پیک خبری 12، زمین و نثر و نظم و زندگی

1396/04/24 تعداد بازدید: 2210
print
پیک خبری 12، زمین و نثر و نظم و زندگی

یاقوت 

تهیه‌کننده: حسن عزمی
در اشعار فارسی تقریباً از همه نوع یاقوت نام برده شده. بعد از لعل به یاقوت بیشتر از سایر سنگ‌های قیمتی توجه شده است. اغلب لب، شراب، خون، اشک خونین، گل سرخ و غیره به یاقوت تشبیه شده است در زیر به عنوان مثال چند بیت ذکر می‌شود:
 
بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی     و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی (رودکی)
 
همه روی گیتی شب لاژورد      از آن شمع گشتی چو یاقوت زرد (فردوسی)
 
همت عالی طلب، جام مرصع گو مباش      رند را آب عنب یاقوت رمانی بود (حافظ)
 
چو پیروزه گشته است غمگین دل من      ز هجران آن دو لب بهرمانی (بهرامی)
 
دو چشم من همی یاقوت و مروارید از آن بارد      که چون یاقوت لب داری و مرواریددندانی (امیرمعزی)
 
شده زهره مانند یاقوت سرخی      شده مشتری هم چو بیجاده لعلی (منوچهری)

منبع: کانی شناسی در ایران قدیم،  محمد زاوش
پیام ها:

loader