پهنه اکتشافی گناباد

1395/11/20 تعداد بازدید: 7985
print
پهنه اکتشافی گناباد

پهنه اکتشافی گناباد

تهیه کننده: نصیر نادری میقان 


نظر به اهمیت امر اکتشاف در توسعه معادن و صنایع معدنی استان خراسان رضوی، موافقت نامه انجام عملیات اکتشافی در پهنه گناباد فی ما بین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق - مشهد در تاریخ 95/6/13 منعقد شد. بر اساس این موافقت نامه در دو منطقه جمعاً به وسعت 995 کیلومتر مربع واقع در شمال غرب و جنوب شرق شهرستان گناباد برنامه‌های اکتشافی مطابق شرح خدمات برنامه‌ریزی و از تاریخ 95/6/20 کار برداشت‌های صحرایی آغاز گردید. در گام اول نمونه‌برداری و عملیات صحرایی اکتشاف ژئوشیمیایی در مدت زمان 30 روز با موفقیت انجام شد که در نهایت طی  132 کارشناس روز  و در مراحلی به شرح زیر انجام و یا در دست انجام می‌باشد:

1 – مطالعات کتابخانه ای: گردآوری مطالعات گذشته، تهیه اطلاعات پایه با مقیاس‌های مورد نیاز شامل:

- گرد آوری نتایج مطالعات ژئوشیمیایی در بخشهایی از پهنه از مطالعات قبل

- گزارشات معدنی سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی

- پی جویی در برگه زمین شناسی 1:100000 گناباد

- نقشه های زمین شناسی 1:100000 بجستان، گناباد و نوده

- ژئوشیمی برگه های 1:100000 بجستان، گناباد و نوده

- مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان گناباد 

- مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان بجستان

- فایل توپوگرافی 25000  : 1 پهنه گناباد 

- داده های SPOT IRS, LANDSAT, و ASTER      

2 – پردازش و تهیه عکس – نقشه های ماهواره ای: کلیه داده‌های SPOT IRS, LANDSAT, و ASTER  پهنه گناباد توسط نرم افزارهای سنجش از دور پردازش و عکس نقشه های مورد نظر در قالب دو منطقه کلاته آهنی (جنوب شرق گناباد) و هلالی (شمال غرب گناباد) تهیه گردید. همچنین تحلیل طیفی داده های ASTER  محدوده انجام گردیده که به دلیل تصاویر متعدد از آوردن آن‌ها در گزارش صرف‌نظر می‌گردد.

3 - تلفیق و تحلیل داده‌های زمین شناسی و اکتشافی پهنه: کلیه مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده با یکدیگر تلفیق و بررسی شد، سپس با توجه به استاندارد نمونه برداری ژئوشیمیایی و شرح خدمات پهنه گناباد، تعداد نمونه‌ها مشخص گردید. هم‌چنین کلیه نتایج آنالیزها با هم تلفیق و تارگت‌های متعددی مشخص شد که با توجه به نوع آنومالی ها و وسعت تارگت ها بعضی از آن‌ها با یکدیگر تجمیع گردید. لازم به توضیح است که گزارش آنومالی‌ها و تارگت های هدف در گزارشی جداگانه جهت انتخاب محدوده های 1:5000 ارائه خواهد شد. 

محل نمونه‌برداری ژئوشیمیایی در بخش جنوبی منطقه کلاته آهنی پهنه گناباد

 

 حاصل گردآوری و تلفیق مطالعات قبل

 

آنومالی های بدست آمده از  نمونه برداری ژئوشیمیایی در بخش جنوبی منطقه کلاته آهنی پهنه گناباد

 

 حاصل گردآوری و تلفیق مطالعات قبل

4 – تهیه نقشه زمین شناسی 250000 یکپارچه از منطقه مورد مطالعه: نقشه‌های زمین‌شناسی 250000  فردوس و گناباد با یکدیگر تلفیق و یکپارچه شدند و در نهایت یک نقشه با راهنمای مشخص با مقیاس 1:250000 تهیه و محدوده مورد نظر از آن برش زده شده است.  
5 - تهیه نقشه یکپارچه شبکه آبراهه و دیگر عوارض توپوگرافی: تعداد 21 فایل که در فرمت اتوکد از سازمان نقشه برداری تهیه شده است، با یکدیگر تلفیق و یکپارچه گردید.
6 – طراحی شبکه نمونه‌برداری، ادیت و چاپ  نقشه های صحرایی: بر اساس اطلاعات کتابخانه ای و استاندارد نمونه برداری، شبکه نمونه برداری به گونه ای طراحی گردید به گونه ای که در هر شبکه یک کیلومتر مربع حدود یک نمونه رسوب آبراهه ای برداشت گردد.  تعداد نمونه‌های رسوب آبراهه‌ای: 701 نمونه - تعداد نمونه های کانی سنگین: 156 نمونه - وسعت کل شبکه نمونه برداری حدود 700 کیلومتر مربع
نمایی از طراحی شبکه ژئوشیمیایی در دو منطقه کلاته آهنی و هلالی پهنه گناباد -  رنگ سبز محل
نمونه برداری مطالعات قبل و رنگ قهوه ای محل نمونه برداری طراحی شده در این پروژه
7 –  تلفیق تارگت‌های حاصل مطالعات کتابخانه‌ای و نقشه زمین شناسی: کلیه تارگت‌های استخراج شده حاصل مطالعات کتابخانه‌ای با نقشه‌های زمین‌شناسی 1:250000 تهیه شده از پهنه، تلفیق و همراه با جدول کامل اطلاعات تهیه شد.
تلفیق نقشه زمین شناسی 250000  و تارگت های استخراج شده حاصل مطالعات قبل منطقه هلالی
تلفیق نقشه زمین شناسی 250000  و تارگت های استخراج شده حاصل مطالعات قبل منطقه کلاته آهنی
8 – انجام مرحله اول اعزام اکیپ عملیاتی به گناباد: در تاریخ 95/7/28 در اولین مرحله از برداشت‌های صحرایی6 اکیپ فنی به مدت 15 روز به منطقه اعزام شدند که در مجموع 81 کارشناس روز در منطقه حضور داشتند. حجم عملیات انجام شده در مرحله اول برداشت‌های صحرایی شامل: تعداد 440 نمونه رسوب آبراهه‌ای- تعداد 95 نمونه کانی سنگین- مساحت تقریبی تحت پوشش اکتشافات ژئوشیمیایی در این مرحله حدود 430 کیلومتر مربع. 
9 – مرحله دوم اعزام اکیپ عملیاتی به گناباد: در تاریخ 95/8/24 و در دومین مرحله از برداشت‌های صحرایی 4 اکیپ فنی به مدت 15 روز به منطقه اعزام شدند که در مجموع 51 کارشناس روز در منطقه حضور داشتند. حجم عملیات انجام شده در مرحله دوم برداشت‌های صحرایی شامل: تعداد261 نمونه رسوب آبراهه‌ای- تعداد 61 نمونه کانی سنگین- مساحت تقریبی تحت پوشش عملیات اکتشافی حدود 270 کیلومتر مربع.
کل نمونه های برداشت شده در دو مرحله شامل 156 نمونه کانی سنگین و 701 نمونه رسوب آبراهه‌ای است.
10 – آماده سازی نمونه ها: آماده سازی نمونه‌ها در دست انجام و در زمان تهیه این گزارش در شرف پایان است.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری