تهیه نقشه گسل های خراسان شمالی با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای

1395/11/20 تعداد بازدید: 3972
print
تهیه نقشه گسل های خراسان شمالی با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای

تهیه نقشه گسل های استان خراسان شمالی با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای

 

پروژه تهیه نقشه گسل های استان خراسان شمالی با ساتفاده از پردازش داده های ماهواره ای، از سه ماهه دوم سال 96 در حال انجام است که در این پروژه اداره ژئومتیکس با معاونت زمین شناسی همکاری دارد. تهیه تصویر یکپارچه ماهواره‌ای استان، پردازش داده‌های ماهواره جهت استخراج خط‌واره های ساختاری و تفکیک آن‌ها بر اساس نقشه های موجود و نیز استخراج و یکپارچه سازی لایه گسل‌های استان از نقشه های پوششی 1:250000 و 1:100000 از شاخص ترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه می باشد.

 نقشه شکستگی‌های استان خراسان شمالی با استفاده از داده های دورسنجی

پیام ها:

loader