‍ودآم‍وز ن‍رم‌ اف‍زار [ ArcView Gisآرک‍وی‍و. ج‍ی‌. آی‌. اس‌] ۱۳۸۰ ‭G,‭۷۰/۲,‭/گ۴خ۹,‭۱۳۸۰
ک‍وه‌ ک‍ن‌ رض‍ا خ‍ودآم‍وز ن‍رم‌ اف‍زار Google Earth ۱۳۸۹ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ک۹خ۹,‭۱۳۸۹
اک‍ب‍رزاده‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍ودآم‍وز ن‍رم‌ اف‍زار Training SDRmap Software ۱۳۸۳ ‭TA,‭۵۴۹,‭/فلا۱۷خ۹,‭۱۳۸۳
ف‍ک‍ور، ع‍ل‍ی‌ خ‍ودآم‍وز ن‍رم‌ اف‍زار م‍طل‍ب‌ [ MATLAB for windowsم‍طل‍ب‌ ف‍ور وی‍ن‍دوز] ۱۳۷۷ ‭QA,‭۲۹۷,‭/ف۸خ۹,‭۱۳۸۰
س‍ی‍م‍ون‍ز، ک‍ورت‌ خ‍ودآم‍وز وی‍ن‍دوز XP ۱۳۸۱ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴س۹۷,‭۱۳۸۱
  خ‍ورش‍ی‍د ۱۳۸۳ ‭ 
ک‍ری‍ش‍ن‍ام‍ورت‍ی‌، ج‍ی‍دو خ‍ی‍ر و ش‍ر ۱۳۸۰ ‭B,‭۵۱۳۴,‭/ک۴خ۹,‭۱۳۸۰
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اع‍ظم‌ دا ۱۳۸۷ ‭DSR,‭۱۶۲۹,‭/ح۵۵۱۲ح۵,‭۱۳۸۷
ح‍س‍ن‌ پ‍ور، ح‍م‍ی‍د داده‌ ک‍اوی‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار Weka ۱۳۹۳ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/د۲ح۵,‭۱۳۹۳
ج‍اه‍د، رض‍ا داروخ‍ان‍ه‌ م‍ع‍ن‍وی‌ ۱۳۷۹ ‭BP,‭۲۶۷/۸,‭/ج۲د۲,‭۱۳۷۷
م‍وح‍د، اح‍م‍د داری‍وش‌ ب‍زرگ‌ ۱۳۹۶ ‭DSR,‭۲۵۱,‭/م۹د۲,‭۱۳۹۶
ه‍ی‍ن‍ت‍س‌، وال‍ت‍ر داری‍وش‌ و ای‍ران‍ی‍ان‌: ت‍اری‍خ‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌ ۱۳۸۶ ‭DSR,‭۲۵۱,‭/-ه۹د۲,‭۱۳۸۵
م‍ن‍ص‍وری‌، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ۱۳۹۰ ‭PZ,‭۱,‭/م۸۴۲د۲۴,‭۱۳۹۳
ه‍م‍ای‍ی‌، رق‍ی‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ث‍ن‍وی‌ ۱۳۸۹ ‭PIR,‭۸۳۲۱,‭/م۱۸د۲,‭۱۳۹۰
  دان‍س‍ت‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ دوران‌ ب‍ارداری‌ (وی‍ژه‌ ف‍راگ‍ی‍ران‌) ۱۳۹۲ ‭RG,‭۵۵۱,‭/د۲۶,‭۱۳۹۲
زای‍ک‌، دی‍ن‍ا دان‍س‍ت‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۹۰ ‭QE,‭۲۹,‭/ز۲ع۸,‭۱۳۹۰
ک‍ی‍ان‍ی‌ ف‍ر، م‍ری‍م‌ دان‍س‍ت‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ (اس‍ت‍رس‌ - خ‍ش‍م‌ - ص‍ب‍ر - آرام‍ش‌ و...) ۱۳۸۹ ‭HQ,‭۲۰۳۷,‭/فلا۹م۹,‭۱۳۸۹
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌ دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭HD,‭۳۸/۱۵,‭/م۴-ه۸,‭۱۳۸۵
آدام‍ز، س‍ای‍م‍ون‌ دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ه‍ا ۱۳۸۴ ‭QE,‭۵۲۱/۳,‭/آ۴ب۹,‭۱۳۸۴
پ‍لان‍ت‌، ک‍ری‍س‌ دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ا، س‍ن‍گ‌ ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ ه‍ا ۱۳۸۴ ‭DT,‭۷۱۴/۵,‭/پ۸ب۹,‭۱۳۸۴
لای‍ن‌، ج‍ی‍ن‌ دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ن‍ج‍وم‌، خ‍ورش‍ی‍د و ه‍م‍س‍ای‍گ‍ان‍ش‌ ۱۳۸۱ ‭QB,‭۴۶,‭/ل۹۵د۲,‭۱۳۸۱
اس‍دی‌، ه‍ی‍ب‍ت‌ ال‍ه‌ دان‍ش‌ ج‍ام‍ع‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭GA,‭۱۵۱,‭/فلا۵د۲,‭۱۳۹۳
خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌، ح‍م‍ی‍د دان‍ش‌ خ‍اک‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭S,‭۵۹۱/۵,‭/خ۹د۲,‭۱۳۸۴
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ دان‍ش‌ م‍خ‍اطرات‌ (ب‍رای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ب‍ه‍ت‍ر و م‍ح‍ی‍ط پ‍ای‍دارت‍ر) ۱۳۹۳ ‭HD,‭۶۱,‭/م۷د۲,‭۱۳۹۳
ق‍ل‍م‍ق‍اش‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ دان‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۳ ‭QE,‭۴۶۲,‭/گ۴ح۷,‭۱۳۹۳
ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا دان‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ گ‍س‍ل‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۶۰۶/۵,‭/فلا۹ش۹,‭۱۳۹۲
م‍ح‍ب‍ی‌، ج‍لال‌ دان‍ش‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ی‌ س‍ف‍ر ۱۳۷۶ ‭ 
  دان‍ش‍گ‍اه‌ و ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ آگ‍اه‍ان‍ه‌ ۱۳۷۸ ‭LB,‭۲۳۵۳/۸,‭/فلا۹د۲,‭۱۳۷۸
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌ دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭Z,‭۱۰۰۶,‭/س۷د۲,‭۱۳۷۹
اع‍ت‍م‍ادی‌، ب‍اب‍ک‌ دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍درس‍ه‌ - دور دن‍ی‍ا ۱۳۹۵ ‭AG,‭۳۶,‭/فلا۶د۲۳,‭۱۳۹۵
اح‍م‍دی‌، س‍ی‍اوش‌ دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭QD,‭۵,‭/فلا۳,‭۱۳۷۳
اف‍س‍ر خ‍ی‍اوی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭RS,‭۱۶۴,‭/فلا۶۳و۲,‭۱۳۸۵
  دای‍ن‍اس‍وره‍ا ۱۳۸۴ ‭ 
ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ در ان‍ت‍ظار ام‍ام‌ زم‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ۱۳۸۱ ‭PIR,‭۸۲۴۳,‭/ج۷۳۷د۴,‭۱۳۸۴
رن‍گ‍ری‍ز ش‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ن‍ف‍ت‌ ... از اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ت‍ا ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍خ‍زن‌، آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ف‍اه‍ی‍م‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۸۸ ‭TN,‭۸۷۰۷,‭/ر۲د۴,‭۱۳۸۸
رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ه‍وی‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۴ ‭DSR,‭۲۱۲۱,‭/ش۸۷ر۶,‭۱۳۸۴
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ در خ‍دم‍ت‌ و خ‍ی‍ان‍ت‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ ۱۳۵۷ ‭HM,‭۲۱۳,‭/آ۷د۴,‭۱۳۵۷
ه‍رات‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا در س‍ی‍اره‌ م‍ا چ‍ه‌ خ‍ب‍ر اس‍ت‌ ؟ ۱۳۸۱ ‭ 
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ در ک‍م‍ی‍ن‌ گ‍ل‌ س‍رخ‌، زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د س‍پ‍ه‍ب‍د ع‍ل‍ی‌ ص‍ی‍اد ش‍ی‍رازی‌ ۱۳۸۷ ‭DSR,‭۱۶۲۹,‭/ص۹م۸۳,‭۱۳۸۷
واح‍دی‌، ت‍ق‍ی‌ در ک‍وی‌ ص‍وف‍ی‍ان‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۷۵,‭/و۲فلا۴,‭۱۳۸۴
ک‍ل‍ه‍ر، ی‍دال‍ه‌ در م‍ی‍ان‌ آت‍ش‌ ۱۳۷۶ ‭DSR,‭۱۶۲۵,‭/م۲۵
دروت‌، پ‍ی‍ت‍ر درآم‍دی‌ ب‍ر ب‍اس‍ت‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍دان‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭CC,‭۷۶,‭/د۴د۴,‭۱۳۸۲
ه‍اری‍ن‍گ‌، ل‍وی‍د درآم‍دی‌ ب‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۷۷ ‭G,‭۷۳,‭/-ه۲د۴,‭۱۳۷۷
دب‍ل‍ی‍ج‌، ه‍ارم‌ ج‌. درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ا و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭GB,‭۵۴/۵,‭/د۲د۴,‭۱۳۸۷
ام‍ی‍دوار، ک‍م‍ال‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ح‍ف‍اظت‌ خ‍اک‌ و آب‍خ‍ی‍زداری‌ ۱۳۸۹ ‭TC,‭۴۰۹,‭/فلا۷۷م۷,‭۱۳۸۹
ن‍وب‍ه‍ار، وح‍ی‍د درآم‍دی‌ ب‍ر ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‌ ۱۳۸۲ ‭K,‭۶۳۹,‭/ن۹د۴,‭۱۳۸۲
م‍وم‍ن‌ زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌ درآم‍دی‌ ب‍ر روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ۱۳۹۱ ‭Q,‭۱۸۰/۵۵,‭/ر۹ م۸۵,‭۱۳۹۱
ص‍م‍دزاده‌، رس‍ول‌ درآم‍دی‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭GB,‭۲۳,‭/ص۸د۴,‭۱۳۸۴
راب‌، ال‌. ج‍ی‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ س‍ازی‌ ۱۳۹۳ ‭QE,‭۳۹۰,‭/ر۱۷م۷,‭۱۳۹۳
ک‍ل‍ی‌، ارول‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۵۰۰,‭/ک۸د۴,‭۱۳۸۲
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ و ک‍ارآم‍دی‌   ‭ 
وت‍وک‍وری‌، وی‌ . اس‌ درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ ۱۳۷۶ ‭TA,‭۷۰۶,‭/و۲,‭۱۳۷۶
س‍ل‍وت‍ی‌، س‍ون‍ی‍ا درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ از ن‍ظری‍ه‌ ت‍ا ک‍ارب‍رد ۱۳۸۶ ‭QA,‭۳۱۸۵,‭/فلا۸ف۲,‭۱۳۸۶
دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌ درآم‍دی‌ ب‍ه‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۶ ‭QD,‭۹۰۵/۲,‭/د۸,‭۱۳۶۶
  درخ‍ت‍ان‌ ۱۳۸۳ ‭ 
ن‍ج‍ف‍ی‌ ع‍ل‍م‍داری‌، م‍ه‍دی‌ درس‌ ه‍ای‍ی‌ از م‍ب‍ح‍ث‌ ژئ‍ودزی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ۱۳۸۶ ‭QB,‭۲۸۱,‭/ن۳د۴,‭۱۳۸۶
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ح‍م‍د درس‍ه‍ای‍ی‌ از وص‍ی‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)   ‭DSR,‭۱۵۷۴,‭/و۶۰
ق‍م‍ی‌ م‍رزدش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا درک‌ س‍اده‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ا SPSS ۱۳۸۹ ‭HA,‭۳۲,‭/ق۸د۴,‭۱۳۸۹
دای‍ر، وی‍ن‌ درم‍ان‌ ب‍ا ع‍رف‍ان‌: روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ج‍از و ال‍ه‍ام‌ و اش‍راق‌ و ک‍ش‍ف‌ ش‍ه‍ود و ب‍ی‍ن‍ش‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭BF,‭۶۳۷,‭/خ۹د۲۱۳,‭۱۳۷۷
اح‍م‍دی‌ زارع‌، ح‍ی‍در درم‍ان‌ ب‍ا غ‍ذا ۱۳۸۴ ‭RM,‭۲۱۶,‭/فلا۳د۴,‭۱۳۸۴
  دری‍اه‍ا و اق‍ی‍ان‍وس‍ه‍ا ۱۳۸۴ ‭ 
ک‍ف‍اش‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ دری‍چ‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ دن‍ی‍ای‌ ه‍زار م‍س‍ج‍د ۱۳۸۴ ‭DSR,‭۲۱۹۲,‭/-ه۴ک۷,‭۱۳۸۴
س‍ل‍ی‍ن‍ک‍و، آن‍ه‌ م‍اری‌ دزی‍ره‌ ۱۳۸۲ ‭PZ,‭۳,‭/س۸د۴,‭۱۳۸۲
ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د دس‍ت‍اورد (ش‍ع‍ر، داس‍ت‍ان‌، م‍ق‍ال‍ه‌) ۱۳۸۲ ‭PIR,‭۴۲۸۷,‭/ش۹د۵
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ق‍واع‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭Z,‭۶۹۴,‭/ص۴د۵,‭۱۳۷۵
ح‍اج‍ی‌ زاده‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ و ل‍غ‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ GIS & RS ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ت‍ق‍اض‍ی‌ ک‍ن‍ک‍وره‍ای‌ GIS & RS دول‍ت‍ی‌ و آزاد، ع‍ل‍وم‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌... ۱۳۹۲ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ح۲د۵,‭۱۳۹۲
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ آزم‍ای‍ش‌ ن‍ف‍وذ اس‍ت‍ان‍دارد (S.P.T) در م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ۱۳۸۰ ‭TA,‭۳۶۸,‭/س۲۴,‭۱۳۸۰
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ آم‍اده‌ س‍ازی‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ع‍ن‍اص‍ر در ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ ۱۳۹۲ ‭TN,‭۴۰۰,‭/د۵,‭۱۳۹۲
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ آم‍اده‌ س‍ازی‌، ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ و س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭QE,‭۳۵۹,‭/د۵,‭۱۳۹۳
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌ رس‍وب‍ات‌ آب‍راه‍ه‌ ای‌ (۱:۲۵۰۰۰) ۱۳۸۹ ‭TN,‭۳۲۰/۱۱,‭/ب۲,‭۱۳۸۹
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ام‍داد و ن‍ج‍ات‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۸۹ ‭TN,‭۲۹۵,‭/د۵,‭۱۳۸۹
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ و پ‍ای‍دارس‍ازی‌ ش‍ی‍ب‌ ه‍ا در م‍ع‍ادن‌ روب‍از ۱۳۸۹ ‭TN,‭۱۰۷,‭/د۵,‭۱۳۸۹
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍رز ت‍غ‍ی‍ی‍ر روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ از روب‍از ب‍ه‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭TN,‭۲۹۱,‭/د۳,‭۱۳۹۲
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍وزی‍ع‌ ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۸۹ ‭TN,‭۲۹۵,‭/د۵۳,‭۱۳۸۹
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ گ‍زارش‌ پ‍ای‍ان‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ۱۳۹۴ ‭TN,‭۲۷۰,‭/و۴د۵,‭۱۳۹۴
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۸ ‭GA,‭۱۰۵,‭/د۳,‭۱۳۸۸
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌ (م‍ق‍ی‍اس‌ ه‍ای‌ ۱:۲۵۰۰۰ و۱:۲۰۰۰۰ ) و رق‍وم‍ی‌ ک‍ردن‌ آن‌ ه‍ا ۱۳۸۹ ‭TN,‭۲۷۳,‭/د۵,‭۱۳۸۹
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ح‍ف‍ر و ت‍ج‍ه‍ی‍ز چ‍اه‍ک‍ه‍ای‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ای‌ ۱۳۷۵ ‭TA,‭۳۶۸,‭/س۲,‭۱۳۷۵
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۷ ‭TA,‭۳۶۸,‭/فلا۸۸,‭۱۳۸۷
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ ت‍ون‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭TN,‭۲۸۵,‭/د۵,‭۱۳۸۹
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ طراح‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ازک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ا و ح‍ف‍ری‍ات‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ [اس‍ت‍ان‍دارد] ۱۳۹۱ ‭ 
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍راب‍ری‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۸۸ ‭ 
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ف‍ن‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۸۸ ‭ 
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و خ‍ن‍ث‍ی‌ س‍ازی‌ آرس‍ن‍ی‍ک‌، س‍ول‍ف‍ی‍د و س‍ی‍ان‍ی‍د در آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ف‍رآوری‌ ۱۳۹۲ ‭TP,‭۲۰۰,‭/د۵,‭۱۳۹۲
وج‍ی‍ه‌ ال‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ م‍دل‍س‍ازی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ذخ‍ی‍ره‌   ‭ 
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ن‍ام‍گ‍ذاری‌ و ح‍ف‍اری‌ چ‍اه‍ه‍ای‌ آب‌ ۱۳۷۷ ‭TA,‭۳۶۸,‭/س۲,‭۱۳۷۷
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ق‍ف‌ در ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ۱۳۹۰ ‭TN,‭۲۹۵,‭/د۵۵,‭۱۳۹۰
  دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ آب‌ ۱۳۸۳ ‭TA,‭۳۶۸,‭/س۲۴,‭۱۳۸۳
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد دع‍ا ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۶۶,‭/م۲۴د۷,‭۱۳۸۴
م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، طی‍ب‍ه‌ دع‍ا ک‍ردم‌ ب‍رن‍گ‍ردی‌: گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا خ‍ان‍م‌ دک‍ت‍ر ب‍ت‍ول‌ ن‍ص‍رت‍ی‌ ه‍م‍س‍ر س‍ردار ش‍ه‍ی‍د س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود س‍ب‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ۱۳۹۳ ‭PIR,‭۸۲۰۳,‭/ز۹۲۵د۷,‭۱۳۹۳
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د دف‍اع‌ از ح‍ق‍وق‌ زن‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۳۰/۱۷۲,‭/ح۸د۷,‭۱۳۸۴
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌ دگ‍ر ش‍ک‍ل‍ی‌ ق‍اره‌ ای‌ در ف‍لات‌ ای‍ران‍زم‍ی‍ن‌ (پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‍س‍اخ‍ت‌ ای‍ران‍زم‍ی‍ن‌: ب‍خ‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌) ۱۳۶۲ ‭ 
ب‍لان‍ت‌، آل‍ی‍س‍ون‌ دگ‍ران‍دی‍ش‍ی‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۸۵ ‭G,‭۷۰,‭/ب۸د۸,‭۱۳۸۵
ف‍رق‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۴۵ ‭QE,‭۴۷۵,‭/ف۴,‭۱۳۴۵
پ‍ی‍ب‍ول‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۶۷ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲د۸,‭۱۳۶۷
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ک‍ری‍م‌ دلاوران‌ پ‍ارت‌ ۱۳۸۳ ‭PIR,‭۸۱۵۱,‭/ل۹۸۵فلا۹,‭۱۳۸۳
آری‍ن‌ ن‍ژاد، ش‍اپ‍ور دل‍ی‍ران‌ ش‍وش‌ ۱۳۷۶ ‭PIR,‭۱۳۷۶
ع‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد دن‍ی‍ای‌ پ‍رس‍ش‌ در م‍ک‍ال‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ۱۱۱ م‍وض‍وع‌ ۱۳۸۹ ‭PE,‭۱۱۳۱,‭/د۹ع۷۶,‭۱۳۸۹
ک‍رک‌ وود، ج‍ان‌ دن‍ی‍ای‌ س‍ت‍ارگ‍ان‌ ۱۳۸۲ ‭QB,‭۴۶,‭/ک۴د۹,‭۱۳۸۱
ی‍وش‍ی‍ج‌، ن‍ی‍م‍ا دو س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ از ن‍ی‍م‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌ ۱۳۷۹ ‭DSR,‭۲۰۴۹,‭/ی۸۳,‭۱۳۷۹
آب‍وت‌، آر ت‍وک‍ر دو ک‍ف‍ه‌ ای‍ه‍ا و ح‍ل‍زون‍ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ ۱۳۵۷ ‭QL,‭۴۳۰/۶,‭/ت۹,‭۱۳۵۷
ال‍گ‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر دورس‍ن‍ج‍ی‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌، زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، اک‍ت‍ش‍اف‌ و م‍ع‍دن‌) ۱۳۸۱ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ل۸د۹,‭۱۳۸۱
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ال‍ه‌ دورک‍اری‌ ۱۳۹۰ ‭HD,‭۲۳۳۶/۳,‭/ق۹د۹,‭۱۳۹۰
م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد دوس‍ت‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۵۴/۲,‭/م۳۴د۹,‭۱۳۸۴
م‍درس‍ی‌، ه‍ادی‌ دوس‍ت‍ی‌ و دوس‍ت‍ان‌ ۱۳۸۴ ‭BP,‭۲۵۴/۲,‭/م۴ص۴۰۴۱,‭۱۳۸۴
ش‍اه‍پ‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا دول‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ۱۳۸۳ ‭HN,‭۴۹,‭/ت۸ش۲,‭۱۳۸۳
ی‍اغ‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ اح‍م‍د دول‍ت‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ از اق‍ت‍دار ت‍ا ان‍ح‍لال‌ ۱۳۸۲ ‭DR,‭۴۸۶,‭/ی۲د۹,‭۱۳۸۲
  دوم‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ارب‍رده‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭ 
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ده‌ گ‍ف‍ت‍ار ۱۳۶۶ ‭BP,‭۱۰/۵,‭/م۶د۹
اح‍م‍دی‍ان‌ ش‍ال‍چ‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌ دی‍ار آش‍ن‍ا، وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ ۱۳۷۸ ‭GB,‭۲۹۰,‭/فلا۳,‭۱۳۷۸
ب‍ارک‍ر، ا.ج‍ی‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر ب‍اف‍ت‍ه‍ا و ری‍ز س‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۴۷۵,‭/آ۲ب۲,‭۱۳۷۸
آروی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ ۱۳۸۱ ‭QD,‭۹۴۱,‭/آ۴د۹,‭۱۳۸۱
م‍غ‍ف‍وری‌ م‍ق‍دم‌، ای‍رج‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر دی‍ری‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۷۱۱/۲,‭/م۷د۹,‭۱۳۸۳
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۱ ‭TN,‭۱۰۷,‭/ق۴د۹
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۵۵ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ن۲د۹,‭۱۳۵۵
زراس‍ون‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (از اول‍وی‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ در ن‍ق‍ش‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور) ۱۳۹۰ ‭BR,‭۱۵۲/۵,‭/ز۴د۹,‭۱۳۹۰
ب‍ن‍ی‍س‍ون‌، ج‍ورج‌ م‍ی‍ل‍ز دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍اره‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭QE,‭۶۰۱/۲,‭/ب۹م۷,‭۱۳۸۹
ان‍س‍ن‌، پ‌.ر دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر ک‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۳۹۰,‭/فلا۸د۹,‭۱۳۷۸
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۴۷۵,‭/م۷د۹,‭۱۳۷۷
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌، ه‍ادی‌ دی‍دگ‍اه‌ ه‍ا (آم‍وزش‌- اق‍ت‍ص‍اد- دول‍ت‌) ۱۳۸۸ ‭LA,‭۱۳۵۱,‭/ه۲د۹,‭۱۳۸۸
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌، ه‍ادی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ا (آم‍وزش‌- اق‍ت‍ص‍اد- دول‍ت‌) ۱۳۸۸ ‭LA,‭۱۳۵۱,‭/ه۲د۹,‭۱۳۸۸
  دی‍رگ‍دازه‍ا: ان‍واع‌ - خ‍واص‌ - ک‍ارب‍رد ۱۳۸۳ ‭TN,‭۶۷۷/۵,‭/د۹,‭۱۳۸۳
زواره‌ ای‌، اح‍م‍د دی‍ری‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ره‌ داران‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۸۴۱,‭/ز۹د۹,‭۱۳۹۱
ک‍ب‍ری‍ای‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۷ ‭QE,‭۷۱۵,‭/ک۲د۹,‭۱۳۸۷
پ‍روان‍ه‌ ن‍ژاد ش‍ی‍رازی‌، م‍ه‍ن‍از دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱ م‍اک‍رو ف‍س‍ی‍ل‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۵ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹پ۳۷۵۳,‭۱۳۸۵
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌) ۱۳۸۲ ‭QE,‭۷۷۰,‭/خ۵د۹,‭۱۳۸۲
ف‍ن‍ای‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ دی‍ن‌ در ت‍رازوی‌ اخ‍لاق‌ ۱۳۸۴ ‭BJ,‭۴۷,‭/ف۹د۹,‭۱۳۸۴
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ت‍ر پ‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ۱۳۸۶ ‭TA,‭۳۵۲,‭/م۴د۹,‭۱۳۸۶
ام‌.داس‌، ب‍راج‍ا دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ۱۳۷۵ ‭TA,‭۷۱۱,‭/د۲د۹
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ج‍د ال‍دی‍ن‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ۱۳۷۲ ‭TA,‭۷۱۵,‭/پ۴د۹,‭۱۳۷۲
وی‍ور ج‍ون‍ی‍ور، وی‍ل‍ی‍ام‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ازه‌ ب‍ه‌ روش‌ اج‍زاء م‍ح‍دود ۱۳۷۶ ‭TA,‭۶۵۴,‭/و۹د۹,‭۱۳۷۶
ف‍لاح‌ ف‍ر، س‍ع‍ی‍د دی‍وار (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ طرح‌) ۱۳۸۸ ‭NA,‭۲۹۴۰,‭/ف۸د۹,‭۱۳۸۸
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌ دی‍وان‌ پ‍روی‍ن‌ اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌ [۱۳۸۲] ‭PIR,‭۷۶۱۴,‭/فلا۵۹۴د,‭۱۳۸۲
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ ۱۳۷۹ ‭PIR,‭۵۴۲۴,‭۱۳۷۹
ش‍ی‍خ‌ ص‍وف‍ی‌ خ‍واف‍ی‌ ب‍رآب‍ادی‌ دی‍وان‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍وف‍ی‌ خ‍واف‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭PIR,‭۶۳۶۰,‭/د۹,‭۱۳۸۹
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌ دی‍وان‌ ک‍ام‍ل‌ اش‍ع‍ار ف‍روغ‌ ف‍رخ‍زاد ۱۳۸۴ ‭PIR,‭۸۱۶۰,‭۱۳۸۳
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ دی‍وان‌ ک‍ام‍ل‌ ش‍ه‍ری‍ار ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ اش‍ع‍ار ت‍رک‍ی‌ ش‍ه‍ری‍ار "ح‍ی‍درب‍اب‍ای‍ا س‍لام‌" (۴ج‍ل‍دی‌) ۱۳۸۰-۱۳۸۴ ‭PL,‭۳۱۴,‭/ش۹د۹,‭۱۳۸۰
ه‍وک‌ دون‍ال‍د دی‍وان‍گ‍ان‌ ت‍اری‍خ‌ ۱۳۸۴ ‭D,‭۱۱۰,‭/ه۹د۹,‭۱۳۸۴
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ دی‍وان‍ه‌ و پ‍ی‍ش‍ت‍از ۱۳۸۴ ‭PS,‭۳۵۱۳,‭/ب۴د۹,‭۱۳۸۴
ش‍ه‍ری‍اری‌، م‍ح‍م‍د ذخ‍ای‍ر ب‍وک‍س‍ی‍ت‌ ک‍ارس‍ت‍ی‌ (ب‍ا ب‍س‍ت‍ر ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌) ۱۳۶۵ ‭QE,‭۳۹۱,‭/ب۹ش۹
اردب‍ی‍ل‍ی‌، ام‍ی‍د ذخ‍ای‍ر طلای‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۵ ‭TN,‭۴۲۶,‭/فلا۹فلا۴,‭۱۳۹۵
ک‍اظم‍ی‌ خ‍وان‍س‍اری‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ذک‍ره‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ع‍ارف‍ان‌: ک‍ل‍ی‍د گ‍ش‍ای‍ش‌ م‍ش‍ک‍لات‌ دن‍ی‍وی‌ و س‍ل‍وک‍ی‌ ۱۳۸۶ ‭BP,‭۲۶۷,‭/ک۲۴ذ۸,‭۱۳۸۶
ب‍رن‌، ران‍دا راز ۱۳۹۵ ‭PQ,‭۲۶۲۳,‭/ر۳ر۲,‭۱۳۹۵
ری‍چ‍اردز، ای‍ان‌ راز س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ م‍وف‍ق‌ ۱۳۹۰ ‭HF,‭۵۷۱۸,‭/ر۹چ۸,‭۱۳۸۹
م‍ورگ‍ان‌، م‍اراب‍ل‌ راز ش‍اد زی‍س‍ت‍ن‌ و ن‍ش‍اط ک‍ام‍ل‌ در (راز م‍وف‍ق‌) ۱۳۸۳ ‭HQ,‭۷۳۴,‭/م۸۳
ف‍ون‍ت‍ان‍ا، دی‍وی‍د راز ک‍ن‍ت‍رل‌ اس‍ت‍رس‌ ۱۳۹۰ ‭HF,‭۵۵۴۸/۸۵,‭/ف۹ع۸,‭۱۳۹۰
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر راه‍ن‍م‍ا و ب‍ان‍ک‌ س‍والات‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ش‍ام‍ل‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ و س‍ل‍ی‍س‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌... ۱۳۸۴ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹۴۸۲,‭۱۳۸۴
  راه‍ن‍م‍ای‌ آب‍ک‍ش‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ ۱۳۹۰ ‭TN,‭۳۲۱,‭/ر۲,‭۱۳۹۰
  راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ج‍دای‍ش‌ ث‍ق‍ل‍ی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭TN,‭۵۲۰,‭/ر۲,‭۱۳۹۳
اس‍ت‍رال‍ر، آل‍ن‌. اچ‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۷ ‭GB,‭۵۴/۵,‭/فلا۵ر۲,‭۱۳۸۷
ف‍رس‍ای‍ش‍ی‌، داری‍وش‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آس‍ان‌ وب‌ لاگ‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭TK,‭۸۸۸۳,‭/ف۴ر۲,‭۱۳۸۲
  راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار ژئ‍وم‍ات‍ی‍ک‍ا۱۰ ۱۳۸۸ ‭TA,‭۵۴۹,‭/آ۸,‭۱۳۸۸
  راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ Microsoft Access MCSD ۱۳۷۹ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ر۱۳,‭۱۳۷۹
پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ی‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۲ ۱۳۸۱ ‭T,‭۳۸۵,‭/پ۴آ۸,‭۱۳۸۱
  راه‍ن‍م‍ای‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ دارای‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭TN,‭۱۰۷,‭/ر۲,‭۱۳۸۸
  راه‍ن‍م‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌: دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ و پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ان‍رژی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ (ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ب‍ان‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‌) ۱۳۹۳ ‭TD,‭۱۹۵,‭/ر۴ب۲,‭۱۳۹۳
  راه‍ن‍م‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ان‍ف‍ج‍ار در م‍ع‍ادن‌ س‍طح‍ی‌ ۱۳۹۱ ‭TA,‭۷۴۸,‭/ر۲,‭۱۳۹۱
م‍س‍ک‍ن‍ی‌ ج‍ی‍ف‍رودی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ( ArcGIS 9.xم‍ق‍دم‍ات‍ی‌) ۱۳۸۷ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/م۵ر۲۸,‭۱۳۸۷
  راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از چ‍ک‍ی‍ده‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭QD,‭۹,‭/ر۲,‭۱۳۷۵
ت‍ق‍ی‌ پ‍ور، س‍ی‍اوش‌ راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار [ Roclabراک‌ ل‍ب‌] ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ت‍وده‌ س‍ن‍گ‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ی‍ار ش‍ک‍س‍ت‌ ه‍وک‌ - ب‍رون‌ ۱۳۸۳ ‭TA,‭۷۰۶,‭/ت۷ر۲,‭۱۳۸۳
  راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍ب‍اش‍ت‌ م‍واد ب‍اطل‍ه‌ در واح‍ده‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ و ف‍رآوری‌ ۱۳۹۱ ‭TD,‭۱۹۵/۲,‭/ر۶,‭۱۳۹۰
  راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭HD,‭۹۵۰۶,‭/آ۲ر۲,‭۱۳۹۲
  راه‍ن‍م‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ظرف‍ی‍ت‌ م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ ۱۳۹۰ ‭AB,‭۴۱۰,‭/ض۹,‭۱۳۹۰
ن‍ب‍رت‌، داگ‍لاس‌، دی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ای‍ج‍اد زی‍رس‍اخ‍ت‍ار داده‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‌ ۱۳۸۷ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ن۲,‭۱۳۸۷
ق‍ل‍م‍ق‍اش‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رداش‍ت‌، ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ و گ‍زارش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۵۰۰۰ ۱۳۹۶ ‭QE,‭۳۶,‭/ق۸ر۲,‭۱۳۹۶
  راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ واژگ‍ان‌ و روش‌ ه‍ای‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۹۱ ‭QE,‭۶۴۵,‭/فلا۲ر۲,‭۱۳۹۱
  راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍وش‍ش‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در واح‍ده‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ ۱۳۹۴ ‭T,‭۵۵/۳,‭/پ۹ر۲,‭۱۳۹۴
ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍ی‍ت‍ر ن‍ورت‍ن‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ [ Access 2000اک‍س‍س‌۲۰۰۰ ] ۱۳۷۹ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ن۸۳,‭۱۳۷۹
ک‍ن‍ی‌، ان‍وش‍ی‍روان‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۳ ‭Q,‭۱۸۰/۵۵,‭/ر۹ک۹,‭۱۳۸۳
ن‍ص‍راص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۹ ‭Q,‭۱۸۰/۵۵,‭/ر۹ن۶,‭۱۳۸۹
آس‍ی‍اب‍ان‍ه‍ا، ع‍ب‍اس‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍رس‍ی‍م‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍م‍وداره‍ای‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا و ش‍رح‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ...Newpet, GCDkit, Petrograph, Minpet, Igpet ۱۳۸۶ ‭QE,‭۴۳۳/۷,‭/آ۵ر۲,‭۱۳۸۶
داس‍ام‌، دی‍وی‍د راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍رای‌ راه‌ ان‍دازی‌ م‍وزه‌ و ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ اک‍وم‍وزه‌ ۱۳۸۷ ‭AM,‭۵,‭/د۲ر۲,‭۱۳۸۷
  راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ گ‍زارش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۸ ‭DSR,‭۲۰۷۵,‭/ص۹۱ک۳۲,‭۱۳۸۸
  راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌) ۱۳۶۸ ‭TA,‭۷۰۵,‭/ر۲۴,‭۱۳۶۸
ق‍ل‍م‍ق‍اش‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱:۲۵۰۰۰ (ج‍ل‍د دوم‌) ۱۳۸۶ ‭ 
ق‍ل‍م‍ق‍اش‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌۱:۲۵۰۰۰ ۱۳۸۷ ‭TA,‭۷۰۵,‭/ر۲,‭۱۳۸۷
دان‍گ‍ر، ژان‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ای‌ ۱۳۷۶ ‭GA,‭۱۰۲/۴,‭/س۹د۹,‭۱۳۷۶
ب‍رن‍ز، پ‍ات‍ری‍ک‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ( Quattro pro 4ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌) ۱۳۷۱ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/ک۹ب۴,‭۱۳۷۱
ان‍دری‍ن‌، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Access 2000اک‍س‍س‌ دو ه‍زار] ۱۳۸۰ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲فلا۷۶,‭۱۳۸۰
ن‍ص‍ری‌، غ‍زل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Adobe photoshop 7.0ادوب‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ./۷] ۱۳۸۲ ‭T,‭۳۸۵,‭/ن۶ر۱۵,‭۱۳۸۲
ب‍ی‍ن‌، اس‍ت‍ی‍و راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ CorelDraw 12ک‍رل‌ دراو۱۲ ] ۱۳۸۴ ‭T,‭۳۸۵,‭/ب۹۴ر۲۳,‭۱۳۸۴
ه‍ان‍س‍ل‍م‍ن‌، دوی‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Matlab 6م‍طل‍ب‌۶ ] ۱۳۸۳ ‭QA,‭۲۹۷,‭/-ه۲ک۲,‭۱۳۸۳
زرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ spss 13اس‌. پ‍ی‌. اس‌. اس‌.۱۳ ] ۱۳۸۴ ‭HA,‭۳۲,‭/ز۴ر۲۳,‭۱۳۸۴
ای‍ون‍س‌، ک‍ت‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ [ Windows Server 2003وی‍ن‍دوز س‍رور۲۰۰۳ ] ۱۳۸۳ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ر۱۴۴,‭۱۳۸۳
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Internet]ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌] ۱۳۷۷ ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۷۵,‭/فلا۹-ه۲,‭۱۳۷۸
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌ وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ۶ = Visual basic 6 ۱۳۸۱ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/ب۹د۹۷,‭۱۳۸۱
م‍ول‍ر، ج‍ان‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍ی‍ت‍ر ن‍ورت‍ن‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Windows xpوی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌. پ‍ی‌] ۱۳۸۱ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴م۸۳,‭۱۳۸۱
  راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍ر ف‍ض‍ای‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ر۲,‭۱۳۸۳
  راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۲ ‭LG,‭۲۹۱,‭/س۹۰۱ر۲,‭۱۳۷۲
زاک‍ر، گ‍ری‍ک‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ۱۳۸۳ ‭TK,‭۵۱۰۵/۵,‭/ز۲د۲,‭۱۳۸۲
ق‍ص‍اب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۴ ‭DSR,‭۲۱۲۱,‭/ش۸۳ق۶,‭۱۳۸۴
درج‍ه‌، م‍ی‍لاد راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ طلا ۱۳۹۳ ‭HD,‭۹۵۳۶,‭/آ۲د۴,‭۱۳۹۲
ج‍ون‍ز، ادوارد راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍اک‍س‌ پ‍رو ۲ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ان‌ ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ج۹,‭۱۳۷۱
م‍ح‍م‍دی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ل‍ی‍ک‍ا. دان‍ه‌ رس‍ی‌ س‍ب‍ک‌ م‍ن‍ب‍س‍ط ش‍ده‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ آن‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۳۸۹/۶۲۵,‭۱۳۷۷
زرج‍ی‍ن‍ی‌، ت‍ق‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ GPS و GIS اول‍ی‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ن‍اوب‍ری‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ۱۳۹۴ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ز۴,‭۱۳۹۴
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌ ن‍ی‍ه‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ن‍رم‌ اف‍زار Rock Works ۱۳۸۶ ‭TA,‭۷۵۰,‭/م۳ر۲,‭۱۳۸۶
گ‍وروی‍چ‌، ن‍ات‍ان‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ۵ ۱۳۷۸ ‭QA,‭۷۶/۷۳,‭/و۹گ۹,‭۱۳۷۸
آن‍ت‍ون‍ووی‍چ‌، م‍ای‍ک‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ وی‍ژوال‌ ف‍اک‍س‌ پ‍رو ۳ (س‍ه‌) ۱۳۷۹ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲آ۸,‭۱۳۷۹
ل‍طف‌ آب‍ادی‌، ف‍رزان‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ن‍رال‌ ای‍ن‍گ‍ل‍ی‍ش‌ ت‍رو ری‍دی‍ن‍گ‌ ۱۳۸۱ ‭PE,‭۱۱۲۲,‭/خ۲ج۹۲۷,‭۱۳۸۱
  راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ MS-DOS 5.0 ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/ر۲,‭۱۳۷۱
دس‍وس‌، ادم‍ون‍د راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ Norton utilities ۱۳۷۱ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭ر۲,‭۱۳۷۱
ات‍ک‍ی‍ن‍ز راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۷۰ ‭QD,‭۴۵۳/۲,‭/فلا۲ش۹,‭۱۳۷۰
  راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍داره‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ ۱۳۹۰ ‭TN,‭۳۳۱,‭/ر۲,‭۱۳۹۰
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ه‍دی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ رج‍ی‍س‍ت‍ری‌ ۱۳۸۵ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/و۹۵ح۵۳۵,‭۱۳۸۵
  راه‍ن‍م‍ای‌ رس‍م‍ی‌ ت‍اف‍ل‌ iBT ۱۳۸۶ ‭PE,‭۱۱۲۸,‭/ر۱۷,‭۱۳۸۶
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر خ‍لاص‍ه‌ درس‌ و ح‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ م‍رب‍وطه‌) ۱۳۷۸ ‭QE,‭۶۰۱/۸,‭پ۹ر۲,‭۱۳۷۸
پ‍ورف‍ت‍ح‌ ال‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر راه‍ن‍م‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ ۱۳۸۶ ‭HG,‭۵۷۲۰/۲,‭/خ۳پ۹,‭۱۳۸۶
ف‍اض‍ل‌ ب‍س‍طام‍ی‌، ک‍اوه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۵ ‭TN,‭۹۵۴,‭/ر۲ف۲,‭۱۳۸۵
  راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ن‍گ‌ ج‍وری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍ی‌ ی‍ا خ‍ودک‍ار ۱۳۹۰ ‭TN,‭۵۰۰,‭/ر۲,‭۱۳۹۰
ف‍ره‍ادی‌، رض‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اطل‍س‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍ره‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۳۶۷/۲,‭/ف۴ر۲,‭۱۳۸۰
ش‍ف‍رد، ت‍ی‌. ج‌. راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍الات‌ درگ‍ی‍ر ۱۳۸۶ ‭QE,‭۳۶۴/۲,‭/س۹۵ر۲,‭۱۳۸۶
  راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ن‍اص‍ر ک‍م‍ی‍اب‌ ۱۳۸۷ ‭QP,‭۵۳۴,‭/پ۲م۴,‭۱۳۸۷
ان‍درس‍ن‌، وی‍رج‍ی‍ن‍ب‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در [ Microsoft Accessم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍س‌] ۱۳۸۰ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲فلا۷۷,‭۱۳۸۰
اول‍ری‍ک‌، لاری‌ آن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در [ Microsoft Excelم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍ل‌] ۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/م۲فلا۸,‭۱۳۸۰
اس‍ت‍ی‍ون‍س‍ون‌، ن‍ان‍س‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ در [ Microsoft office XPآف‍ی‍س‌ ای‍ک‍ی‌ پ‍ی‌] ۱۳۸۱ ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/آ۷فلا۵,‭۱۳۸۱
م‍ن‍س‍ر، راب‍رت‌ م‍وری‍س‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ف‍ل‍وت‍اس‍ی‍ون‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‌ ه‍ا ۱۳۸۱ ‭TN,‭۵۲۳,‭/م۸ر۲,‭۱۳۸۱
  راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ Spss 6.0 for windows ۱۳۷۷ ‭HA,‭۳۲,‭/ر۱۶
  راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ MS- DOS 6 ۱۳۷۲ ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹ر۲۶,‭۱۳۷۲
طاه‍رک‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ ن‍رم‌ اف‍زار ای‍دری‍س‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭ 
  راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ وی‍ژوال‌ ف‍اک‍س‌ پ‍رو ۶ ۱۳۸۰ ‭QA,‭۷۶/۹,‭/پ۲ر۲۴,‭۱۳۸۰
س‍ن‍ج‍ری‌، س‍ارا راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ARC GIS 10 ۱۳۹۰ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/ر۲۳س۹,‭۱۳۹۰
س‍ن‍ج‍ری‌، س‍ارا راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ARC GIS 9.2 ۱۳۸۶ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/س۹ر۲,‭۱۳۸۶
ورن‍ون‌، رون‍ال‍د ه‍ول‍دن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ر ری‍زس‍اخ‍ت‌ س‍ن‍گ‌ ۱۳۹۱ ‭QE,‭۴۳۴,‭/و۴ر۲,‭۱۳۹۲
ک‍رام‍ت‌، س‍ع‍ی‍د راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ج‍دی‍دت‍ری‍ن‌ و ج‍ام‍ع‌ ت‍ری‍ن‌ ن‍رم‌ اف‍زار ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ MicroSurvey CAD 2014 ۱۳۹۳ ‭TA,‭۳۴۵,‭/ک۳۶ر۲,‭۱۳۹۳
رض‍ای‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ ILWIS 2.1 for Windowsای‍ل‍وی‍س‌ ۲/۱ ف‍ور وی‍ن‍دوز ج‍ی‌، آی‌. اس‌] از س‍ری‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭G,‭۷۰/۲,‭/ر۵۷ر۲,‭۱۳۸۱
پ‍ی‍رن‍ظر، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍رم‌ اف‍زار ENVI و پ‍ردازش‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌ ENVI 5.1 ۱۳۹۴ ‭G,‭۷۰/۴,‭/پ۹ر۲,‭۱۳۹۴
ام‍ی‍دوار، ج‍واد راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۳۹۲ ‭G,‭۷۰/۴,‭/فلا۸ر۲,‭۱۳۹۲
ب‍رام‍ب‍رگ‌، م‍اری‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ۱۱۰۰ واژه‌ ک‍ه‌ ب‍ای‍د دان‍س‍ت‌ ۱۳۸۷ ‭PE,‭۱۴۴۹,‭/ب۴ر۲,‭۱۳۸۷
م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ور، اک‍ب‍ر راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ۱۳۸۲ ‭PIR,‭۲۸۸۶,‭/م۴ر۲,‭۱۳۸۲
ک‍لای‍ن‌، ک‍ورن‍ل‍ی‍س‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۳۷۲,‭/ک۸ر۲,‭۱۳۸۰
  راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ آم‍ی‍گ‍ا س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ (ب‍ه‌ زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌) ۱۳۶۹ ‭T,‭۳۸۵,‭/ر۲۶,‭۱۳۶۹
  راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍س‍ت‍رده‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ ۱۳۹۲ ‭HD,‭۶۹,‭/م۴ر۲۵,‭۱۳۹۲
م‍س‌ ف‍روش‌، ع‍ل‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ح‍س‍اب‌ CASIO FX 3600   ‭QA,‭۷۵,‭/ر۲۲
  راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭TN,‭۲۸۱,‭/فلا۹,‭۱۳۸۹
ه‍ول‍ت‍س‌ ن‍ای‍در، ب‍ی‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ران‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ (IT) ۱۳۸۴ ‭HD,‭۳۰/۲,‭/ه۹ر۲,‭۱۳۸۴
ه‍ال‌، ک‍ال‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ص‍ور و ج‍ام‍ع‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭TS,‭۷۵۲,‭/-ه۲۵ر۲,‭۱۳۸۸
  راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ س‍ن‍ج‍ی‌، گ‍ران‍ی‌ س‍ن‍ج‍ی‌ و ل‍رزه‌ ن‍گ‍اری‌ در اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۹۱ ‭TN,‭۲۶۹,‭/ر۱۶,‭۱۳۹۱
  راه‍ن‍م‍ای‌ م‍لاح‍ظات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‍ی‌ ۱۳۹۱ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ر۱۸,‭۱۳۹۱
  راه‍ن‍م‍ای‌ م‍لاح‍ظات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ر۲,‭۱۳۸۸
م‍ح‍م‍دن‍ژاد، م‍ری‍م‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ ArcView GIsآرک‌ وی‍و ج‍ی‌. آی‌. اس‌] ۱۳۸۵ ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/م۳ر۲,‭۱۳۸۵
  راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ RocSupport, RocFall ۱۳۹۰ ‭TA,‭۸۱۵,‭/ک۲,‭۱۳۹۰
م‍ج‍ی‍دف‍ر، ف‍رش‍اد راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۱۳۷۸ ‭T,‭۳۸۵,‭/م۲۶ر۲,‭۱۳۷۸
ف‍ت‍ح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ Unwedge- Swedge- Roclab- Dips ۱۳۸۵ ‭TA,‭۷۰۵,‭/ف۲ر۲,‭۱۳۸۵
  راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ ع‍لای‍م‌ اس‍ت‍ان‍دارد ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭TN,‭۵۸۹۱,‭/ر۹,‭۱۳۸۹
اول‍ی‍ور، پ‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍گ‍ارش‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ۱۳۹۲ ‭LB,‭۲۳۶۹,‭/فلا۸۳ر۲,‭۱۳۹۲
ک‍رب‍اس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ و آن‍ال‍ی‍ز س‍م‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ ۱۳۹۳ ‭GC,‭۳۸۰/۲,‭/ر۵ک۴,‭۱۳۹۵
ق‍رب‍ان‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا راه‍ن‍م‍ای‌ وال‍دی‍ن‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از چ‍اق‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌، طرح‍ی‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ س‍لام‍ت‍ی‌ ۱۳۸۸ ‭RA,‭/-ه۲,‭۱۳۸۸
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ رای‍ان‍ه‌ ک‍ار [ ICDLآی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌] (درج‍ه‌ ی‍ک‌) م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ وح‍رف‍ه‌ای‌ ۱۳۸۲ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ش۳ر۱۵,‭۱۳۸۲
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ رای‍ان‍ه‌ ک‍ار [ ICDLآی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌] (درج‍ه‌۲ ) م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد آم‍وزش‍ی‌... ۱۳۸۲ ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/ش۳ر۲۴,‭۱۳۸۲
لاس‍م‍ی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ا، م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ و چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌ ن‍ه‍ش‍ت‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ ب‍الای‍ی‌ و پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۶۵۳,‭/ل۲,‭۱۳۷۹
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۴۷۱/۱۵,‭/ک۴خ۵,‭۱۳۸۲
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ (م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ ه‍ا) ۱۳۸۶ ‭QE,‭۷۱۹,‭/خ۵ر۳,‭۱۳۸۶
ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍ر رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۶۵ ‭QE,‭۴۷۱,‭/ک۸ر۳,‭۱۳۶۵
م‍ی‍ث‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۴۷۱,‭/م۹ر۳,‭۱۳۸۵
زرع‍ی‍ان‌، س‍ی‍روس‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ودال‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌   ‭QE,‭۴۶۱,‭/ز۴ر۴
س‍پ‍اه‍ی‌ گ‍رو، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر رده‌ ب‍ن‍دی‌ و ن‍ام‍گ‍ذاری‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا (آذری‍ن‌، دگ‍رگ‍ون‍ی‌، رس‍وب‍ی‌) ۱۳۷۹ ‭QE,‭۴۲۶,‭/س۲ر۴,‭۱۳۷۸
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌ رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ ۱۳۸۴ ‭RA,‭۷۸۴,‭/فلا۳,‭۱۳۸۴
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ رس‍ال‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭BP,‭۱۸۳/۹,‭/خ۸ت۹,‭۱۳۸۱
راش‍دی‌، ل‍طی‍ف‌ رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ چ‍ه‍ار م‍رج‍ع‌ ۱۳۷۷ ‭BP,‭۱۸۳/۹,‭/ر۱۵ر۵,‭۱۳۸۳
ب‍ی‌ آزار ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ رس‍ال‍ه‌ ن‍وی‍ن‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭BP,‭۲۳۲/۶۵,‭/ب۹ر۵,‭۱۳۷۵
م‍وس‍وی‌ ح‍رم‍ی‌، رض‍ا رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۷-۷۷ ‭QE,‭۴۷۱,‭/م۸ر۵,‭۱۳۷۹
م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۵۸ ‭QE,‭۴۷۱/۱,‭/ر۵م۶,‭۱۳۵۸
ب‍ه‍زاد، ع‍ل‍ی‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ [۱۳۵۷] ‭QE,‭۴۷۱,‭/ب۹ر۵
ش‍ام‍ل‍ی‌، ه‍روه‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۴۷۱,‭/ش۲ر۵,‭۱۳۷۲
رض‍ای‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۴۷۱,‭/ر۵۶ر۵,‭۱۳۹۲
پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹پ۳۷۵۷,‭۱۳۸۲
وارن‌، ج‍ان‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ری‍ه‍ا (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹و۲۲۴,‭۱۳۸۲
ل‍وئ‍ی‍س‌، داگ‍لاس‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۴۷۱/۲,‭/ل۹ر۵,‭۱۳۸۴
ل‍وئ‍ی‍س‌، داگ‍لاس‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۴۷۱,‭/ل۹ر۵,‭۱۳۸۲
س‍وخ‍ت‍ان‍ک‍ار رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ = Applied sedimentology   ‭QE,‭۴۷۱,‭/س۹۳ر۵,‭۱۳۸۵
ف‍ی‍ض‌ ن‍ی‍ا، س‍ادات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ف‍رس‍ای‍ش‌ خ‍اک‌ و ت‍ول‍ی‍د رس‍وب‌ ۱۳۸۷ ‭QE,‭۴۷۱,‭/ف۹۴ر۵,‭۱۳۸۷
  رس‍وب‍ات‌ ت‍خ‍ری‍ب‍ی‌ ک‍وات‍رن‍ری‌ ب‍اف‍ت‌ و س‍اخ‍ت‌ ان‍واع‌ اص‍ل‍ی‌ (ب‍ا ذک‍ر م‍ث‍ال‌ ه‍ای‍ی‌ از ج‍م‍ه‍وری‌ چ‍ک‌) ۱۳۸۸ ‭QE,‭۴۷۱,‭/ر۵,‭۱۳۸۸
زاه‍دی‌ زاده‌، ح‍ل‍ی‍م‍ه‌ رس‍ول‌ م‍ه‍ر ۱۳۸۷ ‭ 
پ‍ه‍ل‍وان‌، ک‍ی‍وان‌ رض‍ا ش‍اه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ت‍ب‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ۱۳۸۳ ‭DSR,‭۱۴۸۸,‭/پ۹ر۶۳,‭۱۳۸۳
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ ات‍ص‍الات‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ل‍ب‌ ۱۳۷۹ ‭TA,‭۶۶۰,‭/ن۲۵ر۷,‭۱۳۷۹
ای‍ش‍ی‌ ه‍ارا، ک‍ن‍ج‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ خ‍اک‌ ه‍ا: دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ۱۳۹۴ ‭TH,‭۷۱۱,‭/فلا۹ر۷,‭۱۳۹۴
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز رف‍ت‍ار و طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ خ‍ارج‌ ت‍ز م‍رک‍ز ۱۳۷۸ ‭TA,‭۶۶۰,‭/ن۲ر۷,‭۱۳۷۸
  رق‍ص‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر: چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دار در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍رن‍ده‌ ۱۳۸۶ ‭HD,‭۵۸/۸۲,‭/ر۷,‭۱۳۸۵
ان‍ظاری‌، ف‍ری‍ب‍ا رم‍وز خ‍ان‍ه‌ داری‌ و م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ی‍ک‌ زن‌ خ‍ان‍ه‌ دار ۱۳۸۲ ‭TX,‭۳۲۱,‭/فلا۸۳ر۸,‭۱۳۸۲
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌ رم‍وز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رای‌ زن‍ان‌ در زن‍دگ‍ی‌ و ک‍ار ۱۳۸۱ ‭BJ,‭۱۶۱۱/۲,‭/ت۴ک۱۷,‭۱۳۸۱
خ‍ی‍ب‍ر، م‍ح‍دث‌ رن‍ج‍ه‍ا و ف‍ری‍اده‍ای‌ ف‍اطم‍ه‌ (س‌) (ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ی‍ت‌ الاح‍زان‌) ۱۳۶۹ ‭BP,‭۲۷/۲,‭/ق۸ب۹
ع‍ل‍ی‌، م‍وآ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‌ ۱۳۸۴ ‭HD,‭۵۹,‭/ع۸ر۹,‭۱۳۸۳
م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ح‍م‍د رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍رت‍ر در ی‍ک‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭HM,‭۲۳۶,‭/م۸۷ر۹,‭۱۳۸۱
ه‍ی‌، ج‍ول‍ی‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ار ۱۳۸۰ ‭HF,‭۵۵۴۸/۸,‭/ه۹ر۹,‭۱۳۸۰
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رورش‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌ ۱۳۸۲ ‭LB,‭۱۱۱۷,‭/فلا۲ر۹,‭۱۳۸۲
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رورش‍ی‌ (روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و آم‍وزش‌) ۱۳۷۹ ‭LB,‭۱۰۵۱,‭/س۹ر۹,‭۱۳۷۹
ب‍رک‌، ل‍ورا روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د (از ن‍وج‍وان‍ی‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌) (ج‍ل‍د دوم‌) ۱۳۹۳ ‭BF,‭۷۱۳,‭/ب۴ر۹,‭۱۳۹۳
ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ ۱۳۸۹ ‭BF,‭۱۲۸,‭/م۹ر۹,‭۱۳۸۹
  روح‌ ال‍ه‌ از ت‍ول‍د ت‍ا ت‍ب‍ع‍ی‍د ۱۳۷۸ ‭DSR,‭۱۵۷۶,‭/ر۸۶,‭۱۳۷۸
ب‍ری‍ج‌، ج‌. اس‌. رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ا و دش‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍لاب‍ی‌ ۱۳۸۷ ‭GB,‭۱۲۰۳/۲,‭/ب۴ر۹,‭۱۳۸۷
  روده‍ا ۱۳۸۰ ‭ 
م‍ع‍ی‍ن‍ب‍ان‌، م‍ه‍دی‌ روش‌ آس‍ان‌ در ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ا ت‍م‍ری‍ن‌ و پ‍اس‍خ‌ آن‌ ه‍ا ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ب‍ا دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭PE,‭۱۱۳۰,‭/م۶ر۹,‭۱۳۸۳
ن‍وب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ۱۳۹۳ ‭Q,‭۱۸۰/۵۵,‭/ر۹ن۸۶,‭۱۳۹۳
ژرژ، پ‍ی‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۷۱ ‭G,‭۷۳,‭/ژ۴ر۹,‭۱۳۷۱
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۶۰۱,‭/م۷ر۹,‭۱۳۸۳
ق‍ل‍م‍ق‍اش‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ روش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌ ۱:۱۰۰۰۰۰ در راس‍ت‍ای‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ام‍ان‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۳۶,‭/ق۸ر۹,‭۱۳۸۳
اح‍م‍د، اف‌ روش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ۱۳۷۰ ‭QE,‭۳۶,‭/فلا۳۸,‭۱۳۷۰
پ‍ارس‍ون‍س‌، ا. ج‌. روش‌ رس‍ال‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ع‍ل‍وم‌ م‍رت‍ب‍ط ۱۳۸۶ ‭LB,‭۲۳۶۹,‭/پ۱۵ر۹,‭۱۳۸۶
  روش‌ رف‍ت‍ار اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ب‍ا ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌ در م‍راح‍ل‌ رش‍د ۱۳۷۰ ‭ 
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ روش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ اس‍لام‌ ۱۳۶۲ ‭BP,‭۲۳۳/۷,‭/ش۴
ب‍ری‍ک‍ل‍ی‍ن‌، م‍ارک‌ روش‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍م‌ ک‍ردن‌ وزن‌ ب‍ه‌ طور طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍دون‌ رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ و ن‍ی‍روی‌ ارادی‌ ۱۳۷۴ ‭RM,‭۲۲۲/۲,‭/ب۴ر۹,‭۱۳۷۴
ق‍ن‍وات‍ی‌، ع‍زت‌ ال‍ه‌ روش‌ ه‍ا و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ا ت‍رس‍ی‍م‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ۱۳۹۳ ‭GB,‭۴۲/۴۰۰,‭/ق۹ر۹,‭۱۳۹۲
پ‍راس‍اد، گ‍وی‍ن‍د روش‌ ه‍ا و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ۱۳۸۸ ‭GB,‭۴۰۱/۵,‭/پ۴ر۹,‭۱۳۸۸
اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا روش‌ ه‍ا و م‍دل‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍ی‍اب‍ان‌ زای‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭GB,‭۶۱۱,‭/فلا۳ر۹,‭۱۳۸۹
