پروژه ها

تهیه نقشه های زمین شناسی 1:50000

ادامه مطلب
1400/07/25

طرح تدقیق و تعیین حریم گسل های شهر مشهد

ادامه مطلب
1395/11/20

فرونشست دشت های بحرانی خراسان رضوی

ادامه مطلب
1395/11/20

پارک موزه علوم زمین

ادامه مطلب
1395/11/20

سامانه جامع مستندات علوم زمین

ادامه مطلب
1395/11/20

نقشه های زمین شناسی نوار مرزی شرق کشور

ادامه مطلب
1395/11/20

پهنه اکتشافی گناباد

ادامه مطلب
1395/11/20

طرح اکتشاف مواد معدنی در استان های خراسان

ادامه مطلب
1395/11/20
لینک های تصویری