نقشه گسل های خراسان شمالی

1395/11/20 تعداد بازدید: 3334
print
نقشه گسل های خراسان شمالی

تهیه نقشه گسل های استان خراسان شمالی

 

پروژه تهیه نقشه گسل های استان خراسان شمالی از سه ماهه دوم سال 96 در حال انجام است که در این پروژه اداره ژئومتیکس با معاونت زمین شناسی همکاری دارد. تهیه تصویر یکپارچه ماهواره‌ای استان، پردازش داده‌های ماهواره جهت استخراج خط‌واره های ساختاری و تفکیک آن‌ها بر اساس نقشه های موجود و نیز استخراج و یکپارچه سازی لایه گسل‌های استان از نقشه های پوششی 1:250000 و 1:100000 از شاخص ترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه می باشد.

 نقشه شکستگی‌های استان خراسان شمالی با استفاده از داده های دورسنجی

پیام ها:

loader