م‍ن‍ص‍ورف‍ر، ک‍ری‍م‌ روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌ ۱۳۷۴ ‭HA,‭۲۹/۵,‭/ف۲م۸,‭۱۳۷۴
گ‍وی‍ت‍ا، پ‍ی‌. ک‍ی‌. روش‌ ه‍ای‌ آن‍ال‍ی‍ز آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ (آب‌، خ‍اک‌، ه‍وا) ۱۳۸۸ ‭TD,‭۱۷۰,‭/گ۹ر۹,‭۱۳۸۸
م‍ارش‍اک‌، اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌ روش‌ ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۶۰۱/۸,‭/م۲ر۹,‭۱۳۸۱
اورع‍ی‌، ک‍اظم‌ روش‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ (م‍ع‍ادن‌ ف‍ل‍زی‌) ۱۳۸۳ ‭TN,‭۱۴۵,‭/فلا۸ر۹,‭۱۳۸۳
ی‍ان‍گ‍ل‌ روش‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍و ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ح‍وزه‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ع‍م‍ی‍ق‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۷۱,‭/ن۷ر۹,‭۱۳۸۲
ن‍وروزی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ روش‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ در ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌، م‍ق‍اوم‍ت‌ وی‍ژه‌ - پ‍لاری‍زاس‍ی‍ون‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ - ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ ۱۳۹۱ ‭TN,‭۲۶۹,‭/ن۹ر۹,‭۱۳۹۲
  روش‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ ت‍وده‌ س‍ن‍گ‌ ۱۳۹۳ ‭TA,‭۷۰۶,‭/ر۹,‭۱۳۹۳
ج‍ع‍ف‍ری‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ روش‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ خ‍اک‌ ۱۳۸۲ ‭S,‭۵۹۳,‭/ج۷ر۹,‭۱۳۸۲
م‍ی‍رن‍ژاد، ح‍س‍ن‌ روش‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۹۲ ‭QD,‭۷۹,‭/د۵م۹,‭۱۳۹۲
خ‍اک‍زاد، اح‍م‍د روش‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۳۵۹,‭/خ۲ر۹,‭۱۳۹۲
ب‍ات‍ا، ب‍اس‍ودب‌ روش‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۳۹۴ ‭G,‭۷۰/۴,‭/ب۹ر۹,‭۱۳۹۵
  روش‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ ک‍ارس‍ت‌ ۱۳۹۴ ‭GB,‭۸۴۳,‭/ر۹,‭۱۳۹۶
ادی‍ب‌، اح‍م‍د روش‌ ه‍ای‌ ت‍رس‍ی‍م‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۳۶,‭/فلا۴ر۹,‭۱۳۹۲
ل‍ی‍ش‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر روش‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍وی‍ر ک‍ردن‌ اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۶۰۱/۳,‭/ت۶ل۹,‭۱۳۷۷
م‍ارج‍وری‍ب‍ن‍ک‍س‌، راج‍ر روش‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ و م‍ع‍دن‌ ک‍اری‌ ۱۳۹۴ ‭QE,‭۳۷۲/۲,‭/م۲ر۹,‭۱۳۹۴
  روش‌ ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۹۵ ‭QE,‭۴۵,‭/ت۸,‭۱۳۹۵
ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د روش‌ ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ در اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ی۴ر۹,‭۱۳۸۱
آری‍اف‍ر، اح‍م‍د روش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ۱۳۹۷ ‭TN,‭۲۷۰,‭/آ۴ر۹,‭۱۳۹۷
اب‍ن‌ ج‍لال‌، رض‍ا روش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ ۱۳۸۲ ‭TA,‭۵۴۵,‭/فلا۲ر۹,‭۱۳۸۲
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا روش‌ ه‍ای‌ واک‍اوی‌ و ه‍م‌ ن‍ه‍اد در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ۱۳۹۵ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ق۲ر۹,‭۱۳۹۵
اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌، ع‍ی‍س‍ی‌ روش‍ه‍ا و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ آم‍ای‍ش‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ۱۳۹۳ ‭TH,‭۳۹۵,‭/فلا۹فلا۲۵,‭۱۳۹۳
رج‍ب‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ و م‍وض‍وع‍ات‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭HA,‭۲۹,‭۱۳۸۱
اورع‍ی‌، ک‍اظم‌ روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ (زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌) ۱۳۸۰ ‭TN,‭۸۰۳,‭/فلا۸ر۹,‭۱۳۸۰
اص‍ان‍ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍ادن‌ س‍طح‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭TN,‭۲۹۱,‭/فلا۶ر۹,‭۱۳۸۴
ب‍ص‍ی‍ر، س‍ی‍دح‍س‍ن‌ روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۸۱ ‭TN,‭۲۹۱,‭/ب۶ر۹,‭۱۳۸۱
ب‍ئ‍وس‌، ال‍ف‌. ال‍ف‌ روش‍ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭TN,‭۲۷۰,‭/ب۹,‭۱۳۷۵
ف‍اخ‍ر، ع‍ل‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ۱۳۸۷ ‭TA,‭۷۰۶,‭/ف۲ر۹,‭۱۳۸۷
اح‍ت‍ش‍ام‌ زاده‌ اف‍ش‍ار، م‍ح‍م‍ود روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۳۶,‭/فلا۳,‭۱۳۷۴
ب‍ای‍س‌، ک‌. ج‌. روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۱۴۵,‭/ب۲ر۹,‭۱۳۷۴
ق‍اس‍م‍ی‌، ص‍ادق‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر آزم‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ار در چ‍اه‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از ۱۳۸۶ ‭TN,‭۸۷۰,‭/ق۲ر۹,‭۱۳۸۶
ام‍ام‍ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ک‍ارب‍رد ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۳۶,‭/فلا۸ر۹,‭۱۳۹۲
ب‍ی‍رک‍س‌، دی‍وی‍د روش‍ه‍ای‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ در رگ‍رس‍ی‍ون‌ ۱۳۷۹ ‭QA,‭۲۷۸/۲,‭/ب۹ر۹,‭۱۳۷۹
م‍ارچ‌ ب‍ن‍ک‍س‌، راج‍ر روش‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۳۷۲/۲,‭/م۲ر۹,‭۱۳۹۲
م‍ارج‍وری‌ ب‍ن‍ک‍س‌، راج‍ر روش‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا و م‍ع‍دن‌ ک‍اری‌ ۱۳۸۲ ‭TN,‭۲۶۹,‭/م۲ر۹,‭۱۳۸۲
م‍ارج‌ ب‍ن‍ک‍س‌، راج‍ر روش‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا و م‍ع‍دن‌ ک‍اوی‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۳۷۲/۲,‭/م۲ر۹,‭۱۳۸۲
م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، م‍ح‍م‍ود روش‍ه‍ای‌ ژئ‍ودزی‌ م‍اه‍واره‌ ای‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ G.P.S, Doppler ۱۳۷۴ ‭QB,‭۳۴۳,‭/م۶
ب‍ج‍ل‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر ج‌. روش‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭QE,‭۶۱۰,‭/ب۳ر۹,‭۱۳۷۰
ب‍ری‍س‍دون‌، آل‍ن‌ روش‍ه‍ای‌ طی‍ف‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QD,‭۱۵۲/۳,‭/ب۴ر۹,‭۱۳۸۲
پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ پ‍اک‌ س‍ازی‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۹۱ ‭QH,‭۵۴۵,‭/آ۱پ۴,‭۱۳۹۱
ان‍ص‍اری‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د روش‍ه‍ای‌ گ‍ران‍ی‌ و م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ در ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭TN,‭۲۶۹,‭/فلا۸ر۹,‭۱۳۹۲
رم‍زی‌، ج‍ان‌ روش‍ه‍ای‌ م‍درن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ر۲ر۸,‭۱۳۸۰
م‍ک‍وی‌، راج‍ر ام‌. روش‍ه‍ای‌ م‍ی‍دان‍ی‌ در س‍ن‍ج‍ش‌ از دور ۱۳۹۱ ‭G,‭۷۰/۴,‭/م۷ر۹,‭۱۳۹۱
ع‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ (۲) (رش‍ت‍ه‌ آم‍ار) ۱۳۸۴ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ع۸۴,‭۱۳۸۴
ع‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ۱ (رش‍ت‍ه‌ آم‍ار) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ع۸۳,‭۱۳۸۲
ل‍وگ‍ان‍ات‍ان‌، ن‍اگ‍ن‌ روش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍خ‍اطرات‌ ن‍اش‍ی‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ت‍ون‍ل‌ س‍ازی‌ ب‍ر س‍ازه‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اور ۱۳۹۷ ‭TA,‭۸۱۵,‭/ل۹ر۹,‭۱۳۹۷
ب‍وزج‍ان‍ی‌، دروی‍ش‌ ع‍ل‍ی‌ روض‍ه‌ ال‍ری‍اح‍ی‍ن‌ ۱۳۴۵ ‭BP,‭۲۸۲/۷,‭/ژ۹ب۹
آص‍ف‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ روی‍ک‍رد ن‍رم‌ اف‍زاری‌ در م‍دل‍س‍ازی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭TN,‭۱۴۵,‭/آ۶ر۹,‭۱۳۹۳
م‍س‍ت‍وف‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ ام‍ی‍ر ره‍ب‍ران‌ ض‍لال‍ت‌ ۱۳۸۵ ‭BP,‭۲۳۹,‭/م۴۵ر۹,‭۱۳۸۵
م‍ی‍ت‍روف‌، ی‍ان‌. آن‌ ره‍ب‍ری‌ ب‍ح‍ران‌ ۱۳۹۰ ‭HD,‭۴۹,‭/م۹ر۹,‭۱۳۹۰
  ره‍ن‍م‍وده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ ای‌ خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از ۱۳۷۶ ‭TJ,‭۹۳۰,‭/ر۹,‭۱۳۷۶
ب‍ات‍ش‍ل‍ت‌، ادوارد ری‍اض‍ی‌ ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭QH,‭۳۲۳/۵,‭/ب۲ی۹,‭۱۳۷۳
ک‍ای‍ن‍س‌، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍رای‌ ج‍ی‌. آی‌. اس‌. ۱۳۹۶ ‭G,‭۷۰/۲۳,‭/ک۲ر۹,‭۱۳۹۶
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍ان‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭QE,‭۳۳/۲,‭/ر۹۴ف۴,‭۱۳۷۱
گ‍ارد، آر. ج‍ی‌. ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌ ۱۳۹۷ ‭GB,‭۵۶۵,‭/-ه۹گ۲,‭۱۳۹۶
ح‍اف‍ظی‌ م‍ق‍دس‌، ن‍اص‍ر ری‍ز پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ل‍رزه‌ ای‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ۱۳,۸۷۱,۳۸۷ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/ح۲,‭۱۳۸۷
ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌ ری‍ز پ‍ه‍ن‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ل‍رزه‌ ای‌ م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۵۳۷/۲,‭/فلا۹ح۲,‭۱۳۸۲
گ‍ودی‌، ان‍درو ری‍زگ‍رد ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ۱۳۹۱ ‭QC,‭۹۵۸,‭/گ۹گ۴,‭۱۳۹۱
خ‍اش‍ع‍ی‌ س‍ی‍وک‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ زئ‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ا: م‍ع‍رف‍ی‌، خ‍واص‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ ۱۳۹۴ ‭QE,‭۳۹۱,‭/ز۹۹خ۲,‭۱۳۹۴
م‍ف‍ت‍ون‌، پ‍روی‍ز زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۶۷۳,‭۱۳۸۰
ام‍ی‍ری‌، م‍ه‍رداد زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۸۶ ‭LB,‭۲۳۵۳,‭/فلا۷۸۷ز۱۶,‭۱۳۸۶
ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌) ۱۳۸۳ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ع۸۲۵۶,‭۱۳۸۳
وی‍ن‍رای‍ت‌، گ‍وردون‌ ری‌ زب‍ان‌ ب‍دن‌ ۱۳۸۴ ‭BF,‭۶۳۷,‭/ز۲و۹,‭۱۳۸۴
