پروژه ها

طرح تدقیق و تعیین حریم گسل های شهر مشهد

ادامه مطلب
1397/02/16

پارک موزه علوم زمین

ادامه مطلب
1395/11/20

سامانه جامع مستندات علوم زمین

ادامه مطلب
1395/11/20

پروژه ژئوماتیکس دو

پروژه ژئوماتیکس دو

ادامه مطلب
1395/11/20

تهیه نقشه گسل های خراسان شمالی با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای

ادامه مطلب
1395/11/20

نقشه های زمین شناسی نوار مرزی شرق کشور

ادامه مطلب
1395/11/20

پهنه اکتشافی گناباد

ادامه مطلب
1395/11/20

طرح اکتشاف مواد معدنی در استان های خراسان

ادامه مطلب
1395/11/20