ظف‍ری‌، داری‍وش‌ زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا وی‍ژه‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍ادگ‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و دک‍ت‍ری‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ آزاد، س‍راس‍ری‌، پ‍ی‍ام‌ ن‍ور، ش‍ام‍ل‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ت‍ون‌... ۱۳۸۷ ‭PE,‭۱۱۲۷,‭/ج۷ظ۷,‭۱۳۸۷
ن‍ی‍ک‌ ان‍دی‍ش‌، ن‍س‍ری‍ن‌ زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۹۳ ‭PE,‭۱۱۲۷,‭/ز۷۶ن۹,‭۱۳۹۳
م‍لائ‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۸=۲۰۰۹م‌. ‭PE,‭۱۱۲۷,‭/ز۸ت۴,‭۱۳۸۸
ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ (از م‍ن‍ش‍اء ت‍ا اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌) ۱۳۸۲ ‭TN,‭۸۰۰,‭/ی۴ز۷,‭۱۳۸۲
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ از ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ت‍ا م‍ص‍رف‌ (زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، اس‍ت‍خ‍راج‌، اک‍ت‍ش‍اف‌، ف‍رآوری‌ و ک‍ارب‍رد) ۱۳۸۳ ‭TN,‭۸۰۰,‭/ز۷,‭۱۳۸۳
ن‍ج‍ف‌ پ‍ور، ق‍اس‍م‌ زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ و ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ۱۳۷۸ ‭TP,‭۳۲۵,‭/ن۳ز۷,‭۱۳۷۸
ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ت۸۸۸,‭۱۳۸۲
زع‍ف‍ران‍ی‌، ح‍م‍ی‍د زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ۱۳۹۱ ‭TA,‭۶۵۴/۶,‭/ز۷ز۸,‭۱۳۹۱
ن‍اطق‍ی‌ ال‍ه‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز زل‍زل‍ه‌، آگ‍اه‍ی‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ ۱۳۸۷ ‭HV,‭۵۹۹,‭/ن۲۴ز۸,‭۱۳۸۷
ای‍چ‍ر، دان‌ زم‍ان‌ در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۶۶ ‭QE,‭۵۰۸,‭/فلا۹ز۹,‭۱۳۶۶
پ‍رس‌، ف‍ران‍ک‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۲۸/۲,‭/پ۴ز۸,‭۱۳۷۸
آردل‍ی‌، ب‍ری‍ج‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۷۴ ‭AG,‭۱۹۵,‭/ه۴۴,‭۱۳۷۴
  زم‍ی‍ن‌ آم‍ار ۱۳۶۹ ‭QE,‭۴۳,‭/ز۸
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر زم‍ی‍ن‌ آم‍ار (ژئ‍واس‍ت‍ات‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌) ۱۳۷۷ ‭TN,‭۲۷۲,‭/ز۷ح۴
ه‍وه‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ای‌. زم‍ی‍ن‌ آم‍ار و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۹۰ ‭TN,‭۸۷۱,‭/ز۸ه۹,‭۱۳۹۰
ک‍ی‍وس‌، ج‍ک‍ل‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ پ‍وی‍ا (س‍ن‍اری‍وی‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ای‌) ۱۳۸۶ ‭EQ,‭۵۱۱/۴,‭/ک۹فلا۹,‭۱۳۸۶
س‍وزوک‍ی‌، دی‍وی‍د زم‍ی‍ن‌ خ‍ود ش‍م‍ای‍ی‍د: از ن‍ف‍س‌ دای‍ن‍اس‍وره‍ا ت‍ا پ‍ی‍ت‍زای‌ خ‍اک‌، زم‍ی‍ن‌ را ب‍ش‍ن‍اس‍ی‍د ت‍ا ب‍ت‍وان‍ی‍د ب‍ه‍ت‍ر از ای‍ن‌ ب‍س‍ازی‍دش‌ ۱۳۸۷ ‭GE,‭۱۱۵,‭/س۹ز۹,‭۱۳۸۷
ع‍دال‍ت‍ی‌، ت‍ق‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ در ف‍ض‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ع۳۲,‭۱۳۸۲
ق‍اس‍م‍ی‌ ن‍ژاد، اب‍راه‍ی‍م‌ زم‍ی‍ن‌ در گ‍ذر زم‍ان‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۶۵۱,‭/ق۲ز۸,‭۱۳۸۵
ح‍اف‍ظی‌ م‍ق‍دس‌، ن‍اص‍ر زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۸ ‭GB,‭۴۰۱/۵,‭/ح۲ز۸,‭۱۳۸۸
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ۱۳۸۶ ‭QE,‭۵۱۱,‭/ز۸,‭۱۳۸۶
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ق۱۵,‭۱۳۸۲
ن‍ظری‌، ح‍م‍ی‍د زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ال‍ب‍رز ۱۳۹۰ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ن۶ز۸,‭۱۳۹۰
ش‍ه‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌: ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ز۸ش۹,‭۱۳۹۲
ک‍ری‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۵۱۱/۴,‭/ک۴ز۸,‭۱۳۸۴
م‍ر، ف‍ری‍د زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ای‌ و ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭QB,‭۶۳۱,‭/م۵,‭۱۳۸۰
دی‌ وی‍ز، ب‍اب‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (آب‌ و ن‍اه‍م‍واری‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌) ۱۳۸۲ ‭Q,‭۱۶۴,‭/ت۹م۳,‭۱۳۸۵
م‍ع‍ی‍ر، م‍س‍ع‍ود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۱ ‭GB,‭۴۰۱/۵,‭/م۶۸ز۸,‭۱۳۸۱
ش‍ه‍اب‌ پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۰ ‭TN,‭۲۶۰,‭/ش۹ز۸,‭۱۳۸۰
ک‍وه‍س‍اری‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۹۲ ‭TN,‭۲۶۰,‭/ک۹ز۸,‭۱۳۹۲
رب‍ان‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ر۲۲,‭۱۳۸۱
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ و طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۶ ‭TN,‭۱۰۷,‭/ق۴ز۸,‭۱۳۸۶
ک‍ری‍م‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۸۱-۱۳۷۴ ‭TN,‭۲۶۰,‭/ک۴ز۸,‭۱۳۸۱
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا ۱ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۱۰۷,‭/ع۴ز۸,‭۱۳۷۴
ع‍اب‍دی‍ان‌، ن‍اص‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ دی‍رگ‍دازه‍ا ۱۳۶۷ ‭TN,‭۶۷۷,‭/ع۲,‭۱۳۶۷
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۳۰۷,‭/آ۷ز۸,‭۱۳۸۳
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۰ ‭QE,‭۳۰۷,‭/د۴ز۸
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۲۸/۳,‭/خ۵ز۸,‭۱۳۸۴
م‍غ‍ف‍وری‌ م‍ق‍دم‌، ای‍رج‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۳۰۷,‭/م۶ز۸,‭۱۳۸۴
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹د۴۳,‭۱۳۸۲
ش‍اه‌ ب‍ی‍ک‌، ام‍ی‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : آب‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ و گ‍رم‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۲ ‭TN,‭۹۲۹/۱,‭/فلا۹ش۲,‭ت ط
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : آن‍ت‍ی‍م‍وان‌، آرس‍ن‍ی‍ک‌، ج‍ی‍وه‌ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۴۹۰,‭/آ۲ق۴,‭ت ط
دوب‍ن‍وا، ام‌.ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در آس‍ی‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌ در س‍ده‌ ه‍ای‌ ۱۹-۱۶ م‍ی‍لادی‌ ۱۳۷۳ ‭TN,‭۱۸,‭/د۹,‭ت ط
پ‍درام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ازن‍گ‍ری‌ در چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ان‌ ن‍ئ‍وژن‌ - ک‍وات‍رن‍ر ای‍ران‌ ۱۳۷۲ ‭QE,‭۶۹۱,‭/پ۴,‭ت ط
ح‍ج‍ازی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ن‍ت‍ون‍ی‍ت‌، زئ‍ول‍ی‍ت‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۴۷۱/۱۵,‭/ب۸خ۳,‭ت ط
ق‍وی‍دل‌ س‍ی‍وک‍ی‌، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ پ‍اره‌ ای‌ از س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ در ک‍وه‌ ه‍ای‌ زاگ‍رس‌ و ال‍ب‍رز ۱۳۷۳ ‭QE,‭۷۰۲,‭/ز۸ق۹,‭ت ط
ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ب‍ی‍واس‍ت‍رات‍ی‍گ‍راف‍ی‌ رس‍وب‍ات‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در زاگ‍رس‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۶۷۴,‭/ک۸ز۸,‭ت ط
ح‍اج‍ی‍ان‌، ج‍واد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : پ‍ال‍ئ‍وس‍ن‌، ائ‍وس‍ن‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۶۹۲,‭/ح۲,‭ت ط
ع‍ل‍ی‌ پ‍ور، ک‍رام‍ت‌ ال‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ت‍اری‍خ‌ دان‍ش‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۲ ‭QE,‭۱۳,‭/فلا۹ع۸,‭ت ط
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۲ ‭QE,‭۶۵۴,‭/ع۸,‭ت ط
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زاگ‍رس‌ ۱۳۷۲ ‭QE,‭۶۵۱,‭/م۶ز۸,‭ت ط
ش‍ه‍راب‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : دری‍اه‍ا و دری‍اچ‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۳۹,‭/ز۸ش۹,‭ت ط
رض‍وی‌ ارم‍غ‍ان‍ی‌، م‍ی‍رب‍ه‍زاد زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ ۱۳۷۲ ‭TN,‭۸۰۹,‭/فلا۹ر۶,‭ت ط
اف‍ش‍ار ح‍رب‌، ع‍ب‍اس‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍پ‍ه‌ داغ‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۳۰۷,‭/فلا۷ز۸,‭ت ط
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ زاگ‍رس‌ ۱ و۲ ۱۳۷۴ ‭TN,‭۸۷۰,‭/م۶ز۸,‭ت ط
ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍اء ال‍دی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ - ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۴۷۱,‭/س۹ح۸,‭ت ط
دادخ‍واه‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ول‍ف‍ات‌ س‍دی‍م‌ - ت‍ال‍گ‌ - گ‍وگ‍رد ۱۳۷۲ ‭TN,‭۹۴۸,‭/د۲س۹,‭ت ط
پ‍رت‍وآذر، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در ای‍ران‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۷۳۰,‭/پ۴,‭۱۳۷۴
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ی‍ل‍ی‍س‌ ۱۳۷۳ ‭TN,‭۹۴۸,‭/س۸,‭ت ط
ه‍لالات‌، ه‍اش‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ف‍س‍ف‍ات‌ ۱۳۷۳ ‭TN,‭۹۱۴,‭/ح۸ز۸,‭ت ط
ش‍ی‍خ‍ی‌ ک‍اری‍زک‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ف‍ل‍دس‍پ‍ات‌ و ف‍ل‍دس‍پ‍ات‍وئ‍ی‍د ۱۳۷۳ ‭QE,‭۳۹۱,‭/ف۳ش۹,‭ت ط
ه‍وش‍م‍ن‍دزاده‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ه۹ج۹,‭۱۳۷۴
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ک‍ائ‍ول‍ن‌ و رس‍ه‍ای‌ ن‍س‍وز ۱۳۷۳ ‭TN,‭۹۴۳,‭/فلا۹,‭ت ط
ج‍ع‍ف‍رزاده‌. ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ آه‍ن‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ج۷ز۸۳,‭ت ط
اح‍م‍دزاده‌ ه‍روی‌، م‍ح‍م‍ود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ :روزن‍ه‌ داران‌ پ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ک‍ران‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ای‌ از ک‍ن‍ودون‍ت‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۴ ‭QE,‭۷۷۲,‭/فلا۳ز۸,‭ت ط
اف‍ت‍خ‍ارن‍ژاد، ج‍م‍ش‍ی‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ ه‍م‍ج‍وار ۱۳۷۲ ‭QE,‭۳۰۷,‭/فلا۷ز۸
آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ ه‍م‍ج‍وار ۱۳۹۲ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/آ۷ز۸,‭۱۳۹۲
رح‍ی‍م‌ زاده‌، ف‍رام‍رز زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ال‍ی‍گ‍وس‍ن‌، م‍ی‍وس‍ن‌، پ‍ل‍ی‍وس‍ن‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۶۹۰,‭/ر۳ز۸,‭ت ط
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زاگ‍رس‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۳۰۷,‭/م۵۷ز۸,‭۱۳۸۲
دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌، دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ص‍وب‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ۱۳۸۳ ‭QE,‭۳۰۷,‭/د۴ز۸,‭۱۳۸۳
اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ (اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌) زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۸۲ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/فلا۵ز۸,‭۱۳۸۲
رض‍ائ‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا ۱۳۸۵ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/ر۶ز۸,‭۱۳۸۵
ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍ود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ۱۳۸۲ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ص۳۳۲,‭۱۳۸۲
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ۱۳۶۹ ‭TA,‭۷۰۵,‭/م۶ز۷۶,‭۱۳۸۰
ولای‍ت‍ی‌، س‍ل‍م‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ آب‌ ۱۳۹۲ ‭GB,‭۱۰۰۳/۲,‭/و۸۴ز۸,‭۱۳۹۲
ه‍اروی‌، ج‍ی‌.س‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ۱۳۷۶ ‭QE,‭۳۳,‭/ه۲ز۸,‭۱۳۷۶
ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ع‍طار، رض‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ آرس‍ن‍ی‍ک‌ و س‍ل‍ن‍ی‍م‌ ۱۳۹۳ ‭RA,‭۱۲۳۱,‭/فلا۴ش۴,‭۱۳۹۳
  زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ل‍وئ‍ور ۱۳۹۴ ‭QD,‭۱۸۱,‭/ف۸ز۸,‭۱۳۹۴
س‍ن‍ت‍ن‍و، خ‍وس‍ه‌ ا. زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌: اث‍رات‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۹۷ ‭RA,‭۷۹۲,‭/ز۸س۹,‭۱۳۹۷
س‍ل‍ی‍ن‍وس‌، اول‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ۱۳۹۵ ‭RA,‭۷۹۲,‭/ز۸ز۸,‭۱۳۹۵
ژوت‍و، ت‍ی‍ری‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ اق‍ی‍ان‍وس‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭/ژ۹ز۸,‭۱۳۸۱
خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ۱۳,۸۱۱,۳۷۴ ‭QE,‭۲۸/۳,‭/خ۵ز۸,‭۱۳۸۱
داس‍ت‍ان‍پ‍ور، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭QE,‭۲۸/۳,‭/د۲ز۸,‭۱۳۸۱
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ه‍دی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭QE,‭۲۸/۳,‭/ن۳ز۸,‭۱۳۸۴
طاه‍ری‌، ع‍زی‍ز ال‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ۱۳۸۵ ‭QE,‭۲۸/۳,‭/ط۲ز۸,‭۱۳۸۵
اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭QE,‭۲۸/۳,‭/فلا۵ز۸,‭۱۳۸۰
ش‍ای‍گ‍ان‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۱ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹ش۲۴۳,‭۱۳۸۱
م‍غ‍ف‍وری‌ م‍ق‍دم‌، ای‍رج‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و روش‌ ه‍ای‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ۱۳۸۶ ‭QE,‭۶۵۱,‭/م۶ز۸,‭۱۳۸۶
ام‍ی‍ری‌ ب‍خ‍ت‍ی‍ار، ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ری‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۸ ‭QE,‭۴۷۱/۱۵,‭/ر۵فلا۸,‭۱۳۸۸
ص‍ف‍ری‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ الارض‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ ۱۳۸۸ ‭TN,‭۲۷۱,‭/ن۷ص۷,‭۱۳۸۸
ع‍ل‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‌. زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍وش‌ ت‍ک‍اب‌ - ص‍ائ‍ی‍ن‌ ق‍ل‍ع‍ه‌۱:۲۵۰۰۰۰ ۱۳۶۱ ‭ 
ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، رم‍ض‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ خ‍زر از ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر ۱۳۹۳ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ب۳ز۸,‭۱۳۹۳
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ درون‌ چ‍اه‍ی‌ ۱۳۹۲ ‭TN,‭۸۷۰/۵,‭/م۵۷ز۸,‭۱۳۹۲
م‍وس‍وی‌ روح‍ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دری‍ای‌ خ‍زر ۱۳۸۰ ‭QE,‭۷۴۱,‭/م۸ز۸,‭۱۳۸۰
داداش‍ی‌ آران‍ی‌، ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دری‍ای‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۴ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹د۱۶۴,‭۱۳۸۴
ک‍ری‍م‌ خ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ادر، اف‍ش‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دری‍ای‍ی‌ ح‍وض‍ه‌ خ‍زر ج‍ن‍وب‍ی‌: ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، م‍ح‍ی‍ط رس‍وب‍ی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ۱۳۹۶ ‭GC,‭۳۸۰/۱۵,‭/ک۴ز۹,‭۱۳۹۶
ل‍ک‌، راض‍ی‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دری‍ای‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۳۹۱ ‭GC,‭۳۹۵,‭/ل۸ز۸,‭۱۳۹۱
اس‍م‍ی‍رن‍وف‌، و.ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ ۱۳۶۷ ‭QE,‭۳۹۰,‭/فلا۵ز۸,‭۱۳۶۷
اش‍ت‍وک‍ل‍ی‍ن‌، ج‌. زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ش‍ت‍ری‌ (ن‍اح‍ی‍ه‌ طب‍س‌- م‍ش‍رق‌ ای‍ران‌) ۱۳۷۰ ‭QE,‭۳۰۷,‭/فلا۵ج۹,‭۱۳۷۰
ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، راب‍رت‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ روی‌ زم‍ی‍ن‌ (زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ح‍رای‍ی‌) ۱۳۶۶ ‭QE,‭۲۸/۲,‭/ک۲,‭۱۳۶۶
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ا ۱۳۹۵ ‭TN,‭۸۰۰,‭/-ه۲ز۸,‭۱۳۹۵
ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍رس‍طح‍ی‌ (زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌) ۱۳۸۵ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹فلا۴۲۳,‭۱۳۸۷
ع‍ب‍ادت‍ی‌، ن‍اص‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍رس‍طح‍ی‌ و پ‍ت‍روف‍ی‍زی‍ک‌ ۱۳۹۸ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ع۲ز۸,‭۱۳۹۸
غ‍ض‍ب‍ان‌، ف‍ری‍دون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۸۱ ‭QE,‭۳۸,‭/غ۶ز۸,‭۱۳۸۱
ح‍اف‍ظی‌ م‍ق‍دس‌، ن‍اص‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ۱۳۸۸ ‭QE,‭۳۸,‭/ح۲ز۸,‭۱۳۸۸
ن‍ب‍ت‌، م‍ت‍ی‍و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ (زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ان‍س‍ان‌) ۱۳۸۰ ‭QE,‭۳۸,‭/ب۹ز۸,‭۱۳۸۰
ه‍ی‍ل‍ب‍رگ‌، س‍ی‍ل‍ک‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ (م‍ع‍رف‍ی‌، اس‍اس‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد) ۱۳۹۶ ‭QE,‭۳۸,‭/ه۹ز۹
م‍ری‍ت‍س‌، داروت‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍م‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ زم‍ی‍ن‌ ۱۳۸۵ ‭LC,‭۵۸۰۸,‭/فلا۹م۳۸۶,‭۱۳۸۵
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ۱۳۸۷ ‭QE,‭۶۰۱,‭/م۶ز۸,‭۱۳۸۷
ت‍وی‍س‌، راب‍رت‌ ج‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ۱۳۹۳ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ت۹ز۸,‭۱۳۹۳
رح‍ی‍م‍ی‌ چ‍اک‍دل‌، ع‍زی‍ز زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ۱۳۹۱ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ر۳۳ز۹,‭۱۳۹۱
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ دوس‍ت‌، ج‍ع‍ف‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ک‍ارب‍ردی‌ ۱۳۹۵ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ح۵ز۸,‭۱۳۹۵
وی‍ج‍ر م‍ارس‌، رود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ ۱۳۹۷ ‭QE,‭۶۰۱,‭/و۹ز۸,‭۱۳۹۷
ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ۱۳۹۷ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ح۵ز۸,‭۱۳۹۷
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ق۴ز۸,‭۱۳۹۲
ف‍رض‍ی‌ پ‍ور ص‍ائ‍ی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌: ت‍ن‍ش‌، وات‍ن‍ش‌، رف‍ت‍ار س‍ن‍گ‌ ۱۳۹۱ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ف۴ز۸,‭۱۳۹۱
ری‍گ‍ان‌، م‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ۱۳۷۵ ‭QE,‭۶۰۱,‭/ر۹ز۸,‭۱۳۷۵
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (۱) ۱۳۷۲ ‭QE,‭۶۰۱,‭/پ۹,‭۱۳۷۲
ای‍ران‌ پ‍ن‍اه‌، اس‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌) ۱۳۷۶-۱۳۷۷ ‭QE,‭۶۰۱,‭/فلا۹ز۸
پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ۱۳۸۲ ‭QE,‭۶۰۱,‭/پ۹ز۸,‭۱۳۷۹
وی‍رم‍ارس‌، رود زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا ۱۳۸۸ ‭QE,‭۶۰۱,‭/و۹ز۸,‭۱۳۸۸
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ۱۳۶۴-۱۳۷۳ ‭QE,‭۶۰۱,‭/م۴۸
ب‍ی‍ت‍س‌، ل‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا و ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۶۹ ‭TN,‭۲۶۰,‭/ب۹۲,‭۱۳۶۹
پ‍اش‍ی‍ر، س‍ی‍س‌ دب‍ل‍ی‍و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ در س‍رزم‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍ن‍ی‍س‍ی‌ درج‍ه‌ ب‍الا ۱۳۸۶ ‭QE,‭۴۷۵,‭/ش۸پ۲,‭۱۳۸۶
  زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍راق‌ ۱۳۹۲ ‭QE,‭۳۰۷/۲,‭/ز۸,‭۱۳۹۲
ش‍ف‍ی‍ق‍ی‌، س‍ی‍روس‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/ش۷ز۸
م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/م۶ز۸,‭۱۳۷۹
ض‍ی‍ائ‍ی‌، طاه‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ زم‍ی‍ن‌ - ف‍رس‍ای‍ش‌ و رس‍وب‌ گ‍ذاری‌) ۱۳۴۶ ‭QE,‭۲۸,‭/ض۹ز۸,‭۱۳۴۶
خ‍زاع‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ۱۳۷۸ ‭QE,‭۲۶/۲,‭/خ۴ز۸
اس‍لان‍س‍ک‍ی‌، م‍وری‍س‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍س‍ف‍ات‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭QE,‭۳۸۹/۶۴,‭/فلا۵ز۸,‭۱۳۸۲
ف‍ورون‌، رم‍ون‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍لات‌ ای‍ران‌ ۱۳۶۴ ‭QE,‭۳۰۷,‭/ف۹,‭۱۳۶۴
ص‍داق‍ت‌، م‍ح‍م‍ود